Föredragningslista för Ålands 4H distrikts årsmöte 2015 den 26 april

Comments

Transcription

Föredragningslista för Ålands 4H distrikts årsmöte 2015 den 26 april
Föredragningslista för Ålands 4H distrikts årsmöte 2015 den 26 april kl. 15.00
vid 4H-gården.
Närvarande:
1§
Öppnande av mötet.
2§
Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid
behov två rösträknare.
3§
Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
4§
Godkännande av föredragningslistan.
5§
Genomgång av föreningens årsberättelse, bokslut och revisorernas
utlåtande för föregående år.
6§
Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
7§
Fastställande av medlemsavgiftens storlek för inkommande år.
8§
Genomgång av verksamhetsplan och budget för innekommande år.
9§
Fastställande av verksamhetsplan och budget för inkommande år.
10§
Val av ordinarie styrelsemedlemmar
I tur att avgå Ann Gustafsson och Malin Gustafsson.
Styrelsen för år 2014:
Ann Gustafsson
Malin Gustafsson
Cecilia Söderlund
Viktor Eriksson
Linda Valve
årsmöte 2013– årsmöte 2015 (Ålands Marthadistrikt r.f.)
årsmöte 2013– årsmöte 2015 (Ålands Marthadistrikt r.f.)
årsmöte 2014– årsmöte 2016 (Ålands Hushållningssällskap)
årsmöte 2014– årsmöte 2016 (Ålands Hushållningssällskap)
årsmöte 2014– årsmöte 2016 (Medlemmar)
Förslag till styrelsemedlemmar i stället för dem som har tur att avgå:
Linda Löfman (Ålands Marthadistrikt r.f.) som ny styrelsemedlem och
återval av Malin Gustafsson (medlemmar).
11 §
Val av två (2) suppleanter i styrelsen.
Suppleanter:
Tove Fagerström
Lillan Holmberg
årsmöte 2014– årsmöte 2016
årsmöte 2014– årsmöte 2016
12 §
Val av en (1) CGR-revisor och suppleant.
13 §
Övriga ärenden.
- Ungdomsrepresentant till styrelsen.
14 §
Mötets avslutning.
Ordförande
Sekreterare
Protokolljusterare
Protokolljusterare
Protokolljustering ______/_______2015

Similar documents