Zapisnik1_25_09_2014 - Osnovna Šola Braslovče

Comments

Transcription

Zapisnik1_25_09_2014 - Osnovna Šola Braslovče
SVET STARŠEV ŠOLE
OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE
Rakovlje 15 b
3314 Braslovče
Datum: 1. 10. 2014
ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev šole, ki je bila v četrtek, 25. 09. 2014, s pričetkom ob 18. uri, v
učilnici MAT 1 OŠ Braslovče.
Prisotni predstavniki ali namestniki:
Ime in priimek
1.
Monika ohar
2.
Aleš Pšaker
3.
Boštjan Bradeško
4.
Tina Presekar
5.
Katja Špes
6.
Renata Cizej
7.
Dean Besednjak
8.
Polona Dobrišek
9.
Tatjana Travner
10.
Blanka Nerad
11.
Nives Vertovšek
12.
Uroš Semeja
13.
Boštjan Kragl
14.
Katja Florjanc
15.
Apolonija Kova
16.
Andrej Bastl
17.
Nada Topovšek Jelen
18.
Marjan Lapuh
19.
Aleksander Jelen
20.
Janja Perger
21.
Toma Pevec
22.
Blanka Valen ak
23.
Igor Košak
Razred
1.a
1.b
2.a
3.a
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
1., 2. r. POŠ Gomilsko
3., 4.r. POŠ Gomilsko
5. r. POŠ Gomilsko
1., 2. r. POŠ Letuš
3., 4., 5. r. POŠ Letuš
1., 2. r. POŠ Trnava
4., 3. r. POŠ Trnava
1
Dnevi red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poročilo o opravljenih volitvah v Svet staršev za šolsko leto 2014/2015
Pregled in potrditev dnevnega reda
Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta staršev
Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2014/2015
Potrditev izbranega ponudnika za fotografsko storitev v šolskem letu 2014/2015
Razno
K točki 1
Ravnateljica šole je pozdravila vse navzoče. Sledila je predstavitev vseh prisotnih, ki so bili
izvoljeni kot predstavniki oz. namestniki posameznega oddelka v Svet staršev šole za šolsko leto
2014/2015. Predlagani in potrjeni so bili na 1. roditeljskem sestanku 16. 9. 2014 oz. 18. 9. 2014.
Na seji je bilo prisotnih 20 predstavnikov in 3 namestniki. Lista prisotnosti je v arhivu šole
(priloga 1).
K točki 2
Ravnateljica šole je prebrala dnevni red. Bil je soglasno potrjen.
K to ki 3
Z javnim glasovanjem je bil za predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2014/2015 predlagan
Dean Besednjak, za namestnika predsednika pa Igor Košak. Oba sta bila soglasno potrjena.
Sklep 1
Predsednik Sveta staršev šole za šolsko leto 2014/2015 je Dean Besednjak, namestnik
predsednika je Igor Košak.
Predsednik, Dean Besednjak, se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje seje.
K to ki 4
Ravnateljica šole je glede na potrebe po uvedbi dopisnih sej predlagala spremembo Poslovnika
Sveta staršev Osnovne šole in Enote vrtec Braslovče:
· 1. stavek 29. člena se naj glasi: Seje sveta so redne, izredne in dopisne.
Sklep 2
1. stavek 29. člena Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole in Enote vrtec Braslovče se glasi:
»Seje sveta so redne, izredne in dopisne.«
Sklep je bil soglasno potrjen.
Ravnateljica šole je povedala, da se bodo dopisne seje sklicale glede na potrebe in to z vabilom,
ki bo poslano vsakemu predstavniku z e-pošto ali z navadno pošto. Vabilo bo vsebovalo le eno
točko dnevnega reda z navedbo sklepa. Sklic dopisne seje bo le v primeru, ko bo potrebna
seznanitev in hitra odločitev predstavnikov Sveta staršev v zvezi z določeno zadevo.
K točki 5
Ravnateljica šole je na kratko predstavila osnutek LDN šole za šolsko leto 2014/2015. Podrobni
Letni delovni načrt oddelka so razredniki v vseh oddelčnih skupnostih predstavili staršem na
roditeljskih sestankih. Navedla je zastavljene prednostne naloge:
· da je kultura prehranjevanja ena izmed prednostni nalog, ki se ji bo posvečalo posebno
pozornost, saj je bila to želja učencev izražena z anketo ob koncu šolskega leta,
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
da bo šola nadaljevala s projekti Bralna pismenost, Zdrava šola in vrtec, Zdrav življenjski
slog,
da se bo vzgojno-izobraževalni program izvajal v skladu s šolsko zakonodajo in
zakonodajo predšolske vzgoje,
da šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Braslovče, ki se bo sestal najmanj 4krat v letu 2014/2015,
da se v delo šole starši vključijo preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja
in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki oddelkov šole, ki jih starši izvolijo na
prvem roditeljskem sestanku in da je za tekoče šolsko leto predvidenih 5 rednih sej Sveta
staršev,
strokovne organe šole, podala opis šolskega okoliša, stanja in razvojne možnosti zavoda
število učencev in oddelkov za tekoče leto, organizacijo varstvo vozačev, jutranjega
varstva učencev, zaposlene v zavodu (sistemizacija je priloga LDN),
vzgojno delovanje šole (Vzgojni načrt, Pravilnik o šolskem redu, Pravilnik o hišnem redu
…), saj so se tematike dotaknili razredniki na roditeljskih sestankih,
da opažamo, da se le z besedo problemi vedno težje rešujejo,
koledar pouka in pouka prostih dni, (prosti dan se nadomešča z delovno soboto, ki si jo
vsaka izmed šol določi sama, glede na aktivnosti v kraju),
da se za šolstvo namenja vedno manj sredstev tako s strani Občine kot Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport,
da se glede investicijskega vzdrževanja skrbi za energetsko varčnost kot tudi varstvo
pohištva oz. šolskega inventarja,
da se bo do zime uredil nadstrešek pri POŠ Letuš,
da bodo s strani šole do Občine potekala prizadevanja za ureditev šolskih športnih igrišč
v Braslovčah,
da se je v preteklem šolskem letu temeljito proučevala prometna varnost otrok in z njo
PVN, v katerega so precej truda vložili tudi starši s svojimi predlogi. Omenila je, da se je
udeležila sestanka na Občini Braslovče, 18. 9. 2014 in predstavila poročilo o izvedbi
novih prevozov oz. linij ter spremembi le-teh. Tomaž Pevec (vodja odbora za sodelovanje
pri pripravi Prometno varnostnega načrta in ureditvi šolskih prevozov v občini
Braslovče), je podal mnenje, da je to poročilo zelo »nehigiensko«, saj so v njem zapisane
aktivnosti s strani Občine, ki so bile izvedene, ne pa tudi tiste, za katere so bili sklepi
sprejeti in niso bile realizirane. Aleksander Jelen je predlagal, da ta odbor v isti sestavi
nadaljuje delo tudi v tem šolskem letu,
da je na Občini v pripravi projekt za reševanje nevarnega prometnega režima mimo
domačije Holc pri šoli Braslovče,
da se zaradi prostorske stiske pouk učencev 5. razreda POŠ Trnava z dovoljenjem staršev
izvaja na šoli Braslovče,
natečaje, preverjanja znanja, organizacijo pouka, prometno vzgojo, preventivno
zdravstveno dejavnost, poklicno vzgojo, vključenost v projekte, interesne dejavnosti,
potek izbire izbirnih predmetov ( tretji predmet v 9. razredu je tehnika in tehnologija), da
sta organizirani dve šoli v naravi (plavanje 3. razred in smučanje za 6. razred), dejavnosti
šolske knjižnice, šolskega kulturnega društva organizacijo prehrane. Poudarila je, da so
stiki med domom in šolo nujno potrebni (oblike: govorilne ure, rod. sestanki, publikacija,
ki je na spletni strani šole, e-pošta) in le dobro sodelovanje staršev in šole vodi do vidnih
uspehov pri otroku tako na učnem kot vzgojnem področju. Da pouk poteka po
predmetniku devetletne OŠ, da se bodo strokovni delavci in ostali delavci šole še nadalje
izobraževali, saj so nova znanja nujna za doseganje novih ciljev. Predstavila je delovanje
šolske svetovalne službe, šolskega sklada, sodelovanje šole z drugimi institucijami v
kraju in izven njega. Omenila je, da so strokovni delavci šole vodje strokovnih timov.
da interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, potekajo po pouku
da glasbena šola izvaja pouk po javno veljavnem programu, zato je šola svojim učencem,
ki obiskujejo glasbeno šolo, dala prostore v souporabo
3
Sestavni del LDN šole so priloge (osebni delovni plani, plan ŠKD, plan šolske skupnosti …).
Predlog LDN 2014/2015 bo predstavljen na Svetu zavoda, ki bo zasedal v naslednjem tednu.
Med predstavljanjem osnutka LDN je potekala razprava o izvajanju pouka športa. Podana je bila
pripomba, da učitelj, Mojmir Benčan, ni ves čas prisoten pri pouku in da zato prihaja do
nesoglasja med učenci in tudi do grobe igre. S problemom je bila seznanjena tudi razredničarka.
Trenutno pouk poteka po pravilih.
Sklep 3
Ravnateljica poskrbi za kontrolo izvajanja pouka športa pri strokovnem delavcu, Mojmiru
Benčanu. Na naslednji redni seji Sveta staršev ravnateljica poda poročilo.
Sklep je bi soglasno potrjen.
Ravnateljica je posebej predstavila prevoze in povedala, da pokrivajo pouk, pouk pevskega zbora
in ker so v določene zaselke organizirani le enkrat, prihaja v določenem času tudi do daljšega
čakanja. Otroci so na toplem in v varstvu in naj se starši z njimi doma pogovorijo, da v tem času
opravijo kar največ naloge. Linija 2 se bo časovno v oktobru še urejala (iz 14.25 na 13.00).
Predstavnik staršev je podal predlog, da poskuša ravnateljica na Občini pridobiti ceno prevoza za
linijo oz. pogodbo s prevozniki, če je to mogoče.
Sklep 4
Odbor za sodelovanje pri pripravi Prometno varnostnega načrta in ureditvi šolskih prevozov na
Občini Braslovče za šolsko leto 2014/2015 sestavljajo Tomaž Pevec, Igor Košak, Aleksander
Jelen in Andreja Zupan.
Sklep je bi soglasno potrjen.
Sklep 5
Predstavniki Sveta staršev apelirajo na vse starše, da podajo predloge za varno pot v šolo in jih
posredujejo odboru za sodelovanje pri pripravi Prometno varnostnega načrta in ureditvi šolskih
prevozov na Občini Braslovče (kontakt Tomaž Pevec: [email protected])
Tomaz Pevec se imenuje za predsednika odbora.
Sklep je bi soglasno potrjen.
Sklep 6
Določi se vozni red s časom prihoda in časom odhoda po postajah oz. postajališčih.
Sklep je bi soglasno potrjen.
Sklep 7
V mesecu septembru se učencem predstavijo šolske interesne dejavnosti in interesne dejavnosti,
ki jih izvajajo zunanji izvajalci, se začnejo izvajati v mesecu oktobru.
Sklep je bi soglasno potrjen.
Sklep 8
Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 je bil soglasno potrjen.
K točki 6
Ravnateljica je predstavila štiri ponudnike za fotografsko storitev v šolskem letu 2014/2015. Do
naslednjega sestanka bo pripravila pregled ponudb. Izbor ponudnika bo določen na naslednji seji.
K točki 7
· podana je bila pripomba na zapisovanje odsotnosti otroka v OPB. Ravnateljica je
obrazložila, da morajo starši odsotnost otroka beležiti v za to pripravljenem zvezek, če je
4
·
·
·
·
prisotnost drugačna kot so to zapisali na prijavnici in če ni že opravičen od rednega
pouka.
poučevanje verouka v Letušu in v Trnavi se začne izvajati, ko šola pridobi ustrezno
dovoljenje.
ravnateljica je izrekla zahvalo skupini staršev na Gomilskem, ki so se samoiniciativno
organizirali in z doniranim materialom obnovili del podružnične šole Gomilsko.
Aleksander Jelen je povedal, da obvešča, da bodo v času jesenskih počitnic z deli na
nadaljevali. Apolonija Kovač je ponudila stenske keramične ploščice za ureditev sanitarij.
na vprašanje, če lahko učenci gredo od varstva v knjižnico, je ravnateljica odgovorila
pritrdilno.
na spletu šole se bodo objavili tudi urniki učencev RS.
Seja je bila zaključena ob 19.50.
Zapisala
l. r. Milica Urankar
Predsednik Sveta staršev
l. r. dr. Dean Besednjak
5