Barn och föräldrar - Stockholms universitet

Comments

Transcription

Barn och föräldrar - Stockholms universitet
Barn och föräldrar
- psykoterapeutisk behandling på psykodynamisk grund, 7,5 hp
Bakgrund
Psykodynamisk psykoterapi för barn är ett område under förändring. Navet i utvecklingen är den
starka kunskapstillväxten inom utvecklingspsykologin och de konsekvenser den får vid
utformning av kliniska behandlingsmodeller. En stark trend är integration av olika
teoriinriktningar och terapitekniker, men det finns även ett behov av att definiera och klargöra det
särskiljande och unika i psykodynamisk teori och praktik. Sammantaget gör det området
intressant för psykologer, särskilt med tanke på att tidiga insatser kan ha avgörande betydelse.
Sökande
Ericastiftelsen är en del av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, samt en högskola med
uppgift att utbilda psykoterapeuter. Parallellt finns en forskningsverksamhet med ett
internationellt nätverk som bas.
Kursen vänder sig till studerande vid psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Även
studeranden vid andra universitet kan söka kursen.
Utformning och innehåll
Undervisningen sker i seminarieform och bygger på deltagarnas aktiva medverkan. Seminarierna
leds av lärare från Ericastiftelsen eller av inbjudna lärare. Arbete i mindre grupp utan lärare ingår.
Förutom litteraturstudier ligger fokus på en översikt av kliniska tillämpningar. Undervisningen är
koncentrerad till sex halvdagar vid Ericastiftelsen i Stockholm. Examinationsseminarier till
kommer.
Kursen omfattar tre undervisningsformer:
Teoriseminarier
Efter en introduktion följer undervisningstillfällen då litteratur studeras gemensamt i gruppen.
Både individuella presentationer och presentationer av grupparbete ingår i momentet.
Ett seminarium ägans åt psykoterapiforskning med inriktning på barn och ungdomar. Seminariet
leds av en forskare från Ericastiftelsen.
Seminarier med kliniker
Kursgruppen träffar kliniker och diskuterar tillämpning inom några olika områden. Dessa
områden är
-
utredning och bedömning av barn inför psykoterapeutisk behandling
-
rådgivande och behandlande samtal med föräldrar
-
barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt
-
mentaliseringsorienterad korttidspsykoterapi för barn
Workshop psykoterapeutisk teknik
En halvdag ägnas åt tillämpning av psykoterapeutisk teknik. Studerande får möjlighet att
diskutera förhållningssätt och interventioner med kliniker från Ericastiftelsen.
Lärandemål
Den studerande förväntas tillägna sig kunskaper om
-
etiska och forskningsmässiga aspekter i samband med psykoterapi för barn och föräldrar
-
grundläggande teoretiska och metodologiska antaganden på området, särskilt med
avseende på barnperspektiv i psykoterapeutisk behandling
-
hur kliniska behandlings- och förståelsemodeller kan integreras i utvecklingspsykologisk
kunskap
-
betydelsen av förhållningssätt, teknik och personliga utveckling i mötet med patienten.
Examination
Kursen examineras genom
-
studerandes aktiva deltagande under seminarierna och examinationstillfälle
-
ett skriftligt arbete som diskuterar ett kliniskt/teoretiskt problemområde.
Examinationsuppgift
Under kursens gång lokaliserar studerande ett kliniskt/teoretiskt fenomen eller problemområde.
Den skriftliga examinationsuppgiften ska innehålla problemformulering, frågeställning,
litteraturgenomgång och en diskussionsdel. Uppgiften diskuteras, med opponent, vid ett
seminarium.
Examinator: rektor Gunnar Carlberg
Kursledare: Jan-Olov Karlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi
Preliminär litteratur
Bateman, A. W. & Fonagy, P. (2012). Handbook of mentalizing in mental health practice.
London: American Psychiatric Publishing, Inc.
Blake, P. (2011). Child and adolescent psychotherapy. London: Karnac
Gydal, M. & Knudtzon, S. (2002). Om tidsbegrenset psykoterapi med barn. Tidskrift for Norsk
Psykologforening, 39, 911-915.
Haugsvik, M. (Red.). (2005). Å gå et stykke sammen…Tidsavgrenset psykoterapi med barn som
opplever vanskelige familieforhold. Rapport från BUP Furuset, Norge.
Haugsvik, M. & Johns, U. T. (2006). Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med
barn. Tidskrift for Norsk Psykologforening, 43, 19-2
Karterud, S. & Bateman A. (2010). Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) og MBT
vurderingsskala. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Midgley, N. & Kennedy, E. (2011). Psychodymanic psychotherapy for children and adolescents:
A critical review of the evedence base. Journal of Child Psychotherapy, 37(3), 232-260.
Midgley, N. & Vrouva, I. (Red). (2012). Minding the Child. Mentalization-based interventions
with children, young people and their families. East Sussex: Routledge.
Odhammar, F., Sundin, E., Jonsson, M. & Carlberg, G. (2011). Children in psychodynamic
psychotherapy: Changes in global functioning. Journal of Child Psychotherapy, 37(3), 261279.

Similar documents