Skriftlig fullmakt (pdf att skriva ut)

Comments

Transcription

Skriftlig fullmakt (pdf att skriva ut)
Fullmakt
Anslutning av produkter och tjänster till underårig
Välj ungdomserbjudandet och/eller den produkt fullmakten avser:
Ungdomserbjudande (13–17 år)
– Konto med uttagsrätt
– Bankkort Maestro
– Telefonbanken – självbetjäning
– Internetbanken ung
Tillval:
Ladda kontantkort mobil
Kort på kort (100 kr per vald bild)
Produkter*
Konto med uttagsrätt
Bankkort Maestro
Telefonbanken – självbetjäning (från 13 år)
Swish (från 13 år)
Mobilt Bank-ID (från 13 år)
Internetbanken ung
Tillval:
Ladda kontantkort mobil
Kort på kort (100 kr per vald bild)
* Samtliga tjänster kräver att den underårige
själv disponerar ett konto.
Gör så här:
1 Fyll i namn och personnummer på den underårige.
2 Båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare ska underteckna fullmakten. Underskrifterna skall bevittnas av två personer.
3 Fullmakten tas med till kontoret av vårdnadshavare.
Underårigs namn
Underårigs personnummer
Underskrifter/fullmakt från vårdnadshavare
Undertecknade vårdnadshavare för den underårige godkänner härmed att en av oss, för den underåriges eget bruk, får skaffa de produkter och tjänster som angivits
ovan och för den underåriges räkning ingå erforderliga avtal. Var och en av oss lämnar härmed fullmakt för den andra vårdnadshavaren att godkänna erfoderliga
avtal på bankkontoret. Var och en av oss lämnar också fullmakt dels till den andre och dels till den underårige att var för sig beställa ersättningskort. Uppsägning av
kortavtal får göras av endera av vårdnadshavarna. Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är korrekta och fullständiga.
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
DatumTelefon DatumTelefon
Personnummer
Personnummer
Namn vittne
Namn vittne
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Adress
Adress
Telefon
Telefon
1.01.3.2734
Bevittning: Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas

Similar documents