Priprava kakovostnih predpisov s presojo učinkov

Comments

Transcription

Priprava kakovostnih predpisov s presojo učinkov
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Priprava kakovostnih
predpisov s presojo
učinkov
Slavko Patekar,
mag. Mojca Gregorič in
Janja Jenc
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
1. PRIPRAVA BOLJŠIH PREDPISOV
2. TRANSPARENTNOST IN KAKOVOST PREDPISOV
3. E-PREDPISI – INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN PROCES
OBLIKOVANJA PREDPISOV
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Orodja in principi “boljših predpisov”
• ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR IN
POENOSTAVITEV ZAKONODAJE
• PRESOJA POSLEDIC
• SODELOVANJE JAVNOSTI
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
ODPRAVA
ADMINISTRATIVNIH
OVIR
PROGRAM UKREPOV ZA
ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH
OVIR
AKCIJSKI PROGRAM
ZNIŽANJA ADMINISTRATIVNIH
BREMEN za 25%
- predloge posredujejo
poslovni subjekti in državljani
- V letu 2008 pričeli z delovnopravno zakonodajo in
- v letu 2009 razširili na vse resorje
- cilj znižati administrativna bremena
za 25 %
do leta 2015
Spletni portal:
STOPbirokraciji.si
PREPREČEVANJE
- sistematično pregledovanje
vseh novih predpisov
z namenom preprečitve
nastanka novih ovir in
administrativnih bremen
– presoja učinkov predpisov
- sodelovanje z javnostjo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
POTI K POENOSTAVITVAM IN RAZBREMENITVAM
(ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR)
• VEM - vse na enem mestu in samo enkrat,
• transparentnost postopkov in enostavno
pridobivanje informacij (smernice, navodila),
• odzivnost, hitrejši postopki,
• IT podpora pod pogojem, da so postopki enostavni,
• zahteve (pogoji) sorazmerni s ciljem (EU standardi),
• upoštevanje načela “najprej pomisli na male”,
• deregulacija.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
1. PRIPRAVA BOLJŠIH PREDPISOV
2. TRANSPARENTNOST IN KAKOVOST PREDPISOV
3. E-PREDPISI – INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN PROCES
OBLIKOVANJA PREDPISOV
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
·
·
·
smernica
Public house
·
·
·
·
Napredek pri odpravi administrativnih ovir
Resolucija o normativni dejavnosti
Navodila generalnega sekretarja Vlade št.
10
Poslovnik Vlade RS
Priročnik za izvajanje presoj posledic
predpisov in politik
IT podpora-IPP
E-demokracija
fleksibilnost
Zgradili smo
most za boljšo
zakonodajo,
zdaj ga
moramo
prečkati in še
izboljšati, da
bo bolj
fleksibilen
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
• Transparentnost – kakovost
• Resolucija o normativni dejavnosti - spremljanje in zaznani
problemi
• Cilji, ki jih želimo doseči
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Sodelovanje že v fazi
priprave predpisov
Določitev
spremljanja in
evalvacija
Zbiranje podatkov
(določanje ciljev)
Politične možnosti
Objavljen predpis
Ostala
zainteresira
na javnost
Identificirani
deležniki
Analiza vplivov
(okolje,gospodarstvoMSP,finance....)
Politična odobritev,
usklajen predpis
Notranje posvetovanje,
Medresorsko
sodelovanje
http://www.tangens.si/wp-content/uploads/2013/02/skladajo-col-2300px.png
Poročilo o ugotovitvah
posvetovanja-javna objava
Upoštevanje
minimalnih standardov
Posvetovanje, javno
objavljen osnutek in PUP
Analiza pripomb
Zbiranje podatkov pripomb
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
1. PRIPRAVA BOLJŠIH PREDPISOV
2. TRANSPARENTNOST IN KAKOVOST PREDPISOV
3. E-PREDPISI – INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN PROCES
OBLIKOVANJA PREDPISOV
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
E-PARTICIPACIJA
•
•
•
•
vse oblike aktivnega civilnega vključevanja in tehnološko podprte
komunikacije
e-Demokracija
informacijska podpora priprave predpisov (IPP)
e-predpisi
SODELOVANJE, SOUDELEŽBA in SOODLOČANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
E-PREDPISI
•
•
Ena spletna aplikacija v okviru katere se pripravljajo vsi dokumenti, ki se
zahtevajo v zakonodajnem postopku.
Združevanje različnih modulov, ki temeljijo na isti informacijski tehnologiji in so
zato medsebojno povezljivi.
Enotna dostopna
točka
MODULI
SPLET
BESEDILO
PREDPISA
OSNOVNI
PODATKI O
PREDPISU
PIS RS
SODELOVANJE
JAVNOSTI
PRESOJA
UČINKOV
PREDPISOV
AJPES
VLADA RS
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
PRIMER – MSP test
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Similar documents