מכרז 2/2015 מענה לשאלות הבהרה נוספות

Comments

Transcription

מכרז 2/2015 מענה לשאלות הבהרה נוספות
‫מדינת ישראל‬
‫המשרד לביטחון הפנים‬
‫מכרז ‪414235‬‬
‫הקמת מבנים בקריית הכבאות בראשל"צ‬
‫הנדון‪ :‬מענה לשאלות הבהרה נוספות למכרז פומבי מס' ‪ 414235‬להקמת מבנים בקריית הכבאות‬
‫בראשל"צ‬
‫מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה‪ .‬על המציעים לחתום על כל עמוד של‬
‫מסמך זה ולצרפו להצעתם‪.‬‬
‫‪ .1‬בהתאם לאמור במסמכי המכרז‪ ,‬מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי‬
‫המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה‪.‬‬
‫‪ .2‬המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד‬
‫מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מס"ד‬
‫שאלות‬
‫בניגוד לנאמר בסיור הקבלנים שאין מו"מ‬
‫במכרז זה‪ ,‬מבקש הבהרה לסעיף בחוברת‬
‫המכרז‪,‬סעיף ‪ 26‬ה' בפרק ב'‪ ,‬למה הכוונה?‬
‫מבקש לקבל מהאדריכל את פרטי‪ :‬נגרות‪,‬‬
‫מסגרות‪ ,‬אלומיניום בתור קובץ "חוברת" ולא‬
‫ב"גליון"‪.‬‬
‫מבקש לקבל פרטי יועץ מעליות למכרז זה‬
‫‪4‬‬
‫שאלה על פרק ‪ - 8‬ע"פ כתב הכמויות מדובר‬
‫בשנאי יצוק ואילו ע"פ המפרט הטכני מדובר‬
‫בשנאי שמן‪ .‬מה צריך בדיוק?‬
‫במסמך א' (תנאי ההתקשרות ותנאים כלליים)‬
‫– פרק ב' (תנאי המכרז והוראות למשתתפים)‪,‬‬
‫סעיף ‪( 20‬י) – להסיר ספק‪ ,‬אנו מבקשים כי‬
‫יובהר שהסעיף אינו חל על עבודה הנעשית על‬
‫ידי קבלני משנה של הקבלן‬
‫קיימת סתירה בין סדר העדיפויות בין מסמכים‬
‫כפי שקבוע בסעיף ‪ 29‬לפרק ב' למסמך א' לבין‬
‫סעיף ‪ 5‬ל"חוזה מדף ‪ ."3210‬נודה להבהרה‬
‫כיצד יקבע סדר העדיפויות בין מסמכים‪ ,‬הן‬
‫לעניין ביצוע העבודות והן לעניין התשלום‬
‫אנא הבהירו כיצד מהו סדר העדיפויות במקרה‬
‫של סתירות בין שני המסמכים הבאים‪" :‬מסמך‬
‫א' – תנאי ההתקשרות ותנאים כלליים"‪ ,‬לבין‬
‫"מסמך ב' – חוזה מדף ‪."3210‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מכרז מס' ‪2/2015‬‬
‫‪1‬‬
‫תשובות‬
‫על אף האמור בסעיף ‪(26‬ה) בפרק ב' למסמכי‬
‫המכרז לא יתנהל מו"מ עם הזוכה‪ .‬סעיף זה‬
‫מבוטל‪.‬‬
‫תכנית הנגרות‪ ,‬מסגרות ואלומניום יתקבלו בשלב‬
‫הביצוע‪ .‬בשלב זה יש לפעול לפי כתב הכמויות‬
‫והמפרט‪.‬‬
‫יועץ המעליות מועסק על ידי המתכנן ושמו אינו‬
‫רלוונטי‪.‬‬
‫הכוונה לשנאי שמן אטום דל הפסדים ‪BOBK‬‬
‫והתמחור יהיה בהתאם‪.‬‬
‫הוראות סעיף ‪( 20‬י) למסמך א' הינן בכפוף לשאר‬
‫הוראות מסמכי מכרז ‪ 2/15‬לרבות במסמך ג'‪1‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים סעיף ‪ 00.20‬למסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫סדרי העדיפויות יהיו כנקבע בחוזה מדף ‪.3210‬‬
‫בהעדר הפניה קונקרטית‪ ,‬ככלל עפ"י שיקול דעת‬
‫של הרשות‪ .‬על הזוכה להציג בפני הרשות כל‬
‫סתירה שתתגלה במסמכים‪.‬‬
‫חתימת מורשה חתימה חותמת המציע‬
‫מדינת ישראל‬
‫המשרד לביטחון הפנים‬
‫מס"ד‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫תשובות‬
‫הערבות תושב בתום תקופת הבדק בכפוף לאמור‬
‫בחוזה מדף ‪ 3210‬ולאחר אישור הרשות כי‬
‫הושלמו כל הדרישות עפ"י פרק י' לחוזה מדף‬
‫‪.3210‬‬
‫שאלות‬
‫אנא הבהירו מתי תושב ערבות הבדק לקבלן‬
‫נספח א' לפרק ג' – אחריות בנזיקין‪:‬‬
‫‪ .1‬נבקש להוסיף סעיף הגבלת אחריות בנוסח‬
‫הבא‪:‬‬
‫"חרף האמור בנספח זה‪ ,‬ובכל מסמכי‬
‫החוזה‪ ,‬חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום‬
‫בו נושא הקבלן באחריות ו‪/‬או בפיצוי ו‪/‬או‬
‫בשיפוי על פי חוזה זה‪ ,‬כפופה לתנאים‬
‫המצטברים דלהלן‪ )1( :‬התקבל פס"ד‬
‫שביצועו לא עוכב המורה כן (‪ )2‬המזמין‬
‫הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה‬
‫כאמור מייד עם היוודע לו על כך ואפשר‬
‫לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו‬
‫ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש‬
‫ובכתב (‪ )3‬בשום מקרה הקבלן לא יישא‬
‫בנזקים עקיפים ו‪/‬או תוצאתיים לרבות‬
‫כלכליים וכן בגין מעשה ו‪/‬או מחדל של‬
‫המזמין ו‪/‬או מי מטעמו (‪ )4‬על אף האמור‬
‫בסעיף זה‪ ,‬ועל אף כל הוראה אחרות‬
‫בהסכם זה‪ ,‬מוסכם בזאת מפורשות כי‬
‫אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של‬
‫הפיצויים ו‪/‬או השיפוי ו‪/‬או ההוצאות ו‪/‬או‬
‫דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם‬
‫זה או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על‬
‫סכום התמורה החוזית המשתלמת לו‬
‫לאירוע ולתקופה והמזמין פוטר את הקבלן‬
‫ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על‬
‫סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל‪ .‬הוראות‬
‫סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם‬
‫ו‪/‬או ביטולו"‪.‬‬
‫‪ .2‬סעיף ‪ – 1.1‬מתבקש כי במקום "אחריות‬
‫מלאה ומוחלטת" יירשם "אחריות על פי‬
‫דין"‪.‬‬
‫‪ .3‬סעיף ‪ – 1.4‬אחרי המילה "אחריות"‬
‫מתבקש להוסיף המילים "על פי דין"‪.‬‬
‫‪ .4‬סעיף ‪ – 1.5‬במקום המילים "אחריות‬
‫מלאה" יירשם "אחריות על פי דין"‪.‬‬
‫‪ .5‬סעיף ‪ – 1.7‬במקום המילים "אחריות‬
‫מלאה ומוחלטת" יירשם "אחריות על פי‬
‫דין"‪.‬‬
‫סעיפים ‪ 24 ,21 ,18 -16‬ו – ‪ 27‬לחוזה‪ :‬ראו‬
‫הערתנו לעיל‪ ,‬ביחס לנספח א' לפרק ג' למסמך‬
‫א' (תנאי ההתקשרות ותנאים כללים)‪ .‬נבקש‬
‫להוסיף בנספח זה‪ ,‬או בחוזה‪ ,‬סעיף הגבלת‬
‫אחריות בנוסח המבוקש לעיל‪.‬‬
‫מכרז מס' ‪2/2015‬‬
‫‪2‬‬
‫בשלב זה הבקשה אינה מאושרת והנוסח המקורי‬
‫נשאר על כנו‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הבקשה הועברה ליועץ לענייני ביטוח‬
‫של הרשות ומענה ימסר לאחר התייחסותו‪.‬‬
‫כל שינוי בעקבות הבקשות האמורות יפורסם‬
‫בהבהרה נפרדת‪.‬‬
‫בשלב זה הבקשה אינה מאושרת והנוסח המקורי‬
‫נשאר על כנו‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הבקשה הועברה ליועץ לענייני ביטוח‬
‫של הרשות ומענה ימסר לאחר התייחסותו‪.‬‬
‫כל שינוי בעקבות הבקשות האמורות יפורסם‬
‫בהבהרה נפרדת‪.‬‬
‫חתימת מורשה חתימה חותמת המציע‬
‫מדינת ישראל‬
‫המשרד לביטחון הפנים‬
‫מס"ד‬
‫שאלות‬
‫‪11‬‬
‫נספח ב' (ביטוח)‪:‬‬
‫‪ .1‬סעיף ‪( 1.1‬ציוד קל לביצוע העבודות)‪ ,‬וכן‬
‫באישור הביטוח – במקום "במלוא ערכם"‬
‫מתבקש כי ירשם "בגבולות אחריות‬
‫נאותים"‬
‫‪ .2‬בהשתתפויות העצמיות לנזק ישיר‪/‬עקיף‬
‫עקב תכנון לקוי מתבקש לאשר כי‬
‫ההשתתפות העצמית (בשיעור ‪ 10%‬מהנזק)‬
‫תהיה כפופה למינימום של ‪.$25,000‬‬
‫‪ .3‬נספח ב'‪ ,‬סעיף ‪ 4‬ו'‪ ,‬ובהתאם באישור‬
‫הביטוח – מתבקש לציין כי תנאי "ביט"‬
‫יחולו רק לגבי ביטוח העבודות הקבלניות‬
‫ולא לגבי ביטוח אחריות המוצר ואחריות‬
‫מקצועית‪.‬‬
‫מסמכים ג' ‪ 1‬ו‪ -‬ג' ‪:2‬‬
‫‪ .1‬סעיף ‪ – 00.27‬במקום "אחריות מלאה"‬
‫יירשם "אחריות על פי דין"‪.‬‬
‫‪ .2‬סעיף ‪ - 00.28‬במקום "אחריות מלאה‬
‫ובלעדית" יירשם "אחריות על פי דין"‪.‬‬
‫‪ .3‬סעיף ‪ 00.39‬ד' – יימחקו המילים "מלאה‬
‫ובלעדית"‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מכרז מס' ‪2/2015‬‬
‫תשובות‬
‫‪3‬‬
‫בשלב זה הבקשה אינה מאושרת והנוסח המקורי‬
‫נשאר על כנו‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הבקשה הועברה ליועץ לענייני ביטוח‬
‫של הרשות ומענה ימסר לאחר התייחסותו‪.‬‬
‫כל שינוי בעקבות הבקשות האמורות יפורסם‬
‫בהבהרה נפרדת‪.‬‬
‫בשלב זה הבקשה אינה מאושרת והנוסח המקורי‬
‫נשאר על כנו‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הבקשה הועברה ליועץ לענייני ביטוח‬
‫של הרשות ומענה ימסר לאחר התייחסותו‪.‬‬
‫כל שינוי בעקבות הבקשות האמורות יפורסם‬
‫בהבהרה נפרדת‪.‬‬
‫חתימת מורשה חתימה חותמת המציע‬

Similar documents