תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר 2014

Comments

Transcription

תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר 2014
‫משרד המשפטי‬
‫הסניגוריה הציבורית‬
‫תנאי המעצר והמאסר‬
‫במתקני הכליאה של שירות‬
‫בתי הסוהר‬
‫בשני ‪20142013‬‬
‫סיכו הממצאי העיקריי העולי מ‪ 38‬דוחות הביקורת שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית‬
‫באשר לתנאי המעצר והמאסר ושמירת זכויות העצורי והאסירי‬
‫ב‪ 27‬מתקני כליאה שבאחריות שירות בתי הסוהר‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫תוכ" ענייני‬
‫מבוא ‪3 ..................................................................................................................‬‬
‫א‪ .‬החזקה בתנאי הפרדה ובידוד ‪5 ................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬צפיפות קשה ‪19...................................................................................................‬‬
‫ג‪ .‬ליקויי בתחו השיקו‪ :‬טיפול‪ ,‬חינו'‪ ,‬פנאי ותעסוקה‪23 .............................................‬‬
‫ג‪ .1.‬איכות הטיפול הסוציאלי ומחסור בכוח אד ובמסגרות טיפול ושיקו לכלואי‪25 .............‬‬
‫ג‪ .2.‬מדיניות אימת שירותי חינו‪ ,‬שיקו וא לא טיפול סוציאלי לכלואי ביטחוניי ‪29 ........‬‬
‫ג‪ .3.‬היעדר תכניות חינו טיפול ושיקו לכלואי שאינ דוברי עברית ‪32 ..................................‬‬
‫ג‪ .4.‬ליקויי הנוגעי למסגרות החינו‪ ,‬התעסוקה והפנאי ‪33 ...................................................‬‬
‫ד‪ .‬ליקויי במת" טיפול רפואי‪37 .................................................................................‬‬
‫ה‪ .‬שימוש בכבילה בלתי מידתית ‪43..............................................................................‬‬
‫ו‪ .‬תנאי חו קשה‪ ,‬אוורור ותאורה בלתי נאותי ‪47...........................................................‬‬
‫ז‪ .‬תנאי היגיינה ותברואה בלתי הולמי ובעיית מזיקי ‪50 ................................................‬‬
‫ח‪ .‬ליקויי הנוגעי לתאי המקלחת והשירותי‪54 ..........................................................‬‬
‫ט‪ .‬קשיי במימוש הזכות להליכה באוויר הפתוח ‪59 ........................................................‬‬
‫י‪ .‬ליקויי בקשר לאיכות המזו"‪ ,‬כמותו וסדרי האכילה ‪60 .................................................‬‬
‫יא‪ .‬מחסור וליקויי בציוד בסיסי ובציוד כללי ‪64 ............................................................‬‬
‫יב‪ .‬ליקויי הקשורי לקנטינה ‪68 ..............................................................................‬‬
‫יג‪ .‬תלונות בדבר ליקויי בטיחות ‪69 ..............................................................................‬‬
‫יד‪ .‬ליקויי הנוגעי להפרדה בי" אוכלוסיות כלואי שונות ‪70 ...........................................‬‬
‫טו‪ .‬קשיי במימוש הזכות לקשר ע בני משפחה‪72 ........................................................‬‬
‫טז‪ .‬תלונות בדבר לוחות זמני בלתי מתחשבי‪77 ...........................................................‬‬
‫יז‪ .‬קשיי במימוש זכות המפגש בי" עור' די" ללקוח ‪78 ....................................................‬‬
‫יח‪ .‬ליקויי הנוגעי לעתירות אסירי וליידוע על זכויות כלליות ‪80 ....................................‬‬
‫יט‪ .‬ליקויי הנוגעי לתנאי הפיזיי במתחמי ועדות השחרורי ולמימוש זכויות בקשר להלי'‬
‫בפני הוועדה ‪82 .......................................................................................................‬‬
‫סיכו ומסקנות ‪85...................................................................................................‬‬
‫נספח א' – רשימת מתקני כליאה ‪87.............................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫מבוא‬
‫ע קבלת מינויי כמבקרי רשמיי בבתי סוהר ובבתי מעצר בסו שנת ‪ ,1999‬החלו נציגי‬
‫הסניגוריה הציבורית לערו ביקורי רשמיי במתקני הכליאה השוני בישראל‪.‬‬
‫אכ כפי שפסק בית המשפט העליו פעמי רבות‪" ,‬כלל גדול בידינו‪ ,‬כי כל זכות מזכויות האד‬
‫באשר הוא אד שמורה לו‪ ,‬ג כאשר נתו" הוא במעצר או במאסר‪ ,‬ואי" בעובדת המאסר בלבד‬
‫כדי לשלול הימנו זכות כלשהי‪ ,‬אלא כאשר הדבר מחויב ונובע מעצ שלילת חופש התנועה‬
‫‪1‬‬
‫הימנו‪ ,‬או כאשר מצויה על כ' הוראה מפורשת בדי""‪.‬‬
‫הסניגוריה הציבורית מופקדת על הגנת של רבי מהכלואי במסגרת ההליכי הפליליי‬
‫הננקטי נגד‪ ,‬והיא רואה בעריכת ביקורי רשמיי חלק חשוב מתפקידה המוסדי בקידו הגנה‬
‫על זכויות הפרט בכלל ועל זכויותיה של עצורי ואסירי בפרט‪ .‬זאת‪ ,‬מתו תפיסה ששמירה‬
‫קפדנית על זכויותיה של מי שהחברה שוללת‪ ,‬על פי די‪ ,‬את חירות‪ ,‬היא אחד המבחני‬
‫המרכזיי למידת המחויבות של המדינה לער של שמירה על כבוד האד‪.‬‬
‫זהו הדוח ה‪ 12‬שמפרסמת הסניגוריה הציבורית בנושא תנאי הכליאה‪ .‬שני הדוחות האחרוני‬
‫שפרסמה הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התמקדו בנושאי ספציפיי‪ :‬דוח מופרדי מזכויותיה‪,‬‬
‫שפורס בספטמבר ‪ ,2012‬התמקד באגפי ההפרדה; ודוח צפיפות אוכלוסי"‪ ,‬אשר פורס ביולי‬
‫‪ ,2013‬התמקד בבעיה הכרונית של הצפיפות במתקני הכליאה‪ .‬דוח זה הוא כללי ונועד לרכז‬
‫ממצאי במגוו נושאי שעלו מדוחות הביקורת הפרטניי שנערכו בעקבות ביקורי רשמיי של‬
‫אנשי הסניגוריה הציבורית במהל השני ‪ 20142013‬ב‪ 27‬מתקני כליאה המצויי באחריות‬
‫שירות בתי הסוהר‪ .‬הרשימה המלאה של מתקני הכליאה שנכללי בדוח זה ומועדי הביקורי‬
‫‪2‬‬
‫הרשמיי‪ ,‬מצורפת כנספח א' לדוח‪.‬‬
‫שני הפרקי הראשוני בדוח זה )פרקי א' וב'( מרכזי את הממצאי שעלו בדוחות הביקורת‬
‫בקשר להחזקת אסירי בהפרדה ולבעיית הצפיפות‪ ,‬תו התייחסות לשינויי מאז פרסו‬
‫הדוחות הנושאיי הממוקדי הנ"ל‪ ,‬ככל שנעשו‪ .‬הפרקי הבאי עוסקי בליקויי שעלו‬
‫מדוחות הביקורת בקשר למגוו נושאי אחרי כגו‪ :‬טיפול רפואי לכלואי ותהליכי שיקו‬
‫)טיפול‪ ,‬חינו‪ ,‬פנאי ותעסוקה(; שימוש מופרז ובלתי מידתי בכבילה; תנאי חו‪ ,‬אוורור ותאורה;‬
‫היגיינה‪ ,‬תברואה ובעיית מזיקי; מצב תאי המקלחת והשירותי; זכות ההליכה באוויר הפתוח;‬
‫מזו; ציוד אישי בסיסי וציוד כללי; שירותי הקנטינה; תנאי בטיחות; מידת ההקפדה על הפרדה‬
‫בי אוכלוסיות כלואי שונות; זכות לקשר ע המשפחה; תכנו לוח הזמני; זכות המפגש ע‬
‫עורכי הדי; ונגישות לערכאות שיפוטיות‪.‬‬
‫‪ 1‬דברי כב' השופט )כתוארו אז( מ' אלו בבג"צ ‪ 337/84‬הוקמה ואח' נ' שר הפני ואח'‪ ,‬פ"ד לח )‪.(1984) 832 ,826 (2‬‬
‫‪ 2‬רשימת המתקני הנכללת בדוח זה אינה משקפת את הרשימה המלאה של המתקני בה ביקרו אנשי הסניגוריה‬
‫הציבורית בשני ‪ 2013‬ו‪ .2014‬בשני אלה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית ג במתקני מעצר המצויי באחריות‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬וכ במתקני כליאה המצויי בבתי המשפט ובמתקני כליאה נוספי שבאחריות שירות בתי הסוהר‪.‬‬
‫מתקני נוספי אלה אינ מוזכרי בדוח זה‪ ,‬שכ הממצאי מדוחות הביקורת של מרבית מתמקדי בנושא‬
‫ייחודי – תהלי ההובלה של כלואי – אשר ביחס אליו צפוי להתפרס בחודשי הקרובי דוח מקי ונפרד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫במסגרת הביקורי במתקני הכליאה נבדק אופ קיו החובה הבסיסית להחזיק עצורי ואסירי‬
‫)להל‪" :‬כלואי"( בתנאי כליאה הולמי שלא יהיה בה כדי לפגוע בבריאות ובכבוד‪ ,‬וזאת‬
‫בשי לב לרשימת התנאי המינימאליי שנקבעה בדברי החקיקה השוני‪ ,‬ובכלל‪ :‬סעי ‪9‬‬
‫לחוק סדר הדי הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרי(‪ ,‬התשנ"ו‪) 1996‬להל‪" :‬חוק המעצרי"(‬
‫ותקנות סדר הדי הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרי( )תנאי החזקה במעצר(‪ ,‬התשנ"ז‪1997‬‬
‫)להל‪" :‬תקנות המעצרי"(‪ ,‬העוסקי בתנאי כליאה הולמי של עצורי; סעי ‪13‬ב לחוק הנוער‬
‫)שפיטה‪ ,‬ענישה ודרכי טיפול(‪ ,‬התשל"א‪) 1971‬להל‪" :‬חוק הנוער"( ותקנות הנוער )שפיטה‪ ,‬ענישה‬
‫ודרכי טיפול( )תנאי החזקת קטי במעצר או במאסר(‪ ,‬התשע"ג‪) 2012‬להל‪" :‬תקנות הנוער"(‪,‬‬
‫הקובעי דרישות משלימות וייחודיות לעצורי קטיני; וכ סעיפי ‪11‬ב‪11‬ה לפקודת בתי‬
‫הסוהר ]נוסח חדש[‪ ,‬התשל"ב‪ ,1971‬שנוספו ביו ‪ 14.5.12‬במסגרת תיקו מס' ‪ 42‬לפקודה )להל‪:‬‬
‫"פקודת בתי הסוהר"(‪ ,‬תקנות בתי הסוהר )תנאי מאסר(‪ ,‬התש"ע‪) 2010‬להל‪" :‬תקנות בתי‬
‫הסוהר"(‪ ,‬וכ הוראות שירות בתי הסוהר )להל‪" :‬הוראות השירות"( ופקודות נציבות שירות בתי‬
‫הסוהר )להל‪" :‬פקודות הנציבות"(‪ ,‬העוסקי בתנאי כליאה של אסירי‪.‬‬
‫כמפורט בדוח‪ ,‬במהל הביקורי נמצאו ליקויי המהווי הפרות של החוק‪ ,‬התקנות והפקודות‪.‬‬
‫ממצאי הביקורי שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית הועלו על הכתב באופ מפורט בדוחות‬
‫ביקורת פרטניי שהועברו לגורמי שוני‪ ,‬ובה‪ :‬היוע‪ 3‬המשפטי לממשלה ומשנהו‪ ,‬השר‬
‫לביטחו פני‪ ,‬נציב שירות בתי הסוהר‪ ,‬היוע‪ 3‬המשפטי לשירות בתי הסוהר‪ ,‬היוע‪ 3‬המשפטי‬
‫למשרד לביטחו פני‪ ,‬מבקר המשרד לביטחו פני ועוד‪ .‬תגובות הגורמי המפוקחי לדוחות‬
‫הפרטניי מופיעות בהערות השוליי בסמו לתיאור הממצאי‪ ,‬וה מובאות בדר כלל כלשונ‪.‬‬
‫לגבי חלק מ הממצאי בדוחות לא התקבלו תגובות של יחידות הביקורת בשירות בתי הסוהר‪.‬‬
‫במקרי אלה‪ ,‬וככל שישנ‪ ,‬יובאו בהערות שוליי תגובותיה של הגורמי השוני במתק‬
‫הכליאה‪ ,‬כפי שנמסרו לאנשי הסניגוריה הציבורית במהל הביקור הרשמי‪.‬‬
‫מ הראוי לציי כי בדר כלל זכו אנשי הסניגוריה ליחס אדיב מאוד ולשיתו פעולה מלא מצד‬
‫המפקדי ואנשי הסגל במתקני הכליאה‪ .‬בקרב ממלאי התפקידי ניכרת‪ ,‬על פי רוב‪ ,‬מודעות‬
‫גבוהה לצור החיוני לשמור על זכויות העצורי והאסירי‪ .‬כמו כ‪ ,‬א בתגובות שנתקבלו‬
‫בעקבות פרסו הדוחות הפרטניי‪ ,‬אשר רוב נערכו על ידי גנ"מ עליזה יעקבי‪ ,‬רמ"ח ביקורת‬
‫ביחידה לביקורת פני בשב"ס‪ ,‬ניכרת התייחסות עניינית ומפורטת לביקורת‪.‬‬
‫אנו מקווי כי סיכו ממצאי הביקורי שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית המובא בדוח זה‪ ,‬יסייע‬
‫במציאת פתרו הול לטיפול בליקויי‪ .‬חלק מהליקויי ה חמורי ועל כ דורשי מענה מיידי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫א‪ .‬החזקה בתנאי הפרדה ובידוד‬
‫סימ ב'‪ 1‬לפקודת בתי הסוהר‪ ,‬מאפשר להחזיק כלוא בנפרד מכלל הכלואי‪ ,‬וזאת מטעמי של‬
‫ביטחו המדינה‪ ,‬ביטחו בית הסוהר‪ ,‬שמירה על שלומ או בריאות של הכלוא או של כלואי‬
‫אחרי ולש מטרות נוספות‪ 3.‬על פי הפקודה‪ ,‬החזקתו של כלוא בהפרדת יחיד )הפרדת הכלוא‬
‫לבד בתאו( עד לתקופה של חצי שנה ובהפרדה זוגית )החזקת הכלוא ע כלוא אחד נוס בלבד‬
‫בתאו( עד לתקופה של שנה היא עניי שבסמכותו המנהלית של שירות בתי הסוהר‪ .‬לש הארכת‬
‫ההפרדה מעבר לכ נדרשת החלטה של בית המשפט המחוזי‪ ,‬אשר רשאי להורות על המש‬
‫ההפרדה עד לתקופה של חצי שנה בהפרדת יחיד ושנה בהפרדה זוגית‪ ,‬וכ לשוב ולהורות כ מעת‬
‫לעת‪ 4.‬הנחיית המחוקק היא כי ההפרדה היא אמצעי אחרו‪ ,‬וכי נית להחזיק כלוא בהפרדה רק‬
‫כשלא נית להשיג את מטרת ההפרדה בדר אחרת‪ 5.‬ג הפסיקה קבעה‪ ,‬כי החזקת כלוא בתנאי‬
‫הפרדה היא בבחינת חריג‪ ,‬שהשימוש בו מוגבל רק לאות מקרי בה לא נית להשיג את מטרת‬
‫‪6‬‬
‫ההפרדה באמצעי אחר‪.‬‬
‫בספטמבר ‪ 2012‬פרסמה הסניגוריה הציבורית דוח בנושא החזקת כלואי בתנאי הפרדה‪ 7.‬בדוח‬
‫זה הוצגו נתוני שנאספו על ידי הסניגוריה הציבורית ופורטו הבעיות המרכזיות הנובעות‬
‫מהחזקת של כלואי בהפרדה בישראל‪ .‬בי השאר‪ ,‬כלל הדוח נתוני הכוללי התייחסות‬
‫למספר הכלואי השוהי בתנאי הפרדה ולמש תקופות ההפרדה; דוגמאות קונקרטיות‬
‫לכלואי השוהי בהפרדה במש שני רבות; תיאור ליקויי חמורי השוררי באגפי ההפרדה‪,‬‬
‫ובכלל זה תנאי כליאה פיזיי בלתי אנושיי וקשי מנשוא‪ ,‬איזמינות של טיפול סוציאלי ורפואי‬
‫ומחסור במסגרות שיקו‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬חינו ופנאי‪ .‬הדוח מתאר את ההשלכות ההרסניות של‬
‫החזקה בתנאי הפרדה על מצבו של הכלוא‪ ,‬ובפרט על מצב של כלואי בעלי מוגבלויות שכליות‬
‫ונפשיות ושל כלואי קטיני‪ .‬הדוח כלל ג שורה של המלצות לשיפורי ולפתרונות אפשריי‬
‫לבעיות אלו‪ ,‬ה במישור המדיניות והחקיקה וה במישור הביצועי‪.‬‬
‫הדוח עורר שיח ציבורי נרחב על סוגיית ההפרדה וא הביא לתיקו חקיקה שנכנס לתוק במארס‬
‫‪ ,2014‬הקובע חובת ייצוג בהליכי משפטיי להארכת תקופת ההפרדה‪ .‬כמו כ‪ ,‬ביו ‪25.7.13‬‬
‫התקיי דיו מיוחד בוועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת בנושא החזקת כלואי בתנאי‬
‫הפרדה‪ .‬במהל הדיו הביעו חברי הכנסת דאגה ומורת רוח מתנאי החזקת של כלואי השוהי‬
‫באגפי ההפרדה‪ .‬בסיכו הדיו‪ ,‬קראה יו"ר הוועדה )דאז(‪ ,‬ח"כ מירי רגב‪ ,‬לגורמי הרלוונטיי‬
‫לקד שינויי חקיקה ומדיניות משמעותיי בנושא זה‪ .‬דיוני ביחס לשינויי הרצויי התקיימו‬
‫במהל שנת ‪ 2014‬אצל המשנה ליוע‪ 3‬המשפטי לממשלה )פלילי( בשיתו הגורמי הרלוונטיי‪,‬‬
‫והובילו להסכמה בדבר אימו‪ 3‬חלק מההמלצות שהוצגו בדוח הסניגוריה‪ .‬המשרד לביטחו פני‬
‫‪ 3‬סעי ‪19‬ב לפקודת בתי הסוהר‪.‬‬
‫‪ 4‬סעיפי ‪19‬ג ו‪19‬ה לפקודת בתי הסוהר‪.‬‬
‫‪ 5‬סעי ‪19‬ב לפקודת בתי הסוהר‪.‬‬
‫‪ 6‬בג"צ ‪ 2605/05‬חטיבת זכויות האד במרכז האקדמי למשפט ולעסקי נ' שר האוצר ואח' )החלטה מיו ‪;(19.11.09‬‬
‫רע"ב ‪ 697/13‬מוסלי נ' מדינת ישראל שירות בתי הסוהר )החלטה מיו ‪ :(5.3.13‬ההחזקה בהפרדה צריכה להצטמצ‬
‫למש הזמ ההכרחי לכ; רע"ב ‪ 3226/13‬פלוני נ' שירות בתי הסוהר )החלטה מיו ‪ :(28.7.13‬ככל שההפרדה‬
‫ממושכת יותר‪ ,‬כ גובר הנטל על המדינה להוכיח כי יש שיקולי המצדיקי את ההפרדה; רע"ב ‪ 2635/13‬אבוטבול נ'‬
‫מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ :(5.6.13‬לאור הפגיעה הכרוכה בהפרדה‪ ,‬יש צור לצמצמה למידה ההכרחית ולבחו‬
‫באופ תדיר קיומ של חלופות אחרות‪ ,‬בייחוד ככל שתקופת ההפרדה הולכת ומתארכת‪.‬‬
‫‪" 7‬מופרדי מזכויותיה – דוח הסניגוריה הציבורית בנושא החזקת אסירי בהפרדה" )ספטמבר ‪ .(2012‬לעיו בדוח‬
‫המלא‪.http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/DohotRishmi.aspx :‬‬
‫‪5‬‬
‫לקח על עצמו לגבש את ההסכמות לכלל תיקוני חקיקה‪ ,‬ויש לקוות שהצעת החוק תושל ותקוד‬
‫בעתיד הקרוב‪ .‬הנושא של החזקת קטיני בהפרדה ובבידוד במתקני שב"ס נדו בימי אלה‬
‫בוועדה המייעצת לחוק הנוער בראשותה של השופטת )בדימוס( תחיה שפירא‪ ,‬אשר דנה בצור‬
‫‪8‬‬
‫לקבוע הוראות מיוחדות לקטיני השוהי בהפרדה‪.‬‬
‫על א‪ ,‬הדיוני המערכתיי‪ ,‬מ" הממצאי שנאספו מביקורי רשמיי שנערכו על ידי נציגי‬
‫הסניגוריה הציבורית בשני ‪ 2013‬ו‪ ,2014‬עולה כי חלק ניכר מהבעיות שפורטו בדוח האמור‬
‫בנוגע להחזקת כלואי בהפרדה בישראל עדיי" קיימות וטר זכו למענה‪ .‬כמו כ"‪ ,‬בחלק ממתקני‬
‫הכליאה הוגדרו אגפי או תאי הפרדה כתאי "השגחה" או כאגפי "שמורי"‪ .‬שינוי ההגדרה‬
‫מביא לידי כ' שהכלואי מוחזקי בה ללא בקרה שיפוטית‪ ,‬א‪ ,‬שתנאי ההחזקה בתאי אלה‬
‫קרובי מאוד לתנאי ההחזקה באגפי ההפרדה‪.‬‬
‫ב‪ 8‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית הוחזקו כלואי בתנאי הפרדה‪ ,‬בידוד‬
‫או שמירה קשי ביותר‪ .‬בחלק לא מועט מהמקרי ההחזקה בתנאי הפרדה נבעה ממצב נפשי‬
‫קשה של כלוא או כלואה‪ ,‬עילה שאינה מצדיקה החזקה בהפרדה ומנוגדת לחוק‪.‬‬
‫בית סוהר נווה תרצה‪ :‬אג ההפרדה והבידוד בנווה תרצה זכה במהל השני לביקורות קשות‬
‫ונוקבות בדוחות רשמיי של הסניגוריה הציבורית ושל לשכת עורכי הדי‪ .‬ג בשני הביקורי‬
‫שנערכו בנווה תרצה‪ ,‬בדצמבר ‪ 2013‬ובספטמבר ‪ ,2014‬אג זה בלט בתנאי השהייה הקשי‪.‬‬
‫קושי מיוחד מתעורר מהעובדה שכלואות רבות מוחזקות באג ההפרדה לצרכי שוני שאינ‬
‫תואמי את אמות המידה שנקבעו בפקודת בתי הסוהר‪ .‬בביקור הראשו עלה כי מרבית הכלואות‬
‫המוחזקות באג סובלות מבעיות פסיכיאטריות ומוחזקות בו בשל מצב הנפשי‪ .‬מרבית כלואות‬
‫ההפרדה מסווגות ככלואות השגחה רמה א'‪ ,‬וחלק נתונות במצב נפשי המחייב אשפוז במוסדות‬
‫פסיכיאטריי‪ .‬לדברי מפקדת הכלא‪ ,‬כלואות אלו מוחזקות באג ההפרדה בשל העובדה שאי‬
‫חדר ייעודי לנשי במרכז לבריאות הנפש )להל‪ :‬מב""(‪ ,‬והעברת לבית חולי פסיכיאטרי אזרחי‬
‫מחו‪ 3‬לכותלי הכלא בהשגחה של איש סגל מעוררת קושי‪ 9.‬בעת הביקור השני באג ההפרדה שהו‬
‫בו שמונה כלואות‪ ,‬כאשר רק שתיי מה הוגדרו ככלואות הפרדה והחזקת ש תואמת את‬
‫הוראות החוק‪ .‬שתי כלואות אחרות ה כלואות טרנסג'נדריות המוחזקות בהפרדה בשל מאפייני‬
‫מגדריי‪ .‬כלואה אחת הוחזקה באג תחת השגחה פסיכיאטרית צמודה מחשש לשלומה‪ ,‬ואחרת‬
‫‪ 8‬עבודת הוועדה מוזכרת ג בתגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :26.2.15‬ראש אג האסיר‪ ,‬גונדר עפרה קלינגר‪,‬‬
‫השתתפה לאחרונה בביקור הוועדה המייעצת לחוק הנוער בביס"ר אופק‪ ,‬ביקור בו נטלו חלק ג נציגי הסנגוריה‬
‫הציבורית‪ .‬אג האסיר‪ ,‬האחראי מקצועית על תחו הכליאה‪ ,‬התקו והבריאות‪ ,‬מעורה בכל הנוגע לתהליכי‬
‫המבוצעי כיו בבית הסוהר אופק‪ .‬בהובלת אג האסיר מתקיימת ג ועדת היגוי בראשות רח"ט תקו‪ ,‬אשר‬
‫מטרתה בחינת כללי היבטי הכליאה והטיפול בנוער והתאמת לתורת הנוער ולתורת ההפעלה של בית סוהר אופק‪.‬‬
‫הוועדה משמשת כגור מנחה‪ ,‬יוז‪ ,‬מייע‪ 3‬ומבקר לנושא כליאה וטיפול בנוער‪ ,‬בשב"ס בכלל ובבית סוהר אופק‬
‫בפרט‪ .‬בוועדה זו חברי רמ"ח חטו"ש‪ ,‬רע" טיפול‪ ,‬רע" חינו‪ ,‬רע" הדרכה‪ ,‬רע" תקו תורני‪ ,‬ק‪ .‬תקו‪ ,‬טו"ש‪,‬‬
‫חינו‪ ,‬רבנות ותעסוקה ממחוז מרכז‪ ,‬נציגי חטיבת הביטחו והמודיעי‪ ,‬קצינת הנוער הארצית ונציגת מנהל מש"א"‪.‬‬
‫‪ 9‬במהל הביקור הראשו ביו ‪ 27.11.13‬מסרה מפקדת המתק‪ ,‬כי כמחצית מהכלואות סובלות מבעיות נפשיות‬
‫בדרגות שונות‪ .‬חלק א מתאימות יותר‪ ,‬להערכתה‪ ,‬לשהיית קבע במוסדות פסיכיאטריי‪ .‬הכלואות הסובלות‬
‫מבעיות נפשיות שאינ בדרגת חומרה גבוהה‪ ,‬משולבות באגפי ואינ מרוכזות באג אחד‪ .‬באגפי אלה שוהות ג‬
‫"כלואות תומכות" המלוות את הכלואות שסובלות מבעיות פסיכיאטריות וכ כלואות טעונות פיקוח‪ .‬לדברי מפקדת‬
‫המתק‪ ,‬ישנה בעייתיות קשה במת מענה לכלואות הנמצאות במצב נפשי חמור‪ .‬בעבר‪ ,‬נית היה להעביר כלואות אלו‬
‫לתא ייעודי במב"‪ ,‬וש ה היו מתאשפזות ומקבלות טיפול המותא לצורכיה‪ ,‬בדומה לכלואי גברי המאושפזי‬
‫ש בשל מצב הנפשי‪ .‬אול כיו‪ ,‬אי אפשרות לאשפז במב" כלואות‪ ,‬אלא רק כלואי‪ ,‬ולכ כלואות במצב נפשי‬
‫קשה מאושפזות בבית חולי פסיכיאטרי אזרחי מחו‪ 3‬לכותלי הכלא‪ ,‬וסגל בית הסוהר נדרש להשגיח עליה במהל‬
‫אשפוז‪ .‬לדברי מפקדת המתק‪ ,‬הפתרו הרצוי הוא הקצאת חדר במב" או השבת החדר שהיה קיי במב"‪ ,‬לטובת‬
‫אשפוז כלואות במצב פסיכיאטרי חמור בי כותלי בית הסוהר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הוחזקה באג תחת השגחה רפואית בשל חשש להדבקה‪ .‬מספר כלואות נוספות הוחזקו באג בשל‬
‫קשיי השתלבות והתנהגות באגפי הרגילי‪.‬‬
‫תנאי השהייה באג‪ ,‬ההפרדה והבידוד‪ :‬המבקרי התרשמו שמדובר באג יש ומוזנח בו התאי‬
‫קטני במצב פיזי קשה‪ .‬בביקור הראשו‪ ,‬ראו המבקרי שבחלק מהתאי יש מקקי‪ ,‬האריחי‬
‫שבורי והקירות מתקלפי‪ 10.‬ג בביקור השני התרשמו המבקרי לרעה ממצב של התאי‬
‫באג ההפרדה והבידוד‪ .‬התאי נמצאו במצב של הזנחה‪ ,‬לכלו‪ ,‬שורצי מזיקי וכיוצא בזה‪.‬‬
‫אחד התאי בה ביקרו היה קט וצפו‪ ,‬וכלל מיטת ברזל ועליה מזרו דק ללא סדיני‪ .‬בתא‬
‫המקלחת לא היה ראש מקלחת‪ ,‬והמי זרמו דר חור בקיר‪ .‬הכלואה ששהתה בתא טענה כי היא‬
‫לא מצליחה לפתוח את ברז המקלחת‪ .‬בהמש לכ‪ ,‬במאמ‪ 3‬ניכר הצליח אסיר עבודה ששהה‬
‫באג לפתוח את ברז המי‪ .‬ע כניסת לתא חשו המבקרי תחושת מחנק עזה וצחנה‪ .‬התא‬
‫נראה כאילו לא נוקה תקופה ממושכת‪ .‬הרצפה והקירות היו מלוכלכי מאד ואשפה הייתה‬
‫מפוזרת בכל מקו‪ .‬הקירות באזור המקלחת היו מכוסי בחלודה והרצפה מלאת עובש‪ .‬מיקומו‬
‫של החלו הקט הבודד שנמצא מעל המקלחת כמעט ואינו מאפשר כניסת אור יו לתא‪ ,‬באופ‬
‫שמעצי את תחושת המחנק‪ .‬בעת הביקור שהתה בתא כלואה תחת השגחה רפואית‪ ,‬אשר‬
‫הוחזקה בהפרדה מחשש כי תדביק כלואות אחרות במחלתה‪ .‬נטע‪ ,‬כי היא סובלת מכיני וכ‬
‫מסקביאס‪ .‬חר זאת הושמה‪ ,‬כאמור‪ ,‬בחדר שבו אי אפשרות להתקלח‪ ,‬ללא סדי וללא אמצעי‬
‫הגייניי‪ .‬בשיחה ע הכלואה נמסר כי הועברה לתא ללא כל ציוד ולא סופק לה ציוד מטע בית‬
‫הסוהר‪ ,‬לרבות מגבות‪ ,‬בגדי להחלפה וכד'‪ .‬בתשובה לשאלת המבקרי‪ ,‬נמסר מהסגל כי‬
‫הכלואה אינה מעוניינת להתרח‪ 3‬ולכ לא ניתנה לה מגבת‪ ,‬א שנהוג לתת ציוד לכל כלואה‬
‫וכלואה המגיעה לאג‪ .‬לא נית כל הסבר מניח את הדעת לכ שלא חולקו סדיני על א שהיו‬
‫בנמצא לחלוקה בידי הסגל‪ .‬באשר לנושא הניקיו נמסר‪ ,‬כי באג ישנה עובדת ניקיו אשר מגיעה‬
‫מידי יו ומנקה את החדרי‪ ,‬א בשל מצב חירו באותו היו‪ ,‬היו האגפי סגורי‪ .‬למבקרי‬
‫הרשמיי נאמר כי מדובר בלכלו שנוצר במהל הלילה‪ .‬המבקרי התרשמו שהחזקתה של‬
‫כלואה חולה שצריכה טיפול רפואי דחו בתנאי אלה פוגעת בכבודה ובבריאותה‪ .‬כמו כ‪,‬‬
‫הכלואה התלוננה על מחסור באספקת הטיפול הרפואי לו היא זקוקה‪ .‬המבקרי ביקשו לבדוק‬
‫את מסמכיה הרפואיי והבחינו כי הכלואה כלל לא נבדקה על ידי רופאת בית הסוהר‪ ,‬אלא על ידי‬
‫חובש‪ .‬ניסיו לברר לעומק את טיב הטיפול הרפואי שנית לכלואה לא התאפשר‪ ,‬מאחר שהמידע‬
‫לא הופיע במסמכי‪ ,‬לטענת הסגל בשל סודיות רפואית‪ .‬הכלואה א הלינה על כמות האוכל‬
‫המועטה ועל טיבו‪.‬‬
‫בתא נוס באג התרשמו המבקרי מהדוחק ומהצפיפות‪ ,‬המיטה עמדה ללא סדי או שמיכה‪,‬‬
‫וברז המקלחת לא היה תקי‪ .‬הכלואה בתא התלוננה על איכות המזו ובפרט על כ שהלח יבש‬
‫במיוחד‪ .‬בנוס טענה שלא מספקי חומרי ניקיו ומגבות‪ .‬הכלואה מסרה כי אינה מעוניינת לפגוש‬
‫את העובדת הסוציאלית מכיוו שהיא משוחחת עמה מבעד לדלת התא‪ ,‬והכלואה מרגישה שאי‬
‫בכ כל טע‪.‬‬
‫בתא נוס‪ ,‬המוגדר כתא השגחה‪/‬פיקוח בשל מיקומו מול חדר הבקרה וכ בשל המצלמות‬
‫הקיימות בו‪ ,‬הוחזקה בעת הביקור מזה שבוע כלואה בעלת נטיות אובדניות‪ .‬הכלואה התלוננה על‬
‫מחסור באוויר ותחושת מחנק‪ ,‬ואכ המבקרי התרשמו כי המצב כמתואר‪ .‬נמסר‪ ,‬כי אי אפשרות‬
‫‪ 10‬בעת הביקור הראשו ביו ‪ 27.11.13‬מסרה מפקדת המתק‪ ,‬כי בית סוהר נווה תרצה הוא בית סוהר יש‪ ,‬כאשר‬
‫הבעיה של התאי ומצב הירוד ידועה‪ ,‬א מאיד בשל מצוקת מקו לא נית לסגור את האג‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫להכניס מאורר לתא היות ולכלואה ישנ נטיות אובדניות וקיי חשש שתשתמש במאוורר כדי‬
‫לפגוע בעצמה‪ .‬לדברי מפקדת המתק‪ ,‬הכלואה נבדקת על ידי פסיכיאטר אחת לשבוע ולעיתי‬
‫אחת לשבועיי‪.‬‬
‫הכלואות באג אינ זוכות לפעילויות חינוכיות או לפעילויות פנאי‪ ,‬וה שוהות לבד ללא כל‬
‫אינטראקציה חברתית‪ ,‬חינו או תעסוקה‪ .‬עוד נמצא‪ ,‬כי לכלואות השוהות באג ההפרדה לא נית‬
‫טיפול סוציאלי מספק וראוי‪ .‬בביקור הראשו דווח למבקרי כי השיחות ע העובדת הסוציאלית‬
‫נערכות דר אשנב הדלת‪ .‬להערכתנו‪ ,‬נוהג זה הוא פסול‪ ,‬פוגע בזכות של הכלואות לפרטיות‬
‫ומנוגד לכללי האתיקה ולהנחיות שירות בתי הסוהר‪ .‬שיחה המתבצעת בי עובד סוציאלי לבי‬
‫כלוא הסובל מבעיות נפשיות דר אשנב הדלת אינה יכולה להוות תחלי לשיחה טיפולית‪ ,‬ולבטח‬
‫לא נית באמצעותה לאמוד כראוי את מצבו הנפשי של הכלוא‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כלואות טרנסג'נדריות‪ :‬בעת הביקור שנער בשנת ‪ 2013‬שהתה באחד התאי כלואה‬
‫טרנסג'נדרית אשר לדברי מפקדת המתק אינה יכולה לשהות בתא רגיל ע נשי נוספות שכ‬
‫טר השלימה את כל הליכי הניתוח לשינוי המי‪ .‬הכלואה שהתה כבר ‪ 4.5‬חודשי בנפרד‬
‫מכלואות אחרות‪ .‬הכלואה שיתפה את המבקרי בקשיי הרבי אשר עולי במאסרה בשל‬
‫היותה טרנסג'נדרית‪ .‬הכלואה סיפרה כי אי לה שו אינטראקציה ע הכלואות האחרות‪ ,‬דבר‬
‫המשפיע מאוד על מצבה הנפשי‪ .‬סוגיית כליאת של טרנסג'נדרי הועלתה לאחרונה בבית‬
‫המשפט העליו בע"פ ‪ 5833/12‬פלונית נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ ,(12.9.13‬ש התייחס כב'‬
‫השופט ס' ג'וברא לפגיעה בזכות החוקתית לשוויו הנגרמת מהחזקת באגפי הפרדה‪ .‬כ ציי‬
‫בית המשפט העליו בפסק הדי‪:‬‬
‫"הזכות לשוויו של טרנסג'נדרי‪ ,‬בדומה לזכות החוקתית לשוויו של חברי הקהילה‬
‫הגאה‪ ,‬היא זכות חוקתית מוגנת‪ ,‬מכוח חוק יסוד‪ :‬כבוד האד וחירותו‪ ...‬משכ‪,‬‬
‫לאסיר הטרנסג'נדר עומדת הזכות להיכלא בתנאי שווי לכל אסיר אחר ככל‬
‫הנית‪ .‬הגנתה של הזכות לשוויו נפרשת לא רק על מי שהשלי את תהלי השינוי‬
‫המגדרי‪ .‬הקשיי החברתיי והמשפטיי שעמ נדרש הטרסג'נדר להתמודד אינ‬
‫תלויי במידת השלמת תהלי פיזיולוגי לשינוי המי‪ .‬עצ אי ההכרה בזהות‬
‫המגדרית של הפרט‪ ,‬כפי שהוא רואה אותה‪ ,‬היא פגיעה בזכות לשוויו‪ ...‬קיי קושי‬
‫בקביעה אפריורית לפיה זהותו המינית או המגדרית של אסיר תחייב את בידודו‬
‫המלא לאור תקופת המאסר‪ .‬החזקה בתנאי בידוד פוגעת‪ ,‬כשלעצמה‪ ,‬באסיר‪,‬‬
‫והופכת את המאסר לקשה שבעתיי‪".‬‬
‫המבקרי הרשמיי סברו כי על שירות בתי הסוהר למצוא פתרו הול לאוכלוסייה זו‪,‬‬
‫שהחזקתה בתנאי הפרדה מובילה לפגיעה חמורה בזכויות חוקתיות ובמצבה הנפשי‪ .‬יצוי‪ ,‬כי‬
‫מהחלטה מאוחרת יותר של בית המשפט העליו שניתנה במסגרת ע"פ ‪ 2734/14‬אוז" נ' מדינת‬
‫ישראל )החלטה מיו ‪ ,(13.8.14‬עולה כי כלואה טרנסג'נדרית אמנ הוחזקה בבידוד בשעות‬
‫הלילה‪ ,‬אול בשעות היו שולבה בפעילויות שונות‪.‬‬
‫‪ 11‬במהל הביקור הראשו ביו ‪ 27.11.13‬מסרה מפקדת המתק כי לא הייתה מודעת לדר בה מתקיימות הפגישות‬
‫ע העובדת הסוציאליות‪ ,‬ולאור הערות המבקרי הנושא ייבדק בהקד‪ .‬מפקדת המתק הוסיפה כי תשקול את‬
‫הצעת המבקרי להקי ספריה ניידת שתנייד ספרי לאג ההפרדה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫התנאי באג‪ ,‬ההפרדה והבידוד בנווה תרצה מחפירי ואינ מאפשרי מחייה בכבוד‪.‬‬
‫להתרשמות המבקרי אי" מקו להמש' החזקת" של כלואות באג‪ ,‬זה‪ ,‬ויש לסגור אותו לאלתר‪.‬‬
‫הדברי נכוני שבעתיי ביחס למרבית הכלואות המוחזקות באג‪ ,‬מטעמי שאינ מעוגני‬
‫בפקודה וללא סמכות חוקית מפורשת‪ .‬יש לראות בחומרה את העובדה כי לא מעט כלואות‬
‫המוחזקות באג‪ ,‬סובלות מבעיות פסיכיאטריות ומוחזקות בו א' בשל מצב" הנפשי‪ .‬ראוי לציי"‬
‫בהקשר זה כי א‪ ,‬בפקודות הנציבות מס' ‪" 04.54.01‬מניעת אובדנות טיפול והשגחה" נקבע כי‬
‫כלואי הסובלי מבעיות נפשיות ומוגדרי כלואי השגחה רמה א'‪ ,‬לא יוחזקו בתא לבד‪ .‬יש‬
‫לדאוג להעברת כלואות ע בעיות נפשיות קשות לאג‪ ,‬ייעודי בו יזכו לטיפול נפשי ולהשגחה‬
‫ראויה‪ ,‬בהתא לעקרונות החוקתיי ולהוראות חוק שוויו" אנשי ע מוגבלויות‪ ,‬התשנ"ח‬
‫‪.1988‬‬
‫‪13‬‬
‫בבית סוהר אופק ביקרו המבקרי הרשמיי ה בשנת ‪ 2013‬וה בשנת ‪ 2014‬באג ההפרדה‪ .‬באג‬
‫זה נית לאכלס עד ‪ 15‬כלואי‪ .‬בעת הביקור הראשו‪ ,‬ביו ‪ ,27.10.13‬שהו באג ההפרדה ששה‬
‫כלואי‪ ,‬מה שניי עצורי וארבעה שפוטי‪ .‬בביקור השני‪ ,‬ביו ‪ ,27.10.14‬שהו באג ההפרדה‬
‫שמונה כלואי‪ 14.‬בפני המבקרי הרשמיי הושמעו תלונות רבות וקשות על העדר פעילות‬
‫‪ 12‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪ 10.12.14‬לדוח הביקור הראשו‪" :‬אג ההפרדה הינו אג יש מאוד‪ .‬בית הסוהר‬
‫עושה כל שביכולתו על מנת לתחזק את המקו באופ שיהיה ראוי להחזקת אסירות‪ .‬במסגרת המגבלות האג‬
‫מתוחזק באופ ראוי‪ ,‬כולל ניקיו יומיומי ותחזוקה שוטפת‪ .‬לציי שלאחרונה בוצע שיפו‪ 3‬מקומי בתאי‪ :‬צביעת‬
‫התאי‪ ,‬אסלות כולל מושבי‪ ,‬הוכנסו מזרוני חסיני אש )אשר פותרי ג את בעיית ההרטבה(‪ .‬צוות האג‪,‬‬
‫בראשות מנ"א‪ ,‬פועל באופ מקצועי ורגיש כלפי האסירות וביחס הדרוש לסוג אוכלוסייה הנמצאת באג‪ .‬שב"ס מודע‬
‫לכ שיש צור לשפר את תנאי האסירות באג ההפרדה ובכלל הביס"ר‪ ,‬לכ הוחלט על בניית בית סוהר חדש‬
‫לאסירות‪ ,‬אשר יהיה מותא לצרכי האסירות‪ .‬שב"ס מגבש מזה כחצי שנה פרוגרמה לבית סוהר חדש לנשי‪ ,‬אשר‬
‫יוק במתח באר שבע‪ .‬לקראת סו שנה זו אמור להתחיל פרויקט הקמת חומת המתח‪ .‬בהתא לכ ביס"ר נ"ת‬
‫בכלל‪ ,‬ואג ההפרדה והבידוד בפרט‪ ,‬כלולי בתכנית שיפו‪ 3‬האגפי בשב"ס"‪.‬‬
‫‪ 13‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪ 10.2.14‬לדוח הביקור הראשו‪" :‬מב" פועל בכפיפות למשרד הבריאות‪ .‬מספר‬
‫המיטות ותקני הפסיכיאטרי מוגדרי על ידי המשרד‪ .‬אי במב" מיטות לאשפוז נשי ופתרו לבעיה זו אינו בידי‬
‫שב"ס‪ .‬פתיחת התקני ומחלקות הינ של משרד הבריאות‪ .‬אשפוז של חולי נפש מתבצע ע"פ החוק לטיפול בחולי‬
‫נפש‪ ,‬בהסתמ עליו חולה מתאשפז כאשר הוא מסוכ לעצמו או לאחרי‪ ,‬באישור פסיכיאטר מחוזי‪ ,‬וא המצב אינו‬
‫כזה נדרשת הסכמת המטופל לאשפוז‪ .‬אסירי המאובחני כחולי נפש או ע הפרעות אישיות קשות‪ ,‬מוחזקי‬
‫לעיתי באגפי הפרדות בשב"ס‪ ,‬משו שהתנהגות אינה מאפשרת שילוב באגפי רגילי‪ .‬הפרעות התנהגות פעמי‬
‫רבות קשורות אמנ למחלה‪ ,‬אול ה הסיבה להימצאות אסירי בהפרדה ולא המחלה עצמה‪ .‬אסירי בהפרדות‬
‫ומחוצה לה‪ ,‬הנזקקי לטיפול פסיכיאטרי‪ ,‬נמצאי במעקב ובטיפול קבוע של פסיכיאטרי של מב"‪ .‬בנוס‪ ,‬בשגרה‪,‬‬
‫כלל האסירות נמצאות במעקב ובטיפול עו"ס ובימי אלה נבחנת אפשרות בניית משרד עבור העו"ס‪ ,‬באג‪ .‬בנסיבות‬
‫הנוכחיות שב"ס עושה מאמצי רבי להקל ככל הנית על המוחזקות באג ההפרדה ולפעול ברגישות למצב‪ .‬מרבית‬
‫המוחזקות הינ בתנאי השגחה‪ ,‬נוכח רמת המסוכנות האובדנית ו‪/‬או הרקע הפסיכיאטרי שלה‪ .‬אסירות אלה זוכות‬
‫בביקורי כמו באג רגיל ומשולבות בטיפול באמצעות בע"ח ובפעולות חינו‪ .‬קצינת החינו מגיעה לאג לחלוקת‬
‫ספרי"‪.‬‬
‫תגובת גנ"מ עליזה יעקבי‪ ,‬מיו ‪ ,10.12.14‬לדוח הביקור השני‪" :‬באג ההפרדות מוחזקות אסירות הזקוקות להשגחה‬
‫יתרה ואסירות אשר‪ ,‬בשל התנהגות החריגה‪ ,‬אינ יכולות להשתלב באגפי רגילי‪ ,‬מטעמי שמירה על שלומ האישי‪,‬‬
‫שלו האסירות האחרות ומטעמי ביטחו‪ .‬אסירות ועצורות המוגדרות טעונות פיקוח או פסיכיאטריות‪ ,‬אשר אינ‬
‫יכולות להשתלב באגפי רגילי‪ ,‬מוחזקות בתאי השגחה או בתאי שמורי‪ ,‬באג ההפרדה‪ .‬החזקת באג נעשית‬
‫בפיקוח של הצוות המקצועי בבית הסוהר‪ ,‬לרבות עו"ד ופסיכיאטר‪ .‬אסירות ועצורות אלו משולבות ע אסירות‬
‫ועצורות אחרות בפעילויות חינו‪ ,‬בחוגי ]בהתא לצרכיה וליכולותיה[ ובשעות הטיול והיציאה לחצר ולכ ה אינ‬
‫מוגדרות כמי שמוחזקות בהפרדה‪ .‬לאסירי ולעצורי המוגדרי בעלי הפרעות אישיות או בעיות פסיכיאטריות אי‬
‫מענה אחד גור‪ .‬לאוכלוסיה הסובלת מהפרעות אישיות – אי מענה ייחודי לצרכי‪ ,‬בשב"ס וג בקהילה חסרות‬
‫מסגרות‪ .‬לעניי המענה לאוכולוסיה הסובלת מבעיות נפשיות המענה מורכב‪ :‬לאשפוז פסיכיאטרי כפוי קיימי‬
‫קריטריוני מקצועיי בחוק‪ .‬כלל זה נכו לגברי ולנשי כאחד‪ .‬כאשר אסירה נזקקת לאשפוז כפוי האשפוז‬
‫מתבצע ג א זה מחו‪ 3‬לשב"ס‪ .‬לגבי נשי הלוקות בנפש ושמצב איננו מצדיק אשפוז כפוי‪ ,‬חלק אינ מתאימות‬
‫לאשפוז כלל ואת חלק לא נית לאשפז בשל התנגדות מב"‪/‬משרד הבריאות להחזקת נשי במב""‪.‬‬
‫‪ 14‬לדברי מפקדת הכלא‪ ,‬אג ההפרדה מהווה אלטרנטיבה אחרונה לשיבוצו של הכלוא‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬קיימי מקרי‬
‫לא מעטי אשר בתקופות מסוימות אי אפשרות לקטי לשהות בא אחד מהאגפי הכלליי‪ ,‬וא לא נית א‬
‫להעביר אותו למתק כליאה אחר‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫חינוכית‪ ,‬טיפולית ושיקומית‪ .‬חלק מהכלואי התלוננו על תדירות נמוכה של הימצאות עובדות‬
‫‪15‬‬
‫סוציאליות באג‪ ,‬ועל כ שלעיתי השיחות עמ נעשות מבעד לדלת התא‪.‬‬
‫הקטיני השוהי בהפרדה אינ יכולי להשתלב במרכז החינו‪ .‬ע זאת‪ ,‬לדברי המנהלת‪,‬‬
‫מוצעת לה אפשרות ללימוד בהתכתבות‪ .‬הקטיני עמ שוחחו אנשי הסניגוריה הציבורית טענו‬
‫כי אינ מכירי אפשרות זו‪ .‬נכו לימי הביקורי א אחד מהקטיני הנמצאי בהפרדה לא למד‪.‬‬
‫במענה לשאלות המבקרי הרשמיי באשר לאפשרות של לימוד באמצעות הוראה פרטית‪ ,‬נמסר‬
‫כי בשל היעדר משאבי ממשרד החינו אי הדבר מתאפשר‪ .‬להל תמצית מדברי הקטיני‬
‫למבקרי הרשמיי‪:‬‬
‫הקטי" שהוחזק בתא לבדו באג ההפרדה קרוב לשישה חודשי ואשר אינו משולב בתכנית‬
‫חינוכית כלשהי‪ ,‬התלונ על חוסר מעש ושעמו במש כל שעות היו‪ .‬הקטי דיווח כי הוא מוכר‬
‫כלקוי למידה‪ .‬הוא משאיל ספרי לקריאה‪ ,‬א אי לו יכולת ממשית להבינ‪ .‬ביקש כי יאפשרו לו‬
‫תכנית לימודי מותאמת כלשהי‪ ,‬א לדבריו לא נענה‪ .‬הקטי סיפר כי הוא אינו מרבה לצאת‬
‫לחצר האג מאחר שאי מה לעשות ש‪ ,‬וכ מכיוו שאי לדעת מה יהיה מש השהות בחצר‪.‬‬
‫החזרה מהחצר לתא תלויה בנוכחות של קצי שרשאי להחזירו לתא‪ ,‬ולעיתי משאירי אותו ש‬
‫למש זמ רב‪ ,‬מבלי יכולת ללכת לשירותי וללא מי‪ ,‬ולמרות תחינותיו לחזור לתא‪ .‬העו"ס בא‬
‫לראותו פעפעמיי בשבוע‪ ,‬א לא הייתה לו פגישה טיפולית ע העובדת הסוציאלית מעל‬
‫‪16‬‬
‫לחודש‪ ,‬למרות בקשתו‪.‬‬
‫שני קטיני המוגדרי ככלואי ביטחוניי ונמצאי בהפרדה זוגית‪ ,‬התלוננו על שעמו קשה‬
‫והעדר סדר יו‪ .‬השניי ציינו שה מצויי ‪ 23‬שעות ביו בתא ולא מקבלי בשו דר פעילות‬
‫חינו או פנאי‪ .‬הקטיני חזרו ואמרו‪ ,‬וא כתבו מכתב בו ה מצייני כי ה "מתי משעמו"‬
‫ו"עומדי להשתגע מרוב שעמו"‪ .‬שני הקטיני ביקשו שתיבח אפשרות להבנות לה תכנית‬
‫לימודית כלשהי‪ ,‬ולא נענו‪ .‬מלבד זאת‪ ,‬התלוננו הקטיני כי המזרו עליו ה ישני הוא דק מאוד‬
‫וגור לכאבי גב )מדובר במזרו חסי אש(‪ .‬כמו כ‪ ,‬התלוננו הכלואי על הריח הנורא שיש בתא‬
‫בשל לשלשת היוני בחלו התא‪ ,‬ועל כ שלא נעשה דבר בנושא זה למרות תלונותיה הרבות‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬הקטיני ציינו כי בקשותיה נענות אחרי זמ רב מאוד ורק לאחר שה חוזרי עליה שוב‬
‫ושוב‪ .‬כ היה‪ ,‬למשל‪ ,‬לגבי בקשה לקבלת מכנסיי ארוכי וראויי ליציאה לבית משפט‪.‬‬
‫לאחר ביקורי הסניגוריה הוסדרה לקטיני אלה תכנית לימודי יומית‪ ,‬ובביקור הוועדה‬
‫המייעצת לחוק הנוער באג ההפרדה‪ ,‬ציינו הקטיני שינוי זה לטובה‪.‬‬
‫כלוא נוס‪ ,‬באג‪ ,‬זה שוחח ע המבקרי דר סורגי הדלת של תאו‪ ,‬וביקש שלא יכנסו לתא‪ .‬הוא‬
‫נראה שפו ומדוכד מאוד‪ .‬הכלוא נמצא באג הפרדה כחודש וחצי‪ ,‬בתא לבד‪ .‬לפני כ הוא שהה‬
‫באגפי הרגילי ומבקש מאוד לצאת מההפרדה‪ .‬לדברי המפקדת‪ ,‬הוא נמצא באג ההפרדה בשל‬
‫סכנה עבורו‪ ,‬שכ הותק באכזריות על ידי כלואי אחרי‪ .‬הכלוא סיפר כי השהייה באג‬
‫ההפרדה קשה לו ביותר‪ .‬משעמ לו מאוד‪ .‬הוא לא עושה שו דבר ולא יוצא מתאו כל שעות‬
‫‪17‬‬
‫היממה‪ .‬לדבריו אי לו מה לעשות בחצר‪.‬‬
‫‪ 15‬לדברי מפקדת הכלא‪ ,‬עובדת סוציאלית עוברת פע ביו בי התאי ושואלת את הכלואי לצרכיה‪ ,‬הכלואי א‬
‫יוצאי פעמיי בשבוע על ידי העובדת הסוציאלית לשיחה הנערכת בחדר הנמצא מחו‪ 3‬לאג‪ .‬כמו כ‪ ,‬ציינה העובדת‬
‫הסוציאלית כי נית דגש טיפולי מיוחד לקטיני הנמצאי בהפרדה‪ ,‬וא לעיתי מנסי להפגיש את הכלוא ע‬
‫פסיכולוג‪ ,‬אלא שלא תמיד מוכ הכלוא לשת פעולה‪.‬‬
‫‪ 16‬מפקדת הכלא הגיבה כי נושא השהייה הארוכה בחצר ייבדק לעומקו‪ .‬על הקצי להיות בקרבת מקו בכדי להחזיר‬
‫את הכלוא לתאו‪.‬‬
‫‪ 17‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.3.14‬לנערי השוהי בהפרדה מוצעת האפשרות ללימוד עצמי באמצעות מת‬
‫חומרי לימוד המותא ליכולת‪ .‬החומרי עוברי דר מנהלת ההשכלה‪ .‬כאשר נער מסיי לענות על החומרי ק‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫בתשובה לשאלת המבקרי בביקור בשנת ‪ ,2013‬באשר לכלואי קטיני בעלי מוגבלויות‪ ,‬השיבה‬
‫מפקדת הכלא‪ ,‬כי המתק אינו ערו לתת מענה טיפולי הול לקטיני בעלי מוגבלות וצרכי‬
‫מיוחדי‪ .‬כ נמצא נער אחד השוהה באג הפרדה כחודש ואמור להשתיי למעשה למער בריאות‬
‫הנפש‪ ,‬א בשל קטינותו לא נמצא לו מענה ההול את צרכיו המיוחדי‪ .‬מפקדת הכלא הביעה‬
‫חוסר שביעות רצו מהמצב הקיי‪ ,‬וציינה כי הקטי מטופל תרופתית ונמצא בתא השגחה מחשש‬
‫לפגיעה עצמית‪ .‬אי ספק‪ ,‬כי הכלוא הקטי אשר היה מתאי יותר למסגרת פסיכיאטרית מצוי‬
‫במקו שאינו הול את צרכיו המיוחדי‪ ,‬ובאופ שמנוגד לעילות ההפרדה הקבועות בפקודת בתי‬
‫הסוהר‪ .‬ג בביקור בשנת ‪ 2014‬ציינה עו"ס שליוותה את המבקרי הרשמיי מקרה של קטי‪,‬‬
‫המוכר לסניגוריה הציבורית היטב‪ ,‬ששהה בלית ברירה באג ההפרדה כל תקופת מאסרו‪ .‬הקטי‬
‫מוגדר כבעל לקות שכלית על גבול הפיגור והיה שרוי במצב נפשי קשה‪ .‬לדברי העו"ס‪ ,‬מכתביה‬
‫לגורמי מחו‪ 3‬לכלא‪ ,‬כי הוא אינו מתאי בשו אופ לבית הסוהר‪ ,‬לא הועילו‪ ,‬והוא ריצה את כל‬
‫תקופת מאסרו בתנאי בלתי הולמי את מצבו‪.‬‬
‫הסניגוריה הציבורית סבורה‪ ,‬כי ראוי לתת את הדעת להשלכות הנפשיות של הבידוד וההפרדה‬
‫על הכלואי הקטיני‪ .‬מחקרי רבי בעול מצביעי על כ' ששהייה בתנאי בידוד והפרדה‬
‫היא הרסנית עבור קטיני‪ .‬היא מובילה להגברת שיעור המקרי של דכאו" ופגיעה עצמית ולא‬
‫רק שאינה מועילה ככלי לשליטה בהתנהגות‪ ,‬אלא א‪ ,‬מחמירה את בעיות ההתנהגות של‬
‫הקטיני‪ .‬הדברי אמורי ביתר שאת באשר לקטיני הסובלי מתחלואה נפשית‪ 18.‬החזקתו‬
‫של כלוא קטי" בתנאי הפרדה פוגעת אנושות ביכולת לטפל בו‪ ,‬לשקמו ולשלבו בפעילות חינו' או‬
‫פנאי‪ ,‬כמתחייב על פי חוק הנוער‪ .‬בדומה לכלואי בגירי‪ ,‬החזקת כלוא קטי" בהפרדה מבודדת‬
‫אותו מפעילות הכלא ומותירה אותו כמעט ללא שיקו‪ ,‬לימוד או פעילות פנאי כלשהי‪ .‬החזקה‬
‫כזו סותרת במפורש את הוראות חוק הנוער ותקנות הנוער‪ ,‬וכ" את הוראות חוק לימוד חובה‪,‬‬
‫‪19‬‬
‫תש"ט‪ ,1949‬ואת הוראות האמנה הבינלאומית לזכויות הילד‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" ביקרו המבקרי הרשמיי בשנת ‪ 2014‬באג ההפרדה‪ .‬בעת הביקור שהו באג‬
‫כ‪ 22‬כלואי כאשר ארבעה מתוכ הוחזקו בהפרדה זוגית‪ .‬ע כניסת המבקרי הרשמיי לאג‬
‫ה הבחינו כי מסדרו האג מוצ מי המגיעי מתאי שנשטפו ומהמקלחות‪ .‬מלבד חוסר‬
‫הנוחות בהליכה במסדרו המוצ‪ ,‬הדבר ג גר ללחות רבה באוויר‪ ,‬אשר התווספה להעדרו של‬
‫אור יו ולתחושת המחנק והחו שליוותה את המבקרי בכל מהל הביקור באג‪ .‬אמנ קיי‬
‫מזג מרכזי במסדרו האג‪ ,‬א הוא לא הצליח לאוורר את התאי עצמ אשר אי בה חלו או‬
‫מערכת אוורור‪ ,‬אלא מאוורר בלבד‪ .‬בעת הביקור אחד המזגני א לא עבד‪ ,‬דבר אשר החמיר את‬
‫תחושת החו והמחנק‪ .‬המבקרי הרשמיי סברו כי מדובר בפגיעה בלתי נסבלת בתנאי המחייה‬
‫הבסיסיי של הכלואי אשר שוהי בתא כ‪ 23‬שעות רצופות ביממה‪.‬‬
‫ממצאי נוספי שעלו מהביקור באג ההפרדה ה שאי בו שלט המפרט את זכויותיה ואת‬
‫חובותיה של הכלואי‪ .‬כ עלה‪ ,‬כי הכלואי באג ההפרדה אינ זכאי להשתלב במסגרת‬
‫החינוכית הקיימת בבית הסוהר ואינ זוכי לפעילויות חינו בתו האג עצמו )בדמות למידה‬
‫ע מורה או איש חינו באופ פרטני בתא(‪ .‬פעילות הפנאי היחידה לה זוכי הכלואי ה ספרי‬
‫חינו מעבירה אות לבדיקת מורה ממרכז החינו‪ .‬ק‪ .‬החינו מחליפה לנערי ספרי‪/‬סרטי‪/‬כתבי עת על פי הצור‬
‫ומשוחחת עמ מבעד לדלת‪ .‬במידה ועולה צור מהנער ו‪/‬או כאשר הסגל הטיפולי מאתר פוטנציאל לטיפול בסיוע‬
‫בעלי חיי‪ ,‬מוצעת לנער האפשרות לרדת לפינת החי בליווי של ק‪ .‬חינו‪/‬עו"ס"‪.‬‬
‫‪ 18‬ראו דוח הסניגוריה הציבורית בנושא החזקת אסירי בתנאי הפרדה‪ ,‬הערה ‪ 7‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 19‬האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד‪ ,‬כ"א ‪ 28‬ו‪) 221 ,31‬נפתחה לחתימה ב‪.(1989‬‬
‫‪11‬‬
‫ועיתוני המחולקי על ידי קצינת החינו המגיעה לאג אחת לשבוע‪ .‬בחצר האג לא נמצאו‬
‫מתק מי או מקו ישיבה‪ ,‬כ שכלוא השוהה בחצר במש שעת הטיול היומית נאל‪ 3‬לעמוד או‬
‫לחילופי לשבת על הרצפה‪ ,‬אי בחצר מאוורר או כל אמצעי קירור אחר וניכר כי בתקופת הקי‪3‬‬
‫השהות בחצר בלתי נסבלת בגלל החו‪ 20.‬ברוב התאי באג ההפרדה מוחזק כלוא יחיד‪.‬‬
‫השירותי ה שירותי כריעה‪ .‬בחלק מהתאי נצפו מקקי ותיקני‪ .‬באחד התאי פגשו‬
‫המבקרי הרשמיי כלוא ביטחוני‪ ,‬אשר מוחזק בהפרדה משנת ‪.2009‬‬
‫עוד בבית סוהר איילו ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית באג ‪ 1‬שהוא "אג‪ ,‬שמור"‪ .‬מרבית‬
‫הכלואי באג התלוננו על חו עז ומחנק אות חשו ג המבקרי‪ .‬רוב הכלואי באג התלוננו‬
‫על איכות וכמות המזו‪ ,‬הגדירו אותו כ"לא אכיל" ודיווחו כי ה מעדיפי לצרו מוצרי‬
‫מהקנטינה‪ .‬בחצרות האג הורגש חו עז‪ .‬עוד יצוי‪ ,‬כי החצר חשופה ואינה מאובזרת כלל‪.‬‬
‫התאי צפופי‪ ,‬ללא הפרדה בי שירותי למקלחת‪ ,‬והחו והמחנק קשי מנשוא‪.‬‬
‫האג השמור בבית סוהר איילו אינו מעוג בפקודות נציבות בתי הסוהר וכללי תפעול האג‪,‬‬
‫ובפרט תנאי המאסר בו וזכויות הכלואי באג‪ ,‬אינ מעוגני בהוראות חוק או פקודה‪ .‬בהעדר‬
‫מסגרת נורמטיבית המסדירה את תנאי החזקת הכלואי‪ ,‬קיי קושי ממשי לדעת מה התנאי‬
‫שמבדילי בי האג השמור לאג ההפרדה‪ .‬ע זאת‪ ,‬מבחינת שב"ס‪ ,‬העובדה שהאג אינו מוגדר‬
‫כאג הפרדה מאפשרת אחזקת הכלואי באג ללא מנגנו פיקוח שיפוטי וללא מגבלת זמ‬
‫הקבועי ביחס לאסירי הפרדה‪.‬‬
‫המבקרי הרשמיי התרשמו‪ ,‬כי בפועל לא קיי הבדל ממשי בי" אג‪ ,‬ההפרדה לבי" האג‪,‬‬
‫השמור‪ .‬הכלואי מוחזקי כ' שה מופרדי מיתר הכלואי ה" באג‪ ,‬וה" בבית הסוהר‪.‬‬
‫המבקרי הרשמיי סברו כי למעשה מדובר בהחזקה בהפרדה תו' עקיפת הוראות החוק‪.‬‬
‫הסניגוריה הציבורית סבורה כי אי" להשלי ע מצב זה‪ .‬מרבית הכלואי אשר שהו באג‪,‬‬
‫השמור הגיעו אליו מאג‪ ,‬ההפרדה‪ ,‬והעברת לאג‪ ,‬השמור עקפה למעשה את הביקורת‬
‫השיפוטית על החזקת בהפרדה‪ .‬החזקת של הכלואי בנפרד באג‪ ,‬השמור לתקופה בלתי‬
‫קצובה וללא כל ביקורת שיפוטית מהווה הפרה של הוראות החוק ופוגעת בזכויותיה החוקתיות‬
‫‪21‬‬
‫של הכלואי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫יצוי‪ ,‬כי כבר בשנת ‪ ,2012‬בעקבות דוח חרי על ביקור רשמי שנעשה בבית סוהר אשל‪ ,‬פנתה‬
‫הסניגוריה הציבורית ליוע‪ 3‬המשפטי לממשלה בבקשה שיורה לשב"ס לקבוע פקודות ונהלי‬
‫ברורי ביחס לזכויות הכלואי באגפי השמורי‪ ,‬באופ שיבהיר את ההבדל בי אגפי אלה‬
‫לאגפי הפרדה‪ .‬על א התחייבויות שונות של שב"ס להשלי את הכנת הפקודה‪ ,‬היא כאמור טר‬
‫פורסמה‪ ,‬ושב"ס נמנע מהבהרת תנאי המינימו באג השמורי‪.‬‬
‫בנוס ביקרו המבקרי בבית סוהר איילו באג הבידוד‪ .‬באחד משני תאי ההשגחה באג שהה‬
‫כלוא בגפו‪ .‬המבקרי הבחינו במקקי על דלת התא וכ על הקירות‪ .‬הכלוא סובל מבעיות‬
‫‪ 20‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬הותקנו מזגני בפרוזדור אג ההפרדה‪ ,‬ההתקנה הושלמה בימי אלה‪.‬‬
‫לגבי אספקת מאווררי‪ ,‬תיבדק האפשרות להתקנת מאווררי תעשייתיי לקראת הקי‪ 3‬הבא"‪.‬‬
‫‪ 21‬ממפקד הכלא נמסר כי תנאי המאסר הקיימי באג השמור מוכתבי על ידי גורמי בכירי בנציבות שב"ס‪ .‬יחד‬
‫ע זאת‪ ,‬נער בבית סוהר איילו ניסיו להגדיל את האינטראקציה החברתית בי אסירי‪ ,‬ונפתחה קבוצה חינוכית‪,‬‬
‫טיפולית ובינתיי משולבי בה רק שמונה כלואי שלא קיימת מניעה ביטחונית לשילוב במתכונת זו‪ .‬תגובת גנ"מ‬
‫עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬הרציונל העומד בבסיס קיומו של האג השמור הינו שיהווה מקו בו יוחזקו כלואי‪,‬‬
‫אשר מסיבות שונות קיי קושי לשלב באגפי רגילי ויש צור בהגבלת הקשר שלה ע אחרי‪ ,‬לרבות כשלב‬
‫ביניי להוצאה‪ /‬כניסה להפרדה‪ .‬בימי אלו מסתיימת עבודת מטה אשר מטרתה לקבוע ולעג עקרונות‪ ,‬כללי‬
‫ותהליכי לאופ הפעלת האג השמור ותנאי המחייה בו"‪.‬‬
‫‪ 22‬דוח הסניגוריה הציבורית – האגפי השמורי בבית סוהר "אשל"‪ .‬לעיו בדוח המלא‪:‬‬
‫‪.http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/DohotRishmi.aspx‬‬
‫‪12‬‬
‫פסיכיאטריות ונכבל למיטתו מספר רב של פעמי במהל שהייתו באג זה‪ .‬תנאי התברואה בתא‬
‫היו קשי ביותר; הריח בתא היה בלתי נסבל ונדפה ממנו צחנה‪ .‬חדר התא ובכלל זה הרצפה‬
‫והקירות היו מטונפי )ייתכ וא מהצואה של הכלוא שמרח על הרצפה והקירות(‪ ,‬אשפה פוזרה‬
‫בכל מקו ובקלות נית היה לראות מקקי ונמלי בכל מקו בחדר‪ .‬אי בחדר חלונות או‬
‫מאוורר ומעבר לריח העז התא היה חנוק וח באופ שבלתי נסבל היה לשהות בו א לדקות‬
‫בודדות‪ .‬כיור התא היה סתו באשפה‪ ,‬ובדלי סיגריות היו מפוזרי בכל מקו‪ .‬היגיינת הכלוא‬
‫הייתה ירודה ביותר‪ ,‬הוא לבש בגדי מעטי והיה נראה שמזה זמ רב לא התרח‪ .3‬מפקדת האג‬
‫ציינה בפני המבקרי כי חר ניסיונותיה לשכנע את הכלוא לנקות את עצמו ואת התא הוא‬
‫מסרב‪ ,‬וכי ה מביאי לו חומרי ניקיו‪ ,‬א הוא זורק אות מחו‪ 3‬לחדרו‪.‬‬
‫המבקרי התרשמו‪ ,‬כי מדובר במי שסובל מבעיות נפשיות קשות והחזקתו באג זה בתנאי אלה‬
‫פסולה‪ .‬בנסיבות אלו ונוכח הקושי של צוות האג להתמודד ע הבעיות ראוי היה כי הוא יועבר‬
‫לאג או מסגרת הערוכי לטפל בכלואי בעלי בעיות נפשיות‪ .‬השימוש התדיר של בית הסוהר‬
‫‪23‬‬
‫באמצעי הכבילה בעניינו של כלוא זה מחזק מסקנה זו‪.‬‬
‫בבית סוהר רימוני ביקרו המבקרי באג ההפרדה הארצית והתרשמו כי תא הענישה במצב בכי‬
‫רע‪ ,‬קירותיו מתקלפי‪ ,‬ריחו עבש וניכר שלא נוקה זמ רב‪ .‬פרט לכ לכלואי לא היה ציוד מספק‬
‫בתא כדי להתחמ‪ .‬הכלואי התלוננו כי לא יצאו לטיול‪ .‬כמו כ התלוננו על כ שביקשו לראות‬
‫רופא זמ רב ולא הופנו לטיפול‪ .‬הסוהרי מסרו כי אכ בתאי הענישה לא יוצאי לשעת טיול‬
‫ביו‪ .‬המבקרי הרשמיי ציינו כי מדובר בהחלטה המנוגדת לקבוע בסעי ‪11‬ב)ג()‪ (6‬לפקודת בתי‬
‫הסוהר‪ ,‬ולפיו כלוא יהיה זכאי להליכה יומית באוויר הפתוח‪.‬‬
‫בבית המעצר הדרי התמקד הביקור הרשמי של שנת ‪) 2013‬שנפרש על פני שלושה מועדי ביקור‪:‬‬
‫‪ 12.11.12 ,15.10.12‬ו‪ (10.6.13‬באג ‪ 9‬במתק‪ ,‬אשר בעבר נקרא אג ההפרדה‪ ,‬ולאחר מכ הוסב‬
‫שמו ל"אג ההשגחה והענישה"‪ .‬מפקד המתק מסר כי כלואי המוחזקי באג ‪ 9‬מוחזקי ש‬
‫מאחר שה זקוקי להשגחה מיוחדת על רקע נטיית האובדנית ומצב הנפשי‪ ,‬וכ מוחזקי בו‬
‫כלואי אשר נענשו בעקבות הלי משמעתי פנימי‪ .‬עוד נמסר כי כלואי אלה אינ "מופרדי"‬
‫מיתר הכלואי‪ ,‬אלא זוכי למעשה לפיקוח הצמוד ביותר האפשרי מצד הצוות )כאשר באג‬
‫מספר סוהרי גבוה מהממוצע לכל כלוא‪ ,‬ביחס לאגפי אחרי(‪ .‬הפיקוח נעשה באמצעי‬
‫ייחודיי‪ ,‬כדוגמת מצלמות‪ ,‬שיחה יומית ע עו"ס האג‪ ,‬ניטור ושליטה על הציוד שכלוא יכול‬
‫להכניס לתא ושימוש בתא "חללית" )תא מרופד המיועד לכלואי אשר התנהגות מעוררת חשש‬
‫לפגיעה עצמית פיזית‪ ,‬כמפורט בהמש(‪ ,‬במידת הצור‪ .‬עוד הוסבר למבקרי‪ ,‬כי "כלואי‬
‫ההשגחה" נכלאי באג ‪ 9‬בלית ברירה ובהעדר חלופה הולמת אחרת‪.‬‬
‫להתרשמותו של צוות המבקרי‪ ,‬המבוססת על בדיקה חוזרת ומעמיקה באג‪ 9 ,‬במש' שלושה‬
‫ביקורי במועדי שוני‪ ,‬התנאי באג‪ ,‬דומי לתנאי ההחזקה בהפרדה‪ ,‬במוב" זה שכלואי‬
‫השוהי בו מופרדי מכלל הכלואי‪ ,‬שוהי בתא לבד או ע כלוא אחד נוס‪ ,‬בלבד וספוני בו‬
‫‪ 23‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬באשר לתנאי הפיזיי באג – מבוצעות פעולות תחזוקה שוטפות‪,‬‬
‫לרבות ביצוע פעולות ניקיו יומיומיות‪ .‬אג הבידוד מבוקר כל העת ע"י מפקד הביס"ר וצוות הפיקוד‪ .‬לסוגיית‬
‫הכבילה – נתנו הנחיות מפורשת לסוהרי‪ ,‬לרבות ניהול יומ כבילות‪ ,‬הקפדה על הרישו ומילוי הטפסי הנדרשי‪.‬‬
‫מתקיימת בדיקה בנושא על ידי גורמי המקצוע השוני ביחידה‪ .‬באשר לאסיר הספציפי – מב" מנוהלת כידוע ע"י‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬באמצעות אנשי מקצוע פסיכיאטרי ואשפוזו של האסיר מותנה בהחלטת גורמי הטיפול והרפואה‬
‫במב"‪ .‬האסיר שוהה באג ההפרדה מיו ‪ 24.8.14‬ונמצא במעקב של גורמי הטיפול )עו"ס( בבית הסוהר"‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫למש' ‪ 24‬שעות ביממה‪ .‬אי" בשינוי שמו של האג‪ ,‬בכדי לשנות את מציאות החיי של האסיר‪,‬‬
‫ומדובר באג‪ ,‬הפרדה לכל דבר ועניי" )בכניסה לאג נותרו א שלטי הנושאי את שמו של האג‬
‫"אג הפרדות"(‪ .‬ע זאת‪ ,‬החזקת הכלואי באג‪ ,‬זה נעשית ללא קיו התנאי ומנגנוני הבקרה‬
‫שקבע המחוקק כתנאי להחזקת כלואי בתנאי הפרדה‪.‬‬
‫המבקרי התרשמו‪ ,‬כי הפגיעה בזכויות הכלואי באג ‪ 9‬קשה ביותר לנוכח מצב הנפשי של‬
‫מרבית הכלואי המוחזקי בו‪ .‬חלק הגדול מוגדרי ככלואי השגחה‪ ,‬סובלי מבעיות‬
‫פסיכיאטריות קשות‪ ,‬ומוחזקי באג בשל מצב הנפשי החריג ונטיית לאובדנות‪ .‬ראשיתו של‬
‫תהלי שילוב כלוא באג ‪ 9‬מתרחש במהל הקליטה בבית המעצר או לאחריה בזיהוי התנהגות‬
‫המעלה חשש אובדני מצדו של כלוא‪ .‬חשש שכזה‪ ,‬א יתעורר במידה מספקת‪ ,‬יהווה עילה‬
‫להחזקת כלוא באג ‪ 9‬בתא מפוקח‪ ,‬לפרק זמ בלתי מוגבל‪ .‬במהל פרק זמ זה‪ ,‬יש וישהה הכלוא‬
‫בתא לבדו ולא יפגוש בא כלוא אחר‪ ,‬הכל כפי שנקבע על ידי אנשי מקצוע הנמני על סגל המתק‬
‫ובאישור של המפקד או הסג בלבד‪ .‬מידע מקצועי רב מורה כי החזקת של כלואי חולי נפש‬
‫בהפרדה עלולה להחמיר את מחלת‪ .‬נוצר מצב לפיו התנהלות שב"ס )שנועדה לכאורה לשמור על‬
‫שלומ ולמנוע מה לפגוע בעצמ(‪ ,‬מחמירה את מצב הנפשי ופוגעת בזכויותיה החוקתיות‬
‫והחוקיות לתנאי כליאה הולמי‪ ,‬לבריאות ולכבוד‪.‬‬
‫באג מצוותת עובדת סוציאלית אשר מסיירת בכל אחד מ התאי מדי בוקר‪ .‬משיחות ע‬
‫הכלואי עלה‪ ,‬כי השיחות ע העובדת הסוציאלית קצרות ומתקיימות לעיתי קרובות מבעד‬
‫לאשנב דלת התא‪ ,‬באופ שאינו מאפשר שמירה על פרטיותו של הכלוא‪ .‬לאור האמור‪ ,‬המבקרי‬
‫הרשמיי הביעו ספק א יש ביכולת של שיחות קצרות מעי אלו לתת מענה מספיק והול לצרכי‬
‫הכלואי‪.‬‬
‫במהל שלושה ימי סיורי באג ‪ ,9‬התרשמו המבקרי הרשמיי מתנאי המחיה הירודי בו‪.‬‬
‫התאי אינ ממוזגי ושורר בה מחנק; לא חודר אור שמש ואי חלונות במסדרו או בתאי‪,‬‬
‫עד כי מספר כלואי הלינו כי אינ יודעי א יו או לילה‪ .‬אחד התאי הוא תא "חללית" –‬
‫מדובר בתא ייחודי‪ ,‬המיועד להחזקתו של כלוא אשר קיימת סכנה ממשית שייפגע בעצמו‪.‬‬
‫החזקתו של כלוא בתא זה היא לתקופה קצרה ביותר‪ ,‬עד יומיי‪ ,‬והוא מוחזק בתא לאחר שיחה‬
‫ע עובדת סוציאלית אשר מתרשמת כי קיי צור מיידי בהחזקתו ש‪ .‬התא מרושת במצלמות‬
‫וקירותיו והרצפה בו מרופדי‪ .‬בתא מזרו דק ללא מצעי ואי לכלוא אפשרות להכניס עמו לתא‬
‫חפצי כלשה‪ .‬כמו כ‪ ,‬בתא מערכת אינטרקו‪ .‬השליטה על תאורת התא מתבצעת מבחו‪ 3‬בלבד‪.‬‬
‫המבקרי התרשמו כי התא מחניק‪ ,‬אינו ממוזג ובעת הביקור הוא היה מלוכל ושר‪ 3‬תיקני‪.‬‬
‫תאי נוספי מיועדי למגורי כלוא אחד בלבד ובה מיטת יחיד ללא מצעי‪ ,‬וזאת בכדי למנוע‬
‫מהכלואי לפגוע בעצמ‪ .‬בתאי אלה מותקני שירותי ומקלחת ללא הפרדה כלשהי מחלל‬
‫השינה‪ ,‬א לא באמצעות וילו‪ .‬הואיל והתא מצול ‪ 24‬שעות ביממה נית לצפות בכלואי ג‬
‫בעת עשיית צרכי או מקלחת‪ ,‬וכפועל יוצא נפגעת פרטיות בצורה משמעותית‪ .‬המבקרי‬
‫הרשמיי התרשמו כי התאי קטני וצפופי מאוד‪ ,‬ואינ תואמי שהייה רצופה וממושכת‪.‬‬
‫מרבית התאי היו מלוכלכי ושרצו תיקני‪ .‬ישנ ג תאי ענישה המיועדי למספר כלואי וג‬
‫בה נפגעת פרטיות‪.‬‬
‫חדר המקלחת באג קט מאד‪ ,‬ללא חלו‪ ,‬טחוב וחנוק‪ .‬בשעת המקלחת הכלואי נאלצי לשי‬
‫את בגדיה והמגבת על הרצפה וכתוצאה מכ ה נרטבי‪ .‬חלק מהכלואי ציינו כי זר המי‬
‫ניתז ישירות על הקיר ממול ולא על גופ של המתרחצי הניצבי מתחתיו‪ ,‬דבר שמקשה מאוד‬
‫‪14‬‬
‫על הרחצה‪ .‬המבקרי מצאו כי יש בתנאי מחיה לקויי אלה פגיעה משמעותית וקשה בשגרת‬
‫יומ של הכלואי ובכבוד‪.‬‬
‫בחלק מהתאי שוהי כלואי אשר נדרשי להשגחה רצופה על רקע מצב הפסיכיאטרי‪ .‬בתא‬
‫אחד‪ ,‬מלוכל מאד‪ ,‬ובו ריח חרי של שת‪ ,‬הוחזק כלוא כזה‪ .‬המזו הונח על הרצפה ובסמו‬
‫לאסלה‪ ,‬ותיקני רבי כיסו את קירות ורצפת התא‪ .‬ג הבגדי והמגבות הונחו על הרצפה‪.‬‬
‫הכלוא מסר כי הוא מבלה את מרבית זמנו בשינה או בקריאת ספר תהילי שברשותו‪ ,‬וכי במהל‬
‫שהותו באג )‪ 17‬יו( מעול לא יצא לטיול יומי‪ ,‬על א רצונו בכ‪.‬‬
‫בתאי אחרי שהו כלואי למטרת ענישה‪ .‬ג בתאי הענישה אי חלו‪ .‬אחד מה היה אפו עש‬
‫סיגריות ובלתי נסבל היה לשהות בו בשל תחושת המחנק והעדר אוויר‪ .‬אחד הכלואי סיפר‬
‫למבקרי הרשמיי כי הוא נשפט על ידי סג מפקד המתק לאחר שהחתי כלואי על עצומה‬
‫הקוראת לשיפור מידי בכמות המזו שמסופק במתק ובאיכותו‪ .‬הכלוא הסביר כי התכוו לצר‬
‫את העצומה לעתירה שבכוונתו להגיש בנושא‪ ,‬וטע שהסגל העניש אותו על מנת להשתיקו‬
‫ולהרתיע כלואי נוספי מלהתלונ‪ .‬יצוי‪ ,‬כי עיו בתיקו המשמעתי של הכלוא מאשש את דבריו‪.‬‬
‫בתא חדר שירותי קט ובו כיור‪ ,‬ללא דלת או מחיצה כלשהי בי חדר השירותי לחלל השינה‬
‫המשות‪ ,‬ועל כ‪ ,‬בניסיו הכלואי לשמר מעט מפרטיות‪ ,‬נתלתה מגבת במקו דלת‪ .‬קירות‬
‫התא והרצפה היו מלוכלכי מאוד ושרצו תיקני‪ .‬הכלואי התלוננו כי בשעות הלילה התא שור‪3‬‬
‫תיקני‪ ,‬כי אי שליטה על התאורה מבפני וטענו כי איכות המזו ירודה‪.‬‬
‫בתא הענישה הנוס שהו ביחד אסיר שפוט ועצור עד תו ההליכי – עירוב האסור על פי חוק‪.‬‬
‫בתא ניצבו שתי מיטות ותא שירותי ע כיור א ללא דלת או מחיצה כלשהי‪ .‬סוגיית הפרטיות‬
‫הטרידה מאוד את שני יושבי התא‪ ,‬וה מחו על כ‪ .‬התא אמנ היה מלוכל פחות מהתאי‬
‫הקודמי‪ ,‬א א הוא לא היה נקי‪ .‬בהעדר חלו היה ג תא זה אפו עש סיגריות ומחניק‪.‬‬
‫הכלואי טענו כי עליה להיות כבולי בידיי וברגליי בזמ הטיול‪ ,‬כפי שהוגדר על יד‪" :‬כמו‬
‫חיות"‪ ,‬ועל מנת לחסו מעצמ את הבושה וחוסר הנוחות שבאיזוק‪ ,‬מעדיפי שניה לוותר על‬
‫הטיול היומי‪ .‬הכלואי ג התלוננו על קושי ביציאה להתקלח מכיוו שהמקלחת ממוקמת מחו‪3‬‬
‫לתא‪ ,‬וההחלטה על זמ הרחצה נתונה בידי הסוהרי בלבד‪ .‬בנוס‪ ,‬הלינו הכלואי על חרקי‬
‫רבי ועל איכות המזו‪.‬‬
‫בתו הסיור שער צוות המבקרי הרשמיי ביו הביקור הראשו באג ‪ ,9‬נערכה שיחת סיכו‬
‫בהשתתפות סג מפקד המתק‪ ,‬ובה שטחו המבקרי את התרשמות‪ .‬לאור ההערות‪ ,‬נתבקשו‬
‫המבקרי לערו ביקור חוזר באג‪ .‬ביו הביקור השני מסר מפקד המתק למבקרי הרשמיי‪,‬‬
‫כי מונה לאג ‪ 9‬מפקד חדש‪ ,‬וכי באג בוצעו פעולות שיפו‪ ,3‬הדברה וניקיו‪ .‬כמו כ‪ ,‬הותקנו‬
‫צינורות מגומי באור כ‪ 15‬ס"מ במקלחת באופ שמאפשר למי לזרו על גופ של המתרחצי‪.‬‬
‫מרבית המזרני הוחלפו במזרני אחרי אשר אינ דליקי ופחות חשופי לנזקי חרקי‪ .‬כמו‬
‫כ‪ ,‬הושקע מאמ‪ 3‬בהוצאת מרבית הכלואי מאג זה ושילוב באגפי אחרי במתק הדרי‪.‬‬
‫ואכ‪ ,‬בעוד שבביקור הראשו היה האג בתפוסה כמעט מלאה ואכלס ‪ 11‬כלואי‪ ,‬שהו בו ביו‬
‫הביקור החוזר‪ ,‬שלושה כלואי בלבד‪ .‬מרבית הכלואי‪ ,‬ג אלה שהוגדרו אלימי במיוחד‪ ,‬או‬
‫סווגו ככלואי השגחה ברמה א' או ב'‪ ,‬הצליחו להשתלב בהצלחה באגפי רגילי והפיקוח עליה‬
‫נעשה על ידי עובד סוציאלי של האג‪ ,‬בסיוע כלוא "תומ"‪ .‬בנוס‪ ,‬מונתה לאג ‪ 9‬עובדת‬
‫סוציאלית קבועה‪.‬‬
‫ביו ‪ 10.6.13‬נער ביקור שלישי אשר בו התרשמו המבקרי שהמצב באג ‪ 9‬בבית המעצר הדרי‬
‫חזר לקדמותו וא‪ ,‬חמור מכ'; האג נמצא בתפוסה כמעט מלאה‪ ,‬אכלס כלואי הסובלי מבעיות‬
‫‪15‬‬
‫פסיכיאטריות קשות ביותר בתנאי מחייה ירודי‪ ,‬ותו שימוש בכבילת כלואי למיטה במש‬
‫שעות ארוכות‪.‬‬
‫בשל תנאי המחייה הקשי באג‪ ,,‬המבקרי חזרו ושבו על עמדת‪ ,‬כי יש להורות על סגירת‬
‫האג‪ ,‬באופ" מיידי ולהוציא את הכלואי השוהי בו לאלתר‪ .‬אג‪ 9 ,‬משמש בפועל כאג‪ ,‬הפרדה‪,‬‬
‫וכלואי מוחזקי בו בתנאי שה קשי מרוב אגפי ההפרדה האחרי בשב"ס‪ .‬באג‪ ,‬מוחזקי‬
‫כלואי במצב זה בניגוד להוראות החוק ומבלי שמופעלי בעניינ מנגנוני הפיקוח המוסדרי‬
‫בחוק‪ ,‬ה" של שירות בתי הסוהר וה" של בתי המשפט‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫בבית סוהר השרו" שונה בשנת ‪ 2013‬שמו של אג ההפרדה ל"אג שמור"‪ ,‬כ שבסופו של יו‬
‫יוצא כי באופ רשמי‪ ,‬אי אג הפרדה בבית סוהר "השרו" כלל ועיקר‪ .‬בביקור שנער בשנת ‪2013‬‬
‫עדכ מפקד האג את המבקרי הרשמיי כי בעקבות השינוי שעבר האג‪ ,‬הוגדלה זמינות‬
‫הטלפוני לכלואי‪ ,‬הואר זמ היציאה לחצר ואושרו ביקורי סגורי שאינ מקרבה ראשונה‪.‬‬
‫חר‪ ,‬האמור‪ ,‬התרשמו המבקרי כי התנאי באג‪ ,‬דומי לתנאי ההחזקה בהפרדה‪ ,‬במוב" זה‬
‫שהכלואי השוהי בו מופרדי מכלל הכלואי‪ ,‬שוהי בתא לבד או ע כלוא אחד נוס‪ ,‬לכל‬
‫היותר‪ ,‬וספוני בו למש' ‪ 22‬שעות ביממה‪ .‬לעמדת המבקרי הרשמיי‪ ,‬אי בשינוי שמו של‬
‫האג או השינויי שצוינו בכדי לשנות את העובדה שמדובר באג הפרדה כמעט לכל דבר ועניי‪.‬‬
‫לא זו א זו‪ ,‬יש לציי כי לא רק שאי שיפור בתנאי ההחזקה באג‪ ,‬אלא שא הורעו תנאי‬
‫הכלואי בכ שמיו ששונה שמו של האג מ"הפרדה" ל"שמור"‪ ,‬זכאות של הכלואי לביקורי‬
‫משפחה פחתה מביקור לשבוע לביקור אחת לשבועיי‪ .‬כל זאת‪ ,‬נעשה ללא קיו התנאי ומנגנוני‬
‫הבקרה שקבע המחוקק להחזקת כלואי בתנאי הפרדה‪.‬‬
‫בסיור באג התרשמו המבקרי‪ ,‬כי חצר הטיולי קטנה מאוד ואינה מאובזרת למעט מתק מתח‬
‫וחבל קפיצה שנית לקבל‪ .‬למעשה‪ ,‬מלבד הליכה כדי מספר מטרי‪ ,‬קפיצה או ריצה במעגלי‪ ,‬לא‬
‫נית לבצע פעילויות נוספות בחצר‪.‬‬
‫תאי האג מוזנחי ומאפשרי תנועה מוגבלת בלבד‪ .‬בכל תא ישנו חלו מסורג בודד כאשר מעברו‬
‫החיצוני ניצב קיר פח המונע חדירת אור שמש ואוויר לתא‪ .‬בתאי יש מיטות‪ ,‬מקררי‪ ,‬ארונות‬
‫בגדי וארונות אחסו‪ ,‬פלטה לחימו‪ ,‬שירותי ומקלחו‪ ,‬שולח וכיסא‪ ,‬טלוויזיה ומאוורר‪.‬‬
‫מזרוני המיטות דקי במיוחד‪ .‬בחדרי האג לא מותקנת מערכת מיזוג אוויר‪ ,‬ובחדר שוררי חו‬
‫כבד ולחות גבוהה הגורמי לתחושת מחנק‪ .‬התאי מרוצפי בקרמיקה שא היא אוגרת ופולטת‬
‫חו‪ ,‬ובתקרת התא ניכר עובש‪ .‬התאי שורצי תיקני וחרקי למיניה‪ .‬חסרי בה מקומות‬
‫אחסו‪ .‬חלק מהכלואי מטופלי בתרופות פסיכיאטריות‪.‬‬
‫מלבד התלונות הרבות על המחנק‪ ,‬רבי מהכלואי הלינו על העדר פעילויות חינו‪ ,‬טיפול‬
‫ותעסוקה‪ .‬מכיוו שמדובר בכלואי שנגזר עליה לשהות באג שמור‪ ,‬בו מידת הבידוד שלה‬
‫גבוהה יחסית‪ ,‬יש חשיבות רבה למציאת פתרונות יצירתיי על מנת להעסיק ג בתו התא‬
‫‪ 24‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬אג ‪ 9‬אינו מוגדר במער הכליאה הארגוני כאג הפרדה אלא כאג‬
‫השגחה וענישה‪ .‬באג תאי שייעוד השגחה על עצורי במצוקה נפשית גבוהה ובסיכו אובדני מיידי‪ .‬בשטח האג‬
‫קיימי תאי פיקוח‪ ,‬תא השגחה "חללית" וכל שאר התאי מצויידי במצלמות‪ .‬בנוס לכ‪ ,‬קיי תק סוהר‬
‫להשגחה צמודה ובמידת הצור יש אפשרות להצמיד סוהר לצור השגחה‪ .‬השהות באג הינה זמנית וקצרת מועד‪.‬‬
‫השהייה במקו מיועדת לעצורי שאינ מאורגני מבחינה נפשית וזקוקי להכלה‪ ,‬תמיכה וליווי צמוד ואינטנסיבי‪.‬‬
‫הגבולות הקיימי באג זה מפחיתי את כמות הגירויי שעלולי להוביל להחמרה נוספת במצבו של האסיר‪ .‬הצוות‬
‫העובד באג‪ ,‬שהינו אג קט‪ ,‬קיבל הכשרה רלוונטית לאוכלוסייה זו ומקבל הדרכה שוטפת מאנשי מקצוע ובכ‬
‫מהווה גור מסייע להטבה במצב הנפשי של המוחזקי באג ובשמירה על חיי אד‪ ,‬בנקודת הזמ המשברית בו ה‬
‫מצויי"‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ולהפיג ולו במעט את הקושי הרב הנלווה לתנאי כליאת הקשי‪ .‬עצ שהיית של כלואי אלה‬
‫‪25‬‬
‫באג השמור אינה גורעת מחובתו של שב"ס לפעול לשיקומ ולשילוב בתכניות טיפוליות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬לא חל שינוי מהותי באופיו של האג השמור‪ .‬כאמור לעיל‪ ,‬למרות השינוי הסמנטי‬
‫בש‪ ,‬הלכה למעשה מדובר בתנאי של הפרדה ללא הפיקוח השיפוטי הנדרש על פי חוק‪ .‬ג‬
‫בביקור זה התרשמו המבקרי כי התאי באג מוזנחי וחנוקי‪ .‬בכל התאי בה המבקרי‬
‫ביקרו ה הבחינו בקירות מלוכלכי‪ ,‬מתקלפי ומעלי עובש‪.‬‬
‫באחד התאי‪ ,‬בגודל של כ‪ 6‬מ"ר בלבד‪ ,‬הוחזקו שני כלואי‪ ,‬זאת בניגוד לסעי ‪)2‬ח( לתקנות‬
‫בתי הסוהר‪ .‬השהות בתא זה‪ ,‬בוודאי עבור שני כלואי‪ ,‬בלתי נסבלת ובלתי ראויה‪ .‬למעט מיטות‬
‫וארוניות‪ ,‬כמעט ואי מרחב פנוי בתא‪ .‬השירותי והמקלחת מופרדי מחלל התא באמצעות וילו‬
‫בלבד‪ ,‬ובי מיטותיה של הכלואי לאסלת השירותי מרחק נגיעה בלבד‪ .‬הקושי בשהות‬
‫המשותפת מתגבר במיוחד נוכח הפערי בי השניי כלוא אחד מעש והשני‪ ,‬שאינו מעש‪ ,‬נאל‪3‬‬
‫לשאו את עש הסיגריות; כלוא אחד שומר שבת והשני מקיי אורח חיי חילוני; וא לא די‬
‫בכ‪ ,‬כלוא אחד עצור תו הליכי והשני שפוט )בניגוד לסעי ‪)8‬א( לחוק המעצרי וכ בניגוד‬
‫לפקנ"צ ‪" 03.01.00‬כללי הפעלת בתי סוהר לאסירי פליליי"(‪.‬‬
‫לדברי מפקד המתק‪ ,‬כלוא המעוניי לעבור מאג זה לאג רגיל בקשתו תיענה בחיוב‪ ,‬אול‬
‫בניגוד להצהרה זו‪ ,‬במהל הביקור מסרו מספר כלואי‪ ,‬כי ביקשו לצאת מהאג השמור אול‬
‫‪26‬‬
‫נתקלו בסירוב או שבקשת טר נענתה‪.‬‬
‫עוד יצוי‪ ,‬כי בתגובת שב"ס לאמור בביקורת זו‪ ,‬נכתב כי "היחידה פועלת בהתא לפקודת האג‬
‫השמור"‪ .‬בעקבות דברי אלה‪ ,‬הסניגוריה הציבורית פנתה לשב"ס בבקשה לקבל לעיונה את‬
‫הפקודה האמורה‪ .‬לאחר מספר פניות שלא נענו‪ ,‬מסרה גנ"מ עליזה יעקבי ביו ‪ 12.5.15‬כי‬
‫"הפקודה טר קיבלה אישור כל הגורמי הנדרשי ולפיכ טר פורסמה"‪ .‬מטע זה‪ ,‬גנ"מ‬
‫יעקבי א סירבה להעביר את הפקודה לסניגוריה הציבורית‪ .‬הסניגוריה הציבורית רואה בחומרה‬
‫‪ 25‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬פעילות החינו באג מבוססת על פעילות פנאי הכוללת אספקת כתבי עת‪,‬‬
‫ספרי וכד'‪ .‬במקו נבנה מועדו האמור לשרת את דיירי האג בתחו הטיפול‪ ,‬השיקו והחינו‪ ,‬הפעלת המועדו‬
‫מותנית בהתקנת מצלמות במקו"‪.‬‬
‫‪ 26‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪:3.2.15‬‬
‫התייחסות לנושא הלכלו‪" :‬כלל התאי נצבעו ומתבצעת תחזוקה שוטפת‪ .‬יחד ע זאת יש לציי כי‪ ,‬לצערנו‪ ,‬התאי‬
‫קטני וצפופי וקיי בלאי גבוה בגי אדי מהמקלחות"‪.‬‬
‫התייחסות לחלל השירותי והמקלחת‪" :‬המקלחות הקיימות אכ קטנות‪ ,‬בוצע תיקו לאריחי בתאי‪".‬‬
‫התייחסות לצפיפות בתאי‪" :‬האסירי המאכלסי את האג השמור מאוד מורכבי‪ ,‬הגדלת התאי לא תאפשר‬
‫הגדלת האוכלוסייה בכל תא‪ .‬ג כיו ישנ תאי גדולי יותר באג שלא נית לאכלס בה יותר משני אסירי‪,‬‬
‫כאמור‪ ,‬לאור המורכבות של האסירי ומגבלותיה"‪.‬‬
‫התייחסות להחזקה לתקופות הארוכות בתנאי בידוד והפרדה ללא פיקוח‪" :‬היחידה פועלת בהתא להוראות פקודת‬
‫האג השמור‪ .‬האג השמור בשב"ס שונה במהותו מאג ההפרדה וג תנאי האחזקה בו שוני בתכלית‪.‬‬
‫השינוי המהותי עניינו כי באג השמור מתקיימת פעילות קבוצתית אשר האסירי מוזמני לקחת בה חלק‪ .‬באג‬
‫השמור מתקיימת פעילות תורנית לימודית חד שבועית ע"י רב הביס"ר‪ .‬באג פועלת קבוצה‪ ,‬בשיתו ע ק‪ .‬חינו‬
‫לכישורי חיי‪ ,‬בקבוצה משתתפי ‪ 5‬אסירי‪ .‬בנוס מתקיימת קבוצה פע בשבוע בנושא ניהול כעסי בהנחיית‬
‫עו"ס וק‪ .‬חינו‪ .‬כיו משתתפי בקבוצה בי ‪ 4 5‬אסירי‪ ,‬מש פעילות הקבוצה ‪ 12‬מפגשי"‪.‬‬
‫התייחסות להפחתת ביקורי‪ ,‬תעסוקה ויציאה לחצר‪" :‬כפי שצוי‪ ,‬היחידה פועלת בהתא לפקודת האג השמור‪.‬‬
‫לפי הוראות הפקודה אסירי זכאי לשני ביקורי בחודש וכ להגיש בקשה לתוספת ביקורי‪ .‬הבקשות נבחנות‬
‫בצורה עניינית בהתא להוראות פקודת הביקורי ובכפו ליכולת היחידה‪ .‬לעיתי מאושרי ביקורי פתוחי‬
‫בהתא לסוג האסיר ולהתנהגותו‪ .‬הפקודה המתייחסת לאג ההפרדה אכ מאפשרת ‪ 4‬ביקורי בחודש‪ .‬באג‬
‫מתבצעת פעילות תקו‪ ,‬כגו חינו פרטני וקבוצה טיפולית‪ .‬לעניי תעסוקה – לא נית להעסיק את האסירי בשל‬
‫מגבלות בטחו הנובעות מסוג האסירי המוחזקי באג‪ .‬יש לציי כי בביס"ר השרו עלה בצורה משמעותית מס'‬
‫האסירי המועסקי במש ארבע השני האחרונות )בממוצע מועסקי חודשי של כ‪ 80‬אסירי ב‪ 2010‬לממוצע‬
‫חודשי של כ‪ 220‬בשנת ‪ .(2014‬בתיאו ע מפקדת המחוז אושרה ג הפעלת תעסוקה לאסירי המנועי ביטחונית‪,‬‬
‫לצאת למרכז היצרני בביס"ר וכ הופעל הלי יצרני בתו אג ‪ ,8‬בו מתאפשר לבצע פעילות זו‪ .‬כל אלה מהווי חלק‬
‫מהגידול בנתוני שפורטו בס' ‪ 2‬של הביקורת‪ .‬לא נית להפעיל מערכת תעסוקתית יצרנית לאסירי באופ פרטני‬
‫באג וזאת משו שפעילות יצרנית מחייבת קשר ע גורמי אחרי‪ ,‬תנועה אל מחו‪ 3‬לאג‪ ,‬קבלת והוצאת חומרי‬
‫אל ומתו האג‪ .‬תנאי אלה מטבע הדברי אינ מתאפשרי באג השמור‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬נית להעסיק אסירי‬
‫באג השמור בסביבת שהות‪ ,‬בתעסוקות שת"מ‪ ,‬ניקיונות ושירותי‪ .‬סוג תעסוקה זה אפשרי ומבוצע באג זה‪ ,‬הכל‬
‫בכפו שיקול הדעת הביטחוני"‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫את העובדה ששב"ס פועל באופ" הפוגע בזכויות כלואי בהתא לפקודה שלא עברה את תהליכי‬
‫האישור הנדרשי ושלא פורסמה‪.‬‬
‫בבית סוהר נפחא ביקרו המבקרי באג ‪ ,4‬המוגדר כ"אג שמור"‪ .‬באג זה שהו כלואי שאינ‬
‫יכולי להשתלב באגפי הרגילי )בשל סכסו ע כלואי או סיבות אחרות( א אי עילה‬
‫להשמת בהפרדה‪ .‬כאמור‪ ,‬אג‪ ,‬שמור אינו אמור לשמש דר' עוקפת להשמה בסוג של הפרדה‬
‫של כלוא שאי" לגביו עילה להפרדה‪.‬‬
‫בבית סוהר שיטה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית באג ההפרדה בפברואר ‪ .2013‬המבקרי‬
‫ציינו‪ ,‬כי מדובר בתאי קטני מאוד‪ ,‬שבקושי נית להתנייד בתוכ וכי תנאי השהיה בה קשי‪.‬‬
‫בביקור נוס שנער בבית סוהר שיטה בחודש דצמבר ‪ 2013‬ביקרו המבקרי הרשמיי באג‬
‫השמור‪ .‬בעת הביקור שהו באג השמור ‪ 13‬כלואי בחלוקה הבאה‪ :‬כלוא אחד אשר הוחזק בתא‬
‫לבד )מדובר בכלוא השפוט למאסר עול‪ ,‬מלפני יותר מ‪ 20‬שנה(‪ ,‬וששה כלואי נוספי‬
‫המוחזקי בהפרדה זוגית )דהיינו ‪ 3‬תאי של שני כלואי כל אחד(‪ .‬כל הכלואי באג זה מסרו‬
‫למבקרי כי ה מעדיפי את האגפי הרגילי על פני האג השמור‪ .‬הכלואי מוחזקי באג‬
‫זה לתקופת שונות‪ ,‬ובזמ הביקור הוחזקו ש כלואי למש תקופות הנעות בי חודש לשבעה‬
‫חודשי‪ .‬אחד הכלואי‪ ,‬ששהה קוד לכ באג הפרדה ארצי ולאחר מכ הועבר לאג השמור‪,‬‬
‫תיאר את הקשיי הכרוכי בשהייה באג השמור‪ .‬לטענתו‪ ,‬ישנ תנאי באג השמור שה‬
‫גרועי מהתנאי שהוענקו לו א באג ההפרדה‪ .‬כ למשל‪ ,‬לטענתו‪ ,‬בהפרדה הוא קיבל ביקורי‬
‫משפחה אחת לשבוע‪ ,‬כאשר שבוע אחד הביקור היה סגור ובשני הביקור היה פתוח‪ ,‬ואילו באג‬
‫השמור הוא מקבל ביקורי רק פע בשבועיי‪ ,‬כאשר רק פע בחודש הביקור הוא פתוח‪ .‬לטענתו‬
‫באג ההפרדה הוא זכה לבדיקה תקופתית של שב"ס ושל בית המשפט‪ ,‬ואילו באג השמור עניינו‬
‫לא נבדק‪ .‬כלוא זה עוד טע בפני המבקרי כי בכל יציאה מהתא אוזקי אותו בידיו ולעיתי א‬
‫ברגליו‪ .‬יש להדגיש‪ ,‬כי במהל שיחת הסיכו אישר מפקד בית הסוהר כי הכלואי באג השמור‬
‫מועברי כשה אזוקי ידיי בלבד‪.‬‬
‫לאחר בדיקה מעמיקה של מצב הדברי באג זה‪ ,‬הכוללת שיחה ארוכה בנושא זה ע מפקד בית‬
‫הסוהר‪ ,‬ונוכח שיחות ע הכלואי המוחזקי באג‪ ,‬והתרשמות האישית של המבקרי‪ ,‬סברו‬
‫המבקרי כי התנאי באג‪ ,‬השמור זהי‪ ,‬הלכה למעשה‪ ,‬לתנאי ההחזקה בהפרדה‪ .‬בדומה‬
‫לאג‪ ,‬הפרדה מבודדי הכלואי בידוד מוחלט בכל שעות היממה פרט לאותה שעת טיול אחת‬
‫ביו‪ ,‬שג בה‪ ,‬כל תא מטייל בנפרד‪ ,‬בדיוק כמו כלואי ההפרדה‪ .‬כמו כ‪ ,‬המבקרי התרשמו כי‬
‫במקרי מסוימי‪ ,‬כגו שעות השימוש בטלפו וביקורי בני המשפחה‪ ,‬התנאי ה א גרועי‬
‫יותר‪ .‬בדומה לכלואי באגפי ההפרדה ובאג הביטחוני‪ ,‬אפשרויות השיקו‪ ,‬הטיפול החינו‬
‫והתעסוקה בעניינ של הכלואי המוחזקי באג השמור‪ ,‬מוגבלות ביותר‪ .‬הכלואי באג‬
‫השמור הביעו תחושות קשות והזכירו במידה רבה את הקשיי שהעלו הכלואי שהוחזקו באג‬
‫ההפרדה‪ .‬מצב של כלואי אלה ממלא אחר ההגדרה המשפטית שנת המחוקק למצב של‬
‫הפרדה‪ ,‬א כי בניגוד להחזקת כלואי בהפרדה‪ ,‬החזקת הכלואי באג השמור כאמור אינה‬
‫‪18‬‬
‫מוסדרת בפקודת הנציבות ואינה כפופה למנגנוני הביקורת המנהליי והשיפוטיי שמחייבת‬
‫‪27‬‬
‫פקודת בתי הסוהר בכל הנוגע לכלואי הנמצאי בהפרדה‪.‬‬
‫ב‪ .‬צפיפות קשה‬
‫‪28‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬פרסמה הסניגוריה הציבורית דוח מיוחד בנושא הצפיפות במתקני הכליאה‪ ,‬אשר‬
‫ממנו עלה כי אלפי אסירי ועצורי בישראל שוהי בתנאי צפיפות קשי ביותר‪ ,‬המגיעי לכדי ‪2‬‬
‫עד ‪ 3‬מ"ר לאסיר בלבד‪ ,‬ולעיתי א פחות מכ‪ .‬בדוח מוצגי נתוני עדכניי בדבר שטח המחייה‬
‫הנתו לכלוא וריבוי הכלואי השוהי בתא‪ ,‬וכ דוגמאות קונקרטיות מהמתקני בה שוהי‬
‫כלואי בתנאי צפיפות קשי מנשוא‪ .‬במהל עריכת הדוח ולקראת מועד פרסומו‪ ,‬הסניגוריה‬
‫הציבורית א נתקלה‪ ,‬לראשונה מזה שני‪ ,‬בבעיה חמורה אשר נדמה היה שכבר פסה ממדינת‬
‫ישראל – הלנת כלואי ללא מיטה ראויה – וזאת בניגוד להוראות החוק המפורשות ולפסיקתו של‬
‫בית המשפט העליו‪ .‬הדוח מביא ניתוח נרחב של שורשי בעיית הצפיפות במתקני הכליאה וסיבות‬
‫העומק העומדות ביסודה‪ ,‬וכ מתאר את השלכותיה הקשות על מצבו של הכלוא ועל הציבור‬
‫בכללותו‪ .‬בסופו של הדוח מובאות ג שורה של המלצות לשיפורי ולפתרונות אפשריי לבעיית‬
‫הצפיפות‪ ,‬ה במישור הביצועי וה במישור החקיקתי‪.‬‬
‫על פי נתוני שב"ס מהשני האחרונות‪ ,‬הממוצע הארצי של שטח המחייה לאסיר עומד על כ‪ 3‬מ"ר‬
‫בלבד‪ .‬בכל הנוגע לתנאי הצפיפות במתקני הכליאה‪ ,‬לא חל שיפור משמעותי לעומת המצב ששרר‬
‫לפני כעשור וא לעומת זה ששרר בתחילת שנות ה‪ .90‬שטח המחייה הממוצע לאסיר אינו מתקרב‬
‫אפילו לסטנדרט הצנוע אשר נקבע בסעי ‪)2‬ח( לתקנות בתי הסוהר ובסעי ‪)3‬ה()‪ (3‬לתקנות‬
‫המעצרי לגבי מתקני כליאה חדשי‪ ,‬העומד על שטח מחייה מינימאלי של ‪ 4.5‬מ"ר לאסיר כולל‬
‫שטח השירותי והמקלחת בתא‪ ,‬ככל שישנ‪ .‬שטח המחייה הממוצע לאסיר במתקני הכליאה‬
‫בישראל א נמצא הרחק מ הסטנדרט המקובל במדינות מערביות‪ ,‬אשר נע בי ‪ 6‬ל‪ 12‬מ"ר‪,‬‬
‫ובממוצע עומד על כ‪ 8.8‬מ"ר לאסיר‪ .‬בעיית הצפיפות במתקני הכליאה ניכרת לא רק בשטח‬
‫המחייה הממוצע לאסיר‪ ,‬אלא ג במספר האסירי השוהי בכל תא‪ .‬ברוב המכריע של תאי‬
‫הכליאה ישנ יותר מ‪ 4‬אסירי‪ ,‬ובחלק גדול מהתאי שוהי יותר מ‪ 8‬אסירי‪ ,‬על א שסעי‬
‫‪)2‬ז( לתקנות בתי הסוהר וסעי ‪)3‬ה()‪ (2‬לתקנות המעצרי קובעי כאמת מידה ראויה כי בכל תא‬
‫לא יהיו יותר מ‪ 4‬מיטות לכלואי‪ .‬ראוי לציי כי סעי ‪)8‬ב( לתקנות בתי הסוהר וסעי ‪)3‬ה(‬
‫לתקנות המעצרי קובעי כי הוראות התקנות יחולו רק על מקומות מאסר ומעצר שתכנו‬
‫בניית החל לאחר יו כניסת לתוק של התקנות‪ .‬כלומר‪ ,‬הוראות התקנות שעוסקות במספר‬
‫‪ 27‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬התנאי באג השמור אינ זהי לאג ההפרדה‪ .‬קיימת הקפדה יתרה על‬
‫החזקת האסירי באג זה מעצ המורכבות והרקע השלילי של כל אסיר באג‪ .‬האסירי אינ שוהי לבד בתא‬
‫אלא בתאי של ‪ 24‬אסירי בכל תא וסה"כ ‪ 22‬אסירי וא קיי תא בו שוהי ששה אסירי יחדיו‪ ,‬מדובר באג בו‬
‫קיימת אינטראקציה מתמדת בי האסירי‪ ,‬טיולי משותפי‪ ,‬מיני בר בכל תא וא קיימת אפשרות לאסירי לצאת‬
‫לחופשות במידה ועוני לקריטריוני הקבועי בפקודת החופשות‪ .‬אי הגבלה על טובות הנאה שונות המוענקות‬
‫לאסירי באג זה‪ .‬ישנ אסירי באג הנמצאי בסבב התייחדות‪ .‬כלל האסירי זוכי לביקורי משפחה‪ ,‬רכישה‬
‫סדירה בקנטינה‪ ,‬שימוש בטלפו הציבורי ע"פ תכנית אגפית וכו'‪ .‬לאחרונה התקיימה באג פעילות חינו ייחודית‬
‫ומקורית אשר בסיומה הופקה חוברת מתכוני שהגו אסירי האג‪ .‬יש לזכור כי מדובר באג אשר נדרש לפקוח‬
‫והגבלה יתרה )לאור מאפייני האוכלוסייה( א באופ מובדל מאג ההפרדה‪ .‬בתארי ‪ 12.3.14‬הופצה הוראת שעה‬
‫חדשה בסוגיית הפעלת אגפי שמורי חתומה ע"י ר‪ .‬אג האסיר‪ .‬תבוצע התאמה לכלל הסעיפי הרלוונטיי‬
‫בהוראת השעה"‪.‬‬
‫‪" 28‬צפיפות אוכלוסי – דוח הסניגוריה הציבורית בנושא הצפיפות במתקני הכליאה" )יולי ‪ .(2013‬לעיו בדוח המלא‪:‬‬
‫‪.http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/DohotRishmi.aspx‬‬
‫‪19‬‬
‫המיטות המקסימאלי בתא ובשטח הממוצע המינימאלי לכלוא בתא אינ חלות על חלק ממתקני‬
‫הכליאה הישני‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬התקנות קובעות כי הסטנדרט הקבוע בה יחול במידת האפשר על‬
‫תכנו השיפו‪ 3‬של תאי קיימי‪ .‬להשלמת התמונה‪ ,‬יצוי כי האגודה לזכויות האזרח וארגוני‬
‫נוספי הגישו עתירה לבג"‪ 3‬בעניי הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל‪ ,‬אשר עודנה תלויה‬
‫ועומדת )בג"‪.(1892/14 3‬‬
‫הצפיפות מגבירה את סבלו של האסיר‪ ,‬מחלישה את תחושת הער העצמי שלו ואינה מאפשרת‬
‫מרחב לפרטיות מינימאלית‪ .‬בחלק גדול ממתקני הכליאה‪ ,‬בעיית הצפיפות מחריפה פי כמה את‬
‫תנאי המחייה הקשי ממילא‪ ,‬ובכלל זה‪ :‬תחושת החו והמחנק בתאי; תנאי היגיינה ותברואה‬
‫ירודי; העדר הפרדה בי המקלחת לשירותי‪ ,‬כ שאסירי נאלצי להתקלח מעל המקו בו‬
‫ה ואסירי אחרי עושי את צרכיה; סדרי אכילה לא נאותי בתאי; מחסור במקומות‬
‫לאחסו ציוד ועוד‪ .‬לצפיפות השפעות שליליות על מצבו הגופני והנפשי של האסיר ועל יחסו‬
‫לסביבתו‪ ,‬והיא עלולה לפגוע בסיכויי שיקומו של האסיר ולהגביר את הסיכו לביצוע חוזר של‬
‫עבירות לאחר שחרורו ממאסר‪.‬‬
‫בעיית הצפיפות במתקני הכליאה אינה זוכה ליחס המערכתי והרבמימדי הנדרש‪ ,‬ה" במישור‬
‫הביצועי וה" במישור החקיקה והמדיניות‪ .‬ללא שינוי תודעתי ונכונות לנקוט בצעדי מערכתיי‪,‬‬
‫שיעורי הצפיפות במתקני הכליאה לא ישתנו באופ" מהותי בעשורי הקרובי‪.‬‬
‫הסניגוריה הציבורית קוראת לגורמי הנוגעי בדבר לפעול לאלתר לקידומ של פתרונות‬
‫מערכתיי ונקודתיי הולמי‪ ,‬אשר יביאו להפחתה ניכרת ברמת הצפיפות ולשיפור מהותי‬
‫בתנאי המחייה של האסירי והעצורי‪ .‬כצעד ראשו‪ ,‬יש לקבוע בחקיקה לגבי כל מתקני‬
‫הכליאה בשב"ס תק של שטח מחייה מינימאלי לאסיר‪ ,‬העולה בקנה אחד ע הסטנדרטי‬
‫החוקתיי והבינלאומיי‪ ,‬ולגבש תכנית רבשנתית אשר תבטיח את העמידה בתק זה תו פרק‬
‫זמ סביר‪ .‬לצד התק יש לקבוע מנגנו אפקטיבי של שחרור מינהלי שימנע הצפפה והחזקת‬
‫כלואי בתנאי הפוגעי בכבוד באופ בלתי מידתי‪ .‬ואול‪ ,‬הטיפול בתנאי הפיזיי השוררי‬
‫במתקני הכליאה הוא צעד הכרחי‪ ,‬א בלתי מספק‪ .‬הצפיפות בבתי הסוהר ובבתי המעצר בישראל‬
‫נובעת‪ ,‬בי היתר‪ ,‬מגידול עקבי בשיעורי הכליאה ובמספר המעצרי‪ .‬על כ‪ ,‬יש לשאו לצמצו‬
‫שיעורי הכליאה )שה כיו מהגבוהי בעול המערבי(‪ ,‬ובכלל זה באמצעות פיתוח וקידו‬
‫חלופות מעצר ומאסר‪ ,‬מתו הבנה כי מדובר בתופעה שיש לה מחירי חברתיי וכלכליי‬
‫משמעותיי‪.‬‬
‫ממצאי הביקורי הרשמיי מהשני ‪ 2013‬ו‪ 2014‬מעלי כי על א מאמצי שב"ס‪ ,‬במתקני‬
‫כליאה רבי קיימת עדיי צפיפות בלתי נסבלת‪ .‬ב‪ 9‬מתקני בה ביקרו המבקרי הרשמיי‪,‬‬
‫נמצא כי כלואי שוהי בתנאי צפיפות קשי‪ ,‬לפחות בחלק מאגפי המתק"‪.‬‬
‫בבית סוהר כרמל התרשמו אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬כמו בעבר‪ ,‬כי מתק הכליאה על כל אגפיו‬
‫)למעט אג ‪ (2‬יש מאוד ורחוק מלעמוד בדרישות תקנות בתי הסוהר ותקנות המעצרי‪ ,‬ה לגבי‬
‫מספר המיטות המקסימאלי בכל תא וה לגבי השטח המקסימאלי הממוצע לכל כלוא‪ .‬בפועל‬
‫‪20‬‬
‫ברוב התאי שוכני בי שמונה לעשרה כלואי ולעיתי א יותר מכ‪ ,‬והשטח הממוצע לכלוא‬
‫קט משמעותית מהקבוע בתקנות‪.‬‬
‫בביקור שנער בשנת ‪ ,2014‬התרשמו המבקרי שנעשה מאמ‪ 3‬לשפ‪ 3‬ולרווח את אגפי ‪.41‬‬
‫השטח הממוצע לכל כלוא באגפי אלה עמד על כ‪ 3.3‬מ"ר‪ ,‬לעומת שטח ממוצע של ‪ 2.5‬מ"ר בשנה‬
‫שלפני כ‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬באגפי אחרי רמת הצפיפות נותרה קיצונית‪ .‬כ למשל‪ ,‬באג הענישה‬
‫)אג ‪ (7‬השטח הממוצע לכלוא בתא הוא ‪ 1.5‬מ"ר לכלוא‪ .‬באג ‪ 1‬השטח הממוצע לכלוא בתא נע‬
‫בי ‪ 1.85‬מ"ר ל‪ 2.31‬מ"ר )‪ 3.37‬מ"ר לכלוא בחדר מתאדו(‪ .‬באג ‪ 3‬שטח המחייה הממוצע לכלוא‬
‫הוא ‪ 2.77‬מ"ר‪ .‬עולה‪ ,‬אפוא‪ ,‬כי בית סוהר "כרמל" אינו עומד בדרישות תקנות תנאי המאסר ג‬
‫‪29‬‬
‫באגפי שעברו שיפו‪.3‬‬
‫הסניגוריה הציבורית סבורה כי ראוי להקדיש חשיבה‪ ,‬תכנו ארו טווח ותקצוב נכו של‬
‫האמצעי המיועדי לשיפוצי ולהרחבות מבניות בעתיד‪ ,‬כ שיביאו לשיפור תנאי המחייה‬
‫באגפי באמצעות הפחתה משמעותית במספר הכלואי בכל תא והגדלת שטח המחייה הממוצע‬
‫‪30‬‬
‫לכל כלוא‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו מרבית התאי בה ביקרו אנשי הסניגוריה היו צפופי ביותר ורחוקי‬
‫מלעמוד בתנאי שנקבעו בתקנות‪ .‬כ למשל‪ ,‬באג העצורי עד תו ההליכי גודל התאי זהה‪,‬‬
‫ועומד על כ‪ 21.7‬מ"ר‪ ,‬כאשר בכל תא שוהי ‪ 8‬כלואי‪ .‬משמעות הדבר היא שהשטח הממוצע‬
‫לכלוא בתא הוא ‪ 2.7‬מ"ר‪ .‬אמנ בית סוהר מעשיהו הוא יש והתקנות אינ מחייבות בעניינו‪,‬‬
‫אול ראוי כי הנהלת בית הסוהר תעשה ככל יכולתה כדי לעמוד‪ ,‬ולו בקירוב‪ ,‬בסטנדרטי‬
‫‪31‬‬
‫המינימאליי שנקבעו‪.‬‬
‫בית סוהר דמו" אשר נבנה עוד בתקופה העות'מאנית‪ ,‬אינו עומד בדרישות התקנות‪ .‬המבקרי‬
‫התרשמו כי סגל המתק עושה כל שלאל ידו כדי לשפר את תנאי הכליאה‪ .‬ואכ‪ ,‬נראה שיש שיפור‬
‫מסוי בתנאי הכליאה‪ ,‬אשר בא לידי ביטוי בצמצו נוס של תק הכליאה במתק ל‪ 501‬כלואי‬
‫במקו ‪ ,517‬בשיפו‪ 3‬אגפי ובהרחבת מפעל הפלסטיק כ שיוכל להעסיק כ‪ 50‬כלואי בתק‬
‫‪ 29‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :25.12.13‬בהערות המבקרי נאמר כי בית הסוהר אינו עומד בדרישות תקנות בתי‬
‫הסוהר )תנאי מאסר( תש"ע ‪ ,2010‬לגבי מספר המיטות המקסימלי בכל תא ולגבי שטח המחיה המינימלי לכל אסיר‬
‫בתא‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬צוי כי שב"ס אינו מחויב לעמוד בדרישות התקנות‪ ,‬שכ מדובר בבית סוהר יש‪ ,‬שהוק טר‬
‫כניסת התקנות לתוק‪ .‬המלצת המבקרי כי ראוי להקדיש מחשבה לאופ המש ההשקעות בשיפוצי ובהרחבות‬
‫מבניות בעתיד‪ ,‬הינה בבחינת התפרצות לדלת פתוחה‪ ,‬שכ שב"ס פועל ברוח זו ככל הנית במסגרת משאביו המוגבלי‬
‫בכל מתקניו חדשי כישני‪ .‬אציי כי א נית לכ ביטוי בממצאי הדו"ח גופו"‪.‬‬
‫‪ 30‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.1.15‬שרות בתי הסוהר פועל במהל ‪ 5‬השני האחרונות לשיפור מרחב המחיה‬
‫של האסירי‪ ,‬על בסיס תכנית רב שנתית‪ .‬במהל שני אלו הקפיד שב"ס לשפ‪ 3‬אגפי לפי סדר עדיפויות ובהתא‬
‫לרמת תנאי המחיה בה‪ .‬בנוס‪ ,‬רווחו תאי ואגפי על פי תכנית של כ ‪ 100‬מיטות בשנה‪ ,‬כאשר הדגש הנו על תאי‬
‫בה שוהי מעל ‪ 10‬אסירי‪ .‬בביס"ר כרמל שופצו אגפי ‪ 2‬ו ‪ 4‬ובמהל שנת העבודה ‪ 2015‬צפוי להיות משופ‪ 3‬אג ‪1‬‬
‫)כל תא יכיל ‪ 6‬אסירי במקו ‪ 8‬אסירי(‪ .‬תהלי זה מתבצע במקביל לעליה מתמשכת במספר העצורי והאסירי‬
‫המוחזקי בשב"ס‪ ,‬המחייבי הוספת מקומות כליאה‪ .‬נציי כי כדי לייצר מענה הול ואפקטיבי אשר יגרו לשיפור‬
‫במרחב המחיה לאסירי‪ ,‬נדרש להקי בתי סוהר חדשי‪ ,‬במקביל לסגירת מתקני ישני‪ .‬במדינת ישראל לא נבנה‬
‫בית סוהר חדש משנת ‪."2010‬‬
‫‪ 31‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי ‪" :6.10.14‬בית הסוהר מעשיהו הינו בית סוהר אשר מרבית אגפיו ומבניו ישני‪ ,‬שב"ס‬
‫פועל ללא לאות לשמירה על מצב תחזוקתי נאות בשגרה וכ לשיפור ושדרוג בית הסוהר ותנאי המחיה לאסירי‪ ,‬חר‬
‫מגבלות תקציביות וביטחוניות‪ .‬תכנית שיפו‪ 3‬האגפי הינה תכנית רבשנתית אשר נקבעת ע"י אג האסיר‪ ,‬בהתא‬
‫ליכולת פינוי האגפי ובכפו למגבלות תקציביות ואחרות‪ .‬אציי כי בבית הסוהר מעשיהו נעשה מאמ‪ 3‬לרווח תאי‬
‫ובהתא‪ ,‬להוריד את תק הכליאה ככל הנית‪ .‬בתאי בה המקלחת נמצאת בתו התא היא מופרדת באמצעות‬
‫דלת‪ ,‬למעט אג ‪ 1‬הצפוי להיהרס במסגרת תוכנית 'פינוי בינוי'‪ .‬אג ‪ 1‬אינו משמש להחזקת אסירי טעוני פיקוח‪.‬‬
‫האסירי טעוני הפיקוח שוהי בבית המיוחד לה באג ‪ .2‬באג זה קיימי מספר תאי פיקוח )מצלמה(‪ .‬באג ‪6‬‬
‫ישנ ‪ 2‬חדרי אוכל‪ ,‬בכל אחד מה ‪ 2‬מקררי ומקפיא‪ .‬אי באג ‪ 6‬תאי ע רטיבות א המקלחות ראויות ונקיות‪,‬‬
‫ג א הינ ישנות‪ .‬כמו כ קיימי צינורות מי וראשי המקלחת‪ ,‬כפי שמצייני א האסירי‪ ,‬נשברי באופ מכוו‬
‫ע"י האסירי‪ ,‬למרות שמותקני כאלה שוב ושוב"‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫)בעת הביקור הועסקו ‪ 45‬כלואי( במקו כ‪ 20‬כלואי בשנה שלפני כ‪ .‬בביקור משנת ‪,2014‬‬
‫נמצא כי שטח המחייה הממוצע של כלוא במתק עמד על ‪ 2.8‬מ"ר )לעומת ‪ 2.1‬מ"ר בעבר( לכלוא‬
‫בתא הצפו ביותר‪ ,‬ו‪ 4.3‬מ"ר בתא המרווח ביותר‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬שטח המחייה לכל הכלואי‬
‫בכלא עדיי לא מגיע לסטנדרט הקבוע בתקנות‪ ,‬וראוי שעבודות השיפוצי במתק ייעשו בעתיד‬
‫תו חתירה להשגת תנאי כליאה מינימאליי אלה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫בבית סוהר שיטה נמצאה צפיפות קשה בתאי‪ ,‬כאשר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בתא באג ‪ ,5‬שגודלו הממוצע‬
‫הוא ‪ 21‬מ"ר‪ ,‬דחוסות ‪ 10‬מיטות )קרי‪ ,‬שטח ממוצע לכלוא של ‪ 2.1‬מ"ר(‪ .‬במטרה לשפר את תנאי‬
‫הכליאה הוצאה מאחד התאי מיטת קומתיי אחת‪ ,‬כ שנותרו בו ‪ 8‬מיטות‪ .‬אנשי הסניגוריה‬
‫הציבורית התרשמו כי רמת הצפיפות ג בתא שכזה היא גדולה‪ ,‬וכי שטח המחייה הממוצע בו‬
‫לכלוא קט באופ מטריד מהסטנדרט המינימאלי שהוגדר בתקנות‪.‬‬
‫באג ‪ 7‬בבית הסוהר‪ ,‬בו מוחזקי כלואי ביטחוניי‪ ,‬הצפיפות גדולה עוד יותר‪ .‬בתא בגודל ‪23‬‬
‫מ"ר נית להחזיק עד ‪ 12‬כלואי‪ ,‬כלומר פחות מ‪ 2‬מ"ר לכלוא‪ .‬ג כא נעשה ניסיו להפחית את‬
‫רמת הצפיפות באמצעות הפחתת מספר הכלואי לעשרה בתא‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬אנשי הסניגוריה‬
‫הציבורית התרשמו כי ה החזקת ‪ 12‬כלואי בתא וה החזקת ‪ 10‬כלואי בתא גורמת לצפיפות‬
‫‪33‬‬
‫יתר ומהווה בעיה רצינית המצריכה התייחסות וטיפול דחו‪.‬‬
‫ג באג ‪ 1‬בבית הסוהר‪ ,‬בו מוחזקי עצורי עד תו ההליכי‪ ,‬רמת הצפיפות הגבוהה יוצרת‬
‫תחושה קשה‪ .‬באג זה‪ ,‬התאי מיועדי להחזקת עשרה כלואי בתא‪ ,‬חמש מיטות דוקומתיות‬
‫בכל תא‪ ,‬כאשר שטח המחייה הממוצע הוא של כ‪ 2.5‬מ"ר לאד‪ .‬תלונות על צפיפות רבה בבית‬
‫הסוהר שיטה עלו ג מאגפי אחרי‪ ,‬ובה אג נ"ס ואג כלואי בעלי מוגבלויות‪.‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר מצאו אנשי הסניגוריה הציבורית צפיפות גדולה בתאי שבאג ‪9‬‬
‫)עצורי עד תו ההליכי או עד החלטה אחרת(‪ .‬בתאי אלה שטח המחיה לכלואי הוא פחות‬
‫מ‪ 2‬מ"ר לאד‪.‬‬
‫‪ 32‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :20.11.13‬שירות בתי הסוהר‪ ,‬במסגרת תכניותיו הרב שנתיות‪ ,‬מרכז מאמ‪3‬‬
‫בשיפור תנאי מחיית האסירי‪ .‬פעולות אלו באות לידי ביטוי באמצעות שיפו‪ 3‬אגפי והגדלת מרחב המחייה‬
‫לאסירי‪ .‬משימת שיפו‪ 3‬האגפי מתנהלת ע"פ תכנית סדורה‪ ,‬שנבנתה בהתחשב במצב התשתיות במתקני הכליאה‪.‬‬
‫נציי כי במהל שנת ‪ 2012‬רווחו מס' מקומות בביס"ר דמו באגפי ‪ 5 ,6‬ו‪ .4‬לצערנו‪ ,‬תוכנית שיפו‪ 3‬האגפי מהווה‬
‫מענה חלקי בלבד‪ .‬השינוי המתבקש ממרחב מחייה ממוצע ארצי של ‪ 3.16‬מ' לאסיר ל‪ 4.5‬מ'‪ ,‬ע"פ התקנות‪ ,‬יתקיי‬
‫רק ע יישו תוכנית בינוי אסטרטגית להקמת מתקני כליאה חדשי‪ ,‬בתמיכת משרד האוצר"‪.‬‬
‫תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :25.12.13‬בהערות המבקרי נאמר כי בית הסוהר אינו עומד בדרישות תקנות בתי‬
‫הסוהר )תנאי מאסר( תש"ע ‪ ,2010‬לגבי מספר המיטות המקסימלי בכל תא ולגבי שטח המחיה המינימלי לכל אסיר‬
‫בתא‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬צוי כי שב"ס אינו מחויב לעמוד בדרישות התקנות‪ ,‬שכ מדובר בבית סוהר יש‪ ,‬שהוק טר‬
‫כניסת התקנות לתוק‪ .‬המלצת המבקרי כי ראוי להקדיש מחשבה לאופ המש ההשקעות בשיפוצי ובהרחבות‬
‫מבניות בעתיד‪ ,‬הינה בבחינת התפרצות לדלת פתוחה‪ ,‬שכ שב"ס פועל ברוח זו ככל הנית במסגרת משאביו המוגבלי‬
‫בכל מתקניו חדשי כישני‪ .‬אציי כי א נית לכ ביטוי בממצאי הדו"ח גופו"‪.‬‬
‫‪ 33‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬כידוע מדובר במתק יש‪ ,‬שטח המחיה ע"פ התק של ‪ 4.5‬מ"ר לאסיר‬
‫מחייב מתקני כליאה חדשי בבנייה‪ .‬יחד ע זאת שב"ס פועל להעלאת שטח המחייה בבתי הסוהר הישני‪ .‬מדובר‬
‫בתהלי ארו ובעל משמעויות תקציביות כבדות‪ .‬הפחתת מיטות בתאי לטובת הגדלת שטח המחייה מצרי תוספת‬
‫אגפי ותאי ומתקני נוספי או לחילופי הרחבת האגפי הקיימי במקומות שנית לעשות כ‪ .‬הרחבת שטח‬
‫המחייה לאסיר כרו בהוצאות כספיות גדולות‪ ,‬הגדלת כוח האד‪ ,‬תוספת תקני ותקציבי שכרגע אינ בידי‬
‫שב"ס‪.‬‬
‫לגופו של עניי‪ ,‬המצב כיו בשיטה באגפי שצוינו בדו"ח ‬
‫אג ‪ 1‬באג ‪ 7‬תאי‪ ,‬מה ‪ 5‬תאי ע ‪ 12‬מיטות‪ .‬במהל השנה במסגרת מער הכליאה תבח אפשרות צמצו‬
‫מספר המיטות באג לצור הגדלת מרחב המחיה‪.‬‬
‫אג ‪ 5‬בכל תא עשר מיטות וקיימת תוכנית מדורגת במסגרת מער הכליאה להורדת מספר המיטות לשמונה‪ ,‬זאת‬
‫על מנת להרחיב את שטח המחיה לאסירי‪.‬‬
‫אג ‪ 7‬מדובר בתאי סטנדרטי ע שירותי ומקלחת פנימיי כאשר בכל תא שמונה מיטות"‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בבית סוהר שקמה התרשמו המבקרי מצפיפות בתאי באג אסירי העבודה )אג ‪ .(9‬המבקרי‬
‫התרשמו לרעה ג מהצפיפות בתא לנשי‪ .‬בעת הביקור התא היה ריק‪ ,‬אול המבקרי התרשמו‬
‫מתא מיוש‪ ,‬קט וצפו ע חדר שירותי ומקלחת‪ ,‬ווילו ניילו המשמש כ"דלת רחבה"‪ .‬בתא‬
‫שולח ברזל בסיסי וקט‪ ,‬ארונית קטנה ו‪ 4‬מיטות‪ .‬גודלו של התא ‪ 3.70*3.20‬מ' כולל שירותי‬
‫ומקלחת‪ .‬הארונית הקטנה אינה מספקת מענה הול לאחסו חפצי של ארבע נשי‪ 34.‬מבנה‬
‫התא גור לכ שהתא צפו מאוד ואינו מתאי למטרה לשמה הוא משמש‪.‬‬
‫בבית סוהר גבעו" התרש צוות המבקרי מהצפיפות הרבה בתאי המוחזקות‪ .‬כ למשל‪ ,‬באחד‬
‫התאי משוכנות ‪ 12‬מוחזקות‪ .‬התא מכיל ‪ 14‬ארוניות‪ 2 ,‬מאווררי רעשניי במיוחד ושולח‬
‫פלסטיק קט ע כסאות‪ ,‬וזאת בנוס לחדר שירותי ומקלחות נפרד‪ .‬בשיחה ע סגנית מפקד‬
‫הכלא על הצפיפות בתאי נמסר כי אמנ תק הכליאה באג גדול משמעותית ממספר‬
‫המוחזקות‪ ,‬א עקב אילוצי בידוד אי באפשרותה לרווח בי התאי‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫בבית סוהר איילו" התרש צוות המבקרי מהצפיפות הרבה בתאי‪ .‬כ למשל‪ ,‬באג ‪ 5‬רוב‬
‫התאי היו זוגיי‪ ,‬למעט תא אחד של שמונה כלואי המיועד לאסירי החדשי ביותר באג‪.‬‬
‫התאי צפופי וקטני וגודל ‪ 2.5*2‬מ"ר‪ .‬משמעות הדבר היא כי שטח המחייה הממוצע‬
‫שמוקצה לכל אסיר הוא קט וחורג מכל סטנדרט ראוי‪ .‬התא הזוגי הכיל מיטת קומתיי‪ ,‬מאוורר‬
‫ומקומות אחסו‪ .‬כמעט בכל התאי הורגשו חו ומחנק‪ .‬באג ‪ ,9‬בתא בגודל ‪ 4*3‬מ"ר‪ ,‬שהו שישה‬
‫כלואי‪.‬‬
‫הצפיפות הרבה בבית סוהר איילו נובעת‪ ,‬בי השאר‪ ,‬מכ שבמקו נכלא מספר כלואי גבוה מזה‬
‫שמאפשר התק‪ .‬בית הסוהר יכול להכיל עד ‪ 900‬כלואי‪ ,‬ויש בו כ‪ 15‬אגפי‪ .‬בעת ביקור של‬
‫אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬שלושה מהאגפי היו בשיפו‪ 3‬ועל כ לא היו בשימוש‪ .‬תק הכלואי‬
‫עמד באותה עת על ‪ 650‬כלואי‪ .‬חר זאת‪ ,‬הוחזקו בבית הסוהר ‪ 707‬כלואי‪ ,‬וזאת מאחר‬
‫שבאותה עת התקיימה שביתת הכלואי הביטחוניי‪ .‬משכ‪ ,‬כ‪ 60‬כלואי ביטחוניי שובתי רעב‬
‫הועברו לבית סוהר איילו מבתי סוהר אחרי ברחבי האר‪ 3‬ושוכנו באג ‪ ,2‬אשר עד למועד זה‬
‫הוגדר כאג סגור‪ ,‬שאינו ראוי למחייה ושעתיד לעבור שיפו‪ .3‬בעת הביקור שהו באג זה רק ‪2‬‬
‫כלואי מתו ‪ ,67‬מאחר שהיתר אושפזו בבתי חולי בשל מצב הרפואי נוכח שביתת הרעב בה‬
‫‪36‬‬
‫נקטו‪.‬‬
‫ג‪ .‬ליקויי בתחו השיקו‪ :‬טיפול‪ ,‬חינו'‪ ,‬פנאי ותעסוקה‬
‫תיקו ‪ 42‬לפקודת בתי הסוהר שהתקבל בכנסת במאי ‪ ,2012‬עיג בחקיקה ראשית את תנאי‬
‫הכליאה המינימאליי לה זכאי כל אסיר בישראל‪ .‬לצד הוראת הבסיס שנוספה בסעי ‪11‬ב)ב(‬
‫לפקודה לפיה‪" :‬אסיר יוחזק בתנאי הולמי שלא יהיה בה כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו"‪,‬‬
‫נקבעה רשימה מחייבת של זכויות ותנאי מחייה מינימאליי‪ ,‬ובכלל זה סעיפי ‪11‬ג ו‪11‬ד‬
‫‪ 34‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :30.1.14‬נערכה בדיקה ע"י קציני מחלקת ביקורת‪ ,‬נמצא כי תא הנשי ראוי ולא‬
‫נדרש שיפו‪ .3‬יודגש כי ברמת השגרה האג מתוחזק ע"י הנהלת בית הסוהר"‪.‬‬
‫‪ 35‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :9.1.14‬הצפיפות נובעת ממגבלות המתק ומגבלות תקציב‪ .‬נעשי מאמצי לווסת‬
‫את המוחזקי בי האגפי‪ ,‬באופ שיקל ככל הנית על הצפיפות"‪.‬‬
‫‪ 36‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪ 21.10.14‬בעניי אג ‪" :2‬האג אכ נסגר והוא ממתי לשיפו‪ ,3‬שיתבצע בשנת‬
‫העבודה ‪."2015‬‬
‫‪23‬‬
‫לפקודה‪ ,‬שעניינ זכות של אסירי להשתלב בפעילויות שיקו‪ ,‬חינו ופנאי וחובותיו של הנציב‬
‫בהקשר זה‪ 37.‬מדברי שנאמרו בדיוני שקדמו לחקיקת התיקו עולה כוונה ברורה ומפורשת של‬
‫המחוקק לערו מהפכה‪" ,‬שינוי פאזה" כלשונו של יו"ר ועדת הפני‪ ,‬בכל הנוגע לתנאי הכליאה‬
‫והמחייה של אסירי‪ ,‬זכויותיה הבסיסיות ושילוב בפעילויות שיקו‪ ,‬חינו ופנאי‪ 38.‬וזאת‪,‬‬
‫מתו תפיסה כי שילוב אסירי בפעילויות שיקו‪ ,‬חינו ופנאי מגביר את הסיכוי לצמצו מידת‬
‫המועדות של אסירי משוחררי‪ ,‬ולפיכ מועיל לא רק לאסירי עצמ המשולבי בפעילויות‬
‫אלו כי א ג לחברה כולה‪ 39.‬תיקו הפקודה מגדיר למעשה מחדש את תפקידו של שירות בתי‬
‫הסוהר בחוק‪ ,‬ככולל לא רק החזקה של אסירי במשמורת‪ ,‬כי א ג אחריות אקטיבית‬
‫לשיקומ ולמניעת עבריינות עתידית‪ .‬התיקו הוא הצהרה של המחוקק בדבר שינוי בסדרי‬
‫העדיפויות של שירות בתי הסוהר‪ .‬משמעות הדברי היא כי פעילויות השיקו‪ ,‬החינו והפנאי‬
‫כבר אינ בגדר "חסד" הנית לאסיר‪ ,‬אלא חובה המוטלת לפתחו של שירות בתי הסוהר לנקוט‬
‫בצעדי להבטיח שילוב המרבי של אסירי בפעילויות אלו‪.‬‬
‫כחלק ממנגנוני הפיקוח לקיו החובה האמורה וליישומה באופ אחיד ושוויוני‪ ,‬הורה המחוקק על‬
‫קביעת תקנות ופקודות‪ ,‬כאשר ביחס לחובת הדאגה לשיקו דרש המחוקק שההוראות יקבעו על‬
‫ידי השר לביטחו פני באישור ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת‪ .‬ואול‪ ,‬א‪ ,‬שחלפו למעלה‬
‫משלוש שני ממועד חקיקת התיקו"‪ ,‬טר נוסחו תקנות בהתא לסעיפי ‪11‬ג ו‪11‬ד‪ .‬מחדל זה‪,‬‬
‫אשר זכה ג להתייחסות בדוח מבקר המדינה‪ 40,‬ואשר ג אי" כל צפי לריפויו בזמ" הקרוב‪ 41,‬הוא‬
‫בלתי חוקתי ובוודאי שבלתי סביר‪ .‬הוא פוגע ביכולתו של שירות בתי סוהר לייש באופ" ראוי‬
‫‪ 37‬בסעי ‪11‬ג נקבע‪" :‬אסיר יהיה זכאי להשתלב בפעילויות פנאי או חינו בהיק ובתנאי כפי שייקבעו בתקנות‬
‫ופקודות השירות"‪ .‬לשו סעי ‪11‬ד העוסק בשיקו הינה כדלקמ‪:‬‬
‫")א( נציב בתי הסוהר יבח אפשרויות לשיקומו של אסיר שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל וינקוט צעדי‬
‫להבטחת שילובו המרבי בפעילויות שיקו בי כותלי בית הסוהר‪.‬‬
‫)ב( אסיר כאמור בסעי קט )א( ישולב בפעילויות שיקו‪ ,‬ככל שיימצא מתאי לכ‪ ,‬במועד‪ ,‬בהיק ובתנאי כפי‬
‫שייקבע בתקנות ובפקודות השירות‪.‬‬
‫)ג( השר יקבע‪ ,‬באישור ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬הוראות לעניי סעי זה"‪.‬‬
‫‪ 38‬ראו דברי יו"ר ועדת הפני )דאז(‪ ,‬ח"כ אמנו כה‪ ,‬בפרוטוקול מליאת הכנסת מיו ‪ 7/5/12‬ובפרוטוקול ועדת‬
‫הפני מיו ‪ ,7.5.12‬וכ דברי ח"כ דב חני בפרוטוקול המליאה הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 39‬כ נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק‪" :‬לפעילויות החינו והפנאי במתקני הכליאה חשיבות רבה כחלק מתהלי‬
‫השיקו של האסירי וכחלק ממת האפשרות‪ ,‬בבוא העת‪ ,‬לחזרת לקהילה תו הפחתת החשש מפני חזרה למעגל‬
‫הפשיעה" )ה"ח ‪ ,650‬מיו ‪ ,30.1.13‬בעמ' ‪.(298‬‬
‫‪ 40‬במסגרת דוח מבקר המדינה‪ ,‬דו"ח שנתי ‪64‬ג‪" ,‬היבטי בשיקו אסירי" )‪ ,(2014‬נאמרו הדברי הבאי‪:‬‬
‫"לפעילות השיקו ער' מוסרי‪ ,‬חברתי וכלכלי גבוה‪ .‬על המשרד לביטחו" הפני‪ ,‬בשיתו‪ ,‬משרד הרווחה‪ ,‬שב"ס‬
‫ורש"א‪ ,‬לפעול להסדרת התנאי בתקנות בתי הסוהר לשילוב אסירי בפעולות שיקו‪ ,‬אשר יהיו אב" בוח"‬
‫להערכת עבודת השיקו" )ש‪ ,‬בעמ' ‪ .(480‬ובהמש‪" :‬משרד מבקר המדינה מעיר כי הגדרה בתקנות של התנאי‬
‫לשילוב אסירי בפעילות שיקו שיקיי שב"ס והגדרת היקפה חיונית לצור' עבודת השב"ס הנוגעת לשיקו‬
‫האסירי‪ .‬על המשרד לביטחו" פני לפעול בצורה נמרצת תו' קביעת לוח זמני לקידו עבודת המטה ולהביא‬
‫להתקנת התקנות האמורות" )ש‪ ,‬עמ' ‪ .(482‬ועוד בהמש‪" :‬לנושא השיקו בשב"ס נית" אפוא ביטוי במכלול של‬
‫הוראות‪ ,‬פקודות ונהלי‪ .‬משרד מבקר המדינה מעיר לשב"ס כי עליו להגדיר את תהלי' השיקו ולרכז את כלל‬
‫הנורמות הרלוונטיות במסמ' אחד‪ ,‬שיציג באופ" בהיר ומפורט את שלבי התהלי' ואת האחראי לביצועו בכל שלב‬
‫ושלב" )ש‪ ,‬בעמ' ‪.(483‬‬
‫‪ 41‬יצוי‪ ,‬כי השר לביטחו פני מסר בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר ‪ ,2013‬כי‪" :‬שירות בתי הסוהר קיי עבודת‬
‫מטה מקיפה בעניי" התקנת התקנות האמורות‪ ,‬אשר כללו ג ליבו" מחלוקת מול גופי ביטחו" אחרי שכ" מדובר‬
‫בסוגיה בעלת השלכות רוחב רבות‪ .‬בחודש יוני ‪ ,2013‬הועברה על ידי שירות בתי הסוהר ליעו‪ -‬המשפטי של המשרד‬
‫לבט"פ‪ ,‬טיוטה ראשונית של מתווה מוצע לתקנות האמורות ]‪ [...‬לכשתסתיי עבודת המטה ]‪ [...‬תועבר טיוטת‬
‫התקנות לקבלת אישור של ועדת הפני של הכנסת" )ש‪ ,‬בעמ' ‪ .(482‬נציב שב"ס מסר בתשובתו כי‪" :‬בעקבות‬
‫התיקו" לפקודה השתנה המצב החוקי בנושא השיקו‪ .‬הוא ציי" כי הלי' כתיבת התקנות מכוח התיקו" מתבצע‬
‫בימי אלו וכי "ע סיומו של התהלי' יתוקנו הפקודות והנהלי ירוכזו‪ ,‬בהתא להמלצת המבקר"‪ .‬ואול‪ ,‬בישיבת‬
‫הוועדה לענייני ביקורת המדינה שהתקיימה לאחרונה )ר' פרוטוקול ישיבה מס' ‪ 146‬של הוועדה לענייני ביקורת‬
‫המדינה מיו ‪ ,(29.7.14‬עלה מדבריו של מר יואל הדר‪ ,‬היוע‪ 3‬המשפטי למשרד לביטחו פני‪ ,‬כי קידו התקנות‬
‫הוקפא לעת זו משו שלא נית" אישור תקציבי לתקנות שנוסחו‪ .‬נכו להיו התקנות טר הובאו לאישור ועדת‬
‫הפני והגנת הסביבה‪ ,‬כנדרש בתיקו לפקודה‪ ,‬ולאור הדברי שלעיל‪ ,‬ככל הנראה יחלו עוד זמ רב עד שיעוגנו‬
‫בחוק‪ ,‬א בכלל‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫את המדיניות שנקבעה על ידי המחוקק ומביא‪ ,‬למעשה‪ ,‬לקיבוע מציאות שהמחוקק ביקש‬
‫במפורש לשנות‪.‬‬
‫הלכה למעשה‪ ,‬הממצאי שנאספו על ידי הסניגוריה בשני ‪ 2013‬ו‪ 2014‬מראי כי הוראות החוק‬
‫אכ אינ מיושמות‪ .‬ב‪ 12‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית עלו תלונות בנוגע‬
‫לאיכות הטיפול הסוציאלי ולמחסור בכוח אד ובמסגרות טיפול ושיקו לכלואי; ב‪ 6‬מתקני‬
‫כליאה עלו תלונות על מדיניות של אימת" שירותי שיקו‪ ,‬חינו' וא‪ ,‬לא טיפול סוציאלי‬
‫לכלואי ביטחוניי; ב‪ 5‬מתקני כליאה עלו תלונות על העדר תכניות חינו'‪ ,‬טיפול ושיקו‬
‫לדוברי שפות זרות; וב‪ 12‬מתקני כליאה התגלו ליקויי הנוגעי למסגרות החינו'‪ ,‬התעסוקה‬
‫והפנאי‪.‬‬
‫ראוי לציי כי ממצאי בדבר ליקויי בתחו השיקו עולי ג מדוח מבקר המדינה שפורס‬
‫בשנת ‪ 42.2014‬בדוח נכתב שאלפי אסירי אינ מקבלי מענה שיקומי‪ ,‬וכי יש לתת את הדעת‬
‫בהקשר זה להעדר תהלי ממוחשב‪ ,‬סדור‪ ,‬מתמש ורצו של איסו נתוני‪ ,‬מיפוי צרכי ובחינת‬
‫אמות המידה להצלחת תכניות השיקו‪.‬‬
‫כתוצאה מליקויי משמעותיי אלה במצב התשתית השיקומית בשב"ס‪ ,‬נפגעת זכות של‬
‫האסירי לשיקו ופוחתי סיכוייה לצאת לחופשות‪ ,‬להשתחרר עלתנאי בשחרור מוקד‬
‫ולהשתלב באופ הדרגתי בחברה לאחר ריצוי עונש‪ .‬כ מוחטא ג היעד החברתי של צמצו‬
‫מועדות והגנה על החברה‪ .‬על רקע תוצאות קשות אלו‪ ,‬מ הראוי לפעול לאלתר לשיפור הליקויי‬
‫בתחו השיקו וכ לקיי בהקד את דרישת המחוקק בכל הנוגע לקביעת תקנות ופקודות‬
‫בנושא זה‪.‬‬
‫ג‪ .1.‬איכות הטיפול הסוציאלי ומחסור בכוח אד ובמסגרות טיפול ושיקו‬
‫לכלואי‬
‫כאמור‪ ,‬ב‪ 12‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית עלו תלונות בנוגע לאיכות‬
‫הטיפול הסוציאלי ולמחסור בכוח אד ובמסגרות טיפול ושיקו לכלואי‪ .‬נמצא‪ ,‬כי בחלק‬
‫מהמתקני מוטל על העובדי הסוציאליי עומס רב מאוד‪ ,‬עד כדי פגיעה ביכולת להעניק‬
‫לכלואי מענה טיפולי נאות; בחלק מהמתקני בלט מחסור במסגרות טיפוליות ונמצאו רשימות‬
‫המתנה ארוכות לקבוצות טיפוליות בכלל‪ ,‬ובפרט לעברייני מי‪.‬‬
‫בבית סוהר חרמו"‪ ,‬המוגדר כבית סוהר שיקומי‪ ,‬מצאו המבקרי הרשמיי כי המחלקות‬
‫הטיפוליות מאוישות בעיקר על ידי עובדי סוציאליי שרוב חסרי הכשרה‪ ,‬מומחיות או ניסיו‬
‫בתחו הטיפולי בו ה עוסקי‪ ,‬למעט הכשרה בסיסית שקיבלו מטע שב"ס בתחו הרלוונטי‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,‬נמסר למבקרי כי יש רשימות המתנה לקבוצות הטיפוליות באג נ"ס‪ ,‬רשימה של מעל‬
‫לעשרה כלואי הממתיני לקבוצות טיפוליות בנושא עבריינות מרמה‪ ,‬ורשימה של חמישה‬
‫כלואי הממתיני למחלקות הטיפוליות‪ .‬לדעת הסניגוריה הציבורית‪ ,‬יש מקו לשלב אנשי‬
‫‪ 42‬דוח מבקר המדינה‪ ,‬הערה ‪ 41‬לעיל‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫מקצוע מומחי ומנוסי במער' הטיפול וכ" לתת את הדעת לצור' בפתיחת קבוצות נוספות‪,‬‬
‫‪43‬‬
‫במיוחד כאשר עסקינ" בבית סוהר שיקומי‪.‬‬
‫בבית סוהר אלה נמצא מחסור בעובדי סוציאליי‪ ,‬וכ התלוננו כלואי באג ‪ 7‬על תדירות‬
‫גבוהה בתחלופה של עובדות סוציאליות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בבית המעצר אבו כביר נמצא כי קיימת בעיה של העדר עובד סוציאלי או פסיכיאטר במהל סו‬
‫השבוע‪ .‬האבחו הנפשי הראשוני בסופי שבוע נעשה בידי חובש‪ ,‬הנעדר יכולת מקצועית בתחו‬
‫הנפש‪ .‬זאת למרות שאוכלוסיית הכלואי במתק זה היא רגישה‪ ,‬וכוללת בעיקר עצורי‪ ,‬ביניה‬
‫עצורי ימי הנמצאי בשלבי מעצר ראשוניי‪ ,‬שעבור חלק זהו מעצר ראשו‪ ,‬ולפיכ הצור‬
‫שלה באבחו וטיפול נפשי מקצועי ומיידי הוא מוגבר‪ .‬השארת האבחו הנפשי הראשוני בסופי‬
‫שבוע בידי חובש‪ ,‬הנעדר יכולת מקצועית בתחו הנפש‪ ,‬עלולה לגרו לאבחו שגוי המסכ את‬
‫העצור בשעותיו הראשונות והקשות ביותר במתק‪ .‬לפיכ'‪ ,‬הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש‬
‫‪45‬‬
‫לבחו" שילוב עובד סוציאלי או פסיכיאטר במער' הרפואה של סו‪ ,‬השבוע‪.‬‬
‫בבית הסוהר רימוני נמצא כי התק של העובדי הסוציאליי ושל תכניות הטיפול והחינו אינו‬
‫הול את מספר הכלואי במתק‪ .‬כלואי רבי באגפי הפליליי הלינו על כ שאי לה ע מי‬
‫לדבר וכי אינ זוכי לשו טיפול‪ .‬הכלואי באג ‪ 6‬הלינו על כ שעליה להמתי מספר ימי‬
‫וא שבוע כדי לזכות בשיחה ע עובדת סוציאלית‪ .‬עוד צוי כי אסירי מוחזקי תקופות ארוכות‬
‫‪46‬‬
‫בתנאי קשי באג המיו‪ ,‬אשר בכל תקופת השהייה בו לא נית להשתלב בפעילות שיקומית‪.‬‬
‫‪ 43‬לטענת מפקד בית הסוהר‪ ,‬הסיבה לרשימות ההמתנה נעוצה בחוסר תקינה וחוסר כוח אד לפתיחת קבוצות‬
‫נוספות‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.3.15‬בביס"ר חרמו‪ ,‬נכו להיו‪ ,‬ישנ ‪ 6‬אסירי ממתיני לטיפול‬
‫במחלקת "בית התקווה" ו‪ 4‬אסירי למחלקת "מפנה"‪ .‬ההמתנה אינה נובעת מבעיית תקני ו‪/‬או חוסר אמצעי‪,‬‬
‫אלא מהלי טבעי של שילוב אסירי חדשי במחלקות‪ ,‬על חשבו אלה המסיימי טיפול‪ .‬לציי כי מדובר על תקופת‬
‫המתנה סבירה ביחס ליתרת המאסר של האסיר‪ .‬בביס"ר חרמו מועסקי עו"סי וקרימינולוג מומחי במגוו‬
‫תחומי טיפול וגישות טיפוליות‪ .‬את השכלת רכשו העובדי ה בקרסי יעודי המגובשי ע"י מחלקת חטו"ש‬
‫בהתאמה לאוכלוסיית היעד‪ ,‬המועברי ע"י טובי המטפלי בתחו‪ ,‬ממגוו דיסציפלינות‪ ,‬וה בקורסי המתקיימי‬
‫באקדמיה ובבית הספר הגבוה לעבודה סוציאלית‪ .‬בנוס‪ ,‬שב"ס רוכש שירותי הדרכה בהתא לצרכי וייעודי‬
‫המחלקות )ע‪ .‬מי‪ ,‬אלמ"ב‪ ,‬התמכרויות וטיפול בטראומה(‪ ,‬ממומחי תוכ אשר מגיעי באופ קבוע לצוותי הטיפול‪,‬‬
‫מעשירי את הידע של המטפלי ומסייעי בהתמודדות ע מצבי מורכבי‪ .‬צוותי הסגל במחלקות הטיפול מוני‪,‬‬
‫בנוס על העובדי הסוציאליי‪ ,‬קציני חינו‪ ,‬מדריכי נגמלי וקרימינולוג קליני המנהל את מחלקת "מפנה"‪ .‬מדובר‬
‫בצוות מקצועי‪ ,‬מגוו ומיומ‪ ,‬המותא לצרכי המחלקות"‪.‬‬
‫‪ 44‬מפקד הכלא מסר לצוות המבקרי בתגובה‪ ,‬כי ישנ שתי עובדות סוציאליות שנמצאות בחופשת לידה‪ ,‬ובשב"ס אי‬
‫תקני זמניי לצור החלפת מקו‪ .‬בנוס‪ ,‬יו לפני הביקור אויש תק שהיה ריק עד אז‪ .‬לגבי העובדות הסוציאליות‬
‫באג ‪ ,7‬אכ היו החלפות א עניינ של הכלואי הועבר בצורה מסודרת והודע לכלואי על השינויי‪.‬‬
‫‪ 45‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :2.10.14‬ראוי להקדי ולציי כי שירות בתי הסוהר משקיע תשומת לב ומשאבי‬
‫רבי על מנת להנגיש את השירות הסוציאלי לאסירי‪ ,‬באופ שאי לו כמעט אח ורע בארגוני דומי‪ ,‬כולל במוסדות‬
‫כוללניי‪ .‬במכלול שיקולי עלות תועלת‪ ,‬הוחלט על ידי הארגו שלא להציב עו"ס תור בבתי המעצר במהל סופי‬
‫השבוע‪ .‬נוכחות עובדי סוציאליי במהל סופי שבוע‪ ,‬מזכה אות‪ ,‬על פי הכללי‪ ,‬בפגרות בימי העבודה הרגילי‪.‬‬
‫יוצא‪ ,‬אפוא‪ ,‬כי באופ פרדוקסלי‪ ,‬הצבת עו"ס במהל סופי השבוע תצמצ את נוכחות וזמינות של העובדי‬
‫הסוציאליי לאסירי באופ כללי‪ .‬לפיכ‪ ,‬במהל סופי שבוע וחגי‪ ,‬נקבע כי לא תהיה נוכחות פיזית של עו"ס‬
‫במקו‪ ,‬אול בכל במתק ישנו עו"ס כונ זמי‪ ,‬להתייעצות טלפונית ולקריאה בכל שעה‪ .‬במהל סופי שבוע נקלטי‬
‫כל האסירי על ידי חובש‪ ,‬בטופס אנמנזה מיוחד‪ .‬בכל מקרה בו קיימת התלבטות‪ ,‬נדרש להתייעצות ע הגור‬
‫הרלוונטי‪ ,‬כולל עו"ס‪ .‬מכל מקו עובד סוציאלי מחויב לראיי כל אסיר שנקלט במהל סו השבוע‪/‬חג‪ ,‬במהל יו‬
‫העבודה הקרוב לסו השבוע‪/‬חג‪ .‬יש לציי כי בבית מעצר תל אביב‪ ,‬בדומה לשאר בתי המעצר המרכזיי‪ ,‬בנוס‬
‫למער העובדי הסוציאליי‪ ,‬מעסיק שב"ס מזה ארבע וחצי שני קרימינולוגי קליניי‪ ,‬לצור אבחו אובדנות‬
‫ומצוקה נפשית‪ .‬מתו הבנה של צרכי אוכלוסיית העצורי וכוח האד המצומצ במהל סו השבוע‪ ,‬נקבע כי סידור‬
‫העבודה הקבוע של הקרימינולוגי יכלול עבודה ביו שישי‪ ,‬על מנת לתת כיסוי מיטבי‪ .‬למותר לציי כי ג‬
‫הקרימינולוגי הקליניי זמיני ג ה‪ ,‬להתייעצות ולקריאה טלפונית בכל שעה משעות היו‪ ,‬כולל בשבתות"‪.‬‬
‫‪ 46‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :16.2.15‬תמונת המצב בנושא הטיפול‪ ,‬החינו‪ ,‬השיקו ותעסוקת האסירי בבית‬
‫הסוהר רימוני‪ ,‬נכו לחודש ינואר ‪ 2015‬היא העדכנית והנכונה‪ ,‬כמפורט להל‪ :‬מתקיימת פעילות חינוכית במסגרתה‬
‫מתקיימות ‪ 5‬כיתות לימוד‪ ,‬המשלבות ‪ 100‬אסירי‪ .‬מופעלות ‪ 8‬מדרשות הנותנות מענה לכ‪ 172‬אסירי‪ .‬במסגרת‬
‫התעסוקה פועלי ‪ 5‬מפעלי‪ ,‬הנותני מענה ל‪ 210‬אסירי‪ .‬פועלות ‪ 5‬קבוצות לימוד במסגרות חלקיות‪ ,‬המתקיימות‬
‫‪26‬‬
‫כמו כ‪ ,‬נשמעו תלונות רבות על טיפול לקוי של אנשי מקצוע מתחו הטיפול והרווחה ובמיוחד‬
‫תלונות כלפי העובד הסוציאלי שאינו נגיש ומזלזל באסירי‪ .‬אסיר אחד הלי בפני המבקרי‬
‫הרשמיי כי קיבל טיפול באופ פרטי בכלא ניצ בשנת ‪ 2005‬וכי הוא מעוניי להמשי ולקבלו‪ ,‬א‬
‫‪47‬‬
‫בכלא רימוני הדבר לא מתאפשר‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק נכו ליו הביקור הרשמי בשנת ‪ ,2014‬לא פעלה קבוצת טיפול לקטיני פוגעי‬
‫מינית‪ .‬ע זאת‪ ,‬נמסר למבקרי כי פסיכולוג הכלא מתייחס לעבירות אלו בטיפול הפסיכולוגי‬
‫הפרטני‪ .‬כמו כ‪ ,‬באג ‪ ,41‬אג השב"חי‪ ,‬רוב הקטיני ציינו כי אי לה קשר ע עובד סוציאלי‪,‬‬
‫וכי העובד הסוציאלי מגיע לאג לעיתי רחוקות‪.‬‬
‫בבית הסוהר שיטה התלוננו כלואי באג מתקדמי על כ שה אינ משולבי בתכניות‬
‫שיקו בשל מחסור בקבוצות טיפול וכי כתוצאה מכ נמנעת מה ג האפשרות להשתחרר‬
‫בשחרור מוקד‪ .‬תלונות רבות נשמעו ג מצד כלואי באגפי המשתלבי‪ ,‬על כ שאי לה‬
‫הזדמנות ממשית להתקד במדרג האגפי ולהגיע לאגפי המתקדמי‪ .‬זאת‪ ,‬בי השאר‪ ,‬בשל‬
‫העובדה כי בבית הסוהר ישנו אג מתקדמי אחד ואג נ"ס אחד‪ ,‬ורשימת ההמתנה לשני האגפי‬
‫האלו ארוכה‪ 48.‬עוד נמצא‪ ,‬כי הקבוצות הטיפוליות מתחלקות לשני שלבי )שלב ראשוני ושלב‬
‫מתקד(‪ ,‬וכי כלואי שאינ מודי בביצוע עבירות מנועי מלהשתת בקבוצות טיפוליות‬
‫מתקדמות‪ 49.‬הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש לבחו" אפשרות להגדלת מספר המקומות‬
‫באגפי המתקדמי ולאפשר למספר גדול יותר של כלואי מתאימי להתקד במדרג האגפי‬
‫ובשיקו‪ .‬בכל הנוגע להתניית הטיפול בהודאה‪ ,‬הרי שמדובר במדיניות לא ראויה המנוגדת‬
‫בי ‪ 23‬פעמי בשבוע ונותנות מענה ל‪ 65‬אסירי נוספי‪ .‬יש לציי כי בבית סוהר רימוני שוהי עצורי וכ‬
‫אוכלוסיית אסירי המנועה‪ ,‬מסיבות ביטחוניות ואחרות‪ ,‬מלהשתת במסגרות אלו‪ ,‬וכ אוכלוסיית אסירי שאינ‬
‫מעונייני ליטול חלק בפעילויות השונות‪ .‬יוצא אפוא‪ ,‬שהיק הפעילות ומספר האסירי המשולבי במסגרות‬
‫היומיות‪ ,‬ביחס לפוטנציאל הרלבנטי‪ ,‬גדול יותר מזה המוצג בדו"ח‪ .‬מסגרת המשאבי שהוקצתה להפעלת מסגרות‬
‫החינו הפורמלי‪ ,‬תקציב ומבני‪ ,‬מנוצלת בצורה מיטבית ושב"ס פועל כל העת למציאת פתרונות שיאפשרו שילוב‬
‫של אסירי נוספי במסגרת זו‪ .‬ראוי להדגיש כי לצד המסגרות השיקומיות והטיפוליות‪ ,‬הפועלות בשעות הבוקר‪,‬‬
‫מתקיימת פעילות שיקומית טיפולית מגוונת‪ ,‬באמצעות צוותי חטו"ש‪ ,‬באופ הבא‪ :‬שתי מחלקות טיפוליות האחת‬
‫המיועדת לטיפול באלימות במשפחה והשנייה לטיפול בעברייני מי‪ ,‬הנותני מענה לכ‪ 98‬אסירי(‪ .‬טיפול קבוצתי‬
‫המתבצע ע"י עובדי סוציאליי‪ .‬בשנת ‪ 2014‬הופעלו ‪ 75‬קבוצות )בכל רבעו השתתפו כ‪ 200‬אסירי(‪ .‬הופעלו ‪73‬‬
‫קבוצות ‪ /‬סדנאות באמצעות קציני החינו‪ ,‬הנותני מענה לכ‪ 190‬אסירי‪ .‬כ הופעלו ‪ 11‬חוגי בתחומי האומנות‬
‫והספורט‪ ,‬הנותני מענה ל ‪ 180‬אסירי"‪.‬‬
‫‪ 47‬מפקדת הכלא מסרה כי כלוא שרוצה טיפול פרטי‪ ,‬בקשתו עוברת למחלקת בדיקות זכאות‪ .‬לדבריה‪ ,‬המדיניות של‬
‫חטו"ש היא לא לאפשר טיפול פרטני לכלואי על ידי מטפלי מבחו‪ .3‬כמו כ‪ ,‬מסרה כי אי מאפשרי מת טיפול‬
‫פרטני לעברייני מי‪ ,‬מאחר שלדבריה טיפול זה הוכח כלא יעיל‪.‬‬
‫‪ 48‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬בב‪/‬ס שיטה ‪ 5‬אגפי לאסירי פליליי )לא כולל אג שמור‪/‬אג עצורי(‪.‬‬
‫‪ 3‬אגפי הינ אגפי משתלבי )סה"כ ‪ 272‬מקומות( אג אחד מוגדר אג מתקדמי )‪ 105‬מקומות( ואג נוס הינו‬
‫אג נ"ס )‪ 68‬מקומות(‪ .‬נית לראות כי ‪ 40%‬מכלל מקומות הכליאה לשפוטי הינ באג מתקדמי ‪ /‬נ"ס‪ ,‬דבר‬
‫התוא בהחלט את צרכי היחידה ואופייה‪ .‬ישנ אגפי בעלי שונות ואבחנה מדרגית )אג משתלבי‪ ,‬מתקדמי‬
‫ונ"ס(‪ .‬בית הסוהר פועל על מנת לאפשר לאסירי בעלי מוטיבציה ופוטנציאל להתקד לאגפי מתאימי‪ .‬הטענה כי‬
‫מדובר באגפי קטני יחסית אינה רלוונטית וזאת לאור העובדה כי כל אסיר יכול ורשאי להתקד לאגפי דומי‬
‫בבית סוהר אחרי‪ ,‬כגו‪ :‬צלמו‪ ,‬כרמל וחרמו‪ .‬היעדר מקו באג זה או אחר אינ מהווי עילה למניעת התקדמות‬
‫האסיר ושילובו המתאי ליכולותיו"‪.‬‬
‫‪ 49‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬הטיפול בעבריינות מי מתקיי בשב"ס ברמות הבאות‪ :‬קבוצות פסיכו‬
‫חינוכיות במגוו תחומי בעיה קבוצות אלו ממוקדות בתחו הבעיה הנחבר‪ ,‬הינ קצרות טווח )‪ 1215‬מפגשי(‪.‬‬
‫הקבוצות מיועדות לאסירי שזקוקי למענה באותו תחו ומהוות שלב ראשו בתהלי‪ .‬אינ מיודעות להפחתת‬
‫מסוכנות אלא להעלאת התובנות ולהתנסות בקבוצה ככלי טיפולי‪ .‬קבוצות ייעודיות קבוצות ארוכות טווח )שנה‬
‫וחצי עד שנתיי(‪ .‬בכל קבוצה נדוני כלל הנושאי בה נדרש ע‪ .‬מי לטפל ומיועדות להפחתת מסוכנות‪ .‬בקבוצות‬
‫פסיכו חינוכיות‪ ,‬הודאה בעבירה אינה מהווה תנאי לקבלה‪ .‬אסיר המביע מוטיבציה‪ ,‬ולו מינימלית להשתלב בטיפול‬
‫ונושא הקבוצה רלוונטי עבורו‪ ,‬ישולב‪ .‬מתו בדיקת הנתוני שדווחו לכנסת עולה כי אכ שולבו בקבוצות אלו‪ ,‬במהל‬
‫השנה שעברה ה אסירי שלא הודו כלל וה אסירי שהודו באופ חלקי או לקחו אחריות מופחתת‪ .‬בקבוצות‬
‫ייעודיות‪ ,‬הלי הטיפול כולל פירוט של העבירה הראשונה ושל העבירה הנוכחית‪ .‬בנוס‪ ,‬נעשית עבודה על מעגל‬
‫התקיפה‪ .‬מוב שנושאי אלו דורשי כי המטופל יודה ויהיה מסוגל לשת בפרטי האירועי‪ .‬ללא עבודה על נושאי‬
‫אלו‪ ,‬לא נית לעבור תהלי ולא נית לצפות להפחתת המסוכנות"‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫לפסיקה‪ 50,‬ולציפייה של בתי המשפט‪ ,‬העולה מגזרי הדי" הניתני על יד‪ ,‬בנוגע למת" טיפול‬
‫נפשי ושיקומי ללא תנאי מוקדמי למורשעי שנשלחי לרצות את עונש בבית הסוהר‪.‬‬
‫דברי אלה מקבלי משנה תוק‪ ,‬נוכח קיומ של מחקרי המצביעי על יעילות של טיפולי‬
‫המותאמי למכחישי‪ 51,‬ונוכח תופעת הרשעות השווא‪ ,‬אשר על רקע קיומה מדיניות שב"ס‬
‫בדבר התניית טיפול בהודאה יוצרת עוול מוסרי כפול ומכופל כלפי המורשע‪ ,‬א עצ הכחשתו‬
‫ועמידתו האיתנה על חפותו תמנע ממנו טיפול שהוא תנאי לחופשות‪ ,‬לתכנית שיקו ולשחרור‬
‫מוקד‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו קיימת קבוצה טיפולית באג ייעודי לטיפול בעברייני מי )אג ‪ ,(4‬א‬
‫הקבוצה בתפוסה מלאה ולמרות שקיימת רשימת המתנה אי אפשרות לפתוח קבוצה מקבילה‬
‫נוספת בשל מחסור בכוח אד מקצועי בתחו‪.‬‬
‫בבית סוהר גבעו" נשמעה מפי הכלואי תלונה חוזרת לגבי מחסור במעני טיפוליי ג עבור מי‬
‫שמביע רצו ונכונות להשתלב בטיפול‪ ,‬דבר אשר פוגע לא רק בצור שלה לקבל טיפול‪ ,‬אלא ג‬
‫ביכולת להציג בבוא העת בפני הגורמי השוני את ההתקדמות הדרושה בהלי טיפולי )למשל‬
‫‪52‬‬
‫לצור חופשות ושחרור מוקד(‪.‬‬
‫בבית סוהר דמו" כלואי טעוני הגנה הלינו על השירותי הסוציאליי הניתני לה‪ ,‬ובעיקר על‬
‫‪53‬‬
‫כ שאי היצע מספיק של מסגרות טיפול מתאימות לה בכלא‪.‬‬
‫בבית מעצר הדרי מסרה ראש תחו עבודה סוציאלית כי נמש המצב עליו דווח בדוחות‬
‫קודמי‪ ,‬לפיו אי איוש למלוא התקני‪ .‬רק תשעה מתו עשרה תקני לעובדי סוציאליי‬
‫מאוישי )המצב השתפר לעומת העבר‪ ,‬אז רק שמונה תקני אוישו(‪ ,‬וטר נמצא מחלי למדרי‬
‫נגמלי שעזב חודשי קוד לכ‪.‬‬
‫‪ 50‬בפסיקת בית המשפט העליו נקבע כי הכחשה כשלעצמה איננה יכולה למנוע באופ אוטומטי שילוב בטיפול או‬
‫שחרור מוקד‪ .‬ראו‪ ,‬למשל‪ :‬ע"פ ‪ 3705/11‬פלוני נגד מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ ;(26.1.12‬רע"ב ‪ 979/12‬איל" מור חי‬
‫נגד היוע‪ -‬המשפטי לממשלה )החלטה מיו ‪ ;(27.3.12‬ע"פ ‪ 8148/11‬מנשה נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪;(15.4.13‬‬
‫בג"צ ‪ 6067/11‬הפרקליט הצבאי הראשי נ' הוועדה הצבאית לעיו" בעונש )החלטה מיו ‪.(2.2.12‬‬
‫‪Marshall et al. Treatment of sexual offenders who are in categorical denial: A pilot project, 13 51‬‬
‫‪SEXUAL ABUSE: A JOURNAL OF RESEARCH AND TREATMENT, 205 (2001).‬‬
‫‪ 52‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :9.1.14‬תק העובדי הסוציאליי ]עו"ס[ בעת הביקור היה ‪ 2‬תקני‪ ,‬מאז גדלה‬
‫התקינה ל ‪ .2.5‬הגידול בתקינה איפשר הרחבת המענה הטיפולי‪ .‬באג השפוטי ובאג העצורי מתקיימות קבוצות‬
‫טיפוליות‪ ,‬קבוצת תעסוקה‪ ,‬פסיכודרמה וטיפוליי פרטניי‪ .‬כמו כ נציג הרשות לשיקו האסיר מגיע לבית הסוהר‬
‫באופ קבוע אחת לשבועיי ויש גידול במספר תכניות השחרור שנבנות לאסירי‪ .‬מעבר למענה הטיפולי התרחב ג‬
‫המענה החינוכי‪ ,‬נוס חצי תק לטובת מער החינו והחלה לפעול קבוצת ‪ .NA‬נפתחו קבוצות נוספות כמו הורות‬
‫של מכו אדלר‪ ,‬קבוצה לשינויי דפוסי התנהגות‪ ,‬קבוצת ביבליותרפיה וסדנת תעסוקה לקראת שחרור"‪.‬‬
‫‪ 53‬בעת הביקור נמסר על ידי הנהלת המתק כי כל כלוא שזקוק לטיפול יקבל אותו כנדרש‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי‬
‫מיו ‪" :31.12.14‬כבר בגו הדו"ח מוזכרת העובדה כי כיו ביחידה כ‪ 40‬אסירי פליליי ואילו היק המשרה של‬
‫העו"ס כיו עומדת על ‪) 100%‬בעוד שבעבר עד לפני כשנה הועסק עו"ס ב‪ 50%‬משרה בלבד(‪ .‬יוזכר כי‪ ,‬יחס עו"ס‬
‫מטופל באגפי הרגילי בשב"ס עומד על ‪ 1‬ל‪ 80‬אסירי ולכ בהשוואה למפתח התקני‪ ,‬תק זה עונה על הצור וא‬
‫למעלה מזה‪ .‬מדובר בעו"ס המשמש בתפקידו כשנה‪ ,‬בעל מוטיבציה גבוהה לטיפול באסירי המספק מענה איכותי‪,‬‬
‫כפי שא עולה מהדו"ח‪ .‬העו"ס מכיר את כל האסירי היטב‪ ,‬נות מענה פרטני וכ מענה קבוצתי לאסירי פליליי‬
‫ומענה בנושא מצוקה נפשית לכלל אסירי היחידה‪ .‬העו"ס מודר באופ קבוע על ידי ראש תחו טו"ש ביס"ר כרמל‬
‫ומשתת בישיבות צוות ש‪ .‬בנוס‪ ,‬מאחר והעו"ס בבית הסוהר פועל ללא ר"ת טו"ש‪ ,‬הוא מתודר על ידי קצינת‬
‫טו"ש מחוזית ונמצא בקשר יומיומי עמה‪ .‬השירות הסוציאלי הנית בבית הסוהר דמו הנו ברמה המקצועית הנדרשת‬
‫והמתאימה כבכל בית סוהר אחר‪ .‬במידה ויש תלונה ספציפית נשמח לבדוק ולטפל"‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה התלוננה כלואה באג המשתלבות‪ ,‬כי ישנה בעיית זמינות של העובדת‬
‫הסוציאלית באג‪ .‬בעיה זו מעמיסה על עבודת של הכלואות המשמשות כתומכות‪ ,‬וה מוצאות‬
‫עצמ עוסקות בענייני הראויי לטיפולה של העובדת הסוציאלית‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫ג‪ .2.‬מדיניות אימת" שירותי חינו'‪ ,‬שיקו וא‪ ,‬לא טיפול סוציאלי לכלואי‬
‫ביטחוניי‬
‫בדומה לממצאי מדוחות מסכמי משני עברו‪ ,‬ג הממצאי שנאספו על ידי הסניגוריה‬
‫הציבורית בשני ‪ 2013‬ו‪ 2014‬מראי כי שב"ס ממשי לנקוט במדיניות לא ראויה ובלתי חוקתית‬
‫לפיה כלואי ביטחוניי‪ ,‬לרבות קטיני ובגירי צעירי הזקוקי לטיפול ומביעי רצו לכ‪,‬‬
‫אינ זוכי לתמיכה סוציאלית ואינ משולבי במסגרות טיפוליות‪ ,‬שיקומיות‪ ,‬חינוכיות‬
‫ותעסוקתיות‪ .‬הסניגוריה הציבורית סבורה כי מדיניות זו אינה עולה בקנה אחד ע החשיבות‬
‫שמיוחסת בשיטתנו לזכות לשיקו של כל אד באשר הוא; היא עומדת בסתירה לסעי ‪11‬ג‬
‫לפקודת בתי הסוהר המעג את זכותו של כל אסיר לחינו ופנאי‪ ,‬ג א הוא אינו תושב‪/‬אזרח‬
‫ישראל; וככל שמדובר בכלואי ביטחוניי תושבי‪/‬אזרחי ישראל‪ ,‬היא ג עומדת בסתירה לסעי‬
‫‪11‬ד לפקודת בתי הסוהר המעג את זכות של אסירי אלה לשיקו‪ .‬בנוס פוגעת מדיניות זו‬
‫באופ מובהק באינטרס הציבורי‪ .‬לא מיותר לציי‪ ,‬כי מדיניות זו א זכתה לביקורת נוקבת מצד‬
‫בית המשפט העליו בשורה ארוכה של פסקי די‪ 55.‬בשנת ‪ 2010‬קרא בית המשפט העליו לשינוי‬
‫מהותי בנושא זה בציינו‪:‬‬
‫"לא אחת התרענו על כ' שאסירי בטחוניי‪ ,‬ג קטיני או בגירי צעירי‪ ,‬אינ‬
‫מקבלי טיפול סוציאלי במאסר; והמאסר עלול במידה רבה מאוד להיות‬
‫'אוניברסיטה לטרור'‪ ,‬תחת מאמ‪ -‬לשנות‪ ,‬ולוא במשהו‪ ,‬את תמונת העול‬
‫שקטיני ובגירי צעירי כאלה חווי‪ ,‬והממשיכה את המטע" שעמו באו‪ ,‬כמו‬
‫במקרה דנא‪ .‬בשעתו נמסר לנו מטע שירות בתי הסוהר‪ ,‬כי ישנו שינוי מה לכיוו"‬
‫טיפול סוציאלי וחינוכי‪ ,‬א' מ" התסקיר המשלי עולה לכאורה אחרת‪ .‬נשוב ונבקש‬
‫‪56‬‬
‫כי הרשויות יידרשו לכ'"‪.‬‬
‫בע"פ ‪ 4682/11‬פלוני נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ (9.1.12‬הפחית בית המשפט ‪ 6‬חודשי מאסר‬
‫בפועל מעונשו של קטי שהורשע בעבירות של ביטחו נגד המדינה‪ ,‬בי היתר משו ששירות בתי‬
‫הסוהר אינו מאפשר לקטיני אלנ אפשרויות שיקו‪:‬‬
‫‪ 54‬בתגובה מסרה מפקדת המתק‪ ,‬כי הבעיה נובעת מכ שכאשר עובדת סוציאלית יוצאת לחופשת לידה‪ ,‬בית הסוהר‬
‫אינו זכאי לקבל עובד בתק החלפה‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.12.14‬תק העו"סי בנוה תרצה הינו ‪,6.75‬‬
‫בכלל זה ראש תחו עו"ס‪ .‬יודגש כי מתו הכרה בייחודיות האוכלוסייה המוחזקת בבית הסוהר נקבע מפתח התקינה‬
‫של צוות הטיפול בביס"ר נווה תרצה על ‪) 1:40‬בשונה מבתי סוהר האחרי‪ ,‬ש המפתח עומד על ‪ .(1:80‬מער‬
‫העובדי הסוציאליי בשב"ס‪ ,‬בדומה למקומות אחרי במדינה‪ ,‬הינו מער המבוסס על המגדר הנשי‪87% ,‬‬
‫מהעובדי הסוציאליי בשב"ס הינ נשי‪ ,‬טווח הגילאי השכיח הוא בי ‪ ,2935‬גילאי בה בוחרות רוב להקי‬
‫משפחות ומכא ריבוי של חופשת לידה וחל"ת לאחר חל"ד‪ .‬עובדה זו אכ משפיעה‪ ,‬ג על הזמינות לפונות‪ .‬ע זאת‪,‬‬
‫נעשה מאמ‪ 3‬להשתמש בכוח האד הקיי לתת מענה מיטבי לאוכלוסיית האסירות"‪.‬‬
‫‪ 55‬ראו‪ ,‬בי היתר‪ ,‬ע"פ ‪ 4102/08‬דירבאס נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ ;(1.12.08‬ע"פ ‪ 1456/07‬פלוני נ' מדינת‬
‫ישראל )החלטה מיו ‪ ;(10.7.07‬ע"פ ‪ 10118/06‬פלונית נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ ;(30.4.07‬ע"פ ‪ 6248/05‬פלוני‬
‫נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ ;(8.11.06‬ע"פ ‪ 6569/05‬אבו אלעיש נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪.(24.7.06‬‬
‫‪ 56‬ע"פ ‪ 6257/10‬פלוני נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪.(29.5.10‬‬
‫‪29‬‬
‫"סבורני כי אי" מקו להרי ידיי‪ .‬נית" להניח כי טיפול מקצועי מתאי יביא‬
‫בסופו של יו לתוצאות‪ ,‬וא לא מלאות‪ ,‬למצער חלקיות‪ .‬התועלת‪ ,‬כאמור‪ ,‬אינה‬
‫רק של הקטיני ‪ -‬וג בכ' אי" להקל ראש‪ ,‬כי עלינו לחיות בשכנות עמ מעתה‬
‫ועד עול ‪ -‬אלא ג של מדינת ישראל"‪.‬‬
‫חר האמור‪ ,‬וכפי שכבר צוי לעיל‪ ,‬בביקורי הרשמיי שנערכו על ידי אנשי הסניגוריה הציבורית‬
‫בשני ‪ 2013‬ו‪ ,2014‬ב‪ 6‬מתקני כליאה עלו תלונות על מדיניות של אימת" שירותי חינו'‪,‬‬
‫שיקו וא‪ ,‬לא טיפול סוציאלי לכלואי ביטחוניי‪.‬‬
‫בבית הסוהר שקמה ובבית הסוהר שיטה נמסר על ידי מפקדי הכלא כי בהתא למדיניות שב"ס‪,‬‬
‫‪57‬‬
‫כלואי ביטחוניי אינ זכאי לטיפול ו‪/‬או חינו‪.‬‬
‫ג בבית סוהר רמו" לכלואי ביטחוניי אי אפשרות להשתלב בתכניות שיקומיותטיפוליות וא‬
‫לא בתכניות החינוכיות‪ .‬פגישה ע עובד סוציאלית תתאפשר רק לאחר בקשה יזומה מצד הכלוא‬
‫הביטחוני‪ .‬דובר אג ‪ 2‬הלי על כ שלא מאפשרי לכלואי ללמוד באוניברסיטה ולהכניס לכלא‬
‫ספרי לימוד‪ ,‬אלא רק ספרי קריאה‪.‬‬
‫בבית הסוהר מגידו לא מתקיימות פעילויות שיקו‪ ,‬חינו ופנאי בא לא אחד מהאגפי‬
‫הביטחוניי‪ ,‬למעט באג הקטיני הביטחוניי )אסירי‪/‬עצורי(‪ ,‬אשר בו יש שלוש כיתות חינו‬
‫ומועסקות בו שלוש מורות במשרה מלאה‪ ,‬המלמדות בעיקר ערבית וחשבו ומאפשרות לנערי‬
‫להשלי ‪ 12‬שנות לימוד‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬נמסר למבקרי כי לכלואי אי אפשרות בשלב זה לגשת‬
‫למבחני הבגרות‪ .‬כמו כ‪ ,‬אי באפשרות להשתלב בלימודי באוניברסיטה הפתוחה‪ .‬זאת‪ ,‬בשל‬
‫החלטת ממשלה האוסרת על כ‪ ,‬אשר לאחרונה א קיבלה גושפנקא בהחלטת בית המשפט העליו‬
‫בשבתו כבית משפט גבוה לצדק‪ ,‬אשר דחתה את העתירות שהוגשו בנושא‪ 58.‬עוד נמסר למבקרי‬
‫הרשמיי‪ ,‬כי בכל אג ישנה ספרייה לשימוש הכלואי‪ ,‬וכי כל כלוא יכול לרכוש מנוי לעיתו‪,‬‬
‫לאחר שתאושר בקשתו על ידי הנהלת הכלא‪ .‬על א‪ ,‬האמור לעיל‪ ,‬צוות הביקור הרשמי הביע בפני‬
‫הנהלת הכלא צער על כ' שלא מתקיימת בכלא‪ ,‬למעט באג‪ ,‬הקטיני‪ ,‬שו פעילות שיקומית או‬
‫‪ 57‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬יובהר כי כבר הוכר בעבר שכיוו שהאסירי הביטחוניי מבצעי עבירות‬
‫שלא על רקע סטייה או נטייה עבריינית אלא על רקע אידיאולוגיה פוליטית לאומית או דתית‪ ,‬וכיוו שתוכניות שיקו‬
‫שמטרת שינוי אידיאולוגיה פוליטית לאומית או דתית‪ ,‬עלולות להיתפס כמעי "חינו מחדש" מצד השלטו לאלה‬
‫המונעי מאידיאולוגיות שמתנגדות לו אי אפשרות לשלב אסירי ביטחוניי בתוכניות שיקו זולת אסירי‬
‫שעומדי בתנאי ‪ 4‬ב' לפקודת האסירי הביטחוניי ובכפו לתנאי באג בו שוהה"‪.‬‬
‫‪ 58‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :31.3.14‬בב‪/‬ס מגידו מתקיימת פעילות פנאי חינו ושיקו‪ ,‬כמתחייב בחוק‬
‫ובנהלי שב"ס‪ .‬כידוע‪ ,‬מרבית השוהי בבית הסוהר הינ אסירי ביטחוניי‪ .‬בבית הסוהר אג אסירי עבודה‪ ,‬אג‬
‫נוער ביטחוני ואגפי ביטחוניי‪ .‬בביס"ר פועלת קצינת חינו בחצי תק‪ ,‬אשר מתפעלת את ‪ 3‬כיתות הלימוד להקניית‬
‫השכלה בסיסית לנוער הביטחוני‪ ,‬הממומנות ע"י האג לקידו נוער במשרד החינו‪ .‬בנוס‪ ,‬משמשת כקצינת חינו‬
‫לאסירי העבודה‪ ,‬מעבירה קבוצות ודואגת לצרכי חינוכייחברתיי של האסירי הפליליי‪ .‬כמו כ‪ ,‬בכל אג‬
‫בטחוני‪ ,‬פועלת ספריה אגפית‪ ,‬בה ניתנת האפשרות להשאלת ספרי וכ האפשרות לרכישת מנויי לעיתוני‪ ,‬ע"פ‬
‫הנהל‪ .‬כפי שעולה מהדו"ח החינו פועל על פי הנהלי והמדיניות הארגונית‪ .‬נית מענה חינוכי הול לנוער על פי‬
‫חוק‪ ,‬נית מענה חינוכי לאסירי הפליליי ונית מענה פנאי לאסירי הביטחוניי‪ .‬מענה טיפולי‪/‬סוציאלי לאסירי‬
‫ביטחוניי נית במקרי דחופי ו‪/‬או לפי פניית אסירי‪ .‬כמו כ העו"ס פועלת בתחו האובדנות בקרב האסירי‬
‫הביטחוניי‪ ,‬כמתחייב בפקודת האובדנות‪ .‬בנוס נית דגש לטיפול בקטיני‪ ,‬נעשה טופס אינטק קליטה לכל אסיר‬
‫קטי בטחוני‪ ,‬במעמד זה ג נבדק נושא מצוקה נפשית‪ .‬שאר האסירי הפליליי השוהי באג אסירי העבודה‬
‫מצויי בקשר שוט ע העו"ס ובלווי פרטני על פי הצור‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬במהל שנת ‪ 2013‬התקיימו מספר קבוצות‬
‫טיפוליות באג אסירי עבודה‪ ,‬אשר הונחו ע"י העו"ס וחלק בשיתו קצינת החינו‪ .‬הקבוצות הטיפוליות עסקו‬
‫במגוו נושאי‪ ,‬כולל לדוגמא 'צעדי לחיי'‪ ,‬קבוצת 'קשב משפחתי'‪ ,‬קבוצת 'נוהגי אחרת' ועוד"‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫חינוכית‪ ,‬והדגיש כי ברור שאי" די בקיומה של ספרייה בכל אג‪ ,‬ובאפשרות – שלא מזדמנת לכל‬
‫כלוא – לרכישת מנוי לעיתו" כלשהו בכדי לענות על דרישות החוק‪.‬‬
‫בבית סוהר השרו" נמצא כי ג הקטיני הביטחוניי אינ מקבלי שירותי סוציאליי‪ ,‬למעט‬
‫במקרי קיצו של סכנת אובדנות‪ .‬בכל הנוגע לחינו‪ ,‬צוות המבקרי הרשמיי התרש לטובה‬
‫מהתכנית שנפתחה באג הנוער הביטחוני‪ ,‬המתמקדת בלימוד השפה הערבית ובמתמטיקה‪ .‬ע‬
‫זאת‪ ,‬מספר כלואי העלו בפני המבקרי בקשה להרחבת הלימודי א למקצועות עברית‬
‫ואנגלית‪ .‬צוות הביקור סבר שבנוס‪ ,‬להרחבת תחומי הלימוד‪ ,‬ראוי לאפשר לקטיני המעונייני‬
‫בכ' לגשת לבחינת הבגרות‪ 59,‬וכי ראוי להעניק לקטיני תמיכה של עובד סוציאלי דובר ערבית‬
‫על בסיס קבוע‪ .‬בפרט כ' בשל העובדה שמדובר בקטיני צעירי בגיל‪ ,‬המנותקי‬
‫ממשפחותיה ו‪/‬או מכריה‪ ,‬שאינ דוברי או מביני את השפה העברית‪ ,‬ואינ נחשפי‬
‫לדמויות נורמטיביות על בסיס יומיומי‪ .‬תפקיד החונ' ממולא אמנ בצורה ראויה לציו" על ידי‬
‫הכלואי הבוגרי‪ ,‬א' אי" הדבר מספק‪ 60.‬בנוס‪ ,,‬יש לבחו" מחדש את התפיסה הגורפת לעניי"‬
‫איהפעלת תכניות שיקו עבור קטיני ביטחוניי‪ ,‬המצויי בשלב כה מוקד של עיצוב‬
‫אישיות‪ ,‬שכ" מלבד היותה מנוגדת לחוק ולפסיקה‪ ,‬היא מחטיאה את המטרה של צמצו הסיכו"‬
‫להישנות" של העבירות‪.‬‬
‫בבית סוהר נפחא אי תכניות טיפול ושיקו לכלואי הביטחוניי‪ ,‬ואי פעילות חינוכית‬
‫פורמלית‪ .‬הכלואי לומדי קרוא וכתוב‪ ,‬וישנ ספריות וחלוקת ספרי )כל כלוא יכול לקבל שני‬
‫ספרי פע בחודש(‪ 61.‬באשר לטיפול פסיכיאטרי‪ ,‬הרי שהוא נית לכלואי הביטחוניי בהתא‬
‫לצור‪.‬‬
‫בבית סוהר כרמל הלי הכלוא הביטחוני היחיד שנכלא במקו על כ שאינו מעורב בפעילויות‬
‫חינוכיות‪.‬‬
‫בבית סוהר קישו" אי באג הביטחוניי כיתה או פעילות חינוכית ופנאי המותאמת לעצורי‬
‫הקטיני המוחזקי בו‪ .‬הקטיני ג אינ משולבי בפעילות החינוכית שמתקיימת באג‬
‫הקטיני‪ .‬יש פעילות רק בתאי‪ ,‬כגו קריאה או פתרו תשבצי‪ .‬פרקטיקה זו מנוגדת לסעי ‪13‬ב‬
‫לחוק הנוער ולתקנות הנוער‪ ,‬המורי על שילוב של עצורי קטיני בפעילויות חינו ופנאי‪.‬‬
‫בבית המעצר הדרי הופסקה הפעילות החינוכית לכלואי ביטחוניי‪ ,‬לאחר שבוטלה זכות‬
‫ללמוד באוניברסיטה הפתוחה‪ .‬מהכלואי נלקחו ספרי הלימוד משני עברו‪ ,‬למרות שאלו נרכשו‬
‫‪ 59‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :5.12.13‬לימודי מתקיימי בשלוש רמות‪ :‬בסיסית‪ ,‬מתחילי ומתקדמי‪,‬‬
‫בשפה הערבית‪ .‬בבית סוהר השרו הלימודי אכ מתמקדי היו בערבית ובמתמטיקה‪ ,‬מרבית האסירי אינ‬
‫מעונייני בלימודי עברית ואנגלית‪ .‬יחד ע זאת הנושא יבח שוב‪ .‬כמו כ מתקיימת פעילות פנאי של קריאת ספרי‬
‫ומשחקי חברה"‪.‬‬
‫‪ 60‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :5.12.13‬כל נער ביטחוני‪ ,‬ע קבלתו לבית הסוהר‪ ,‬עובר שיחת קבלה לבחינת‬
‫התאמה לטיפול וזיהוי מצוקות‪ ,‬בהתא לכללי שב"ס‪ .‬נער שהוגדר במצוקה נפשית )ישנ כרגע שני נערי כאלה(‪,‬‬
‫מטופל בדיוק כמו אסיר פלילי‪ ,‬ה במעקב עו"ס וה במעקב פסיכיאטרי‪ .‬מעבר להתערבות במצבי קיצו‪ ,‬מוצע לנערי‬
‫טיפול א ה אינ מגלי עניי‪ ,‬בי היתר מחשש לדימוי שלה בעיני חבריה‪ ,‬לרבות חשד בשיתו פעולה"‪.‬‬
‫‪ 61‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.7.2015‬לאסירי הביטחוניי מתבצעת פעילות ספורט בוקר כשעה‪ ,‬כולל‬
‫משחקי כדורסל וכדורע‪ .‬לאחר מכ יש יציאה לחצר ב‪ 2‬סבבי‪ ,‬שעה וחצי בבוקר ושעתיי נוספות אחר הצהרי‪.‬‬
‫בס הכל‪ ,‬אסיר שבוחר לצאת מתאו‪ ,‬יכול לשהות בחצר ‪ 4‬וחצי שעות ביו‪ ,‬ולא כפי שנטע‪ .‬כמו כ מתבצעת‬
‫החלפת ספרי בספריות האגפי‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫כדי על יד בעבר והינ רכוש הפרטי‪ .‬במעמד שיחת הפתיחה שאלו אנשי הסניגוריה הציבורית‬
‫את הגורמי האחראי לכ לגבי פעילות ותעסוקה באג זה‪ ,‬ואושר בפניה כי הכלואי‬
‫הביטחוניי אינ זוכי לפעילות חינו מכל סוג וא אינ זכאי לטיפול סוציאלי או לתכניות‬
‫טיפול ושיקו‪ .‬דובר הכלואי העלה בפני המבקרי קושי הנוגע לפעילות חינו שאינה תואמת‬
‫את רקע התרבותי והסוציאלי הייחודי של הכלואי הביטחוניי‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ג‪ .3.‬היעדר תכניות חינו' טיפול ושיקו לכלואי שאינ דוברי עברית‬
‫כשלי במת שירותי סוציאליי וכ בתשתית טיפוליתשיקומית בשב"ס ניכרו לא רק בקשר‬
‫לכלואי ביטחוניי‪ ,‬אלא ג ביחס לכלואי שאינ דוברי את השפה העברית‪ ,‬בי א מדובר‬
‫בפלסטיני דוברי ערבית ובי א מדובר בכלואי הדוברי שפות זרות אחרות‪ .‬הסניגוריה‬
‫הציבורית סבורה כי מדיניות המתנה שילוב בטיפול ושיקו בידיעת השפה העברית אינה‬
‫סבירה‪ ,‬ובפרט כ' לאור העובדה שבחברה הישראלית יש מספר רב של תושבי שאינ יודעי‬
‫את השפה העברית ודוברי שפות אחרות‪ ,‬כגו" ערבית‪ ,‬רוסית ואמהרית‪ .‬ויודגש‪ :‬בתי המשפט‬
‫פסקו במגוו של החלטות מהעת האחרונה‪ ,‬כי אי להעמיד את ידיעת העברית כתנאי לשילובו של‬
‫‪63‬‬
‫כלוא בקבוצה טיפולית‪.‬‬
‫חר האמור‪ ,‬ב‪ 5‬מתקני כליאה עלו תלונות על העדר תכניות חינו' טיפול ושיקו לדוברי שפות‬
‫זרות‪.‬‬
‫בבית סוהר שיטה קבוצות הטיפול מונחות א ורק בשפה העברית ולפיכ הכלואי הפליליי‬
‫‪64‬‬
‫שאינ דוברי השפה העברית‪ ,‬אינ מצליחי להשתלב בקבוצות‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק ישנ שבע עובדות סוציאליות‪ ,‬שרק אחת מה דוברת אמהרית וא לא אחת‬
‫דוברת ערבית‪ .‬זאת‪ ,‬למרות שבבית הסוהר כלואי בי היתר דוברי ערבית שאינ יודעי‬
‫‪65‬‬
‫עברית‪.‬‬
‫‪ 62‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬תעסוקת אסירי הינה כלי לשיקו וטיפול באסיר‪ ,‬לצור השבתו כאזרח‬
‫נורמטיבי לקהילה‪ .‬בהעסקת אסירי ביטחוניי‪ ,‬מסוג אלה הנמצאי באג ‪ 3‬בהדרי‪ ,‬לא קיי הרציונל של טיפול‬
‫ושיקו‪ ,‬הקיי בהעסקת של אסירי פליליי‪ .‬עוד חשוב לציי כי נוכח דרישות הביטחו בהתייחס לקבוצת‬
‫אסירי זו‪ ,‬לא נית להעסיק בדומה לאסירי פליליי‪ .‬לעניי תחו החינו והפנאי בעקבות תיקו פקודת בתי‬
‫הסוהר מנוסחות בימי אלה התקנות הנגזרות מתיקו זה‪ .‬הפסקת הלימודי הינה החלטה מערכתית ברמה ארצית‪,‬‬
‫כולל נושא ספרי הלימוד‪ .‬יודגש כי אי מדובר בזכות אלא בטובת הנאה‪ ,‬אותה הוחלט להפסיק מטעמי ביטחוניי"‪.‬‬
‫‪ 63‬להל מספר דוגמאות‪ :‬בע"פ ‪ 3102/14‬אבו חאטר נ' מדינת ישראל )החלטה מיו ‪ (17.11.14‬הלי בית המשפט‬
‫העליו על העדר מסגרת טיפולית לדוברי ערבית במסגרת שב"ס‪ .‬במסגרת עת"א ‪ 600420315‬בדרי נ' שב"ס )החלטה‬
‫מיו ‪ (7.5.15‬הבהיר בית המשפט כי טענה בנוגע לאי שליטה של הכלוא בשפה העברית לא תהווה מכשול לשילובו‬
‫בקבוצה טיפולית; במסגרת עת"א ‪ 135160315‬אלחממדה נ' שב"ס )החלטה מיו ‪ (6.5.15‬נקבע כי אי להעמיד‬
‫כתנאי לטיפול את לימודי השפה העברית; בעת"א ‪ 79971214‬גייאר נ' שב"ס )החלטה מיו ‪ (1.3.15‬קבע בית‬
‫המשפט כי עמדת גורמי הטיפול לפיה יש לשלב את הכלוא בלימודי קרוא וכתוב של השפה העברית קוד לשילובו‬
‫במחלקה הטיפולית אינה סבירה‪.‬‬
‫‪ 64‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬ככלל‪ ,‬מסגרות הטיפול בשב"ס )מחלקות‪ ,‬פרויקטי וקבוצות( פועלות‬
‫בשפה העברית‪ .‬ברמה העקרונית אנו סבורי כי ההלי השיקומי צרי לספק למטופל את האפשרות להשתלבות בחיי‬
‫השגרה באר‪ .3‬לזאת‪ ,‬כידוע‪ ,‬נדרשת ידיעת השפה‪ .‬לזאת נוסי כי ברמה הפרקטית קיי מחסור בעובדי מקצועיי‬
‫הדוברי את השפה )מבי ‪ 270‬עובדי סוציאליי ‪ 10‬דוברי ערבית‪ 9 ,‬דוברי אמהרית ו‪ 12‬דוברי רוסית(‪ .‬נעשה‬
‫מאמ‪ 3‬מתמיד וניתנת עדיפות לגיוס עובדי דוברי שפות )בדגש על אמהרית‪ ,‬טיגרית‪ ,‬ערבית ורוסית( אול מעט‬
‫מועמדי עומדי בדרישה זו‪ .‬לכ יש להוסי את העובדה כי לצור טיפול מעמיק‪ ,‬נדרש העו"ס להתמחות באותו‬
‫תחו בעיה )אלמ"ב‪ ,‬התמכרות‪ ,‬ע‪ .‬מי ועוד( כ שג כאשר יש עובדי דוברי השפות‪ ,‬ה אינ מומחי בכל‬
‫התחומי הנדרשי‪ .‬יודגש כי שירות בתי הסוהר רואה חשיבות בהנחלת השפה לאסירי שאינ דוברי אותה‬
‫ולצור זה מקיי במסגרת מרכזי החינו כיתות לימוד למתחילי וכ כיתות אולפ"‪.‬‬
‫‪ 65‬לדברי מפקדת הכלא‪ ,‬קיי קושי בגיוס עובד סוציאלי כזה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫בבית סוהר גבעו"‪ ,‬בו מוחזקת אוכלוסייה זרה ממגוו מדינות‪ ,‬התרש צוות המבקרי כי קיי‬
‫קושי ניכר בתקשורת של סגל בית הכלא ע הכלואי הזרי‪ ,‬ואי בנמצא מי שיכול לתרג‬
‫ולאפשר תקשורת בסיסית‪ .‬לדברי סגנית מפקד הכלא‪ ,‬התקשורת מתבצעת בעזרת סוהרי דוברי‬
‫שפות שונות‪ ,‬כגו ערבית‪ ,‬אמהרית‪ ,‬רוסית ורומנית‪ ,‬שנקלטו במתק ע קליטת האוכלוסייה‬
‫הזרה‪ .‬כמו כ‪ ,‬בית הסוהר נעזר רבות בשירותי תרגו מחברות פרטיות אשר מעסיקות‬
‫מתורגמני לה אישור כניסה למתקני שב"ס‪ .‬מיעוט הכלואי הזרי דובר עברית ברמה‬
‫הבסיסית או לחלופי אנגלית‪ ,‬וכ נית לתקשר עימ‪ .‬חר האמור‪ ,‬אנשי הסניגוריה הציבורית‬
‫התרשמו כי ישנ קשיי תקשורת רבי‪ ,‬בי היתר על רקע העובדה שהעובדי הסוציאליי‬
‫המועסקי בבית הסוהר אינ דוברי ערבית או טיגרית‪ .‬תפקיד של העובדי הסוציאליי‬
‫חשוב במיוחד כאשר מדובר באוכלוסיות זרות‪ ,‬שכ יש בצור לזהות רגישויות שונות‪ ,‬כגו‬
‫מחשבות אובדניות או רקע של קורבנות סחר בבני אד או התעללות‪ .‬העדר היכולת לתקשר‬
‫‪66‬‬
‫מקשה כמוב על היכולת ללמוד על הרקע של הכלואי ועל צרכיה‪.‬‬
‫בבית סוהר חרמו" הקבוצות הטיפוליות מתנהלות בשפה העברית‪ ,‬וידיעת השפה היא תנאי‬
‫להשתלבות בקבוצה‪ .‬לטעמה של הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התניית השתלבות בטיפול בידיעת‬
‫השפה העברית היא בעייתית בכלל‪ ,‬ובפרט כ' כאשר מדובר בבית סוהר שיקומי טיפולי‪ .‬לפיכ'‪,‬‬
‫יש מקו לבחו" אפשרות לפתיחת קבוצות נוספות בשפות שונות‪ ,‬כגו" ערבית ורוסית‪ .‬יצוי‪ ,‬כי‬
‫לדברי מפקד בית הסוהר‪ ,‬כלואי שאינ דוברי עברית יכולי לקבל שיחות פרטניות בשפת אמ‪,‬‬
‫אול שיחות פרטניות אינ מהוות תחלי להלי טיפולי ייעודי הכולל ג השתלבות בקבוצת‬
‫‪67‬‬
‫טיפול‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו נמסר לצוות המבקרי כי לא קיימות קבוצות טיפול לכלואי דוברי שפה‬
‫זרה‪.‬‬
‫ג‪ .4.‬ליקויי הנוגעי למסגרות החינו'‪ ,‬התעסוקה והפנאי‬
‫אחת הסיבות העיקריות לדימוי העצמי הנמו של עוברי חוק קשורה לכ שרמת השכלת היא‬
‫בדר כלל נמוכה יחסית לאוכלוסייה הכללית‪ .‬מחקרי שעסקו בהשפעתה של ההשכלה היסודית‬
‫הניתנת לכלואי בבית הסוהר ובפוטנציאל שלה לשיפור הדימוי העצמי של הכלואי‪ ,‬מלמדי כי‬
‫שילוב במסגרות חינוכיות מביא לעלייה משמעותית בדימוי העצמי‪ ,‬לשיפור ניכר בתחו‬
‫‪ 66‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :9.1.14‬שב"ס רוכש שירותי תרגו מחברת "פרוטוקול"‪ ,‬לטובת טיפול סוציאלי‬
‫ורפואי‪ .‬מתורגמנית עובדת באופ קבוע בבית הסוהר‪ ,‬בהתא לצור‪ .‬תקשורת שוטפת מתנהלת ע הסגל לעיתי‬
‫קרובות באמצעות סוהרי דוברי השפה"‪.‬‬
‫‪ 67‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.3.15‬לאור השני נעשי מאמצי לגיוס עובדי דוברי השפות שלעיל‪ ,‬על מנת‬
‫לאפשר אבחו וטיפול באסירי בשפת המקור‪ .‬ע זאת‪ ,‬על מנת לקיי קבוצות טיפוליות במגוו שפות‪ ,‬נדרש קיומ‬
‫של מספר תנאי‪ :‬כמשתמע מהסעי הקוד‪ ,‬תהלי הכשרת עובדי הינו ארו ומורכב‪ .‬על מנת להבטיח את איכות‬
‫הטיפול‪ ,‬נקבע כי העובדי בחרמו יהיו כאלה אשר זה לה תפקיד שני והינ בעלי הידע הנדרש ותחו ההתמחות בו‬
‫ה משולבי ]הנחיית קבוצות טיפוליות‪ ,‬עפ"י הכללי המקצועיי‪ ,‬נעשית ע"י שני מנחי[; קיו קבוצה של אסירי‬
‫ומנחי דוברי אותה שפה; לאור שילוב התנאי הנדרשי מומחיות המטפלי מחד ומאיד קיו קבוצה של‬
‫אסירי ומנחי דוברי אותה שפה‪ ,‬לא נראה כי קיימת ייתכנות מעשית לקיו הלי קבוצתי בשפה הערבית או‬
‫הרוסית‪ .‬בנוס‪ ,‬כפי שהובהר ע"י מפקד הביס"ר‪ ,‬ההלי הטיפולי בחרמו כולל היבטי קהילתיי ברמת המחלקה‬
‫וברמת הביס"ר‪ .‬מטופל שאינו דובר עברית לא יוכל לקחת חלק בהליכי אלו‪ .‬על מנת להתמודד ע הסוגיה‪ ,‬מקיי‬
‫שב"ס מער נרחב של לימודי וכבר ע קליטת אסירי בשב"ס נעשה לה אבחו הצור להשתלב במסגרת זו‪.‬‬
‫אסירי שאינ שולטי בשפה העברית מופני ללימודי אולפ‪ ,‬זאת בחלק מהלי טיפול אשר מטרתו הקניית כלי‬
‫מתקני המאפשרי לאסירי להשתלב בחברה‪ .‬עוד יצוי כי בפועל‪ ,‬במהל שנת ‪ ,2014‬לא היה מקרה בו אסיר לא‬
‫זכה לטיפול עקב בעיית שפה"‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ההתנהגותי וא למניעת הישנות ביצוע עבירות בעתיד‪ .‬לא בכדי בסעי ‪11‬ג לפקודת בתי הסוהר‬
‫נקבעה בי היתר זכותו של אסיר לחינו‪ ,‬ובתקנה ‪ 47‬לתקנות בתי הסוהר‪ ,‬נקבע‪ ,‬כי‪" :‬בכל בית‬
‫סוהר תאורג ותקוי תכנית של שיעורי אלא א הורה הנציב אחרת‪ .‬לאסירי תינתנה ההקלות‬
‫האפשריות להרחבת ידיעותיה בשעות הפנאי‪ ,‬תשומת לב מיוחדת תינת ללימוד הקריאה‬
‫והכתיבה לאסירי שאינ יודעי קרוא וכתוב"‪ .‬כמו כ‪ ,‬על פי נוהל מס' ‪ 202001‬של אג האסיר‬
‫בשב"ס בנושא "פעילות חינו והשכלה לאסירי"‪" ,‬מטרת העל בקיו חינו והשכלה לאסירי‬
‫הינה יצירת הליכי שינוי לאור זמ בדפוסי חשיבה ונורמות התנהגות בקרב אסירי‪ ,‬לרבות‪ :‬מת‬
‫כלי והרחבת אופקי תו שימת דגש על התנסות בחוויה מתקנת; הקניית נורמות וערכי‬
‫חברתיי; פיתוח יצירתי והקניית כלי לביטוי עצמי; חיזוק הקשר בי האסיר למשפחתו; פיתוח‬
‫כושר גופני; קיו קשרי גומלי בקהילה‪ ."...‬בדומה‪ ,‬ג השמירה על מסגרות הולמות של תעסוקה‬
‫ופנאי תורמת במידה משמעותית לדימוי העצמי של הכלואי ולסיכויי שיקומ‪.‬‬
‫חר האמור‪ ,‬ולמרות המאמצי הרבי שנעשי בשב"ס כדי לפתח את מער החינו‪ ,‬התעסוקה‬
‫והפנאי‪ ,‬ב‪ 12‬מתקני כליאה התגלו ליקויי מהותיי הנוגעי למסגרות החינו'‪ ,‬התעסוקה‬
‫והפנאי‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק קיי אמנ מרכז חינו‪ ,‬שבו מתקיימת פעילות ענפה לרבות ביצוע אבחוני‬
‫לקטיני הזקוקי להתאמות והקלות למבחני בגרות‪ ,‬א עדיי ישנ קטיני רבי מאוד אשר‬
‫אינ זוכי ללמוד כלל בעת שהות בכלא‪ .‬זוהי המציאות ביחס לקטיני השוהי באג‬
‫ההפרדה‪ ,‬קטיני מסוכסכי וקטיני שאינ יכולי להשתלב באגפי מתקדמי בשל חוסר‬
‫יכולת או העדר מוכנות להשתלב בחיי הכלא‪ .‬לעיתי המניעה נובעת מסיבות ביטחוניות וכ‬
‫מסיבות אחרות שאינ תלויות בקטי‪ .‬כ למשל‪ ,‬באגפי ‪ 3‬ו‪ 4‬מרבית הקטיני אינ משולבי‬
‫בתכנית חינו כלשהי‪ :‬באג ‪ 3‬משולבי הקטיני רק בתכנית פנאי מינימאלית ביותר )עד פעמיי‬
‫בשבוע(; ובאג ‪ 4‬אפילו פעילות פנאי מוסדרת לא מקוימת‪ .‬כל זאת‪ ,‬בניגוד מוחלט לאמור‬
‫בסעיפי ‪13‬ב ו‪34‬ג לחוק הנוער ובניגוד לתקנות הנוער‪ ,‬הקובעות במפורש כי כל קטי ישולב‬
‫בתכנית חינוכית ובתוכנית פנאי‪ .‬בשני אגפי אלה קטיני רבי נעולי בתאיה למעשה במש‬
‫‪ 23‬שעות ביממה‪ ,‬כאשר רק בשעה הנותרת‪ ,‬שעת הטיול‪ ,‬ה יכולי לצאת מתא המאסר‪ 68.‬יצוי‪,‬‬
‫‪ .68‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.12.14‬הנערי השוהי באגפי מקבלי מענה קהילתי פנאי‪ ,‬מעבר‬
‫ללמידה‪ ,‬על ידי קציני חינו‪ ,‬למעט אג ‪ 4‬ש הנערי מקבלי תשבצי‪ ,‬ספרי וחוברות‪ ,‬על פי בקשת וצרכיה‪.‬‬
‫באג זה המגמה הינה שהנערי ישהו מינימו זמ ויעשו חשבו נפש לגבי התנהגות ולאחר מכ יחזרו להשתלב‬
‫באגפי הפתוחי‪ .‬כבר היו חלק מהנערי שולבו באגפי הפתוחי‪ .‬ביתר תתי האגפי ]‪ [1,11,21,2,3,41‬יוצאי‬
‫נערי לחינו ולקבוצות שונות‪ ,‬כמפורט בנספח א' המצ"ב וכפי שא הוסבר למבקרי בפירוט‪ .‬בנספח א'‪ :‬נעשית‬
‫עבודה על פי עיצוב התנהגות‪ ,‬ככלכלת אסימוני‪ .‬קיימות תוכניות עתידיות לאג הסגור להגברת המוטיבציה ‬
‫השתלבות באגפי המתקדמי‪ ,‬השתלבות במרכז החינו‪ .‬אג ‪ :1‬קומה טיפולית "תנופה"‪ :‬קבוצת רגש‪ ,‬שליטה‬
‫בכעסי‪ ,‬תקשורת‪B ,‬משוב‪ ,‬תיאטרו‪ ,‬כדורגל‪ ,‬צופי‪ ,‬פעילות חד פעמית ע תוכ משתנה בשעות הערב ע ק‪.‬‬
‫חינו‪ .‬אג ‪ :11‬גיל ההתגברות‪ ,‬כדורגל‪ ,‬צופי‪ ,‬צעדי‪ ,‬פעילות חד פעמית ע תוכ משתנה‪ .‬אג ‪ :2‬תקשורת‪ ,‬גיל‬
‫ההתגברות‪ ,‬פעילות חד פעמית ע תוכ משתנה‪ ,‬אומנות‪ ,‬כדורגל‪ ,‬צופי‪ .‬אג ‪ :21‬פרויקט אית‪ :‬קבוצת פתיחת‬
‫שבוע‪ ,‬סבב רגש‪ ,‬אילו כלבי‪ ,‬שליטה בכעסי‪ ,‬תקשורת‪ ,‬סרטי וערכי‪ ,‬תיאטרו‪B ,‬משוב‪ ,‬צופי‪ ,‬כדורגל‪,‬‬
‫אומנות‪ .‬אג ‪ :3‬הכנה לצעדי‪ ,‬קבוצת כישורי חיי – הקשר המשפחתי‪ ,‬קבוצת ביטוי עצמי באמצעות מנדלות‪,‬‬
‫תקשורת באמצעות בעלי חיי‪ ,‬כדורגל‪ ,‬אומנות‪ .‬אג ‪ :4‬למידה בהתכתבות‪ ,‬פרטני‪ .‬אג ‪ :41‬כדורגל‪ ,‬אומנות‪ ,‬כיתת‬
‫לימוד שבועית )נערי המפעל(‪ .‬כלל אכפי‪ :‬פרויקט צהלה‪ .‬לטענה כי אג ‪ 4‬זוכה לפעילות מועטה יותר חשוב להבי‬
‫שזהו ערכו של מדרוג אגפי‪ .‬השאיפה היא לגרו לנערי לאגפי מתקדמי‪ ,‬בה קיימת פעילות רחבה יותר‪ .‬באג ‪3‬‬
‫מתקיימות קבוצות משמעותיות על פי הלוז הבא‪ :‬יו א' ‪ – 10:30‬קבוצת הכנה לצעדי בהנחיית מדריכת נגמלי‬
‫וקצינת חינו; ‪ – 13:00‬חוג אמנות; ‪ 14:00‬כדורגל אחת לשבועיי; ‪ 17:00‬קבוצת תקשורת באמצעות בעלי חיי‪,‬‬
‫בהנחיית ק‪ .‬חינו‪ .‬יו ב' ק‪ .‬החינו החלה בחודש שעבר לימודי של תכנית ‪ 12‬הצעדי‪ ,‬לתקופה של ‪ 15‬שבועות‪.‬‬
‫יו ג' ‪ – 13:30‬קבוצת כישורי חיי – הקשר המשפחתי‪ ,‬בהנחיית ק‪ .‬חינו‪ .‬יו ד' ‪ 14:00‬קב' ביטוי עצמי‬
‫באמצעות מנדלות‪ ,‬בהנחיית ק‪ .‬חינו‪ .‬יו ה' ‪ 14:30‬קב' תקשורת באמצעות בע"ח‪ ,‬בהנחיית ק‪ .‬חינו"‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫כי ביו הביקור בשנת ‪ 2013‬הייתה כיתה מופרדת רק באג ‪ 1‬בה שולבו ‪ 12‬תלמידי מאג זה‬
‫אשר אינ יכולי להשתלב בלימודי שבמרכז החינו‪ 69.‬ביו הביקור בשנת ‪ ,2014‬רק ‪ 3‬קטיני‬
‫מתו כלל האסירי ששהו באגפי ‪ 3‬ו‪ 4‬היו משולבי במרכז החינו של בית הסוהר‪ .‬לא אחד‬
‫מהקטיני האחרי ששהו באגפי אלה‪ ,‬וכ באג ההפרדה‪ ,‬לא נבנתה תכנית חינו או פנאי‬
‫אישית כמתחייב בחוק‪ .‬התרשמות של המבקרי הרשמיי משגרת יומ של הקטיני שפגשו‬
‫באגפי אלה הייתה קשה‪ .‬כל האסירי עמ שוחחו המבקרי ללא יוצא מ הכלל‪ ,‬התלוננו על‬
‫השעמו הרב וחוסר המעש שה חווי בבית הסוהר‪ .‬הקטיני הללו‪ ,‬המוחזקי בתא המאסר‬
‫במש ‪ 23‬שעות ביממה‪ ,‬ללא אפשרות לפעילות גופנית ממשית כלשהי‪ ,‬וללא אינטראקציה‬
‫חברתית‪ ,‬מלבד ע חבריה לתא‪ ,‬אינ מפתחי את כישוריה הלימודיי או החברתיי‪ .‬ה‬
‫ישני‪ ,‬אוכלי ורואי טלוויזיה‪ .‬כ במש כל שעות היממה‪ ,‬ללא סדר יו מובנה ומבלי שיהיו‬
‫לה כלי או יכולת אמיתית להתפתחות תקינה‪ .‬בוודאי לא כל שכ שלא ניתנת לה ההזדמנות‬
‫להשתק באופ זה‪ .‬נית" לומר‪ ,‬כי רוב של האסירי הקטיני באגפי ‪ 3‬ו‪ 4‬מוחזקי בבית‬
‫סוהר "אופק" בתנאי הדומי במהות לתנאי של אסירי השוהי באג‪ ,‬הפרדה‪ ,‬וזכות‬
‫הבסיסית להתפתחות נשללת מה בניגוד לאמור בחוק ובניגוד להוראות האמנה הבינלאומית‬
‫לזכויות הילד‪ .‬אי" חולק כי החינו' והלימודי מהווי חלק חשוב ובלתי נפרד מהלי' השיקו‬
‫בכלל ובכלא אופק בו מוחזקי קטיני בפרט‪ .‬על כ" יש חשיבות עליונה להנגשת לכלואי‬
‫מופרדי ולכלואי הדורשי התאמות מיוחדות‪ 70.‬הסניגוריה הציבורית סבורה כי המעני‬
‫ששב"ס מפתח עבור כל הקטיני הכלואי חייבי לעמוד בדרישות החוק והאמנה הבינלאומית‬
‫לשלו הילד‪ ,‬עליה חתומה מדינת ישראל‪ .‬נראה כי יש לערו' חשיבה משמעותית על שינוי‬
‫מהותי בגישה הנוהגת כלפי הכלואי הקטיני שמנועי מלהשתת‪ ,‬בפעילויות הקבוצתיות‬
‫‪ .69‬מפקדת הכלא ציינה‪ ,‬כי יש צור בהקצאת מורי נוספי ממשרד החינו על מנת לפתוח כיתות נוספות בשאר‬
‫האגפי‪ ,‬א בשל בעיות תקציביות אי הדבר מתאפשר‪ .‬באגפי בה הכלואי לא יוצאי ללימודי‪ ,‬העובד‬
‫הסוציאלי עור קבוצה טיפולית בבוקר באג‪ .‬כאשר הכלואי נשאלו על כ‪ ,‬ה ציינו כי ה לא הוצאו לקבוצה‬
‫כזאת‪.‬‬
‫‪ 70‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.3.14‬השכלת הנערי בביס"ר אופק ממומנת ע"י גופי שוני משרד החינו‪,‬‬
‫אג קידו נוער‪ ,‬המחוז למסגרות מיוחדות חסות הנוער‪ ,‬תכנית היל"ה‪ ,‬רשת עתיד ושב"ס‪ .‬מידי חודש מתקיימת‬
‫ועדת תו"מ )תיאו ומעקב( בהשתתפות מפקח של חסות הנוער‪ ,‬מנחת השכלה מטע רשת עתיד‪ ,‬מנהלת השכלה‬
‫ארצית של שב"ס‪ ,‬ק‪ .‬חינו מחוזית‪ ,‬מנהלת השכלה של הביס"ר מטע רשת עתיד וראש תחו חינו‪ .‬במהל שנת‬
‫‪ 2013‬עלה מספר הנערי המתפקדי באופ משמעותי וזאת לאור התהלי שפיקוד בית הסוהר הוביל הצבת גבולות‪,‬‬
‫מדרוג אגפי‪ ,‬הטמעת נוהל חינו‪ ,‬קיו ועדות הערכה‪ ,‬מת מענה מידי לבעיות משמעת‪ ,‬מת פריבילגיות‪ ,‬עבודה על‬
‫עיצוב התנהגות חיובית בעזרת כלכלת אסימוני‪ ,‬אחריות ושינוי גישה ‪ -‬הנער במרכז‪ .‬כיו יוצאי ללמידה‪ ,‬בממוצע‬
‫יומי‪ 68 ,‬נערי‪ .‬רוב הנערי ניגשי לבחינות של ‪ 12 ,10‬שנ"ל ובחינות בגרות‪ ,‬כל אחד לפי רמתו ויכולתו האישית‪.‬‬
‫מדיניות בית הסוהר הינה הכנסת אלמנטי נורמטיביי לתו הביס"ר‪ .‬יש חשיבות לכ שנער עובד על פי סדר יו‬
‫קבוע וקשיח‪ .‬מניסיו העבר הפעלת כיתות בתו האג לא צלחה‪ ,‬נערי העדיפו להישאר בכיתה האגפית ולא לצאת‬
‫למרכז החינו‪ ,‬ממקו של נוחות‪ ,‬ובהמש א לא יצאו ללמידה האגפית‪ .‬שאיפתנו לעודד את הנערי לתפקד‬
‫ולשלב בחינו‪ ,‬ככלל המגמה היא לשלב כמה שיותר נערי בכפו למגבלות ביטחו‪ .‬יחד ע זאת לא נית לשלב‬
‫בחינו נערי שהיו מעורבי באירועי שלילי ומהווי סיכו‪ .‬הדר לשילוב הינה חלק מתהלי שמטרתו שינוי‬
‫התנהגותי‪ .‬אנו בעיצומו של תהלי פתיחת פרויקט אלימות באג ‪ 21‬שיאפשר לנערי לעשות תהלי טיפולי משמעותי‬
‫ויית מענה לנערי נוספי‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬נושא ההשכלה לכלל הנערי יעלה ג בועדת תו"מ )תיאו ומעקב בנוכחות‬
‫המפקח של המחוז למסגרות מיוחדות מר חיי מויאל( העתידה להתקיי בתארי ‪ .10/3‬להל פרוט פעילות החינו‬
‫באגפי – ‪ ... 1‬אג ‪ 4‬שהות הנערי באג היא זמנית מאחר והנערי מגיעי לאג בשל עבירת משמעת ו‪/‬או‬
‫אלימות‪ .‬מטרת האג הינה להציב לנערי גבולות ולאפשר לה לעשות חשבו נפש באשר להמש דרכ ותפקוד‪.‬‬
‫נער שהיה בעיצומו של תהלי למידה ועבר לאג ‪ 4‬בשל אירוע שלילי‪ ,‬ק‪ .‬החינו ומורה ממשיכי ללוות אותו ובמידת‬
‫הצור א יבח באג‪ .‬החל מחודש פברואר הצור לצוות הרב מקצועי של האג ק‪ .‬חינו ‪ ...‬אג ‪ 2+3‬חלק‬
‫מהשוהי באג אינ יכולי להשתלב במרכז החינו ובאגפי מתקדמי בשל סכסוכי‪ .‬לנערי אלו קיימת‬
‫האפשרות ללימוד עצמי‪ .‬במהל הבוקר והצהריי נכנס ק‪ .‬החינו של האג ומעביר פעילויות וקבוצות שונות‪ ,‬כולל‬
‫קבוצת מוסיקה‪ ,‬קבוצת תקשורת באמצעות בע"ח‪ ,‬קבוצת משחקי ילדות‪ ,‬חוג אומנות‪ ,‬כדורגל )הנערי יוצאי‬
‫בקבוצות לאול הספורט‪/‬חדר כושר(‪ .‬חלק מהנערי משתלבי ג בפעילות של קבוצות כלל אגפיות כגו‪ :‬קבוצת‬
‫התיאטרו‪ ,‬פרויקט שורשי של העו"סי‪ ,‬הכשרה מקצועית ‪ DJ‬וכו'"‪.‬‬
‫תגובת המש של גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :26.2.15‬הורחבה באופ משמעותי כמות הנערי היוצאי למרכז החינו‬
‫ונפתחה כיתת חינו נוספת לאסירי מאגפי ‪ 2‬ו‪ ,3‬המנועי לצאת למסגרות החינו הפתוחות מטעמי‬
‫בטחו‪/‬מודיעי‪ .‬עוד לציי כי לאחרונה נבחנת אפשרות הקרנת סרטי חינוכיי‪/‬סרטי טבע לאסירי בתאיה‪,‬‬
‫פעילות אשר תתרו לרגיעה בבית הסוהר‪ ,‬תעסיק את האסירי ותעשיר אות"‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫השונות הקיימות בבית הסוהר‪ ,‬ולבחו" בהקד אפשרויות לכינו" פעילויות חינו' ופנאי סדירות‬
‫‪71‬‬
‫ויומיומיות המותאמות לצרכיה‪.‬‬
‫יצוי‪ ,‬כי במהל שנת ‪ 2015‬התבשרנו כי אכ נפתחה‪ ,‬ג א באופ חלקי‪ ,‬כיתת לימוד אגפית‬
‫באג ‪ .3‬ג שני אסירי באג ההפרדה זוכי לתכנית חינוכית מוסדרת‪ .‬כמו כ‪ ,‬נציגי שב"ס‬
‫בוועדה המייעצת לחוק הנוער דיווחו על הזמנת מכשירי כושר לחצרות‪ ,‬הקרנת תוכנות לימודיות‬
‫בתאי‪ ,‬וכ על בדיקת היתכנות הרחבת תכניות לימודיות לאג עצורי הימי‪ .‬שירות בתי הסוהר‬
‫אינו מוכ לשקול הכנסת פעילויות כלשה לאג ‪ ,4‬בשל הרצו לשמור על המדרוג האגפי ולעורר‬
‫מוטיבציה לשינוי התנהגותי של הקטיני השוהי באג זה‪ .‬לטענת שירות בתי הסוהר‪ ,‬השהייה‬
‫באג זה קצרה‪ .‬א בפועל‪ ,‬בביקורי התרשמנו שישנ קטיני השוהי בו מספר חודשי אשר‬
‫בה‪ ,‬כאמור‪ ,‬ה אינ משתתפי בשו פעילות חינו או פנאי‪ ,‬וכלואי בתו תא במש ‪23‬‬
‫שעות ביממה חסרי מעש‪.‬‬
‫בבית סוהר דמו" הפעילות החינוכית דלה במיוחד ומכוונת לאסירי העבודה בלבד‪ .‬קצינת החינו‬
‫של המתק מועסקת בהיק של רבע משרה בלבד )יו בשבוע(‪ .‬למבקרי נמסר כי יש כוונה‬
‫להרחיב את מער החינו הפנאי והתעסוקה בבית הסוהר‪ ,‬ג ביחס לכלואי השב"חי‪ .‬עוד‬
‫‪72‬‬
‫נמסר כי הכלא מחלק ספרי קריאה או תשבצי לאסירי המבקשי זאת‪.‬‬
‫‪ 71‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.12.14‬הפעלת בית סוהר לנוער היא משימה קשה ומורכבת‪ ,‬ועל כ בית הסוהר‬
‫זוכה לליווי צמוד של גורמי המחוז‪ .‬לצד ליווי זה מתקיימת ג ועדת היגוי‪ ,‬בראשותה של רח"ט תקו‪ .‬בימי אלה‬
‫מתגבש מסמ העבודה הסופי של הוועדה‪ ,‬המתייחס לנושאי הבאי‪ :‬סדר יו‪ ,‬מדרוג אגפי‪ ,‬המשאב האנושי‪ .‬כחלק‬
‫מהעובדה תגובש המלצה ליצירת איזו בסל הקבוצות הניתנות לפרויקטי‪ ,‬לבי הקבוצות הניתנות לשאר האסירי‪.‬‬
‫חשוב לציי שהרחבת המענה ההשכלתי לנערי באופק אינו קשור לענייני תקציביי אלא למגבלות ביטחוניות‪,‬‬
‫שאינ מאפשרות לשלב נערי בלימודי במרכז החינו‪ .‬משרד החינו עובד ע שב"ס בשיתו פעולה מלא‪ ,‬תו‬
‫עירנות מלאה לצרכי המשתני של בית הסוהר‪ .‬נכו להיו מצוי שב"ס בבדיקת היתכנות של מספר תהליכי‪:‬‬
‫פתיחת כתת לימוד לנערי שאינ יכולי לצאת למרכז החינו‪ ,‬באול התאטרו; התחלת למידה לנערי העצורי‬
‫לימי באג ‪ 31‬בשעות הצהרי‪ ,‬בדומה למודל שלמדנו בבימ"ר קישו; בדיקת היתכנות לקיו ליווי פרטני של‬
‫נערי‪ ,‬שאינ יכולי להשתלב בפעילויות שונות"‪.‬‬
‫תגובת המש של גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :26.2.15‬הנערי המוחזקי באגפי מקבלי מענה קהילתי‪ ,‬מעבר‬
‫ללמידה על ידי קציני החינו‪ .‬אג ‪ ,4‬המוגדר במדרג האגפי הנמו ביותר‪ ,‬הינו אג שהשהייה בו קצרה ככל הנית‪.‬‬
‫באג זה מוחזקי קטיני ע בעיות תפקוד ובעיות משמעת קשות‪ .‬המגמה הינה שהנערי יוחזקו באג זה פרק זמ‬
‫מינימלי‪ ,‬במהל תקופה זו יערכו חשבו נפש לגבי התנהגות ולאחר מכ יחזרו להשתלב באגפי הפתוחי‪ .‬נעשי‬
‫ניסיונות חוזרי ונשני לשלב את האסירי המוחזקי באג זה‪ ,‬באגפי אחרי‪ .‬לשמחתנו‪ ,‬חלק מהניסיונות אכ‬
‫צלחו‪ .‬הפרוצדורה הנוהגת בבית הסוהר הינה כי בעת קליטת אסיר באג האסיר מרואיי ע"י מפקד האג ‪ ,‬כשמטרת‬
‫הריאיו הינה הסבר הנית לאסיר בדבר הסיבות להעברתו לאג ותיאו הציפיות‪ :‬מה עליו לעשות על מנת לעבור‬
‫מהאג ולהשתלב באג אחר‪ .‬כמו כ‪ ,‬נערכת בחינה‪ ,‬על ידי גורמי המקצוע בבית הסוהר‪ ,‬לשילוב הנערי בחצר‬
‫הטיולי‪ ,‬להגדלת זמ הטיול ולשילוב בפעילות חינו משותפת"‪.‬‬
‫‪ 72‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :20.11.13‬אסירי שב"ח המוחזקי בביס"ר דמו זכאי לפעילות פנאי בלבד‪.‬‬
‫מדיניות זאת הינה בהלימה לתיקו ‪ 42‬לפקודת בתי הסוהר תשע"ב ‪ 2012‬הקובע‪11' :‬ד‪) .‬א( נציב בתי הסוהר יבח‬
‫אפשרויות לשיקומו של אסיר שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל וינקוט צעדי להבטחת שילובו המרבי בפעילויות‬
‫שיקו בי כותלי בית הסוהר‪" .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :31.12.14‬סעי ‪ 11‬ג' בתיקו ‪ 42‬לפקודת בתי הסוהר‬
‫קובע כי אסיר זכאי לפעילות חינו או פנאי‪ ,‬בהיק ובתנאי כפי שיקבעו בתקנות ובפקודות השירות‪ .‬כבר בראשית‬
‫הדברי יאמר כי נכו לכתיבת שורות אלו‪ ,‬טר נקבעו תקנות לנושא זה וסביב גיבוש הנוסח הסופי של אלו‬
‫מתקיימי דיוני‪ ,‬לרבות בחינת המשמעויות התקציביות הכרוכות בתיקו‪ ,‬כולל גידול מתחייב בתקציב המוקצה‬
‫לכלל פעילויות התקו‪ .‬בסעי ‪ 11‬ג' המוזכר נקבע כי אסיר זכאי לפעילות חינו או פנאי ואינו קובע חובה לכל אסיר‬
‫חינו ופנאי‪ .‬בהקשר זה יודגש כי קיימת אבחנה בי סוגי הפעילויות הניתני על ידי מער החינו‪ .‬בהגדרת פעילויות‬
‫חינו נכללות כלל הפעילויות שתכלית להקנות לאסיר השכלה פורמלית ברמות שונות‪ ,‬החל ברמת אולפ ועד‬
‫להשלמת ‪ 12‬שנות לימוד‪ ,‬פעילות זו מתבצעת בהנחיית מורי מקצועיי במסגרת מרכזי חינו‪ .‬פעילות פנאי –‬
‫פעילויות שבאופיי הינ פעילויות הפגתיות וייחודיות הינה בכ שאינ חייבות להיות מלוות על ידי קצי חינו‪.‬‬
‫בפעילות מסוג זה תפקידו של קצי החינו מסתכ באיתור הצרכי ההפגתיי ואספקת האמצעי כפי שאושרו על‬
‫ידי גורמי הבטחו‪ .‬פעילויות כדוגמת אלו שמצוינות בדו"ח המבקרות של המבקרות הרשמיות )קבוצות פסיכו‬
‫חינוכיות וכיוב'( הינ פעילויות שיקו הנכללות במסגרת סעי ‪ 11‬ד' לחוק ומיועדות לאסירי תושבי ישראל‬
‫ואזרחיה‪ ,‬ואינ ניתנות באגפי המאוכלסי כול באסירי שב"חי‪ .‬לעניי פעילות חינו להקניית השכלה ‬
‫פעילויות אילו מבוצעות א ורק במרכזי החינו‪ ,‬על ידי מורי מקצועיי כפי שצוי‪ ,‬למטרות רכישת השכלה‪ .‬בבית‬
‫סוהר דמו אי מרכז חינו‪ .‬שירות בתי הסוהר אינו מפעיל כיתות לימוד באמצעות מורי מקצועיי בתו אגפי‬
‫הכלא‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬בשנתיי האחרונות קוצ‪ 3‬תקציב ההשכלה ובמסגרת זו נסגרו ‪ 24‬כיתות לימוד בכלל יחידות‬
‫שב"ס"‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫במתק" סהרוני התרש צוות המבקרי כי סגל המתק עושה מאמצי בנושא החינו‪ ,‬א עדיי‬
‫הפעילויות החינוכיות שמתקיימות בכלא אינ מספיקות‪ .‬בכיתת החינו מתאפשרת פעילות של עד‬
‫‪ 12‬אנשי ומתקיימות בה בי ‪ 3‬ל‪ 4‬פעילויות בכל יו‪ ,‬וזאת בעוד תק האכלוס במתק עומד על‬
‫‪ 170‬כלואי‪ .‬צוות המבקרי סבר כי יש לדאוג לקיו פעילות חינוכית בשעות הפנאי מעבר‬
‫לקיי‪ ,‬על מנת שהכלואי לא יהיו חסרי מעש במש זמ שהיית במתק‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫בבתי הסוהר כרמל‪ ,‬קישו"‪ ,‬השרו"‪ ,‬הדרי ונפחא נמצאו ליקויי הנוגעי למסגרות החינו בכל‬
‫הנוגע לכלואי ביטחוניי‪ ,‬כמתואר בפרק ג‪.2.‬‬
‫ד‪ .‬ליקויי במת" טיפול רפואי‬
‫סעי ‪)9‬ב( לחוק המעצרי וסעי ‪11‬ב)ג()‪ (1‬לפקודת בתי הסוהר קובעי את זכותו של עצור‪/‬אסיר‬
‫לטיפול רפואי הנדרש לש שמירה על בריאותו ולתנאי השגחה מתאימי על פי דרישת רופא‬
‫שב"ס‪.‬‬
‫ב‪ 15‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬נתקבלו תלונות שונות הנוגעות‬
‫לטיב הטיפול הרפואי ולזמינותו‪.‬‬
‫במתק" הרפואי מר"ש התרשמו המבקרי הרשמיי מקיומו של עומס רב על המתק המוביל‬
‫לפגיעה בזמינות ואיכות הטיפול שנית לכלואי‪ .‬כ למשל‪ ,‬נמצא שכמות התורי היא מוגבלת‬
‫וכי רשימות ההמתנה לרופאי בתחומי התמחות מסוימי או לניתוחי ה ארוכות‪ .‬כמו כ‪,‬‬
‫נמצא כי יש אסירי המוכני לוותר על בדיקה כדי להימנע מהסכל הכרו בהובלה למר"ש‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬נמצא כי המעבדה של המתק פועלת באופ מצומצ במש תקופה ארוכה בשל תקני‬
‫שאינ מאוישי‪ ,‬וכי כתוצאה מכ‪ ,‬מובלי הכלואי לבתי חולי מחו‪ 3‬לכלא לצור ביצוע‬
‫הבדיקות‪ .‬התנהלות זו כרוכה לא רק בעלויות גבוהות ובבעיות לוגיסטיות‪ ,‬אלא ג בסבל רב‬
‫לכלואי הקשור לתנאי ההובלה לבתי החולי‪ ,‬עד כדי נכונות לוותר על טיפולי‪ .‬עניי נוס‬
‫שעלה בביקור קשור למחסור במיטות‪ ,‬דבר הגור לכ שכלואי משתחררי לעיתי בטר עת‬
‫ונאלצי לעבור לאג המעבר באיילו‪ .‬ברי כי שחרור בטר עת והעברה לאג המעבר‪ ,‬אינ‬
‫‪74‬‬
‫מיטיבי את הטיפול הרפואי‪.‬‬
‫‪ 73‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.10.14‬מפקד ביס"ר סהרוני מציי כי המבקרי ביקרו באג ‪ 12‬ולא באג‬
‫‪ .11‬נבנתה כיתה אחת בכל האגפי במתח ג'‪ ,‬כ שבכל אג שמאכלס ‪ 170‬שוהי יש כיתת לימוד אחת‪ .‬בנוס‪ ,‬חדר‬
‫האוכל משמש ככיתת לימוד בי הארוחות‪ ,‬בשעות הבוקר ואחר הצהרי‪ .‬במתק סהרוני ישנ ‪ 4‬קצינות חינו‬
‫העושות עבודת קודש במהל שעות היו‪ ,‬בכל האגפי‪ .‬בנוס ישנ מספר מתנדבי המגיעי לאגפי‪ ,‬התורמי‬
‫מיכולת למע השוהי‪ .‬כ"כ ישנ מורות ומדריכי חוגי בשירותי קנויי המפעילי חוגי‪ ,‬כיתות לימוד וג‪.‬‬
‫לשוהי מתאפשרת פעילות דתית בכל האגפי ובכל שעות היו‪ .‬לשוהי סופקו משחקי שולח‪ ,‬כדורע וכדור סל‬
‫במש כל היו‪ .‬באג ‪ 11‬ישנה כיתת לימוד באמצעות שוההמורה‪ ,‬ומגמה זאת צפויה להתרחב בהמש‪ ,‬כיוזמה‬
‫מקומית"‪.‬‬
‫תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.1.15‬במתק ישנו מער חינו המנוהל על ידי קצינת חינו וכולל פעילויות‬
‫העשרה ויצירה‪ ,‬בריאות ואומנות שימושית‪ ,‬תכשיטנות ועוד‪ .‬כמו כ מתאפשרת פעילות ספורט מגוונת ומשחקי‬
‫שולח ולוח‪ ,‬כולל כדור ע‪ ,‬כדור רגל‪ ,‬דומינו‪ ,‬דמקה‪ ,‬טניס שולח ועוד‪ .‬פעילויות נוספות מבוצעות בסיוע מדריכות‬
‫ומורות ממשרד החינו‪ .‬בנוס‪ ,‬מתבצעות פעילויות העשרה והפוגה‪ ,‬כולל יצירות אומנות‪ ,‬פיסול‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬וכלי נגינה‪,‬‬
‫על ידי מתנדבי צעירי מהמכינות הצבאיות‪ ,‬במהל כל השנה‪ .‬יוער כי בהיקפי הקיימי שיתו הפעולה מצד‬
‫השוהי הוא שולי"‪.‬‬
‫‪ 74‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.12.14‬המחסור במיטות נוצר עקב עבודות שיפו‪ .3‬ע סיו השיפו‪ 3‬תיפתר‬
‫בעיית המחסור במיטות"‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש להרחיב את פעילות המעבדה במר"ש‪ 75‬ולהמשי' לפעול‬
‫להגדלת מספר התורי העומדי לרשות שב"ס‪ ,‬במיוחד בתחומי התמחות בה הבעיה מוכרת‬
‫ובוערת‪ .‬כמו כ"‪ ,‬יש לפעול להקמת מרפאות מומחי ג במתקני כליאה נוספי שהרי קיומ של‬
‫המרפאות במר"ש בלבד‪ ,‬יוצר עומס רב על מר"ש ודורש הובלת כלואי מבתי כלא מרוחקי‬
‫‪76‬‬
‫לקבלת ייעו‪ -‬של מומחה‪.‬‬
‫ראוי לציי‪ ,‬כי הקשיי עמ נאלצי להתמודד כלואי חולי מתעצמי עוד יותר ככל שמדובר‬
‫בכלואי שמצב הרפואי קשה ומורכב במיוחד‪ ,‬כגו כלואי דמנטיי‪ ,‬קטועי גפיי‪ ,‬בעלי נכויות‬
‫קשות או הסובלי מלקות קוגניטיבית משמעותית‪ .‬לפיכ'‪ ,‬ראוי לחשוב על פתרו" מערכתי‬
‫באמצעות הפניית הכלואי למסגרות אזרחיות חלופיות שיכולו לתת לה מענה רפואי מותא‬
‫למצב‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫בבית המעצר אבו כביר מועסק רופא כללי בימי אה בלבד בי השעות ‪ .17:0007:30‬בהעדרו של‬
‫הרופא‪ ,‬המענה הרפואי נית על ידי חובש )במתק מועסקי ‪ 4‬חובשי בשעות הבוקר ושני‬
‫חובשי בשעות הלילה(‪ ,‬ובמקרי שיש צור בטיפול דחו מובל העצור למר"ש או לבית חולי‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬קיימת במתק" בעיה של זמינות בטיפול רפואי על ידי רופא בשעות אחר הצהריי‬
‫והלילה‪ ,‬וכ" במהל' כל סו‪ ,‬השבוע‪ 78.‬בשל בעיה זו נאלצי עצורי במקרי דחופי לספוג את‬
‫סבלות ההובלה וא‪ ,‬ייתכנו מקרי בה מצבו הרפואי של עצור לא יאובח" כדבעי במש' זמ" רב‬
‫)למשל‪ ,‬לא אחת קורה שעצורי מובאי למתק בשעות הלילה ולמחרת בבוקר מועברי לבית‬
‫המשפט ומוחזקי ש במש רוב שעות היו ולא חוזרי למתק אלא רק כעבור יממה(‪ .‬בעקבות‬
‫ביקורת דומה שהועלתה בדוחות ביקורי רשמיי קודמי של הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התחיל‬
‫פיילוט במסגרתו הועסק רופא כללי בבית המעצר ג בשעות הלילה‪ .‬לדברי קצינת האסירי‪,‬‬
‫לאחר סיו הפיילוט נער דיו בנציבות שב"ס במסגרתו הוחלט על מת שירותי רפואה בשעות‬
‫הלילה‪ ,‬אול עקב אי הסכמות בנוגע לשעות העבודה המסוימות טר יצא השינוי לדרכו‪.‬‬
‫הסניגוריה הציבורית שמחה לשמוע כי נית" אישור עקרוני למת" טיפול רפואי בשעות הלילה‪,‬‬
‫‪79‬‬
‫ומקווה כי שעות הפעילות יוסדרו בהקד האפשרי‪.‬‬
‫בבית הסוהר נווה תרצה הלינו כלואות בביקור משנת ‪ 2013‬על יחסה המזלזל של הרופאה‬
‫האחראית כלפיה‪ .‬מפקדת הכלא הבטיחה לשוחח ע הרופאה ולרענ את נהלי ההתנהגות אל מול‬
‫הכלואות‪ .‬בביקור נוס שנער במקו בשנת ‪ 2014‬הושמעו תלונות דומות‪ .‬הכלואות הלינו כי‬
‫‪ 75‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.12.14‬בימי אלה מתקיי הלי איתור וגיוס של עובדת מעבדה‪/‬לבורנטית"‪.‬‬
‫‪ 76‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.12.14‬מער הרפואה בשב"ס פועל מול בתי החולי להגדלת מספר התורי‬
‫לרופאי מומחי‪ .‬לאחרונה הוקמה מרפאת מומחי במתח אשל בדרו‪ ,‬הנותנת מענה לבתי הסוהר שבמחוז‬
‫הדרו‪ .‬מער הרפואה ממשי לפעול בכיוו זה‪ ,‬בהתקשרויות נוספות מול בתי חולי נוספי‪ ,‬בפריסה ארצית"‪3‬‬
‫‪ 77‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.12.14‬מדובר בהמלצת הנוגעת למדיניות הכליאה בישראל‪ ,‬סוגיה אשר אינה‬
‫רובצת לפתחו של שירות בתי הסוהר‪ .‬מער הרפואה בשב"ס ממלי‪ 3‬בפני ועדת השחרורי על שחרור מוקד של‬
‫אסירי‪ ,‬אשר להערכתו יש מקו לשחרר מטעמי רפואיי‪ .‬לא כל המלצותיו אושרו עלידי הוועדה"‪.‬‬
‫‪ 78‬מפקד המתק מסר כי בהעדר תקציב נאל‪ 3‬שב"ס לייצר מענה רפואי לעצורי באמצעות חובשי המתק‪ .‬במקרי‬
‫קיצו נלקח העצור אל בית החולי בליווי צוותי מד"א‪ ,‬חובשי המרפאה וצוות סוהרי‪ .‬במקרי דחופי פחות‪,‬‬
‫נלקחי העצורי אל המר"ש על ידי מער ליווי‪.‬‬
‫‪ 79‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :2.10.14‬בית מעצר ת"א נכלל במסגרת פרויקט הרופא המתחמי‪ ,‬אשר אושר ע"י‬
‫הנציב‪ .‬במסגרת הפרויקט סוכ כי יועסקו רופאי בבימ"ר‪ ,‬בשירותי קנויי‪ ,‬לאחר שעות העבודה הרגילות ובסופי‬
‫שבוע‪ .‬בפרויקט זכתה חברת 'פמי פרימיו'‪ ,‬אשר נמצאת בתהלי גיוס רופאי‪ ,‬לצור יישומו‪ .‬בימי אלה החל‬
‫יישו הפרויקט בבית סוהר צלמו בצפו‪ ,‬ש מועסקי רופאי לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע‪ .‬בהמש‪,‬‬
‫כאמור‪ ,‬יורחב הפרויקט לבתי סוהר נוספי‪ ,‬כולל ג למעצר תל אביב"‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫הרופאה אינה זמינה‪ ,‬וכי היא מפגינה זלזול‪ ,‬חוסר אמו וחוסר סבלנות כלפיה‪ .‬בינתיי נמסר כי‬
‫‪80‬‬
‫הרופאה עברה לבית סוהר אחר‪.‬‬
‫בבית המעצר ניצ" הלינו כל הכלואי שנכחו בשיחה שנערכה ע אנשי הסניגוריה הציבורית כי‬
‫הרופא האחראי במתק מפגי כלפיה יחס מזלזל ובלתי מקצועי‪ .‬לדבריה הרופא נוהג לצחוק‬
‫עליה ולדחות בנקל תלונות לגבי בעיות רפואיות‪ .‬כמו כ‪ ,‬לדבריה הרופא אמור להגיע לביקור‬
‫חולי באג אחת לשבוע‪ ,‬א הוא מגיע רק אחת לשבועיי‪ ,‬הוא נעדר חלק לא מבוטל מהזמ‪,‬‬
‫‪81‬‬
‫ולצור קבלת טיפול נדרש להמתי זמ רב‪.‬‬
‫בבית המעצר הדרי הוצגו למבקרי נתוני לפיה כ‪ 80%‬מ העתירות שהוגשו על ידי כלואי‬
‫במתק נגעו לטיב הטיפול הרפואי‪ .‬ממצא זה הוביל את הנהלת המתק לערו סקר שביעות רצו‬
‫בקרב הכלואי של המתק לבחינת רמת הטיפול הרפואי הנית לה‪ .‬תוצאות הסקר הראו‬
‫שקיימת שביעות רצו נמוכה מ הטיפול‪ ,‬ובעקבות זאת בוצעו מספר שינויי אשר הובילו לטענת‬
‫הנהלת הכלא להטבה משמעותית בטיפול הרפואי‪ .‬בי היתר‪ ,‬שונה מספר הכלואי השוהי‬
‫במרפאה במקביל‪ .‬יצוי‪ ,‬כי כבר בדוח ביקור קוד במקו שנער על ידי נציגי הסניגוריה‬
‫הציבורית נכתב שאי הקפדה על טיפול רפואי הול לכלואי והומל‪ 3‬שתק הרופאי יורחב‬
‫מאחד לשניי‪ .‬במהל הביקור האחרו התברר‪ ,‬כי עדיי מועסק רק רופא אחד במשרה מלאה‬
‫‪82‬‬
‫במתק ‪,‬ובסופי השבוע ישנו רופא תור המשרת את כל מתח בתי הסוהר בשרו‪.‬‬
‫עניי נוס שעלה בביקור קשור לאופ הטיפול וההחזקה של אחד הכלואי‪ ,‬נשא ‪ .HIV‬המבקרי‬
‫ראו כי כלוא זה הוחזק בגפו בתא שחדר השירותי בו מוזנח וקירותיו מוכתמי ומתקלפי‪.‬‬
‫הכלוא סיפר‪ ,‬כי קוד להגעתו למתק הוש באג ההפרדה למש ‪ 10‬ימי‪ ,‬לאחר שהוכה במתק‬
‫אחר ונלקח לבית החולי‪ .‬לדבריו‪ ,‬א שבבית החולי הומל‪ 3‬להמשי בטיפול רפואי בחבלה‬
‫שנגרמה לרגלו‪ ,‬הוא הוחזר לידי שב"ס להתארגנות קצרה כביכול‪ ,‬א מעול לא נלקח בחזרה‬
‫לבית החולי‪ .‬עוד טע הכלוא כי מאז הגיעו למתק הוא אינו מטופל בתרופות הנכונות ל‪,HIV‬‬
‫שכ תרופותיו הוחלפו‪ .‬בנוס‪ ,‬טע כי הובטח לו על ידי הרופאה שייבדק על ידי רופא אימונולוג‪,‬‬
‫אשר מגיע למתק מפע לפע‪ .‬לדבריו נבדק על ידי המומחה בסמו למעצרו‪ ,‬א מאז לא קיבל‬
‫הזדמנות לפגוש בו בשנית‪ .‬בינתיי‪ ,‬נגר לו לדבריו נזק שיכול להביא להתדרדרות חמורה במצבו‬
‫ולהחמרה במחלתו‪ .‬כמו כ‪ ,‬הכלוא ביקש להתריע בפני צוות המבקרי על כ שהוא נאל‪ 3‬לחלוק‬
‫‪ 80‬משב"ס נמסר כי הרופאה עברה לבית סוהר השרו‪ ,‬וכי ייתכ שבגלל מספר הכלואות הרב שהיה באחריותה‬
‫התעורר קושי לספק תשומת לב וזמינות כנדרש‪.‬‬
‫תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.12.14‬במסגרת סבב רוטציות שנעשה‪ ,‬רופאת בית הסוהר עברה לאחרונה מנווה‬
‫תרצה והחלה לשמש כרופאה ביחידה אחרת‪ ,‬ללא קשר לנאמר בביקורת‪ .‬לציי שרופאת בית הסוהר ד"ר מרגוליס‬
‫עסקה במסגרת תפקידה בתורניות במר"ש ובמספר בתי סוהר במחוז בסופי שבוע ולכ נעדרה בימי אלה מהעבודה‬
‫השוטפת בבית הסוהר‪ .‬יחד ע זאת לציי שעבודתה המקצועית הרפואית לא נפגעה והאסירות טופלו כראוי‬
‫ולשביעות רצו האסירות"‪.‬‬
‫‪ 81‬בשיחה ע מפקד המתק נמסר למבקרי כי העניי ייבדק‪ ,‬וכי אמירות מזלזלות ויחס משפיל מצד הרופא‪ ,‬א היו‬
‫כאלו‪ ,‬אינ מקובלות ומצריכות בדיקה מיידית‪ .‬לגבי איכות הטיפולי עצמ‪ ,‬נמסר כי בכל יו מתקיימי שלושה‬
‫מסדרי חובש וכי מפקד המתק נוהג לערו סיורי באגפי בליווי אחראי המרפאה כדי שיינת מענה מידי לכל‬
‫טרוניה‪ .‬עוד נאמר כי לעיתי הכלואי מתלונני על טיפול רפואי ללא הצדקה‪ ,‬וכי הטיפול נית במועד‪ ,‬א א‬
‫המטופלי אינ שבעי רצו מאיכותו‪.‬‬
‫‪ 82‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬כל עצור מקבל שירותי רפואה בהתא למצבו‪ .‬א קיימות תלונות‬
‫ספציפיות יטופלו‪ ,‬ההערה אמורפית ואינה נסמכת על נתוני וניתוח מקצועי‪ .‬לגבי סופי שבוע אכ ישנו רופא תור‬
‫הנות שירות לכל המתח‪ .‬לדעתנו מדובר במענה מספק‪ .‬במקרי חריגי‪ ,‬במידה ונדרש‪ ,‬מוזעק כוח עזר לפי‬
‫הצור"‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫מכונת תספורת ומכונת גילוח ע כלואי נוספי‪ .‬לדבריו‪ ,‬עליו להשתמש בציוד בזהירות רבה‬
‫‪83‬‬
‫ולהיזהר במיוחד שלא יחת וידמ באופ שיסכ כלואי אחרי‪.‬‬
‫בבית סוהר שיטה העלו כלואי תלונות על טיב הטיפול הרפואי לו זכו‪ .‬כלוא אחד‪ ,‬שסובל‬
‫מדלקת באוז ומסחרחורת‪ ,‬טר נבדק על ידי רופא למרות בקשות חוזרות ונשנות‪ .‬כלוא אחר‬
‫סיפר כי נפל ונחבל‪ ,‬וידו נשברה‪ ,‬א רופא בית הסוהר סירב לפנותו לבית החולי‪ .‬רופא בית‬
‫הסוהר השיב כי בשתי בדיקות שער לא אובח שבר‪ ,‬ולאחר שהופנה הכלוא לרנטג בבית החולי‬
‫"העמק" בעפולה‪ ,‬אובח שבר בעצ והומל‪ 3‬לקבע בגבס‪ .‬כלוא אחר‪ ,‬אשר סובל מבעיות גב‪,‬‬
‫והמבקרי התרשמו כי הוא מרותק למיטה ואינו יכול לקו ממנה‪ ,‬התלונ כי אינו מקבל טיפול‬
‫רפואי ראוי‪ .‬לגבי כלוא זה‪ ,‬השיב הרופא‪ ,‬כי הוא נבדק על ידי אורתופד וממתי לפיזיותרפיסט‬
‫אשר אמור להגיע לבית הסוהר‪ .‬כלוא נוס התלונ כי הוא סובל מסינוסיטיס וטר פגש רופא‪,‬‬
‫למרות החלטה בעתירת כלוא שהגיש בעניי‪ ,‬כ לטענתו‪ .‬התלונות הועברו למפקד הכלא‪ ,‬אשר‬
‫מסר כי יעשה בירור בעניי מול הרופא‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" הלינו כלואי רבי על חוסר הזמינות של רופאת בית הכלא‪ ,‬על איכות הטיפול‬
‫הרפואי שנית לה‪ ,‬וא על כ שלא קיבלו את התרופה או את הטיפול המתאימי למצב‬
‫הבריאותי‪ ,‬על א המלצות של רופאי מומחי‪ .‬מפקד הכלא מסר כי העומס על הרופאה הוא‬
‫גדול‪ ,‬בהתחשב בכ שמועסקת רופאה אחת שמטפלת בכלל הכלואי של בית הסוהר ונדרשת‪ ,‬בי‬
‫היתר‪ ,‬לתת מענה לכ‪ 300‬חולי כרוניי‪ .‬מפקד הכלא הסכי ע המבקרי שייתכ שיש מקו‬
‫להגדיל את הצוות הרפואי בבית הסוהר ולהביא רופא נוס אשר יסייע בהקטנת העומס‪ 84.‬לצד‬
‫האמור‪ ,‬ראוי לציי לחיוב כי מפקד הכלא דאג לטיפול מיידי בשני מקרי פרטניי שהועלו בפניו‬
‫על ידי המבקרי‪ :‬כ לגבי כלוא שאחד מהקביי שלו היה לא תקי‪ ,‬הוא דאג לתיקונו; וכ לגבי‬
‫כלוא נוס‪ ,‬שזכה להסבר מלא מרופאת בית הסוהר לגבי מצבו הרפואי בנוכחות מפקד בית‬
‫הסוהר )אשר א תירג לו את הדברי לשפה הערבית( והובטח לו כי הוא יילקח לצילו לו נדרש‬
‫‪85‬‬
‫במרפאות החו‪.3‬‬
‫בבית סוהר רימוני נשמעו תלונות על העדר שירותי רפואה ראויי בשני הביקורי שנערכו‬
‫במקו בשנת ‪ 2013‬ובשנת ‪ .2014‬בביקור הראשו טע אחד הכלואי שהטיפול שנית לו על ידי‬
‫החובש‪ ,‬בעקבות אירוע בו החליק באג ונפל על גבו‪ ,‬היה לא ראוי‪ .‬זאת משו שבמקו לפנות‬
‫אותו באלונקה‪ ,‬פינו אותו למרפאה בכיסא גלגלי‪ ,‬כ שנאל‪ 3‬להזיז את עמוד השדרה במצב‬
‫‪ 83‬בשיחה ע רופאת בית הסוהר נמסר כי העצור אכ מחכה לביקור האימונולוג‪ ,‬א באותו שלב טר תואמה הגעתו‬
‫בשל אילוצי יומנו העמוס של המומחה‪ .‬הרופאה הסבירה שהעצור מקבל את קוקטייל התרופות נגד ‪ ,HIV‬אינו מרוצה‬
‫מ החלופות שהוא נוטל למספר תרופות שהכיר‪ ,‬אול מצב זה אינו מסכ את בריאותו‪ .‬לגבי הפגיעה ברגלו‪ ,‬הסבירה‬
‫הרופאה שהעצור הוכה טר הגעתו למתק וטופל בבית החולי‪ .‬לדבריה‪ ,‬רגלו של העצור צולמה ברנטג ולאחר מכ‬
‫הוחלט שדי בהמש הטיפול במרפאת המתק ואי צור באשפוז בבית החולי לפי שעה‪.‬‬
‫תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬לא נית לבדוק את תלונות העצור המלי על הטיפול הרפואי היות שלא נמסר‬
‫שמו‪ .‬נשאי ‪ HIV‬מקבלי מכונת תספורת וגילוח אישית‪ .‬חל איסור על נשאי ‪ HIV‬לחלוק מכונת תספורת ו‪/‬או גילוח‬
‫ע עצורי אחרי‪ ,‬מטעמי ברורי"‪.‬‬
‫‪ 84‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬לדעת הגורמי המקצועיי‪ ,‬המענה הרפואי בבית הסוהר מספק ועונה‬
‫על הצרכי‪ .‬גורמי הרפואה במחוז מבקרי את אופ מת השירות הרפואי ביחידה ובשלב זה אי צור בתוספת כוח‬
‫אד"‪.‬‬
‫‪ 85‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬צוות המרפאה ביחידה כולל רופאת שיניי‪ ,‬קטנ"ס‪ ,‬אחראית מרפאה‬
‫וצוות חובשי‪ ,‬העובדי במשמרות‪ .‬הצוות עושה ימי כלילות למת טיפול רפואי ראוי‪ ,‬לכלל האסירי‪ .‬לציי‬
‫שישנ ‪ 278‬אסירי אשר מוגדרי כחולי כרוניי ואשר דורשי טיפול אינטנסיבי יותר משאר האסירי‪ .‬המענה‬
‫הרפואי מקצועי ונאות ונבח באופ תדיר על ידי גורמי הרפואה במחוז ובנציבות"‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫הרגיש בו היה נתו ולהתיישב‪ .‬בנוס ציי‪ ,‬כי המתי זמ רב עד שפונה לבית החולי לש עריכת‬
‫בדיקות‪ ,‬וכשפונה‪ ,‬הפינוי נעשה באמצעות רכב "פוסטה" לבית החולי מאיר בכפר סבא ולא‬
‫באמצעות אמבולנס‪ ,‬ועל כ סבל מכאבי עזי‪ .‬כמו כ ציי שאנשי שב"ס אשר ליוו אותו לבדיקה‬
‫בבית החולי‪ ,‬קיבלו על דעת החלטה לחזור לכלא‪ ,‬בטר הסתיימו הבדיקות‪ 86.‬תלונה נוספת‬
‫הושמעה מפי כלוא שבעברו אירוע מוחי המאובח כסובל ממחלת האפילפסיה‪ .‬הכלוא ביקש‬
‫לעבור בדיקת סי‪.‬טי‪ .‬מוח‪ ,‬א לדבריו לא מאפשרי לו זאת‪ .‬לדבריו א הגיש עתירת אסיר בנושא‬
‫שטר נדונה‪ 87.‬בביקור השני‪ ,‬משנת ‪ ,2014‬הושמעו תלונות של כלואי שוני על המתנה ממושכת‬
‫לקבל טיפול רפואי‪ .‬כמו כ‪ ,‬אחד הכלואי התלונ כי בעבר קיבל טיפול במר"ש לבעיות הגב שלו‪,‬‬
‫וכעת הרופאה בבית הסוהר טוענת כי אי כל מידע על בעיה כלשהי בגבו ולכ אינו נזקק לטיפול‬
‫רפואי‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר התלונ כלוא על כ שלא קיבל טיפולי שיניי‪ .‬לדבריו קיבל בעבר שתלי‬
‫והוא ממתי להרכבת שיניי‪ ,‬א שירות בתי הסוהר מעכב את הכנסת הרופא שאמור לסיי את‬
‫הטיפול‪ .‬למבקרי נמסר בתגובה על ידי אחד החובשי כי העניי נמצא בטיפולו של רע" רפואת‬
‫שיניי‪ ,‬ומפקד הכלא מסר‪ ,‬שתק רע" שיניי לא מאויש מזה ארבעה חודשי‪ ,‬ולכ חל עיכוב‬
‫בטיפולי השיניי של ארבעה כלואי‪ ,‬ביניה הכלוא המדובר‪ .‬ביו הביקור האחרו‪ ,‬נמסר לאנשי‬
‫הסניגוריה הציבורית כי העניי טופל לאחר שמונה רע" שיניי באופ זמני והוצג בפניה אישור‬
‫להכנסת רופא שיניי‪ .‬קשה לקבל מצב שבו טיפול רפואי חיוני יתעכב במש' חודשי רבי בשל‬
‫אימילוי תק" כזה או אחר בשב"ס‪.‬‬
‫בבית סוהר רמו" נשמעה תלונה על כ שהכלואי ממתיני זמ רב לקבלת טיפול רפואי מחו‪3‬‬
‫‪89‬‬
‫לכלא‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו התלוננו כלואי כי ביקשו לראות רופא‪ ,‬א נאלצו להמתי למעלה משבוע‬
‫‪90‬‬
‫ימי עד שקיבלו מענה‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה הועלתה‪ ,‬במסגרת הביקור משנת ‪ ,2013‬בעיה הנוגעת לעיכוב בקבלת חומר‬
‫רפואי של כלואי מקופות החולי‪ ,‬בעיקר לגבי כלואי המגיעי למתק בימי חמישי אחר‬
‫הצהריי‪ .‬בעיה זו‪ ,‬הקשורה לפרוצדורה מסורבלת ולמידת היענות וזריזות של שירותי קופות‬
‫החולי‪ ,‬גורמת לכ שכלואי עלולי שלא לקבל טיפול תרופתי מתאי ונכו מיד ע הגעת ועד‬
‫‪ 86‬מפקדת בית הסוהר מסרה בתגובה שהמעלית בבית הסוהר אינה מאפשרת פינוי באמצעות אלונקה‪ .‬לעניי מש‬
‫הזמ עד שהוחלט לפנות את הכלוא לבית החולי‪ ,‬מפקדת הכלא ציינה שמדובר בשקול דעת רפואי גרידא וא הרופא‬
‫היה מגיע למסקנה שיש לפנות את הכלוא אדהוק‪ ,‬היה מורה על כ באופ מיידי‪ .‬לגבי הטענה שאנשי שב"ס עזבו על‬
‫דעת את בית החולי ללא שהסתיימו כל הבדיקות‪ ,‬מפקדת הכלא השיבה שברגע שכלוא מתקבל למיו‪ ,‬הוא‬
‫בסטטוס של "אזרח מ השורה" ולא יכול להשתחרר מבית החולי ללא טופס שחרור מסודר מהקבלה לאחר שבוצעו‬
‫עבורו כל הבדיקות הנדרשות‪.‬‬
‫‪ 87‬מפקדת הכלא השיבה שלאותו כלוא נקבעה בדיקת סי ‪.‬טי‪ .‬בתקופה הקרובה‪.‬‬
‫‪ 88‬משב"ס נמסר בתגובה כי כל כלוא המבקש לראות רופא‪ ,‬בקשתו מטופלת ללא דיחוי‪ .‬לגבי הכלוא שהתלונ על‬
‫חוסר טיפול בבעיות הגב שלו נמסר‪ ,‬כי הוא מקבל באופ קבוע טיפול תרופתי לו הוא זקוק‪.‬‬
‫‪ 89‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.9.14‬עד כה אסירי הוצאו למרפאות מומחי בבתי חולי‪ ,‬בהתא‬
‫לתאריכי שנקבעו ע"י בתי החולי ולעיתי נאלצו להמתי זמ רב לתורי‪ .‬לאחרונה נפתחה מרפאת מומחי‬
‫בביס"ר אשל שבמסגרתה יטופלו כלל האסירי המחוז וההמתנה תתקצר באופ משמעותי"‪.‬‬
‫‪ 90‬תגובתו של סג מפקד בית הסוהר‪ ,‬גנ"מ עאמר‪ ,‬לתלונות אלו הייתה שהעצורי מקבלי טיפול רפואי בזמ ובמועד‬
‫המקובל‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫אשר יגיע תיק הרפואי‪ ,‬לעיתי למש פרק זמ של יומיי )א שנטע כי חל שיפור ניכר בשיתו‬
‫הפעולה בי הגורמי(‪ .‬תלונה נוספת שנשמעה קשורה לשטח הקט יחסית של המרפאה‪ ,‬אשר‬
‫במצבי בה קיימת חפיפה בשעות הפעילות של הרופאי השוני‪ ,‬אי בה די מקו לקבלת‬
‫החולי‪ .‬עובדה זו פוגעת בעבודת הרופאי‪ ,‬בטיפול הנית לחולי ובפרטיות‪ 91.‬בביקור האמור‬
‫נתקלו אנשי הסניגוריה הציבורית ג בבעיה הקשורה לטיפול הפסיכיאטרי שנית בבית הסוהר‬
‫לכלואי הזקוקי לכ‪ .‬בביקור עלה‪ ,‬כי רופא פסיכיאטר מגיע פעמיי בשבוע ל‪ 4‬שעות‪ ,‬וכי‬
‫במקרה הצור‪ ,‬הכלואי יוצאי לטיפולי מחו‪ 3‬למתק בבתי החולי האזרחיי כגו‪ :‬ברזילי‪,‬‬
‫שער משנה וכד'‪ .‬כמו כ‪ ,‬יש אפשרות לבדיקת פסיכיאטר באמצעות ‪) 7VC‬שיחת וידאו( במקרי‬
‫המתאימי‪ .‬בדיקת ה‪ VC‬חשובה והכרחית בעיקר במקרי דחופי בה צריכי לקבל הערכה‬
‫מהירה‪ ,‬טיפולית או במצבי חירו‪ ,‬לגבי עצור‪/‬שפוט‪ .‬ע זאת‪ ,‬משיחה שערכו אנשי הסניגוריה‬
‫הציבורית ע הקרימינולוגית שעורכת את ה‪ VC-‬אל מול הפסיכיאטר‪ ,‬עלה כי במקרי בה‬
‫החולה מסרב לבדיקה או לא משת פעולה ע בדיקה זו הוא מוחזר לתאו‪ ,‬ש ימתי עד אשר‬
‫יראה את פסיכיאטר הכלא לכשיגיע‪ .‬לדעת הסניגוריה הציבורית‪ ,‬דחיה של בדיקה פסיכיאטרית‬
‫עד להגעת פסיכיאטר לכלא היא בעייתית‪ ,‬במיוחד כשתדירות הגעתו היא רק פעמיי בשבוע‪.‬‬
‫מרגע שנמצא כי יש לערו' בדיקה הרי שיש לקיימה בהקד האפשרי‪ ,‬א באמצעות שיחת‬
‫וידאו וא באמצעות מיו" פסיכיאטרי בבית החולי הפסיכיאטרי בבאר שבע‪ .‬סירובו של החולה‬
‫לערו' בדיקה בווידאו‪ ,‬שיכול לנבוע ממצבו הנפשי המעורער‪ ,‬אינו יכול להצדיק מניעת בדיקה‬
‫בהקד האפשרי‪ .‬לתוצאות הבדיקה יכולות להיות השלכות על המשפט‪ ,‬כמו ג על כשירותו‬
‫למעצר ועל אופי הטיפול הראוי בו בעת המעצר‪.‬‬
‫במתק" קציעות כלואי הלינו על כ שהרופא מתקשר עמ דר רשת הכניסה בלבד‪ ,‬מבלי להיכנס‬
‫למתח‪ ,‬והטיפול התרופתי שנית הוא אקמול בלבד‪ .‬תלונות אלו הוכחשו על ידי רופא המתק‬
‫ועל ידי הצוות‪ ,‬ונמסר כי הרופאי נכנסי לאוהלי והמטופלי נבדקי במרפאה‪ .‬כ הושמעה‬
‫תלונה מפי אחד הכלואי לפיה ביקש לקבל טיפול רפואי במש שבוע ולא נלקח לבדיקה‪ .‬מבדיקה‬
‫של רשימת המבקרי במרפאה בשבוע שלפני הביקור אכ עלה ששמו של המתלונ לא הופיע‪.‬‬
‫בפגישת הסיכו ע מפקד המתק‪ ,‬נמסר למבקרי כי המתלונ נלקח למרפאה‪ ,‬נבדק וקיבל‬
‫‪92‬‬
‫טיפול עוד באותו היו‪.‬‬
‫במתק" סהרוני העלו כלואי תלונות חוזרות על העדר טיפול רפואי נאות ועל קשיי בהבנת‬
‫מצב הרפואי ומהות הטיפול‪ .‬אחד הכלואי ציי כי התנאי בכלא דקל בו שהה במש ‪9‬‬
‫חודשי טובי מאלה שבמתק סהרוני‪ ,‬והלי על כ שהיחס לו זוכי הכלואי מצד אנשי‬
‫המרפאה במתק סהרוני אינו טוב‪ ,‬כי התנאי במרפאה אינ סטריליי וכי למעט מת אקמול‬
‫‪ 91‬נמסר כי יש כוונה להרחיב את מבנה המרפאה‪.‬‬
‫‪ 92‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬בהמש לטענת המסתנ )הש הושמט(‪ ,‬שטע כי לא ראה רופא‪ :‬ביו‬
‫הביקור הוזמ לרופא‪ ,‬הלי על שיעול וקיבל סירופ‪ .‬יצוי כי המסתנ אינו סובל ממחלות כרוניות ולא נזקק לטיפול‬
‫תרופתי קבוע‪ .‬כ"כ לא פנה מדצמבר ‪ 2012‬לראות רופא‪ .‬זאת ועוד‪ :‬מבדיקת אחראית מרפאה לגבי בקשות מסתנני‬
‫להגיע לרופא ]באמצעות החובש[ בי התאריכי ‪ ,15.5.1321.5.13‬עולה כי נתקבלו ‪ 55‬בקשות‪ .‬בפועל‪ ,‬מרישומי יומ‬
‫המרפאה עולה כי נבדקו אצל הרופא ‪ 61‬מטופלי‪ ,‬כאשר חלק זומנו לבדיקות מיוזמת המרפאה‪ .‬עוד אציי כי באג‬
‫‪ 4‬המאכלס מסתנני‪ ,‬נמצאי במעקב שוט ‪ 9‬מטופלי המקבלי טיפול תרופתי קבוע‪ ,‬כמו כ באג שוהה אסיר‬
‫השגחה הזוכה לטיפול קבוע על ידי פסיכיאטר‪ ,‬אשר נבדק לאחרונה ב‪."8.5.13‬‬
‫‪42‬‬
‫והנחיה להרבות בשתייה‪ ,‬לא נית טיפול רפואי ממשי‪ 93.‬במהל הביקור במרפאה‪ ,‬התרשמו‬
‫המבקרי כי המקו נראה שמור ונקי ומצויד בציוד חדשני המאפשר מת טיפול ראוי וטוב‪ .‬יחד‬
‫ע זאת‪ ,‬התנאי בתאי ההמתנה לביקור רופא היו קשי‪ .‬התאי מכוסי באיסכורית )במטרה‬
‫למנוע שיח בי הגברי השוהי במתק לבי הנשי השוהות באג הנשי(‪ ,‬וקשה לשהות במקו‬
‫למעלה ממספר דקות בודדות‪ ,‬וזאת בשל החו הכבד וחוסר האוורור‪ .‬המבקרי התריעו על כ‬
‫בפני מפקד המתק‪ ,‬שהורה באופ מיידי להתקי מאוורר תעשייתי בכל אחד מהתאי‪.‬‬
‫בבית סוהר נפחא הלינו הכלואי הביטחוניי על כ שאינ יודעי מה תאריכי הניתוח‬
‫‪94‬‬
‫הצפויי בעניינ‪.‬‬
‫ה‪ .‬שימוש בכבילה בלתי מידתית‬
‫ב‪ 6‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התקבלו דיווחי על כבילה בלתי‬
‫מידתית‪ ,‬מתוכ מקרי המעוררי חשש ממשי שהשימוש בכבילה הוא למטרות ענישה גרידא‪,‬‬
‫לרבות כלפי נשי וקטיני וא‪ ,‬קטיני הסובלי ממוגבלויות‪ .‬כמו כ"‪ ,‬התקבלו דיווחי חוזרי‬
‫על תופעה עליה התריעה בעבר הסניגוריה הציבורית בדבר כבילה ממושכת ובתנאי בלתי‬
‫ראויי של כלואי הסובלי מבעיות נפשיות קשות‪ ,‬וזאת תחת מת" טיפול רפואי המתאי לה‬
‫במחלקות הפסיכיאטריות במב""‪ .‬עוד יצוי"‪ ,‬כי בבתי סוהר רבי נמצא כי יומ" הכבילה‪ ,‬אשר‬
‫נועד לתעד את החלטות הכבילה של כלואי למיטה )מדוע נכבל הכלוא למיטה‪ ,‬זמני הכבילה‪,‬‬
‫הגור שאישר את הכבילה וכו'( לא עודכ" כראוי‪ ,‬כ' שלא נית" לערו' בקרה ראויה על השימוש‬
‫באמצעי ריסו" קיצוני זה‪.‬‬
‫בבית הסוהר אופק‪ ,‬המשמש לכליאת של קטיני‪ ,‬דווח על התנהלות חריגה ומדאיגה ביותר‬
‫הנוגעת לשימוש מופרז ובלתי מידתי באמצעי הריסו החמור ביותר הקיי בבתי הסוהר – כבילה‬
‫למיטה בארבע גפיי‪ .‬המבקרי הרשמיי שמעו טענות מפי קטיני כי הכבילה משמשת ג‬
‫כאמצעי ענישה‪ ,‬ולא רק במטרה להג מפני פגיעה של הכלוא בעצמו או באחרי‪ .‬אחד הקטיני‬
‫דיווח כי נכבל על ידי הסוהרי למיטה לזמ ארו ביותר של מעל לשתי יממות )טע שמדובר ב‪52‬‬
‫שעות(‪ ,‬וכי במש כל אות שעות שוחרר פעמיי‪ ,‬לצור עשיית צרכי ואכילה‪ ,‬ונכבל מחדש‬
‫לאחר מכ‪ .‬בעקבות מידע זה ביקשו אנשי הסניגוריה הציבורית לעיי ביומ הכבילות של כלא‬
‫אופק‪ ,‬ומצאו כי אכ יש תיעוד של שימוש באמצעי ריסו של כבילה למיטה של קטי זה ושל‬
‫שניי נוספי‪ ,‬אול בניגוד לנהלי הברורי בנושא‪ ,‬ביומ לא נרש מש השימוש באמצעי‬
‫הריסו ‪,‬והעמודה בטבלה המתייחסת למספר השעות של השימוש הייתה ריקה‪ .‬לדברי המפקדת‪,‬‬
‫הכלוא הקטי לא נכבל ל‪ 52‬שעות כדבריו‪ ,‬אלא נכבל למיטה למש ‪ 36‬שעות‪ ,‬במש כל סו‬
‫השבוע מיו שישי בבוקר ועד מוצאי שבת‪ .‬בתגובה לתמיהת אנשי הסניגוריה הציבורית על הצור‬
‫בכבילה למיטה לשעות רבות ובלתי סבירות אלו‪ ,‬ענתה מפקדת בית הסוהר שביו זה הצוות היה‬
‫מצומצ ולא נית היה להסתכ בשחרורו‪ 95.‬ככלל‪ ,‬העלה העיו ביומ הכבילות של בית הסוהר‬
‫‪ 93‬התלונות הובאו בפני מפקד המתק שהכחיש אות וטע כי אות מתלונני מקבלי את הטיפול הדרוש ומקבלי‬
‫הסבר על מצב‪.‬‬
‫‪ 94‬מפקד הכלא ציי כי המידע לא נמסר לכלואי מטעמי ביטחוניי‪ ,‬כאשר הכלואי מקבלי הודעה לילה לפני‬
‫הניתוח‪.‬‬
‫‪ 95‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪ ,18.12.14‬פירטה את השתלשלות האירועי במקרה המתואר‪ ,‬ובה נרש כי‬
‫בעקבות רצ אירועי שליליי‪ ,‬בהשפעת של הקטיני על אסירי אחרי‪ ,‬נכבלו הקטיני מעבר ל‪ 24‬שעות‬
‫‪43‬‬
‫אופק תמונה מדאיגה מאוד של השימוש באמצעי ריסו‪ ,‬ה ביחס למספר רב של כבילות למיטה‬
‫בארבע גפיי‪ ,‬וה ביחס למש הכבילה אשר ברוב המקרי נמשכה למעלה מ‪ 8‬שעות‪ .‬כמו כ‪ ,‬כל‬
‫אמצעי הריסו שצוינו ביומ היו של כבילה למיטה בארבע גפיי‪ ,‬ולא תועד ניסיו לנקוט באמצעי‬
‫ריסו קלי יותר‪ .‬בחלק מ המקרי לא תועד כלל מש השימוש באמצעי זה‪ .‬לדברי מפקדת בית‬
‫הסוהר בביקור‪ ,‬ישנ קטיני המעדיפי כבילה למיטה על פני שהייה בתא השגחה )"חללית"(‪.‬‬
‫הסניגוריה הציבורית סבורה כי הכבילה הממושכת של קטיני רבי כל כ' בבית הסוהר אופק‬
‫אינה מתקבלת על הדעת‪ ,‬מנוגדת לחלוטי" להוראות חוק הנוער ואינה מתיישבת ג ע האמור‬
‫בתקנה ‪ 22‬לתקנות בתי הסוהר ובסעי‪6 ,‬א לפקודת הנציבות ‪ 04.15.00‬בדבר אמצעי ריסו"‪.‬‬
‫אמצעי הריסו" של כבילה למיטה חייב להיות אמצעי אחרו" שיופעל רק לאחר שמוצו אמצעי‬
‫הריסו" הקלי יותר‪ .‬בפועל‪ ,‬כאמור‪ ,‬נראה שהשימוש באמצעי ריסו קיצוני זה אינו בבחינת מוצא‬
‫אחרו‪ .‬המבקרי הרשמיי התרשמו כי משכי הזמ הארוכי בה נעשה שימוש בכבילה בארבע‬
‫גפיי מלמדי כי יתכ ואמצעי זה משמש למעשה כאמצעי ענישה לקטיני‪ .‬שימוש בכבילה‬
‫כאמצעי ענישה מנוגד לסעי ‪)1‬ד( לפקנ"צ ‪" 04.15.00‬אמצעי ריסו"‪ .‬המבקרי הרשמיי א ציינו‬
‫כי הרישו החסר של נתוני ביומ הכבילות‪ ,‬בניגוד לאמור בסעי ‪ 8‬לפקודה‪ ,‬פוגע ביכולת לקיי‬
‫ביקורת אפקטיבית בזמ אמת על הנעשה באמצעי פוגעני זה‪.‬‬
‫נתו" קשה נוס‪ ,‬אליו נחשפו אנשי הסניגוריה הציבורית בעקבות העיו" ביומ" הכבילות נוגע‬
‫לאחוז הגבוה של כבילת קטיני בעלי מוגבלות נפשית‪ ,‬וכ" קטיני בעלי הנמכה קוגניטיבית‬
‫משמעותית‪ .‬חלק מהשמות שחזרו על עצמ ביומ הכבילות היו מוכרי לאנשי הסניגוריה‬
‫הציבורית כקטיני אשר מוגבלות הנפשית או השכלית מנעה שילוב במעונות טיפוליי‬
‫הקיימי בחסות הנוער במסגרת ההליכי המשפטיי‪ .‬בהעדר כלי טיפוליי מתאימי‪ ,‬נאל‪-‬‬
‫בית הסוהר להשתמש כנגד קטיני אלה באמצעי הריסו" המוכרי לו‪ .‬כתוצאה מכ' נכבלי‬
‫דווקא הקטיני הפגיעי ביותר‪ ,‬בעלי מגבלה נפשית ושכלית‪ ,‬בידיה וברגליה למיטה במש'‬
‫שעות ארוכות‪ .‬אמצעי ריסו" אלה פוגעי בקטיני‪ ,‬מחמירי את מצוקת ומרעי את מצב‬
‫הנפשי‪ .‬לאור היקפי השימוש הנרחבי באמצעי קיצוני זה‪ ,‬ובהתא למחקרי שהוכיחו כי‬
‫השימוש בכבילה הינו אקט פוגעני וטראומטי‪ ,‬התרשמו המבקרי הרשמיי כי יש לערו'‬
‫בחינה מעמיקה ביותר של אופ" השימוש באמצעי ריסו" בבית הסוהר‪ ,‬אופ" תיעודו וההצדקה‬
‫לשימוש בו במקרי כה רבי‪ 96.‬הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש צור' בקביעת כללי‬
‫ייחודיי לקטיני שיסדירו באופ" ברור את השימוש באמצעי ריסו"‪ ,‬ויקבעו הגבלות‬
‫‪97‬‬
‫משמעותיות לשימוש בה‪.‬‬
‫"וזאת על מנת למנוע אירועי שליליי נוספי‪ ,‬אשר היו עלולי לגרו חלילה לפגיעה חמורה באסירי אחרי‪,‬‬
‫באסירי עצמ או בסגל"‪.‬‬
‫‪ 96‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.12.14‬שימוש באמצעי ריסו בביס"ר אופק נעשה לאחר שיקול וחשיבה לטובת‬
‫הנער ובראיה מקצועית ואחראית‪ .‬מרבית הנערי שנכבלו‪ ,‬בחודש אוקטובר בפרט‪ ,‬נכבלו לצור שמירה על חייה‬
‫וחשש מפגיעה עצמית‪/‬אובדנות‪ .‬השימוש באמצעי ריסו הינו כלי העומד לרשות שב"ס לצורכי שמירה על חיי אד‪ .‬כל‬
‫אחת מהכבילות נעשתה תו חשיבה וראיה מקצועית‪ ,‬כאשר הכבילה מהווה אמצעי ריסו בלבד‪ .‬הכבילה נערכת‬
‫בהתא למצבו של הנער ותו שקילת המש הכבילה ע"פ ההמלצות הגורמי ביחידה‪ ,‬בדגש על גורמי טיפול‪ ,‬בכל‬
‫הקשור באובדנות‪ .‬לרוב‪ ,‬הכבילה אינה עולה על מספר שעות בודדות והיא מתועדת‪ .‬ה במהל הכבילה וה בהתרת‬
‫הכבלי קיי טיפול מלא לנער‪ ,‬כולל עשיית צרכי‪ ,‬קבלת אוכל ושתייה ורגישות רבה לנושא מצד סגל בית הסוהר‪.‬‬
‫כל כבילה למיטה מתועדת כנדרש‪ ,‬ה ביומ הכבילות וה בדיווח ממוחשב ע"י המשל"ט‪ ,‬כנדרש‪ .‬בחודש אוקטובר‬
‫אכ ב‪ 4‬מקרי לא נרש ביומ מש כבילה‪ ,‬אול בדיווח הממוחשב קיי תיעוד כנדרש‪ .‬מפקדי המשמרת הונחו‬
‫בהתא"‪.‬‬
‫‪ 97‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.12.14‬השמירה על חייו ובטחונו של האסיר הינה אחת המטרות הראשוניות‬
‫של השב"ס‪ ,‬על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על אסיר במצוקה נפשית‪ .‬פעולת התערבות כגו כבילה למיטה‪ ,‬עלולה‬
‫להיראות כפעולה הפוגעת בכבודו של האד‪ ,‬אול נית להשוותה לאותה פעולה אותה מבצע הפרמדיק המגיע לזירת‬
‫תאונה ומפשיט אד מבגדיו וזאת על מנת לבצע בו פעולת החייאה פיזית‪ .‬כפי שברור לכולנו שחשיפת גופו של אד‪,‬‬
‫למרות היותה פעולה השוללת מהאד את כבודו‪ ,‬נדרשת כפעולה חיונית להצלת חייו‪ ,‬כ ג אות פעולות שאנו‬
‫‪44‬‬
‫יצוי כי בעקבות דוח הביקור בכלא אופק‪ ,‬הוחלט כי נושא הסדרת השימוש באמצעי ריסו כלפי‬
‫אסירי קטיני ידו א הוא בוועדה המייעצת לחוק הנוער בראשות השופטת )בדימוס( תחיה‬
‫שפירא‪.‬‬
‫בבית הסוהר נווה תרצה עלו ממצאי מטרידי בנוגע לשימוש בכבילה כאמצעי ריסו של‬
‫הכלואות‪ .‬אחת הכלואות שהוחזקה באג ההפרדה הלינה על כ שנכבלה בארבע גפיה למיטה‬
‫במספר הזדמנויות‪ .‬אנשי הסניגוריה הציבורית ביקשו לבדוק מקרה זה ג באמצעות עיו ביומ‬
‫הכבילות‪ ,‬א נמסר לה כי אי יומ כבילה שמרכז את המידע‪ ,‬וכי נעשה שימוש בטפסי‬
‫המתויקי בתיק הכלואה‪ .‬עוד נמסר כי מידע בדבר כבילות אמור להימצא ג ביומ הכללי בו‬
‫נרשמת כל פעולה המתבצעת במש היו והלילה‪ .‬מבדיקה שערכו המבקרי בתיקיות של שתי‬
‫כלואות מאג ההפרדה עלה כי תיעוד הכבילות שלה לא התבצע בצורה תקינה ומלאה‪ .‬פרטי‬
‫בסיסיי לא מולאו כנדרש‪ ,‬לרבות מש' הכבילה‪ ,‬הגור המאשר‪ ,‬והפסקות יזומות של הכבילה‬
‫לצרכי בסיסיי של הכלואה‪ 98.‬ג בדיקת יומ הכניסה של האג לא אפשרה לקבל תמונה‬
‫מלאה וברורה לגבי ההתנהלות בעניינ של הכלואות החל ממועד הכבילה ועד מועד שחרור‬
‫מהכבילה‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬של העדר ריכוז הנתוני בנושא‪ ,‬התקשו המבקרי הרשמיי לעקוב‬
‫אחר תקינות הפעולות שננקטו בהקשר זה‪ .‬על פניו הבדיקה העלתה נתוני מטרידי‪ .‬כ למשל‪,‬‬
‫נכתב כי הסיבה לכבילתה של אחת הכלואות הייתה הפרת סדר ומשמעת והתנהגות שלילית‪.‬‬
‫כלואה נוספת נכבלה למיטה בנסיבות דומות‪ .‬מהדברי עולה חשש שהשימוש בכבילה נעשה‬
‫‪99‬‬
‫כאמצעי ענישה כדבר שבשגרה ובניגוד להוראות החוק‪.‬‬
‫בבית הסוהר איילו" נמצא ניהול לקוי של יומ הכבילה באג הבידוד‪ .‬אחד הכלואי עמ שוחחו‬
‫אנשי הסניגוריה הציבורית סיפר‪ ,‬כי הוא שוחרר מכבילה למיטה בבוקר הביקור‪ .‬בדיקה של יומ‬
‫הכבילה באג העלתה כי היומ מנוהל באופ לקוי ולא מסודר ובאופ שלא נית ללמוד ממנו‬
‫במקרי רבי מי אישר את הכבילה‪ ,‬מש הכבילה‪ ,‬מתי שוחרר הכלוא לצור מקלחת‪ ,‬אוכל‬
‫ושירותי וכיו"ב‪ .‬במהל שיחת הסיכו ע מפקד בית הסוהר נמצא כי ישנה אי התאמה בי‬
‫האמור )או החוסר( ביומ הכבילה של האג לבי הנתוני‪ ,‬אשר הופיעו במחשב בית הסוהר‬
‫ובתיקו האישי של הכלוא‪ .‬מפקד בית הסוהר‪ ,‬בנוכחות צוות הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התייחס‬
‫מבצעי על מנת למנוע מאד ליטול את חייו או לפגוע בעצמו‪ .‬אנו פועלי בנושא זה על פי חוק‪ ,‬פקודה ונוהל‪,‬‬
‫באחריות וברגישות הנדרשי‪ ,‬מתו ראיה מקצועית ארוכת טווח‪ .‬יש לציי כי המבקרי עצמ ציינו כי האסירי‬
‫דיווחו על יחס ראוי של הסוהרי וצוות בית הסוהר וכ אנו פועלי ונמשי לפעול‪ ,‬במקצועיות‪ ,‬רגישות ואחריות"‪.‬‬
‫תגובת המש של גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :26.2.15‬נבנה נוהל פנימי המחדד את נושא כבילת קטיני בבית סוהר‬
‫אופק‪ ,‬בדגש על התערבות גורמי הטיפול ומעקב שוט"‪.‬‬
‫‪ 98‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.12.14‬יומ הכבילות נמצא במשרד מפקד משמרת ומנוהל ע"י מפקדי‬
‫המשמרת‪ ,‬ביומ מצוי ש האסירה‪ ,‬תארי כבילה כולל שעה‪ ,‬תארי סיו הכבילה כולל שעה‪ ,‬נסיבות הכבילה‬
‫והסמכות המאשרת את הכבילה‪ .‬ביומ האג הסוהרת מתעדת את תחילת הכבילה והסיבה‪ ,‬את פרקי הזמ בה‬
‫הכבילה הותרה לטובת ארוחות‪ ,‬שירותי‪ ,‬בדיקה רפואית‪ .‬נושא הכבילות מפוקח ג ברמת המחוז‪ ,‬הכבילות‬
‫מדווחות ומתועדות על ידי המשל"ט במחוז"‪.‬‬
‫‪ 99‬מפקדת בית הסוהר חזרה וציינה כי כל הנתוני החסרי שצוות הסניגוריה הציבורית לא הצליח לאתר נמצאי‬
‫בתיקיה האישיי של הכלואות‪ .‬ע זאת‪ ,‬מסרה כי להבא יוקפד על השלמת הנתוני הנדרשי כראוי‪ ,‬ה בתיקיות‬
‫האישיות וה ביומני‪.‬‬
‫מתו דו"ח הביקור בנווה תרצה מיו ‪" :18.9.14‬העלנו בפני סג"ד פרידמ את החשש‪ ,‬כי התיעוד הלקוי של הכבילות‬
‫המתבצעות‪ ,‬כפי שעלה במהל הביקור‪ ,‬יכול להצביע על כ שנעשית כבילה אסורה כדבר שבשגרה‪ .‬הוסבר‪ ,‬כי מדובר‬
‫בפגיעה חמורה בזכות לחירות ובחופש התנועה ולפיכ‪ ,‬יש להקפיד הקפדת יתר על רישו המקרי והסיבות לביצוע‬
‫הכבילה‪ .‬ברי‪ ,‬כי חובות אלו מוטלי על בית הסוהר כרשות מנהלית ועליה להקפיד לייש את כל ההנחיות בנושא‬
‫ללא דופי‪ .‬במענה מסרה סג"ד פרידמ‪ ,‬כי הרצו הינו להימנע ככל שנית משימוש באמצעי הכבילה כלל‪ ,‬א יש‬
‫מקרי המצדיקי שימוש כזה )לדוגמא אסירות המנסות לפגוע בעצמ(‪ .‬ע זאת‪ ,‬סג"ד פרידמ ציינה בפני המבקרי‪,‬‬
‫כי היא מודעת לבעייתיות שהתעוררה בעקבות הביקור והיא תחדד את ההנחיות לגבי המקרי בה יש מקו לכבול‬
‫אסירות והצור ברישו דווקני של הנעשה"‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫בחומרה לניהולו הלקוי של יומ הכבילה‪ ,‬בדק את הדברי בעצמו מול הסוהרי באג ומול‬
‫תיקיה האישיי של הכלואי והבטיח כי הדברי יטופלו באופ מיידי‪ 100.‬עניי נוס‪ ,‬שעלה‬
‫בעקבות הבדיקה של יומ הכבילה באג‪ ,‬קשור לשימוש התכו שנעשה בכבילת כלואי למיטה‪,‬‬
‫וזאת לתקופות ממושכות ובלתי סבירות‪ ,‬וא למטרות ענישה‪ .‬כ לדוגמה‪ ,‬נמצא כי אחד‬
‫הכלואי נכבל בארבע גפיו למיטה למש ‪ 4‬ימי רצופי‪ ,‬וזאת בשל חשש לפגיעה עצמית‪ .‬בימי‬
‫שלאחר מכ נכבל פעמי נוספות‪ ,‬וזאת בשל הפרת סדר ומשמעת‪ .‬כלוא אחר נכבל למיטה למש‬
‫‪ 38‬שעות וחצי‪ ,‬ג הוא בשל חשש לפגיעה עצמית‪ .‬מקרי נוספי של כבילה למיטה היו על רקע‬
‫התנהגות שלילית מצד הכלוא כאשר נראה שהכבילה שימשה כאמצעי ענישה ולא כאמצעי הגנה‬
‫על הכלוא‪ .‬כ לדוגמה‪ ,‬כלוא נכבל למיטה ל‪ 24‬שעות מהטע של "הפרת סדר"‪ ,‬כלוא אחר נכבל‬
‫למיטה ל‪ 27.5‬שעות מהטע של "הפרת סדר"‪ ,‬ואילו כלוא נוס נכבל למיטה )לא צוינו זמני‬
‫‪101‬‬
‫הכבילה( לאחר שירק על סוהר‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו נמצא שיומ כבילות אחד שימש במשות לשני אגפי שוני‪ .‬במרבית‬
‫המקרי המתועדי ביומ צוינה סיבת הכבילה‪" :‬חשש לפגיעה עצמית"‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬הכלואי‬
‫מסרו‪ ,‬כי בפועל השימוש שנעשה בכבילה היה ג לצרכי ענישה‪ .‬בעת הביקור פגשו המבקרי‬
‫באחד התאי כלוא בהשגחה‪ ,‬אשר היה כבול באזיקי למיטה בשתי רגליו וביד אחת‪ .‬הכלוא‬
‫דיווח כי הוא כבול באזיקי ‪ 5‬ימי )בדיקת יומ הכבילה העלתה כי נרשמו כבילות ממועדי‬
‫רבי בסמיכות למועד הביקור(‪ ,‬כי שוחרר מכבילתו למש חמש דקות לצור הארוחות‪ ,‬כי לא‬
‫התקלח במש כל תקופת הכבילה וכי בקשותיו להשתמש בשירותי לא נענו לפי הצור‪.‬‬
‫במתק" המעצר הדרי התרשמו המבקרי‪ ,‬כי נעשה שימוש תכו באמצעי כבילה של כלואי‬
‫למיטת‪ .‬מעיו ביומ הכבילה באג השמור ובטופסי כבילה‪ ,‬עלה כי כלואי נכבלי למיטה‬
‫שעות ממושכות‪ ,‬לעיתי לילה או יו של‪ ,‬תו פגיעה חמורה בזכות לכבוד ובניגוד להוראות‬
‫הפקודה המחייבות אישור גור מוסמ ו‪/‬או התייעצות ע רופא פסיכיאטר ובחינת נקיטת‬
‫‪102‬‬
‫אמצעי פוגעני פחות‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה נרשמו במהל חודש ינואר ‪ 2014‬עשר כבילות‪ ,‬ומיומ הכבילות עולה כי רוב‬
‫המוחלט נמשכו ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫‪ 100‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬ככלל‪ ,‬שב"ס רואה חשיבות בהקפדה על הכללי בנושא שימוש בכבילה‬
‫למניעת אובדנות‪ .‬מותר לציי כי בשנת העבודה ‪ 2013‬הוקדשה הביקורת המערכתית לנושא זה‪ ,‬במסגרתה נבדקו כל‬
‫המקרי בכל היחידות בה התבצעה כבילה לצור מניעת אובדנות והיא בחנה את הסוגיות הבאות‪ :‬סיבת הכבילה‪,‬‬
‫מועדי הכבילה‪ ,‬שיחות ע עו"ס‪ ,‬בדיקת רופא וחובש‪ ,‬הפסקות למקלחת‪ ,‬הפסקות לאוכל‪ ,‬קיו פרוצדורות‬
‫מתחייבות להארכת הכבילה מעבר ל‪ 72‬שעות‪ ,‬תיעוד יומני‪ .‬באות מקומות בה נמצאו ליקויי ה הובאו‬
‫לתשומת לב המפקדי לצור תיקו‪ .‬יופצו הנחיות ריענו בדבר הקפדה על הכללי הנוגעי לכבילת אסירי לצור‬
‫מניעת אובדנות‪ .‬לגבי הביס"ר‪ ,‬נתנו הנחיות ממוקדות בנושא‪ ,‬לרבות ניהול יומ‪ ,‬תיעודו ועדכונו‪ ,‬הנושא מבוקר‬
‫ומפוקח באופ תדיר ע"י כל גורמי פיקוד ביחידה"‪.‬‬
‫‪ 101‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬חודדו הנהלי וההנחיות בקרב מפקדי המשמרת וכל כבילת אסיר‬
‫מאושרת רק על ידי מפקד היחידה או סגנו"‪.‬‬
‫‪ 102‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬שימוש באמצעי כבילה הינו הכרח בל יגונה הנעשה במקרי קיצוניי‬
‫ולזמ מוגבל בלבד‪ .‬העצורי נכבלי על פי הוראת מפקד ב‪/‬ס או סגנו בלבד‪ .‬באופ תדיר ותכו נשאלי הכבולי ע"י‬
‫הסוהר א נדרשת הסרת הכבלי לעשיית צרכי‪ ,‬אז נקרא מפקד המשמרת למקו על מנת לשחרר את העצור‬
‫מהכבלי‪ .‬מפקד המשמרת מראיי כל כבול בהתא לפקודה‪ ,‬ע"מ לעמוד על הצור בהמש הכבילה‪ .‬ע קבלת‬
‫ממצאי הביקורת הוחלט לתעד סירובי של עצורי לפתיחת הכבלי לצור ביצוע צרכי‪ .‬כל שחרור או כבילה‬
‫מתועדי ביומני האג"‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ו‪ .‬תנאי חו קשה‪ ,‬אוורור ותאורה בלתי נאותי‬
‫ב‪ 16‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬קיימת בעיית חו קשה‪ ,‬אוורור או‬
‫תאורה‪.‬‬
‫בבית המעצר אבו כביר נמצא כי בתאי של עצורי הימי לא מותקני אמצעי אוורור‪ ,‬ובימי‬
‫הקי‪ ,3‬בשל החו והמחנק העזי‪ ,‬השתרעו העצורי על הרצפה במטרה להצטנ‪ .‬מפקד בית‬
‫המעצר טע שהעצורי הורסי את המאווררי‪ .‬ההבחנה שנעשית בי" עצורי ימי לעצורי עד‬
‫החלטה אחרת או עד תו הליכי לעניי" האפשרות להחזיק מאוורר בתא‪ ,‬אינה ברורה‪ ,‬ובוודאי‬
‫שאינה יכולה להצדיק‪ ,‬על פי לשו" סעי‪)5 ,‬ב( לתקנות המעצרי‪ ,‬את שלילת האפשרות להחזיק‬
‫מאוורר בתא‪ 103.‬ויודגש‪ ,‬עצורי ימי עשויי לשהות בבית המעצר פרק זמ" ממוש'‪ ,‬א' ג א‬
‫מדובר בשהות בת ימי בודדי‪ ,‬אי" כל הצדקה להחזקת בתנאי קשי כשנית" להקל עליה‬
‫‪104‬‬
‫בקלות יחסית‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" התלוננו על החו שישה כלואי אשר שהו באג המשתלבי בתא בגודל של ‪12‬‬
‫מ"ר‪ .‬בשלושת המאווררי שבתא לא היה די כדי להתמודד ע החו והמחנק‪ .‬בפרט היה קשה‬
‫‪105‬‬
‫מנשוא המחנק עבור שלושה כלואי‪ ,‬חולי אסטמה‪.‬‬
‫בבית סוהר השרו" בתאיה של כלואי ביטחוניי קטיני נמצאה פלטת ברזל החוסמת את‬
‫החלו ומגבילה כניסת אור ואוויר לתאי‪ .‬בקי‪ 3‬מונעת חסימה זו אוורור של התא וגורמת‬
‫לתחושת מחנק וחו בלתי נסבלי‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו נמצא שהתאי חשוכי וכי אי אמצעי מיזוג ואוורור ראויי‪ ,‬מלבד‬
‫במשרדי הסגל‪ .‬בביקור שנער בחודש יולי ‪ ,2014‬כאשר מזג האוויר היה ח מאוד‪ ,‬פגשו‬
‫המבקרי כלואי‪ ,‬אשר כול‪ ,‬ללא יוצא מ הכלל‪ ,‬התלוננו על החו העז אשר שורר בבית‬
‫הסוהר וציינו שאי במאווררי המעטי אות ה מקבלי בכדי להפיג אותו‪ .‬ג המבקרי‬
‫עצמ סבלו מחו קשה בתאי והתרשמו שחלק מהתאי חשוכי‪ .‬המחסור במזגני הורגש ג‬
‫באזורי הציבוריי‪ .‬כ למשל‪ ,‬רק בחלק מהכיתות במרכז החינו הותקנו מזגני‪ ,‬חלק כלל לא‬
‫עבד‪ ,‬ומאווררי הענק שהיו מוצבי במרבית החדרי היו רועשי‪ .‬המבקרי סברו כי יש לפעול‬
‫להתקנת מזגני בתאי וכפתרו מיידי עד להתקנת להגדיל באופ משמעותי את מספר‬
‫המאווררי בכלא ולאפשר לכל כלוא להחזיק מאוורר בתא‪ ,‬בתקווה שיהיה בכ בכדי להקל ולו‬
‫‪106‬‬
‫במעט על תחושת החו והמחנק‪.‬‬
‫‪ 103‬סעי ‪)5‬ב( לתקנות המעצרי קובע‪ ,‬שכל עצור רשאי להחזיק בתא מאוורר קט )אלא א הממונה על החקירה מנע‬
‫זאת מטעמי של פגיעה בחקירה ובכפו לקביעת מפקד מקו המעצר כי תנאי התשתית במקו מאפשרי שימוש‬
‫כאמור(‪.‬‬
‫‪ 104‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :2.10.14‬הגורמי הרלוונטיי הונחו לטפל בנושא ולתת מענה בהתא להוראות‬
‫החוק"‪.‬‬
‫‪ 105‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬הצור בהתקנת מזגני נוגע לכלל בית הסוהר‪ .‬מאחר והדבר כרו לא‬
‫רק בהפניית משאבי תקציביי גדולי אלא ג בהכנה תשתיתית של מער המחשמל‪ ,‬התקבלה החלטה כי בבנייה‬
‫חדשה של מבני תילקח בחשבו ג בניית מזגני‪ .‬לעת עתה מסופקי מאווררי לכל האגפי ע"י בית הסוהר‪,‬‬
‫כאשר המינימו הוא הקצאת מאוורר אחד לכל שני אסירי"‪.‬‬
‫‪ 106‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :6.10.14‬בבית סוהר מעשיהו לא נית‪ ,‬מבחינה תקציבית ומבחינה מבנית )בשל‬
‫עומסי חשמל( להתקי מזגני באגפי‪ .‬בכל תא יש ‪ 3‬מאווררי ובמסדרונות האג מאווררי גדולי‪ ,‬כאמור‪ .‬במרכז‬
‫החינו כלל הכיתות ממוזגות‪ .‬באופ נקודתי‪ ,‬ביו הביקורת‪ ,‬היו ‪ 2‬מזגני מקולקלי וה תוקנו עוד באותו‬
‫השבוע"‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫במתק" קציעות הממוק במדבר וחשו לתנאי מזג אוויר קשי במיוחד‪ ,‬התרשמו המבקרי כי‬
‫ג חמישה מאווררי לתא שבו מוחזקי עשרה כלואי לא מספקי תנאי אוורור סבירי‪.‬‬
‫בקשת של הכלואי לקבל מאווררי נוספי נדחתה על ידי מפקד המתק‪ ,‬והוצע לה לרכוש‬
‫מאווררי על חשבונ‪ 107.‬לשאלת המבקרי על אפשרות התקנת מזגני באגפי‪ ,‬המפקד מסר‬
‫שאי תשתית חשמל מתאימה לכ‪ .‬ג באג ‪ ,4‬בו משוכני המוחזקי באוהלי‪ 20 ,‬מוחזקי‬
‫בכל אוהל‪ ,‬נמצא מחסור חמור במאווררי בחלק מהאוהלי‪ .‬כ למשל‪ ,‬א שאמורי להיות‬
‫עשרה מאווררי בכל אוהל‪ ,‬באחד האוהלי היה רק מאוורר אחד‪ ,‬ובאוהל אחר היו שניי‬
‫בלבד‪ 108.‬לדעת הסניגוריה הציבורית‪ ,‬בהתחשב בתנאי מזג האוויר הקשי והמיוחדי למיקו‬
‫המתק"‪ ,‬יש ממש בתלונותיה של המוחזקי בנוגע לחו הכבד השורר בתאי‪ ,‬וראוי למצוא‬
‫בהקד פתרו" לאוורור התאי ולקירור‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫במתק" סהרוני התרשמו המבקרי הרשמיי כי המאווררי המצויי בחדרי אינ נותני‬
‫‪110‬‬
‫מענה הול לחו הכבד השורר במקו‪.‬‬
‫בבית סוהר מגידו באג הכלואי הביטחוניי )אג ‪ (12‬לא פעל מיזוג במסדרו בעת הביקור‬
‫הרשמי‪ .‬סג מפקד הכלא מסר למבקרי שמדובר באג חדש שבעתיד יותקנו בו מזגני‪.‬‬
‫המבקרי המליצו לזרז ככל הנית את התקנת המזגני באותו אג‪ ,‬ובינתיי להתגמש יותר‬
‫‪111‬‬
‫בהוצאת הכלואי המוחזקי בו לשעות טיול נוספות‪.‬‬
‫בבית סוהר דמו" התרש צוות המבקרי כי בכל האגפי קיימת בעיה של אוורור התאי‪ .‬בתאי‬
‫המאכלסי מספר רב של כלואי יש חלונות קטני מאד ע סורגי שמכסי את רוב שטח‬
‫החלונות‪ .‬חלק גדול מהחלונות פוני לתו שטח האג‪ ,‬ולכ‪ ,‬לא מתאפשרת כניסה של אוויר צח‬
‫לחדר‪ .‬הצבת מאוורר אחד בכל אחד מהתאי אינה פותרת את בעיית היעדר האוורור‪ .‬המבקרי‬
‫חשו בעצמ מצוקה אמיתית בעניי זה‪ .‬לשאלת מדוע אי מתקיני מאוורר תקרה נאמר כי‬
‫הדבר אינו אפשרי מסיבה בטיחותית‪ .‬על שב"ס לבחו" פתרונות מתאימי‪ ,‬כגו" התקנת מזגני‬
‫‪112‬‬
‫בתאי‪.‬‬
‫‪ 107‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬הכלואי אמורי לקבל ארבעה מאווררי לחדר‪ ,‬א בשל תנאי מזג האוויר החריגי‬
‫במקו נית לה מאוורר נוס‪ ,‬וזאת לפני משורת הדי‪ .‬א הכלואי מעונייני במאווררי נוספי‪ ,‬יש אפשרות‬
‫לרכוש אות מכספ ואפשר לשי עד ‪ 8‬מאווררי בחדר‪.‬‬
‫‪ 108‬מפקד המתק מסר כי בכל אוהל היו עשרה מאווררי‪ ,‬אול הכלואי שוברי את הציוד מדי יו תו‬
‫התפרעויות המתרחשות במקו‪ .‬בפגישת סיכו ע מפקד המתק נמסר על ידו שהמאווררי החסרי סופקו‪ ,‬א‬
‫כבר באותו היו נשברו על ידי הכלואי‪.‬‬
‫‪ 109‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬מתח א המאווררי מחולקי למסתנני באופ שוויוני‪ .‬וונדליז‬
‫בקרב חלק המסתנני אשר הורסי את המאווררי הינו המקור לאי האחידות בי האוהלי‪ ,‬מבחינת כמות‬
‫המאווררי‪ .‬ע זאת‪ ,‬לאחרונה חולקו שוב מאווררי חדשי באגפי המסתנני‪ .‬כללי בהעדר תשתית חשמל‬
‫מתאימה ובשל אילוצי תקציב ותיעדו‪ ,‬לא נית להתקי מזגני‪ .‬שב"ס מספק ‪ 5‬מאווררי לתא‪ .‬בנוס‪ ,‬האסירי‬
‫רשאי לרכוש ‪ 3‬מאווררי נוספי באופ פרטי‪ ,‬כ שבפועל בכל תא ‪ 8‬מאווררי‪ .‬מדובר בפתרו מידתי נוכח‬
‫הנסיבות שפורטו לעיל"‪.‬‬
‫‪ 110‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.10.13‬החל מפתיחת מתח ג' הוקצו ‪ 2‬מאווררי לכל תא‪ .‬בקי‪ 3‬הבא תוגש‬
‫דרישה לאפשר הקצאה של ‪ 4‬מאווררי לכל תא"‪.‬‬
‫‪ 111‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.3.14‬אנו פועלי ככל הנית לשיפור התנאי באג‪ .‬כפי שצוי בדו"ח מדובר‬
‫באג חדש‪ ,‬מערכת המיזוג במסדרו הוכנסה לפעילות‪ ,‬ונותנת מענה לתנאי מזג האוויר במקו"‪.‬‬
‫‪ 112‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :31.12.14‬רבי ממתקני הכליאה באר‪ 3‬הינ מתקני ישני אשר לה תשתיות‬
‫שאינ מאפשרות הגדל עומס החשמל‪ ,‬ולפיכ לא מותקנות מערכות חימו‪/‬קירור מרכזיות‪ .‬ע זאת‪ ,‬יש לציי כי‬
‫במסגרת תכנית שיפו‪ 3‬האגפי מותקנת במסדרונות האגפי המשופצי מערכת מיזוג‪ ,‬ובמתקני ייחודיי‬
‫המתוכנני להיבנות בשב"ס‪ ,‬כגו ביס"ר לנשי‪ ,‬יהיו תאי ממוזגי‪ .‬שב"ס פועל רבות למע שדרוג והתאמת מתקניו‬
‫לסטנדרט הכליאה החדש‪ .‬אול לעת עתה אי בסטנדרט הכליאה משו התייחסות בכלל ומחויבות בפרט לנושא‬
‫‪48‬‬
‫בבית המעצר הדרי התרשמו המבקרי כי בתאיה של עצורי הימי ישנו חלו חיצוני ובו‬
‫שלושה חרכי אנכיי‪ ,‬דרכ לא חודר די אור‪.‬‬
‫בבית סוהר דקל התלוננו הכלואי על חו כבד ועל היעדר מיזוג‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫בבית המעצר ניצ" התרשמו המבקרי מבעיית מיזוג אוויר בבית הכנסת‪ ,‬אשר בו שני חלונות‬
‫קטני ומזג שאינו תקי מזה תקופה ארוכה‪ .‬הכלואי שמגיעי למקו כדי ללמוד ולהתפלל‬
‫סובלי מחו וממחנק‪ .‬משיחות שקיי צוות המבקרי ע הכלואי וע הרב‪ ,‬נמסר כי לא אחת‬
‫ביקשו לתק את מיזוג האוויר והדבר לא נעשה‪ .‬כמו כ‪ ,‬באג טעוני הגנה אי פינות עישו‪,‬‬
‫והמקו היחיד בו נית לעש הוא התא עצמו‪ ,‬מצב הפוגע בצורה ניכרת בכלואי שאינ מעשני‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה הבחינו המבקרי באג סביו בריח חזק של סיגריות‪ ,‬אשר חדר ג‬
‫‪114‬‬
‫לחדרי המוגדרי ללא עישו‪ ,‬לרבות לחדר בו שוהה כלואה ע תינוקת‪.‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר הבחינו המבקרי בבעיה הקשורה בעישו באג ‪) 8‬עצורי עד החלטה‬
‫אחרת ועצורי עד תו ההליכי(‪ .‬במהל הסיור חשו המבקרי בתחושת מחנק משמעותית‬
‫מאחר שריח עש סיגריות כבד אפ את האג‪ .‬כלואי שאינ מעשני וכ הסגל עצמו חשו‬
‫‪115‬‬
‫לעישו פסיבי מתמש‪.‬‬
‫בבית סוהר צלמו" הלי אחד הכלואי כי בחדר ההמתנה בקנטינה‪ ,‬בו נוהגי הכלואי לעש‪,‬‬
‫ואשר זמ ההמתנה בו יכול להגיע ג לשעה וחצי‪ ,‬לא נית לפתוח חלונות ומי שאינו מעש סובל‬
‫מאוד מריח ומחנק‪ .‬המבקרי ביקרו בקנטינה ואכ ראו חדר מלוכל מאוד‪ ,‬ע ריח של סיגריות‬
‫‪116‬‬
‫וחלונות נעולי בברגי‪.‬‬
‫בבית סוהר נפחא התרשמו המבקרי הרשמיי‪ ,‬בדומה לביקור הקוד במקו‪ ,‬כי אשנבי‬
‫האוורור בתאי הבידוד ה קטני מדי‪ .‬המבקרי הצביעו על הצור להרחיב את פתחי האוורור‪,‬‬
‫‪117‬‬
‫בפרט לאור העובדה שתאי הבידוד נמצאי במעי מסדרו‪ ,‬אשר אי בו פתח אוורור נוס‪.‬‬
‫מיזוג‪/‬חימו תאי אסירי‪ .‬ע זאת על מנת לפתור את בעיית האוורור‪ ,‬הותקנו בתאי באג ט"ה וונטות ובשאר תאי‬
‫בית הסוהר הוכנסו מאווררי‪ ,‬על מנת להקל על מצוקות החו בחודשי הקי‪."3‬‬
‫‪ 113‬לדברי מפקד הכלא‪ ,‬שב"ס מספק לכל תא מספר מאווררי‪ ,‬והתאי בה שוהי האסירי בכל מתקני שב"ס‬
‫באר‪ 3‬אינ ממוזגי‪.‬‬
‫‪ 114‬מפקדת המתק סיפרה כי מדובר באיסור שקשה לאכו‪ ,‬וכי בתקופה האחרונה נעשי מאמצי לייש מגמה של‬
‫עישו בפינות עישו ייעודיות א ישנה עוד עבודה רבה בנושא‪.‬‬
‫‪ 115‬מפקד המתח מסר למבקרי כי שנת ‪ 2014‬הוכרזה כשנת בריאות בשירות בתי הסוהר )במסגרת תכנית ארצית(‪.‬‬
‫עקב כ‪ ,‬הכלואי יעשנו רק במקו מוגדר ותופעלנה סנקציות נגד מי שיפר את ההוראות בנושא‪ .‬יש לציי שנעשי‬
‫מאמצי שלא לשב‪ 3‬כלואי שאינ מעשני בחדרי ע כלואי הנוהגי לעש‪ ,‬אול מגבלות המקו אינ‬
‫מאפשרות זאת בכל מקרה ומקרה‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.4.14‬קיימי תאי המוגדרי כתאי ללא‬
‫עישו‪ ,‬לאסירי‪/‬עצורי המבקשי זאת‪ .‬כאמור בדו"ח‪ ,‬בבימ"ר אוה"ק נבנתה תכנית יחידתית בנושא וא נתלה‬
‫שילוט בהתא‪ .‬הנושא מבוקר ברמת המחוז והנציבות‪ .‬כמו כ ניתנו הנחיות והוראות ה ברמת המחוז וה ברמת‬
‫היחידות שעניינ פעילות אקטיבית והסברתית בנושא עישו במקומות ציבוריי"‪.‬‬
‫‪ 116‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.2.15‬בבית הסוהר נבנתה חנות מכר גדולה במקו שלוש קטנות שפעלו עד‬
‫לפני כשנה‪ .‬גודלה של החנות מאפשר אחזקת סחורות רבות ומגוונות‪ ,‬לנוחות האסירי‪ .‬כדי שנית יהיה ליותר‬
‫אסירי לרכוש בקנטינה‪ ,‬נבנה במקו חדר המתנה נוס‪ .‬שני תאי המתנה ממוזגי ומסודרי‪ ,‬תו הקפדה על ניקיו‬
‫יומיומי של המקו‪ .‬יודגש כי העישו במקומות ציבוריי ובכלל זה בחדרי ההמתנה לקנטינה‪ ,‬אסור‪ .‬אסירי‬
‫המפרי איסור זה מטופלי משמעתית"‪.‬‬
‫‪ 117‬לדברי מפקד הכלא לא נית לעשות כ‪ ,‬מכיוו שתקנות הביטחו קובעות כי אורכ ורוחב של הפתחי לא יעלה‬
‫על ‪ 12‬סנטימטר‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.7.2015‬בביס"ר נפחא אי אג בידוד‪ ,‬מדובר ב ‪ 2‬תאי‬
‫‪49‬‬
‫אגפי הפרדה ושמורי המבקרי הרשמיי התרשמו מבעיות קשות של מחנק‪ ,‬חו והעדר אוורור‬
‫בחלק גדול מאגפי ההפרדה והשמורי‪ .‬קשיי אלו התגלו באג‪ ,‬ההפרדה באיילו"‪,‬‬
‫‪118‬‬
‫וכ באג‪,‬‬
‫השמורי בשרו" בו החלונות נחסמו בקיר פח‪ ,‬המקשה על זרימת האוויר‪ 119.‬להתייחסות מפורטת‬
‫למחנק באגפי ההפרדה והשמורי‪ ,‬ראו בפרק א' לדוח זה‪.‬‬
‫ז‪ .‬תנאי היגיינה ותברואה בלתי הולמי ובעיית מזיקי‬
‫ב‪ 15‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬נמצאו תנאי היגייניי‬
‫ותברואתיי ירודי‪ ,‬לפחות בחלק מאגפי המתק"‪ .‬ישנ בתי סוהר בה התנאי ההיגייניי‬
‫והתברואתיי מגיעי עד לכדי הזנחה של ממש‪ ,‬באופ העלול לסכ את בריאות של הכלואי‪.‬‬
‫במספר רב של מתקני נמצאה בעיית מזיקי‪ ,‬אשר גורמי לכלואי לעקיצות ולפצעי‪ .‬סוגיה‬
‫זו מחייבת טיפול דחו‪ ,‬ויסודי‪.‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר התרשמו המבקרי הרשמיי מבעיה חמורה של פשפשי באג ‪9‬‬
‫)עצורי עד החלטה אחרת‪ /‬עד תו ההליכי(‪ .‬חלק מהכלואי הלינו על פשפשי מיטה ששורצי‬
‫באג‪ .‬על הקירות נצפו סימני ד שנוצרו ממעיכת פשפשי‪ ,‬והכלואי חשפו סימני עקיצות על‬
‫גופ‪ .‬המבקרי הרשמיי התרשמו כי א שקיימת מודעות לבעיה ומושקעי מאמצי רבי‬
‫לפתרונה‪ ,‬הבעיה לא נפתרה‪ ,‬וכי יש לטפל בה באופ בהול ואפקטיבי מאחר שמדובר במפגע‬
‫תברואתי של ממש‪ 120.‬בעיה תברואתית קשה נמצאה ג באג ‪ 2‬של בית הסוהר‪ .‬בביקור הקוד‬
‫מספר כלואי התלוננו על ריח הבוקע משירותי הכריעה וא על חולדות היוצאות בלילה דר חורי‬
‫הביוב של השירותי‪ .‬הנהלת הכלא מסרה למבקרי כי באג זה נער ריסוס קבוע אחת‬
‫לחודשיי וכ הדברה על ידי קבל חיצוני‪ .‬א בביקור בשנת ‪ 2014‬התרשמו אנשי הסניגוריה‬
‫הציבורית כי הבעיה התברואתית בעינה עומדת‪ ,‬שירותי הכריעה עדיי משמשי את הכלואי‪,‬‬
‫וה משתמשי בבקבוקי על מנת לסתו את הפתחי‪ ,‬למניעת יציאה של חולדות וריחות‬
‫מבורות הביוב‪ .‬פתרו זה אינו ראוי ומהווה מפגע תברואתי‪ .‬מבנה המתק יש‪ ,‬ומערכת הביוב בו‬
‫‪121‬‬
‫מצריכה שיפו‪ 3‬נרחב להחלפת קו הביוב הקיי‪.‬‬
‫הנמצאי באג אחד‪ .‬יצויי כי הכנסת אסירי לתאי אלה מתבצעת במקרי חריגי בלבד‪ .‬אפשרות הגדלת פתחי‬
‫האוורור תיבח"‪.‬‬
‫‪ 118‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬הותקנו מזגני בפרוזדור אג ההפרדה‪ ,‬ההתקנה הושלמה בימי‬
‫אלה‪ .‬לגבי אספקת מאווררי‪ ,‬תיבדק האפשרות להתקנת מאווררי תעשייתיי לקראת הקי‪ 3‬הבא"‪.‬‬
‫‪ 119‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :5.12.13‬בהמש ובעקבות קבלת דו"ח הביקור הרשמי‪ ,‬בתארי ‪ 10.11.13‬בוצעה‬
‫במקו ביקורת של קצינת בקרת תנאי מחיית אסירי‪ ,‬ממחלקת הביקורת‪ .‬נושאי הבדיקה היו בי השאר‪ :‬תנאי‬
‫המחייה באג ‪ – 14‬שמור ובחינת אוורור התאי‪ .‬הביקורת הצביעה על תאי מאווררי ועל ניקיו וסדר‪ .‬לא הורגש‬
‫מחנק חריג בתאי ]אנו מניחי כי יתכ שלתארי ביצוע הביקורת יש השפעה על ממצאי אלה‪ ,‬אול הדבר נובע‬
‫מפער משמעותי בי מועד עריכת הביקור למועד משלוח הדו"ח וקבלתו אצלנו[‪ .‬התאי היו נקיי‪ ,‬למעט אחד‪ .‬אכ‪,‬‬
‫אסירי מבשלי ומעשני בתאי‪ ,‬שכ אי מדובר בתאי ללא מעשני"‪.‬‬
‫‪ 120‬בעת הביקור נמסר למבקרי כי מדי חודש‪ ,‬מזה למעלה מחצי שנה‪ ,‬נעשית הדברה על ידי גורמי שירות בתי הסוהר‬
‫וכ חברה חיצונית‪ .‬מפקד הכלא פנה בכתב ביו ‪ 20.11.13‬לקצי מטה ומינהל מחוז דרו ולרופא מחוז דרו והדגיש‬
‫כי המצב בלתי נסבל‪ ,‬וכי א התופעה תמשי יש לנקוט בפעולת קיטור מעמיקה‪ ,‬פעולה שמצריכה את פינוי האג‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬הבהיר מפקד הכלא‪ ,‬כי יש למגר את כל היוני וצואת במקו )שה ככל הנראה המקור לפשפשי אלה(‬
‫והזהיר כי המש המצב הקיי יביא להחמרה ולתחלואה בקרב הכלואי‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪:29.4.14‬‬
‫"בפתרו בעיה זו הושקעו ומושקעי מאמצי רבי ויושמו מגוו פתרונות אפשריי הקיימי בתחו‪ .‬נערכו‬
‫ריסוסי והדברות בתדירות גבוהה‪ .‬הנושא נבדק ג ע"י יוע‪ 3‬חיצוני מומחה בתחו‪ ,‬אשר איתר מקור לבעיה )תופעת‬
‫לוואי של המצאות יוני( והציג את חוות דעתו כיצד להתמודד ע הבעיה‪ .‬הפתרו המוצע נבח בימי אלה"‪.‬‬
‫‪ 121‬מפקד המתח מסר למבקרי כי חודשיי לאחר הביקור עתידי הכלואי באג זה לעבור לאג ‪ 3‬המשופ‪ 3‬ובכ‬
‫תיפתר הבעיה‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.4.14‬ככלל‪ ,‬בכל פרויקט שיפו‪ 3‬אג‪ ,‬מוחלפי שירותי הכריעה‬
‫‪50‬‬
‫בבית המעצר ניצ" נחשפו המבקרי לתנאי תברואתיי קשי במיוחד‪ .‬כלואי הלינו על תנאי‬
‫מחייה קשי מבחינת צפיפות‪ ,‬היגיינה וציוד קיי‪ ,‬וכ הציגו בפני המבקרי עקיצות של חרקי‪,‬‬
‫קרציות ופשפשי‪ .‬לדבריה‪ ,‬אי טיפול בנושא מצד שב"ס ולמעלה מחמישה חודשי לא נער‬
‫ריסוס באג‪ .‬הכלואי הלינו ג על מחסור במתקני לתליית כביסה‪ ,‬באופ שמחייב אות‬
‫לתלות כביסה רטובה בתו התא‪ .‬באחד התאי‪ ,‬הבחינו המבקרי בתיקני רבי מסביב לצלחת‬
‫ריקה והייתה תחושת מחנק קשה וצחנה שהקשתה על השהייה במקו ליותר מדקות ספורות‪.‬‬
‫בתא אחר‪ ,‬מצאו המבקרי שאי שולח אוכל והכלואי אוכלי ביושב על המיטות‪ .‬אי פח‬
‫אשפה בתא‪ ,‬והפסולת זרוקה בשקית על הרצפה‪ .‬בתא נמצאו סימני רטיבות קשי‪ ,‬הצבע בקירות‬
‫מתקל ויש נזילת מי‪ .‬בתא נוס‪ ,‬ובו שמונה כלואי‪ ,‬בתנאי צפיפות וצחנה‪ .‬המקלחת‬
‫והשירותי נמצאי בחדר פנימי‪ ,‬אול המי יוצאי ממנו באופ קבוע אל תו התא‪ .‬בתא נצפו‬
‫חרקי ותיקני‪ ,‬הגורמי לכלואי לגירודי ולפצעי‪ .‬בתא חלו גדול ללא זכוכית מפאת החו‬
‫הרב בחדר‪ .‬נמסר כי בימי החור נכנסי מי גשמי לחדר דר החלו ומרטיבי את המיטות‬
‫‪122‬‬
‫הסמוכות‪.‬‬
‫בבית המעצר הדרי התרשמו המבקרי מחוסר היגיינה בתאיה של עצורי ימי‪ .‬חדר‬
‫השירותי מוזנח ומלוכל‪ ,‬האסלה והכיור עשויי מתכת )נירוסטה( דהויה ומוכתמת‪ ,‬הרצפה‬
‫מזוהמת‪ ,‬אשפה מפוזרת בתא‪ ,‬על הקירות והתקרה עובש‪ ,‬נתזי לכלו וכתמי‪ .‬קירות התא‬
‫מקושקשי מאוד ומתקלפי לחלוטי‪ .‬על המיטות מונחי מזרוני קרועי‪ ,‬מלוכלכי‬
‫ומחוררי‪ ,‬שאינ אלא חתיכות של ספוג חשו‪ .‬על המיטות הונחו שמיכות צמר בצבע אפור‪ ,‬ג‬
‫ה קרועות בחלק ומכוסות כתמי‪ .‬מ המזרוני והשמיכות נוד ריח רע‪ .‬חלק מהמיטות‬
‫שבורות‪ .‬בתא אחר‪ ,‬בו ביקרו המבקרי בשעת ארוחת הצהריי‪ ,‬היו שלושה כלואי‪ ,‬שישבו על‬
‫המיטות מסביב לשולח הפלסטיק‪ .‬הכלואי צופפו את מגשיה על השולח הצר או על ברכיה‪,‬‬
‫וניכר היה שהאכילה בלתי נוחה‪ .‬ליד השולח הונח פח אשפה מאולתר‪ ,‬העשוי קופסת שימורי‬
‫גדולה‪ .‬ג תא זה היה מטונ‪ ,‬השמיכות בו מלוכלכות והכלואי טענו שה משומשות והושארו‬
‫בתא על ידי כלואי אחרי‪ .‬המזרוני היו קרועי ומלוכלכי‪ 123.‬הכלואי סיפרו כי ביקשו‬
‫לנקות את התא‪ ,‬אול במקו שיקבלו חומרי ניקיו‪ ,‬השפריצו עבור אסירי החוליה מעט מי‬
‫וסבו במרכז התא וה פינו את המי אל מחו‪ 3‬לתא באמצעות מגב‪ .‬הכלואי ציינו שחומר‬
‫‪124‬‬
‫הניקוי היחיד שיש בנמצא הוא סבו כלי וג אליו אי לה גישה‪.‬‬
‫בשירותי אירופאיי וא וכאשר המקלחת והשירותי נמצאי אחד מעל השני – מתבצעת הפרדה‪ ,‬ג א התוצאה‬
‫היא הפסד מקומות כליאה‪ .‬אג ‪ 2‬הינו אג יש‪ ,‬התשתית הקיימת מצריכה אכ שיפו‪ 3‬נרחב‪ .‬כפי שצוי בפני‬
‫המבקרי האג נמצא בתוכנית עתידית ומיועד לשיפו‪ .3‬במקו מתבצעת הדברה בתדירות גבוהה"‪.‬‬
‫‪ 122‬בשיחת סיכו ע מפקד בית הסוהר נמסר לעניי תופעת התיקני והמזיקי במתק‪ ,‬כי לא נית יהיה למגר‪ 8‬כל‬
‫עוד הכלואי אוכלי בתאי עצמ )הג שצויי על ידי המבקרי כי בחלק מהאגפי אי חדרי אוכל מתאימי(‪,‬‬
‫ושמתק הכליאה עובר ריסוס באופ תדיר‪ ,‬כל חודשיי באג אחר‪ .‬עוד נטע‪ ,‬כי הכלואי נוהגי לשטו את‬
‫החדרי מיד לאחר ביצוע הריסוס‪ ,‬בניגוד להנחיות‪ ,‬ופוגעי בכ באפקטיביות של הריסוס‪.‬‬
‫‪ 123‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬אסירי החוליה‪ ,‬ביחד ע עצורי האג‪ ,‬מנקי את התאי אחת ליו‪.‬‬
‫המזרוני והשמיכות בתאי הוחלפו מספר פעמי‪ ,‬אול קיימת התנהלות ונדלית של חלק מהעצורי‪ ,‬הפוגעי‬
‫באופ תדיר בציוד שבתאי‪ .‬חר האמור‪ ,‬הציוד מוחל בהתא לצור‪ .‬בבדיקה שנערכה לא קיימות מיטות‬
‫שבורות‪ .‬בימי אלו החלו בצביעה נוספת של האג‪ .‬יצויי כי באג נמצאי שני סוהרי ומנהל אג‪ ,‬אשר מטפלי‬
‫בכל פניה של העצורי בכל זמ נתו"‪.‬‬
‫‪ 124‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬כל עצור מעש מקבל ‪ 2‬סיגריות ליו על פי הפקודה‪ .‬לא ידוע על מחסור‬
‫בנייר טואלט או בחומרי ניקוי‪ .‬כל יו נער מסדר ניקיו באג ע"י מנ"א או סמל האג וחומרי ניקוי מסופקי‬
‫בהתא לצור‪ ,‬על מנת לשמור על רמת היגיינה באג"‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫בבית המעצר אבו כביר נשמעו תלונות כלואי על חרקי המצויי בשמיכות‪.‬‬
‫בבית סוהר צלמו" נחשפו אנשי הסניגוריה הציבורית לבעיית מקקי בתאי‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫בבית סוהר איילו" נצפו מקקי ותיקני על קירות התאי‪ .‬בתאי אג ההפרדה יש שירותי‬
‫כריעה‪ .‬באחד התאי פתח הביוב היה פתוח‪ ,‬והכלואי אלתרו מכסה באמצעות קופסת שימורי‪.‬‬
‫אחד הכלואי סיפר כי נתפסו בחדר חולדות ועכברי וישנה בעיית תיקני ומזיקי באג‪.‬‬
‫המבקרי התרשמו לרעה ג ממצב ההיגיינה באג הבידוד‪ .‬באג משתלבי הבחינו המבקרי‬
‫בפח אשפה גדול בחצר שהיה מאוד דחוס בשקיות ולצדו פזורות שקיות אשפה נוספות‪ .‬מפקד‬
‫האג מסר כי מדובר במקרה חדפעמי היות ובדר כלל מפונה האשפה מהאג פעמיי ביו‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה הלינו כלואי‪ ,‬בביקור משנת ‪ ,2013‬על בעיית מקקי המטיילי בכל מקו‪,‬‬
‫כולל במטבח‪ .‬לדבריה‪ ,‬בעיה זו אינה נפתרת חר פעולות ההדברה והריסוס שנעשות במקו מדי‬
‫כמה חודשי‪ .‬המבקרי ראו בעצמ מקקי מסתובבי במטבח על א שהמקו היה נקי‬
‫ומסודר‪ .‬אחד הכלואי הציג בפני המבקרי חומר ריסוס שהועבר אליו לש הדברת המקו‪,‬‬
‫שתארי התפוגה שלו היה ‪ 127.2007‬בביקור בשנת ‪ 2014‬נרשמה תלונה על פשפשי בתא אחד‬
‫‪128‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫בבית סוהר גבעו" סיפרו המוחזקות כי מספר ימי לפני הביקור ה נעקצו בכל חלקי גופ ובפניה‪,‬‬
‫‪129‬‬
‫ולכ במועד הביקור היו מרוחות במשחה לבנה להקלה בפצעי‪.‬‬
‫בבית סוהר גלבוע הלי אחד הכלואי על כ שבתאו מצויי חרקי עוקצי ומקקי וכי המיטות‬
‫‪130‬‬
‫עשויות מע‪ ,3‬דבר שגור להתרבות החרקי‪.‬‬
‫במתק" קציעות הלינו כלואי על ריחות לא נעימי בתאי הנובעי מהעדר ניקיו באזור יציאת‬
‫צינור ניקוז המי מחו‪ 3‬לתאי‪ 131.‬בתאי שבקומה השנייה הועלו תלונות חוזרות על נזילות‪,‬‬
‫‪ 125‬מפקד המתק השיב‪ ,‬כי נעשית הדברה במתק באופ קבוע‪.‬‬
‫‪ 126‬מפקד הכלא ציי כי נושא ההדברה בכלא הוא אכ נושא ידוע ורגיש‪ ,‬בי היתר‪ ,‬עקב הקושי לערו מבצעי הדברה‬
‫יסודיי באגפי בשעה שה מאוכלסי בכלואי‪ .‬ע זאת‪ ,‬הדגיש המפקד‪ ,‬כי ה משקיעי מאמצי רבי במציאת‬
‫פתרו הול לבעיה‪ ,‬למשל‪ ,‬על ידי שימוש בהדברה ביולוגית‪.‬‬
‫‪ 127‬בשיחה ע מפקד הכלא עלה‪ ,‬כי בעיית המקקי ידועה לו היטב‪ .‬לדבריו ריסוס הוזמ למועד סמו‪ .‬המבקרי‬
‫התרשמו‪ ,‬כי מענה זה אינו מספק שכ ככל הנראה הריסוס האמור )או ריכוזו או איכותו( לא יעיל‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה‬
‫יעקבי מיו ‪" :30.1.14‬מקקי באגפי בית הסוהר משקיע מאמצי רבי ומבצע פעולות ריסוס והדברה‪ ,‬באופ‬
‫שוט ולפי הצור‪ ,‬בכל האגפי‪ ,‬להשמדת תיקני ומזיקי אחרי‪ .‬הדברות מבוצעות אחת לחודש ע"י מדביר‬
‫חיצוני‪ .‬הנהלת המתק עושה ככל שנית למניעת התופעה ע"י פעולות ניקיו‪ ,‬פעולות הדברה והסברה לסגל ולאסירי‪,‬‬
‫אודות חשיבות השמירה על הניקיו וההיגיינה‪ .‬בתארי ‪ 4.12.13‬בוצעה הדברה ביחידה‪ ,‬במקביל חולקו ויחולקו‬
‫למפקדי אגפי תרסיסי הדברה כגו ‪ K300‬ודומיו‪ ,‬על מנת לתת מענה מידי לתופעות כגו אלו"‪.‬‬
‫‪ 128‬למבקרי נמסר על ידי סג מפקד הכלא‪ ,‬כי לאחר הצפת הבעיה וקבלת סיוע מחוזי ונציבותי בוצע טיפול יסודי‬
‫בבעיה‪ ,‬כולל הדברה בקיטור‪ ,‬החלפת מזרני‪ /‬שמיכות וכיו"ב‪ .‬במהל שנת ‪ 2014‬בוצעו בי שתיי לשלוש הדברות‬
‫בכל אג )בשבעה תאריכי שוני(‪ .‬באשר לתלונה על אחד התאי בו נמצאו פשפשי‪ ,‬נמסר למבקרי שהתא ייבדק‬
‫בהקד‪.‬‬
‫‪ 129‬סגנית מפקד הכלא ציינה בפני המבקרי‪ ,‬שמיד לאחר שהעלו הכלואות את תלונת בדבר העקיצות‪ ,‬האג עבר‬
‫הדברה‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :9.1.14‬באג הנשי‪ ,‬כמו בשאר האגפי‪ ,‬מבוצעת הדברה ע"פ תכנית‬
‫שנתית וע"פ הצור‪ .‬לאחרונה‪ ,‬בתארי ‪ ,3.12.13‬בוצע באג ניקיו יסודי כולל צביעה‪ ,‬ריסוס והדברה"‪.‬‬
‫‪ 130‬קצינת האסירי דיווחה כי הבעיה ידועה והשיפו‪ 3‬באגפי כולל החלפת כל המיטות‪ ,‬ממיטות ע‪ 3‬למיטות ברזל‪.‬‬
‫ביחס לתלונה שהושמעה‪ ,‬הבטיחה קצינת האסירי‪ ,‬כי יבוצע ריסוס והדברה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫שאינ מטופלות במש שני‪ 132.‬כמו כ‪ ,‬הספסלי שמשמשי את המבקרי בחצר ההמתנה‬
‫החיצונית‪ ,‬לפני הכניסה והבידוק הביטחוני‪ ,‬היו‪ ,‬נכו ליו הביקור‪ ,‬מכוסי בצואת יוני ולא‬
‫ראויי לישיבה‪ 133.‬למבקרי נמסר כי הדברה במקו נעשית לעיתי רחוקות כאשר רוב‬
‫‪134‬‬
‫ההדברות נעשות באופ לא מקצועי על ידי הכלואי‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה הבחינו המבקרי במקקי בחדרי ההפרדה‪ .‬באג המשתלבות הכלואות‬
‫התלוננו על קיומ של מזיקי רבי‪ ,‬במיוחד בשעות הלילה ובעיקר באזור המטבח‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫בבית סוהר כרמל הייתה קיימת בעיה קשה של מזיקי עוקצניי )בקבקי ופרעושי( אשר גרמה‬
‫לסבל רב בקרב הכלואי‪ .‬רבי מה התקשו להירד בלילות וסבלו מעקיצות וגירודי‪.‬‬
‫למבקרי נמסר כי נעשי ניסיונות תכופי ושוטפי מצד אנשי הסגל במתק לטפל בבעיה זו‪ ,‬על‬
‫ידי ריסוס החדרי ואוורור הציוד האישי של הכלואי‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬יש קושי מתמש בפתרו‬
‫בעיה זו‪ ,‬וג בביקור האחרו מיו ‪ 17.11.14‬התלוננו חלק מהכלואי על מזיקי ובקבקי‪ ,‬אשר‬
‫נמצאי בכל מקו‪ ,‬עוקצי את הכלואי‪ ,‬מוצצי את דמ ומפריעי לשנת‪ .‬דומה כי הבעיה‬
‫נובעת‪ ,‬בי היתר‪ ,‬ג מחוסר שמירה על הניקיו בתאי‪ ,‬על ידי הכלואי עצמ‪ .‬בתאי מסוימי‬
‫בה ביקרו המבקרי‪ ,‬הכלואי לא התלוננו כלל על עקיצות וגירודי מפשפשי‪ ,‬וכאשר שאלו‬
‫אות המבקרי כיצד ה מסבירי זאת‪ ,‬השיבו שה מקפידי על אי השארת אוכל בחדרי ועל‬
‫ניקיונ היומיומי‪ ,‬ולעומת יש חדרי אחרי באותו אג ממש‪ ,‬בה הכלואי לא מקפידי על‬
‫הניקיו וההיגיינה ולכ ה סובלי מפשפשי ובקבקי‪ .‬בעיית המזיקי קיימת במתק" מזה‬
‫שני א' למרות ניסיונות רבי ושוני למצוא פתרו"‪ ,‬עדיי" לא הצליחו להתגבר עליה‪ .‬אמנ‬
‫לאחרונה חלה הטבה מסוימת בנושא‪ ,‬כנראה בשל הקפדה יתרה מצד הסגל על ניקיו" התאי‬
‫ועל פעולות תכופות של ריסוס החדרי‪ ,‬הוצאת הציוד האישי של הכלואי לחצר ואוורורו‪ .‬ראוי‬
‫להקדיש מחשבה נוספת ויצירתית לפתרו" מלא וסופי של הבעיה ג א לחלק ממנה תורמת‬
‫‪136‬‬
‫התנהגות הכלואי‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק התלוננו חלק מהקטיני באגפי ‪ 3‬ו‪ 4‬על מקקי רבי‪ .‬שניי מהכלואי‬
‫סיפרו כי נאלצו להחלי מברשות שיניי מספר פעמי לאחר שראו עליה ג'וקי‪ .‬בעת הביקור‬
‫באגפי הללו‪ ,‬ראו המבקרי בעצמ מקקי רבי‪ .‬כמו כ‪ ,‬המבקרי התרשמו כי תחזוקת אג‬
‫‪ 3‬לקויה ודורשת שיפור‪ .‬התאי נראו במצב ירוד יחסית לאגפי אחרי בכלא‪ ,‬ובשני תאי בה‬
‫‪ 131‬לטענת מפקד הכלא את האזור מנקי פעמיי בשבוע‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬פתחי הניקוז ‬
‫נית פתרו מקומי אשר אפשר ניקוז המי מתו התא החוצה ולא למסדרו‪ .‬בנוס‪ ,‬מידי יו נכנסי אסירי עבודה‬
‫לנקות את המקו‪ .‬לציי כי במהל הביקורי לא היו ריחות לא נעימי בתאי‪ ,‬דבר אשר אושר ע"י המבקרות"‪.‬‬
‫‪132‬לטענת מפקד המתק‪ ,‬הנזילות תטופלנה במסגרת שיפו‪ 3‬מתוכנ באג‪.‬‬
‫‪ 133‬לטענת מפקד הכלא‪ ,‬לא נית לבצע ניקיו בזמ הביקורי מסיבות ביטחוניות‪.‬‬
‫‪ 134‬מפקד המתק השיב כי הדברה בתו החדרי נעשתה חודשיי לפני יו הביקור והדברה חיצונית נעשתה כשבוע‬
‫לפני יו הביקור‪ .‬במקומות רגישי יותר כמו חדר המטבח וחדר האוכל משתדלי לרסס לפחות אחת לחודש‪ .‬תגובת‬
‫גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬בוצעה הדברה מסביב לאגפי ביו ‪ .20.5.13‬הדברה בתו התאי בוצעה לאחרונה‬
‫במר‪ .2013 3‬לעיתי אסירי אינ מעונייני בהדברה בשל הצור בהוצאת חפציה החוצה‪ .‬ע זאת‪ ,‬כאשר מדובר‬
‫במצב תברואתי ירוד‪ ,‬ההדברה מתקיימת חר התנגדות האסירי‪ .‬יצוי כי במטבחי מבוצעת הדברה בחומר מיוחד‬
‫המאפשר הדברה תו כדי עבודה"‪.‬‬
‫‪ 135‬מפקדת המתק השיבה כי מתבצעת הדברה באופ תדיר וכי קיימת הקפדה גדולה על ניקיו‪ ,‬א מדובר בבעיה‬
‫שחוזרת על עצמה לעיתי בשל העובדה כי המבנה יש מאוד‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.12.14‬מדובר‬
‫במבנה יש מאוד‪ ,‬לרבות תשתיות הביוב‪ .‬בית הסוהר מבצע פעולות הדברה שוטפות‪ ,‬לעיתי יותר מ המתוכנ‪ ,‬על‬
‫מנת להתגבר על התופעה"‪.‬‬
‫‪ 136‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :25.12.13‬המלצת המבקרי לתת מחשבה נוספת ויצירתיות לפתרו מלוא וסופי‬
‫של בעיית הפרעושי והבקבקי בבית הסוהר כרמל יועברו לתשומת לב הגורמי הרלוונטיי"‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ביקרו אנשי הסניגוריה התקרה והקירות היו מלוכלכי ומקושקשי‪ ,‬ושררה תחושת מחנק‬
‫‪137‬‬
‫והזנחה‪.‬‬
‫בבית סוהר דקל התלוננו כלואי באג ‪ 7‬על תופעה חמורה של מקקי ופשפשי‪ ,‬וטענו כי‬
‫המדביר משתמש בחומר לא איכותי ו‪/‬או מדולל שאינו מביא תוצאה ראויה‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫בבית סוהר נפחא הבחינו המבקרי בפגעי תברואה ובמזיקי במספר אגפי שוני‪ .‬באג ‪ ,2‬חר‬
‫המלצות מהעבר‪ ,‬לא בוצע שיפו‪ 3‬מתבקש‪ ,‬ובמקו יש עובש ורטיבות‪ ,‬הקירות מתקלפי והטיח‬
‫חשו‪ .‬באג ‪ 3‬מוצב כיור מחו‪ 3‬לשירותי‪ ,‬הקיר של הכיור בתא שביקרו המבקרי היה הרוס‪ ,‬לא‬
‫היו אריחי קרמיקה וניכר היה כי ג ש ישנה רטיבות‪ ,‬עובש וטחב בצורה משמעותית‪ .‬בנוס‬
‫הבחינו המבקרי בשמיכות מונחות בפתחי הדלתות על מנת לחסו חדירת מזיקי‪ .‬ג באג ‪5‬‬
‫נשמעו תלונות של כלואי על מקקי וחרקי בחדר‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫ח‪ .‬ליקויי הנוגעי לתאי המקלחת והשירותי‬
‫ב‪ 18‬מתקני כליאה מצאו אנשי הסניגוריה הציבורית ליקויי הנוגעי לשירותי ו‪/‬או‬
‫למקלחות‪ .‬זאת‪ ,‬בנוס לממצאי שפורטו בפרק שלעיל העוסק בתנאי התברואה הקשי‪ ,‬שחלק‬
‫נוגעי ג לתאי המקלחת והשירותי‪ .‬ב‪ 10‬מתקני כליאה הבחינו המבקרי בקיומ של‬
‫שירותי כריעה )המכוני ג "שירותי בול פגיעה"(‪ ,‬כאשר בחלק מהמקרי כלואי נאלצי‬
‫לעמוד על פתח השירותי כדי להתקלח כי צינור המקלחת ממוק מעליו‪ .‬ממצא זה הוא חמור‬
‫במיוחד על רקע החלטת בית משפט מחוזי מרכז‪ ,‬מיו ‪ ,9.11.11‬בעת"א ‪) 2012207/11‬כב'‬
‫השופטת נגה אהד(‪ ,‬שהורתה לשירות בתי הסוהר להציב שירותי כימיי בכל אות מתקני‬
‫כליאה בה אי אסלות אלא שירותי כריעה‪ ,‬שכ המצב הקיי פוגע באופ לא מידתי בכבוד‬
‫הכלואי‪ .‬א שחלפו ‪ 3‬שני ממת ההחלטה‪ ,‬טר הוצבו כאמור שירותי כימיי במתקני‬
‫רבי‪ ,‬והכלואי נאלצי להמשי ולהשתמש בשירותי כריעה‪ .‬התנהלות זו של שירות בתי הסוהר‬
‫מהווה הפרה בוטה ומתמשכת של החלטה שיפוטית מחייבת‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה התרשמו המבקרי‪ ,‬בביקור משנת ‪ ,2013‬כי חדרי השירותי והמקלחת‪,‬‬
‫באגפי של אסירי העבודה )אג ‪ (9‬ושל הכלואי הביטחוניי )אג ‪ ,(3‬ה במצב קשה ובכמות‬
‫לא מספיקה בשי לב למספר הכלואי באגפי אלה‪ .‬באג אסירי העבודה‪ ,‬שאמורי לתת מענה‬
‫ל‪ 44‬כלואי‪ ,‬מוצבי רק שלושה תאי מקלחת‪ .‬התאי מופרדי ע וילו‪ ,‬צינור קילוח המי‬
‫‪ 137‬מפקדת הכלא הדגישה בפני המבקרי‪ ,‬כי מתבצעת עבודה רבה ע הקטיני הכלואי באגפי השוני בכלא על‬
‫נושא ההיגיינה והניקיו‪ ,‬וכי לאחרונה נצבעו חלק מהאגפי בתקציב גדול‪ .‬כ‪ ,‬ציינה כי בוצע ריסוס מספר פעמי‪ ,‬א‬
‫הדבר לא פתר את בעיית המקקי‪.‬‬
‫‪ 138‬בשיחה ע מפקד המתק נמסר לאנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬כי הנהלת המתק עושה כל שלאל ידה על מנת‬
‫להילח בתופעת המזיקי וא הוצגו מסמכי של חברת ההדברה "סער הדברות בע"מ" ולפיה‪ ,‬במהל שנת ‪2014‬‬
‫בוצעו ארבע הדברות‪ .‬כ‪ ,‬ג במהל שנת ‪ 2013‬בוצעה הדברה שלוש פעמי כנגד מקקי‪ ,‬פשפשי ונמלי‪ .‬לדברי‬
‫מפקד המתק‪ ,‬הכלואי ממהרי לשטו את החדר לאחר ההדברה ולעיתי פוגעי באיכות ההדברה בשל כ‪.‬‬
‫‪ 139‬מפקד בית הסוהר השיב שתופעת החרקי מטופלת באופ שוט‪ ,‬באופ כללי חל שיפור מסוי בנושא המזיקי‬
‫ביחס לעבר‪ ,‬כיו משתמשי בחומר הדברה חדש ויעיל יותר‪ ,‬וציוד שמוכנס לבית הסוהר מבחו‪ 3‬עובר הרתחה‪.‬‬
‫תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪ :1.7.2015‬אגפי ‪ 3 + 2‬נמצאי בגוש היש ומצב אכ מצרי שיפו‪ .3‬השיפו‪ 3‬יבוצע‬
‫במסגרת התוכנית הארצית והרב שנתית לשיפו‪ 3‬אגפי בכלל בתי הסוהר‪ ,‬בהתא לתעדו שייקבע ]‪ [...‬בוצעו מס'‬
‫הדברות באגפי‪ .‬בתקופה הקרובה אמור הביס"ר לקבל "קיטורית" שתסייע בשיפור רמת הנקיו וכפועל יוצא ג –‬
‫בטיפול בבעיית המזיקי‪ ,‬בכלל האגפי"‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫יש וחלוד‪ ,‬אי ראשי מקלחת‪ ,‬והאריחי הקיימי מלאי חלודה‪ .‬בנוס‪ ,‬יש ‪ 4‬תאי שירותי )‪3‬‬
‫אסלות ו‪ 1‬שירותי כריעה(‪ 4 ,‬ברזי מי וכיורי ישני‪ .‬באג הכלואי הביטחוניי הבחינו‬
‫המבקרי בשירותי כריעה בחלק מהתאי‪ .‬בתא אחד השירותי והמקלחת היו בתו החדר וללא‬
‫הפרדה ביניה‪ .‬המבקרי הבחינו בטיח הנופל מהתקרה בתאי‪ ,‬ובמקלחת התפורר הטיח עד‬
‫שנחש הברזל שבתקרה‪ ,‬ככל הנראה כתוצאה מרטיבות בקירות‪ .‬א שבמתק מוחזקי שלושה‬
‫כלואי ביטחוניי נכי‪ ,‬קיי רק מושב אסלה תקני אחד לנכה‪ ,‬שנמצא באחד התאי‪ .‬הכלואי‬
‫הנכי אינ נמצאי באותו תא ולכ חלק נאלצי להיעזר בפתרונות מאולתרי‪ .‬בעת הביקור‬
‫הבחינו המבקרי‪ ,‬כי כלוא נכה יושב על כיסא ללא מושב שעליו מונח מכסה אסלה וכל זה מוצב‬
‫מעל שירותי הכריעה‪ .‬דובר הכלואי הציג בפני המבקרי את העמדת הכיסא המאולתר על‬
‫שירותי הכריעה‪ .‬ניכר כי השירותי המאולתרי מסכני את הכלוא הנכה ואינ תואמי את‬
‫דרישת ההנגשה על פי חוק זכויות אנשי ע מוגבלויות‪ .‬המבקרי סברו‪ ,‬כי אי" מנוס מלערו'‬
‫שיפו‪ -‬נרחב בתאי המקלחות והשירותי‪ 140.‬בביקור נוס שנער בשנת ‪ 2014‬נמצא שהמקלחות‬
‫באג ‪ 9‬שופצו והוספו ראשי מקלחת‪ .‬ע זאת‪ ,‬נמצאו ליקויי נוספי הנוגעי לחדרי השירותי‬
‫והמקלחת‪ .‬נמצא כי בתא "החללית"‪ ,‬באג ‪ ,6‬יש שירותי כריעה‪ .‬כמו כ‪ ,‬הבחינו המבקרי בבעיה‬
‫בתא הנשי‪ .‬בתא זה הוסר וילו המקלחת מטעמי בטחו אישי‪ ,‬ובמקומו הוספה דלת ברזל בגובה‬
‫המות כדי לשמור על צנעת הפרט‪ .‬המבקרי סברו כי קיומה של מצלמה הצופה לתו המקלחת‪,‬‬
‫כמו ג העובדה שהכלואה חשופה למבטי חברותיה לתא כשהיא במקלחת‪ ,‬מהווי פגיעה‬
‫בכבודה‪ .‬לפיכ‪ ,‬ראוי למצוא פתרו אחר‪ ,‬כ למשל‪ ,‬הגבהת המחיצה עד גובה הכתפיי‪ ,‬באופ‬
‫‪141‬‬
‫שיענה על צרכי הביטחו ובד בבד ימנע פגיעה בכבוד של הכלואות‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו באג העצורי עד תו ההליכי ובאג טעוני הפיקוח מרבית השירותי‬
‫בתאי ה שירותי כריעה מתכתיי‪ 142.‬בחלק מ" התאי מותקנת המקלחת מעל לשירותי‬
‫הכריעה‪ .‬בחלק מהתאי השירותי והמקלחת מופרדי מחלל המגורי באמצעות וילו" בלבד‬
‫באופ" שעלול לפגוע בזכות של הכלואי לפרטיות‪ ,‬ובחלק אחר מהתאי אי" כל הפרדה בי" חלל‬
‫המגורי לבי" אזור המקלחת והשירותי‪ .‬המבקרי התרשמו לרעה ממצב של חלק מתאי‬
‫המקלחת‪ .‬בי היתר‪ ,‬נמצא‪ ,‬כי המקלחות הציבוריות מלוכלכות‪ ,‬עבשות וחלודות‪ .‬ברוב תאי‬
‫המקלחת שבאג העצורי עד תו ההליכי אי ראשי ברז‪ ,‬והמי נובעי מתו חור המצוי בקיר‬
‫)המכוסה לא אחת בחלודה(‪ .‬תאי השירותי של תאי ההמתנה )הממוקמי בכניסה לבית הסוהר‬
‫ומיועדי להחזקת כלואי שנקלטו וטר מוינו לאגפי או כלואי הנמצאי במעבר מאג‬
‫לאג(‪ ,‬מצויי במצב תחזוקתי גרוע‪ .‬השירותי ה שירותי כריעה‪ ,‬הקרמיקה שבורה והביוב‬
‫‪ 140‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :30.1.14‬קיימת החלטה ארגונית לשיפו‪ 3‬אג ‪ .9‬במסגרת תכנית 'רה ארגו‬
‫שקמה' אמור האג להיהרס ולהיבנות מחדש‪ ,‬טר נקבע מועד לתחילת השיפו‪ .3‬לעת עתה נרכשו ברזי ואביזרי‬
‫נלווי‪ ,‬המקלחות מתוחזקות ומטופלות בשוט‪ .‬לציי כי קיי בלאי גבוה מאוד של האביזרי במקלחות‪ ,‬בשל חוסר‬
‫שמירה וונדליז המתבצע ע"י האסירי‪ .‬בתוכנית השיפוצי לשנת ‪ ,2014‬מתוכנ שיפו‪ 3‬מקי של אג ‪ ,13‬כולל‬
‫מקלחות ושירותי‪ ,‬בכפו לתקציב‪ .‬יצוי כי הנהלת בית הסוהר תיקנה ומתקנת באופ שוט את הליקויי‬
‫הנקודתיי‪ .‬כיסא לאסיר נכה – בשיחה ע נציג האג הוצע מס' פעמי שהאסירי הזקוקי לכיסא נוחות נייד‬
‫יועברו לתא ‪ 11‬בו יש כיסא נייד‪ ,‬אול האסירי סירבו‪ .‬היחידה תוציא דרישה לקבלת כיסא נכי נוס"‪.‬‬
‫‪ 141‬בתגובה מסר מפקד המתק כי באיזו שבי הרצו לשמור על שלומ של הכלואות לבי הפגיעה בצנעת הפרט הרי‬
‫שיש להעדי את המצב הקיי ולהסתפק בדלת שהותקנה בגובה המות‪ .‬כמו כ‪ ,‬לטענתו לא נית לקבוע חדמשמעית‬
‫שהמצב הנוכחי אכ פוגע בצנעת הפרט‪ ,‬שכ מ המצלמה המאוישת בידי נשי בלבד לא נית לראות אלא צלליות‪.‬‬
‫‪ 142‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :6.10.14‬בית המשפט הנכבד אכ הורה לשב"ס להתקי שירותי כימיי‪,‬‬
‫במתקני הכליאה שבה אי אסלות אירופאיות‪ .‬בתארי ‪ 12.1.12‬שלחה הלשכה המשפטית )רע" עתירות ואסירי(‬
‫וכ אג המבצעי הודעה לבית המשפט‪ ,‬בעקבות החלטה זו‪ .‬מבדיקה שנערכה ביו ‪ ,11.9.14‬בית המשפט טר הגיב‬
‫להודעה‪ .‬יש לציי כי בכלל האגפי הפתוחי בבית הסוהר ישנ שירותי ע אסלה אירופאית‪ .‬באגפי המכלול )‪4‬‬
‫אגפי( ישנ שירותי כריעה‪ .‬ג באגפי אלה ישנ מספר של אסלות אירופאיות‪ ,‬לטובת אסירי שמצב הגופני‬
‫מחייב זאת‪ .‬החלפת כלל שירותי הכריעה מתבצעת במסגרת שיפו‪ 3‬אגפי‪ ,‬לפי תעדו שנקבע"‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫פתוח‪ .‬בזמ הביקור שרר בה קור מקפיא‪ .‬להתרשמות המבקרי‪ ,‬תנאי התברואה בבית סוהר‬
‫מעשיהו ירודי וטעוני שיפור‪ .‬שירותי הכלואי אינ מאפשרי שימוש בתנאי פרטיות‬
‫מינימאלית; מצב ההיגייני של השירותי והמקלחות ירוד ביותר; מצב הניקיו" והתחזוקה‬
‫במרבית האגפי בכי רע‪.‬‬
‫בבית המעצר ניצ" נמצאו שירותי כריעה בתא "החללית"‪ ,‬ובתאי ההמתנה במכלול הקליטה‪.‬‬
‫ההיגיינה בתאי אלו הייתה ירודה‪ :‬נמצאו מספר רב של תיקני ובדלי סיגריות שהושלכו בכיור‪,‬‬
‫ושרר ריח של צחנה‪ .‬תא ההמתנה השלישי היה קט משמעותית‪ ,‬ללא פתח אוורור וללא שירותי‪.‬‬
‫בתאי ע שירותי הכריעה מקומות הלינה קרובי ביותר לשירותי‪ ,‬וללא הפרדה ראויה‪.‬‬
‫בתאי נוספי נמצאו קירות מלאי עובש‪ ,‬אסלות ללא מושב או ללא משענת‪ ,‬תאי ללא כיור‬
‫שבה נאלצי הכלואי לשטו את האוכל והכלי בכיור שבשירותי‪ ,‬וכ צינור ביוב ודולפי‬
‫ממנו מי שופכי‪.‬‬
‫בבית סוהר כרמל הבחינו המבקרי בשירותי כריעה בתא חללית שבאחד האגפי‪ .‬באג ‪ 4‬נמצא‪,‬‬
‫כי המקלחות נקיות‪ ,‬הריצו הקרמי חדש יחסית‪ ,‬א הקירות מעל מצהיבי ומתקלפי‪ .‬כמו כ‪,‬‬
‫נמצא כי רק ‪ 8‬מ‪ 10‬הברזי בכיורי פועלי וחצי מהמקלחות לא עובדות עקב בעיות צנרת‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק מצויי שירותי כריעה בתא "החללית" שבאג ההפרדה‪.‬‬
‫בבית המעצר אבו כביר מצאו המבקרי‪ ,‬כי במספר רב של תאי לא מותקני ראשי מקלחת‪,‬‬
‫והכלואי מתקלחי במי הנובעי מחור בקיר‪ .‬על רקע העובדה שבתאי מסוימי כ הותקנו‬
‫ראשי מקלחת ייעודיי המאפשרי את כיוו הזר‪ ,‬קשה לקבל את ההסבר שנית למבקרי לפיו‬
‫‪143‬‬
‫הממצא בקשר להיעדר ראשי המקלחת קשור לצור למנוע ניסיונות אובדניי של הכלואי‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬במרבית התאי בה ביקרו המבקרי ה הבחינו כי בקירות התאי ישנ חריצי חלונות‬
‫המשקיפי אל חלל התא ובכלל זה לכיוו האסלות והמקלחות‪ 144.‬נוכח הפגיעה החמורה‬
‫בפרטיות הכלואי והפתרונות המאולתרי שממילא ה יוצרי כדי לחסו את הפתחי‪ ,‬ראוי‬
‫‪145‬‬
‫לאטו חריצי אלו‪ ,‬ולמצוא פתרו" אחר שיאפשר השגחה על הכלואי ללא פגיעה בפרטיות‪.‬‬
‫בבית המעצר הדרי נמצא כי חדר השירותי מופרד מחלל השינה באמצעות וילו בלבד ובאופ‬
‫שפוגע בפרטיות הכלואי‪ .‬בתא "החללית" שבאג ההפרדה הותקנו שירותי כריעה‪ ,‬אשר אינ‬
‫מופרדי מחלל התא‪ .‬מעליה ממוקמת המקלחת‪ ,‬שהיא בפועל חור בקיר ממנו נובעי מי‪.‬‬
‫בתא אי כיור‪ .‬בתאי שבאג עצורי הימי חדר הוא השירותי קט‪ ,‬ללא חלו ובו אסלה וכיור‬
‫מנירוסטה‪ .‬השירותי מופרדי מחלל השינה במחיצת ע‪ ,3‬הבנויה שני לוחות המחוברי בצירי‬
‫‪ 143‬נמסר כי הבעיות המתוארות מוכרות מזה שני רבות ובשל אילוצי תקציביי נער תעדו‪ ,‬אשר על פיו מוכרע‬
‫אלו בעיות הינ קריטיות ומצריכות טיפול מיידי‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :2.10.14‬הסרת ראשי המקלחות‬
‫נועדה למנוע מעצורי לבצע מעשה אובדנות באמצעות תליה על ראש המקלחת‪ .‬הוראה זו נבעה מאירועי נשני של‬
‫אסירי שביצעו ניסיונות אובדניי בשיטה זו‪ .‬באג ‪ 1‬שהינו אג משופ‪ ,3‬הושמו ראשי מקלחת אינטגרליי מהקיר‪,‬‬
‫האמורי למנוע ניסיו אובדני ולצמצ וונדליז‪ .‬ובמסגרת שיפו‪ 3‬עתידי‪ ,‬ג נושא ראשי המקלחות בשאר האגפי‬
‫יטופל‪ ,‬בדומה לאג ‪."1‬‬
‫‪ 144‬הוסבר למבקרי כי מיקו חריצי התצפית נקבע על סמ ניסיו העבר ונהלי שב"ס )אשר לא ניתנה לה הפנייה‬
‫ספציפית(‪ ,‬וכי אי מנוס אלא לאפשר לסוהרי לפקח על הכלואי בכל זמ‪ ,‬ג במחיר פגיעה בפרטיות‪.‬‬
‫‪ 145‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :2.10.14‬הנושא בבדיקה"‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫למפת הדלת משני צדיה‪ ,‬בגובה כ‪ 20‬ס"מ מ הרצפה וגובהה גובה אד ממוצע‪ .‬בחלק מ התאי‬
‫הלוחות ממוקמי כ שנוצר רווח ב ‪ 12‬ס"מ ביניה‪ ,‬באופ הפוגע בפרטיות‪ .‬בנוס‪ ,‬הכלואי‬
‫הלינו על כ שיש מחסור בנייר טואלט‪ ,‬ובחומרי ניקוי ומגבי‪ ,‬דבר המקשה על ניקוי השירותי‬
‫המטונפי‪.‬‬
‫במתק" קציעות ממוקמות המקלחות מחו‪ 3‬לתאי ואילו הכלואי סגורי רוב הזמ בתאי‪ ,‬כ‬
‫שזמ הרחצה מצומצ‪ ,‬א בימי הקי‪ 3‬החמי‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫חדר המקלחת מחולק לשבעה תאי‪ ,‬חלק‬
‫ללא וילו ובחלק חסרי ראשי מקלחת‪ .‬בחלק מ האגפי‪ ,‬מספר המקלחות קט במיוחד ביחס‬
‫למספר הכלואי‪ .‬כ למשל‪ ,‬באג ‪ 21‬היו ‪ 118‬כלואי )מתו תק של ‪ (120‬ורק ‪ 8‬מקלחות‬
‫בשימוש‪ .‬במתח ג' הלינו המוחזקי כי ‪ 6‬מקלחות מתו ה‪ 14‬הקיימות שבורות ולא נית‬
‫להשתמש בה‪ .‬כמו כ‪ ,‬אי שמשות זכוכית בחלונות‪ ,‬מה שגור לטענת המוחזקי לאי נעימות‬
‫‪147‬‬
‫בייחוד בחור‪ .‬הכלואי מסרו כי פנו לשב"ס כבר לפני למעלה משנה‪ ,‬א טר קיבלו מענה‪.‬‬
‫במתח הביקורי רצפת תאי השירותי אינה נקייה‪ ,‬אי סבו לשטיפת ידיי וכ חסר נייר‬
‫טואלט‪.‬‬
‫בבית סוהר דמו" הבחינו המבקרי בשירותי כריעה באג ההפרדה ובאג השב"חי‪ .‬בחלק‬
‫‪148‬‬
‫מהתאי‪ ,‬המקלחות נמצאות מעל שירותי הכריעה‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה התרשמו המבקרי ממצב הרעוע של חדרי המקלחות והשירותי‪,‬‬
‫לרבות העדר מושבי אסלה בתאי רבי‪ 149.‬באג המשתלבי מצב השירותי והמקלחת היה בכי‬
‫רע‪ ,‬לרבות עובש ואסלה שבורה‪ .‬כמו כ‪ ,‬הקירות בחדר התקלפו‪ 150.‬בתא "החללית" שבאג‬
‫ההפרדה הותקנו שירותי כריעה‪.‬‬
‫בבית סוהר שיטה הבחינו המבקרי בכ שבחלק מהאגפי תאי השירותי והמקלחת אינ‬
‫תקיני‪ .‬נשמעו תלונות כלואי על מצב התחזוקה של המקלחות באג ‪ :5‬בחלק מתאי המקלחות‬
‫אי וילונות הפרדה‪ ,‬דבר הפוגע בפרטיות הכלואי‪ .‬כמו כ‪ ,‬חלק מעמדות המקלחת אינ פעילות‬
‫ובחלק האחר אי ברז‪ ,‬ולא תמיד יש מי חמי‪ 151.‬באג ‪ 7‬התרשמו המבקרי כי בתאי‬
‫‪ 146‬לטענת מפקד הכלא‪ ,‬כל הכלואי מספיקי לעשות מקלחת לפחות פע ביו‪.‬‬
‫‪ 147‬מפקד המתק מסר‪ ,‬כי במתח ג'‪ ,‬באופ כללי‪ ,‬עתיד להיות שיפו‪ 3‬של כל המקלחות‪ .‬כ מסר כי פנה בזמנו‬
‫לנציבות בעניי‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬הקדמת השיפו‪ 3‬המתוכנ באג ‪ 21‬במתח ג – לאחרונה‬
‫הוחל בשיפו‪ 3‬כללי של כל מקלחות מתח ג‪ .‬אג ‪ 21‬הינו האג הראשו בו החל השיפו‪ .3‬הפרויקט עתיד להסתיי‬
‫בעוד כחודשיי‪".‬‬
‫‪ 148‬לטענת רשויות הכלא קשה מאוד לפתור את בעיית שירותי הכריעה עקב אי התאמת תשתיות המבנה והדבר כרו‬
‫בהשקעה כספית גדולה‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :20.11.13‬באגפי ‪ 221‬כל השירותי ה אירופאיי‪.‬‬
‫באגפי ‪ 3,4,5,6‬השירותי ה שירותי כריעה‪ ,‬אול בכל מאחד מאגפי אלו קיי תא ע שירותי אירופאיי‪ ,‬בה‬
‫מאוכלסי אסירי בעלי צרכי מיוחדי‪ .‬שב"ס פועל לצמצ ככל הנית‪ ,‬במסגרת מגבלות תקציביות ותעדו‪ ,‬את‬
‫השימוש בשירותי כריעה‪ ,‬תו איזו בי צרכי האסירי למגבלות תקציביות‪ ,‬כאמור"‪.‬‬
‫‪ .149‬לדברי מפקדת המתק‪ ,‬במקלחות רבות הוצאו צינורות המקלחת בשל חשש שהכלואות ינסו לפגוע בעצמ וזאת‬
‫לאור ניסיו העבר‪ .‬בנוגע להעדר מושבי האסלה בתאי‪ ,‬מפקדת המתק לא הייתה מודעת לכ ולדבריה לא התקבלו‬
‫תלונות בעניי‪ .‬ישנו מלאי רב של מושבי אסלה במחס ואלו יותקנו בכל תא בו חסר מושב‪.‬‬
‫‪ 150‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.12.14‬הליקויי תוקנו‪ ,‬כולל ביצוע עבודות צביעה וסיוד"‪.‬‬
‫‪ 151‬בשיחה ע מפקד הכלא נמסר למבקרי‪ ,‬כי אג ‪ 5‬עתיד להיות משופ‪ ,3‬ויוקמו בו שירותי ציבוריי על מנת‬
‫לרווח את התאי‪ .‬לדבריו‪ ,‬נציבות שירות בתי הסוהר אישרה תקציב המיועד לשיפוצי בכלא‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫המקלחות רטיבות רצינית וקירות הזקוקי לצבע‪ 152.‬בחדרי ההמתנה‪ ,‬המיועדי להחזקת‬
‫הכלואי לצור העברת לבית סוהר אחר‪ ,‬מצב השירותי בכי רע‪ :‬שירותי כריעה‪ ,‬הקרמיקה‬
‫הייתה שבורה ומלאת סימני טחב‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫בבית סוהר איילו" השירותי ברוב אגפי בית הסוהר ה שירותי כריעה‪ .‬באג סל"ע מותקנות‬
‫מקלחות מעל לשירותי הכריעה‪ 154.‬באג ההפרדה הקירות במקלחת מתקלפי והקרמיקה שבורה‬
‫ומלוכלכת‪ .‬באחד התאי באג משתלבי ממוקמת המקלחת מעל השירותי‪ .‬בתא זה קיימת‬
‫רטיבות במקלחת‪ ,‬וקירות התא כול מתקלפי‪.‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר הבחינו המבקרי כי בתאי הסינו‪ ,‬המשמשי כתאי המתנה זמניי‪,‬‬
‫מצב השירותי אינו הול‪ .‬בתא הראשו ישנ שירותי כריעה‪ .‬בתא הנוס ישנ שירותי נירוסטה‬
‫שאינ ראויי לשימוש‪.‬‬
‫בבית סוהר רמו" הלינו הכלואי באג ‪ 2‬על תאי המקלחת‪ .‬המבקרי נוכחו לראות שחדר‬
‫‪155‬‬
‫המקלחת יש מאוד‪ ,‬יש בו רטיבות‪ ,‬ונאגרי בו מי מתחת לרצפה שגורמי לעובש ולריח רע‪.‬‬
‫בבית סוהר השרו" הבחינו המבקרי‪ ,‬בשירותי כריעה ברוב האגפי בבית הסוהר‪ .‬צוינו לטובה‬
‫שירותי הישיבה באג הנוער הביטחוני‪ .‬ע זאת‪ ,‬המקלחת באג זה היא צינור היוצא מ הקיר‪,‬‬
‫כאשר מקו העמידה לצור המקלחת מוגבל עד מאוד‪ .‬כמו כ‪ ,‬נמצא כי הקירות מתקלפי‬
‫וחלודה מכסה את סביבת המקלחת‪ .‬ג בשני תאי הכלואות הביטחוניות‪ ,‬החור ממנו נבעו מי‬
‫הרחצה בחלל המקלחת והשירותי נמצא קרוב מאוד לאסלה‪ ,‬כ שבקושי נותר מקו לעמוד‬
‫בכדי להתקלח‪.‬‬
‫בבית סוהר נפחא הבחינו המבקרי כי למעט באגפי ‪ 13‬ו‪ ,14‬אשר בה הופרדו השירותי‬
‫והמקלחות‪ ,‬בכל שאר האגפי אי הפרדה כאמור‪ .‬כמו כ‪ ,‬כל השירותי ה שירותי כריעה‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬הבחינו המבקרי בעובש על קירות המקלחת באג ‪.2‬‬
‫בבית סוהר צלמו" עלו תלונות מפי כלואי באג המשתלבי על היעדר הפרדה בתו התאי בי‬
‫‪156‬‬
‫השירותי והמקלחת לבי אזור המגורי‪ ,‬וכ תלונות בדבר מחסור במי חמי‪.‬‬
‫‪ 152‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬לא ידוע על בעיות רטיבות במהל החור האחרו‪ .‬ככלל כל תלונת‬
‫אסירי בנושא מטופלת מידית‪ .‬במהל השנה האחרונה נצבעו התאי באגפי לפחות פע אחת‪ ,‬לציי כי היחידה‬
‫פועלת באופ מתמיד לצור מת מענה מידי בכל הקשור לתחזוקה"‪.‬‬
‫‪ 153‬מפקד בית הסוהר מסר למבקרי כי כלואי ממתיני בחדרי אלו זמ קצר בלבד‪ ,‬וככלל לא יותר משעה‪.‬‬
‫‪ 154‬בשיחה ע מפקד בית הכלא נמסר למבקרי‪ ,‬שהנושא נבדק‪ ,‬א מאילוצי תקציביי אי כל דר לשפ‪ 3‬את‬
‫השירותי בעת הקרובה‪.‬‬
‫‪ 155‬מפקד האג דיווח למבקרי שבזמ הקרוב עתידי לשפ‪ 3‬את המקלחות והשירותי ולהחלי מרצפות‪ .‬תגובת‬
‫גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.9.14‬במסגרת תכנית עבודה ‪ 2014‬נכלל נושא שיפו‪ 3‬האגפי ושדרוג המקלחות‪ .‬לפני‬
‫כחודש החלו ההכנות ועבודת השיפוצי בעיצומה"‪.‬‬
‫‪ 156‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :11.2.15‬מלכתחילה הייתה כוונה כי בכל תא יתגורר אסיר אחד בלבד והתאי‬
‫נבנו בלא הפרדה בי השירותי לתא‪ .‬בפועל‪ ,‬מאוכלס כל תא בשני אסירי‪ .‬המבנה אינו מאפשר הצבת דלת‬
‫והאסירי משתמשי בווילו כבמחיצה‪ .‬לנושא אספקת מי בתאי ובמקלחת – בימי אלה התחיל פרויקט‬
‫להקמת מערכת מי חדשה בצלמו שאמורה לתת מענה לסוגיה זאת‪ .‬ע סיו הפרויקט המצב ישתפר"‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ט‪ .‬קשיי במימוש הזכות להליכה באוויר הפתוח‬
‫ב‪ 7‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התעוררו בעיות שונות המקשות על‬
‫קיו הזכות להליכה באוויר הפתוח ולעתי א‪ ,‬מונעות לגמרי את קיומה‪ .‬עיקר הליקויי‬
‫מתייחסי להיותה של חצר הטיולי קטנה וצפופה‪ ,‬ולהעדר אבזור דוגמת מתק מי‪ ,‬רשת צל‪,‬‬
‫ספסלי או ציוד ספורט‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק נמצא כי בחצר הטיולי באגפי ‪ 3‬ו‪ 4‬יש מתק כושר אחד‪ ,‬והכלואי מנועי‬
‫מלשחק בה במשחקי כדור‪ .‬יצוי כי באגפי אלה קטיני רבי נעולי בתא במש ‪ 23‬שעות‬
‫ביממה‪ ,‬ובשביל שעת הטיול בחצר היא ג ההזדמנות לשוחח בטלפו‪ .‬באג ההפרדה דיווחו כל‬
‫הקטיני על חוסר רצו ויכולת לצאת לטיול היומי‪ .‬זאת‪ ,‬משו שלטענת אי מה לעשות בחצר‪.‬‬
‫תלונות בנושא הטיול בחצר נשמעו ג בקרב הקטיני באג השב"חי בבית הסוהר‪ .‬כל הקטיני‬
‫עמ שוחחו המבקרי מסרו שלא ניתנת לה שעה מלאה של טיול בחצר‪ .‬חלק מסרו‬
‫שמאפשרי לה לטייל כחצי שעה‪ ,‬והיו כאלה שמסרו שמדובר ברבע שעה בלבד‪ 157.‬צוות‬
‫המבקרי התרש כי יש צור לערו חשיבה מחודשת באשר להרחבת הזמני בה רשאי‬
‫הקטיני לשהות מחו‪ 3‬לתא‪ ,‬מעבר לשעת המינימו הקבועה בחוק‪ .‬כמו כ יש להרחיב את‬
‫הפעילויות בחצר‪ .‬אי חולק כי הוספת זמני חצר ופיצול במש היו דורשי כוח אד והיערכות‬
‫מצד צוות בית הסוהר‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬אופייה המיוחד של אוכלוסיית בית הסוהר‪ ,‬נערי בגיל‬
‫ההתבגרות‪ ,‬מחייב לייחד משאבי שיאפשרו לנערי פעילות גופנית משמעותית בכל אגפי בית‬
‫הסוהר‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" ראו המבקרי‪ ,‬בעת הביקור באג סל"ע‪ ,‬כי חצר הטיולי של האג‬
‫הממוקמת בגג המבנה סגורה‪ .‬למבקרי נמסר כי עקב אירוע ביטחוני במסגרתו אחד הכלואי‬
‫ניסה להתאבד‪ ,‬הוחלט לא להשתמש בחצר עד לעריכת שיפו‪ 3‬והפיכתה לבטיחותית יותר‪ .‬עד תו‬
‫השיפו‪ ,3‬לובי האג ישמש את הכלואי כחצר טיולי‪ .‬החלטה זו מביאה לכ שהלכה למעשה לא‬
‫קיימת חצר טיולי ואי לה הזדמנות למגע ע החו‪ 3‬ולטיול באוויר הפתוח‪ .‬המבקרי סברו כי‬
‫יש לפעול באופ מיידי בכדי לתק מצב זה‪ .‬בחצר אג ההפרדה בבית סוהר איילו לא הבחינו‬
‫המבקרי במתק מי או במקו ישיבה‪ .‬הכלואי השוהי בחצר נאלצי לעמוד או לשבת על‬
‫הרצפה‪ .‬המבקרי התרשמו כי בתקופת הקי‪ 3‬השהייה בחצר החמה והחשופה קשה מאוד‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה התרשמו המבקרי מדלותה של חצר אחד האגפי‪ .‬החצר מוארת‬
‫ומקורה‪ ,‬א אינה מאובזרת כלל‪ ,‬למעט ספסל אחד המיועד לישיבה‪ .‬כמו כ‪ ,‬בעת הביקור רצפת‬
‫החצר הייתה רטובה‪ 158.‬בנוס‪ ,‬הבחינו המבקרי כי החצר מוקפת בלוחות ברזל במקו רשתות‬
‫‪159‬‬
‫רגילות‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו התרשמו המבקרי‪ ,‬כי חצר אחד האגפי קטנה מאוד‪ ,‬ובמרכזה ספסל אחד‬
‫בודד וחבלי לתליית כביסה בלבד‪.‬‬
‫‪ 157‬תגובת מפקדת הכלא‪ :‬נושא מש היציאה לחצר ייבדק לעומקו והליקוי יתוק באופ מיידי‪.‬‬
‫‪ 158‬באשר לרטיבות‪ ,‬מפקדת המתק ציינה בפני המבקרי‪ ,‬כי מדובר במי שטפטפו מאחד המזגני וניסתה למצוא‬
‫פתרו לדבר‪.‬‬
‫‪ 159‬בעניי לוחות הברזל הוסבר למבקרי‪ ,‬כי מאחר שקרו כמה ניסיונות התאבדות בחצר‪ ,‬הסגל מצא לנכו להחלי‬
‫את הרשתות בלוחות ברזל ללא חורי וזאת על מנת להפו את החצר לבטיחותית יותר‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫במתק" סהרוני התרשמו המבקרי‪ ,‬כי חלק גדול מהכלואי שהו בחוסר מעש בחצר האג‬
‫ונראה שה ממלאי את רוב החצר בצורה המקשה לפתח פעילות במקו‪ .‬החצר הציבורית‬
‫המצויה במתח הבנוי‪ ,‬מיועדת לשרת ‪ 500‬כלואי וגודלה כ‪ 25*25‬מ"ר‪ .‬היא מקורה בתקרה‬
‫שקופה ויוצרת תחושה של דחיסות וצפיפות‪ ,‬זאת בייחוד לאור העובדה כי רוב הכלואי‬
‫מסתובבי בה משועממי וחסרי מעש‪ .‬המבקרי סברו כי נית להקל על שהיית של הכלואי‪,‬‬
‫בי היתר‪ ,‬בכ שהחצר תורחב‪ ,‬באופ שהכלואי יוכלו לשהות ג מתחת לכיפת השמיי ולא‬
‫להיות מוחזקי במתק סגור בכל שעות היממה‪ 160.‬המבקרי א ציינו כי מתחמי המגורי של‬
‫‪161‬‬
‫המוחזקי צחיחי וערומי‪ .‬אי במקו ולו רמז לצמחיה כלשהי‪.‬‬
‫בבית סוהר צלמו" הלינו הכלואי כי השעות בה החצר פתוחה אינ תואמות את סדר היו‬
‫שלה‪ ,‬מאחר שה משולבי באותה עת בפעילויות אחרות במתק‪ ,‬ובסופו של יו ה אינ‬
‫זוכי למימוש הטיול בחצר‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫בבית סוהר נפחא התרשמו המבקרי‪ ,‬כי החצר קטנה מאוד ביחס לכמות הכלואי )מותאמת ל‬
‫‪ 80‬ובפועל משמשת כ‪ 120‬כלואי(‪.‬‬
‫י‪ .‬ליקויי בקשר לאיכות המזו"‪ ,‬כמותו וסדרי האכילה‬
‫ב‪ 17‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התעוררו בעיות שונות הקשורות‬
‫לטיב המזו"‪ ,‬לכמות המוקצית לכל כלוא ולסדרי האכילה‪ .‬יצוי‪ ,‬כי תגובת יחידת הביקורת לטענה‬
‫החוזרת במתקני כליאה רבי‪ ,‬לפיה המזו המוגש הוא בכמות קטנה‪ ,‬אינו מגוו ובאיכות נמוכה‪,‬‬
‫הייתה אחידה‪ .‬תמצית התגובה היא שכלואי מקבלי מזונ לפי לוחות תזונה קבועי‬
‫‪163‬‬
‫שהותאמו לצרכי קולינריי‪ ,‬תזונתיי ותקציביי‪.‬‬
‫בבית סוהר כרמל הלינו כלואי על כ שכמות האוכל המוגשת לה קטנה ואינה מספקת‪.‬‬
‫המבקרי הרשמיי נכחו באג בשעת חלוקת ארוחת הצהריי ואכ התרשמו שכמות האוכל‬
‫הייתה קטנה ביחס למספר הסועדי ושהמגוו היה דל‪ .‬לכלואי הוגשו נתח קט יחסית של חזה‬
‫‪ 160‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.1.15‬מבנה אגפי הכליאה והחצרות אופיינו על ידי מער הבינוי של שב"ס‬
‫בהתא לקריטריוני מקובלי ובכפו לדרישות הביטחו‪ .‬החצרות כוללות חיפוי הגג ברשת מתכת‪ ,‬אשר ברובה‬
‫מחוררת ומאפשרת ישיבה וטיול יומי תחת כיפת השמיי‪ .‬יודגש כי ברמה הטכנית לא נית להרחיב את חצרות‬
‫הטיולי והמצב הקיי מספק ג במצב של תפוסה מלאה של ‪ 170‬שוהי באג"‪.‬‬
‫‪ 161‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.1.15‬כיו קיימת צמחיה במרחבי מגורי הסגל ומבני ההנהלה‪ ,‬קיימת תכנית‬
‫לשפר ולעבות את הצמחייה במרחבי הציבוריי ובמעברי‪ .‬יודגש כי קיימות מגבלות הקשורי למיקו המבנה‪,‬‬
‫לצרכי הביטחו ומרחבי הראיה והשליטה להגנת המתק"‪.‬‬
‫‪ 162‬מפקד הכלא מסר למבקרי כי שעות הטיול בחצר ה בי השעות ‪ 13:0015:00‬וכי בחור ניתנת שעה נוספת‬
‫בשעות הבוקר‪.‬‬
‫‪ 163‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪ ,6.10.14‬בתגובה לדו"ח הביקור הרשמי מיו ‪ 4.9.14‬בבית סוהר מעשיהו‪ ,‬אשר‬
‫חזרה בנוסח דומה ג ביחס להערות נוספות על כמות המזו ואיכותו‪" :‬עפ"י נוהלי שב"ס האסירי מקבלי את‬
‫מזונ עפ"י לוחות מזו קבועי הקיימי בשב"ס‪ .‬לוחות המזו הינ תוצר של פרויקט מורכב‪ ,‬יסודי ומקי שבוצע‬
‫בשילוב יוע‪ 3‬מזו מקצועי‪ .‬לוחות המזו הותאמו בהיבט הקולינרי‪ ,‬התזונתי והתקציבי לשב"ס לאחר ביצוע בחינה‬
‫מעמיקה של צרכי האוכלוסיות השונות‪ .‬הירקות והפירות מסופקי לאסירי עפ"י תפריטי דו שבועיי וכוללי‬
‫מגוו ירקות טריי ומבושלי ופירות העונה‪ .‬יצוי כי אספקת הירקות והפירות העונה לשב"ס נעשית בהתא למגוו‬
‫הקיי בשוק הירקות והפירות ומעת לעת קיימי חוסרי עונתיי בסוגי מסוימי של יר"פ‪ ,‬אול לרוב אספקת‬
‫הירקות מתבצעת בהתא למגוו הקיי בלוחות המזו‪ .‬מחלקת לוגיסטיקה וענ המזו פועלי רבות לשדרוג מתמיד‬
‫של מער המזו בשב"ס במישורי שוני הכוללי ביקורות מזו הדרכות מקצועיות לצוות המטבח ומת מענה שוט‬
‫לצורכי היחידות השונות"‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫הודו‪ ,‬אורז‪ ,‬סלט גזר קצו‪ 3‬ע קרח‪ ,‬לח ומנדרינות‪ 164.‬בביקור השני במתק‪ ,‬נמסר למבקרי‪,‬‬
‫כי בביקור הקוד לא הוגש לכלואי סלט מלפפוני‪ ,‬בשל תקלה‪ ,‬וכי הוא הועבר לאגפי מאוחר‬
‫יותר‪ .‬בביקור זה התרשמו המבקרי כי האוכל שסופק לכלואי היה בכמות גדולה יותר ומגוו‬
‫‪165‬‬
‫יותר מזה שסופק לה בביקור הקוד‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו הלינו הכלואי על כ שהאוכל המוגש אינו אכיל והכמות דלה‪ .‬בפרט ציינו‬
‫שנית רק ירק אחד בכל יו‪ ,‬ופרוסות לח ע מעט ריבה פע בשבוע‪ .‬עוד הלינו הכלואי על כ‬
‫שאינ יכולי לבשל בתאי מאחר שאי ברשות אמצעי בישול או מקו לעשות זאת‪ ,‬ולכ ה‬
‫נאלצי לבשל בחדר האוכל של האג או להסתפק רק במצרכי מזו בסיסיי שאות נית לשמור‬
‫בחדר‪.‬‬
‫בבית סוהר דמו" התלוננו הכלואי באג טעוני הגנה על איכות המזו המוגש לה‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫בבית סוהר איילו" רוב הכלואי באג השמור התלוננו על איכות המזו וכמותו‪ ,‬הגדירו אותו‬
‫כ"לא אכיל" ודיווחו כי ה מעדיפי לצרו מוצרי מהקנטינה‪ .‬ג באג סל"ע נשמעו תלונות‬
‫רבות על איכות המזו וכמותו ועל כ שכמות הירקות אינה מספיקה ובאיכות נמוכה‪ .‬תלונות‬
‫רבות נשמעו ג מפי כלואי‪ ,‬אשר אמורי לקבל מזו מיוחד‪ ,‬א מאחר וה אינ מקבלי אותו‬
‫‪167‬‬
‫באופ קבוע ה נאלצי לאכול מזו שאינו מתאי לתפריט המומל‪ 3‬עבור‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה מרבית הכלואות ציינו כי האוכל אינו אכיל‪ ,‬עתיר שמ ולא מגוו‪ .‬מי‬
‫שיכולה להרשות לעצמה רוכשת מצרכי בקנטינה ומבשלת בעצמה‪ ,‬חר העובדה‪ ,‬כי לדבריה‪,‬‬
‫‪168‬‬
‫מחירי הקנטינה גבוהי מאוד‪ .‬בנוס הלינו כלואות כי אינ מקבלות מגוו של פירות וירקות‪.‬‬
‫בבית מעצר אבו כביר עלו בפני המבקרי תלונות על כמות המזו המוגש לכלואי ועל איכותו‪ ,‬על‬
‫‪169‬‬
‫העדר מגוו בתפריט הירקות ועל הגשת סלטי רקובי‪.‬‬
‫בבית סוהר אלה הלינו הכלואי‪ ,‬כי בניגוד למתקני כליאה אחרי‪ ,‬ה אינ מורשי כלל לבשל‬
‫באגפי‪.‬‬
‫‪ 164‬בשיחה שקיימו המבקרי הרשמיי ע קצינת האסירי היא הודתה‪ ,‬כי אכ המזו שהוגש באותו יו היה דל‬
‫יחסית‪ ,‬א ציינה כי מדובר במקרה חריג‪ .‬לדברי סג מפקד הכלא‪ ,‬נתחי הבשר המוגשי בארוחת צהרי מסופקי‬
‫לבית הסוהר כשה כבר חתוכי וארוזי בשקיות שנשקלות קוד לכ בחברת "תנובה" וכי מדובר במנות בשר‬
‫מדודות‪ ,‬שמשקל ‪ 120‬גר לפני הכנה‪ .‬עוד הוסי כי צוות עובדי המטבח עושה כל שביכולתו על מנת להגדיל את‬
‫המנות ולהעשיר באמצעות רטבי וירקות‪.‬‬
‫‪ 165‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.1.15‬אכ הפלטות החשמליות הוצאו מתאי האסירי משיקולי בטיחותיי‬
‫ותברואתיי‪ .‬שב"ס מכיר בצור לספק יותר מזו במקו הפלטות ואכ בית הסוהר מחלק לאסירי כמויות מזו‬
‫יותר גדולות ויותר מגוונות‪ .‬הנושא נבח ג ע"י גורמי ביקורת חיצוניי והאסירי משבחי את המזו הנית לה"‪.‬‬
‫‪ 166‬מפקד המתק מסר למבקרי הרשמיי כי הכלואי מקבלי את אותו האוכל שמוגש לסגל בית הסוהר‪.‬‬
‫‪ 167‬מפקד בית הסוהר היה קשוב לתלונות לעניי המזו ומסר כי אלו ייבדקו לעומק ותהיה הקפדה יתרה לתת‬
‫לכלואי את המזו הדיאטטי המיועד לה‪.‬‬
‫‪ 168‬מפקדת המתק השיבה כי הכלואות מקבלות את אותו האוכל שמקבל הצוות‪ ,‬כאשר ההבדל היחיד הוא במגוו‬
‫הסלטי שמוגש לכלואות‪ .‬בנוגע לכמות השמ הרבה שנמצאת באוכל‪ ,‬מפקדת המתק ציינה כי הוא מודעת לסוגיה‪,‬‬
‫וישנו ניסיו מתמיד לצמצ את כמויות השמ‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.12.14‬קיי מגוו רחב של פירות‬
‫וירקות‪ ,‬והאסירות מקבלות מדי יו פרי וירק‪ ,‬עפ"י התפריט שנקבע"‪.‬‬
‫‪ 169‬בתגובה מסר מפקד המתק‪ ,‬כי התפריט שמוגש הינו קבוע‪ ,‬הסלטי אינ רקובי‪ ,‬האוכל מבושל במקו ומוגש‬
‫לתאי באמצעות עגלת חימו‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫בבית סוהר רימוני נשמעו תלונות על אורז שמוגש כשאינו מבושל דיו‪ .‬כ נשמעו תלונות על‬
‫מחסור בלח‪ ,‬ועל כ שהכלואי נאלצי לבשל לעצמ ממוצרי שנרכשי בקנטינה‪ ,‬ועל כ‬
‫תלויי במשפחותיה‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק התלוננו מספר קטיני באג ‪ 4‬על כמות אוכל בלתי מספקת‪ ,‬בעיקר בשעות‬
‫הערב והלילה‪ .‬לטענת "טעימת הלילה" קטנה מאוד וה נותרי רעבי בשעות הלילה‪ .‬כ טענו‬
‫כי לא ניתנת תוספת מזו בזמ הארוחות למי שרעב‪ .‬הקטיני סיפרו כי כיו אי אפשרות לקנות‬
‫מאכלי מזיני בקנטינה‪ ,‬אלא בעיקר ממתקי‪ .‬ה"לו" הוסר מהקנטינה על מנת שלא יחממו‬
‫אותו באש בתו התאי‪ .‬משמעות הדבר היא שהקטיני הכלואי אינ יכולי להשלי לעצמ‬
‫מזו א ה נותרי רעבי‪ .‬מספר כלואי התלוננו על איכות האוכל‪ ,‬שלעיתי אינו מבושל‬
‫דיו‪ 170.‬ג באג השב"חי נשמעו תלונות רבות על האוכל‪ .‬נטע‪ ,‬כי האוכל מגיע קר‪ ,‬שהאוכל אינו‬
‫מבושל דיו‪ ,‬האורז קשה‪ ,‬ושהעו לא מנוקה כראוי‪ .‬אחד מהכלואי א ציי כי שקל לבקש לעבור‬
‫לכלא ביטחוני משו שש הכלואי מכיני אוכל בעצמ‪.‬‬
‫במתק" סהרוני הלינו כלואי על כמות המזו ואיכותו‪ .‬נטע שמסופקות רק שתי ארוחות ביו‪,‬‬
‫או שמחולק רק אורז שאינו מבושל היטב ושלא מקבלי ירקות‪ .‬המבקרי התרשמו שהמנה‬
‫הבשרית‪ ,‬המסופקת רק בארוחת הצהריי )למעט פע אחת בשבוע(‪ ,‬היא במנות קצובות ולעיתי‬
‫‪171‬‬
‫ללא אפשרות לתוספת‪ ,‬וכי מגוו הירקות דל‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה נשמעה תלונה חוזרת מפי כלואי באגפי שוני‪ ,‬לפיה המזו לא תמיד‬
‫מבושל די צורכו ולא טעי‪ .‬יצוי‪ ,‬כי במטבחו שבאג יש אפשרות לכלואי "לשדרג" את האוכל‬
‫וכ ה עושי‪ .‬תלונות נוספות נשמעו ג לגבי כמות הירקות ואיכות‪ 172.‬המבקרי התרשמו כי‬
‫מספר המתלונני מהאגפי השוני בכלא מצביע על קיומה של בעיה אמיתית בנושא‪ ,‬והפנו את‬
‫תשומת לב שב"ס לכ שבעיה זהה הועלתה ג בדוחות קודמי‪ 173.‬יוער‪ ,‬כי בביקור משנת ‪2014‬‬
‫ניכרה שביעות רצו יחסית מצד הכלואי בכל הנוגע למזו‪ .‬ע זאת‪ ,‬חלק מהכלואי הביטחוניי‬
‫הלינו על כ שהאוכל המוגש לה אינו תוא את המטבח העדתי שלה‪ .‬בסיור שנער במטבח‬
‫נמסר למבקרי שהאוכל המחולק לכלואי הביטחוניי שונה מהתפריט הרגיל לכלל‬
‫‪174‬‬
‫האוכלוסייה‪ ,‬והוא נית בהתא להוראות ארציות‪.‬‬
‫‪ 170‬מפקדת הכלא ציינה בפני המבקרי‪ ,‬כי בבית הסוהר קיימות ‪ 5‬ארוחות המותאמות לבני נוער‪ .‬לאחרונה עברו‬
‫לחלוקת מזו אישית ג בארוחת הבוקר‪ ,‬ולמיטב הבנתה מדובר בשיפור משמעותי‪ ,‬וכי כמות התלונות על האוכל‬
‫ירדה‪ .‬המפקדת ציינה שניתנת תוספת מזו למי שזקוק לכ‪.‬‬
‫‪ 171‬מפקד המתק הבהיר‪ ,‬כי האוכל במתק מתקבל מכלא קציעות הסמו‪ ,‬כאשר הוא מנסה להוסי השלמות כמו‬
‫ריבה ושוקולד‪ ,‬בפרט בימי חג‪ .‬לדבריו נעשו ג מאמצי לערו התאמות לטע המקובל בארצות המוצא של‬
‫הכלואי תו דיאלוג ע ה"שאווישי"‪ .‬כ הוב כי הכלואי אינ אוכלי מלפפוני ולכ מסופקי לה ירקות‬
‫אחרי‪ .‬עוד מסר מפקד המתק‪ ,‬כי א חסרות מנות ה מזמיני מקציעות ומשלימי את החסר‪.‬‬
‫‪ 172‬מפקד המתק שלל את התלונות‪ ,‬וטע כי ה נובעות מרצו הכלואי "להשביח" את האוכל על ידי בישולו‬
‫בחדרי‪.‬‬
‫‪ 173‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :30.1.14‬מפקד היחידה לקח הנושא כפרויקט יחידתי ה בנושא מזו לסגל וה‬
‫בנושא מזו לאסירי‪ .‬לאחרונה נער סקר מזו יחידתי שמטרתו קבלת תמונת מצב ושיפור טיב ואיכות המזו‪.‬‬
‫לוחות המזו נבנו ע"י יוע‪ 3‬מזו מקצועי ואושרו ע"י תזונאית‪ .‬התפריטי בנויי כתפריט דושבועי מגוו ומטבח‬
‫היחידה נדרש לספק את התפריט במלואו‪ .‬גורמי היחידה מונחי לבצע ביקורות באגפי לקבלת משוב מהאסירי‬
‫ולפעול לשיפור רמת המזו המוגשת‪ ,‬באמצעי הקיימי ביחידה‪ .‬כמו כ‪ ,‬נדרשת תשומת לב ופיקוח של אחראי‬
‫המטבח על הצוות המבשל‪ ,‬לוודא הכנת מזו איכותי וטעי"‪.‬‬
‫‪ 174‬בתגובה נמסר כי התפריט בכל בתי הכלא זהה ומורכב בהתא לצרכי תזונתיי ובריאותיי‪ .‬עוד נמסר שהסגל‬
‫עוקב אחר איכות המזו‪ ,‬ולראייה לפני מספר חודשי א הוחל הטבח הראשי בשל אי שביעות רצו מעבודתו‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫בבית מעצר הדרי נשמעו תלונות על המזו מפי עצורי הימי שטענו כי ה נותרי רעבי‪ .‬נטע‪,‬‬
‫כי המזו אינו מחולק בכמות מספקת‪ ,‬מוגש קר‪ ,‬אינו מגוו‪ ,‬ואינו אכיל‪ .‬כמו כ‪ ,‬צוי כי ‪ 4‬פרוסות‬
‫הלח המחולקות לכל עצור אינ מספיקות‪ ,‬בייחוד בהתחשב בכ שהאוכל האחר אינו אכיל‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬נטע‪ ,‬כי לא מוגשת לעצורי שתייה חמה בכלל‪ ,‬ג לא בארוחת הבוקר‪ .‬ג כוסות שתייה‬
‫ריקותלא מחולקות לה‪ ,‬כ שה נאלצי לשתות ישירות מזר המי בכיור המלוכל‪,‬‬
‫ולחילופי‪ ,‬מבקבוק מי שקיבלו‪" ,‬מפה לפה"‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫בבית מעצר ניצ" הלינו כלואי על שאינ מקבלי אוכל די צורכ‪ ,‬בעיקר ירקות‪ .‬כ למשל‪ ,‬דווח‬
‫שה מקבלי ‪ 3‬עגבניות ל‪ 8‬כלואי‪ ,‬ובארוחת הבוקר ה מקבלי גבינה ולח מהיו הקוד‬
‫ונותרי רעבי‪ .‬כ נטע‪ ,‬כי הירקות והפירות לרוב אינ טריי‪ ,‬ובחלק תולעי‪ .‬מעבר לכ‪,‬‬
‫באג ישנו מקרר אחד ל‪ 6‬תאי‪ ,‬אי בו מדפי ואי די מקו להכיל את האוכל של הכלואי‪.‬‬
‫בעת הביקור חולקה באג ארוחת צהריי והמבקרי ראו כי לכל כלוא ניתנו ‪ 2‬קציצות קבב‬
‫‪176‬‬
‫קטנות‪ ,‬מנת קוסקוס צנועה‪ ,‬מרק ותפוח‪ .‬יצוי‪ ,‬כי הקבב היה לא מבושל ורובו היה בצבע לב‪.‬‬
‫בבית סוהר קישו" הועלה תלונה מפי מספר כלואי באג ‪ 3‬על כ שארוחת הבוקר אינה מספיקה‪,‬‬
‫וכי אופ חלוקת האוכל נעשה ללא ביקורת מצד הסוהרי‪ ,‬כ שחלק מהכלואי לוקח כמות‬
‫גדולה יותר על חשבו כלואי אחרי‪ .‬ג כלוא מאג ‪ 4‬עמו שוחחו המבקרי טע כי יו קוד‬
‫‪177‬‬
‫לא סופק לו אוכל די הצור ולא נית לו לח‪.‬‬
‫בבית סוהר שיטה הלינו הכלואי על איכות האוכל וטענו כי האורז והירקות לא מבושלי‪ .‬כמו‬
‫כ נשמעו תלונות בעניי אימת מזו רפואי או דיאטטי‪ .‬כ למשל באג העצורי עד תו‬
‫ההליכי )אג ‪ (1‬טע אחד הכלואי‪ ,‬כי במסגרת תפריט דיאטטי עליו לקבל גבינה וירקות פע‬
‫ביו‪ ,‬א הוא אינו מקבל‪ .‬כלוא אחר‪ ,‬חולה סוכרת‪ ,‬הלי שאינו מקבל את הדיאטה הרפואית‬
‫‪178‬‬
‫שהותוותה לו‪.‬‬
‫בבית סוהר השרו" סיפרו כלואי ביטחוניי קטיני כי ה אמנ מקבלי אספקה מספקת של‬
‫אוכל מהמטבח המרכזי‪ ,‬א ציינו כי אוכל זה אינו תוא את העדפותיה‪ ,‬שכ ה רגילי לאכול‬
‫‪ 175‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬האוכל הנית לעצורי האג הינו בתמהיל ובכמות הקבועה במפרט –‬
‫הנושא נבדק מידי יו ומאושר בחתימה של מפקד המשמרת ‪ /‬קצי לוגיסטיקה ‪ /‬מנהל או סגנו‪ .‬האוכל יוצא לאג‬
‫בטרמופרטי אשר שומרי על חו המזו המוגש לעצורי‪ ,‬בדומה לנית בכלל האגפי‪ .‬אחת לשבוע נערכת ביקורת‬
‫של כלל קציני המטה‪ ,‬בראשות מפקד ב‪/‬ס‪ .‬מפקד ב‪/‬ס מסר כי בביקורות אלה מעול לא עלתה טענה של חוסר‬
‫באוכל‪ ,‬או חוסר בשתייה חמה‪/‬קרה‪ ,‬כ שלא ברורה הטענה‪ .‬כאשר השתייה מוגשת לעצורי היא מוגשת בכוסות‬
‫פלסטיק"‪.‬‬
‫‪ 176‬בשיחה שערכו המבקרי ע אחד הסוהרי נמסר שהעצורי מקבלי תוספת מזו על פי בקשת‪ ,‬א הדבר תלוי‬
‫בכמות האוכל המוצעת באותו היו‪.‬‬
‫‪ 177‬בשיחת הסיכו ע מפקד המתק‪ ,‬נמסר למבקרי לגבי התלונה מאג ‪ ,4‬כי העניי טופל עוד במהל היו‬
‫ולעצורי חולקו מנות לח נוספות כתגבור על המחסור‪ .‬לגבי התלונה מאג ‪ ,3‬נמסר כי העניי ייבדק‪ .‬תגובת גנ"מ‬
‫עליזה יעקבי מיו ‪" :27.1.14‬לאחרונה נערכה בדיקה מקיפה של נושא חלוקת המזו באגפי ע"י מפקדת המחוז‬
‫ופיקוד בית המעצר‪ .‬בעקבות האמור רועננו ההנחיות בנושא‪ .‬ע"פ ההנחיות בכל חלוקת מזו יהיה נוכח סוהר שיפקח‬
‫על אופ החלוקה ויוודא כי כל עצור קיבל מנת אוכל מספקת‪ .‬כמו כ מפקד בית המעצר קיי מפגש ע כלל מפקדי‬
‫האגפי בו הובהרו והוסדרו נהלי חלוקה‪ ,‬בקרה ופיקוח‪ .‬זאת ועוד התקיימה סדנה לסמלי האגפי אשר כללה ג‬
‫התייחסות לסוגיה‪ .‬בעקבות האמור נית לומר כי ניכר שיפור בסוגיה‪ ,‬כולל ג אופ הגשת המזו והסניטציה"‪.‬‬
‫‪ 178‬משב"ס נמסר‪ ,‬כי ברגע שיש אישור מהרופא‪ ,‬המזו הרפואי מסופק בהתא‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫בעיקר אורז‪ .‬כמו כ‪ ,‬כלואי ציינו בפני המבקרי כי ה נאלצי לקנות את מוצרי הבסיס‬
‫‪179‬‬
‫בקנטינה לצור בישול‪.‬‬
‫במתק" הרפואי מר"ש נאסר בישול בחדרי בשל תקרית שריפה שאירעה במקו‪ .‬נית לבשל רק‬
‫בחדר האוכל‪ .‬בנוס‪ ,‬מותר לבשל ג בחדרי ההפרדה ובמסדרונות האג הביטחוני‪ .‬אסירי‬
‫העבודה דיווחו על קושי גדול לבשל בחדר האוכל‪ ,‬שכ ישנה מגבלה של שעת בישול אחת לכל‬
‫האג‪ .‬לדברי האסירי מדובר בפרק זמ קצר וה מתקשי לבשל בפרק הזמ הזה‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫יא‪ .‬מחסור וליקויי בציוד בסיסי ובציוד כללי‬
‫ב‪ 17‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התקבלו תלונות על מחסור בציוד‬
‫אישי ובסיסי לכלואי )כגו‪ :‬ביגוד‪ ,‬שמיכות‪ ,‬מוצרי היגיינה‪ ,‬מפזרי חו ותנורי חימו‪ ,‬ארוניות‬
‫לאחסו ציוד ועוד(‪ .‬ב‪ 7‬מתקני כליאה הועלו תלונות ביחס למחסור וליקויי בציוד כללי בתאי‬
‫ובחללי הציבוריי‪ .‬מחסור וליקויי בציוד – בעיקר בציוד בסיסי כגו ביגוד ח‪ ,‬שמיכות‪,‬‬
‫אביזרי חימו‪ ,‬בידוד וקירור – גור לסבל רב וא עלול לפגוע בבריאות ולהפו את תנאי הכליאה‬
‫לבלתי אנושיי‪.‬‬
‫בבית המעצר הדרי הלינו העצורי על כ שבלילה ה סובלי מקור וכי לא מספקי לה ביגוד‬
‫ח וא לא תוספת שמיכות‪ .‬העצורי הלינו ג על מחסור במצעי‪ ,‬ביגוד חורפי ותחתוני‪ ,‬וכ‬
‫על כ שציוד בסיסי זה אינו מוצע למכירה בקנטינה‪ .‬אחד העצורי התרע על כ שהוא נאל‪3‬‬
‫ללבוש את אות בגדי תחתוני במש שבוע מבלי לכבס וטע שההיגיינה שלו‬
‫נפגעת‪ .‬למבקרי נמסר כי בני משפחה רשאי להביא לעצורי הימי ציוד‪ ,‬אשר עובר אליה‬
‫לאחר מיו ובדיקה‪ .‬אול‪ ,‬ארבעה עצורי שב"חי עמ שוחחו המבקרי ציינו כי ה סובלי‬
‫מקור משו שמשפחת מתגוררת בשטחי איו"ש‪ ,‬ואיש אינו יכול להביא לה ציוד או ביגוד ח‪.‬‬
‫בבית מעצר אבו כביר הבחינו המבקרי כי עצורי ישני על מזרו ללא סדיני‪ .‬מפקד המתק‬
‫טע כי הדבר נובע מחשש לביטחו העצורי שכ בעבר היו ניסיונות התאבדות בתלייה בעזרת‬
‫הסדיני‪ .‬בביקור השני נמסר למבקרי כי נית להכניס סדיני באמצעות גורמי מחו‪ 3‬לבית‬
‫המעצר‪ .‬יצוי לעניי זה‪ ,‬כי לפי סעי ‪)6‬ה( לתקנות המעצרי‪ ,‬בית המעצר מחויב לספק פריטי‬
‫בסיסיי‪ ,‬ובכלל זה סדי לעצור שמעצרו הואר לתקופה העולה על ‪ 24‬שעות ואשר אי ביכולתו‬
‫לרכוש או לקבל מגור מחו‪ 3‬לבית הסוהר‪.‬‬
‫‪ 179‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :5.12.13‬אסירי אג הקטיני מקבלי העשרה ותוספת מזו ראויה‪ ,‬המזו‬
‫המתקבל מהיחידה מתוגבר בקביעות ולא נשמעו כל טענות מהאסירי בנושא‪ .‬בעקבות הדו"ח נשאל דובר האג בא‬
‫קיימי פערי בנושא‪ ,‬הנ"ל ציי כי לא קיי כל פער בתחו המזו"‪.‬‬
‫‪ 180‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬בחדר האוכל קיימי שני סוגי של פלטות לבישול‪ :‬בישול וחימו‪ .‬לצור בישול‪ ,‬מוקצבת‬
‫לכלואי שעה ביו‪ .‬בתגובה לטענות הכלואי בעניי הזמ המותר לבישול‪ ,‬מסר מפקד המתק‪ ,‬כי מגבלת הזמ‬
‫תוכפל לשעתיי בכל יו‪ .‬עוד מסר‪ ,‬כי ידוע לו כי רוב התלונות לגבי זמני הבישול נמסרו על ידי אסירי עבודה‪ ,‬ולאור‬
‫הערכת הצוות לתרומת של אסירי אלו‪ ,‬יש בהחלט רצו לבוא לקראת ולדאוג לרווחת‪ .‬לדבריו‪ ,‬ישנו קושי רב‬
‫לאתר ולקלוט אסירי עבודה למר"ש‪ ,‬עקב אופי העבודה הקשה והאחריות הנדרשת‪ .‬לשאלת המבקרי הרשמיי‪,‬‬
‫מדוע מותר הבישול בחדרי ההפרדה ובמסדרונות האג הביטחוני – מסר כי הדבר נובע משיקולי ביטחו‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה ציינו עצורות רבות כי א שהגיעו לכלא ללא כל ציוד בסיסי‪ ,‬ה לא קיבלו‬
‫באג סל סדקית הכולל פריטי בסיסיי‪ .‬מפקד אג משתלבי ב' הציג בפני המבקרי את סל‬
‫הסדקית‪ ,‬הנית לדבריו לכל עצורה‪ ,‬וה ראו כי הוא כולל‪ :‬נייר טואלט‪ ,‬פדי‪ ,‬מברשת שיניי‪,‬‬
‫משחת שיניי‪ ,‬שמפו‪ ,‬כוסות חדפעמיות‪ ,‬מגבת וסדיני )לא לעצורות(‪ .‬המבקרי ציינו כי נראה‬
‫שיש מקו להקפדה יתרה על חלוקת סל הסדקית לכל עצורה הזקוקה לכ‪.‬‬
‫בבית סוהר שיטה התלוננו כלואי על מחסור בשמיכות ובמכשירי חימו‪ ,‬וסיפרו כי בסערה‬
‫האחרונה שהייתה בחור ה סבלו מקור עז‪ .‬דובר הכלואי טע כי פניות להנהלת בית הסוהר‬
‫בנוגע לאפשרות להכניס לתאי מכשירי חימו משל עצמ נענו בשלילה‪ ,‬ובאשר לאפשרות לקבל‬
‫שמיכות חורפיות מבני המשפחה‪ ,‬התשובה שניתנה לה היא שנית רק לקנות מהקנטינה או‬
‫להשתמש בשמיכות שב"ס‪ .‬לטענת הדובר‪ ,‬שמיכות שב"ס אינ מאפשרות לשמור על הגו מהקור‬
‫כאשר אי כל אמצעי חימו אחרי‪ 181.‬הסניגוריה הציבורית סבורה כי חובה על שב"ס לספק‬
‫לכלואי אמצעי חימו שיאפשרו לה לשמור על בריאות‪ .‬בפרט כ'‪ ,‬לאור העובדה שמדובר‬
‫‪182‬‬
‫בתאי פתוחי אשר שורר בה קור עז בחור‪.,‬‬
‫בבית הסוהר מעשיהו שרר קור עז ומקפיא בכל האגפי בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית‬
‫)באגפי ‪ 8 ,1‬ו‪ ,14‬במרכז החינו‪ ,‬ב"תאי המתנה"‪ ,‬וב"תאי המשמר"(‪ .‬האזור המחומ היחיד‬
‫בבית הכלא היה אזור הנהלת הכלא‪ .‬בתאי נצפו סדקי בחלונות ובתריסי‪ ,‬החושפי את‬
‫הכלואי לפגעי מזג האוויר‪ .‬בשיחות ע הכלואי חזרה על עצמה תלונה על העדר אמצעי חימו‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬הלינו כלואי על מחסור בשמיכות ועל העדר מי חמי במקלחת‪ .‬המבקרי התרשמו כי‬
‫‪183‬‬
‫שהייה ממושכת בתנאי אלה עלולה לפגוע במצב הבריאותי של הכלואי‪.‬‬
‫בבית סוהר צלמו" מצאו המבקרי‪ ,‬כי במרבית התאי באגפי השוני אי כל אמצעי חימו‬
‫לימי החור הקרי‪ .‬בחלק מהתאי היו מפזרי חו שנקנו על ידי כלואי‪ .‬כלואי רבי טענו כי‬
‫מכירת מפזרי החו בקנטינה הופסקה למרות בקשת לקנות כאלו‪ 184.‬המבקרי התרשמו‪ ,‬כי קר‬
‫בתאי וכי המצב שנוצר‪ ,‬בו לחלק מהכלואי יש מפזר חו ולחלק אחר אי‪ ,‬אינו ראוי‪ .‬בנוס‪,‬‬
‫‪185‬‬
‫הועלתה תלונה על כ שבחלק משעות היממה אי מי חמי במקלחות‪.‬‬
‫‪ 181‬מפקד בית הסוהר מסר למבקרי כי לפי הפקודה מגיעות שש שמיכות לכלוא‪ .‬כמו כ‪ ,‬נית לרכוש מפזר חו‬
‫בקנטינה‪ ,‬מותר מפזר חו אחד בכל תא‪ .‬לגבי הכנסת שמיכות מחו‪ 3‬לבית הסוהר‪ ,‬ישנה הנחיה האוסרת זאת‬
‫מטעמי ביטחוניי‪.‬‬
‫‪ 182‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :8.5.14‬אסיר רשאי להחזיק עד ‪ 6‬שמיכות ע"פ פקנ"צ ‪ .04.33.00‬בנוס‪ ,‬אסירי‬
‫רשאי להחזיק מפזר חו אחד בכל תא‪ .‬הפלטות לבישול מוצאות מהתאי בכל יו ע ספירת הלילה וזאת‬
‫משיקולי בטיחות בחשמל )חשש כי ישכחו פלטות בשקע החשמל‪ ,‬דבר העלול לגרו לקצר וא לדליקה(‪ .‬ככלל‪,‬‬
‫הפלטה משמשת לבישול ולא אמורה לשמש פתרו לחימו התא‪ .‬כמו כ ישנו קושי טכני בהוספת אמצעי חימו‬
‫חשמליי נוספי נוכח החשש מעומס יתר על מערכת החשמל"‪.‬‬
‫‪ 183‬תגובתו של סג מפקד בית הסוהר‪ ,‬גנ"מ עאמר‪ ,‬לתלונות העצורי‪ :‬מחסור בשמיכות לא יתכ‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬אי‬
‫מחסור של שמיכות בבית הכלא ולכ העניי יטופל באופ מיידי‪.‬‬
‫‪ 184‬מפקד הכלא מסר בתגובה‪ ,‬כי אכ לא נית לרכוש מפזרי חו בקנטינה‪ .‬הסיבות לדבריו נעוצות בכ שלא נמצא‬
‫מפזר חו שעומד בתק שנקבע בשב"ס וכ בשל העובדה שמפזרי החו צורכי חשמל רב ומערכת החשמל בכלא לא‬
‫בנויה לעומס שכזה‪ .‬מפקד הכלא מסר שכדי להפחית מהקור‪ ,‬ה מאשרי מת שמיכות נוספות לכלואי )עד שש‬
‫שמיכות לכלוא(‪.‬‬
‫‪ 185‬עוד מסר מפקד הכלא כי יש כוונה להתקי מיזוג בכל אגפי בית הכלא ושהוא מקווה שזה יקרה כבר בשנה הבאה‪.‬‬
‫המפקד ג אישר שאכ קיימת בעיה של מי חמי למקלחות וזאת עקב כמות הכלואי הגדולה במתק‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫בבית הסוהר גלבוע הועלו בפני המבקרי תלונות על כ שאי סידור לחימו מרכזי בתאי‬
‫בתקופת החור ושג לא נית להצטייד בתנורי חימו באופ פרטי‪ .‬בנוס‪ ,‬באחד התאי הייתה‬
‫חסרה שמשה בחלו מעל מיטת אחד הכלואי‪ ,‬ולטענתו הדבר גור לכניסה של קור וגש לתו‬
‫‪186‬‬
‫התא‪.‬‬
‫בבית סוהר דקל הלינו הכלואי על כ שהארוניות חלודות ומיושנות‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫בבית סוהר מגידו דיווח דובר הכלואי על הצור להחלי את המזרוני‪ .‬לדבריו‪ ,‬רשויות הכלא‬
‫‪188‬‬
‫החלו להחלי חלק מה‪ ,‬א עדיי יש מזרני רבי שלא הוחלפו‪.‬‬
‫במתק" סהרוני חלק גדול מהמוחזקי מגיע למתק רק ע הלבוש שעל גופו וללא ציוד וכס‪ .‬ע‬
‫קליטת ה מקבלי "סל סדקית" המכיל‪ :‬כלי אוכל‪ ,‬סדי‪ ,‬לבני‪ ,‬מגבת‪ ,‬ביגוד וכלי רחצה‪.‬‬
‫במהל שהות במתק ה מקבלי ציוד שוט כמו סבו כביסה או כלי רחצה‪ .‬באג הנשי לא‬
‫נרשמו כל תלונות בדבר ציוד‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬באג הגברי נמסר כי יש מחסור בבגדי ובשמיכות‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫כמו כ‪ ,‬אחד הכלואי באג האוהלי התלונ כי מכונת הכביסה לא תקינה ואי סבו‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫המבקרי התרשמו כי במתק חסר ציוד בסיסי שיש להשלימו‪.‬‬
‫במתק" קציעות הלינו כלואי‪ ,‬כי ה מקבלי שני סבוני רחצה מדי שבוע )גודל של הסבוני‬
‫שהוצגו למבקרי היו בקוטר ‪ 3‬ס"מ לער(‪ ,‬ומשחת שיניי קטנה למש שבועיי שאינה מספיקה‬
‫א לשבוע אחד‪ .‬כמו כ‪ ,‬כלואי הלינו על מחסור בבגדי תחתוני‪ ,‬וכ על מחסור בכס לרכישת‬
‫מוצרי קנטינה לרבות כרטיסי טלפו לש יצירת קשר ע משפחותיה‪ 191.‬בנוס לתלונות בנוגע‬
‫לציוד אישי ובסיסי‪ ,‬הועלו תלונות ג בנוגע לליקויי בציוד כללי‪ .‬נמצא‪ ,‬כי לא קיימת הצללה‬
‫בחצר‪ ,‬וזאת א שבימי הקי‪ 3‬החמי הטמפרטורה קיצונית‪ 192.‬כמו כ‪ ,‬הועלתה תלונה על כ‬
‫שבחלק מהחלונות בתאי‪ ,‬מסגרות האלומיניו שבורות‪ ,‬וכי בקשות רבות בנושא לא זכו‬
‫‪193‬‬
‫למענה‪.‬‬
‫‪ 186‬נמסר על ידי קצינת האסירי‪ ,‬כי שב"ס מספק לעצורי מצעי וסדיני‪ ,‬וכי נית להביא ג מצעי מ הבית‬
‫ולקנות בקנטינה שמיכה נוספת‪ .‬כמו כ‪ ,‬נית לקבל מעילי משב"ס‪ .‬קצינת האסירי הוסיפה כי מתו התחשבות‬
‫וא הדבר מתאפשר‪ ,‬נית לספק לעצורי שיד אינה משגת חולצות‪ ,‬מגבות‪ ,‬סבו ושמפו‪ .‬לגבי שמשת החלו‪ ,‬מסרה‬
‫קצינת האסירי כי היא הורדה בכוונה תחילה‪ ,‬לנוכח בקשת העצורי ליצירת אוורור בתא‪ ,‬אול נית להחזיר את‬
‫השמשה בנקל‪.‬‬
‫‪ 187‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬לאחרונה הוחלפו ‪ 450‬ארונות אסיר במתק וכי הוזמנו כ‪ 120‬ארוניות נוספות שיוחלפו‬
‫בעתיד הקרוב באופ שבכל תא יהיו ארוניות חדשות‪.‬‬
‫‪ 188‬סג מפקד הכלא אמר בעניי זה‪ ,‬כי רוב המזרוני הוחלפו ויעשו מאמצי רבי להחלפת יתר המזרוני בהקד‬
‫האפשרי זאת בהתחשב באילוצי מלאי ותקציב‪ ,‬א ג המזרוני הקיימי ה תקיני‪.‬‬
‫‪ 189‬מפקד המתק הסביר כי יש שתי מכונות כביסה במקו‪ ,‬כאשר אמורה להיות אחת‪ ,‬וכי אחת מה מקולקלת‬
‫ותתוק בהקד‪.‬‬
‫‪ 190‬מפקד המתק מסר‪ ,‬כי אי מחסור בציוד ונית להשלי חסרי במידת הצור; א מנגד‪ ,‬תיאר קושי לחלק ציוד‬
‫שכ כאשר נכנס להביא דבר מה לאחד הכלואי‪ ,‬כול "מתנפלי" עליו‪ ,‬כלשונו‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו‬
‫‪" :29.10.13‬כל בקשת שוהה לקבלת ביגוד ושמיכות נבדקת לגופה וא עולה צור‪ ,‬השוהה מטופל בהתא ע"י מנהלי‬
‫האגפי‪ .‬יצוי כי אי כל מחסור בשמיכות ובביגוד"‪.‬‬
‫‪ 191‬מפקד המתק השיב כי הכלואי מקבלי סל סדקית וציוד נוס לפי דרישה‪.‬‬
‫‪ 192‬לטענת מפקד המתק‪ ,‬הצללה נקרעה בגי הרוחות במקו ולצור התקנה זקוקי לציוד מיוחד‪ .‬מאוחר יותר עדכ‬
‫מפקד המתק‪ ,‬כי ההצללה בחצר האג הותקנה‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬צליות – תנאי מזג האוויר‬
‫הקיצוניי באזור יוצרי בלאי גבוה‪ .‬התקנת צליות מצריכה שימוש במנו‪ .‬ביו ‪ 12.5.13‬הגיע מנו ובאמצעותו‬
‫הותקנו צליות חדשות"‪.‬‬
‫‪ 193‬מפקד המתק מסר כי אכ קיימי ‪ 21‬חלונות במצב זה‪ ,‬וכי ה יתוקנו לפני החור‪ .‬נוכח דבריו של מפקד המתק‪,‬‬
‫תמוהה תגובת שב"ס לפיה "החלונות באג תקיני‪ .‬ע זאת מתוכנ שיפוצ מתקציב שנת ‪."2014‬‬
‫‪66‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר נמצא כי באול הכניסה למתח מצויה רשימת ציוד המותר להעברה‬
‫לעצורי‪/‬אסירי‪ ,‬א השלט האינפורמטיבי בנושא זה‪ ,‬אינו מספיק ברור וגלוי‪ .‬ככלל‪ ,‬עצורי עד‬
‫תו ההליכי זכאי לקבל ציוד במסגרת ביקורי‪ .‬עצורי ימי זכאי להכנסת ציוד באופ חד‬
‫פעמי‪ .‬מסירת ציוד מותרת כל עוד העצור שוהה בבית הסוהר באותה עת ולא נמצא בבית המשפט‪.‬‬
‫א המבקרי מגיעי למסור ציוד ביו שישי‪ ,‬הציוד יאוחס אצל מפקד האג ויועבר לעצור רק‬
‫ביו ראשו‪ .‬כאמור‪ ,‬בביקור נמצא כי ישנו שלט אינפורמטיבי בנושא זה‪ ,‬א הוא ממוק במקו‬
‫לא בולט‪ ,‬על חלו חדר הבקרה מבפני‪ .‬כמו כ‪ ,‬הוא אינו מציי מה זמני מסירת הציוד וכיצד‬
‫נית לתא זאת‪ .‬המבקרי סברו כי יש מקו להתקי שלט במקו בולט על הקיר החיצוני‪,‬‬
‫ולפרט במדויק את הפרטי הרלוונטיי המלאי‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫עוד נמצא בביקור כי באחד התאי באג‬
‫העצורי עד תו ההליכי‪ ,‬חלו התא נאט באמצעות ניילו‪ .‬המבקרי ציינו כי יש צור למצוא‬
‫פתרו ראוי לסגירת פתח החלו‪ ,‬שכ סגירתו באמצעות אלתור מניילו אינה הולמת את תנאי מזג‬
‫האוויר‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫בבית סוהר אופק בכל התאי בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית באגפי ‪ 3‬ו‪ 4‬היו חסרות‬
‫חלק מהזגוגיות בחלונות‪ .‬הכלואי התלוננו על קור שחודר לתאי עקב כ‪ .‬כמו כ‪ ,‬ברוב התאי‬
‫באגפי אלה אי וילו המפריד בי המקלחת לשירותי‪ .‬מספר קטיני התלוננו כי העדר הווילו‬
‫ג גור לחדירת קור רב למקלחת‪.‬‬
‫בבית סוהר גבעו" הלינו כלואי על כ שנדרש להחלי את הריפוד של ספסלי הישיבה בבית‬
‫‪196‬‬
‫הכנסת‪.‬‬
‫בבית מעצר ניצ" נמסר כי הריהוט בבית הכנסת שבור וזקוק לתחלופה מיידית‪ ,‬כי ישנ חוסרי‬
‫רבי בספרי קודש )סידורי בשפות שונות‪ ,‬תהילי‪ ,‬ספרי מדרש ואגדה(‪ ,‬כיפות‪ ,‬טליתות ותפילי‪,‬‬
‫וכי אי מתק מסודר לניגוב ידיי‪.‬‬
‫בבית סוהר נפחא הבחינו המבקרי במיטות קומתיי ללא סולמות‪ ,‬הגישה למיטה העליונה‬
‫נעשית על ידי מעבר דר המיטה התחתונה‪ ,‬דבר שיוצר אי נעימות ומתח בי הכלואי‪ 197.‬באג ‪2‬‬
‫הבחינו המבקרי באחד התאי בחלו בצדו הפנימי של החדר אשר אינו נסגר לחלוטי‪,‬‬
‫והכלואי הלינו על חדירת מי פנימה בעונת החור‪ .‬בעיה דומה ראו המבקרי ג באחד התאי‬
‫‪198‬‬
‫באג ‪.3‬‬
‫‪ 194‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.4.14‬הנושא טופל‪ .‬הוכ שילוט חדש קריא וברור בכניסה לרחבת ביס"ר‬
‫אשל"‪.‬‬
‫‪ 195‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.4.14‬הבעיה ידועה‪ ,‬על מנת לתת מענה לחוסר בחלונות‪ ,‬תועבר בקשה‬
‫לתיקצוב לפורו התקציבי‪ ,‬לאחר תימחור העלויות ע"י קצי ת"ל בימ"ר אוה"ק"‪.‬‬
‫‪ 196‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :9.1.14‬במסגרת שנת העבודה הבאה תיבח האפשרות לשפ‪ 3‬את ביהכ"נ‪ ,‬כולל‬
‫שיפו‪ 3‬ו‪/‬או החלפת הריהוט"‪.‬‬
‫‪ 197‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.7.2015‬יצאה דרישה להתקנת סולמות למיטה עליונה באג אסירי עבודה"‪.‬‬
‫‪ 198‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.7.2015‬לפני תקופת החור נערכה בדיקה כללית לכלל החלונות וכל החוסרי‬
‫הושלמו‪ .‬כמו כ‪ ,‬במסגרת השיפוצי‪ ,‬הוחלפו חלונות פרספקס מחלו חיצוני לחלו פנימי באגפי ‪ 1,11,12‬ובהמש‬
‫תוכנית השיפוצי יוחלפו בכלל האגפי‪ .‬בכ יינת מענה על סגירת הפרספקט בצורה טובה יותר ומאובטחת"‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫בבית סוהר שקמה הלינו הכלואי באג ‪ 1‬על הזמ הקצר מדי בו מופעל לעיתי וסת המי‬
‫‪199‬‬
‫החמי‪.‬‬
‫יב‪ .‬ליקויי הקשורי לקנטינה‬
‫הליקויי שתוארו לעיל בקשר לטיב המזו ולכמותו‪ ,‬ולמחסור בציוד בסיסי מקבלי משנה תוק‬
‫נוכח תלונות הנוגעות למחירי הקנטינה ומגוו המוצרי הדל בה‪ .‬ב‪ 5‬מתקני שמעו המבקרי‬
‫הרשמיי תלונות בנוגע לקנטינה‪.‬‬
‫בבית מעצר הדרי הלינו כלואי ביטחוניי על כ שמחירי הקנטינה גבוהי ממחיר השוק‬
‫ההוג‪ .‬כמו כ‪ ,‬נטע כי מגוו המוצרי שעומד לרשות בקנטינה פחת משמעותית‪ ,‬כאשר במקביל‬
‫לכ ג הופסקה האפשרות שהייתה קיימת בעבר ל"קניות חו‪) "3‬הסדר לפיו היו מזמיני‬
‫הכלואי מוצרי שלא קיימי בקנטינה(‪ ,‬וא בוטלה האפשרות לקבלת מוצרי מבני המשפחות‬
‫‪200‬‬
‫שבאי לביקור‪.‬‬
‫בבית מעצר ניצ" הלינו כלואי על מחירי הקנטינה המופקעי‪.‬‬
‫במתק" קציעות הלינו כלואי על כ שרווחי הקנטינה נשארי בידי ההנהלה‪ ,‬והיא זו שמחליטה‬
‫אלו מוצרי ירכשו מכספי אלה‪ .‬זאת‪ ,‬בניגוד לעבר שאז היה נהוג לחלק את רווחי הקנטינה‬
‫ולאפשר לכלואי להשתמש בה כרצונ‪ .‬בנוס‪ ,‬הועלתה תלונה על כ שכלואי נקנסי על נזק‬
‫שנגר לרכוש שנקנה על יד מרווחי הקנטינה‪ ,‬ובכ ה למעשה משלמי כפול בגי אותו‬
‫‪201‬‬
‫הרכוש‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" הלינו כלואי רבי על המחירי גבוהי של המצרכי בקנטינה‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה הלינו כלואות כי מחירי הקנטינה גבוהי מאוד ועלה כי הדבר מעורר‬
‫קושי‪ ,‬בי השאר‪ ,‬משו שהאוכל אינו אכיל‪ ,‬מלא בשמ ואינו מגוו‪ .‬נטע כי רק מי שיכולה‬
‫להרשות לעצמה רוכשת מצרכי בקנטינה ומבשלת בעצמה‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק התלוננו מספר קטיני באג ‪ 4‬על כ שכיו אי אפשרות לקנות מאכלי‬
‫מזיני בקנטינה‪ ,‬אלא בעיקר ממתקי‪.‬‬
‫‪ 199‬בשיחת הסיכו נמסר כי הנושא ייבדק‪.‬‬
‫‪ 200‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬אי שינוי בעמדת שב"ס‪ .‬מחירי המוצרי בקנטינה נקבעי ע"י חברת‬
‫דדש אשר זכתה במכרז הפעלת הקנטינות‪ ,‬שב"ס אינו מעורב בקביעת המחירי‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬המחירי נבחני מעת‬
‫לעת‪ ,‬בי היתר במסגרת עתירות אסירי‪ .‬בעת ביצוע ביקורת ראוי לבחו סל מוצרי ולא להשוות מחירי מוצר זה או‬
‫אחר‪ .‬נאסרה קבלת מוצרי ממבקרי – למניעת הברחות אמל"ח‪/‬פלאפוני‪/‬חפצי אסורי בהחזקה"‪.‬‬
‫‪ 201‬מפקד המתק מסר בתגובה כי המדיניות לגבי חלוקת רווחי הקנטינה אינה החלטה פנימית של בית הכלא אלא‬
‫מדיניות מובנית של כל שב"ס‪ .‬אכ‪ ,‬המוצרי הנרכשי צריכי לקבל את אישור הסגל‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי‬
‫מיו ‪" :17.7.13‬רווחי קנטינה מועברי לטובת האסירי ע"פ שני עקרונות מצטברי‪ :‬ראשית‪ ,‬נקני מוצרי‬
‫המותרי לקנייה ושנית‪ ,‬ע"פ צרכי דחופי וסדר עדיפות‪ .‬סדר העדיפות משתנה בכל רבעו‪ .‬ההחלטה על מימוש‬
‫התקציב מתבצעת ע"פ שיקולי מנהל בית הסוהר‪ ,‬בכפו לעקרונות האמורי"‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫יג‪ .‬תלונות בדבר ליקויי בטיחות‬
‫ב‪ 8‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית ה נתקלו בתלונות על מפגעי בטיחות‬
‫שיש בה כדי ליצור סכנת חיי לכלואי‪ .‬חלק מהביקורי נערכו בתקופת המלחמה )"צוק‬
‫אית""(‪ ,‬ובחלק מהמקרי המבקרי שהו במתקני הכליאה בעת שנשמעו בה" צפירות אזעקה‪.‬‬
‫מצב זה חידד את תמונת המציאות לפיה מתקני כליאה רבי אינ מוגני מפני טילי‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" נער ביקור בעיצומו של מבצע "צוק אית"‪ ,‬ולמבקרי נמסר כי כלל התאי‬
‫בבית הסוהר מוגדרי כ"מרחבי מוגני"‪ .‬במהל הביקור באג ‪ 9‬נשמעה אזעקה‪ ,‬והמבקרי‬
‫התרשמו מהתנהלות הסוהרי והכלואי כאחד‪ ,‬כי אי הקפדה על נהלי ביטחו‪ .‬כלואי לא ידעו‬
‫כיצד עליה לנהוג בעת שמיעת אזעקה ובעוד נאמר לה על ידי הסוהרי להיכנס לתאי‪ ,‬נלקחו‬
‫המבקרי לחדר המדרגות של האג אשר הוצג לה כמרחב המוג ביותר‪ .‬ברי‪ ,‬כי יש לחדד את‬
‫נהלי הביטחו בעת שמיעת אזעקה‪ ,‬א בעיקר יש מקו לערו בחינה קפדנית )וייתכ על ידי נציגי‬
‫פיקוד העור( באשר למרחבי המוגני בבית הסוהר‪ ,‬וזאת לצור שמירה על ביטחו חייה של‬
‫הכלואי‪ 202.‬בנוס‪ ,‬המבקרי הבחינו בשקעי חשמל חשופי המהווי סכנה בטיחותית‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו נמסר למבקרי על ידי הכלואי בתאי‪ ,‬כי בזמ אזעקת צבע אדו ה‬
‫נשארי בתאי ולא מתפני למרחבי מוגני‪ .‬המבקרי מצאו כי בית הסוהר אינו מתנהל‬
‫באופ סביר עת נשמעת אזעקה‪ .‬להערכת המבקרי ראוי כי תיער בדיקה מצד גורמי שוני‬
‫בפיקוד העור ובחינת אפשרות של בניית מרחבי מוגני וממ"די‪ ,‬שכ ספק א התאי בה‬
‫‪203‬‬
‫שוהי הכלואי‪ ,‬תאי פתוחי שברוב חלו גדול‪ ,‬יכולי להיחשב ל"מרחב מוג"‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה מצאו המבקרי כי באג ‪ 9‬אי ממ"ד‪ ,‬וכי המבנה עצמו יש ולא עמיד בפני‬
‫‪204‬‬
‫טילי‪.‬‬
‫בבית מעצר הדרי נמצא כי סוהרי אינ מגיבי לאינטרקו המצוי בתא של עצורי ימי‪.‬‬
‫העצורי טענו שהמערכת עובדת אול לוקח זמ רב עד שה זוכי לתגובה מצד סוהר בהמש‬
‫לקריאת‪ .‬המבקרי לחצו על הזמז בסמו לכניסת לתא‪ ,‬ולמרות ששהו בתא כ‪ 15‬דקות לא‬
‫נענו על ידי סוהר‪.‬‬
‫בבית סוהר השרו" מצאו המבקרי כי קירותיה העליוני של החצר באג הנוער הביטחוני‪,‬‬
‫העשויי מבטו‪ ,‬נסדקו‪ ,‬וחלקי מה א צנחו אל פני החצר‪ .‬לדברי הכלואי‪ ,‬דבר זה קרה לא‬
‫פע תו שהיית בחצר ולמרבה המזל לא היו נפגעי‪.‬‬
‫‪ 202‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬בכל מתקני שב"ס בהתא להנחיית פיקוד העור ובכלל ביס"ר‬
‫איילו‪ ,‬בוצע מיפוי של המרחבי המוגני‪ ,‬תו מת התייחסות לזמ ההתראה ואוכלוסיית האסירי‪ .‬בכל מתקני‬
‫שב"ס פועלי בעת האזעקה בהתא למדיניות ההתגוננות של פיקוד העור ובהתא להנחיות הניתנות ע"י פיקוד‬
‫העור‪ .‬כ"כ נכתבו הנחיות מיוחדות להתגוננות‪ ,‬בשיתו פקע"ר"‪.‬‬
‫‪ 203‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :6.10.14‬במרבית האגפי ישנ מרחבי מוגני‪ .‬באגפי בה אי מרחבי‬
‫מוגני האסירי והסגל מתודרכי לפעול בהתא להנחיות פקע"ר‪ .‬בעתירה מספר ‪ 248520714‬מיו ‪ 1.10.14‬קובע‬
‫כב' נשיא בימ"ש המחוזי אברה טל‪' :‬אינני מתעל מהחוסר במרחבי מוגני במתקני הכליאה‪ ,‬א כ המצב‬
‫לצערנו‪ ,‬אצל האוכלוסייה שאיננה אוכלוסיית אסירי‪ ,‬שג לה אי מרחבי מוגני במידה מספקת‪ .‬משכ‪ ,‬יש‬
‫באמצעי הקיימי בשב"ס‪ ,‬תו הקפדה על הוראות הבטיחות שניתנות לאסירי כאשר יש חשש לפגיעה של טילי‪,‬‬
‫כדי לענות על הדרישות נושא העתירה לאור כל האמור לעיל‪ ,‬אני דוחה את העתירה'"‪.‬‬
‫‪ 204‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :27.1.15‬לעניי הממ"ד‪ ,‬קיימת פקודה מקומית לפיה בעת חירו האסירי‬
‫מפוני לחדרי ביקורי"‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫בבית סוהר אופק באג עצורי הימי‪ ,‬תקרת האג נמצאה מוכתמת ושבורה‪ ,‬וההסבר שנית‬
‫למבקרי הוא כי התקרה פגומה בשל זריקת חפצי על ידי הכלואי‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה נצפה שקע חשמל חשו שהינו מפגע בטיחותי ממש‪ .‬לאחר הביקור נמסר‬
‫משב"ס שהליקוי תוק‪.‬‬
‫בבית מעצר ניצ" במהל הסיור באג העירו חלק מהכלואי את תשומת לב המבקרי לטפטו‬
‫של מי על ארו החשמל במסדרו‪ ,‬וקצינת האסירי עודכנה על תקלה חמורה זו בו במקו‪.‬‬
‫יד‪ .‬ליקויי הנוגעי להפרדה בי" אוכלוסיות כלואי שונות‬
‫הוראות שונות מחייבות להחזיק בנפרד קבוצות שונות של כלואי‪ .‬כ למשל‪ ,‬סעי ‪ 8‬לחוק‬
‫המעצרי מחייב להחזיק עצורי בנפרד מאסירי; להחזיק עצור שטר הוגש נגדו כתב אישו‬
‫בנפרד ממי שהוגש נגדו כתב אישו; וכ להחזיק עצורי ימי שזהו מעצר הראשו בנפרד ממי‬
‫שכבר היה במעצר או במאסר‪ .‬כמו כ‪ ,‬סעי ‪)13‬א( לחוק הנוער קובע‪ ,‬כי "לא יוחזק קטי במעצר‬
‫אלא בבית מעצר נפרד לקטיני או באג בבית מעצר כללי‪ ,‬ובלבד שאותו אג יהיה מופרד‬
‫לחלוטי‪ ,‬ייועד לקטיני בלבד ולא יהיו גישה או קשר ראיה בינו לבי אגפיו האחרי של בית‬
‫המעצר או שוכניו"‪ .‬הפרדות אלו חלות ג ביחס לכלואות‪ ,‬כאשר את הכלואות כול יש להחזיק‬
‫בנפרד מכלואי‪.‬‬
‫ב‪ 7‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התגלו ליקויי הנוגעי לאי הקפדה‬
‫על הפרדה בי" אוכלוסיות כלואי שונות‪ ,‬כגו" הפרדה בי" אסירי לעצורי‪ ,‬הפרדה בי" קטיני‬
‫לבגירי‪ ,‬הפרדה בי" נשי וגברי ועוד‪.‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר אי הפרדה מספקת בי בגירי‪ ,‬קטיני ונשי המוחזקי באג עצורי‬
‫הימי‪ .‬בשני התאי הסמוכי לכניסה מוחזקי קטיני‪ .‬כל עצור בגיר השוהה באג חייב לעבור‬
‫את תאי הקטיני כדי להגיע לתאו האישי‪ .‬כמו כ‪ ,‬מיקומו של אחד מתאי הקטיני מאפשר קשר‬
‫עי ושיח בי עצור קטי לעצור בוגר המוחזק בתא שממול‪ .‬במקו הותקנה אמנ מחיצת‬
‫"אקורדיו" )נפתח ונסגר(‪ ,‬א אי בה כדי ליצור הפרדה אמיתית‪ .‬בנוס‪ ,‬חלוקת האוכל לקטיני‬
‫נעשית על ידי עצורי חוליה בגירי‪ .‬על כ יש להוסי‪ ,‬כי בשל קיומ של שני תאי בלבד‬
‫המיועדי לקטיני אי הקפדה על הפרדה בי עצורי הימי שזה מעצר הראשו‪ ,‬לבי אלו‬
‫שנעצרו כבר בעבר‪ .‬עולה‪ ,‬אפוא‪ ,‬כי האג‪ ,‬במתכונתו הנוכחית אינו עומד בקריטריוני של סעי‪8 ,‬‬
‫לחוק המעצרי וסעי‪ 13 ,‬לחוק הנוער ולפיכ' נדרש להפסיק לאלתר החזקת של קטיני בתאי‬
‫האג‪ 205.,‬הפרדה נוספת עליה אי מקפידי כראוי במתק היא בי נשי לגברי‪ .‬התא הבודד‬
‫‪ 205‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.4.14‬בבתי המעצר השוני כולל אוה"ק‪ ,‬מוחזקי עצורי קטיני בנפרד‬
‫מעצורי בגירי‪ .‬בכל אג‪ ,‬הוקצו תא או שניי לקטיני עצורי ימי‪ .‬באוה"ק ‪ 2‬תאי המיועדי לקטיני‪,‬‬
‫בתאי אלו מצלמות והתאי מפוקחי כל העת‪ .‬קיימת הפרדה ע"י מחיצה‪ ,‬הממוקמת בי תאי אלה לשאר האג‪.‬‬
‫יחד ע זאת בימי אלו מתבצעת עבודת מטה למציאת פתרו ראוי וטוב יותר לשהיית הקטיני במקו‪ .‬יש לציי‬
‫ולהדגיש כי הקטיני שוהי בתאי אלו לזמ קצר והכרחי בלבד ומועברי בהקד‪ ,‬ככל שהדבר נית‪ ,‬לבית סוהר‬
‫‪70‬‬
‫שמיועד לעצורות וכולל שמונה מיטות ממוק בתת האג בו נמצאי תאי הקטיני‪ ,‬ואילו בי‬
‫תאי הבגירי לתא הנשי ישנה רק מחיצת "אקורדיו" ונוס וילו על מנת למנוע קשר עי‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה מצאו המבקרי כי תא הקטיני ממוק מול תא בגירי של טעוני הגנה‪,‬‬
‫כשמרחק קט" מאד מפריד ביניה‪ ,‬ולמעשה לא קיימת כל הפרדה כנדרש בחוק‪ .‬בעיה נוספת‬
‫נובעת מהעובדה שקיי תא קטיני בודד‪ ,‬שאינו מאפשר הפרדה בי קטי העצור לראשונה בחייו‬
‫לבי קטי שכבר נעצר או נאסר‪ 206.‬המבקר הרשמי סבר כי פתרו ביניי מיידי יכול להיות הפיכת‬
‫התא הממוק מול תא הקטיני לתא נוס עבור קטיני‪ ,‬או לחלופי איאכלוסו בזמ שהות‬
‫של קטיני‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה‪ ,‬שהינו בית הסוהר היחיד באר‪ 3‬המיועד לנשי לרבות קטינות‪ ,‬ובו‬
‫מוחזקות שפוטות‪ ,‬עצורות עד תו ההליכי וא כלואות בסטטוס של "מעצר ימי"‪ ,‬לא נשמרות‬
‫הוראות החוק בנוגע להפרדות השונות‪ .‬כ למשל‪ ,‬באחד התאי בו הוחזקו שש נשי‪ ,‬חלק היו‬
‫עצורות עד תו ההליכי ואחרות היו אסירות‪ .‬באג המשתלבי נכלאו בתא אחד שש נשי‪,‬‬
‫ארבע עצורות עד תו הליכי‪ ,‬אחת עצורה עד החלטה אחרת‪ ,‬ואסירה אחת שפוטה אשר הוחזקה‬
‫בתא זה כעונש על השתתפותה בתגרה ע אסירה אחרת‪ .‬המבקרי העלו בפני מפקדת המתק את‬
‫הבעייתיות‪ 208,‬וציינו כי החזקתה של אסירה שפוטה כ"עונש" בתא ע עצורות אינה ראויה‬
‫ומנוגדת לחוק‪ 209.‬בכל הנוגע לקטינות‪ ,‬נמסר למבקרי כי נבנה אג נפרד חדש במתק במיוחד‬
‫עבור הקטינות )אסירות ועצורות(‪ .‬ע זאת‪ ,‬הועלה קושי הנוגע לכ שלעתי אי בבית הסוהר‬
‫יותר מקטינה אחת והחזקתה לבדה בתא )ובכלל באג( תהווה החזקה בתנאי הפרדה ללא עילה‪.‬‬
‫לפיכ‪ ,‬מסרה מפקדת המתק כי במקרי מסוג זה וכאשר נראה כי טובת הקטינה מצדיקה‬
‫אחזקתה בתא ע כלואות בגירות‪ ,‬מוגשת לבית המשפט ביוזמת בא כוחה של הקטינה או ביוזמת‬
‫בית הסוהר עצמו‪ ,‬בקשה להורות על שילובה של הקטינה ע בגירות‪ .‬בעיה נוספת שהציגה‬
‫מפקדת המתק היא כי סגל בית הסוהר אינו מותא לעבודה ע קטינות וה אינ מקבלות את‬
‫הטיפול הראוי כפי שהיו יכולות לקבל בבית סוהר המיועד לכ‪ ,‬דוגמת בית סוהר אופק‪ .‬כ צוי‪,‬‬
‫כי על א שאנשי החינו והעובדות הסוציאליות עברו הכשרות בנושא‪ ,‬אי זהו תחו התמחות‪.‬‬
‫אופק המיועד כולו להחזקת קטיני‪ .‬לא נית לסגור את אג הקטיני באוה"ק ללא מת פתרו חלופי הול‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬סגירת האג לא תיטיב ע העצורי הקטיני ועלול א להחמיר את מצב"‪.‬‬
‫‪ 206‬בנוגע לבעיות מהותיות אלה‪ ,‬השיב סג מפקד הכלא כי יש צור בשהות לבדיקת הנושא מול גורמי משפטיי‬
‫בשב"ס ודרגי בכירי במערכת בטר מת תגובה רשמית‪.‬‬
‫‪ 207‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :27.1.15‬תא הקטיני נמצא ביומ א'‪ .‬קיי תא קטיני אחד בלבד‪ ,‬בו שוהי‬
‫בד"כ קטיני עצורי לחקירה‪ .‬תא זה הינו תא המפוקח באמצעות מצלמה‪ .‬מוחזקי בו קטיני עד לשינוי סטטוס‬
‫ולאחר מכ ה מועברי לביס"ר אופק‪ .‬תותק מחיצה‪/‬ווילו למניעת קשר ע אוכלוסיית הבגירי וט"ה"‪.‬‬
‫‪ 208‬לדברי מפקדת המתק‪ ,‬מאז העברת האחריות על החזקת של עצורי ממשטרת ישראל לשב"ס‪ ,‬כלל הכלואות‬
‫הנמצאות בסטטוס של "עצורות" מגיעות כמעט כול למתק כ‪ ,‬נוצר מצב שעל בית הסוהר לאכלס עצורות ימי‬
‫המגיעות בכל שעות היממה‪ ,‬עצורות עד להחלטה אחרת ועצורות עד תו ההליכי‪ .‬במסגרת ההתמודדות ע‬
‫אוכלוסיית העצורות‪ ,‬הוסב תא באג ב' )אג משתלבי( לתא המיועד לעצורות ימי בלבד‪ .‬בתא הותקנו מצלמות‬
‫למניעת ניסיונות לפגיעה עצמית בקרב העצורות‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬לאור מבנה בית הסוהר ומספר האגפי המצומצ בו‪,‬‬
‫לא נית היה לייעד אג נפרד לאוכלוסיית העצורות עד החלטה אחרת ועצורות עד תו ההליכי ועל כ‪ ,‬אלו שוהות‬
‫יחד ע אסירות שפוטות‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :10.12.14‬לאור מבנה בית הסוהר ומס' האגפי המצומצ‬
‫לא נית לייעד אג נפרד לאוכלוסיית העצורות עד החלטה אחרת ולעצורות עד תו ההליכי‪ .‬לעצורות לימי קיי‬
‫תא נפרד‪ .‬הפתרו המלא‪ ,‬ה לסוגיה זו וה לנושא אג ההפרדה‪ ,‬יינת ע הקמת בית הסוהר החדש‪ ,‬אשר ישפר באופ‬
‫ניכר את תנאי החזקת האסירות‪ .‬בפרוגרמה לביס"ר החדש מתוכנני ‪ 6‬אגפי‪ ,‬שבכל אג ‪ 40‬מקומות‪ .‬מדובר‬
‫באגפי ורסטיליי לקליטות עצורות ושפוטות )בהפרדה( על פי התמהיל הקיי בזמ הרלוונטית‪ ,‬כ שתהיה הפרדה‬
‫בי האוכלוסיות"‪.‬‬
‫‪ 209‬מפקדת המתק הסבירה כי ה מודעי לכ ששילוב זה אינו אידיאלי‪ ,‬א מדובר בסיטואציה שנובעת מחוסר‬
‫מקו‪ ,‬שכ אי אפשרות להקצות תאי ייעודיי לעצורות אלו‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫במהל הביקור שוחחו המבקרי ע אסירה השוהה במתק ע בתה בת השנה וחצי‪ .‬גודלו של‬
‫התא המיועד לתינוקות הוא כ‪ 7‬מ"ר‪ ,‬והוא מכיל מיטת תינוק‪ ,‬שידת החתלה‪ ,‬שטיח‪ ,‬משחקי‬
‫ומכשיר די‪.‬וי‪.‬די‪ ,.‬אשר נקנו כול על ידי בית הסוהר‪ .‬הכלואה סיפרה כי עד לפני מספר ימי‬
‫שהתה בתא כלואה נוספת ביחד ע בנה אותו ילדה בבית הסוהר והייתה אתו בתא עד הגיעו לגיל‬
‫שבועיי‪ .‬האסירה סיפרה כי השהייה המשותפת בתא הייתה קשה עד מאוד ובעיקר מאחר‬
‫ששעות השינה של התינוקות לא חפפו‪ .‬כמו כ‪ ,‬התא נמצא מול תא של כלואות מעשנות‪ ,‬וריח חזק‬
‫של סיגריות נכנס לחדר בו שוהה התינוקת‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬התא ממוק במרכז האג ועל כ קיי רעש‬
‫ממסדרו האג שעלול להפריע לתינוקת‪ .‬בתא אחר הלינה כלואה דתיה כי היא מתקשה לשמור‬
‫מצוות מאחר ששכנותיה לתא אינ שומרות מצוות‪ .‬המבקרי ציינו בפני מפקדת המתק כי יש‬
‫מקו להקצות תא אחד לכלואות שומרות שבת‪ ,‬שכ החזקת יחד ע כלואות אשר אינ שומרות‬
‫‪210‬‬
‫שבת מקשה עליה לקיי את מצוות השבת כהלכה ופוגעת בחופש הדת שלה‪.‬‬
‫בבית סוהר רמו" מצאו המבקרי כי לא מתקיימת הפרדה בי עצורי לבי אסירי‪.‬‬
‫בבית המעצר ניצ" מוחזקי באג ‪ 2‬עצורי טעוני השגחה ביחד ע עצורי שאינ טעוני השגחה‪.‬‬
‫צוות הסוהרי מבקר את העצורי טעוני ההשגחה בכל חצי שעה ומדווח על אירועי חריגי‪.,‬‬
‫הבדיקה הלילית נערכת בעזרת פנס‪ ,‬דבר הטורד את שנת של כלל השוהי בתא‪ .‬יוער‪ ,‬כי באג ‪4‬‬
‫המיועד לעצורי השגחה יש מצלמות בתאי שמאפשרות לפקח עליה מבלי להעיר‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק פגשו המבקרי עצור באג העצורי לצורכי חקירה )אג ‪ ,(31‬אשר הוגש נגדו‬
‫כתב אישו שלושה ימי קוד לכ‪ .‬למבקרי נמסר כי עצור זה לא הועבר לאג רגיל כי ככל‬
‫הנראה בעת שהתכנסה ועדת המיו‪ ,‬העצור היה בנסיעה‪ ,‬וכי ועדת מיו שתבח את שיבוצו מחדש‬
‫תתכנס בהקד‪.‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו מצאו המבקרי‪ ,‬כי בתא אחד שהו שני כלואי פליליי וכלוא אזרחי אשר‬
‫לא אמור להימצא ע כלואי פליליי‪ 211.‬בנוס‪ ,‬מצאו המבקרי כי אסירי שפוטי ועצורי‬
‫‪212‬‬
‫שוכנו יחד באג ‪ 14‬המיועד להחזקת של עצורי עד תו ההליכי‪.‬‬
‫טו‪ .‬קשיי במימוש הזכות לקשר ע בני משפחה‬
‫ב‪ 14‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית הועלו תלונות על קשיי במימוש‬
‫זכות של הכלואי לקשר ע בני משפחה‪ .‬בי השאר הועלו תלונות על קריטריוני נוקשי‬
‫ליציאה לחופשות; תקלות בטלפוני ציבוריי ומגבלות על השימוש בה; ביטול האפשרות‬
‫לקיי ביקורי משפחות בשבת; קשיי גישה לבית הסוהר; תנאי פיזיי לא ראויי בחדרי‬
‫הביקורי; וכ נשמעו תלונות רבות מצד כלואי ביטחוניי‪ ,‬לרבות קטיני‪ ,‬בנוגע לאופ קיו‬
‫ביקורי משפחות ובנוגע למדיניות המצמצמת מאוד של מימוש הזכות לטלפו‪.‬‬
‫‪ 210‬לדברי מפקדת המתק‪ ,‬אי מספיק כלואות שומרות שבת על מנת שיהיה נית להקצות עבור תא ייעודי‪.‬‬
‫‪ 211‬בתגובה מסרה העובדת הסוציאלית כי האסיר שפוט לתקופה ארוכה בגי סירוב גט ובתו התקופה האמורה ירצה‬
‫עונש נוס כאסיר פלילי‪.‬‬
‫‪ 212‬סג מפקד בית הסוהר‪ ,‬גנ"מ עאמר‪ ,‬התקשה להאמי שבאג המיועד לעצורי תו הליכי שוהי ג אסירי ומסר‬
‫כי יבדוק העניי‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫בבית סוהר אופק נמסר למבקרי כי בשני האחרונות החלו לייש מדיניות המעודדת קשר של‬
‫הקטיני ע בני משפחותיה‪ .‬המבקרי הרשמיי התרשמו לחיוב ממדיניות זו‪ ,‬א סברו כי‬
‫במסגרת אותה מדיניות שמטרתה לגייס את המשפחות לסייע לילדיה הכלואי ראוי לשקול‬
‫הרחבת מש הביקורי )כיו כל קטי זכאי לביקור של חצי שעה אחת לשבוע(‪ .‬כמו כ‪ ,‬המבקרי‬
‫התרשמו כי הקושי העיקרי המתעורר בקשר לקטיני בבית הסוהר אופק נוגע להיעדר האפשרות‬
‫לצאת לחופשות‪ .‬נכו ליו הביקור‪ ,‬רק קטי" שפוט אחד מתו' ‪ 74‬הקטיני השפוטי נמצא‬
‫רשאי לצאת לחופשות‪ .‬אישור חופשות לאסירי מתבצע ונבח בכל מקרה בו אסיר מגיע לרבע‬
‫מריצוי מאסרו‪ .‬למבקרי נמסר כי הסיבה בגינה הקטיני כמעט ולא יוצאי לחופשות קשורה‬
‫לכ שרוב אינ עומדי בתנאי לחופשה )התנהגות טובה‪ ,‬העדר עבירות משמעת‪ ,‬כתובת‬
‫מגורי בה יוכל לשהות הקטי בעת החופשה ומקורות תמיכה(‪ ,‬ובמיוחד בתנאי של מקורות‬
‫‪213‬‬
‫תמיכה‪.‬‬
‫בבית סוהר אלה הלינו כלואי רבי על קריטריוני נוקשי ליציאה לחופשה‪ .‬רק מספר קט של‬
‫כלואי מצליחי לצאת לחופשה‪ ,‬וג זאת לפרק זמ קצר מדי‪ .‬לדברי חלק ניכר מהכלואי‬
‫באגפי השוני‪ ,‬בקשותיה לחופשות מותנות בהשתתפות בהליכי טיפוליי‪ ,‬א למרות‬
‫התגייסות לטיפול בסופו של דבר בקשותיה נדחות מסיבות בלתי מוצדקות‪ .‬להערכת מספר‬
‫‪214‬‬
‫החופשות המאושרות בכלא אלה מועט ביותר ביחס לבתי כלא אחרי בה שהו‪.‬‬
‫בבית סוהר כרמל נשמעו תלונות על תקלות בטלפוני הציבוריי‪ .‬במהל הסיור באג נוכחו‬
‫‪215‬‬
‫המבקרי הרשמיי כי חלק מהטלפוני הציבוריי אכ אינ תקיני‪.‬‬
‫בבית מעצר ניצ" הלינו כלואי על כ שחלק מהטלפוני הציבוריי באג אינ תקיני וטר‬
‫תוקנו‪.‬‬
‫בבית סוהר נווה תרצה נשמעו תלונות על ביטול האפשרות לביקורי משפחות בשבת‪ .‬אחת‬
‫הכלואות סיפרה כי ב זוגה עובד ופנוי לבקרה רק בימי שבת‪ ,‬וכי מדיניות חדשה זו מונעת מה‬
‫‪216‬‬
‫להיפגש‪.‬‬
‫‪ 213‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.12.14‬חופשות אסירי מתקיימות ע"פ פקודת החופשות וכל מקרה נבח‬
‫לגופו‪ .‬נוכח המאפייני הייחודיי של אוכלוסיית הנערי ישנו קושי לאתר נערי העוני לתנאי הקבועות בפקודת‬
‫החופשות"‪.‬‬
‫‪ 214‬מפקד הכלא מסר בתגובה‪ ,‬כי בי ‪ 30‬ל‪ 40‬אסירי נמצאי בסבב חופשה נכו למועד הביקור‪ .‬אסיר שלא מקבל‬
‫טיפול או מסרב לטיפול לא יצא לחופשה מכיוו שנושא הטיפול מעוג בחוק והוא תנאי לחופשה‪ ,‬למעט חופשה חריגה‬
‫)אבל‪ ,‬אירוע‪ ,‬קרוב משפחה חולה וכדומה( בה לא מתחשבי בקריטריו הטיפול‪ .‬בנוס‪ ,‬סגל הכלא פונה לאסיר טר‬
‫מועד החופשה ומעדכ אותו לגבי אופי הטיפול שהוא צרי לעבור כדי לקבל חופשה ומנחי אותו‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה‬
‫יעקבי מיו ‪" :1.1.15‬בבית הסוהר אלה למעלה מ‪ 35‬אסירי הנמצאי בסבב חופשות קבוע‪ .‬כל אסיר המגיע למועד‬
‫החופשה הרלוונטי לעניינו‪ ,‬נדו בוועדת מסוכנות בתו רבע או מחצית מתקופת מאסרו ]לפי זכאותו[‪ .‬בוועדת‬
‫מסוכנות מתקיי דיו מקצועי בהשתתפות מספר בעלי תפקידי ביחידה ונשקלי כל ההיבטי והנתוני ביחס‬
‫לאותו אסיר‪ .‬יודגש כי נושא הטיפול‪ ,‬לרבות השתלבות האסיר בתהליכי הטיפול ונטילת חלק בפעילויות ובמסגרות‬
‫החינוכיות והטיפוליות בבית הסוהר‪ ,‬הינ רק מרכיב אחד מתו מספר שיקולי‪ ,‬לעניי ההחלטה הא להמלי‪ 3‬בפני‬
‫המחוז על הוצאתו של האסיר לחופשה‪ .‬בי היתר נשקלי ג פרמטרי נוספי של התנהגות נאותה של האסיר‪,‬‬
‫היעדר מידע שלילי‪ ,‬אישור משטרת ישראל והערכת סיכו כי לא יבצע פשיעה במהל החופשה וכי יחזור במועד‪.‬‬
‫ההחלטות המתגבשות הינ לגופו של עניי ולאחר בחינה של כל השיקולי הרלוונטיי‪ .‬ההמלצה לאסו נתוני לגבי‬
‫מספר האסירי היוצאי לחופשה ביחס לפוטנציאל האסירי ה ברמת המחוז וברמת בית הסוהר‪ ,‬כמו ג ללמוד על‬
‫הסיבות התורמות להחלטות לא להוציא לחופשות‪ ,‬מקובלת"‪.‬‬
‫‪ 215‬לדברי קצינת האסירי כאשר יש תקלה בטלפו‪ ,‬מועבר הטיפול לחברת הטלפוני "שח" אשר מפעילה את‬
‫הטלפוני‪.‬‬
‫‪ 216‬מפקדת המתק מסרה בתגובה כי מדובר בשינוי מערכתי הנוגע לכלל בתי הסוהר ואי לה כל הסבר לכ‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫ג בבית סוהר איילו" הלינו כלואי על ביטול האפשרות לקיו ביקורי משפחות בשבת‪.‬‬
‫לדבריה‪ ,‬הנחיה חדשה זו מקשה עליה מאד ועל המשפחות‪ ,‬שכ יו השבת הוא בדר כלל‬
‫היו החופשי היחיד של בני המשפחה‪ ,‬ובעבר רוב הביקורי נערכו ביו זה‪ .‬הסניגוריה הציבורית‬
‫סבורה כי ההחלטה בדבר הפסקת ביקורי בבתי הכלא בשבתות פוגעת באופ" בלתי סביר‬
‫באפשרות של כלואי לממש את זכות לקשר ע משפחת וא‪ ,‬מתעלמת מטובת של ילדי‬
‫הכלואי‪ ,‬אשר יו השבת הוא היו החופשי היחיד שלה‪ .‬לפיכ'‪ ,‬יש מקו לבטל הנחיה‬
‫חדשה זו ולאפשר מחדש ביקורי בשבת‪ .‬תלונה נוספת שהעלו הכלואי היא שבאג יש כמות לא‬
‫מספקת של מכשירי טלפו )‪ 7‬מכשירי(‪ ,‬דבר המאל‪ 3‬אות להמתי זמ ממוש לכ שהטלפו‬
‫יתפנה ולמעשה מגביל את השימוש בו‪.‬‬
‫בבית סוהר דמו" הלינו כלואי על כ שקרובי המשפחה מתקשי להגיע לבקר מאחר שאי‬
‫תחבורה ציבורית המובילה לבית הסוהר‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫במתק" סהרוני הלינו כלואי רבי על בעיות באספקת הטלכארדי המאפשרי לה לנהל‬
‫שיחות ע בני משפחותיה בארצות מוצא‪ 218.‬כמו כ‪ ,‬הועלו תלונות קשות על כ שלא‬
‫מאפשרי לה ביקורי משפחות פתוחי‪ .‬כלוא שהוא אב לתינוקת בת ‪ 10‬חודשי‪ ,‬שנולדה לאחר‬
‫שנכלא‪ ,‬סיפר כי אינו יכול לחבק את בתו כי לא מאשרי לו ביקור פתוח‪ .‬כלוא אחר הלי על כ‬
‫שלא מתאפשר לו לראות את אשתו ואת בנו בצורה בלתי אמצעית‪ 219.‬המבקרי התרשמו כי אי"‬
‫מניעה אובייקטיבית לאפשר ביקורי פתוחי )למעט במקרי פרטניי( למשפחות הכלואי‬
‫וכי אי" כל הצדקה לאבחנה שקיימת לרעת של הכלואי במתק" זה לעומת כלואי במתקני‬
‫אחרי‪ ,‬בכל הנוגע לתנאי המפגש ע בני משפחה‪ .‬יתרה מזו‪ ,‬מאחר שלרבי מהכלואי במתק"‬
‫אי" משפחה באר‪ ,-‬סברו המבקרי כי יש מקו לשקול אפשרות לקיו ביקורי פתוחי של מי‬
‫שאינ משפחה בדרגה ראשונה וכי יש לפעול להסדרת נוהל שיקבע קריטריוני ברורי‬
‫‪220‬‬
‫לביקורי ויאפשר ביקור שוט‪ ,‬וסדיר‪.‬‬
‫בבית סוהר השרו" כלואי קטיני ביטחוניי הלינו על כ שנמנע מה קשר טלפוני ע בני‬
‫משפחותיה וכי קשר כזה מתאפשר רק במקרי מיוחדי ולאחר זמ מאסר ממוש‪ .‬משיחות ע‬
‫הקטיני עלה כי מלבד העובדה שרבי מה אינ זוכי לאישור מיוחד לקיו קשר טלפוני‪ ,‬ה‬
‫ג לא מקבלי ביקורי משפחות‪ .‬מספר קטיני‪ ,‬אשר עומדי בפני סיו ריצוי עונש מאסר‪ ,‬טענו‬
‫כי אי ביכולת לדעת א משפחת עומדת לשל את רכיב הקנס הכספי שהוטל עליה בבית‬
‫הדי הצבאי‪ ,‬ולפיכ א אינ יודעי א ישוחררו במועד‪ .‬יוצא‪ ,‬אפוא‪ ,‬כי קטיני אלו מנותקי‬
‫ממשפחותיה לאור ההלי המשפטי כולו‪ ,‬חלק אינ דוברי או מביני את השפה העברית‪,‬‬
‫‪ 217‬מפקד המתק השיב‪ ,‬כי הנושא מצוי תחת טיפולו האישי‪ ,‬וכי ג הסוהרי מתקשי להגיע לבית הסוהר‪ .‬נמסר‪,‬‬
‫כי מפקד המתק עושה מאמצי לפתור את הבעיה ולעניי חברת אוטובוסי שתסכי להפעיל קו שיוביל לבית‬
‫הסוהר‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :31.12.14‬שב"ס מודע לבעיה‪ ,‬ומנסה לקד את הפתרו לבעיה מול הרשויות‬
‫והחברה הזכיינית המפעילה את התחבורה הציבורית‪ .‬בעקבות מספר פגישות שהתקיימו עימ‪ ,‬החלה חברת סופר‬
‫בוס להפעיל קו תחבורה העוברת דר כלא דמו"‪.‬‬
‫‪ .218‬הטלכארדי מסופקי על ידי הצלב האדו‪ ,‬אול לדבריו של מפקד המתק נעשי מאמצי להתגבר על הבעיה‪.‬‬
‫‪ 219‬המבקרי הרשמיי פנו בעניי זה למפקד המתק‪ ,‬שמסר כי על השוהי להגיש בקשה לביקור פתוח והוא משתדל‬
‫להיעתר לבקשות השונות‪ .‬לטענתו‪ ,‬לעיתי נובעת המניעה מהרשעות בעבירות אלימות במשפחה‪.‬‬
‫‪ 220‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.10.13‬לשוהי ניתני ביקורי משפחות של קרבה ראשונה בלבד‪ .‬אי כל כוונה‬
‫לאפשר כניסה של חברי לביקורי‪ .‬יוער כי ביו ביקורי רגיל מגיעי מאות מבקרי בני משפחות לשוהי‪.‬‬
‫הרחבת מעגל המבקרי ג לחברי תיצור עומס והכבדה ותהווה מפגע בטחוני ובטיחותי"‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫ופעמי רבות אינ יודעי להסביר את מצב המשפטי‪ ,‬את מש הכליאה או את תארי‬
‫שחרור‪ .‬העדר קשר ע המשפחות יוצר מצב של אי ודאות וקושי נפשי ורגשי גדול‪ ,‬אשר מוחמר‬
‫בשל היעדר קשר ע עובד סוציאלי בי כותלי הכלא‪ .‬על רקע זה‪ ,‬המבקרי סברו כי העדר‬
‫האבחנה בי קטיני ובגירי בפקודת הנציבות בכל הנוגע לביקורי משפחות וקשר טלפוני עבור‬
‫כלואי ביטחוניי‪ ,‬אינה ראויה‪ ,‬וכי ראוי לבחו את עניינ של הקטיני בנפרד‪ .‬בעניי זה יודגש‬
‫כי סעי ‪43‬ג לחוק הנוער קובע כי כלוא קטי יוחזק בתנאי כליאה ההולמי את גילו‪ ,‬צרכיו ותו‬
‫השגחה מיוחדת על שלומו הגופני והנפשי‪ .‬תנאי כליאה שאינ מאפשרי לקטי להיות בקשר ע‬
‫בני משפחתו ה ללא ספק תנאי שאינ הולמי את גילו ואת צרכיו המיוחדי של הקטי ויש‬
‫בה הפרה בוטה של חוק הנוער‪ .‬שמירת קשר רצי של קטי ע בני משפחתו תתרו ג לשמירה‬
‫על שלומו הנפשי של הקטי‪ ,‬כמתבקש לפי החוק‪.‬‬
‫‪221‬‬
‫בבית סוהר שקמה הלינו כלואי ביטחוניי על מש הזמ הקצר מדי המוקצה לביקורי משפחות‬
‫)כחצי שעה אחת לשבועיי(‪ 222.‬כמו כ‪ ,‬המבקרי התרשמו כי אי הפרדה מלאה בי התאי‬
‫בחדר הביקורי‪ ,‬כ שהכלואי נחשפי בעל כורח זה לדבריו של זה באופ שפוגע בפרטיות‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬עלתה תלונה כי פניות של אסירי בנושאי שוני )כגו בקשות לחופשה או בעניי תנאי‬
‫מחייה וכדומה( מטופלות לאט‪ ,‬ללא יידוע הכלואי בדבר סטאטוס הפנייה וכי רק כשמוגשת‬
‫עתירה מתחיל טיפול מהיר בפנייה‪ 223.‬בביקור שנער בשנת ‪ 2014‬כלוא נכה )קטוע רגל‪ ,‬עיוור‪,‬‬
‫השומע בעזרת מכשיר שמיעה באוז אחת( התלונ על כ שביקורי המשפחה אינ מונגשי‬
‫‪224‬‬
‫לנכותו‪ .‬לדבריו‪ ,‬בשל החי‪ 3‬בינו לבי בני המשפחה הוא אינו יכול לראות ולשמוע אות‪.‬‬
‫בבית מעצר הדרי העלו כלואי ביטחוניי תלונות‪ ,‬שחזרו על עצמ בביקורי משנת ‪2012‬‬
‫ומשנת ‪ ,2013‬על כ שסעי ‪ 19‬לפקודת הנציבות "כללי ביחס לאסירי ביטחוניי" מס'‬
‫‪ ,03.02.00‬המאפשר לכלוא במקרי חריגי לשוחח בטלפו על א סיווגו כ"אסיר ביטחוני"‪ ,‬אינה‬
‫מקוימת כלל‪ ,‬וכי א לא אחד מהכלואי זכה לשיחת טלפו‪ .‬כמו כ‪ ,‬דובר הכלואי מסר‪ ,‬כי‬
‫כלואי רבי אינ זוכי לביקורי‪ .‬זאת בניגוד להבנות שהתגבשו לדבריו לאחר שביתת הרעב‬
‫של הכלואי הביטחוניי‪ ,‬שהסתיימה בחודש מאי ‪ ,2013‬ואשר במסגרת הוסכ ששב"ס יאפשר‬
‫חידוש הביקורי של הכלואי תושבי עזה‪ 225.‬לגבי ביקורי של שאר כלואי האג‪ ,‬נמסר בשנת‬
‫‪ ,2012‬כי הכלואי לא היו רשאי להכניס בזמ הביקור יותר ממבקר אחד או לחילופי לא‬
‫התאפשר ביקור מבקר מסוי יותר מפע אחת‪ .‬עוד נטע בשנת ‪ ,2012‬כי חר החלטתו של בית‬
‫המשפט העליו בבג"צ ‪ 7584/04‬כנעאנה ואח' נגד שירות בתי הסוהר‪ ,‬וכ בניגוד לסעי ‪)15‬י()‪(3‬‬
‫‪ 221‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :5.12.13‬היחידה פועלת בהתא לפקודת נציבות ‪ ,03.02.11‬כללי ביחס‬
‫לאסירי ביטחוניי"‪.‬‬
‫‪ 222‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬בית הכלא פועל בהתא לפקודות שב"ס‪.‬‬
‫‪ 223‬בעניי התלונות על אודות פניות האסירי לחופשה הסביר מפקד המתק את התהליכי עובר לאישור חופשה‬
‫ראשונה‪ .‬לדבריו‪ ,‬שרשרת הגורמי שאמורה לאשר ובעיקר קביעת הקטגוריה מאוד מורכבת וגורמת לסחבת‪ .‬תגובת‬
‫גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :30.1.14‬נבדק עניינ של כל האסירי שהתלוננו בפני הסנגור הציבורי‪ .‬לציי שמדובר‬
‫בתהלי שגרתי של טיפול בבקשות לאישור חופשה ראשונה‪ ,‬בו מעורבי ג משטרת ישראל והמחוז‪ ,‬ולפיכ הוא‬
‫אור זמ"‪.‬‬
‫‪ 224‬סג מפקד הכלא השיב כי הפתרו שנמצא עבורו‪ ,‬בהתחשב בצרכי בטחו‪ ,‬הוא אישור לביקור כשאחיו‪ ,‬שהינו אסיר‬
‫בטחוני א הוא‪ ,‬שוהה לידו ומסייע לו בתקשורת ע המשפחה‪.‬‬
‫‪ 225‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬שיחת טלפו לאסיר ביטחוני ניתנת במקרי הומניי‪ .‬ככלל‪ ,‬מפקדת‬
‫בימ"ר רשאי לאשר שיחה לאחר קבלת אישורי מכלל הגורמי הרלוונטיי‪ .‬שיחת הטלפו מתקיימת בנוכחות קצי‬
‫מהיחידה‪ .‬ביקורי תושבי עזה מתקיימי כיו בבתי הסוהר בדרו‪ .‬בעתיד הקרוב האסירי תושבי עזה הזכאי‬
‫לביקורי ומוחזקי בהדרי יובאו לבית סוהר בדרו לצור קיו ביקור"‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫לפקודת האסירי הביטחוניי‪ ,‬לא נית לכלואי לקיי מגע ישיר ע בני משפחה מתחת לגיל ‪.8‬‬
‫הדובר עדכ כי לפי שעה חל שיפור בנושא ומתאפשר מגע פיזי בי המבקרי לילדיה הצעירי‪.‬‬
‫בנוס‪ ,‬הלינו הכלואי על כ שאי באפשרות לחייג למספרי טלפו בעלי קידומת ‪.059‬‬
‫‪226‬‬
‫בבית סוהר מגידו נמסר למבקרי כי משפחות הכלואי הביטחוניי מגיעות לביקור אחת‬
‫לשבועיי בעזרת ארגו "הצלב האדו"‪ .‬הכלואי פוגשי את משפחותיה בעמדות בה קיי‬
‫חוצ‪ 3‬זכוכית שמפריד ביניה ומונע כל מגע פיזי‪ .‬רק אחת לחודשיי בתו הביקור‪ ,‬מאפשרת‬
‫הנהלת הכלא‪ ,‬מגע פיזי ישיר בי הכלוא לבי ילדיו הקטיני‪.‬‬
‫בבית סוהר רמו" הלינו כלואי ביטחוניי על כ שעדיי לא מאשרי לה ביקור של נכדי‬
‫בכלא‪ ,‬למרות שנושא זה עלה לנציב לשעבר‪ ,‬אשר קבע‪ ,‬כי א הצלב האדו מאשר להביא נכדי‬
‫עד הכלא‪ ,‬שב"ס לא ימנע את ביקור‪.‬‬
‫‪227‬‬
‫בבית סוהר נפחא הלינו כלואי על הקושי לממש את זכות להתייחדות‪ ,‬וזאת בשל המרחק הרב‬
‫בי בית סוהר נפחא לבי בית סוהר אשל )ש נמצאי תאי ההתייחדות(‪ ,‬והנסיעה הארוכה‬
‫הכרוכה בכ‪ .‬המבקרי סברו כי יש להקצות חדר התייחדות בבית סוהר נפחא‪ ,‬בייחוד לאור‬
‫‪228‬‬
‫העובדה כי התרשמו שבבית הסוהר קיימי שטחי פנויי רבי שיכולי לשמש למטרה זו‪.‬‬
‫תלונה נוספת שעלתה בביקור נוגעת לעיכוב בהגעת מכתבי לכלואי ביטחוניי‪ ,‬לעיתי עד‬
‫כחודש ימי מיו שליחת‪ 229.‬באג המשתלבי הלינו כלואי על כ שמוקצה רק יו אחד‬
‫בשבוע לביקורי וכ על כ ששעת תחילת הביקורי )‪ (11:30‬היא מוקדמת מידי‪ ,‬וזאת בעיקר‬
‫נוכח מרחק בית הסוהר ממרכז האר‪ 230.3‬עוד עלה בביקור הקושי שנובע מהנחיה בדבר אי קיו‬
‫ביקורי בשבת‪ 231.‬עוד הלינו הכלואי על כ שלא נית לקיי שיחה חופשית ע המבקרי שכ‬
‫קשה לשמוע דר שפופרת הטלפו בחדר הביקורי‪ 232.‬הכלואי ג הלינו על שיטת החיפוש על‬
‫‪233‬‬
‫נשות הכלואי‪ ,‬כאשר אלה מגיעות לביקור‪ .‬לדבריה‪ ,‬הנשי עוברות חיפוש מבזה על גופ‪.‬‬
‫‪ 226‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬ע"פ פקנ"צ ‪" 03.02.00‬כללי ביחס לאסירי ביטחוניי"‪ ,‬אסירי‬
‫ביטחוניי מנועי מלשוחח בטלפו‪ .‬במקרי חריגי הקבועי בפקודה‪ ,‬מאושרת שיחת טלפו בכפו להגשת בקשה‬
‫ולעמידה בתנאי הפקודה‪ .‬לפי הצור‪ ,‬נית להתקשר ג לקידומת ‪) 059‬שטחי יו"ש("‪.‬‬
‫‪ 227‬תגובת סג"ד מישל פר‪ 3‬מיו ‪" :10.9.14‬ע"פ פקנ"צ הביקורי לא מאושרת כניסת נכדי לביקור"‪.‬‬
‫‪ 228‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.7.2015‬אי חדרי התייחדות בכל בית סוהר‪ .‬ניהול חדרי התייחדות מחייב‬
‫הקצאת משאבי נוספת מעבר לשטח פנוי‪ .‬כיו קיימי ‪ 2‬חדרי התייחדות במתח אשל ‪ :‬בביס"ר אשל ובאלה‪,‬‬
‫הנותני מענה לכלל האסירי במחוז"‪.‬‬
‫‪ 229‬לדברי מפקד בית הסוהר‪ ,‬בעיה זו מוכרת וא נעשי צעדי אופרטיביי בכדי לצמצ את זמ קבלת המכתבי‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬שימוש בגלויות‪ .‬לדבריו‪ ,‬ארגו הצלב האדו מפזר את הדואר בי המשפחות וחזרה‪ ,‬ובכ מפחית את פרק‬
‫הזמ‪ ,‬ומייצר את הקשר ע המשפחות‪ ,‬אשר אינ יכולות לבקר או ליצור קשר טלפוני‪.‬‬
‫‪ 230‬בשיחה ע מפקד בית הסוהר נמסר למבקרי שהשעה שנקבעה היא עד ‪ 11:30‬וזאת כדי לייעל את יו הביקורי‪,‬‬
‫ולא לגרו לכ שהמבקרי יגיעו בשעה מאוחרת וכ‪ ,‬יתקצר הביקור‪ .‬לעניי הוספת ימי ביקור‪ ,‬העניי בלתי אפשרי‬
‫מכיוו שכל יו בשבוע מוקצה לביקורי משפחות של אג אחר‪.‬‬
‫‪ 231‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.7.2015‬כיו‪ ,‬בהתא להחלטה ארגונית‪ ,‬לא נערכי ביקורי בשבת בכלל‬
‫בתי הסוהר‪ .‬סוגיית הביקורי בימי שבת הועלתה ע"י האסירי הפלילי מאג ‪ 1‬שחלק היו תושבי הצפו‪ .‬אג‬
‫זה הוסב לאג ביטחוני‪ .‬בנוס לאג ‪ 1‬קיי אג אסירי עבודה] פלילי שמרבית האסירי השוהי בו נמצאי‬
‫בסבב חופשות ומקבלי ביקורי בימי ג'‪ .‬לא נשמעו תלונות מצד אסירי אלה בנוגע לימי הביקורי‪ .‬ביתרת‬
‫האגפי בנפחא מוחזקי אסירי ביטחוניי אשר מבקריה מגיעי ע הסעות של הצלב האדו בימי אה‪ ,‬בהתא‬
‫לאזורי"‪.‬‬
‫‪ 232‬מפקד הכלא הכיר את הטענה‪ ,‬ומסר למבקרי כי מדובר במערכת שחלקי החילו שלה מצויי בארה"ב ולכ‬
‫הטיפול בעניי אור זמ‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.7.2015‬הנושא מטופל‪ ,‬בעתיד הקרוב יוחלפו השפופרות‬
‫בחדרי הביקורי"‪.‬‬
‫‪ 233‬בתגובה נמסר ממפקד הכלא‪ ,‬כי הבדיקה מתבצעת באמצעות סוהרת ובאמצעי המונעי פגיעה בכבודה‬
‫ובפרטיותה‪ ,‬זאת במקביל ובהתחשב במהות החיפוש ובצור בו‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫טז‪ .‬תלונות בדבר לוחות זמני בלתי מתחשבי‬
‫ב‪ 4‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית הועלו תלונות על לוחות זמני שאינ‬
‫מתחשבי בצרכיה הבסיסיי של הכלואי‪.‬‬
‫בבית מעצר הדרי הונהגו באג ‪) 1‬עצורי עד החלטה אחרת או עד תו ההליכי( שינויי‬
‫ארגוניי כחלק ממאמ‪ 3‬להקטי למינימו את מספר אירועי האלימות‪ ,‬וכ כחלק מתהלי של‬
‫מדרוג אגפי במתק‪ .‬כתוצאה מההפרדה בי האגפי הונהג לוח זמני חדש וצפו‪ .‬לכלואי כל‬
‫קומה יש זמ מוגדר לשימוש במקלחות ובטלפוני )למש שעה בבוקר ולמש ‪ 45‬דקות בערב(‪,‬‬
‫והאוכל מוגש לה בחדר האוכל בשני סבבי‪ .‬בצהרי היו נפתחת חצר האג למש שעה‪ ,‬וכלואי‬
‫שתי הקומות המעונייני בכ רשאי לטייל בה‪ .‬כלואי דתיי הנמצאי במדרשה בבוקר‪ ,‬ואינ‬
‫נמצאי במהל השעה שמוקצית למקלחת וטלפוני‪ ,‬מקבלי חצי שעה נוספת בכל יו בשעה‬
‫‪ .18:00‬למבקרי הוסבר‪ ,‬כי תנאי השהייה באג הוקשחו בשל שינוי אופיו לאג "סגור"‪ ,‬וכ כדי‬
‫לאפשר שליטה טובה יותר במתרחש באג בכל זמ‪ ,‬וכדי לדרב את הכלואי להתנהגות טובה‬
‫שתזכה אות למעבר לאגפי ‪ 4‬או ‪ 6‬המשופרי‪ .‬נמסר ששיטה דומה הונהגה ג באגפי ‪ 2‬ו‪.8‬‬
‫כ‪ ,‬הכלואי באגפי הבסיסיי רשאי לצאת מתאיה למש פרקי זמ קצרי יותר ולצור‬
‫פעילות מוגדרת‪ .‬המבקרי שמו לב כי בזמני הארוחות )חצי שעה לכל קומה( הכלואי אינ‬
‫נשארי לאכול בחד האוכל‪ .‬ה ניגשי לקחת את האוכל מעמדת חלוקת המזו הממוקמת בחדר‬
‫גדול בכניסה לאג‪ ,‬המשמש כמטבח האג וחדר אוכל‪ ,‬וחוזרי לתאיה כדי לאכול‪ .‬וזאת‪ ,‬כדי‬
‫לנצל את חלו הזמ של הארוחה לפעילויות נוספות במקו לבזבז את ההפסקה הקצרה בישיבה‬
‫בחדר האוכל‪ .‬כלואי רבי התרעמו על לוח הזמני הצפו והקפדני שהונהג וטענו שהשיטה‬
‫החדשה פוגעת בה במידה ניכרת‪ .‬הכלואי א טענו שלמרות שאמורה לעמוד לרשות שעה‬
‫לצור מקלחת ושימוש בטלפו‪ ,‬בפועל נפתחות דלתות התאי למש חצי שעה או ‪ 45‬דקות בלבד‪.‬‬
‫כלואי שוני טענו בפני המבקרי‪ ,‬כי ה לא מספיקי להתקלח‪ ,‬כי התור לטלפו ארו עד כי‬
‫רבי לא מספיקי להשתמש בו כלל‪ ,‬וכי נוצרי ויכוחי מרי בי הכלואי סביב השימוש‬
‫בטלפו‪ .‬בנוס‪ ,‬טענו כלואי כי לא נותר לה זמ לניקיו התאי או כביסה וכי ה נאלצי‬
‫לוותר מדי יו על אחת הפעילויות הללו או לוותר על הישיבה בחדר האוכל‪ .‬כל הכלואי עימ‬
‫שוחחו המבקרי ציינו כי ה מבלי את ההפסקות בתורי‪ :‬למקלחת‪ ,‬לאוכל או לטלפו‪ .‬נאמר‬
‫למבקרי כי ההפסקות הפכו להיות מקור למתח וריבי שכ הכלואי דרוכי להספיק לבצע‬
‫פעולות בסיסיות‪ 234.‬צוות האג הסביר שהשינוי הכרחי‪ ,‬ושהכוונה היא להעביר בתו שבוע או‬
‫שבועיי את הכלואי מאג זה לאגפי נוחי יותר‪ .‬התנאי למעבר לאג משופר כוללי מסירת‬
‫בדיקות שת נקיות והתנהגות טובה‪ .‬אול‪ ,‬כלואי רבי מסרו כי ה שוהי באג זמ רב וכי‬
‫טר ניתנה לה הזדמנות למסור בדיקות שת או לבקש העברה‪ .‬אחרי מסרו בדיקות שת נקיות‬
‫וטר הועברו‪ .‬חלק מ הכלואי סיפרו שה שוהי באג כבר חודשי ארוכי‪ .‬עצורי הימי‬
‫בבית המעצר הדרי התלוננו על מש הזמ הקצר שעומד לרשות במקלחת המשותפת‪ 43 ,‬דקות‬
‫‪235‬‬
‫לאד בלבד‪ ,‬לדבריה‪.‬‬
‫‪ 234‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬מדובר בשינוי מבני שנעשה לצור שיפור התנאי באגפי ולעידוד‬
‫אפשרות קידו עצורי בי האגפי‪ .‬הפרדת הקומות מאפשרת יכולת פיקוח וגמישות תפעולית וכ צמצו מספר‬
‫השוהי בו זמנית באג‪ ,‬כ שמתאפשר זמ ארו יותר לשימוש רחב במתקני המשותפי טלפוני‪ ,‬מקלחות וכד'‪.‬‬
‫מעבר לכ‪ ,‬מדרוג אגפי מאפשר מינו של התנהגות חיובית ורצו להתקד לאג פתוח יותר"‪.‬‬
‫‪ 235‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :1.9.13‬עצורי אינ מוגבלי בזמ מקלחת"‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫בבית סוהר מעשיהו הלינו כלואי באג העצורי עד תו ההליכי בפני המבקרי בשנת ‪2013‬‬
‫על זמני הפסקות קצרי מדי‪ .‬לדבריה‪ ,‬האג סגור מרבית שעות היו‪ ,‬וה רשאי לצאת‬
‫מתא פעמיי ביו למש ‪ 3‬שעות בלבד באופ מצטבר‪ .‬בכל פע פותחי קומה אחת בלבד‬
‫למש שעה וחצי‪ .‬זמ זה מיועד ג לרחצה משו שהמקלחות ממוקמות מחו‪ 3‬לתאי‪ .‬רבי‬
‫מהכלואי התלוננו על כ שהזמ הקצר בו נית לה לשהות מחו‪ 3‬לתא אינו מספיק למקלחת‪,‬‬
‫כביסה ושיחות טלפו‪ .‬עוד טענו כי מעט הזמ מחו‪ 3‬לתאי גור ללח‪ 3‬רב ומוביל לחיכוכי בי‬
‫הכלואי‪ .‬מספר כלואי א טענו כי קיי מחסור במוצרי מזו ובתכשירי היגיינה אישיי‪ ,‬לאור‬
‫העובדה ששעות היציאה לקנטינה מוגבלות ביותר‪ ,‬וכי לעיתי לא מתאפשר הביקור בקנטינה‬
‫בשל יציאה לדיו בבית משפט‪ 236.‬בביקור משנת ‪ ,2014‬אשר נער בעיצומו של חודש הרמדא‪ ,‬עלו‬
‫תלונות דומות‪ ,‬ובפרט הלינו הכלואי על כ שהזמ המוקצב לה איננו מספיק להתארגנות‬
‫הנדרשת מצד ואינו מותא לזמני הארוחות ולזמני שבירת הצו בכל ערב‪ .‬כמו כ הלינו‬
‫הכלואי כי ה אינ יכולי להתקשר למשפחותיה בערב בתו הצו מאחר שהאג )או לפחות‬
‫חלקו( סגור בשעות אלו‪.‬‬
‫בבית סוהר דקל הלינו כלואי מאג נ"ס כי שעת היציאה לחצר אינה קבועה‪ .‬בנוס נשמעו‬
‫תלונות על איחור בזמני ארוחת הצהריי‪ .‬לדברי הכלואי‪ ,‬לעיתי ארוחת הצהריי מגיעה‬
‫בשעה ‪ 15:00‬או ‪ .16:00‬בעת הביקור במתק ארוחת הצהריי הוגשה עד השעה ‪ 12:50‬לכל‬
‫‪237‬‬
‫האגפי‪.‬‬
‫במתק" סהרוני הכלואי מסתובבי במהל שעות היו באופ חופשי ברחבי האג‪ ,‬ואול‪,‬‬
‫בעוד שבאגפי הנשי התנועה חופשית ג בשעות הלילה‪ ,‬באגפי הגברי התנועה מוגבלת החל‬
‫‪238‬‬
‫מהשעה ‪.22:00‬‬
‫יז‪ .‬קשיי במימוש זכות המפגש בי" עור' די" ללקוח‬
‫ב‪ 9‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התעוררו בעיות שונות המקשות על‬
‫קיו מפגש ראוי בי" עצורי ואסירי לעורכי דינ‪.‬‬
‫בבית סוהר שקמה נמצא בביקור משנת ‪ 2013‬כי שני התאי המיועדי למפגש בי עור די‬
‫ללקוח בנויי באופ שכל תא מחולק לשניי על ידי קיר וחלו פתוח שדרכו יכולי עור הדי‬
‫‪ 236‬לדברי גנ"מ עאמר‪ ,‬סג מפקד בית הסוהר‪ ,‬בכל מתקני הכליאה באר‪ 3‬ישנה יציאה לקנטינה בתדירות של אחת‬
‫לחודש ורק במתק מעשיהו מאפשרי לכלואי לצאת יותר‪ .‬לדבריו‪ ,‬זו ככל הנראה‪ ,‬הסיבה שה מתלונני‪ ,‬כיוו‬
‫ש"התרגלו לטוב"‪ .‬אשר על כ‪ ,‬הוא יבח הורדת המינוני כ שיעמדו בהתא למינוני המקובלי בכל בתי הכליאה‪.‬‬
‫‪ 237‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬אי ממש בטענה זו שכ‪ ,‬הכול מתנהל עפ"י סדר יו קבוע במתק ולרוב אי חריגות‪ .‬ע‬
‫זאת‪ ,‬מאחר ולאחרונה התקיי מבצע "צוק אית" והוכרז מצב חירו ייתכ שחלו שינויי כאלה ואחרי‪ .‬לדבריו‪,‬‬
‫בכל מקרה שבו לא יצאו לשעת חצר בבוקר פוצו על כ בשעות אחה"צ‪ .‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬מנהל שינוע מזו אחראי‬
‫על שינוע האוכל בי האגפי ובד"כ ארוחת הצהריי מגיעה עד השעה ‪ 13:15‬לכל האגפי‪ .‬המבקר הרשמי פנה למנהל‬
‫שינוע המזו אשר ציי לפניו שבדר כלל מוגש האוכל בכל האגפי עד לשעה ‪ .13:00‬ייתכ שבשעת "צוק אית" חלו‬
‫שיבושי קלי‪ ,‬א אי מדובר במקרי שכיחי‪.‬‬
‫‪ 238‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬הדבר נעשה על מנת להבטיח את שלו הסוהרי‪ .‬מפקד המתק הצביע על עלייה מטרידה‬
‫בכמות האירועי האלימי במתק ובכלל זה אירועי כלפי סוהרי‪ .‬מתחילת השנה נרשמו ‪ 18‬אירועי אלימי‬
‫כלפי אנשי צוות‪ ,‬ובכלל זה אירוע של שפיכת מי רותחי על סוהר‪ .‬לאור זאת‪ ,‬החליט המפקד על הגבלת התנועה‬
‫מהשעה ‪ ,22:00‬על מנת למנוע אפשרויות לחיכוכי מיותרי בשעות הלילה‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫והלקוח לתקשר‪ 239.‬המבקרי התרשמו כי התאי‪ ,‬אשר עברו שיפו‪ 3‬מסוי‪ ,‬מרווחי‪ .‬מבנה‬
‫התאי יוצר תחושה של ניכור‪ .‬כמו כ‪ ,‬בשל מבנה התאי‪ ,‬הריחוק והעדר הדלתות הנוכחי בתא‬
‫הסמו יכולי לשמוע בבירור את הדברי הנאמרי וכ נפגעת חשאיות השיחה‪ .‬לפיכ‪ ,‬המליצו‬
‫להרוס את המחיצות הקיימות ולחלק את החדר לשניי כ שעור הדי ישב יחד ע לקוחו בחדר‬
‫אחד‪ ,‬כמו בשאר בתי הסוהר‪ 240.‬בביקור משנת ‪ 2014‬נמצא כי חל שיפור מסוי‪ .‬קיר המחיצה בי‬
‫שני התאי הואר באמצעות קיר גבס באור כ‪ 80‬ס"מ‪ ,‬כ שיש הפרדה טובה יותר בי שני‬
‫המרחבי ומושגת פרטיות רבה יותר‪ .‬המבקרי התרשמו כי פתרו זה הוא סביר‪ ,‬א לא‬
‫אופטימלי וכי יש מקו לייש את ההמלצה שכבר הובאה בדוח ‪ 2013‬בנוגע לחלוקת החדר‬
‫‪241‬‬
‫לשניי והסרת המחיצה בי עור הדי ללקוח‪.‬‬
‫בבית סוהר אוהלי קידר נמצא בביקור משנת ‪ 2014‬כי אי סוהר אחראי קבוע במתח של חדרי‬
‫המפגש ע עורכי די‪ ,‬אלא רק סוהר ביטחו מתחל‪ .‬זאת‪ ,‬בניגוד לממצא מהביקור בשנת ‪2013‬‬
‫ממנו עלה כי במקו הייתה נוכחת באופ קבוע סוהרת שהייתה אחראית על המתק מדי יו עד‬
‫השעה ‪ ,16:00‬ולאחר מכ נכח במקו סמל משמר או סוהר אחר‪ ,‬אשר יכלו לאבטח את הפגישה‬
‫ולספק מענה מיידי בעת הצור‪ .‬המבקרי התרשמו כי ההסדר של סוהר ביטחו מתחל אינו‬
‫מספק‪ ,‬ויש מקו לחדש את ההסדר שהיה קיי בשעתו ולדאוג לכ שסוהר מלווה קבוע יימצא‬
‫‪242‬‬
‫בתו המתח עצמו ויאבטח את מהל הפגישה‪ .‬מפקד הכלא מסר למבקרי שהנושא יטופל‪.‬‬
‫בבית סוהר אופק יש שני חדרי מפגש לעורכי די‪ .‬בכל חדר ישנ שני כסאות פלסטיק ושולח‪.‬‬
‫‪243‬‬
‫בחדרי אי אוורור ויש תחושה של מחנק‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" נמצא כי אי הפרדה בי העמדות בחדר המפגש ע עורכי הדי‪ ,‬דבר הגור‬
‫לפגיעה ממשית בפרטיות השיחה כאשר מתקיימות מספר פגישות בו זמנית‪ .‬כמו כ‪ ,‬החדר עצמו‬
‫קט וצפו‪ ,‬ובו כיסא בודד ומקובע לרצפה לשימוש עור הדי‪ .‬הדבר מונע מאד נוס )לדוגמה‪,‬‬
‫עור די נוס או מתמחה( להצטר לפגישה ע הלקוח בישיבה‪ .‬בנוס‪ ,‬במועד הביקור‪,19.6.14 ,‬‬
‫‪244‬‬
‫אחד מהכיסאות היה שבור ולא נית היה לשבת עליו‪.‬‬
‫בבית סוהר נפחא קיי חדר ביקורי קט ע ארבע עמדות‪ ,‬המשמש לצור מפגשי ע עורכי‬
‫הדי‪ ,‬א אי חדר ייעודי ומותא למפגשי מסוג זה‪.‬‬
‫‪ 239‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬בשל העומס ועל מנת לייעל ולקצר את זמני ההמתנה של עורכי הדי‪ ,‬הוספו עוד ‪ 3‬תאי‬
‫לטובת הכלואי הביטחוניי‪.‬‬
‫‪ 240‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :30.1.14‬עו"ד מבקרי באופ תדיר ושוט ‪ 24/7‬בבית סוהר שקמה‪ ,‬המשמש‬
‫כבית מעצר בשני האחרונות‪ .‬מפגש עו"ד לקוח הינו אחד מהנושאי לה ניתנת עדיפות גבוהה בהתנהלות סגל בית‬
‫הסוהר‪ ,‬העושה ככל הנית ע"מ למנוע עיכובי וביצוע מהל תקי של מפגש עו"ד לקוח‪ .‬ע"פ דווח המפקד וסגל בית‬
‫הסוהר לא עלו טענות מצד עורכי הדי‪ ,‬כפי שהמבקרי מצייני‪ .‬יתרה מכ‪ ,‬מפקד הכלא מציי כי מידי יו‪ ,‬במהל‬
‫סיור שגרתי‪ ,‬נעשי מפגשי אקראיי ע עו"ד ונית מענה מידי וענייני לכל צור‪ .‬נושא השינוי המבני בתאי המפגש‬
‫יטופל בשנת ‪ ,2014‬בהתא למסגרת התקציב"‪.‬‬
‫‪ 241‬סג מפקד המתק מסר שלא נרשמו בעניי זה תלונות מצד עורכי הדי‪.‬‬
‫‪ 242‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :29.4.14‬בוצע‪ .‬קיי בבימ"ר אוה"ק מתח עו"ד‪ ,‬בו מתקיימי ביקורי עו"ד‬
‫באופ סדור ושוט ובפיקוח סוהר ביטחו צמוד במתח"‪.‬‬
‫‪ 243‬מפקדת הכלא טענה שיש מזג בחדרי‪ ,‬א היא תשקול התקנת יונק עש בשל בעיית העישו בחדר הסגור‪.‬‬
‫‪ 244‬בפתח הביקור השני מיו ‪ 21.7.14‬נמסר למבקרי‪ ,‬כי נושא חדר עור דילקוח ובפרט העדר הפרטיות והפגיעה‬
‫בחיסיו‪ ,‬הועלה בפני מפקד המחוז‪ ,‬א לא נית לערו שינוי בשנה הנוכחית בגלל מגבלות תקציביות‪ .‬תגובת גנ"מ‬
‫עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬לסוגיית הכיסאות יבוצע שיפור הריהוט במקו‪ ,‬על ידי היחידה‪ .‬שיפור תנאי המפגש‬
‫בחדרי המפגש בהיבטי נוספי ייבח על ידי הגורמי הרלוונטיי במחוז מרכז"‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫בבית סוהר דמו" יש שני חדרי משופצי ומתוחזקי היטב למפגש ע עורכי די‪ .‬בביקור שנער‬
‫בשנת ‪ 2013‬נמצא שקיימת הפרדה בחדרי בי עורכי הדי לכלואי‪ ,‬באמצעות מחיצה העשויה‬
‫פרספקס‪ ,‬דבר שהקשה על קיו פגישה בפרטיות וא עומד בניגוד לנוהלי שב"ס‪ ,‬לפיה המפגש‬
‫צרי להתקיי ללא הפרדה‪ ,‬אלא א כ מדובר בכלוא ביטחוני‪ .‬המבקרי העירו על הצור‬
‫להסיר את ההפרדה‪ ,‬בפרט לאור העובדה שכיו אי כלואי ביטחוניי במתק כליאה זה‪.‬‬
‫‪245‬‬
‫בביקור שנער בשנת ‪ 2014‬מצאו המבקרי הרשמיי כי המחיצה אכ הוסרה‪.‬‬
‫בבית סוהר צלמו" נמצא כי יש מצוקת מקומות למפגש בי עור די ללקוח‪ .‬באגפי ‪ 6‬ו‪ 10‬יש רק‬
‫חדר אחד המיועד למפגש ע עור די‪/‬קצי מבח‪ 246.‬כמו כ‪" ,‬מכלול הביקורי" בו מתקיימי‬
‫המפגשי‪ ,‬כשה אינ נערכי באגפי ‪ 6‬או ‪ ,10‬אינו ערו לכ‪ .‬אי בו פרטיות‪ ,‬אי שולח‬
‫והכיסאות מקובעי לרצפה באופ שלא נית לשבת זה מול זה‪ .‬זאת‪ ,‬למרות שקיימי שני חדרי‬
‫המיועדי בדיוק למטרה זו במכלול‪ ,‬אשר למיטב ידיעת האישית של המבקרי ברוב המקרי‬
‫לא נעשה בה שימוש‪ 247.‬תלונות נוספות שהועלו היו בנוגע לאימת אפשרות לעור די להיפגש‬
‫ע לקוח ששוהה באג המעבר‪ ,‬ובנוגע לזמני המתנה ארוכי בי הגעתו של עור די לכלא ועד‬
‫‪248‬‬
‫לקיו הפגישה ע הכלוא‪ ,‬בי השאר‪ ,‬בשל זמ ממוש עד שמגיע סוהר מלווה‪.‬‬
‫בבית סוהר קישו" הוחל איש הקשר שהיה אחראי על תיאו הפגישות‪ .‬כתוצאה מכ הורגשה‬
‫פגיעה באיכות השירות שנית לסניגורי וזמ ההמתנה לפגישות ע הכלואי התאר‬
‫משמעותית‪ .‬בשיחה ע מפקד המתק במסגרת הביקורת בשנת ‪ 2013‬העלו המבקרי את הצור‬
‫באיש קשר ישיר וזמי עמו יוכלו עורכי הדי לתא פגישות ע לקוחותיה‪ .‬נמסר לה כי‬
‫התפקיד אויש‪.‬‬
‫במתק" קציעות יש חדר אחד למפגש ע עור די הממוק במתח ועדות השחרורי‪ .‬בחדר‬
‫המפגש יש שולח אחד ארו‪ ,‬המחולק לארבעה תאי‪ ,‬כאשר מצד אחד יושב עור הדי ומעבר‬
‫לזכוכית‪ ,‬יושב הכלוא )ס הכל ארבעה מקומות מפגש(‪ .‬הזכוכית מגיעה עד לסו השולח‪ .‬לשאלת‬
‫המבקרי כיצד נית להעביר מסמכי בי הכלוא לעור הדי‪ ,‬נאמר כי מסמכי מועברי‬
‫‪249‬‬
‫באמצעות הסוהר‪ .‬המבקרי התרשמו כי אי פרטיות בחדר המפגש‪.‬‬
‫יח‪ .‬ליקויי הנוגעי לעתירות אסירי וליידוע על זכויות כלליות‬
‫ב‪ 4‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התגלו ליקויי הנוגעי להגשת‬
‫עתירות אסירי וליידוע אסירי על זכויותיה באופ" כללי‪ ,‬לרבות נגישות למאגרי משפטיי‪.‬‬
‫‪ 245‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :20.11.13‬מדובר בתאי חדשי אשר נבנו כדי לטייב את השירות לעורכי הדי‪.‬‬
‫המצב יטופל על ידי פתיחת המחיצה החוצצת בי המבקר לאסיר"‪.‬‬
‫‪ 246‬מפקד הכלא מסר כי אי מקו לבנות חדר נוס באג ‪ ,10‬ולגבי אג ‪ 6‬מסר כי ייבנה קיר שיחלק את החדר‬
‫לשניי‪ ,‬וכ אכ נעשה‪.‬‬
‫‪ 247‬מפקד הכלא ביקש מאחראית מפגשי עורכי די וועדות שחרורי להצטר לשיחה‪ .‬ע הגעתה‪ ,‬מסרה האחרונה כי‬
‫אכ קיימי שני חדרי ייעודיי למפגש ע עורכי די במכלול ולכ לא אמורה להיות בעיה כזו‪ .‬מפקד הכלא מסר כי‬
‫העניי ייבדק‪.‬‬
‫‪ 248‬מפקד הכלא הבטיח שהעניי ייבדק ויינת פתרו‪ .‬בהמש‪ ,‬מסר מפקד הכלא למבקרי‪ ,‬כי העניי נבדק ועו"ד‬
‫מורשי לפגוש עצורי במעבר‪.‬‬
‫‪ 249‬המפקד הסביר כי מעט מאוד עורכי די מגיעי לביקור במתק והמפגשי מתואמי מראש כדי להבטיח פרטיות‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫בבית סוהר רימוני נמצא בביקור משנת ‪ ,2013‬כי נוהל הטיפול הפנימי בעתירות גור לעיכוב‬
‫בהגשת ומכביד על כתיבת‪ .‬על פי הנוהל הנוהג במתק‪ ,‬כאשר מפקד האג מקבל לידיו עתירה‪,‬‬
‫הוא אינו מגיש אותה‪ ,‬אלא מזמ את האסיר אליו לראיו בניסיו להביא לפתרו הבעיה ורק א‬
‫אינו מצליח בכ‪ ,‬הוא מעביר אותה הלאה לסג מפקד המתק‪ .‬ג כאשר העתירה מגיעה לסג‬
‫מפקד המתק‪ ,‬הוא אינו מגיש אותה אלא רק א האסיר עומד על כ לאחר שזומ לשיחה ע סג‬
‫המפקד שניסה לפתור את הבעיה ללא הצלחה‪ .‬לדברי קצי האסירי‪ ,‬העתירה מוגשת לבית‬
‫המשפט לכל היותר לאחר ‪ 48‬שעות מהרגע בו הסתיי הבירור שנער על ידי הגורמי הרלוונטיי‬
‫בשב"ס‪ ,‬בצירו התייחסות בית הסוהר לעתירה‪ .‬נוהל זה לקוי ומנוגד לאמור בפקודת הנציבות‪,‬‬
‫לפיה הבירור הפנימי צרי' להיעשות לפני הגשת העתירה או במקביל‪ ,‬ואסור שיעכב את הגשת‬
‫העתירה יותר מ‪ 48‬שעות‪ .‬לעניי כתיבת העתירה‪ ,‬נמצא כי האסיר נדרש להעתיק בכתב יד את‬
‫העתירות כ‪ 5‬עד ‪ 7‬עותקי‪ .‬המבקרי העירו כי דרישה זו אינה סבירה וכי על שב"ס להעמיד‬
‫לרשות האסירי אמצעי העתקה נאותי‪ ,‬א בחלוקת נייר העתקה או במת גישה למכונת צילו‬
‫לצור כ‪ 250.‬עניי נוס‪ ,‬שעלה בביקור משנת ‪ ,2014‬קשור לנגישות של אסירי למידע משפטי‪.‬‬
‫למבקרי נמסר כי אסיר המעוניי לעיי בתוכנת ה"תקדי" יכול לפנות ולבקש לעיי בה לזמ‬
‫‪251‬‬
‫קצוב במרכז החינו‪ .‬יצוי‪ ,‬כי תוכנה זו אינה מכילה פקודות או נהלי של שב"ס‪.‬‬
‫בבית סוהר דמו" הלינו שני אסירי טעוני הגנה על עתירות שביקשו להגיש ולא הוגשו‪ .‬מתגובת‬
‫קצינת האסירי עולה‪ ,‬כי אחד האסירי התכחש לתלונות‪ ,‬ולגבי האסיר השני אי עתירות שלא‬
‫טופלו‪.‬‬
‫בבית המעצר הדרי נמנע עד לא מכבר מ האסירי דוברי הערבית מידע לגבי זכויותיה‪ .‬אול‬
‫ע כניסתו לתפקיד של סג מפקד המתק הדובר את השפה הערבית‪ ,‬בשנת ‪ ,2013‬חל שיפור‬
‫בתקשורת בי האסירי להנהלת בית הסוהר וכל אסיר המעוניי בכ‪ ,‬מגיע למשרד המפקד לצור‬
‫עיו ברשימת הזכויות בשפה הערבית‪ .‬המבקרי הרשמיי בירכו על כ שמשרד המפקד פתוח‬
‫‪ 250‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :13.4.14‬סעי ‪6‬א לפקנ"צ עתירות אסירי )‪ (04.31.00‬קובע‪' :‬העתירה תוגש ב‪6‬‬
‫העתקי אשר ימסרו על ידי האסיר למנהל האג‪ .‬מנהל האג יאשר לאסיר בחתימת ידו כי קיבל העתירה ויעבירה‬
‫ללא דיחוי לסג מנהל בית הסוהר‪ .‬עותק העתירה בצירו המסמכי המפורטי בסעי ‪ 8‬להל‪ ,‬יועברו ללא דיחוי‪,‬‬
‫וזאת בתו ‪ 48‬שעות‪ ,‬במישרי מבית הסוהר אל מזכירות בית המשפט המתאי‪ .‬א הוגשה העתירה ביו חמישי או‬
‫בערב חג‪ ,‬תועבר העתירה אל מזכירות בית המשפט המתאי בתו ‪ 48‬שעות מיו העבודה הראשו שלאחר מכ‪.‬‬
‫משלוח העתירה ייעשה בדואר רשו‪ ,‬קבלת הדואר תצור להעתק מכתב הלוואי ואלה יתויקו בתיקו המנהלי של‬
‫האסיר‪ .‬עתירות המעלות נושאי דחופי ונוקבות במועדי אירועי דחופי‪ ,‬תועברנה למזכירות בית משפט מבית‬
‫הסוהר באמצעות פקס'‪ .‬מבדיקה מול סג מפקד בית הסוהר רימוני נמסר כי הנהלת בית הסוהר פועלת ע"פ נוהל‬
‫העתירות ללא חריג‪ .‬ככלל‪ ,‬העתירות מועברות לבית המשפט ללא דיחוי ותו ‪ 48‬שעות לכל היותר‪ ,‬למעט במקרי‬
‫בה העתירות מוגשות בסופ"ש ובערבי חג‪ ,‬אז מועברות העתירות ביו העבודה הראשו שלאחר פגרת החג‪/‬סופ"ש‪.‬‬
‫במקביל להעברת העתירה‪ ,‬ובמסגרת פרק הזמ האמור‪ ,‬העותר מרואיי ע"י מפקד האג ובהמש ע"י סג מנהל בית‬
‫הסוהר‪ .‬בהעדר הסג ע"י קצי האסירי או מנהל המתח‪ .‬זאת‪ ,‬בניסיו לפתור את הבעיה המועלית בעתירה‪.‬‬
‫בהינת פתרו לשביעות רצו העותר‪ ,‬העתירה מתייתרת ו‪/‬או מבוטלת על ידי האסיר‪ .‬עוד מציי הסג כי לא זכורה לו‬
‫תלונה כלשהיא בדבר הגשת עתירה באיחור‪ ,‬מה ג שהנחייה ברורה היא שג כאשר סג‪/‬ק‪ .‬אסירי‪/‬מ‪ .‬מתח ב' לא‬
‫נמצאי ביחידה יש לשלוח את העתירה כפי שהיא‪ ,‬ללא דיחוי‪ .‬לעניי העתקת העתירות כאמור‪ ,‬ע"פ הפקודה‪ ,‬יש‬
‫להגיש את העתירה ב‪ 6‬עותקי‪ .‬בב‪/‬ס רימוני‪ ,‬כמו בשאר בתי הסוהר‪ ,‬עומדי לרשות האסירי טפסי עתירות ע‬
‫נייר העתקה מובנה‪ .‬הטפסי נמצאי ברשות מנהל האג וניתני ע"פ דרישה‪ .‬בטפסי אלו נדרש העותר לרשו את‬
‫עתירתו פע אחת בלבד‪ .‬אכ‪ ,‬יתכנו מצבי בה אזל מלאי הטפסי‪ .‬לאחרונה נערכה בב‪/‬ס רימוני בדיקה בנושא‬
‫ומלאי הטפסי חודש‪ .‬בעקבות ממצא זה המפקדי נתבקשו להקפיד על הימצאות הטפסי בכלל היחידות"‪.‬‬
‫‪ 251‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :16.2.15‬בבדיקה הסתבר כי אכ בביס"ר רימוני קיי מחשב מעוקר ע תוכנת‬
‫תקדי בלבד‪ .‬בעקבות ממצא הביקורת הותקנה במחשב תיקיית פקודות ונהלי‪ ,‬לשימוש האסירי"‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫בפני האסירי‪ ,‬א סברו שאי בכ כדי לבטל את הצור והחובה ליידע את האסירי על‬
‫‪252‬‬
‫זכויותיה באופ נגיש ובולט וללא צור בהגעה למשרד המפקד לש כ‪.‬‬
‫בבית סוהר איילו" מצאו המבקרי כי באג ההפרדה אי לאסירי אפשרות לראות את המידע‬
‫שמופיע בלוח המודעות בשל מיקומו‪ .‬כמו כ‪ ,‬אי באג שלט כפי שנדרש המפרט את זכויותיו‬
‫וחובותיו של האסיר‪ .‬בפתח הביקור השני‪ ,‬מפקד הכלא ציי כי הוצבו שלטי המיידעי את‬
‫האסירי בדבר זכויותיה בכלל האגפי‪.‬‬
‫‪253‬‬
‫יט‪ .‬ליקויי הנוגעי לתנאי הפיזיי במתחמי ועדות השחרורי ולמימוש זכויות‬
‫בקשר להלי' בפני הוועדה‬
‫ב‪ 8‬מתקני כליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התגלו ליקויי הנוגעי למימוש‬
‫זכויותיה של אסירי בנושאי הנוגעי לוועדות השחרורי‪ ,‬ובאשר לתנאי הפיזיי‬
‫במתחמי ועדת השחרורי‪.‬‬
‫במתק" קציעות בסמו לכניסה למתק מצוי מתח ועדות השחרורי‪ .‬המתח לא מוצל‪ ,‬מקיפה‬
‫אותו צמחייה יבשה‪ ,‬ואי בו מקו שמשמש להמתנת עורכי די‪ .‬כמו כ‪ ,‬אי במתח מכונת‬
‫שתייה )חמה‪/‬קרה(‪ ,‬ומתק מי השתייה ממוק במקו לא מוצל‪ 254.‬במתח הוועדה יש ‪ 3‬תאי‬
‫עשויי מבטו המשמשי להמתנת האסירי לדיו הוועדה‪ .‬בתאי ההמתנה אי שירותי וא לא‬
‫ברז מי‪ .‬אסיר שמעוניי להתפנות מובל על ידי סוהר לתא שירותי חיצוני‪ .‬בכל אחד משני חדרי‬
‫ההמתנה הקטני יותר מוצב מאוורר אחד‪ ,‬ובתא ההמתנה הגדול יותר מוצבי שני מאווררי‪.‬‬
‫בזמ הביקור אחד התאי היה מאוכלס באסירי הממתיני לדיו בוועדה‪ ,‬א המאווררי לא‬
‫עבדו בשל הפסקת חשמל‪ .‬לטענת האסירי‪ ,‬ה המתינו מספר שעות בתא ללא אוורור‪ .‬לדברי‬
‫מפקד המתק‪ ,‬מדובר בבעיה נקודתית‪ ,‬שנגרמה מהפסקת חשמל יזומה למספר שעות וכי לא שמו‬
‫‪255‬‬
‫לב שבמתח המתנת האסירי לא חזר החשמל‪ .‬למקו נשלח מיד טכנאי וטיפל בתקלה‪.‬‬
‫עניי נוס שעלה בביקור קשור לעיכובי בהבאת האסירי לדיוני‪ .‬ביו הביקור התקיימה ועדת‬
‫שחרורי‪ ,‬בראשות כב' השופטת רות בהט‪ ,‬אשר ציינה‪ ,‬כי לפעמי קיי עיכוב בהבאת האסירי‬
‫‪256‬‬
‫מ האגפי אל ועדות השחרורי‪.‬‬
‫‪ 252‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬הוזמנו שלטי זכויות האסיר בשפה הערבית‪ ,‬וכפי שצוי בדו"ח כל‬
‫המעוניי מגיע למשרד המפרק ומעיי ברשימת הזכויות בשפה הערבית"‪.‬‬
‫‪ 253‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :21.10.14‬הותקנו שלטי חדשי בכל האגפי מיד לאחר מועד ביקור הראשו‬
‫של המבקרות"‪.‬‬
‫‪ 254‬לדברי מפקד המתק‪ ,‬מעט מאוד עורכי די מגיעי לייצג בדיוני בפני ועדת השחרורי במתק קציעות‪ .‬כאשר‬
‫מגיעי עורכי די ה ממתיני מחו‪ 3‬למתח הוועדות‪ ,‬במתח קרוב אחר בסמו למשרדי ההנהלה‪ ,‬המצוי בסביבה‬
‫מוצלת‪ ,‬ואשר יש בו כסאות ושולח‪ ,‬מכונת שתייה וג נית לקבל מפתחות לתאי השירותי המצויי במתח‪ .‬כמו‬
‫כ‪ ,‬נמסר שעורכי די שמגיעי לייצג בפני ועדת השחרורי מורשי להיכנס למתח הוועדות ולחדר הדיוני ע‬
‫ציוד האישי‪.‬‬
‫‪ 255‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :17.7.13‬המבקרות נכחו בזמ הפסקת חשמל אשר הוכרזה חצי שעה לפני כ‪.‬‬
‫החשמלאי זומ למקו וטיפל בבעיה )השלטר לא הור(‪ .‬כמו כ הסוהר האחראי טיפל בהחזרת האסירי לאגפי‬
‫בהקד‪ ,‬מבלי שנדרשו להמתי שכול יסיימו את הדיו"‪.‬‬
‫‪ 256‬תגובת ציפי טוקר‪ ,‬מזכירה ראשית‪ ,‬מנהלת תחו ועדות שחרורי מיו ‪" :3.7.13‬ועדות השחרורי אשר פועלות‬
‫מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר תשס"א‪ ,2001‬אינ מתקיימות בי כתלי בתי המשפט‪ ,‬אלא במתחמי בתי הכלא‪.‬‬
‫דווקא בשל כ‪ ,‬יש להקפיד הקפדה יתרה על סדרי די וניהולו התקי של ההלי ועל שמירה על צביו מכובד‪ .‬במסגרת‬
‫תפקידי כמזכירה ראשית של ועדות השחרורי‪ ,‬אני נמצאת בקשר ישיר‪ ,‬שוט ומקצועי ע קציני ועדות השחרורי‬
‫בכל המחוזות באר‪ ,3‬אשר אחראי הלכה למעשה על ניהול וסדרי עבודת של הוועדות‪ .‬אשר לטענות בדבר עיכוב‬
‫‪82‬‬
‫בבית סוהר כרמל נערכו ביקורי רשמיי במתח ועדת השחרורי בשני ‪ 2013‬ו‪ .2014‬בביקור‬
‫הראשו נמצא כי אי מקו הול להמתנת עורכי די‪ ,‬וכי תאי ההמתנה של האסירי חשוכי‪.‬‬
‫בביקור השני נמצא כי נער שיפו‪ 3‬במקו והוסדר מקו ראוי להמתנת עורכי די‪ .‬ואול‪ ,‬בכל‬
‫הנוגע לאסירי‪ ,‬המבקרי התרשמו כי ה נאלצו להמתי בחדרי ההמתנה הישני‪ ,‬לעיתי‬
‫במש שעות ובתנאי קשי‪ .‬כאשר שוהי במקו שלושה או ארבעה אסירי‪ ,‬התא צפו וח‪.‬‬
‫‪257‬‬
‫עניי נוס שעלה בביקורי קשור לכ שחלק מהאסירי אינ מיודעי על זכות לבקש מינוי של‬
‫סניגור ציבורי שייצג בהלי בפני ועדת השחרורי‪ ,‬ובידי חלק מאלו שמודעי לזכות‪ ,‬אי את‬
‫‪258‬‬
‫הטופס המתאי להגשת הבקשה וה אינ יודעי כיצד ומתי נית לממשה‪.‬‬
‫בבית סוהר מגידו נמצא כי לא מחולק לאסירי טופס הבקשה למינוי סניגור ציבורי‪ ,‬למעט לאלו‬
‫המודעי לקיומו ומבקשי אותו באופ יזו‪ ,‬וכ היה חסר שילוט המיידע על הזכות לבקש מינוי‬
‫של סניגור ציבורי בהלי בפני הוועדה‪.‬‬
‫‪259‬‬
‫בבית סוהר דקל נמצא כי הטפסי המתאימי להגשת בקשה למינוי סניגור ציבורי נמצאי‬
‫ברשות כל מפקד אג‪ ,‬א חלוקת נעשית רק על פי דרישה יזומה מצד האסירי‪.‬‬
‫בבית סוהר רימוני נמצא שבאגפי מסוימי לא היה שלט המיידע את האסירי על הזכויות‪.‬‬
‫‪260‬‬
‫בבית סוהר גבעו" בשני האגפי של אסירי ועצירי פליליי לא היו שלטי ע מספרי הטלפו‬
‫של הסניגוריה הציבורית‪.261.‬‬
‫בבית סוהר אופק לא מצאו המבקרי הרשמיי בקרבת מכשירי הטלפו שלטי המיידעי את‬
‫‪262‬‬
‫הקטיני על דבר זכות בהתא לחוק לקבל ייצוג מאת הסניגוריה הציבורית‪.‬‬
‫בהבאת האסירי‪ :‬אנו בהנהלת בתי המשפט סבורי כי אי זה ראוי שיו"ר הוועדה שהינו שופט‪ ,‬וכ חברי ההרכב‪,‬‬
‫נציגי הציבור‪ ,‬ימתינו לאסירי המובאי באיחור‪ ,‬במיוחד כשמדובר באסירי השוהי בכלא שבו מתקיימת הוועדה‪.‬‬
‫אנו מצטרפי לדרישה לשפר ולשנות מצב זה‪ ,‬על מנת שנית יהיה לקיי את כל הדיוני שנקבעי לאות יו‪ .‬זמנ‬
‫של חברי הוועדה אשר כאמור בדו"ח‪ ,‬מתכנסי בכלא 'קציעות' אחת לחודש בלבד הוא יקר‪ ,‬והדיוני הנקבעי ליו‬
‫זה רבי‪ .‬דווקא על ועדות מסוג זה‪ ,‬אשר מתכנסות לעיתי רחוקות יחסית‪ ,‬לפעול ביעילות גבוה ובתכנו קפדני‬
‫ומדויק‪ .‬בהקשר זה יצוי‪ ,‬כי חברי הוועדה אינ יכולי להישאר ביו דיוני מעבר לשעות שהוקצבו לה מראש‪,‬‬
‫זאת בשל היעדר משאבי‪ .‬אשר לתנאי הפיזיי‪ :‬נבקש לשפר את התנאי בחדר ההמתנה‪ ,‬כפי ששופרו על ידי‬
‫שב"ס בבתי כלא אחרי"‪.‬‬
‫יצוי כי בשנה וחצי האחרונות ביצעה הנהלת בתי המשפט בשיתו ע שב"ס שינוי ארגוני של קלדניות אולמות ועדות‬
‫השחרורי בכלל המחוזות באר‪.3‬‬
‫‪ 257‬לדברי קצינת האסירי‪ ,‬ביו שבו מתקיימות ועדות שחרורי‪ ,‬צוות האגפי משתדל להוציא את האסירי‬
‫בקבוצות קטנות במטרה להקל על העומס בתאי אלו‪ .‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.1.15‬לפי תכנית‬
‫השיפוצי‪ ,‬נבני ‪ 2‬תאי המתנות ובכל תא יש שירותי חדשי"‪.‬‬
‫‪ 258‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :18.1.15‬בית הסוהר מקפיד על חלוקת הטפסי האמורי‪ .‬עוד בשלב ההתחלתי‪,‬‬
‫כאשר האסיר מתייצב בוועדת הקבלה בכלא‪ ,‬מציעי לו את האפשרות לקבל את השירותי של הסנגוריה הציבורית‬
‫לקראת השחרור שלו והוא חות על רצונו או אי רצונו‪ ,‬בכתב‪ .‬במידה והאסיר מעוניי יינת לו טופס הבקשה כבר‬
‫בשלב ועדת הקבלה‪ .‬בנוס‪ ,‬האסיר יכול לבקש בכל שלב טופס בקשה למינויי הסנגוריה הציבורית והטופס נית לו‬
‫באופ מידי"‪.‬‬
‫‪ 259‬תגובת גנ"מ עליזה יעקבי מיו ‪" :31.3.14‬אנו פועלי על פי הנהלי‪ :‬כל אסיר‪ ,‬לקראת ועדת השחרורי‪ ,‬מוחת‬
‫על טופס המציג את זכותו למינוי סנגור ציבורי‪ .‬הטופס מתורג לערבית‪ .‬בקשת אסיר המעוניי במינוי סנגור ציבורי‬
‫מועברת לק‪ .‬שחרורי המחוזי הפועל מול הסנגוריה הציבורית"‪.‬‬
‫‪ 260‬בעת הביקור נמסר בתגובה כי האסירי תולשי את השלטי וכי תיבדק האפשרות שהועלתה על ידי המבקרי‬
‫לגבי הדבקת השלט מצדו הפנימי של תא הבקרה של הסוהרי בכל אג‪.‬‬
‫‪ 261‬סגנית מפקד הכלא התחייבה כי תדאג לתלות שלטי מעודכני בהקד האפשרי‪.‬‬
‫‪ 262‬מפקדת הכלא הסבירה כי הדבר נובע מוונדליז‪ ,‬והשלטי ייתלו שנית‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫בבית סוהר שקמה מצאו המבקרי בביקור שנער בשנת ‪ 2014‬כי לקטי הכלוא במקו אי‬
‫נגישות ממשית לרשימת זכויותיו התלויה מחו‪ 3‬לתא‪ ,‬משתי סיבות‪ :‬ראשית‪ ,‬שדה הראיה מתו‬
‫התא אינו מאפשר זאת‪ .‬שנית‪ ,‬הרשימה היא בשפה העברית בלבד‪ .‬סג מפקד הכלא מסר כי עניי‬
‫זה יטופל בהקד‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫סיכו ומסקנות‬
‫מהאמור בדוח זה עולה שבמתקני שבאחריות שירות בתי הסוהר‪ ,‬אשר נבדקו במהל השני‬
‫‪ 20142013‬על ידי אנשי הסניגוריה הציבורית‪ ,‬אותרו מספר הפרות קשות של זכויות אסירי‪.‬‬
‫התמונה המצטיירת בחלק מבתי הסוהר היא עגומה‪ :‬תנאי הפרדה ובידוד קשי; צפיפות בלתי‬
‫נסבלת; שימוש בכבילה לא מידתית; תנאי תברואתיי ירודי‪ ,‬לפעמי עד כדי סכנה ממשית‬
‫לבריאות של אסירי; מצב היגייני גרוע ובעיית מזיקי; תנאי אוורור בלתי נאותי; אי הפרדה‬
‫בי המקלחת לשירותי כ שאסירי נאלצי להתקלח מעל המקו בו עשו אסירי אחרי את‬
‫צרכיה; מחסור בציוד בסיסי לאסירי; ליקויי במת טיפול רפואי ועוד‪ .‬ליקוי מדאיג נוס‬
‫שנמצא במתקני שב"ס בה ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית קשור לפ הטיפוליסוציאלי‪ ,‬והוא‬
‫מתבטא‪ ,‬בי היתר‪ ,‬במחסור בעובדי סוציאליי ביחס למספר האסירי; בשלילה גורפת של‬
‫טיפול סוציאלי לאוכלוסיית האסירי הביטחוניי ולחלק ניכר מדוברי השפות הזרות; ובליקויי‬
‫הנוגעי למסגרות החינו‪ ,‬התעסוקה והפנאי‪ .‬יודגש‪ ,‬כי הליקויי בתחומי אלה אינ‬
‫מתיישבי כלל ע מטרות הכליאה‪ ,‬שאינ רק הרחקה מ החברה כי א ג הזדמנות לשיקו‪,‬‬
‫למניעת חזרה עתידית על עבירות ולשילוב נורמטיבי בקהילה‪ .‬כמוב‪ ,‬שיקו אינו אמצעי המועיל‬
‫רק לפרט‪ ,‬האסיר‪ ,‬כי א לחברה כולה‪ ,‬אשר יוצאת נשכרת ממניעה של עבריינות חוזרת‪.‬‬
‫מטבע הדברי דוח זה‪ ,‬המסכ ‪ 38‬דוחות פרטניי‪ ,‬מפנה את הזרקור בעיקר לליקויי שנמצאו‪.‬‬
‫הדוחות הפרטניי מציגי תמונה מלאה יותר באשר לכל מתק ומתק – תמונה הכוללת לעיתי‬
‫ג הביטי חיוביי של שיפור ושל מאמ‪ 3‬להביא לפתרונות הולמי‪.‬‬
‫נבקש לציי לטובה כי בעקבות הדוחות המסכמי הקודמי שהוציאה הסניגוריה הציבורית‪ ,‬ניכר‬
‫שיפור מסוי בתנאי המחייה בחלק מהמתקני‪ .‬התרשמנו מאוד מ הרצינות בה התייחס שב"ס‬
‫לאמור בדוחות אלו‪ ,‬ואנו מקווי כי סיכו ממצאי הביקורי שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית‬
‫ג בדוח הנוכחי‪ ,‬יסייע לגורמי הרלוונטיי במציאת פתרו הול לטיפול בליקויי הקיימי‬
‫כיו‪ ,‬ובפרט באות ליקויי חמורי הדורשי מענה מיידי‪.‬‬
‫לא אחת עמדו בתי המשפט על חשיבות ההקפדה על תנאי כליאה הולמי‪ .‬כב' השופטת א'‬
‫פרוקצ'יה עמדה על כ שאי להקשות על אסיר את תנאי מאסרו כגמול או כנקמה על העבירות‬
‫בגינ הוא נכלא‪ ,‬באומרה‪:‬‬
‫"התפיסה החוקתית המעגנת את זכויות האד במעמד נורמטיבי עליו" מקרינה‬
‫ואוצלת ג על זכויות האד של האסיר‪ ,‬ועל יכולתו לממש" במסגרת הכלא‪ .‬ביסוד‬
‫השיטה החוקתית בישראל מובנית ההנחה כי אי" לשלול או לגרוע מזכויות יסוד‬
‫הנתונות לאד אלא א כ" קיי אינטרס נוגד מוכר‪ ,‬פרטי או ציבורי‪ ,‬רב משקל‬
‫במידה כזו‪ ,‬המצדיק זאת‪ .‬הנחה זו פועלת ג בתחו ענישת עברייני‪ .‬משמעותה‬
‫היא כי ההגנה על זכויות אד ניתנת ג לאסירי לאחר ענישת‪ ,‬ופגיעה בה‬
‫אפשרית רק מקו שאינטרס ציבורי נוגד בעל משמעות כבדת משקל‪ ,‬מצדיק זאת‪.‬‬
‫פגיעה כזו מוכרת א' במידה הנדרשת לצור' השגת האינטרס הנוגד‪ ,‬ולא מעבר לכ'‬
‫‪ ...‬ראוי להדגיש כי ההגבלות על זכויות האד המוטלות על ידי הרשות הציבורית‬
‫‪85‬‬
‫לא נועדו להוסי‪ ,‬מרכיב ענישה לעונש שנגזר‪ .‬תכלית" אינה להוסי‪ ,‬חומרה לגזירה‬
‫העונשית שהוטלה על האסיר כמטרה העומדת לעצמה‪ .‬מטרת" אינה לנקו באסיר‬
‫על פשעיו‪ ,‬בגינ נגזר עליו עונש מאסר‪ ,‬או להקשות עליו את תנאי מאסרו‪ ,‬כגמול‬
‫על מעשיו הנפשעי‪ .‬מקו שזו תכלית" של ההגבלות‪ ,‬ה" עלולות שלא לעמוד‬
‫במבח" החוקתיות‪ ,‬משאי" זו תכלית ראויה‪ .‬הגבלה שאינה מתחייבת מהגשמת‬
‫תכלית המאסר‪ ,‬ואינה נעוצה באינטרס ציבורי לגיטימי אחר‪ ,‬מהווה‪ ,‬הלכה‬
‫למעשה‪ ,‬הטלת אמצעי ענישה נוס‪ ,‬על האסיר‪ ,‬בגי" העבירה שבה הורשע‪ .‬הגבלה‬
‫כזו המוסיפה על מידת העונש שהושת על האסיר‪ ,‬חורגת מסמכות הגבלת זכויות‬
‫האסירי המוקנית לשירות בתי הסוהר‪ .‬היא חורגת מעקרונות הענישה הפלילית‪,‬‬
‫ובראש עיקרו" החוקיות ‪ ...‬לפיו אי" עבירה ואי" עונש עליה אלא א נקבעו בחוק‬
‫‪263‬‬
‫או על פיו"‪.‬‬
‫וכפי שפסק כב' הנשיא )הדימוס( א' ברק‪:‬‬
‫"אכ"‪ ,‬המאסר מחייב‪ ,‬מעצ מהותו‪ ,‬שלילת חופש‪ ,‬א' אי" בו כדי להצדיק‪ ,‬מעצ‬
‫מהותו‪ ,‬פגיעה בכבוד האד‪ .‬נית" לקיי מאסר שישמור על כבוד האד של‬
‫האסיר‪ .‬חומות הכלא אינ" צריכות להפריד בי" האסיר לבי" צל האנוש ‪ ...‬בית‬
‫סוהר אסור לו שייהפ' למכלאה‪ ,‬וחדר האסיר אסור לו שייהפ' לכלוב ‪ ...‬לא נהיה‬
‫אנושיי א לא נבטיח רמה אנושית לאסירי שבחברתנו‪ .‬אי" להשיג את‬
‫‪264‬‬
‫מטרותיה של הענישה הפלילית עלידי פגיעה בכבוד האסיר ובצלמו כאד"‪.‬‬
‫למרות ניסיונות להביא לשיפור המצב‪ ,‬המצב במתקני הכליאה בה ביקרו אנשי הסניגוריה‬
‫הציבורית בשני ‪ 20142013‬עדיי רחוק מלהשביע רצו‪ .‬אי המדובר א בבעיות או בכשלי‬
‫נקודתיי ומקומיי‪ .‬מדובר בבעיה כללארצית‪ ,‬המביאה לפגיעה יומיומית בזכויותיה‬
‫הבסיסיות של עצורי ואסירי רבי‪ ,‬ולפגיעה בכבוד כבני אד‪ .‬אנו מקווי כי הרשויות‬
‫הרלוונטיות ישכילו לעשות שימוש במידע המובא בדוח זה‪ ,‬על מנת להביא לשיפור כולל ומהיר של‬
‫הליקויי החמורי המתוארי בו‪.‬‬
‫‪ 263‬בג"צ ‪ 2245/06‬ח"כ נטע דוברי" ואח' נ' שירות בתי הסוהר ואח' )החלטה מיו ‪ ,(13.6.06‬בפס' ‪.1314‬‬
‫‪ 264‬בג"צ ‪ 540/84‬יוס‪ ,‬ואח' נ' מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרו"‪ ,‬פ"ד מ )‪.(1986) 573 ,567 (1‬‬
‫‪86‬‬
‫נספח א' – רשימת מתקני כליאה‬
‫ש המתק"‬
‫מועד הביקור‬
‫בית סוהר אוהלי קידר‬
‫‪8.1.14 ,5.1.14 ,26.12.13‬‬
‫בית סוהר איילו‬
‫בית סוהר שיטה‬
‫‪21.7.14 ,19.6.14‬‬
‫‪19.12.13 ,20.2.13‬‬
‫בית סוהר צלמו‬
‫‪26.11.14 ,22.12.13‬‬
‫בית סוהר חרמו‬
‫‪18.12.14‬‬
‫בית סוהר שקמה‬
‫‪24.12.14 ,10.11.13‬‬
‫בית סוהר דמו‬
‫‪29.9.14 ,22.8.13‬‬
‫בית סוהר מעשיהו‬
‫בית סוהר רמו‬
‫בית סוהר גבעו‬
‫בית סוהר כרמל‬
‫בית סוהר ניצ‬
‫בית סוהר קציעות‬
‫בית סוהר רימוני‬
‫בית סוהר נפחא‬
‫בית סוהר גלבוע‬
‫בית סוהר הדרי‬
‫בית סוהר מגידו‬
‫בית סוהר קישו‬
‫בית מעצר אבו כביר‬
‫בית סוהר אופק‬
‫בית סוהר נווה תרצה‬
‫בית סוהר דקל‬
‫בית סוהר השרו‬
‫‪16.7.14 ,31.12.13‬‬
‫‪25.6.14‬‬
‫‪31.7.13‬‬
‫‪17.11.14 ,30.10.14 ,21.10.13‬‬
‫‪15.11.13‬‬
‫‪12.5.13 ,7.5.13 ,8.7.12‬‬
‫‪27.11.14 ,28.8.13‬‬
‫‪3.11.14‬‬
‫‪20.5.14 ,9.12.13‬‬
‫‪10.6.13 ,12.11.12 ,15.10.12‬‬
‫‪13.8.13‬‬
‫‪3.11.13‬‬
‫‪6.8.14 ,20.11.13‬‬
‫‪27.10.14 ,27.10.13‬‬
‫‪18.9.14 ,27.11.13‬‬
‫‪11.8.14 ,6.2.14 ,26.8.13‬‬
‫‪6.11.14 ,24.7.13‬‬
‫בית סוהר אלה‬
‫בית סוהר סהרוני‬
‫מתק רפואי שב"ס )מר"ש(‬
‫‪17.11.14‬‬
‫‪19.11.14 ,19.8.13‬‬
‫‪20.7.14‬‬
‫‪87‬‬