Sestava odborov in komisij Občinskega sveta

Comments

Transcription

Sestava odborov in komisij Občinskega sveta
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
OBČINA CERKNO
www.cerkno.si, e: [email protected]
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49
6
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE CERKNO
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 1. redni seji dne 17.11.,
24.11. in 1.12.2014 razpravljala o posameznih kadrovskih rešitvah in predlaga občinskemu
svetu, da odloča o naslednjem:
1. MNENJE K IMENOVNJU DIREKTORJA ZAVODA MESTNE KNJIŽNICE IN
ČITALNICE IDRIJA
Komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Milanke
Trušnovec iz Idrije, Čopičeva 16, za direktorico Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.
2. SESTAVA ODBOROV IN KOMISIJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO
Komisija je glede na dosedanje izkušnje z delovanjem odborov sprejela sklep, da se združita
Odbor za malo gospodarstvo in turizem ter Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v nov
odbor, ki se glasi Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo. Prav tako se združita Odbor za
komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo ter Odbor za varstvo in urejanje okolja ter
prostorsko načrtovanje v nov odbor, ki se glasi Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor.
Oblikuje se nov odbor, ki se glasi Odbor za javne finance, proračun in investicije. Preimenuje
pa se tudi Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko, ki se po novem
glasi Odbor za družbene in društvene dejavnosti. Glede na sprejeti sklep se ustrezno popravita
Statut Občine Cerkno in Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkno.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO
1. Petra Borovinšek - predsednica
Vojkova ulica 9, Cerkno
2. Nataša Močnik
Ravne pri Cerknem 11
3. Ivan Makuc
Reka 9
4. Metod Razpet
Poče 11
5. Radovan Lapanja
Ravne pri Cerknem 20a
6. Vojko Zidarič
Vojkova ulica 14
7. Peter Lahajnar
Trebenče 11a
SMC
SLS
SD
SDS
NLMC
NLMC
STKS
ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
1. Domen Uršič - predsednik
Platiševa ulica 31, Cerkno
2. Branka Florjančič
Rožna ulica 9, Cerkno
3. Adrijana Mavri
Platiševa ulica 25, Cerkno
4. Robert Kuralt
Gorenjska cesta 29, Cerkno
5. Marija Hvala
Rožna ulica 14, Cerkno
6. Urška Lahajnar Ubajiogu
Straža 6
7. Miran Ciglič
Platiševa ulica 13, Cerkno
STKS
SLS
SLS
SD
SMC
NLMC
NLMC
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR
1. dr. Franc Lahajnar - predsednik Planina pri Cerknem 14
2. Marjan Simonič
Lazec 12
3. Silvo Jeram
Bukovo 25
4. Rajko Jeram
Sedejev trg 3, Cerkno
5. Danilo Sedej
Močnikova ulica 23, Cerkno
6. Miran Ciglič
Platiševa ulica 13, Cerkno
7. Ivan Lahajnar
Trebenče 11a
SD
SLS
SLS
SDS
SMC
NLMC
STKS
ODBOR ZA JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN INVESTICIJE
1. Marjan Simonič - predsednik
Lazec 12
2. Borut Pirih
Cesta OF 33, Cerkno
3. Antonija Dakskobler
Gorenjska cesta 27, Cerkno
4. Marko Čadež
Podlanišče 13a
5. Petra Borovinšek
Vojkova ulica 9, Cerkno
6. Marta Deisinger
Cesta OF 31, Cerkno
7. Domen Uršič
Platiševa ulica 31, Cerkno
SLS
SLS
SD
SDS
SMC
NLMC
STKS
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
1. Branka Florjančič - predsednica Rožna ulica 9, Cerkno
2. mag. Vanja Močnik Raspet
Pot na Zavrte 24, Cerkno
3. Vlasta Primožič
Cesta na Plužne 5, Cerkno
4. Antonija Dakskobler
Gorenjska cesta 27, Cerkno
5. Vojko Zidarič
Vojkova ulica 14, Cerkno
SLS
SLS
SD
SD
NLMC
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
1. Janja Mavri - predsednica
Gorje 21a
2. Branka Florjančič
Rožna ulica 9, Cerkno
3. Marija Lapanja
Šebrelje 29a
4. Katarina Tušar
Šebrelje 5
5. Vojko Zidarič
Vojkova ulica 14, Cerkno
SMC
SLS
SD
SDS
NLMC
NADZORNI ODBOR
1. Danica Rojc - predsednica
2. Mojca Mavrič
3. mag. Ivan Ambrožič
4. Sara Čučnik
5. Nika Bajt
NLMC
NLMC
SLS
SD
STKS
Mostaniška cesta 1, Cerkno
Gozdarska pot 7a, Cerkno
Gorenji Novaki 14a
Gorje 4
Poljane 6
SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
1. Vera Drole - predsednica
Sedejev trg 2, Cerkno
1. Franc Černilogar
Dolenji Novaki 11e
2. Suzana Kofol
Lazec 12a
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
1. Branko Ferčak
Cesta OF 4, Cerkno
2. Uroš Magajne
Plužnje 7b
3. Mojca Drešček
Platiševa ulica 13, Cerkno
4. Anamarija Hvala
Mostaniška cesta 37, Cerkno
5. Majda Kovačič
Jerebova ulica 7, Cerkno
SD
SMC
NLMC
Občina Cerkno
Policija
UE Idrija
Osnovna šola
Vrtec
POOBLAŠČENCA ZA SKLEPANJE ZAKONSKIH ZVEZ
1. Jurij Kavčič
Gozdarska pot 2, Cerkno
2. Domen Uršič
Platiševa ulica 31, Cerkno
Zapisal:
mag. Martin Raspet
Predsednik komisije:
Marjan Simonič l.r.