טופס 3 - אסיפת דיירים שלא מן המניין

Comments

Transcription

טופס 3 - אסיפת דיירים שלא מן המניין
‫טופס‬
‫אסיפה שלא מן המניין‬
‫תאריך _____________‬
‫לכבוד‬
‫מר‪/‬גב' ___________________‬
‫___________________‬
‫רח'‬
‫עיר‬
‫_________________‬
‫הנדון‪ :‬כינוס אסיפה שלא מן המניין‬
‫אנו שליש מבעלי הדירות (‪ )3/1‬בבית שברחוב _______________עיר ____________‪ ,‬פונים בזאת‬
‫לנציגות ועד הבית לכנס אסיפה כללית של בעלי דירות‪.‬‬
‫באם תוך ארבע עשר יום מתאריך מסמך זה‪ ,‬לא תועיד הנציגות אסיפה כללית‪ ,‬נהיה אנו‬
‫זכאים לכנס את האסיפה וזאת מכוח סעיף ‪ 6‬לתקנון המצוי‪ ,‬המהווה חלק בלתי נפרד מחוק‬
‫המקרקעין‪.‬‬
‫על סדר היום‪.___________________________________ )3 :‬‬
‫‪.____________________________________ )2‬‬
‫‪.____________________________________ )1‬‬
‫פרטי שליש (‪ )3/1‬מבעלי הדירות‬
‫חתימות שליש (‪ )3/1‬מבעלי הדירות‬

Similar documents