razvoj in vzpostavitev prve faze prostorskega informacijskega sistema

Comments

Transcription

razvoj in vzpostavitev prve faze prostorskega informacijskega sistema
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Prostorski informacijski sistem
Jurij Mlinar
September 2015
Namen
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Spremljanje
stanja
Načrtovanje
Izvedba
Koncept
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Prostorske evidence
Skupna infrastruktura za prostorske informacije
PROSTORSKI AKTI
UPRAVNI AKTI NA PODROČJU GRADITVE
DEJANSKA RABA PROSTORA ZA POZIDANA ZEMLJIŠČA
PRAVNI REŽIMI
Nepremičninske evidence
Zemljiški kataster
Kataster stavb
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
Register nepremičnin
Drugi administrativni registri in zbirke podatkov
ENOTNA VSTOPNA
TOČKA
SKUPNI PRIKAZ
STANJA PROSTORA
eGRADITEV
ePLAN
SISTEM SPREMLJANJA
PROSTORSKEGA
RAZVOJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Namen
Občinski prostorski akti
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Namen
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
• Izdelava
metodologije za
pozidana
zemljišča
• Določitev meje
med osnovnimi
vrstami dejanskih
rab
• Podrobnejša
delitev pozidanih
zemljišč
• Zajem podatkov o
pozidanih
zemljiščih
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Graditev
Geodetski načrt
Upravna
enota, MOP
SPIS 1
SPIS 2
SPIS 3
SPIS …
Projektant
Soglasje
Inšpektorat
za prostor
…..
SURS
Investitor
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
eGraditev
Geodetski načrt
Informacijska
podpora
Upravna
enota, MOP
Standardizacija PD
eZahtevek
Projektant
Zbirka upravnih aktov
Informacijska
podpora
Dostop do podatkov
Inšpektorat
GURS
SURS
za prostor Občine
Investitor
eSoglasje
VEM za pridobivanje dovoljenj in
soglasij, koalicijski podprojekt v okviru
projekta VEM
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Zbirka upravnih aktov
Aplikacija za evidentiranje upravnih aktov
SPIS 1.45
SPIS 1.45
SPIS 1.45
Zemljiška knjiga
Nepremičninske
zbirke podatkov
SURS
Aplikacija za
evidentiranje
upravnih aktov
Zbirka
upravnih
aktov
Druge zbirke
podatkov
javnost
občine
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Spletni servisi
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Javni vpogled
Vsebina
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
eProstor
Skupna
informacijska
infrastruktura za
eProstor
Prostorski
informacijski
sistem
Informacijska
prenova
nepremičninskih
evidenc
Izboljšava in
zajem podatkov
Organizacija
infrastrukture,
spremljanje in poročanje
Medopravilnost podatkov
in storitev PIS
Vzpostavitev skupne
infrastrukture za
prostorske podatke
Skupen prikaz stanja
prostora
Razvoj aplikativnih
rešitev za arhivske
podatke, migracija
podatkov
Izboljšava ZKP
Izmenjava podatkov in
omrežne storitve
ePlan
Razvoj aplikativnih
rešitev za ZK GJI,
migracija podatkov
Zajem podatkov o DRP
(pozidano)
eGraditev
Prenova distribucijskega
sistema GU
Prenova IS nepremičnin
– ZK, KS, REN, RPE,
državna meja, migracija
podatkov
Digitalizacija elaboratov
ZK in KS
Enotna vstopna točka
• Program je vključen v PS in OP, pripravljen je INOP.
Podpora
vodenju projekta
in informiranju
Operativna podpora
vodenju projekta
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Spremembe v prostoru
2. Stavbno zemljišče
3. Komunalno opremljeno
zemljišče
1. Kmetijsko
zemljišče
7. Vpis v KS, GJI
Zemljiški kataster
Kataster stavb
Zbirni kataster GJI
Dejanska raba kmetijskih zemljišč
Urbana raba prostora
Zbirka pravnih režimov
Zbirka prostorskih aktov
Zbirka upravnih aktov
Evidenca razvojnih stopenj zemljišč
Register gradbenih parcel
…
5. Izdaja GD
6. Gradnja
4. Parcelacija (ZK)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
HVALA !
Jurij Mlinar
e-pošta: [email protected]
www.mop.gov.si