mag. Peter Fajfar

Comments

Transcription

mag. Peter Fajfar
STRATEŠKA KONFERENCA ELEKTRODISTRIBUCIJE 2015
mag. Peter Fajfar
Maribor, 23. april 2015
Izvajanje učinkovite informacijske
komunikacijske tehnološke podpore zahtevam
izvajanja poslovnih in tehnoloških procesov
Delovna skupina za informatiko in telekomunikacije
mag. Peter Fajfar, Elektro Ljubljana, vodja projektov
Miro Rogina, Elektro Celje, vodja službe poslovne informatike
Klavdij Čuk, Elektro Primorska, vodja službe za IKT
mag. Dominik Ovniček, Elektro Gorenjska, vodja službe za informatiko
Marko Rogan, Elektro Maribor, vodja službe za informatiko in telekomunikacije
dr. Alenka Kolar, Elektro Ljubljana, vodja službe za informacijske storitve
Poslanstvo DS IKT
• zagotavljamo učinkovito skupno informacijsko –
komunikacijsko tehnološko (IKT) podporo zahtevam izvajanja
poslovnih in tehnoloških procesov.
• s celostnimi IKT storitvami omogočamo optimalno, varno in
pregledno poslovanje združb ter nudimo kakovostno podporo
odločanju.
• zagotavljamo IKT storitve, ki slonijo na sodobnih svetovnih
trendih in smernicah razvoja tehnologije.
Vizija DS IKT
V DS IKT želimo vsem uporabnikom
(občanom, poslovnim subjektom, državnim institucijam in
zaposlenim v združbi)
zagotavljati prednosti in koristi, ki jih prinaša
uporaba IKT storitev v distribucijah električne
energije za njihovo vsakodnevno delo, rast in razvoj.
Elektro
PRIMORSKA
Elektro
LJUBLJANA
Elektro
GORENJSKA
Elektro
CELJE
Elektro
MARIBOR
Strateško upravljanje na področju informacijskih storitev :
Informacijske storitve (poslovni del)
Obravnava strategij za uresničevanje vizije in poslanstev (področje IKT storitev)
Skupna zakonodaja, smernice, politike in standardi:
Zakonodaja (ZEPEP, ZVOP, ZEKom-1, …); Zahteve standardov ISO (9001, 27001, 14001);
Enotna licenčna politika na poslovnem področju zagotavljanja informacijskih storitev;
Enotne smernice za standardno programsko opremo; Skupna varnostna politika, …
Uresničevanje
poslanstva in vizije
Skupne storitve:
Obravnava skupnih nabav informacijskih storitev (Informatika d.d., …); Podpora
uporabnikom pri uporabi informacijske opreme in aplikacij – storitveni center; Izvajanje
skupnih aplikativnih projektov; Izvajanje skupnih infrastrukturnih projektov;
Skupni predstavitveni del:
Obravnava spletnih tehnologij; E-pošta; E-poslovanje; E-komunikacije;…
Aplikativni sistemi
ERP; AM; Obračun; BTP; Geografski IS; Življenjski cikel odjemalca; CRM; (večji sistemi) …
Skupni centralni gradniki:
Razvojna orodja; Internet servisi; Podatkovne baze; Varnost; Operacijski sistemi delovne postaje; Operacijski sistemi – strežniki; Komunikacijska orodja; Sistemska
orodja; Orodja omrežij (LAN/WAN); Nadzorna orodja; DMR radijski sistem; …
Skupna centralna infrastruktura:
Delovna postaja; Informacijski centri ;LAN omrežja elektrodistribucij; optično WAN
omrežje; Varnostni sistemi (požarni zid), …
Horizontalne funkcije
upravljanja poslovnih
informacijskih storitev
GIZ DS IKT
Skupne naloge in dosežki DS IKT
1/4
• usklajujemo skupne zahteve z lastniško skupno združbo
Informatiko d.d. in v okviru tega izvajamo skupne aplikativne
projekte
o uvedba novega poslovnega informacijskega sistema eIS
o aplikativni projekti zaradi zakonodajnih in regulativnih zahtev
o sprememba stopnje DDV
o ločeno prikazovanje omrežninskih postavk
o vodenje osnovnih sredstev v skladu z zahtevami Agencije za
energijo
o e-računi za izdajanje in prejemanje faktur za proračunske
uporabnike
o poročanje za Agencijo za energijo in Sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja z električno energijo o osnovnih sredstvih
o implementacija enotne izmenjave podatkov za obračun odstopanj
Skupne naloge in dosežki DS IKT
2/4
• izvajamo skupne infrastrukturne projekte
o upravljanje s skupnimi identitetami
o nadgradnja upravljanja aktivnih imenikov
o upravljanje s povezavami do omrežij Telekoma in Si.mobila
o nadgradnja vzdrževanja konfiguracij delovnih postaj
• zagotavljamo kakovostno optično omrežje kot temelj izgradnje
pametnih omrežij
• zagotavljamo digitalne radijske zveze kot nepogrešljiv element
vzdrževanja elektrodistribucijskega omrežja
Skupne naloge in dosežki DS IKT
3/4
• oblikujemo smernice do skupnih licenčnih politik
• izvajamo skupna naročila na področju nabave licenc in
tiskovin
• izvajamo aktivnosti na področju sistema upravljanja varovanja
informacij
o skupne varnostne politike
o skupni varnostni pregled IKT tehnologije
o optimizacija dodeljenih varnih oddaljenih povezav
o obravnava postavitve požarnih pregrad
Skupne naloge in dosežki DS IKT
4/4
• zagotavljamo standarde programske opreme delovnih postaj
• oblikujemo skupna mnenja do vladnih inštitucij in zakonodaje
na področju telekomunikacij
• izmenjujemo in obravnavamo tehnične in druge informacije
pri IKT tehnologiji
• izvajamo skupna izobraževanja na področju IKT
Poslovni informacijski sistem – ERP
(funkcionalnosti)
Saldakonti kupcev
Finančno
računovodstvo
Kadrovska
administracija in
plače
Matični podatki
poslovnih
partnerjev
Materialno
skladiščno
poslovanje
Delovni nalogi in
Storitve
Upravljanje škod
Matični podatki
pogodbenih
računov
Računovodstvo
osnovnih sredstev
Upravljanje z
investicijami
Stroškovno
računovodstvo
Zakonske in ostale
zahteve poslovanja
v RS
Manjši avtonomni informacijski sistemi
(ustvarjajo neodvisno veliko dodano vrednost kot podpora procesom)
Izzivi za naprej
Dokumentni sistem (upravljanje z vsebinami)
(procesi projektnega vodenja)
Podpora izgradnji omrežja
Prostorski informacijski sistem
Upravljanje tehničnih sredstev
Upravljanje vzdrževalnih storitev
Obračun
(klicni center, E-storitve, upravljanje
življenjskega cikla odjemalca)
Upravljanje odnosov z odjemalci
(pametna omrežja)
Zbirni center merilnih podatkov
Upravljanje distribucijskega omrežja
SCADA
• učinkovito izvajanje
skupnih nalog DS IKT
• poudarek na nadaljevanju
prenove skupnega
informacijskega sistema
(uvedba ERP – Enterprise
Resource Planning in AM – Assets
Management)
Hvala za pozornost!
vprašanja
mnenja
predlogi

Similar documents