מאגר יועצים/מתכננים לשנת 2015

Comments

Transcription

מאגר יועצים/מתכננים לשנת 2015
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫מאגר יועצים‪/‬מתכננים‬
‫לשנת ‪2015‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬ליעדים ‪ )2007( MP‬בע"מ‬
‫כל מסמכי המכרז מהווים קניין רוחני והם מסווגים עסקית לרבות אופן ניסוחם ועריכתם והינם‬
‫רכושו הבלעדי של מפיק ועורך המכרז על כל המשתמע מכך‪ .‬המסמכים מושאלים לצורך הכנת‬
‫הצעה להשתתפות במכרז‪ .‬אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪,‬לצלם‪,‬להקליט‪,‬לאחסן במאגר מידע לשדר או לקלוט‬
‫בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ‪ ,‬אופטי ‪ ,‬מכני או אחר‪ ,‬כל חלק שהוא מן החומר שבמסמכי‬
‫מכרז זה‪ .‬שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במסמכי מכרז זה אסור בהחלט ומהווה‬
‫הפרה של חוק זכות יוצרים אלא אם ניתן רשות מפורשת בכתב מעורך ומפיק המכרז בלבד !‬
‫עריכה והפקת מכרז‪ :‬מרץ ‪2015‬‬
‫יעדים (‪ )2007‬בע"מ‬
‫ת‪.‬ד ‪ 1333‬קריית ביאליק ‪[email protected] 2711301‬‬
‫טל‪ 04-8777707 :‬נייד‪ 052-7272501 :‬פקס'‪04-8772885 :‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫מאגר יועצים‪/‬מתכננים לשנת ‪2015‬‬
‫קול קורא‬
‫עיריית קריית ביאליק‪( ,‬להלן‪" :‬העירייה") מודיעה בזאת על הקמת מאגר יועצים‪/‬מתכננים לשנת ‪, 2015‬‬
‫(להלן ‪" :‬המאגר") ומזמינה מועמדים (להלן‪:‬״המועמד״ או "היועץ" או ״המתכנן״)‪ ,‬העונים על מלוא‬
‫התנאים שלהלן ‪ ,‬להגיש מועמדותם להיכלל במאגר‪.‬‬
‫רישום יועצים‪/‬מתכננים במאגר העירייה יבוצע באמצעות טופס בקשה אותו ניתן לקבל במשרדי העירייה ‪-‬‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‪ ,‬שדרות ירושלים ‪ 16‬קריית ביאליק או להורידו מאתר האינטרנט של העירייה‬
‫‪( www,qbialik.org.il‬להלן‪":‬הפרסום הרשמי")‪ .‬הטופס ימולא כדין ע"י המועמד‪ ,‬אליו יצורפו כל‬
‫האישורים והנספחים המפורטים להלן ובאתר העירייה תוך ציון תחומי העיסוקים‪ ,‬במקום המיועד לכך‬
‫במסמכי הבקשה‪.‬‬
‫רישום כאמור לעיל יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים ובהתאם לחוקים ‪ ,‬לתקנות ולנהלים‬
‫לסוגיהם ‪ ,‬החלים על העירייה ו‪/‬או על הייעוץ או המתכנן ‪ ,‬עפ"י כל דין‪.‬‬
‫‪ .1‬תנאים כלליים‬
‫‪ 1.1‬המאגר נועד ליועצים‪/‬מתכננים אשר עיסוקם ‪ ,‬אחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן ‪:‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫‪1.1.2‬‬
‫‪1.1.3‬‬
‫‪1.1.4‬‬
‫‪1.1.5‬‬
‫‪1.1.6‬‬
‫‪1.1.7‬‬
‫‪1.1.8‬‬
‫‪1.1.9‬‬
‫‪1.1.10‬‬
‫‪1.1.11‬‬
‫‪1.1.12‬‬
‫‪1.1.13‬‬
‫‪1.1.14‬‬
‫‪1.1.15‬‬
‫‪1.1.16‬‬
‫כבישים ותנועה‪.‬‬
‫קונסטרוקציה‪.‬‬
‫מים וביוב‪.‬‬
‫חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת‪.‬‬
‫ייעוץ קרקע‪.‬‬
‫אדריכלות נוף‪.‬‬
‫אדריכלות (תב״ע)‪.‬‬
‫מדידות‪.‬‬
‫יועץ פיתוח ארגוני אסטרטגי‪.‬‬
‫ניהול פרויקטים‪.‬‬
‫יועץ מכרזים‪.‬‬
‫שמאות מקרקעין‪.‬‬
‫שמאות נכסי דלא‪-‬ניידי‪.‬‬
‫ייעוץ בנושא עתיקות‬
‫תכנון ועיצוב שילוט‪.‬‬
‫הידרולוגיה ‪ ,‬כולל הסדרת נחלים והגנה בפני שיטפונות‪.‬‬
‫‪ 1.2‬על בסיס המועמדויות שיתקבלו ‪ ,‬תקים ותנהל העירייה מאגר מתכננים‪/‬יועצים לצורך הזמנת עבודות‪.‬‬
‫המאגר יכלול קבוצות של מתכננים‪/‬יועצים לפי סיווג מקצועות כמפורט בסעיף ‪ 1.1‬דלעיל‪ .‬יובהר כי‬
‫העירייה תזמין עבודות בתחומים אלו ‪ ,‬על פי צרכיה כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫‪ 1.3‬רשאים להגיש מועמדות להצטרפות למאגר‪ ,‬כל מי שבמועד האחרון להגשת הבקשות יעמוד בכל התנאים‬
‫(במצטבר) כאמור בסעיף ח' בטופס הבקשה ‪ ,‬לרבות הגשת כל הצרופות‪ ,‬המסמכים האישורים כשהם ברי‬
‫תוקף ומאושרים ע"י עו"ד‪ /‬רו"ח כנאמנים למקור‪.‬‬
‫‪ 1.4‬ועדת המכרזים העירונית (להלן‪:‬״ועדת המכרזים״ ) או מי שהוסמך על ידה כדין יבדקו עמידת מבקשים‬
‫בכל התנאים‪ .‬אחת לשנה המועמדים ידרשו להמציא מסמכים עדכניים המעידים כי הינם מקיימים את‬
‫התנאים כאמור‪ .‬אם יימצא בבדיקה כי מבקש אינו עומד בתנאים הוא ייגרע ממאגר העירייה‬
‫וזאת בכפוף לשימוע שיערך למועמד‪.‬‬
‫‪ 1.5‬כל אחת מהחריגות המפורטות להלן עשויות לגרום לפסילת מועמדות המבקש‪:‬‬
‫א‪ .‬בקשה חסרה או מוטעית ‪ ,‬שאינו בהתאם למכלול הדרישות ‪.‬‬
‫ב‪ .‬בקשה המוגשת שלא בהתאם לתנאי הדרישות ‪ ,‬או תוך הסתייגות מתנאי דרישות אלו ‪ ,‬או התניה‬
‫עליהם‪ ,‬ויראו אותה כהצעה הצעה שנפל בה פגם מהותי ‪.‬‬
‫‪ 1.6‬ההחלטה בכל אחד מהמקרים כאמור לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדות המכרזים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫‪.2‬‬
‫אופן הגשת הבקשה ומועד הגשתו‬
‫‪2.1‬‬
‫מסמכי הבקשה במעטפה סגורה ‪ ,‬יש להגיש לידי הגב' לימור יהודה ‪ ,‬מזכירת ועדת המכרזים העירונית‬
‫לא יאוחר מיום חמישי ‪ ,‬יא' באייר תשע"ה‪ ,30.04.2015 ,‬עד השעה ‪ , 12.00‬באחד מהאופנים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬במסירה אישית לאגף הנדסה בעירייה – ש"ד ירושלים ‪ ,16‬קריית ביאליק ‪.‬‬
‫ב‪ .‬באמצעות דואר רשום – ת‪.‬ד ‪ 110‬קריית ביאליק ‪. 27000‬‬
‫נא לציין על המעטפה ‪" :‬רישום במאגר יועצים‪/‬מתכננים לשנת ‪"2015‬‬
‫‪ 2.2‬לאחר המועד האחרון הקבוע להשבת טפסי הבקשה והאישורים ‪ ,‬תבצע העירייה בדיקה ואימות פרטים‪.‬‬
‫מבקשים שיעמדו בכל התנאים לרבות המצאת כל האישורים הנדרשים ‪ ,‬בקשתם תאושר והם יכללו‬
‫במאגר‪,‬כך שבעתיד ניתן יהיה להפנות אליהם בקשות להצעות מחיר למתן ייעוץ ותכנון בתחום עיסוקם‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫הנוסח המחייב של מסמכי הבקשה לרישום במאגר הינו הנוסח המלא כפי שמופיע במסמכי אוגדן זה ‪,‬‬
‫ברישומי העירייה ובפרסום הרשמי באתר ‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫לתשומת לב המבקשים ! העירייה מודיעה בזאת כי במטרה להקל על מתכננים‪/‬יועצים שנרשמו ונכללו‬
‫"בקובץ העירייה לשנת ‪ "2014‬ועל מנת לבצע חידוש רישומם "בקובץ לשנת ‪ "2015‬בהליך מהיר ומקוצר‬
‫עליהם להמציא לעירייה עד המועד האחרון להגשת בקשות הצטרפות ‪ ,‬את האישורים העדכניים‬
‫המפורטים להלן ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫אישור ניהול חשבונות ‪:‬‬
‫צילום ‪/‬העתק אישור פקיד שומה‪/‬רו"ח על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫(אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו – ‪ . 1976‬חתום ומאומת כדין ע"י עורך דין או רו"ח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אישור ניכוי מס במקור‬
‫העתק ‪/‬צילום של אישור תקף מרשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מהמציע ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אישור "עסק חי" ‪-‬‬
‫מציע יצרף אישור רו"ח מבקר המציין כי לא נכללו בדוחות הכספיים המבוקרים של המבקש בשתי שנות‬
‫המס האחרונות שחלפו הערת אזהרה על המשך קיומו כ"עסק חי"‪.‬מובהר בזאת כי המזמינה לא תאפשר‬
‫השתתפות למציע אשר לגביו חלה הערה כאמור‪.‬‬
‫‪ 2.5‬העירייה מודיעה בזה כי ביום ‪ 30.04.2015‬יפוג תוקפו של ספר הספקים הקודם לשנת ‪ . 2014‬החל מיום‬
‫‪ , 01.05.2015‬יכנס לתוקף ספר הקבלנים החדש לשנת ‪. 2015‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוראות כלליות‬
‫‪ 3.1‬לועדת המכרזים שיקול דעת להחליט כי היא גורעת מתכנן‪/‬יועץ מסוים מהמאגר‪ ,‬וזאת במקרים חריגים‪.‬‬
‫קודם לגריעת מועמד כאמור לעיל‪ ,‬תימסר למועמד הודעה על כך תוך ציון הנימוקים לגריעתו ותינתן לו‬
‫האפשרות להשיב לטענות המועלות כנגדו בכתב (להלן‪ :‬״זכות שימוע״)‪ .‬אם לאחר מתן זכות שימוע‪,‬‬
‫יסברו בועדת המכרזים כי יש לגרוע את המתכנן‪/‬יועץ מהמאגר‪ ,‬תהיה לוועדה הסמכות לעשות כן והיא‬
‫תודיעו על כך בכתב למתכנן‪/‬יועץ הנגרע‪.‬‬
‫‪ 3.2‬מתכנן‪/‬יועץ שייבחר לביצוע עבודה מסוימת‪,‬מתחייב לחתום עם העירייה על חוזה ולהמציא לידה את כל‬
‫המסמכים הנדרשים הרלוונטיים לאותו חוזה‪.‬‬
‫‪ 3.3‬אין בהיכללות במאגר כדי להבטיח התקשרות עם מתכנן‪/‬יועץ בהיקף כלשהו ולמתכנן‪/‬יועץ לא תהיה כל‬
‫טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬אם לא יקבל כל הזמנה לביצוע עבודה מהעירייה ואין‬
‫ברישום זה משום התחייבות מצד העירייה להתקשרות עתידית כלשהי‪.‬‬
‫‪ 3.4‬בנוסף לאמור לעיל לרישום במאגר זה אין משמעות משפטית כלשהי לפיה חייבת העירייה להזמין ביצוע‬
‫עבודות בהיקף מינימאלי כלשהו מהמתכננים‪/‬יועצים כמו גם להזמין מכל מהמתכננים‪/‬יועצים ביצוע‬
‫עבודות בהיקפים זהים או דומים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫‪3.5‬‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫העירייה תהא רשאית להתקשר גם עם מתכננים ‪/‬יועצים שאינם נכללים במאגר‪ ,‬באמצעות מכרז או בכל‬
‫דרך אחרת אפשרית לפי הדין‪.‬‬
‫‪ 3.6‬התשלום עבור עבודות התכנון‪/‬ייעוץ ייעשה בהתאם לתעריפים ‪ ,‬שיפורטו בנפרד בחוזה עימו‪.‬‬
‫‪ 3.7‬הגשת מועמדות להיכלל במאגר‪ ,‬משמעה הסכמה לכל התנאים המפורטים במסמך זה‪.‬‬
‫‪ 3.8‬יועץ ‪/‬מתכנן אינו רשאי להשתתף כמציע במכרז בו הוא נתן ייעוץ לעירייה ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנאי להצטרפות למאגר‬
‫‪4.1‬‬
‫המועמד הינו ישות משפטית אחת‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫למועמד אישור בר תוקף‪ ,‬נכון למועד הגשת המועמדות‪ ,‬לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל״ז‪,1976-‬‬
‫המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫המועמד הינו בעל תעודת הכשרה והשכלה בתחום המבוקש‪ ,‬ככל שקיים‪ .‬לגבי מועמד שהינו תאגיד‪-‬‬
‫המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר (להלן‪ :‬״הגורם האחראי״) והוא יהיה‬
‫בעל תעודת הכשרה והשכלה של אותו גורם‪ ,‬בתחום הרלוונטי‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים‪ ,‬ככל שקיים בתחום הרלוונטי‪ .‬לגבי‬
‫מועמד שהינו תאגיד‪ -‬הגורם האחראי יהיה בעל תעודה כאמור‪.‬‬
‫‪ 4.5‬המועמד הינו בעל רישיון מהנדס‪/‬אדריכל‪/‬מודד‪/‬יועץ מוסמך בתחום המבוקש‪ ,‬בתוקף במועד הגשת‬
‫המועמדות‪ .‬לגבי מועמד שהינו תאגיד־ הגורם האחראי יהיה בעל רישיון כאמור‪.‬‬
‫‪4.6‬‬
‫אם המועמד הינו תאגיד‪ -‬על המועמד להמציא התחייבות חתומה על ידי מורשי החתימה אצל המועמד‬
‫מאומתת על ידי עורך דין‪ ,‬שכל מבצעי העבודות מטעמו (ולא רק הגורם האחראי) יהיו בעלי‬
‫התעודות‪/‬הרישיונות המפורטים בתנאים לעיל‪.‬‬
‫‪4.7‬‬
‫המועמד ביצע ‪ 3‬פרויקטים בתחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר במהלך ‪ 3‬השנים האחרונות‪.‬‬
‫‪4.8‬‬
‫המועמד אינו פעיל בתחום הקבלנות בענף הבניה‪.‬‬
‫‪4.9‬‬
‫על המועמד לצרף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך־דין בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר‬
‫מינימום‪ ,‬בנוסח המצ״ב כנספח ‪ .3‬אם המועמד הינו תאגיד‪ ,‬יחתום על התצהיר אחד ממורשי החתימה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫צרופות – מסמכים ואישורים‬
‫המועמדים יצרפו לטופס הבקשה את המסמכים והאישורים הבאים‪ -‬בנוסף למפורט בסעיף ‪ 4‬לעיל !‬
‫‪5.1‬‬
‫תעודת הכשרה והשכלה בתחום הרלוונטי‪ ,‬ככל שקיימת בתחום הרלוונטי‪ .‬אם המועמד הינו תאגיד‪-‬‬
‫תומצא תעודה כאמור של הגורם האחראי‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים‪ ,‬ככל שקיימת בתחום הרלוונטי‪ .‬אם המועמד הינו תאגיד‪-‬‬
‫תומצא תעודה כאמור של הגורם האחראי‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫רישיון מהנדס‪ /‬אדריכל‪/‬מודד מוסמך בתחום המבוקש‪ ,‬בתוקף במועד הגשת המועמדות‪ .‬אם המועמד‬
‫הינו תאגיד‪ -‬יומצא רישיון כאמור של הגורם האחראי‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫אם המועמד הינו תאגיד‪ -‬הוא מחויב להודיע לעירייה על כל שינוי בגורם האחראי‪ ,‬מייד עם‬
‫ביצוע שינוי כאמור‪,‬ולהמציא את האסמכתאות הנדרשות בתנאים ‪ 4.5 , 4.4 , 4.3‬לגבי הגורם האחראי‬
‫החדש‪ .‬יובהר כי אם המועמד לא יעשה כן‪ ,‬תהה רשאית ועדת המכרזים לגרוע את המועמד מהמאגר‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫יש לצרף פרטי ‪ 3‬פרויקטים שבוצעו על ידי המועמד בתחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר‪ ,‬במהלך ‪3‬‬
‫השנים האחרונות ‪ ,‬התיאור יכלול את שמות מזמיני העבודה‪ ,‬תיאור העבודה‪ ,‬המלצות מזמיני העבודה‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫יש לצרף תצהיר המועמד (מאושר לפי סעיף ‪ 15‬לפקודת הראיות)‪ ,‬לפיו הוא אינו פעיל בתחום הקבלנות‬
‫בענף הבניה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫‪5.7‬‬
‫אישור עורך דין‪/‬רו"ח המעיד על מורשי החתימה אצל המועמד‪ ,‬בתוקף במועד הגשת המועמדות‪.‬‬
‫‪5.8‬‬
‫תצהיר מורשי החתימה אצל המועמד (מאושר לפי סעיף ‪ 15‬לפקודת הראיות)‪ ,‬בדבר מספר המועסקים‬
‫המקצועיים אצל המועמד בתחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר‪ ,‬נכון ליום הגשת ההצעות‪.‬‬
‫‪5.9‬‬
‫אישור רו׳׳ח המועמד בדבר המחזור הכספי של המועמד לשנה הקודמת למועד הפנייה‪.‬‬
‫‪5.10‬‬
‫מסמכים המעידים על הוותק של המועמד בתחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר‪.‬‬
‫‪5.11‬‬
‫ועדת המכרזים רשאית (אך לא חייבות) לקבל מהמועמדים פרטים ו‪/‬או מסמכים נוספים ו‪/‬או הבהרות‬
‫נוספות ו‪/‬או השלמות לצורך בדיקת עמידתם בתנאים ו‪/‬או לצורך בחינת אמות המידה‪ .‬לא המציא‬
‫המועמד פרטים ו‪/‬או מסמכים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או השלמות כנדרש‪ ,‬ייחשב כמי שאינו מעוניין לעשות כן‬
‫ולעירייה שיקול הדעת הבלעדי כיצד לפעול במקרה זה‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬יהיו רשאיות לקבוע כי הוא‬
‫לא ייכלל בשל כך במאגר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הצהרת מועמד על קבלת מידע‬
‫‪6.1‬‬
‫המבקש או המורשה מטעמו מצהיר ומאשר כי ‪:‬‬
‫ידוע לו והוא מסכים לכך שלא יהא זכאי להעלות כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬שהוא‬
‫בהסתמך על טענת אי הבנה ‪ ,‬אי ידיעה ‪ ,‬טעות או הטעיה או מצג כלשהו בקשר לעניין מהעניינים‬
‫הנזכרים בפניה זו ‪ .‬או בהסתמך על כך שלא צפה או לא יכול היה לצפות עניין כלשהו העשוי להשפיע‪ ,‬או‬
‫אשר השפיע על התחייבויות המבקש בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות וכל הטענות כאמור לא‬
‫תשחררנה את המבקש מביצוע התחייבויותיו כלפי העירייה‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫נכונות הצהרות המבקש בהתאם להוראות סעיף זה והמצאת האישורים האמורים בה מהווים תנאי עיקרי‬
‫להיכלל במאגר העירייה‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫מסס עמירם‬
‫סגן ראש העירייה‬
‫יו"ר ועדת מכרזים‬
‫‪5‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫נספח ‪1‬‬
‫שאלון פרטי הגוף המבקש‬
‫א‪ .‬פרטי המבקש ‪:‬‬
‫שם התאגיד‪/‬העסק כפי שמופיע ברשומים‬
‫שם המבקש‬
‫ח‪.‬פ ‪ /‬ע‪.‬מ ‪ /‬עמותה‬
‫ב‪ .‬פרטי העסק‪:‬‬
‫שם העסק‪/‬התאגיד ‪:‬‬
‫פרטי העסק‪/‬‬
‫התאגיד‬
‫יישוב‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫מס' בית‬
‫רחוב‬
‫טל' סלולארי‬
‫מיקוד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫ג‪ .‬ישות משפטית של העסק‪:‬‬
‫‪.1‬בעלות יחיד ‪( :‬שם‪ ,‬כתובת ‪ ,‬מ‪.‬זהות ) _____________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫‪.2‬שותפות ‪ ( :‬מספר רשם השותפויות ) _____________________________________________‬
‫‪.3‬חברה בע"מ ‪( :‬מספר רשם החברות) ______________________________________________‬
‫‪.4‬אגודה שיתופית ‪( :‬מספר רשם העמותות ) __________________________________________‬
‫‪.5‬השתייכות העסק‪ :‬ארגון _________________ התאחדות ___________________________‬
‫ד‪ .‬מורשי חתימה הרשאים לחתום בשם העסק‪:‬‬
‫שם ומשפחה _________________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬מעמד בעסק ___________________‬
‫שם ומשפחה _________________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬מעמד בעסק ___________________‬
‫שם ומשפחה _________________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬מעמד בעסק ___________________‬
‫‪6‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫ה‪ .‬הסמכות רלוונטיות של המבקש (ענפי פעילות עיקריים‪ -‬חובה לפרט את כל הענפים והאסמכתאות הר"מ )‪:‬‬
‫תאור ענף‬
‫מוסד נותן ההסמכה‬
‫תעודת הסמכה‬
‫ו‪ .‬לקוחות עיקריים של המבקש ( בענפי פעילות עיקריים של המבקש ‪-‬חובה לפרט)‪:‬‬
‫תאור ענף‬
‫לקוח ‪1‬‬
‫שם הממליץ‬
‫לקוח ‪2‬‬
‫שם הממליץ‬
‫לקוח ‪3‬‬
‫שם הממליץ‬
‫ז‪ .‬ביטוח ‪:‬‬
‫החברה המבטחת את העסק ‪_____________________________________________________ :‬‬
‫נגד אלו סיכונים ‪_____________________________________________________________ :‬‬
‫סכומי הפוליסה ‪_____________________________________________________________ :‬‬
‫ח‪.‬‬
‫המבקש נדרש לצרף את האישורים הר"מ‪( :‬צירוף האישורים מהווה תנאים לאישור מבקש‪ ,‬יש לסמן ‪ X‬מה צורף)‬
‫‪ ‬העתק ‪/‬צילום של רישיון עסק תקף ‪ ,‬חתום ומאומת כדין ע"י עורך דין ‪.‬‬
‫‪ ‬העתק ‪/‬צילום של אישור פקיד שומה‪/‬רו"ח על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫(אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו – ‪ . 1976‬חתום ומאומת כדין ע"י עורך דין או רו"ח‪.‬‬
‫‪ ‬העתק ‪/‬צילום של אישור תקף מרשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מהמבקש‪.‬‬
‫‪ ‬העתק ‪/‬צילום של תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ ‪.‬‬
‫‪ ‬מציע שהוא תאגיד יצרף צילום של תעודת רישום התאגיד ‪ ,‬מסמכי התאגדות של התאגיד ‪ ,‬מאושרים ע"י‬
‫רו"ח של התאגיד ‪ ,‬תדפיס מעודכן (עד חודש לפני המועד האחרון להגשת ההצעות) של רשם החברות וכן‬
‫אישורים של המורשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם‪.‬‬
‫‪ ‬מסמכים המאשרים את ניסיונו של המבקש‪.‬‬
‫‪ ‬המלצות של רשויות ‪ ,‬גופים ‪ ,‬מוסדות ‪ ,‬ותאגידים שהמציע סיפק להם ב‪( 5-‬חמש) השנים שקדמו להגשת‬
‫המועמדות ‪ ,‬טובין ו‪/‬או שירותים ו‪/‬או עבודות בתחום התמחותו ‪.‬‬
‫הצהרת המציע‬
‫אני‪/‬ו הח"מ ‪ ,‬מצהיר‪/‬ים ומאשר‪/‬ים בזאת כי כל הפרטים לעיל כפי שנמסרו על ידי‪/‬נו‪ ,‬מלאים נכונים וכי‬
‫צורפו לבקשה כל המסמכים והמידע הנדרש כמפורט וכי כל האמור בהם אמת‪ .‬במידה ויחולו שינויים‬
‫בפרטים שנמסרו לעיל אני‪/‬ו מתחייבים לעדכנכם בהתאם‪.‬‬
‫______________________‬
‫שם המבקש‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫‪7‬‬
‫_______________________‬
‫חתימת וחותמת יועץ‪/‬מתכנן‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫נספח ‪2‬‬
‫שאלון פרטי העיסוק המוצע‬
‫להלן רשימת העיסוקים העיקריים ‪ ,‬בתחומן מבקשת העירייה לקבל שירותי יעוץ ו‪/‬או מתכננים בשנת ‪2015‬‬
‫אין בפנייה זו ו‪/‬או ביצירת מאגר יועצים‪/‬מתכננים על פיה כדי להגביל ו‪/‬או לגרוע מסמכויותיה של העירייה‬
‫ו‪/‬או ועדת המכרזים עפ"י כל דין ו‪/‬או כדי לחייב מי מהן להתקשר באמצעות מאגר זה מעבר לקבוע בדין‪.‬‬
‫המועמד מתבקש לציין ענפי עיסוקו ‪( :‬יש לסמן ב‪ X -‬ענף עיסוק רלוונטי)‬
‫יועץ פיתוח ארגוני אסטרטגי‬
‫‪ 1‬כבישים ותנועה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 2‬קונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪ 10‬ניהול פרויקטים‪..‬‬
‫‪ 3‬מים וביוב‪.‬‬
‫‪ 11‬יועץ מכרזים‪.‬‬
‫‪ 4‬חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת‪.‬‬
‫‪ 12‬שמאות מקרקעין‪.‬‬
‫‪ 5‬ייעוץ קרקע‪.‬‬
‫‪ 13‬שמאות נכסי דלא‪-‬ניידי‪.‬‬
‫יעוץ בנושא עתיקות‪.‬‬
‫‪ 6‬אדריכלות נוף‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 7‬אדריכלות (תב"ע)‪.‬‬
‫‪ 15‬תכנון ועיצוב שילוט‪.‬‬
‫‪ 8‬מדידות‪.‬‬
‫‪ 16‬הידרולוגיה‪ ,‬הסדרת נחלים והגנה בפני שיטפונות‪.‬‬
‫הצהרת המציע‬
‫אני‪/‬ו הח"מ ‪ ,‬מצהיר‪/‬ים ומאשר‪/‬ים בזאת כי הנני מורשה ומוסמך לספק שירותים בכל הענפים שסימנתי‬
‫לעיל ‪ ,‬וכי צורפו לבקשתי כל המסמכים והמידע הנדרש כמפורט וכי כל האמור בהם אמת‪ .‬במידה יחולו‬
‫שינויים בפרטים שנמסרו לעיל אני‪/‬ו מתחייבים לעדכנכם בהתאם‪.‬‬
‫______________________‬
‫שם המבקש‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫‪8‬‬
‫_______________________‬
‫חתימת וחותמת יועץ‪/‬מתכנן‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫נספח ‪3‬‬
‫תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר‬
‫אני הח״מ __________________ ‪ ,‬נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס׳ __________________‪ ,‬מורשה החתימה מטעם‬
‫___________________________‪( ,‬להלן‪:‬״נותן השירותים״) לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר‬
‫את האמת אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ‪ ,‬מצהיר בזאת ‪ ,‬בכתב ‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ . 1‬הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) נותן השירותים ובעל הזיקה אליו‪ ,‬לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה‬
‫שקדמה למועד חתימת התצהיר‪.‬‬
‫(ב) אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק‬
‫עובדים זרים ‪ -‬ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת התצהיר‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה‪-‬‬
‫מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם גם בעל‬
‫״בעל זיקה״‬
‫השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו‪.‬‬
‫״חוק עובדים זרים״ (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ״א‪. 1991 -‬‬
‫כמשמעותה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ״ח־ ‪.1968‬‬
‫״שליטה״‬
‫‪ .2‬הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום‪.‬‬
‫(ב)‬
‫נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬אך במועד‬
‫חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה‪.‬‬
‫(ג)‬
‫נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬אך‬
‫במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה –‬
‫״אמצעי שליטה״‪ ,‬״החזקה״ ו‪ -‬״שליטה״ ‪ -‬כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ‪ ,‬התשמ״א‪.1981 -‬‬
‫״בעל זיקה״ ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים‪.‬‬
‫(‪ )2‬אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם‪ ,‬אחד מאלה‪:‬‬
‫(א)‬
‫" בעל השליטה בו "‬
‫(ב)‬
‫חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬דומה במהותו להרכב כאמור של נותן‬
‫השירותים‪ ,‬ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫(ג)‬
‫מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;‬
‫‪9‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫‪ .3‬אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ‪ -‬חבר בני אדם אחר‪ ,‬שנשלט שליטה‬
‫מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה –‬
‫״הורשע״ ‪ -‬הורשע בפסק דין חלוט‪ ,‬בעבירה לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬שנעברה לאחר יום כ׳׳ה בחשוון‬
‫התשס״ג (‪.)31.10.02‬‬
‫״חוק שכר מינימום״ חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ״ז‪.1987 -‬‬
‫"שליטה מהותית״ ‪ -‬החזקה של שלושה רבעים ויותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי זהו שמי ובחתימתי מטה אני מאשר וכי תוכן תצהירי זה אמת‪.‬‬
‫_________‬
‫תאריך‬
‫__________________‬
‫שם המצהיר‬
‫____________‬
‫חתימה‬
‫אישור עו"ד‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 15‬לפקודת הראיות (נוסח חדש)‪ ,‬תשל״א‪1971 -‬אני הח״מ ‪____________ ,‬עו״ד רו"ח‬
‫(מ‪.‬ר‪ ,)_________.‬מרחוב _______________ מאשר‪/‬ת כי ‪:‬ביום ___ בחודש _____שנת ______‬
‫הופיע בפני במשרדי מר‪/‬גב׳_____________ שזיהה עצמו על‪-‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס׳____________ ‪ /‬המוכר‬
‫לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו‪ ,‬כי עליו להצהיר את האמת ‪ ,‬וכי יהא צפוי לכלל‬
‫העונשים הקבועים בחוק ‪ ,‬אם לא יעשה כן ‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫_________‬
‫תאריך‬
‫__________________‬
‫שם עו"ד ‪ /‬רו"ח‬
‫‪10‬‬
‫____________‬
‫חתימה‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫נספח ‪4‬‬
‫הצהרת המבקש – רשום בפנקס מהנדסים‪/‬אדריכלים‬
‫מהנדסים ואדריכלים יעמדו בכל אחת מאלה ‪:‬‬
‫רישום בפנקס מהנדסים‪/‬אדריכלים ‪( .‬תיקון‪ :‬תשכ"ה‪ ,‬תשל"ב‪ ,‬תשנ"א‪ ,‬תשנ"ב)‬
‫(‪ )1‬בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל‪.‬‬
‫(‪ )2‬בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות‪ ,‬והתעודה והמוסד הוכרו על‬
‫ידי השר‪ ,‬לאחר התייעצות במועצה‪.‬‬
‫(‪ )3‬בעל תעודת חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת – רישום ‪ ,‬או כיוצ"ב‪ ,‬במדינה‬
‫שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות‪ ,‬והאיגוד או הרישום‬
‫הוכרו על ידי השר‪,‬לאחר התייעצות במועצה ‪ ,‬ובלבד שהוכיח ‪ -‬להנחת‪-‬דעתו של חבר‪-‬בוחנים שיתמנה לכך‬
‫על ידי השר ‪ ,‬לאחר התייעצות במועצה ‪ -‬על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת‪ ,‬הכול כפי שייקבע בתקנות‪,‬‬
‫שיש לו הכשרה מתאימה‪.‬‬
‫(‪ )4‬בעל תעודת חברות באיגוד המהנדסים או האדריכלים בישראל‪ ,‬שהחברות בו מותנית במילוי אחר התנאים‬
‫הזהים לתנאים האמורים בפסקאות (‪ )3( ,)2( ,)1‬או (‪ )5‬והאיגוד הוכר על‪-‬ידי השר‪,‬לאחר התייעצות במועצה‪.‬‬
‫(‪ )5‬מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת ‪-‬חוץ באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות ‪ ,‬והוכיח ‪ ,‬להנחת דעתם‬
‫של חבר הבוחנים ‪ ,‬בתנאים שנקבעו בתקנות ‪ ,‬שעבד כאמור ושיש לו הכשרה מתאימה לעסוק כמהנדס או‬
‫כאדריכל בישראל ‪ ,‬ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוך שנה מיום שנעשה‬
‫לראשונה תושב ישראל‪.‬‬
‫הצהרת המבקש‬
‫‪ .1‬אני‪/‬ו הח"מ ‪ ,‬מצהיר‪/‬ים ומאשר‪/‬ים בזאת כי כל הפרטים לעיל כפי שנמסרו על ידי‪/‬נו‪ ,‬מלאים נכונים וכי‬
‫צורפו לבקשה כל המסמכים והמידע הנדרש כמפורט וכי כל האמור בהם אמת‪ .‬במידה ויחולו שינויים‬
‫בפרטים שנמסרו לעיל אני‪/‬ו מתחייבים לעדכנכם בהתאם‪.‬‬
‫‪ .1‬אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל התנאים הנדרשים ממגישי הבקשה להצטרף למאגר מתכננים ‪ /‬יועצים‬
‫של העירייה ‪ ,‬וכי פנייתנו זו עונה על כל הדרישות ‪.‬‬
‫‪ .2‬הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הבקשה לשמו מוגשת הצעתנו זו‪ ,‬וכי אנו‬
‫מורשים לחתום בשם המציע ‪ ,‬על מסמכי פנייה זו ‪ ,‬וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לאשר‬
‫בחתימתנו פנייה כאמור לעיל‪.‬‬
‫______________________‬
‫שם המבקש‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫‪11‬‬
‫_______________________‬
‫חתימת וחותמת המבקש‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫לשימוש עיריית קריית ביאליק ימולא ע"י הממונה ‪ /‬הגוף המאשר‬
‫‪ .1‬המבקש סומן כמורשה בענפים הראשיים הבאים ‪ ,‬לשנת ‪: 2015‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪__________ /2015‬‬
‫‪ . 2‬מס' מתכננים יועצים במאגר‬
‫פרטי מאשר הבקשה ‪:‬‬
‫________________‬
‫שם מאשר הבקשה‬
‫‪12‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫______________‬
‫חתימה‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫קול קורא‬
‫עבודת מתכננים ויועצים בשעת חרום‬
‫מבוא‬
‫הרשות המקומית היא הגוף המקיים בשגרה את הקשר הישיר והקבוע עם האוכלוסייה ‪ ,‬והאחראי לספק לה‬
‫שירותים‪ .‬לצורך אספקת השירותים בשגרה‪ ,‬מקיימת הרשות המקומית סדרה של הסדרים ניהוליים הכוללים‬
‫בין השאר נהלי עבודה תחומיים ‪ ,‬נהלי עבודת מטה‪ ,‬וריכוז של משאבי ידע וכוח אדם‪ ,‬הקמת מאגר מתכננים‬
‫ויועצים לשעת חרום ‪ .‬משאבים אלה‪ ,‬מרוכזים בתחומה של הרשות בנוסף לציוד ‪ ,‬מהווים בשעת חירום מרכיב‬
‫חיוני בהיערכות העורף‪.‬‬
‫כל אלה מחייבים את הרשות לבנות דפוסי פעולה ומנגנונים התואמים למעבר בין שיגרה לחירום ולתפקוד‬
‫בחירום‪ .‬מדובר בהיערכות נרחבת ‪ ,‬הנגזרת מתפיסה מוצהרת וברורה ‪ ,‬בתחומים של לוגיסטיקה‪ ,‬תכנון ‪,‬‬
‫בדיקה ‪ ,‬אספקת ציוד וחומרים וביצוע עבודות קבלניות שונות לפי צרכי הרשות במצבי חרום ‪.‬‬
‫פנייה להצטרפות‬
‫לאור האמור ‪ ,‬פונה העירייה באמצעות "קול קורא" זה ‪ ,‬למתכננים‪/‬יועצים וספקי שירותים ‪ ,‬שאושרו כספקי‬
‫עירייה מורשים ‪ ,‬להצטרף גם למאגר "ספקים לשעת חרום"‪ .‬ספקים‪/‬קבלנים‪/‬יועצים‪ /‬מתכננים המעוניינים‬
‫להעמיד כ"א ואמצעים העומדים לרשותם לעבודה בשעת חרום בתחום שיפוט העירייה ‪ ,‬וביכולתם לספק‬
‫שירותים בעת חרום ‪ ,‬מוזמנים להצטרף למאגר החרום ‪.‬‬
‫אין בפנייה זו כדי לחייב מתכננים ‪ /‬יועצים הנכללים במאגר העירייה לעבודות במכרזי זוטא ‪ ,‬להיות חלק‬
‫ממאגר החרום שלה‪ .‬זו החלטת רשות של המתכנן ‪ /‬יועץ ונתונה לשיקול דעתו הבלעדית ‪ .‬מובהר בזאת כי בכל‬
‫מקרה מתכנן ‪ /‬יועץ אשר יביע הסכמתו להצטרף למאגר החרום ‪ ,‬יבצע עבודותיו כנגד הצגת חשבונית בגין‬
‫עבודות שביצע ‪ ,‬התמורה תשולם ע"י העירייה עפ"י מנגנון התשלומים הנהוג בשגרה‪.‬‬
‫יועץ‪/‬מתכנן המעוניין להצטרף למאגר "ספקים לשעת חרום" ‪ ,‬מתבקש למלא את הבקשה להצטרפות המצ"ב‬
‫(טופס פניה ‪ – 1‬עבודות ייעוץ ותכנון ) ‪ .‬העירייה תפנה בשע"ח למתכננים ‪ /‬יועצים הרשומים במאגר זה לשם‬
‫ביצוע העבודות הנדרשות לה‪.‬‬
‫אגף הנדסה פיתוח ותשתיות‬
‫‪13‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה תשתיות ופיתוח‬
‫טופס פניה ‪1‬‬
‫תאריך ‪__________ :‬‬
‫עיריית קריית ביאליק‬
‫אגף הנדסה בינוי ותשתיות‬
‫שד' ירושלים ‪ – 16‬קריית ביאליק‬
‫הנדון ‪ :‬שירותי תכנון ובדיקות אדריכליות וקונסטרוקטיביות בשעת חירום‬
‫‪ .1‬אני החתום מטה ‪ ,‬אשר פרטיי להלן ‪ ,‬מבקש לצרפני למאגר מתכננים ‪ /‬יועצים בשעת חרום ‪ .‬כמו כן הנני‬
‫מתחייב כי אספק בשעת חרום ‪ ,‬לעיריית קריית ביאליק ‪ ,‬שירותי ייעוץ תכנון בדיקות אדריכליות‬
‫וקונסטרוקטיביות עפ"י משלוח ידי ובתחום עיסוקיי ‪ ,‬בהתאם לצרכיה ‪.‬‬
‫‪ .2‬בגין אספקת השירותים כאמור לעיל ‪ ,‬תשלם לי העירייה את התמורה הכספית ‪ ,‬כנגד חשבונית מס‪/‬קבלה‬
‫שאמציא לעירייה בהתאם‪.‬‬
‫‪ .3‬מוסכם כי התשלום יבוצע לאחר בדיקת החשבונית ואישורה ע"י העירייה‪.‬‬
‫‪ .4‬התשלומים יבוצעו בהתאם למנגנון התשלומים הנהוג בעיריית קריית ביאליק ‪ ,‬בשגרה ‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫___________________‬
‫שם החברה‪/‬מתכנן‪/‬יועץ‬
‫__________________‬
‫תאריך‬
‫______________________‬
‫חותמת וחתימה‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬