תקנון מיטב תגמולים

Comments

Transcription

תקנון מיטב תגמולים
‫מהדורה עדכנית מיום ‪214204102.‬‬
‫מספר קופה‪47.:‬‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ‬
‫תקנון "מיטב דש גמל" – קופה לתגמולים ופיצויים‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫מלבד אם תוכן הכתוב יחייב אחרת‪ ,‬יהיה בתקנון זה פירוש המונחים הבאים כדלקמן‪:‬‬
‫דירקטוריון‬
‫דירקטוריון החברה המנהלת‪.‬‬
‫ההסדר התחיקתי‬
‫חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)‪ ,‬התשס"ה‪"( 5002-‬חוק קופות גמל")‬
‫והתקנות מכוחו‪ ,‬פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]‪ ,‬חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים‬
‫(ביטוח)‪ ,‬התשמ"א‪,1891-‬תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)‪,‬‬
‫התשכ"ד – ‪"( ,1891‬תקנות מס הכנסה") חוק פיצויי פיטורים‪ ,‬התשכ"ג‪ ,1891-‬תקנות‬
‫הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)‪ ,‬תשע"ג‪-‬‬
‫‪"( 5011‬תקנות כיסויים ביטוחיים")‪ ,‬הוראות וחוזרים שיפרסמו הממונה ורשות מס‬
‫הכנסה מעת לעת וכל החוקים‪ ,‬התקנות‪ ,‬הצווים והוראות אחרים העשויים לחול על‬
‫פעולותיה של החברה ו‪/‬או הקופה כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן‪.‬‬
‫החברה המנהלת‪,‬‬
‫החברה‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ‪ ,‬אשר תנהל את הקופה על פי הוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫הממונה‬
‫הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון במשרד האוצר‪ ,‬לרבות מי שהנ"ל האציל לו‬
‫מסמכותו כדין‪.‬‬
‫הקופה‬
‫"מיטב דש גמל"‪ ,‬שהינה קופה לתגמולים ופיצויים המיועדת לשכירים ועצמאים‪ ,‬אשר‬
‫אושרה על ידי הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון במשרד האוצר ואשר מנוהלת‬
‫בנאמנות על‪-‬ידי החברה המנהלת בהתאם להוראות תקנון זה והוראות ההסדר‬
‫התחיקתי‪.‬‬
‫חשבון‪ /‬חשבונות‬
‫חשבונות הקופה בהם יופקדו כספי הקופה לפי תקנון זה‪.‬‬
‫כספי הקופה‬
‫כמשמעם בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫כספי פיצויים‬
‫כמשמעם בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫כספי תגמולים‬
‫כמשמעם בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫מסלול השקעה‬
‫כמפורט בתקנון זה‪.‬‬
‫מעסיק‬
‫כמשמעו בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫עמית‬
‫עמית‪-‬עצמאי או עמית‪-‬שכיר אשר התקבל כעמית בקופה‪ ,‬המשתלמים בגינו תשלומים‬
‫לקופה ובכפוף להסדר התחיקתי‪.‬‬
‫עמית‪-‬עצמאי‬
‫כמשמעו בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫עמית‪-‬שכיר‬
‫כמשמעו בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫תקבולים‬
‫כל הכספים שהתקבלו בקופה מתשלומיו של עמית או מתשלומים של מעסיקו לזכותו‪,‬‬
‫בהתאם להסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .5‬פרשנות‬
‫כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד לשון רבים במשמע ולהפך ולשון זכר כולל לשון נקבה ולהפך‪ ,‬אלא אם נקבע‬
‫במפורש אחרת בגוף תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .1‬הצטרפות כעמית לקופה‬
‫עמית בקופה הינו כל מי שעונה על התנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגיש לקופה בקשת הצטרפות על גבי טופס מתאים בו ימולאו כל הפרטים ויצורפו כל המסמכים‪,‬‬
‫ההצהרות והחתימות שתדרוש הקופה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בקשת ההצטרפות אושרה על ידי החברה המנהלת‪.‬‬
‫החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפותו של עמית או לסרב לקבלו כעמית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף‬
‫לכל דין‪.‬‬
‫‪ .1‬איסור הפליה‬
‫לא תהיה הפלייה בין הזכויות המוקנות לעמיתים על פי תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .2‬איסור העברת זכויות עמית או שעבודן לאחר‬
‫עמית לא יהיה רשאי להעביר או לשעבד זכויותיו בחשבון לאחר‪ ,‬אלא בכפוף להסדר התחיקתי כפי שיהיה מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫‪ .9‬מועדי הפקדות‬
‫א‪.‬‬
‫עמית ‪ -‬שכיר ומעסיקו יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקופה‪ ,‬אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה על ידי‬
‫המעסיק ממשכורתו של העמית ומסכום שיופקד בגינו על ידי המעסיק (להלן‪" :‬סכומי ההפקדות")‪.‬‬
‫שיעוריהם של סכומי ההפקדות לגבי עמית‪-‬שכיר יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעסיקו‬
‫ובכפוף להסדר התחיקתי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ההפקדות בגין עמיתים ‪ -‬שכירים‪ ,‬כולל הסכום שנוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד‪ ,‬יתקבלו‬
‫במזומנים בלבד בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫לא הפקיד המעסיק כספים כאמור לעיל‪ ,‬ישלים את ההפקדות בצירוף ריבית פיגורים על פי ההסדר התחיקתי או‬
‫בצירוף רווחי הקופה לתקופת הפיגור‪ ,‬הכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הפקדות עמית עצמאי לקופה יתקבלו במזומן ובהתאם להסדר התחיקתי‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫החברה המנהלת תנהל עבור כל עמית חשבון נפרד ובו תרשום את תקבולי העמית ‪ -‬ולגבי עמית שכיר תוך‬
‫כדי הפרדה בין תשלומיו לבין תשלומי מעסיקו‪ ,‬לרבות בגין רכיב כספי הפיצויים‪ ,‬ואת הסכומים ששולמו‬
‫לו מחשבונו בקופה על פי הוראות תקנון זה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫החברה המנהלת תנהל רישום עבור כל עמית בהתאם לכספים שנזקפו לזכותו ‪ -‬בשל הפקדות ורווחים‪ ,‬ולחובתו –‬
‫בשל משיכות ו‪/‬או הפסדים‪ ,‬ובניכוי‪ ,‬על פי הוראות תקנון זה‪ ,‬של דמי ניהול ושל פרמיות כיסויים ביטוחיים‬
‫ששולמו‪ ,‬אם שולמו‪ ,‬מתוך חשבונו בקופה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקופה תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי; הוא הדין בכל‬
‫הסכומים שיכנסו לקופה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך‪ .‬ככל‬
‫שההסדר התחיקתי מתיר זאת‪ ,‬תהיה הקופה רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל‬
‫בכל השקעה שתקבע על ידי החברה המנהלת‪.‬‬
‫‪ .9‬שערוך יתרות ונכסים‬
‫א‪.‬‬
‫חלקו של כל עמית בחשבונות הקופה יקבע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ערכם של נכסי הקופה יחושב לפי הוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .8‬מסלולי השקעה‬
‫‪ 8.1‬במסגרת תקנון זה תקיים החברה המנהלת את מסלולי ההשקעה המנויים בסעיף ‪ 8.1‬לתקנון זה‪ ,‬כולם או‬
‫חלקם‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לרבות סגירה של מסלול בפני הפקדות חדשות‪ ,‬כאשר המגבלות והמסגרות על פי‬
‫ה וראות ההסדר התחיקתי החלות על הקופה והחברה המנהלת יחולו על כל מסלול בנפרד וכן על כל‬
‫המסלולים ביחד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מסלולי ההשקעה‪:‬‬
‫‪ )1‬כללי – בו יושקעו נכסי המסלול על פי התפתחויות בשוק ההון‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה‬
‫המקצועי של החברה המנהלת ובכפוף להנחיות הרלבנטיות בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ )5‬מדדי – בו יושקעו לפחות ‪( 72%‬שבעים וחמישה אחוז) מנכסי המסלול בהשקעות צמודות‬
‫למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫‪ )1‬שקלי – בו יושקעו לפחות ‪( 72%‬שבעים וחמישה אחוז) מנכסי המסלול בפקדונות שקליים‬
‫(בתאגידים בנקאיים ו‪/‬או במוסדות כספיים) ו‪/‬או במלוות ממשלתיות קצרות מועד (מק"מ)‬
‫ו‪/‬או באג"ח ממשלתיות שקליות ו‪/‬או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור‪.‬‬
‫‪ )1‬מנייתי– בו יושקעו לפחות ‪( 72%‬שבעים וחמישה אחוז) מנכסי המסלול במניות ו‪/‬או אופציות‬
‫ו‪/‬או ניירות ערך המירים ו‪/‬או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור‪.‬‬
‫‪ )2‬טווח קצר – בו יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת‪ ,‬ובלבד שלא‬
‫יושקעו במניות ו‪/‬או באופציות על מניות ו‪/‬או באופציות על מדדי מניות‪ ,‬והמח"מ של נכסי‬
‫המסלול לא יעלה על שנה‪.‬‬
‫‪ )9‬אג"ח ללא מניות– חשיפה של ‪ 72%‬לפחות מנכסי המסלול למכשירי חוב מכל סוג‪ ,‬לרבות‬
‫אגרות חוב‪ ,‬כתבי התחייבות‪ ,‬שטרי הון‪ ,‬הלוואות‪ ,‬מק"מ‪ ,‬נע"מ‪ ,‬פיקדונות מעל ‪ 1‬חודשים‪,‬‬
‫תעודות סל על מדדי אג"ח‪ ,‬קרנות השקעה מתמחות‪ ,‬קרנות נאמנות מתמחות ונגזרות על‬
‫מכשירים אלה‪ .‬יתרת הנכסים תושקע במזומן‪ ,‬בפיקדונות עד ‪ 1‬חודשים ובמט"ח‪ ,‬על פי שיקול‬
‫דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי‪ .‬נכסי המסלול לא יושקעו‬
‫במניות‪.‬‬
‫‪ )7‬מסלול שוהם כהלכה – השקעות במסלול זה תהיינה בכפוף לכללי ההלכה היהודית‪.‬‬
‫ההשקעות תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת‬
‫תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה‪ .‬השאת התשואה במסלול זה‬
‫מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית ‪.‬‬
‫‪ )9‬אג"ח ממשלתי – חשיפה של ‪ 72%‬לפחות מנכסי המסלול לאג"ח ממשלתי ונגזרותיו‪ .‬יתרת‬
‫הנכסים תושקע בפיקדונות‪ ,‬במזומן ובמט"ח‪ ,‬בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות‬
‫שנקבעו על פיו‪.‬‬
‫‪ )8‬חו"ל – חשיפה של ‪ 72%‬לפחות מנכסי המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסים‬
‫הנקובים במטבע חוץ וכן בהשקעות בחו"ל לרבות‪ :‬מניות‪ ,‬ניירות ערך מכל סוג‪ ,‬פיקדונות‬
‫במט"ח מכל סוג‪ ,‬תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך‪ ,‬יחידות בקרן להשקעות משותפות‬
‫בנאמנות‪ ,‬הלוואות‪ ,‬מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל סוג‪ ,‬קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר‬
‫התחיקתי‪ ,‬מטבעות חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל שתחליט עליה החברה‬
‫המנהלת‪ ,‬מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר‬
‫התחיקתי‪ .‬יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות‬
‫ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ )10‬חכם עד ‪ - .0‬שיעור ההשקעה במניות ו‪/‬או בניירות ערך המירים למניות לא יפחת מ‪ 72%-‬מסך‬
‫נכסי המסלול‪ .‬יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ )11‬חכם בין ‪ .0‬ל‪ -00 -‬שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ‪ 10%-‬ולא יעלה על ‪ 20%‬מנכסי‬
‫המסלול‪ ,‬בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו‪ .‬החברה תשקיע את‬
‫נכסי המסלול וכן כל כספים שיכנסו למסלול בתורת ריווחי השקעותיו‪ ,‬או כתוצאה ממכירתם‬
‫או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם)‪ ,‬בהשקעות‬
‫המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם‪.‬‬
‫‪ )15‬חכם בין ‪ 00‬ל‪ - 00 -‬שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ‪ 10%-‬ולא יעלה על ‪ 10%‬מנכסי‬
‫המסלול‪ ,‬בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו‪ .‬החברה תשקיע את‬
‫נכסי המסלול וכן כל הכספים שיכנסו למסלול בתורת רווחי השקעותיו‪ ,‬או כתוצאה ממכירתם‬
‫או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם)‪ ,‬בהשקעות‬
‫המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם‪.‬‬
‫‪ )11‬מסלול חכם ‪ –+00‬שיעור החשיפה למניות לא יעלה על ‪ 12%‬מנכסי המסלול‪ ,‬בכפוף להוראות‬
‫ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו‪ .‬החברה תשקיע את נכסי המסלול וכן כל כספים‬
‫שיכנסו למסלול בתורת ריווחי השקעותיו‪ ,‬או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך‬
‫(בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם)‪ ,‬בהשקעות המותרות על פי ההסדר‬
‫התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המבקש להצטרף כעמית לקופה יודיע לחברה המנהלת‪ ,‬על גבי בקשת ההצטרפות לקופה לאיזה מסלול‬
‫השקעה‪ ,‬מבין מסלולי ההשקעה האפשריים על פי הוראות תקנון זה‪ ,‬הוא מעוניין להצטרף‪.‬‬
‫לא ציין העמית בעת הצטרפותו לקופה באיזה מסלול השקעה‪ ,‬או אם לפי קביעת החברה המנהלת‬
‫ההוראה שניתנה אינה ניתנת לביצוע או אינה ברורה‪ ,‬יושקעו התקבולים בגין העמית במסלול הכללי‬
‫(‪"( )971‬מסלול ברירת המחדל")‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כספי העמית במסלולי חכם יועברו ממסלול למסלול בהגיע העמית לגיל הקבוע בטבלה שלהלן אלא אם‬
‫הורה העמית אחרת‪ .‬הודעה על העברת הכספים ממסלול אחד למסלול אחר בהתאם לטבלה שלהלן‪,‬‬
‫תישלח לעמית לא יאוחר מ‪ 10-‬ימים לפני העברה‪.‬‬
‫גיל העמית‬
‫שם המסלול‬
‫עד גיל ‪.0‬‬
‫חכם עד ‪.0‬‬
‫‪.0-00‬‬
‫חכם בין ‪.0-00‬‬
‫‪00-00‬‬
‫חכם בין ‪ 00‬ל ‪00-‬‬
‫‪+00‬‬
‫חכם ‪+00‬‬
‫‪ 8.5‬העברת כספים בין מסלולי השקעה‬
‫א‪ .‬עמית בקופה רשאי להעביר כספים ממסלול השקעה אחד או ממספר מסלולי השקעה למסלול השקעה‬
‫אחר‪ ,‬או למספר מסלולי השקעה המנוהלים בקופה באותה העת‪ ,‬על ידי מתן הוראה בטופס אשר‬
‫יקבע על‪-‬ידי החברה‪.‬‬
‫ב‪ .‬העברת כספים בין מסלול השקעה אחד לאחר תתבצע במזומנים‪ ,‬ואולם העברת זכויות כאמור יכול‬
‫שתיעשה שלא במזומנים אם נעשתה לפי הוראות הממונה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫היה ולפי קביעת החברה המנהלת‪ ,‬הוראת ההעברה שניתנה אינה ניתנת לביצוע או אינה ברורה – לא‬
‫תבוצע הוראת ההעברה‪ .‬במקרה זה תיידע החברה את העמית בדבר האמור‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל פעולות השקעה‪ ,‬קניה ומכירה של ניירות ערך‪ ,‬תבוצענה עבור כל מסלול בנפרד‪ ,‬אולם‪ ,‬ניתן יהיה‬
‫לבצע עסקאות עבור עמיתי הקופה בהוראות מרוכזות‪ .‬הוראות מרוכזות יבוצעו בהתאם להוראות הדין‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התשואה החודשית תחושב על ידי הקופה לכל מסלול בנפרד‪ ,‬כאילו היה קופה נפרדת‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את ביצוע הוראת העברה לתקופה שאינה עולה על ‪9‬‬
‫ימי עסקים‪ ,‬וזאת במקרה בו עקב התנאים השוררים בשוק ההון‪ ,‬אין ביכולתה לבצע ההעברה כמבוקש‬
‫על ידי העמית‪ .‬בנוסף‪ ,‬החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את ביצוע בקשת העמית אם‬
‫תהיה הפסקת מסחר בבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב או בכל בורסה לניירות ערך אחרת הקשורה עם‬
‫ניהול השקעות החברה המנהלת (להלן‪" :‬הבורסה")‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לאותה תקופה בה לא מתקיים‬
‫מסחר בבורסה‪ ,‬ו‪/‬או אם החברה המנהלת לא תוכל לספק את שירותי הניהול שהתחייבה לספק מכל‬
‫סיבה שהיא ו‪/‬או מכל טעם אחר שאינו בשליטת החברה המנהלת‪ ,‬לתקופת זמן סבירה הדרושה לארגון‬
‫מחדש ושלא תעלה על חודש ימים‪ ,‬הקופה תשלם לעמיתיה כספים על פי הקבוע בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .10‬משיכת כספי תגמולים‬
‫א‪.‬‬
‫כספי תגמולים של עמית ישולמו על פי התנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כספי תגמולים של עמית שנפטר‪ ,‬ינהגו לגביהם על פי הוראות סעיף ‪ 13‬לתקנון זה ובכפוף להוראות‬
‫ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .11‬משיכת כספי פיצויים‬
‫הקופה תשלם לעמית את כספי הפיצויים שהצטברו בה לזכותו לאחר סיום עבודתו אצל המעסיק או עם פרישתו‬
‫מעבודה‪ ,‬בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫על כספי פיצויים של עמית‪-‬שכיר שנפטר יחולו גם הוראות סעיף ‪ 13‬לתקנון זה ובכפוף להוראות ההסדר‬
‫התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .15‬העברת כספים מקופת הגמל לקופת גמל אחרת‬
‫עמית בקופה יהיה רשאי להעביר כספים מחשבונו בקופה לקופת גמל אחרת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .11‬תגמולים ופיצויים של עמית שנפטר‬
‫הוראות אלה יחולו על כספי תגמולים של עמית‪-‬עצמאי או עמית‪-‬שכיר שנפטר‪:‬‬
‫‪ 11.1‬במקרה פטירה של העמית‪ ,‬אזי הסכומים המצויים בנכסי הקופה שמהווים את חלקו של העמית‬
‫העצמאי או העמית השכיר (לצורך הוראת סעיף ‪ 31‬זה על סעיפי המשנה שלו ‪" -‬העמית") בנכסי‬
‫הקופה ושמקורם בתקבולים ששולמו על ידי העמית‪ ,‬בתקבולים ששולמו עבורו לחשבון תגמולים‬
‫הזקוף לזכותו ו‪/‬או כל תשלום ששולם לזכותו על ידי חברת הביטוח (ככל שאותו עמית היה מבוטח‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪ 16‬להלן) וכן כל פירותיהם של כל אלה (להלן ביחד לצורכי סעיף ‪ 11‬זה על‬
‫סעיפי המשנה שלו ‪" -‬נכסי העמית בקופה")‪ ,‬ישולמו על ידי החברה בהתאם להוראות המפורטות‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪ 11.1.1‬במידה וטרם פטירתו של העמית התקבלה אצל החברה הוראה בכתב מאת העמית‬
‫בה ציין העמית כיצד יחולקו לאחר פטירתו נכסי העמית בקופה (להלן ‪" -‬הוראת‬
‫המוטבים")‪ ,‬אזי החברה תפעל בהתאם להסדרים שנקבעו בהוראת המוטבים‪.‬‬
‫‪ 11.1.5‬קבע העמית מספר מוטבים ולא קבע את חלקיהם‪ ,‬יחולקו נכסי העמית בקופה‬
‫בחלקים שווים בין כל המוטבים‪.‬‬
‫‪ 11.1.1‬קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד‪ ,‬תחולק היתרה באופן שווה בין‬
‫יתרת המוטבים שלגביהם לא קבע העמית את חלקיהם‪.‬‬
‫‪ 11.1.1‬במידה ומוטב נפטר טרם פטירתו של העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה‬
‫בחלקו של המוטב שנפטר‪ ,‬אזי יראו בהוראת המוטבים שניתנה לטובתו של אותו‬
‫המוטב שנפטר כהוראה שמעולם לא ניתנה והחברה תחלק את חלקו של אותו‬
‫המוטב שנפטר לשאר המוטבים הנותרים‪ ,‬בהתאם לחלקם היחסי כפי שקבע‬
‫העמית בהוראת המוטבים‪ .‬ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב‬
‫שנפטר‪ ,‬תפעל החברה לפי הוראת העמית‪.‬‬
‫נפטר מוטב טרם מות העמית ולא קבע העמית מוטבים נוספים או שלא נותרו‬
‫מוטבים נוספים בחיים‪ ,‬תשלם החברה את נכסי העמית בקופה בהתאם להסדרים‬
‫הקבועים בסעיף ‪ 11.5‬להלן‪ ,‬על סעיפי המשנה שלו‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫‪ 11.5‬לא קיימת הוראות מינוי מוטבים‬
‫לא נתן העמית הוראת מוטבים כלל או במקרה בו לא ניתן לבצע את הוראת המוטבים או את‬
‫הוראת צוואת העמית בנוגע לנכסי העמית בקופה (לפי העניין)‪ ,‬אזי החברה תחלק את נכסי העמית‬
‫בקופה בהתאם להוראות המפורטות להלן‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫‪ 11.5.1‬במידה ומונה על ידי רשם או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל מנהל עיזבון‬
‫לעיזבונו של העמית הנפטר‪ ,‬אזי החברה תעביר את נכסי העמית בקופה למנהל‬
‫העיזבון בכפוף לקבלת העתק מצו מינוי מנהל העיזבון שניתן על ידי רשם או בית‬
‫משפט או בית דין מוסמך בישראל‪ ,‬כשהוא מאושר עם אישור אותה הרשות ו‪/‬או‬
‫על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי לעריכת דין‪ ,‬כי העתק הצו נכון ומתאים‬
‫למקור‪.‬‬
‫‪ 11.5.5‬במקרה בו לא מונה מנהל עיזבון כאמור בסעיף ‪ 11.1.1‬לעיל או לא ניתנה לחברה‬
‫הודעה על מינוי כזה‪ ,‬אזי החברה תשלם את נכסי העמית בקופה בהתאם‬
‫להסדרים המפורטים להלן‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫‪11.5.5.1‬‬
‫במידה והעמית הותיר אחריו צוואה‪ ,‬אזי החברה תחלק את נכסי‬
‫העמית בקופה ליורשים מכוחה ("היורשים על פי צוואה") ובלבד‬
‫שיומצא לחברה העתק מצו קיום הצוואה שניתן על ידי רשם בית‬
‫משפט או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל‪ ,‬כשהוא מאושר עם‬
‫אישור אותה הרשות ו‪/‬או על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי‬
‫לעריכת דין‪ ,‬כי העתק הצו נכון ומתאים למקור‪ ,‬כדלקמן‪ )i( :‬קבע‬
‫העמית בצוואתו הסדרים מפורשים באשר לחלוקת נכסי העמית‬
‫בקופה או באשר לחלוקת נכסיו בקופות גמל ו‪/‬או קופות תגמולים‬
‫(לפי העניין)‪ ,‬יחולקו כספי העמית בקופה בהתאם להוראות אלה‬
‫בצוואה; (‪ )ii‬לא ניתנה הוראה בצוואה כאמור בסעיף ‪ )i(11.5.5.1‬לעיל‪,‬‬
‫אולם ניתנה הוראה בצוואה באשר לכל רכוש העמית או ליתרת‬
‫רכושו‪ ,‬יחולקו נכסי העמית בקופה בהתאם לחלקיהם היחסיים של‬
‫היורשים על פי צוואה בכל רכוש העמית או ביתרת רכושו‪ ,‬לפי‬
‫העניין‪.‬‬
‫‪11.5.5.5‬‬
‫במידה ולא הותיר אחריו העמית צוואה או שלא ניתן לקיים את‬
‫הוראות צוואת העמית בקשר עם נכסי העמית בקופה‪ ,‬אזי החברה‬
‫תחלק את נכסי העמית בקופה ליורשים שנקבעו בצו ירושה‬
‫("היורשים על פי דין")‪ ,‬בהתאם לחלקים להם זכאים היורשים על פי‬
‫דין כמפורט בצו הירושה‪ ,‬ובלבד שיומצא לחברה העתק שניתן על ידי‬
‫רשם או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל‪ ,‬כשהוא מאושר עם‬
‫אישור אותה הרשות ו‪/‬או על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי‬
‫לעריכת דין‪ ,‬כי העתק הצו נכון ומתאים למקור‪.‬‬
‫‪ 11.1‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי בכל מקרה יראו את נכסי העמית בקופה שלא כחלק מעיזבון‬
‫העמית (אלא אם קבע העמית מפורשות אחרת)‪ ,‬וזאת גם אם חלוקתם תתבצע בהתאם להוראות‬
‫צוואת עמית או ירושה על פי דין‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬מובהר כי נכסי העמית בקופה יועברו לזכאים להם על‬
‫פי הוראות תקנון זה‪ ,‬אלא אם תקבל החברה עובר להעברת הכספים צו מערכאה שיפוטית‬
‫מוסמכת המורה אחרת‪.‬‬
‫‪ .11‬העברת כספים המגיעים למוטב לחשבון חדש‬
‫מוטב אשר מגיעים לו כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה‪ ,‬קופת גמל לתגמולים או קופת גמל אישית‬
‫לפיצויים‪ ,‬רשאי לפתוח על שמו חשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה שאליו יועברו הכספים‪ ,‬שלא יהיה‬
‫ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים‪ ,‬והכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .12‬ניכוי מס במקור‬
‫הקופה תנכה מס במקור מכל תשלום שהיא מבצעת ואשר חלה עליו‪ ,‬על פי הוראות ההסדר התחיקתי‪ ,‬חובת‬
‫תשלום מס‪ .‬המס ינוכה בהתאם לשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מזכותו של מקבל התשלום מהקופה לפנות לרשויות המס בבקשה לתאום‬
‫מס ו‪/‬או בכדי לגרוע מסמכות רשויות המס לדרוש ממקבל התשלום מהקופה הפרשי מס בגין תשלום שקיבל‬
‫מהקופה‪.‬‬
‫‪ .19‬רכישת כיסויים ביטוחיים‬
‫החברה המנהלת רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לרכוש כיסויים ביטוחיים (הן במסגרת פוליסות פרט והן במסגרת‬
‫פוליסות לביטוח חיים קבוצתי) עבור עמיתי הקופה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ובכלל זה‪ ,‬בהתאם‬
‫לתקנות כיסויים ביטוחיים ולהוראות הממונה לעניין זה‪.‬‬
‫החברה תהיה רשאית להציע לעמיתי הקופה לרכוש כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת ביטוח פרט או‬
‫‪19.1‬‬
‫פוליסה קבוצתית שהוצאה על ידי מבטח ואשר אושרה על ידי הממונה‪ .‬החברה תשמש במקרה של‬
‫רכישת פוליסה פרט כסוכן ביטוח‪ .‬בביטוח חיים קבוצתי תהיה החברה בעלת הפוליסה‪ ,‬העמית יהיה‬
‫המבוטח וקופת הגמל תהיה הנהנית‪.‬‬
‫החברה תהיה רשאית לרכוש בעבור עמיתים בקופת הגמל כיסויים ביטוחיים כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪19.5‬‬
‫(‪ )1‬כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות;‬
‫(‪ )5‬כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;‬
‫(‪ )1‬כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום‪.‬‬
‫וכן כל כיסוי ביטוחי אחר שיותר בהתאם להסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪19.1‬‬
‫החברה מחוייבת לכך שכלל הכיסויים הביטוחיים הנמכרים מכספי קופות הגמל יעמדו בתנאי תקנה ‪1‬‬
‫לתקנות כיסויים ביטוחיים ובכלל זה ש כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות‪ ,‬כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום וכל‬
‫אחד ממרכיביהם‪ ,‬הנרכש באמצעות החברה לא יהיה חופף‪ ,‬במועד הרכישה‪ ,‬לכיסוי ביטוחי כאמור או‬
‫לאחד ממרכיביו‪ ,‬הנרכש באמצעות החברה או הקיים בתקנון קופת הגמל;‬
‫‪19.1‬‬
‫במקרה שבו יהיה העמית זכאי במסגרת הכיסוי הביטוחי שנרכש לשחרור מתשלום הפקדות כך שתחול‬
‫על המבטח החובה לבצע את הפקדות העמית לקופה במקום העמית אזי יראו את המבטח כנכנס בנעלי‬
‫העמית בנוגע להפקדות שיועברו‪ .‬במקרה של שחרור כאמור תהיה זכאית החברה להמשיך ולגבות דמי‬
‫ניהול בשיעור כפי שהיה בטרם אירע המקרה המזכה בשחרור בגין הכיסוי הביטוחי‪.‬‬
‫‪19.2‬‬
‫שמירה על כיסוי ביטוחי בעת הפסקת הפקדות‬
‫(‪ )1‬החברה תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של עמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי‪,‬‬
‫זולת אם הורה העמית אחרת‪ ,‬וזאת למשך תקופה שאינה עולה על חמישה חודשים מן החודש שבו‬
‫הסתיימו הפקדות העמית; מובהר כי ככל שלא הורה העמית אחרת ברירת המחדל לניכוי הפקדות‬
‫תהיה לחמישה חודשים‪.‬‬
‫(‪ )5‬עמית יהיה רשאי להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בקופת הגמל או להורות לחברה לנכות‬
‫את עלות אותו כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור‪ ,‬למשך תקופה‬
‫שאורכה כתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה של העמית להגדלת יתרתו הצבורה בקופת הגמל‪,‬‬
‫ובלבד שאינה עולה על ‪ 51‬חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור זולת אם משך‬
‫העמית כספים ממרכיב התגמולים בקופת הגמל‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬או העביר את יתרתו הצבורה או‬
‫חלק ממנה לקופת גמל אחרת‪.‬‬
‫‪19.9‬‬
‫החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטוח מהפקדות במרכיב התגמולים ולהעבירם למבטח בהתאם‬
‫לפוליסה חתומה על ידי העמית‪ ,‬במידת הנדרש‪ ,‬או בקשה חתומה במקרה של הצטרפות לפוליסה‬
‫קבוצתית‪ .‬בעת הפסקת הפקדות יגבו דמי הביטוח מיתרת מרכיב התגמולים הצבורה בקופת הלקוח‪.‬‬
‫‪19.7‬‬
‫במקרה שבו החברה תבטח עמית בביטוח חיים קבוצתי ובעת קרות מקרה ביטוח‪ ,‬תפעל החברה לקבל‬
‫את כספי הביטוח בגין העמית שנפטר מהמבטח והתשלום שיועבר מהמבטח יופקד לחשבונו של העמית‬
‫שנפטר וישולם בהתאם לה וראות ההסדר התחיקתי לזכאים לכך‪ .‬משיכת הכספים על ידי הזכאים לכך‬
‫תהיה כפופה להוראות סעיף ‪ 51‬לחוק קופות גמל‪.‬‬
‫‪19.9‬‬
‫פירוט סוגי הפוליסות המשווקות על ידי החברה המנהלת הינם כמפורט בנספח א' לתקנון זה‪ .‬נוסח‬
‫הפוליסות המלא נמצא באתר האינטרנט של המבטח‪.‬‬
‫‪ .17‬הלוואות לעמיתים‬
‫הקופה רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לתת הלוואות לעמיתיה בהתאם למדיניות שתקבע הקופה מעת לעת והכל בכפוף‬
‫להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .19‬ניהול הקופה‬
‫הקופה תנוהל על ידי החברה המנהלת באמצעות המנגנון העומד לרשותה בכח אדם‪ ,‬בציוד ובמשרדים‪ ,‬או‬
‫באמצעות גוף אחר שיוסמך על ידה‪ ,‬תבצע את כל הפעולות הנחוצות לניהול ותפעול עסקי הקופה ומתן דו"חות‬
‫לעמיתים בהתאם להסדר התחיקתי לצורך ניהולה התקין של הקופה‪.‬‬
‫‪ .18‬דמי ניהול‬
‫‪18.1‬‬
‫החברה המנהלת רשאית לגבות דמי ניהול כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית‪ ,‬שיעור שנתי לא יעלה על ‪.1.02%‬‬
‫מתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית‪ ,‬שיעור שלא יעלה על ‪.1%‬‬
‫‪18.5‬‬
‫החברה המנהלת תהיה רשאית להציע לעמית שיעור דמי ניהול הנמוך משיעור דמי הניהול המרבי הקבוע‬
‫בתקנון זה‪ ,‬ובלבד שההצעה האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של שנתיים או יותר מהיום שבו החלו‬
‫להיגבות דמי ניהול בשיעור המוצע‪.‬‬
‫‪18.1‬‬
‫למרות האמור בסעיף ‪ 18.5‬לעיל במקרים המפורטים להלן תהיה החברה המנהלת רשאית להעלות את דמי‬
‫הניהול לפני השלמת התקופה האמורה‪ ,‬ובתנאי שהוסכם על כך עם העמית מראש ובכתב‪:‬‬
‫א‪ .‬הפסקת הפקדות לקופת הגמל של העמית שלא אירעה בשל המעסיק‪.‬‬
‫ב‪ .‬העברה או משיכה מלאה או חלקית של היתרה הצבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר‬
‫באותה קופה‪.‬‬
‫ג‪ .‬עמית שקיבל הנחה בדמי ניהול בשל מקום עבודה שבו הועסק‪ ,‬ועזב מקום עבודה זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬העלאת דמי ניהול בהתאם למנגנון שאושר על ידי משרד האוצר בשל הוספת גורם הפצה המקבל עמלה‬
‫מן החברה המנהלת‪ ,‬ובלבד ששיעור העלאת דמי הניהול במהלך התקופה האמורה לא יעלה על שיעור‬
‫עמלת ההפצה שהתווספה‪.‬‬
‫הודעה אודות שינוי בדמי הניהול כאמור לעיל תינתן לעמית בהתאם להוראות הממונה‪.‬‬
‫כספים שהופקדו לחשבון או נמשכו ממנו במהלך החודש‪ ,‬יחויבו בדמי ניהול בשיעור יחסי למספר הימים‬
‫שבהם נוהלו בחשבון באותו החודש‪.‬‬
‫יובהר כי ביחס לעמיתי קופות הגמל "ישיר דרור" ו"ישיר מניפה"‪ ,‬כפי שהיו במועד מיזוגם ביום ‪,11.15.5010‬‬
‫לא יחול שינוי בשיעור דמי הניהול המקסימאליים שהחברה המנהלת רשאית לגבות מהם בפועל‪ ,‬בשיעור של‬
‫‪( 1%‬ישיר דרור) ו‪( 0.52% -‬ישיר מניפה) בהתאמה‪ ,‬כקבוע בתקנוני קופות אלה‪ ,‬כפי שהם היו נכון לערב‬
‫מיזוגן ובלבד שעמיתי הקופות נמצאים במסלול חכם בין ‪ 20‬ל‪( 90 -‬אליו התמזג מסלול מירון)‪.‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪ .50‬עובדות‪ ,‬תעודות‪ ,‬מסמכים והוכחות אחרות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עמית ו‪/‬או מוטבי העמית ו‪/‬או יורשי העמית ו‪/‬או כל אדם הטוען לזכותו לכספים מהקופה ו‪/‬או מעסיק‬
‫יהיו חייבים במסירת פרטים נכונים בצירוף אסמכתאות תומכות‪ ,‬והכל באופן שיספק את החברה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע באמור בסעיף א' לעיל‪ ,‬הקופה רשאית לדרוש מהעמית ו‪/‬או ממוטבי העמית ו‪/‬או מיורשי‬
‫העמית ו‪/‬או ממעסיקו ו‪/‬או מכל אדם אחד הטוען לזכאותו לכספים מהקופה אישורים‪ ,‬תעודות‪,‬‬
‫מסמכים‪ ,‬פסקי דין וצווים – הכל בהתאם לנסיבות – כתנאי מוקדם לקבלת תשלום מהקופה‪.‬‬
‫‪ .51‬סכומים ששולמו בטעות או שלא כדין‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קיבלו עמית ו‪/‬או מוטבי העמית ו‪/‬או יורשי העמית ו‪/‬או כל אדם אחר תשלום מהקופה על יסוד עובדה לא‬
‫נכונה או לא מעודכנת תהיה הקופה רשאית לדרוש את החזר התשלום או לקזזו מתשלומים עתידיים‬
‫שתבצע‪.‬‬
‫אין האמור בתקנה זו לעיל בא למנוע מהקופה לתבוע בדרך אחרת כל סכום ששילמה‪ ,‬בטעות או שלא‬
‫כדין‪ ,‬לעמית ו‪/‬או מוטבי העמית ו‪/‬או יורשי העמית ו‪/‬או כל אדם אחר‪.‬‬
‫‪ .55‬הודעות‬
‫א‪.‬‬
‫כל עמית יציין בבקשה להתקבל כעמית בקופה כתובת בישראל לשם משלוח הודעות מהקופה אליו‪,‬‬
‫ויעדכן הכתובת מעת לעת בהתאם לשינויים שיחולו בה‪ .‬מובהר כי אם הודעות אשר יישלחו לכתובת‬
‫האחרונה שנמסרה על ידי העמית יוחזרו אל השולח‪ ,‬תהא החברה המנהלת רשאית לשלוח את כל‬
‫ההודעות לעמית‪ ,‬החל מאותו מועד‪ ,‬לכתובתו של העמית‪ ,‬כפי שהיא רשומה במרשם האוכלוסין של‬
‫משרד הפנים‪ ,‬ככל שהיא רשומה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקופה ו‪/‬או החברה המנהלת לא תהינה חייבות לשלוח הודעות לעמית אשר לא מסר כתובת בישראל‬
‫לשם משלוח הודעות אליו‪ ,‬או שלא עדכן את הקופה בכתובתו לצורך משלוח הודעות כנ"ל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל ‪ -‬דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר שהודבקו על‬
‫המעטפה בולים לשם משלוח רגיל (לא רשום) ‪ -‬תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך הזמן שבו היתה‬
‫ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדרך הרגילה‪.‬‬
‫הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .51‬על אף האמור בתקנון זה יהיו מנהלי הקופה חייבים לעשות כל פעולה אשר ההסדר התחיקתי יחייב את עשייתה‬
‫ומנועים מלעשות כל פעולה אשר ההסדר התחיקתי אוסר את עשייתה‪.‬‬
‫‪ .51‬בכל מקום של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות ההסדר התחיקתי‪ ,‬תגברנה הוראות ההסדר התחיקתי‪.‬‬
‫‪ .52‬ערבויות‬
‫‪ 52.1‬ערבות לחלק מעמיתי מיטב גמל חכם לשעבר‬
‫החברה המנהלת מתחייבת בזאת כי הערב‪ ,‬כהגדרתו בהמשך סעיף זה להלן (להלן‪" :‬הערב")‪ ,‬ערב לכך שאם‬
‫יגיעו לעמית או לזכאים לקבלת חלקו של העמית בנכסי הקופה כאמור בתקנון זה לעיל‪ ,‬הסכומים העומדים‬
‫לזכות העמית בקופה‪ ,‬ישולמו להם סכומים שלא יפחתו מסכומי התקבולים שבחשבון העמית‪ ,‬בניכוי‬
‫תשלומים ששולמו מחשבונו של העמית לעמית או לכל הזכאי לקבלת חלקו בהתאם להוראות הדין ותקנון זה‪,‬‬
‫ובניכוי הניכויים המותרים בניכוי עפ"י ההסדר התחיקתי לכיסוי הוצאות החברה המנהלת (לרבות דמי ניהול‬
‫לחברה המנהלת) ולתשלום דמי ביטוח‪ ,‬אם היו‪ ,‬וכן בניכוי כל סכום מס שנוכה ו‪/‬או שחובה על החברה‬
‫המנהלת לנכותו במקור (אם וככל שתהיה קיימת חובה כאמור)‪ ,‬ובניכוי כל סכום שעל החברה המנהלת להחזיר‬
‫למעסיק של העמית (אם תהיה חייבת לעשות כן) (להלן‪" :‬סכום המינימום")‪ .‬ערבות הערב תחול כלפי כל עמית‬
‫בגין חשבון המתנהל על שמו במסלול בו הנו עמית‪ ,‬ושלזכותו הופקדו בחשבון זה כספים לראשונה עד ליום‬
‫‪( 57.5.02‬כולל)‪ .‬לגבי חשבון בקופה שבו הופקדו כספים לראשונה לאחר יום ‪ ,57.5.02‬תכנס ערבות הערב‬
‫האמורה לתקפה רק בתום שלוש שנים ממועד הפקדת הכספים בחשבון זה לראשונה כאמור לעיל‪ .‬ערבות הערב‬
‫לא תחול על עמיתים שהצטרפו לקופה לאחר יום ‪4242041001‬‬
‫היה והסכום שישולם לעמית בזמן פירוק הקופה יפחת מסכום המינימום – ישולם לאותו עמית ההפרש‬
‫מתוקף ערבותו כאמור לעיל‪4‬‬
‫לענין סעיף זה "הערב" משמעו ישיר איי‪ .‬די‪ .‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ בע"מ או מי שאליו הוסבה ערבות הערב‬
‫(‪ )i‬בהתאם לסעיף ‪(1‬ח)(‪ ) 1‬לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל‬
‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשס"ה – ‪ 5002‬ובכפוף לאישור הממונה כפי שנדרש בסעיף האמור‪ ,‬או (‪ )ii‬באופן אחר‬
‫באישור הממונה‪.‬‬
‫הערבות בסעיף זה תחול על עמיתי קופות הגמל "ישיר מרתון גמל"‪" ,‬ישיר המלאכה"‪" ,‬ישיר מירון" ו"ישיר‬
‫תוחלת" לשעבר בלבד‪ ,‬אשר נכסיהם מנוהלים במסגרת קופת "מיטב קרן השפע"‪ ,‬ושנכסי עמיתיה הועברו‬
‫לניהול בקופה זו על דרך של מיזוג קופות‪ ,‬ושהצטרפו לקופות אלה עד ליום ‪ 242041001‬בלבד‪4‬‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬מובהר כי ערבות הערב לא תחול על עמיתים אשר נכסיהם הועברו לניהול במסגרת‬
‫קופה זו על דרך של מיזוג קופות‪ ,‬ואשר ערב העברתם לקופה זו לא חלה בגינם התחייבות כאמור בסעיף ‪52.1‬‬
‫זה‪ .‬ככל שיאושר על ידי הממונה על אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון הערבות תוסב לערב אחר כפי שיאושר על ידי‬
‫הממונה‪.‬‬
‫‪ 52.5‬ערבות לחלק מעמיתי דש תגמולים לשעבר‬
‫החברה תשיג את ערבותו של בנק הפועלים בע"מ (להלן‪" -‬הבנק") כלפי העמיתים בקופה שהצטרפו לקופה עד‬
‫ליום ‪ ,59.9.5007‬לכך שאם יגיעו לעמית או לבאים מכוחו הסכומים העומדים לרשותם בקופה‪ ,‬ישולמו להם‬
‫לפחות כל סכומי התקבולים בחשבונו‪ ,‬למעט הניכויים המותרים על פי החוק לכיסוי הוצאות הקופה‪ ,‬ניכוי‬
‫מס וכן למעט כל סכום שעל הקופה להחזיר למעסיקו של העמית (במידה שהיא חייבת לעשות כך) (להלן‪:‬‬
‫"ערבות הבנק")‪.‬‬
‫ערבות הבנק כאמור בסעיף זה לא תחול על הפקדות חדשות אשר יופקדו לקופה החל מיום ‪.1.2.5008‬‬
‫החברה המנהלת התחייבה במסגרת הסכם שנכרת ביום ‪ 59.5.07‬בינה ובין גד‪-‬גמולים חברה לניהול קופות‬
‫גמל בע"מ‪ ,‬כי עד ולא יאוחר מיום ‪ ,59.9.5011‬היא תקבל את אישור הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון‬
‫כקבוע בסעיף ‪(1‬ח)(‪ )1‬של החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל‬
‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשס"ה‪ ,5002 -‬להחלפת ערבות הבנק או המחאתה‪ ,‬כך שתתקבל בטוחה דומה מבנק או‬
‫ממבטח בנוסח שאושר בידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון‪ ,‬או מגורם אחר שאושר על‪-‬ידו לעניין זה‪,‬‬
‫באופן שבנק הפועלים בע"מ יופטר באופן סופי ומוחלט מערבות הבנק‪ .‬כל עוד לא ניתן אישור הממונה על שוק‬
‫ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון כאמור או לא ניתנה הסכמת העמיתים להפטרת הבנק מערבותו בהתאם להוראות כל‬
‫דין‪ ,‬תמשיך ערבות הבנק לעמוד בתוקפה (בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל)‪.‬‬
‫האמור בסעיף זה חל רק על עמיתים שהצטרפו לקופת דש תגמולים עד ליום ‪ .59.9.5007‬ככל שיאושר על ידי‬
‫הממונה על אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון הערבות תוסב לערב אחר כפי שיאושר על ידי הממונה‪.‬‬
‫(‪ )1‬כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות;‬
‫(‪ )5‬כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;‬
‫(‪ )1‬כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום‪.‬‬
‫נספח א'‬