4. seja

Comments

Transcription

4. seja
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE
ZAPISNIK
4. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v torek, 30. septembra 2014, s
pričetkom ob 19.00 uri v zbornici šole.
PRISOTNI:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE: (v nadaljevanju Svet šole)
Boris Novak, Domen Klemenčič, Miha Kravanja, Tanja Trček Ficko, Ina Čarić, Urška Frelih,
Polonca Sedej, Barbara Tutta, Petra Novak
Opravičeno odsoten: Petra Čelik, Franci Kranjc
Vabljeni: Damjana Milardović, Marijan Žakelj
Zapisnikarica: Damijana Jesenko
Ugotovljena je bila sklepčnost.
Soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje z dne 19. 06. 2014; realizacija sklepov;
2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko
leto 2013/2014;
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto 2014/2015;
4. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol.leto 2014/2015 za izvajanje novih zaposlitev v zavodu;
5. Razno.
________________________________________________________________________
4. seja – 30. 09. 2014
1
Ad 1. Potrditev zapisnika 3. seje z dne 19. 06. 2014; realizacija sklepov;
Zapisnik 3. seje z dne 19. 6. 2014 je bil posredovan skupaj z vabilom, objavljen je tudi na
spletni strani šole.
Realizacijo sklepov:
 Sklepi 3. seje so realizirani.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 4-1:
Svet Osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 3. seje z dne 19. 06. 2014.
Ad 2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE
za šolsko leto 2013/2014;
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Ravnatelj je povedal, da si realizacijo letnega načrta lahko preberemo v Poročilu o realizaciji
letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šol. leto 2013/2014 in je na kratko povzel:
 Predstavil je dosežke učencev: v lanskem šolskem letu je naša šola dosegla pri
Nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu nadpovprečne rezultate. Po rezultatih iz leta
2011 in 2012, ki so burili duhove v lanskem šolskem letu z objavo NPZ na spletu, smo bili
na 46 mestu med osnovnimi šolami. To dokazuje, da znajo naši učenci brez posebnih
priprav pokazati svoje znanje. Tu je omenil povezanost znanj in športnih dejavnosti, saj
smo bili lani proglašeni kot najboljša šola po motoričnih zmogljivostih naših otrok.
Lanska generacija 9. razredov je bila izjemna. 13 učencev je prejelo županovo nagrado.
Maj Kristan je prejel štiri zlata priznanja na državnih tekmovanjih v fiziki, kemiji,
matematiki in biologiji, prav tako je Dejan Perić prejel tri priznanja na državnih
tekmovanjih iz matematike, fizike in raziskovalne naloge, Anže Oblak iz raziskovalne
naloge, Živa Šubic zlato priznanje iz znanja angleščine, Samo Kranjc pa je prejel
priznanje Millennium, ker je dosegel vse točke pri NPZ pri matematiki. Tinkara
Klemenčič pa je na flavti na 11. mednarodnem tekmovanju pihal v Srbiji v Požarevcu
dosegla 1. mesto, Nina Cankar pa je državna prvakinja v Veseli šoli že drugo leto.
 V lanskem šolskem letu smo postali prejemniki naziva Kulturna šola in Planetu zemlji
prijazna šola. To je pokazatelj, da delamo dobro, tako na področju kulture, kot na
področju ozaveščanja, ekologije.
 Glede materialnega in investicijskega vzdrževanja je bilo kar nekaj narejenega, še vedno
pa ostaja največji problem streha na vrtcu.
Na podan povzetek ni bilo pripomb in vprašanj.
________________________________________________________________________
4. seja – 30. 09. 2014
2
Damjana Milardović, pomočnica ravnatelja v VVE, je podala obrazložitev k poročilu za
Vzgojno-varstveno enoto:
 Dejavnost v Vzgojno-varstveni enoti je potekala v 12 oddelkih, skupno je bilo v preteklem
šolskem letu vpisanih 217 otrok.
 Tudi v lanskem letu smo sodelovali v projektu »Babica pripoveduje o zeliščih« pod
okriljem Razvojne agencije Sora-LAS za razvoj podeželja. Starejši oddelki so projekt
zaključili s Štafeto semen, skupaj s starimi starši, ki je potekal na Kržišnikovem vrtu.
 Naš vrtiček pri igrišču si je ogledala tudi delegacija evropskih predstavnikov Leader.To
so bili predstavniki razvojne agencije in predstavniki občin. Svoj vrtiček so otroci lepo
opisali in pripravili kratek program.
 Z Zavodom za zdravstveno varstvo smo sodelovali v projektu »Zdravje v vrtcu«. Tema
letošnjega projekta je bila »Moje zdravo in varno okolje«. Z aktivnostmi v tem projektu
smo si pridobili naziv »Zdrav vrtec«. Strokovne delavke so bile zelo pohvaljene, tako
glede vsebin in dejavnosti, ki so jih izvajale.
 Delo je potekalo v skladu z zastavljenimi cilji. Zaradi vremenskih razmer izvedba
smučarkega tečaja ni bila možna.
 Glede investicij in vzdrževalnih del je vodja vrtca povedala, da so v času, ko je bil vrtec
zaprt, prebelili celoten vrtec in naredili generalno čisščenje. Nameščena je bila tudi
varovalna ključavnica v dislocirani enoti, izdelali so premaze, uredili nadstrešek za
shranjevanje igrač na igrišču, ter pod igrali na igišču namestili varovalne podlage.
Na podan povzetek ni bilo pripomb in vprašanj.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 4-2:
Svet šole sprejme Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko
leto 2013/2014 s prilogami.
Ad. 11. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto
2014/2015;
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Ravnatelj je na kratko predstavil:
 Šolski okoliš in število učencev: trend števila učencev narašča, imamo 505 učencev. Po
11 letih imamo na razrednji stopnji zopet po 3 oddelke; št. učencev iz drugih okolišev je
37.
 Naša šola je kandidirala na Javnem razpisu za postopno uvajanje prvega tujega jezika angleščina kot obveznega predmeta v 2. razredu, vendar kljub izpolnjenim pogojem ni
bila izbrana. Izbranih je bilo 61 šol od nekaj čez 250, ki so pogoje izpolnjevale.
 V 4. razredu so učenci med neobveznimi izbirnimi predmeti izbrali Tehniko in Šport.
________________________________________________________________________
4. seja – 30. 09. 2014
3
 Nekaj problemov smo imeli pri izbirnem predmetu Nemščina v 7. razredu, ki zaradi
nezanimanja ni bila izbrana. Prijavljenih je bilo le 7 učencev. Dogovor je bil, da se bodo
lahko prihodnje leto, ko bo ponovno razpisana, prijavili poleg 7. tudi 8. razredi OŠ.
 Omenil je nadstandardne programe: Čipkarska šola, zdravstvena športna vzgoja, nov je
projekt ŽVIRKO, ki nadomešča KRPANA in ZLATI SONČEK. Ta program je prilagojen
našim razmeram, sestavili so ga učitelji športne vzgoje in razredni učitelji.
 Nova je letos tudi glasbena šola Pihalnega orkestra. Vanjo je vključenih 25 učencev.
Poučevali bodo pihala, trobila in bobne.
 Materialni pogoji: največji problem je streha na vrtcu. Saniranje le-te je širši projekt, ki
zajema tudi prezračevanje, izolacijo in drugo. Ali bo sanacijo možno izvesti drugo leto še
ni znano, potekajo pa dogovori z občino. Analizo in energetsko sanacijo je izdelala
družba Ržišnik Perc iz Šenčurja.
 Pri kadrovskih zadevah ni bilo večjih sprememb. Vse zaposlitve imamo sklenjene za
nedoločen čas.
 Na željo staršev smo v letošnjem šolskem letu malico prestavili po 2. šolski uri.
 Ravnatelj je prisotne seznanil tudi s težavami, ki smo jih imeli z obstojem Pediatrične
službe v Žireh. V ZD Škofja Loka so imeli željo po ukinitvi pediatričnih služb v obeh
dolinah. Učenci naj bi na preglede hodili v Šk. Loko. Po posredovanju šole in občine
pediater ostaja v Žireh.
 Interesnih dejavnosti je vsako leto več na razpolago. Letos imajo 3. razredi prvič
možnost, da angleščino obiskujejo kot interesno dejavnost.
Damjana Milardović, pomočnica ravnatelja v VVE, je podala obrazložitev k Letnemu
delovnemu načrtu VVE:
 V tem šolskem letu imamo 12 oddelkov vrtca. Skupno število vpisanih otrok je 207. Nekaj
prostih mest imamo še v drugem starostnem obdobju. Na čakalni listi so trije otroci, ki
bodo sprejeti v decembru. Dva oddelka sta še vedno v dislocirani enoti.
 Tudi letos smo še vedno vključeni v projekt »Babica pripoveduje o zeliščih«, ker smo
vezani zaradi financiranja evropskjih sredstev in »Zdravje v vrtcu«.
 Dejavnosti potekajo po oddelkih, kot so opisanih v projektih.
 Med dodatnimi dejavnostmi je omenila Urice angleščine, Plesno dejavnost, sodelujejo pa
tudi v športno gibalnem projektu Mali sonček (ki je nasledil Zlati sonček).
 Pevski zborček v VVE ne deluje več.
________________________________________________________________________
4. seja – 30. 09. 2014
4
Ravnatelj je omenil seminarje za kolektiv, ki bodo organizirani na temo diferenciacije in delo
domačih nalog. Za starše se pripravljajo predavanja po dogovoru.
Prisotni na Letni delovni načrt šole in VVE niso imeli pripomb in dopolnitev.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 4-3:
Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolo in VVE za šolsko leto 2014/2015 skupaj s
prilogami.
Ad 12. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2014/2015 za izvajanje novih
zaposlitev v zavodu;
Predsednica sveta zavoda je na kratko obrazložila pomen sprejetja soglasja.
Ravnatelj je dodal, da smo morali glede na Kadrovski načrt, tudi letos zmanjšati število
zaposlenih za 1%. Letos imamo na šoli en oddelek več in pol človeka več. Brez soglasja
ministrstva v šoli ne moremo zaposlovati. Pri zaposlovanju v vrtcu, pa je občina tista, ki
dovoljuje (glede na izračun ekonomske cene) zaposlitve.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 4-4:
Svet šole daje soglasje zavoda za šol. l. 2014/2015 za izvajanje novih zaposlitev v zavodu.
Ad 13. Razno
Pod Razno ni bilo vprašanj in pripomb.
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.
Žiri, 10. 10. 2014
Zapisala:
Damijana JESENKO
Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE :
Ina ČARIĆ
________________________________________________________________________
4. seja – 30. 09. 2014
5