Budget Ålands 4H distrikt 2016 Textdel till budget 2016

Comments

Transcription

Budget Ålands 4H distrikt 2016 Textdel till budget 2016
Budget Ålands 4H distrikt 2016
Textdel till budget 2016
Intäkter
Bidrag
Medlemsintäkter
Lägerintäkter
Intäkter från verksamheten/4H gården
Inkomster arbetsmyrorna
Stipendier och donationer
Diverse inkomster
Totalt inkomster
Inkomster
170000
6500
3000
9000
4900
3000
3000
199 400
Utgifter
Löner
Helgjobbare, klubbledare
Socialskyddsavgifter
Pensionskostnader
Olycksfalls o arbetslöshetsförsäkringar
Utgifter arbetsmyrorna
Resesersättningar, personalen
Företags- o personalhälsovård
Övriga personalutgifter
Medlemsverksamhet
4H gårdens verksamhet
Lägerkostnader
Kontorsmaterial
Tryck och kopieringskostnader
Marknadsföring, annonser
Hyreskostnader
Bokföring, revision
Postavgifter
Telefon, data, bank
Diverse utgifter
Totalt utgifter
Bidrag
Medlemsintäkter
Lägerintäkter
Intäkter från verksamheten
Inkomster arbetsmyrorna
Stipendier och donationer
Diverse inkomster
Utgifter
122 000
5 000
3 000
22 000
3 200
4 900
5 000
1 000
1 000
5 000
8 500
3 000
500
500
500
7 000
3 300
500
2 500
1 000
199 400
Löner och arvoden
SSA
APRL
Försäkringar
Utgifter arbetsmyrorna
Reseersättning personalen
Företagshälsovård
Övriga personalkostnader
Medlemsverksamhet
4H- gårdens verksamhet
Lägerkostnader
Kontorsmaterial
Tryck- och kopieringskostnader
Marknadsföring
Hyreskostnader
Bokföringskostnader, revisor
Postavgifter
Telefon, data och bankkostnader
Diverse utgifter
Kommentarer
PAF; Ansöker om 140.000 euro till verksamheten samt 4H-gården. Kommunerna 30.000 euro
Beräknat på ca 400 medlemmar, 20 euro/medlem, 30 euro/familj.
Medlemmarna betalar lägeravgifter på kaninlägret, sommarläger m.m.
Besök från dagisar och skolor, kursverksamhet, kaninuthyrning, medlemsresor, tävlingar, servering, Arbetsmyrorna
Inkomster avgifter från kunderna.
Svenska kulturfonden, Brita Maria Renlunds minnesfönd, Svenska Folkskolans vänner mm.
Reseersättningar från FS4H, FPA mm.
Verksamhetsledare 80%, 3 heltid 4H-ledare.
Helgjobbare, klubbledare och lägerhjälp = 4H-ungdomar.
Enligt lönerna.
Enligt lönerna av de som har fyllt 18 år.
Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar personalen
Utgifter arbetsmyrorna, försäkring, lönebikostnader, administrativa arbete osv.
Körersättning och traktamenten.
Cityläkarna.
t.ex. skyddskläder och friskvård.
Hit hör material till hobbykurser, pyssel m.m. 4H-bladet.
Foder, mediciner, veterinär, redskap, djurinförskaffning, kaninburar.
Mat och andra kostnader för läger.
Papper, mappar, färg till skrivare osv.
Vid ÅLBC och tryckerier.
Broschyrer, annonser.
Hyra för kansliet och 4H-gården.
Köpt tjänst från ÅPF och CGR-revisor.
4H-aktuellt mm.
Bankavgifter, mobiler, bredband mm.
Styrelsemöten, resor FS4H , Andelsbankens donation till medlemmarna.

Similar documents