prvi tuji jezik uči Drugi tuji jezik lahko dijaki izbirajo med nemščino

Comments

Transcription

prvi tuji jezik uči Drugi tuji jezik lahko dijaki izbirajo med nemščino
Večina dijakov na I. gimnaziji v Celju obiskuje program splošne gimnazije. Osnovna značilnost tega
programa je, da so uravnoteženo zastopani naravoslovni in družboslovni predmeti ter učenje jezikov.
Našo gimnazijo odlikuje pestra izbira tujih jezikov. Večina dijakov se kot
prvi tuji jezik
uči
angleščino, tisti, ki so že v osnovni šoli imeli kot osnovni jezik nemščino, lahko z njo nadaljujejo tudi
v gimnaziji.
Drugi tuji jezik lahko dijaki izbirajo med nemščino, francoščino in španščino.
Nemščina je jezik naših sosedov in hkrati najbolj razširjen materni jezik v Evropski uniji. Poučevanje
tega jezika ima na naši šoli dolgo tradicijo. Veliko dijakov se odloči za nemščino, saj se zavedajo, da jim
znanje nemščine daje boljše zaposlitvene možnosti. Na šoli imamo oddelke za začetnike; dijaki s
predznanjem pa imajo možnost, da v manjših skupinah svoje že pridobljeno znanje utrdijo in
nadgradijo. Maturantom omogočamo
tri dodatne ure za pripravo na maturo na osnovni ravni in še dodatno uro na teden, ki je posvečena
pripravi na maturo na višji ravni.
Znanje francoščine omogoča sporazumevanje z več kot 180 milijoni ljudi, ki govorijo ta jezik, daje
možnost zaposlitve na pomembnih evropskih inštitucijah v Bruslju in Strasbourgu, pomaga pri
mednarodni izmenjavi. Vstop v frankofonski svet je vstop v bogato francosko književnost, ki jo dijaki
lahko občudujejo v originalu, lahko uživajo ob poslušanju in petju znamenitih francoskih šansonov.
Poseben izziv tistim, ki imajo radi gledališče in radi nastopajo, so vaje v okviru francoskega gledališkega
krožka. Največkrat se glasba, ples in gledališče zlijejo v znamenite »francoske večere«, ki so jih številne
generacije s pomočjo mentorjev uspešno predstavljale ne samo v Celju, ampak tudi drugod po Sloveniji
in v tujini.
Ob poglobljenem delu in posebnem zanimanju lahko dijaki s pomočjo mentorja raziskujejo še neodkrita
področja, tekmujejo v znanju jezika na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali na festivalih. In če so
pri tem uspešni – kar je za dijake, ki se učijo francoščino na I. gimnaziji, postalo skorajda pravilo – so
nagrajeni s kakšnim posebnim priznanjem francoske vlade, kot je nagradno bivanje v Parizu.
Z dobrodošlico »BONJOUR ET BIENVENUE« vas prijazno pozdravljamo in vabimo v »francoske
oddelke«! Med mnogimi razlogi, zakaj je koristno in pomembno znanje francoskega jezika, boste tudi
vi zagotovo našli svojega.
Španščino se dijaki učijo štiri leta, in sicer trikrat na teden. Ker smo vključeni v projekt posodobitve
gimnazij, smo začeli uvajati tudi medpredmetne povezave: z geografijo, slovenščino (Don Kihot),
umetnostno zgodovino (Picasso), ki so se izkazale za uspešne.
Vsako leto organiziramo tudi strokovne ekskurzije v Španijo: Barcelona, Madrid in Toledo, Andaluzija,
vzhodna Španija so dosedanje destinacije. Sodelovali smo projektu Comenius, kamor je bila izmed
petih šol vključena tudi šola z Ibize, in nekaj naših dijakov se je udeležilo mednarodne izmenjave.
Povezani smo tudi s šolo iz Leóna, ki smo jo gostili v sklopu festivala, naši dijaki pa so se udeležili
enotedenskega bivanja v tem severnošpanskem mestu, kjer so tudi obiskovali pouk in se udeležili nekaj
strokovnih ekskurzij.
tretji tuji jezik. Tu imajo na voljo
latinščino. Tretji tuji jezik je izbiren. V
V drugem in tretjem letniku se lahko dodatno učijo še
nemščino, francoščino, španščino, ruščino
in
primeru, da dijak ne izbere tretjega tujega jezika, mu ni potrebno izbrati nobenega drugega predmeta.
To pomeni, da je tretji tuji jezik izvrstna priložnost za brezplačen tečaj še enega tujega jezika.
Predmetnik je za vse dijake prvega, drugega in tretjega letnika splošne gimnazije bolj ali manj
enoten; v četrtem letniku pa se dijaki bolj posvečajo tistim predmetom, ki jih bodo imeli na maturi.
Poleg obveznih – slovenščine, matematike in tujega jezika – si vsak dijak izbere še izbirna predmeta.
Vsaka gimnazija ponuja določen nabor teh predmetov; naši maturanti lahko izbirajo med: nemščino,
francoščino, španščino, latinščino, zgodovino, geografijo, psihologijo, sociologijo, biologijo, kemijo,
fiziko in umetnostno zgodovino.
Sestavni del pouka v vseh letnikih so tudi obvezne izbirne vsebine. V okviru teh se dijaki letno
udeležijo dveh športnih dni, naravoslovnega dne, si ogledajo nekaj filmskih in gledaliških predstav,
ustvarijo tradicionalni kulturni prireditvi Top Classic in Kulturni maraton, sodelujejo pri pevskem zboru,
v gimnazijskem orkestru, oktetu, se ukvarjajo s prostovoljnim delom, poslušajo predavanja priznanih
slovenskih znanstvenikov, raziskujejo, so aktivni v številnih krožkih, ki delujejo na šoli, ali pa se podajo
na eno- ali večdnevne tematske ekskurzije po Sloveniji in Evropi.
Pouk poteka v multimedijsko opremljenih učilnicah, kjer lahko profesorji in dijaki za
zanimivejši pouk uporabljajo računalnike in interaktivne table.
Pri naravoslovnih predmetih je poudarek na eksperimentalnem in raziskovalnem delu, zato se dijaki
delijo na manjše skupine in v sodobno opremljenih, računalniško podprtih laboratorijih samostojno
izvajajo biološke, kemijske in fizikalne poskuse.
Dijaki splošne gimnazije šolanje zaključijo s splošno maturo in lahko s svojim širokim znanjem
nadaljujejo študij na kateri koli fakulteti v Sloveniji in v tujini.
Informativni dan bomo izvedli na I. gimnaziji v Celju, na Kajuhovi 2, in sicer v petek, 13. 2.
2015, ter v soboto 14. 2. 2015. Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite in si ogledate
prenovljeno stoletno stavbo današnje gimnazije ter doživite življenjski utrip povezanosti
dijakov in profesorjev.
Učenci osnovnih šol oziroma kandidati, ki se za vpis v 1. letnik razpisanih gimnazijskih
programov prijavljate prvič, morate prijavnico oddati najkasneje do 3. aprila 2015.
Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport najkasneje do
9. aprila 2015 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis. Takrat
boste izvedeli, koliko učencev se je prijavilo na razpisane programe I. gimnazije v Celju.
V roku prijavljeni učenci boste lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali
iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero ste se prvotno prijavili, in jo
do 24. aprila 2015 prenesli na drugo srednjo šolo oziroma v drug program.
Vsi, ki se prijavljate za vpis v 1. letnik, se za izbrani program prijavite s prijavnico, ki je na voljo
na naši spletni strani. Lahko jo kupite tudi v knjigarnah. Učenci prijavnico skupaj s potrebnimi
dokazili oddate na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer ste končali
osnovnošolsko izobraževanje, ali pa jo posredujte neposredno na I. gimnazijo v Celju. Učenci,
ki osnovno šolo zaključujete v tujini, prijavo pošljite neposredno na I. gimnazijo v Celju.
Če imate še kakšno vprašanje, se obrnite na našo svetovalno službo:
Telefon: 03 428 65 57
E-pošta: [email protected]