Ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnino

Comments

Transcription

Ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnino
PRISTOJNOST:
OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA
PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:
ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve
ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnino
Gradivo za 15. sejo Občinskega sveta dne 24.5.2004
—
29. člen ZLS, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2,
Ur. 1. RS št. 94/07, 27/08-odločba US, 76/08, 79/2009,
51/2010, 40/2012-ZUJF), 16. člen Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
43/2014), Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Ur. 1. RS,
št. 86/2010, 75/2012, 4712013-ZDU-1G, 50/2014), Uredba
o stvarnem premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. 1. RS, št. 34/2011, 42/2012,
24/2013, 10/2014) Uredba SPDSLS
ZAKONSKA PODLAGA:
—
—
Predlo2 za obravnavo:
I.
Na podlagi Odloka o delovnih telesih občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 104/2009) predlagamo, da gradivo
obravnava Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami
UVOD IN OBRAZLOŽITEV
Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o., nas je kot
pooblaščenec Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije Republike Slovenije za ceste,
z dopisom z dne 9.9.2014, pozval za dokončno zemljiškoknjižno ureditev državne ceste R1201/204 Dovje Mojstrana Kraje. Republika Slovenijaje bila investitor rekonstrukcije tega
dela odseka ceste, na katerem je bil urejen tudi uvoz na lokalno občinsko cesto, ki pelje od
Kampa Voga v naselje Dovje in tudi avtobusna postaja Kraje. Po končani gradnji je bila
izvedena dokončna geodetska odmera, na podlagi katere sta iz parcele 2014/l nastali parcela
2014/6 in 2014/7 yse k.o. Dovje.
—
—
—
Parcela 2014/6 k.o. Dovje v skladu z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (uradni list RS, št.
102/12) predstavlja del državne ceste R1-201/204 Dovje
Mojstrana
Kraje. Ker je v
zemljiški knjigi ta parcela vpisana kot last občine Kranjska Gora z zaznambo javno dobro,
prosijo občino za ukinitev tega statusa in nato prenos te nepremičnine na Republiko Slovenijo.
—
1
—
II.
UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA
Na podlagi določb Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) so ceste grajeno javno dobro, ki je
lahko bodisi v lasti države au lasti lokalne skupnosti, glede na to, kdo je to cesto kategoriziral.
Z nepremičnino, kj ima Status javnega dobra, se ne more razpolagati oziroma ni mogoča
odsvojitev, zato je za prenos lastništva najprej potrebno izvesti postopek ukinitve javnega
dobra. Grajenojavno dobro, pridobitev kot tudi ukinitev, obravnava ZGO-1 v določbah od 21.
do 23. člena.
Ukinitev statusajavnega dobra opredeljuje 23. člen ZGO-1, kj določa, da se objektu ali delu
objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega au lokalnega pomena,
takšen status lahko odvzame z odločbo, kj jo na podlagi sklepa Vlade RS oziroma pristojnega
občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni orgarl, kj je status podelil.
Glede na navedeno, občinskemu svetu predlagamo, da najprej sprejme naslednji
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 2014/6 k.o. 2171 Dovje.
II.
Dovje se izbriše zaznamba grajenega
Pri nepremičnini parc. št. 2014/6 k.o. 2171
javnega dobra.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
—
—
III.
RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINO
Po ZSPDSLS je pogoj za razpolaganje z nepremičnino, kj je last občine, da je vključena v
riačrt ravrlanja s stvarnim premoženjem občine, in sicer v načrt razpotaganja z nepreniičnim
prernoženjem občine.
Občinski svet je na 3. redni seji dne 17.12.2014 sprejel Načrt ravnanja s stvarnim
nepremičnim premoženjem. Ker nepremičnina parc. št. 2014/6 k.o. 2171 Dovje, še ni bila
vključena v ta načrt, mora občinski svet ta načrt dopolniti, zato predlagamo, da sprejme
naslednji
—
SKLEP:
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015 se dopolni tako, da se v
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 vključi še
nepremičnino parc. št. 2014/6 k.o. 2171 Dovje, cesta v izmeri 147 m2.
—
2
ZSPDSL v 24. členu opredeljuje, da se nepremično premoženje države au samoupravne
lokalne skupnosti lahko brezplačno odsvoji, če je pridobitelj oseba javnega prava razen
javnega podjetja in je to v javnem interesu. Pri odsvojitvi nepremičnine parc. št. 2014/6 k.o.
Dovje sta ta dva pogoja izpolnjena, saj je Republika Slovenija oseba javnega prava, prenos
dela državne ceste, kj jo predstavlja nepremičnina s parc. št. 20 14/6 k.o. 2171 Dovje, paje v
javnem interesu, zato bo po izvedenem postopku ukinitve statusa javnega dobra,
nepremičnina prenesena v last RS brezplačno.
—
Štev: 032-1/2015-12
Datum: 29.1.2015
Pripravila:
Egidija Košir-Mrovlje, univ.dipl.prav.,
višja svetovalka I
ZUPAN
Janez Hrovat
ĺĺ
Priloge:
Dopis Zavoda za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje, d.o.o.
Sklep in odločba o parcelaciji, GURS
Obvestilo GURS
zemljiškoknjižni izpisek
-
-
-
-
3
OBČINA KRANJSKA
GOR
ZAVOD ZA PROSTORSKO,
KOMLJNALNO IN STANOVANJSKO
UREJANJE GROSUPUE, d.o.o.
1290 GROSUPUE, Taborska c. 3
Tel.: 01/7810-326, 7810-320
Datum
prejenja
—
‚ Ú9- 2OI4
Q,4Pnloge.
L
Datum: 9.9.2014
()dgovorrja
oseba
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica la
4280 KRANJSKA GORA
6GOB
OKE
2I
Zadeva: dokončna premoženjsko pravna in zemljiškoknjižna
ureditev državne ceste
R1-201/204 Dovje Mojstrna Kraje
Vloga za izvedbo postopkov ukinitve statusa javnega dobra
za zemljišče parc. št. 2014/6,
k.o. 2171 Dovje, kj je bilo uporabljena za rekonstrukcijo državn
e ceste
R1-201/204 Dovje Mojstrna Kraje.
—
—
-
—
—
Po pooblastilu Ministrstva za infrastrukturo In prostor, Direkc
ije Republike Slovenije za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, clokončno premoženjsko pravno in zemljiškoknji
žno urejamo zemljišča, kj so bila
uporabljena za rekonstrukcijo državne ceste R1-201/204 Dovje
Mojstrna Kraje.
—
—
Republika Slovenija je bila investitor rekonstrukcije državne ceste
R1-201/204 Dovje Mojstrna Kraje.
Po izvedeni rekonstrukciji državne ceste R1-201/204 Dovje
Mojstrna
Kraje je bila opravljena
dokončna geodetska odmera rekonstruirane državne ceste in
izdelan parcelacijski načrt, ter izdana
geodetska odločba št.: 02112-167/2011-5 z dne 27.7.2011 ter
obvestilo št.: 02112-167/2011-10 z dne
2.9.2011, kj ju je izdala MOP, GURS-a, OGU Kranj, Geodetska
pisarna Jesenice, s katerima je bilo
ugotovljeno, da je bilo za rekonstrukcijo državne ceste R1-201
/204 Dovje
Mojstrna
Kraje,
uporabljeno tudi zemljišče, kj je javno dobro v lasti Občine Kra njska
Gora:
—
—
—
—
—
—
-
Dovje
2171
I
I
2014/6
CESTAI2 0
Parcela št.: 2014/6, k.o. 2171 Dovje, v skladu z Uredbo o katego
rizaciji državnih cest (Ur. I. RS, št.:
102/12), predstavljata del državne ceste R1-201/204 Dovje Mojstr
na Kraje.
—
—
Prosimo vas, da v skladu z gornjimi ugotovitvami in zaradi nadaljnjih
postopkov premoženjsko praven in
zemljiškoknjižne ureditve zemljišč,
1-201/204 Dovje —Mojstrna Kraje,
za zgoraj navedeno nepremičnino,
—
1
V primeru rnorebitnih vprašanj srno dosegljivi na tel: 01/7810-326, ga. Marija Zupančič Kozjek, e-naslov:
marija.kozjekczpksu.si
Iepo pozdravljeni
Franci Jamnik, univ.dipl.prav.
direktor
D ri
oge.
obvestilo št.: 02112-167/2011-10 z dne 2.9.2011,
ki ga je izdal MOP, GURS-a, OGU Kranj,
Geodetska pisarna Jesenice
potrdilo št.: 37161-20/2014-407 (509) z dne 11.9.2014,
kj ga je izdala RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
-
•
I
O
ZÁVOD ZApRoTORsgo,
KOMUNÁLNO IN STÁNOVANJSKO
(JREJÁNJEGROSUPLJE,da.o.
-
2
DF;
Liv nd?
1 :)nstopk,
Dv reš:‘!
MINISTRSTVO ZA OKOLJE ]N PROSTOR
REPUBLIKA SLOVENIJA
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA KRANJ
D zagooi- ‘deležbo
Rok
(4‘ L:t(
lví
Geodeiska pisárna Jesenice
K.o.: 2171 Dovje
IDPOS: 6230
-
22
Številka dokumenta: 02112-16‘7/2011-5
Datum izdaje: 27.07.2011
Geodetska uprava Repub]ike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj izdaja na podlagi 30. Člena
Zakona o geodetski dejavnosti ZGeoD-1 (lJradni list RS, št. 77/20 10) na zahteve, ki so jih vložilestrarke
-
ORI upravljanje investkij,
Orijba a razvoj infrastruk!ijj-e,
Dovžan Jurij, Dovje 32, 4281 Mojstrana
Jakelj Milena Cecilija, Kerenčičeva ulica 1, 9240 Ljutonier
Prejeto:
Voga Franc, Dovje 9, 4281 Mojstrana
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Go
Šta‘itk
Čopič Vesna, Trdinova uRea 5, 1000 Ljubljana
Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
O 2 -08- 2011
-
-i_/i-1
F ..;.a
F7T
v postopku EVIDENTIRANJA UREJENE MEJE, PARCELACUE IN SPREMEMBE VRSTE RABE
naslednji
SKLEP
Upravna zadeva, ki je bila pričeta z zahtevo št. 02112-38/2011-1 za uvedbo postopka evidentiranja
urejene meje; upravna zadeva, ki je bila pričeta z zahtevo št. 02112-39/2011-1 za uvedbo postopka
evidentiranja urejene meje; upravna zadeva, ki je bila pričeta z zahtevo št. 02112-40/2011-1,2 za
uvedbo postopka evidentiranja urejene meje in parcelacije parcel; upraviia zadeva, ki je bila priČeta z
zahtevo št. 02112-41/2011-1,2,3 za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje parcele, parcelacije
iii spremembe vrste rabe; upravna zadeva, ki je bila priČeta z zahtevo št. 02112-42/2011-1,2,3 za
uvedbo postopka evidentiranja urejene meje, parcelacije in spreinembe vrste rabe; upravna zadeva, kj
je bila pričeta z zahtevo št. 02112-43/2011-1,2,3 za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje,
parcelacije ii spremembe vrste rabe in upravna zadeva, ki je bila pričeta z zahtevo št. 02112-44/20111,2 za uvedbo postupka evidentiranja urejene meje parcele in spremembe vrste rabe se združijo v en
postopek pod št 02112-167/2011.
in
ODLOČBO
Gorenjska cesta 20, SI-4240 Radovljica, Slovenija
telefon: 04532 05 40, telefaks: 04 532 05 41, www.gu.gov.si, e-pošta: pisarna.guradogov.si
I
1. V katastraki obČini 2171 Doe se kot urejena evidentira meja (del meje):
paicele 194 s sosednjrnu parcelami 195/1 (se dotika), 195/2, 1984/1, 2014/5, 2014/1 (se dotika) m
192/1 (se dotika);
parcele 2014/5 s sosednjo parcelo 1984/1;
pärcele 2014/1 s soseclnjima parcelama 192/1 iii 717/1;
parcele 320/1 s sosedny trna parcelama 31911 m 319/2 (se dotika),
parcele 319/1 .s sosednjo parcelo 31912:
-
-
-
-
-
2 V katastrski. občim 2171 Dovje se v postopku evidentiranja parcelaoije ugotovijo naslednje
spremembe:
ukinjene parcele
319/1
715/2
t.-‘
717/1
20 14/1 /
nove parcele
319/4, 319/5
715/6,715/7
717/6,71717
2014/6, 2014/7
LI
3. GraliČni prikaz urejene nieje in stanja parcel po opravljení parcelaciji z označenimi
zemljiškokatastrskinii tokarni in ‘p nimi parcehuimi štcvilkami je obvezna priloga ternu aktu.
4. Stroškovpostopka ni.
Obrazložitev:
Dne 03 022011 so po pooblaščenern predstavniku geodetskega podjetja GEODET mženirmg d o o,
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljaria.na Obmoěni geodetski upravi Kranj vložile zahteve naslednje
stranice:
Copač Vesna je vložila zahtevo št 02112-3812011-1 za uvedbo postopka evidentirauja urejene meje
parcele 194 s sosednjnm parcelairu 195/1 (se dotika), 195/2, 1984/1, 2014/5, 20 14/1 (se dotika) m
192/1 (se dotika);
Direkcija RS za ceste je vložila zahtevo št. 02112-39/2011-1 za uvedbo postopka evidentiranja
urejene meje parcele 2014/5 s sosednjo parcelo 1984;
Občina Kranjska Gora je vložila zahtevo št 02112-40/2011-1,2 za uvedbo postopka evidentiranja
urejene rneje parcele 2014/1 s sosednjima parcelama 192/1 rn 717/1 m parcelacije parcele 2014/1,
Voga Franc je vložil zahtevo št 02112-41/2011-1,2,3 za uvedbo postopka evidenti.ranja urejene
meje parcele 717/l, parcelacije parcele 717/1 ‘n spremembe vrste rabe na parceli 717/1,
Jakelj Milena Cecilija je vložila zahtevo št 02112-42/2011-1,2,3 za uvedbo postopka evidentiranja,
urejene meje parcele 71.5/2, parcelacije parcele 715/2 m sprernernbe vrste rabe na parceh 71512,
Dovžan Jurij je vložil zahtevo t 02112-43/2011-1,2,3 za uvedbo postopka evidentiranja urejene
rneje parcele 320/l s sosednjima parcelama 319/l in 319/2 (se dotika), parcelacije parcele 319/1 m
sprernembe vrste rabe na parceli 319/1;
Občina Kranjska Gora je vložila zahtevo št 02112-44/2011-1,2 za uvedbo postopka evidentiranja
urejene meje parcele 319/2 s sosedijo parcelo 319/l iii spremernbe iřrste rabe na parceli 319/2.
-
-
-
-
-
-
-
Zahtevam je bil priložen elaborat, ki ga je, p6 .doi.očbh Zakona o evidentiranju nepremičnin ZEN
(Uradni list RS, št 47/2006, 65/2007-odločba US m 106/2010-ZDoh-2H), Prayi1nik o urejanju mej
ter sprenunjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradm list RS, št 8/200‘7 m
26/2007) u‘ Pravilrnka o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradm list SRS, št 41/82,
52/00-ZENDMPE m 47/06-ZEN), izdelalo geodetsko podjetje oz samostojnl podjetrnk GEODET
inžemring do o, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana Elaborat je potrdil odgovorm geodet Aleš
Grašek, inž.geod..
-
Ker je bilo ugotovljeno, da se zahteve v izreku sklepa opirajo na isto oz. podobno dejansko stanje In
isto pravno podlago, je gcodetska uprava po uradrd dolžnosti v skladu s 130. Členom Zakona ó
Gorenjska cestá 20, SI-4240 Radovljica, Slovenija
telefon: 045320540, telefaks: 04532 0541, www.gu.goy.si, e-pošta: pisama.guradogov.si
splošnem upravnem postopku ZUP (Uradrii list RS, št. 24/2006-u.p.b.
osnovi zahtev začne in vodi en sam postopek.
-
iii
nasl.) odločila, da se na
Navedbe glede parcel in zemljiško katastrskih točk v nadaljevanju se nanašajo na katastrsko občino
2171 Dovje, v kolikor katastrska občina ni posebej navedena.
V skladu z določili 28. iii 48. člena ZEN se postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije uvede
na zahtevo lastnika parcele. Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo
ugotovila, da je Dovžan Jurij, Jakelj Milena Ccciija, Voga Franc, Občina Kranjska Gora, Čopič
Vesna, Občina Kranjska Gora, Direkcija RS za ceste, ki so vložili zahteve, lastniki parcel 319/1,
319/3, 320/1, 715/2, 717/1, 2014/1, 194, 319/2, 2014/5.
V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je bil zahtevi priložen ustrezen elaborat, katerega vsebino
predpisujeta ZEN in Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem
katastru.
Iz elaborataje razvidno, da so kot stranice v postopku sodelovali:
parcele
192/l
319/l, 319/3, 320/1
194
.
3 19/2, 1984/2, 20 14/1
715/2
715/3, 717/l
195/l, 195/2
285/l
285/2, 1984/l, 2014/5
lastniki oz. upravljavci parcel
Juně Zima Kristina, Dovje 12, 4281 Mojstrana
DovžanJunij,Dovje32, 4281 Mojstrana
Knaflič Richard, Richard Knoller strasse 13, 5020 Salzburg, Austria, po
sklepu zaščasni zastopnik Boštjan Pristavec
Janosch Christine Mana, Funíkircbnerstrasse 7, 85221 Dachau, Nemčija
(Deutschland)
Knaflič Josef, A-5421 Adnet, Waidach 86, Austria po sklepu zašČasni
zastopnik Boštjan Pnistavec
Oblak Manija, Dovje 78,4281 Mojstrana
Turšič Vojka, Reška ulica 9, 1000 Ljubljana
Dernič Cecilija, Dovje 78, 4281 Mojstrana
Garza Tjaša Breda, Kropova ulica 23, 1000 Ljubljana
Čopič Vesna, Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana
Rabitsch Heidemarie, Fischergasse 70, 5020 Salzburg, Austnia po sklepu
zašČasrii zastopnik Boštjan Pristavec
Zima Anica,, U]ica Alojza Rabiča 1, 4281 Mojstrana
Občina Kianjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Gora, poobl.
Boštjan Pristavec
Jakelj Milena Cecilija, Kerenčičeva ulica 1, 9240 Ljutomer, poobl. Voga
Franc
Voga Franc, Dovje 9, 4281 Mojstrana
Tolar Janči, Dovje 8, 4281 Mojstrana
Janša Joško, Dovje 61, 4281 Mojstrana
Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, poobl. Ema Taljan
Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo preverila, ali je bila lastnikom
parcele, katere meja se je urejala, in lastnikom sosednjih parcel zagotovljena možnost udeležbe na
meinl obravnavi. Pri tem je ugotovila, cla so bite zgoraj navedene stranke na dan mejne obravnave
vpisane kot lastniki v zemljiški knjigi. Iz dokazil o vabljenju je razvidno, cla je bila vsem tem
lastnikom zagotovljena možnost udelezbe na mejni obravnavi.
Geodetska uprava je opravila preizkus vloge po 35., 51. in 160. členu ZEN iii ugotovila, da ni razlogov
za zavrženje oz. zavrnitev.
Gorenjska cesta 20, SI-4240 Radovljica, Slovenija
telefon: 04532 05 40, telefaks: 0453205 41, www.gu.gov.si, e-pošta: pisamaguradogov.si
Geodetska uprava je ugotovila, da je pogoj prvega odstavka 49. Člena ZEN izpolnjen, ker je de! meje
parcele, ki se je dotika novi dci meje, ki nastane z delitvijo, urejen v tem in predhodnem postopku
JDPOS 6112.
Parcelacija seje izvedla na zahtevo in pod pogoji, ki jih je navede! lastnik predmetne parcele.
V postopku je bilo ugotovljeno, da je bilo strankam Knaflič Josef, Knaflič Richard in Rabitsch
Heidemarie zaradi nujnosti postopka postaviti zaČasnega zastopnika. Le-taje bil postavljen s sktepom
št. 02112-167/2011-4 z dne 22.07.2011.
Solastnik parcele 194, KnafliČ Josef je pokojen. Zapuščinski postopek po pokojnem lastniku še ni
uveden. Solastnika parcele 194 KnafliČ Richard In Rabitsch Heidemarie živita na neznanih naslovih. V
postopku evidentiranja urejene meje je parcela 194 sosednja. Zaradi nujnosti dokonČanja postopka
vzdrževanja zemljiškega katastra je bil neznanim dedičem / solastnikoma parcele 194 na podlagi 4.
odstavka 51. člena ZUP s sklepom števiika 02112-167/2011-4 z dne 22.07.2011 postavljen zaČasni
zastopnik Boštjan Pristavec, Log 26,4280 Kranjska Gora.
Vse zgoraj navedene stranice so na mejni obravnavi v zapisniku št. R-198/2010 zakljuČenem dne
20.12.2010 podpisale izjavo o strinjanju s potekom predlagane meje z izjemo:
Juně Zima Kristina, KnafliČ Richard, Janosch Christine Mana, Knaflič Josef, Oblak Marija, Turšič
Vojka, Garza Tjaša Breda, Čopič Vesna, Rabitsch Heidemarie, Zima Anica, kj se mejne obravnave
niso udeležili
Za stranke, Id se mejne obravnave niso udeležile, je v elaboratu ureditve meje priloženo popolno
dokazito, da je bilo vabilo na mejno obravnavo oddano na pošto tako, da je bilo lastniku omogočeno,
da gaje prejel vsaj osem dni pred datumom izvedbe mejne obravnave.
Geodetska uprava je stranke, ki na mejrii obravnavi niso bite prisotne, skladno s 36. členorn ZEN
povabila k izjavi o poteku predlagane meje. Dne 26.07.2011 je geodetska uprava v določenem roku iz
poziva prejela izjavo št. 02112-167/2011-3 Knistine Zima Juně, Christine Janosch in Boštjaim
Pristavca zaěasnega zastopnika za Knaftič Josef, Knaflič Richard In Rabitsch Heidemarie o strinjanju s
potekom predlagane meje.
Geodetska uprava je po preteku doloČenega roka iz poziva ugotovila, da Garza Tjaša Breda, Oblak
Marija, TuršiČ Vojka, Zima Anica in Copič Vesna niso podale izjave o strinjanju s potekom
predlagane meje. Kljub ternu je strinjanje navedenih straiik s potekom predlagane rneje izkazano In
sicer v skladu z drugim odstavkom 36. člena ZEN, ker se stranke v roku 15 dni od vroČitve vabila k
izjavi o poteku predlagane mcje o poteku le-te niso izjavile, kljub ternu, da jim je bilo vabilo pravilno
vročeno In so bile v vabilu opozorjene na pravne posledice.
Geodetska uprava je preverila, ati podatki o mejah, novih delih mej In parceiah omogoČajo njeno
evidentiranje ter ugotovila, daje ta pogoj i2polnjen.
Za postopek vpisa spremernbe podatkov o vrsti rabe, kulturi In razredu bo izdano obvestilo po
dokonČnosti te odločbe.
V upravnem postopku niso nastali stroški postopka v smislu določil 113. člena ZUP.
Sklep je izdan na podlagi 3. odstavka 130. Člena ZUP.
OdloČbaje izdana na podlagi 40. In 52. Člena ZEN In 118. Člena ZUP.
Gorenjska cesta 20, SI-4240 Radovljica, Slovenija
telefon: 04532 0540, telefaks: 04532 0541, www.gu.gov.si, e-pošta: pisarna.gurado®gov.si
Po dokonČnosti te odločbe bo geodetska uprava evidentiraia urejeno mejo in nov dci meje kot urejen
dci meje v zemljiškem katastru in izdala obvestilo o površinah parcel, ki imajo mejo urejeno in novih
parcel.
Taksa za viogo po tarifni števitki 1 Zakona o upravnih taksah ZUT (IJradni list RS, št. 106/2010u.p.b.) v znesku 3,88 € in za sklep ter odločbo po tarifni številki 3 ZUT v znesku 15,49 €je plačana.
-
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep in odločbo je dovoljena pritozba v roku 15 dni od prejema. O pritozbi odloča
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Pritozbo se izroči neposredno au
pošije po pošti Območni geodetski upravi Kranj, Geodetska pisarna Jesenice, Gorenjska cesta 20,
4240 Radovljica. Na naslovu te območne geodetske uprave se lahko poda pritožba tudi ustno na
zapisnik. Ce je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispeia pravoČasno, Če je oddana
na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki
2 Zakona o upravnih taksah ZUT (lJradni list RS, št. 106/2010-u.p.b.) v znesku 16,81 €.
-
Taksa se Iahko plača z nakazilom na račun št. S156 0110 0100 0315 637, sklic št. 11 25127-711100200002011 au v pristojni geodetski pisami oziroma ObmoČni geodetski upravi (v gotovirii au s
plačitno/kreditno kartico Activa, American Express, Diners, Eurocard/Mastercard, Visa). Če bo taksa
plačana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog
BNO2, obdelan s strani banke/pošte aH izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev v breme računa
Uprave zajavna plačila RS au banke au spletno potrdilo o opravljenem plačilu (Klik, Abanet, SKBnet,
Bankanet, ...)‘ iz katerega sta razvidna datum in ID plačila).
Priloa: Graflčrii prikaz.
Postopek vodil:
EP V,
AmljČ
oddc
ki kataster
Vročiti
1. Demič Cecilija, Dovje 78,4281 Mojstrana osebno
2. Direkeija RS za cest; TrŽaška cesta 19, 1000 Ljubljana - osebno
3. Dovžan Jurij, Dovje 32,4281 Mojstrana osebno
4. Garza Tjaša Breda, Kropova ulica 23, 1000 Ljubljana - osebno
5. Jakelj Milena Cecilija, KerenČičeva ulica 1, 9240 Ljutomer osebno
6. Janosch Christine Mana, Funfkircbnerstrasse 7, 85221 Dachau, Nemčija (Deutscbland)
7. Janša Joško, Dovje 61,4281 Mojstrana osebno
8. Juně Zima Kristina, Dovje 12, 4281 Mojstrana osebno
9. Boštjan Pristavec, Log 26,4280 Kranjska Gora
10. Oblak Marija, Dovje 78, 4281 Mojstrana osebno
11. Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Gom - osebno
12. Tolar Janči, Dovje 8, 4281 Mojstrana osebno
13. Turšič Vojka, Reška ulica 9, 1000 Ljubljana osebno
14. Voga Franc, Dovje 9, 4281 Mojstrana osebno
15. Zima Anica, Ulica Alojza Rabiča 1,4281 Mojstrana - osebno
16. ČopiČ Vesna, Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana osebno
17. Dokumentarno gradivo, tu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gorenjska cesta 20, SI-4240 Radovljica, Slovenija
telefon: 04532 0540, telefaks: 04 532 05 41, www.gu.gov.si, e-pošta: pisarna.guradocgov.si
PRILOGA k odoěbi št. 021 124 67/20h15
Ko
GRAFICM PWKAZ
corenjska cesta 20, SI 4240 Radovljica, slovenija
telcfofl Q45320540 telefaks 04 53205 4l
c-pošta;
l7lDovie
2
WPOS 6230
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
REPUBLIKA SLOVENUA
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENLJE
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA KRANJ
Geodetska pisarna Jesenice
K.o.: 2171 Dovje
IDPOS: 6230
Številka dokumenta: 02112-167/2011-10
Datum izdaje: 02.09.2011
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj izdaja na podlagi 30. člena
Zakona o geodetski dej avnosti ZGeoD- 1 (Uradni list RS, št. 77/2010) po uradni dolžnosti
-
v postopku VZDRŽEVANJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA naslednje
OBVEST]LO
V zemljiškem katastru v katastrski občini 2171 Dovje so bile evidentirane naslednje spreinembe:
Stanje pred si )remembo:
Štev.PL
Parcela
1574
2014/1
Skupaj:
VR / ZPS
cesta
Katr.
Bonit.toč.
O
Površ. in2
4200
4200
Parcela je
-
Stanje po spremembi:
Štev.PL
Parcela
VR / ZPS
Kat.r.
Bonit.toč.
Površ. m2 Parcela je
1574
2014/6
cesta
O
147 urejena
1574
2014/7
cesta
O
4053
Skupaj:
4200
(PL posestni list, VR vrsta rabe, ZPS zeniijišče pod stavbo, Kat.r. katastrski razred)
-
-
-
-
-
Ukinjena parcela: 2014/1.
Obrazložitev:
Sprememba podatkovje bila v evidenco zemljiškega katastra vpisana dne: 02.09.2011.
Ostale spremembe so bile evidentirane na podlagi odločbe št. 02112-167/201 1-2, ki je postala
dokončna dne 31.08.2011.
To obvestiloje izdano na podlagi 1. odstavka 132. člena iii 10. odstavka 160. člena ZEN.
Obvestilo pripravil: Andrej Černe
višjsvetova1ec
Gorenjska cesta 20, SI-4240 Radovljica, Slovenija
telefon: 04 532 05 40, telefaks: 04 532 05 41, www.gu.gov.si, e-pošta: pisama.guradogov.si
4
Poslati navadno:
1. Občina Kranjska Góra, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Gora
Po elektronski poti:
2. Okrajno sodišče Zemljiška knjiga
Odložiti v:
3. Dokurnentarno gradivo, tu
-
Gorenjska cesta 20, SI-4240 Radovljica, Slovenija
te‘efon: 0453205 40, telefaks: 04 53205 41, www.gu.gov.si, e-pošta: pisarna.guradogov.si
29.1.2015-12:46
I
VRBOVNO SOBISCE
REPtFBLIKE SLOVENIJE
Informacijski sistem eZK
Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 29.1.2015
-
12:46:09
Nepremičnina
tip neprenličnine:
vir ID znaka:
ID znak:
1 zemljiška parcela
1 zemljiški kataster
2171-2014/6-0
-
-
parcela št. 2014/6 k.o. 2171
-
DOVJE (ID 6145578)
Plombc:
Z nepremičnino nipovezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kaleri še nipravnomočno odločeno.
Dsnpvni pravni »obžal nepremičnine:
ID osnovnega položaja:
15236676
vrsta osnovnega položaja: 101 vknjižena lastninska pravica
delež:
l/l
imetnik:
1. matična števiíka: 5874327000
firma! naziv:
OB CENA KRANJSKA GORA
naslov:
Kolodvorska ulica OO1B, 4280 Kranjska Gora
-
začetek učinkovanja vpisa imetnika 04.03.20 13 14:02:44
omejitve:
ID oinejitve
15507949
Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrslni red ugolovi na podlagi dodatnih opisov pri
posamezni izvedeni pravici au zaznambi.
čas začetka učinkovanja
04.03.2013 14:2 1:09
vrsta
609 zaznamba javnega dobra
-
Podrobni nodatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
ID pravice /zaznambe
15507949
04.03.2013 14:21:09
čas začetka učmkovanja
vrsta pravice / zaznambe
609 zaznambajavnega dobra
glavna nepremičnina:
parcela št. 1986/0 k.o. 2171 DOVJE (ID 237581)
podatki o vsebini pravice I zaznambe
Občina Kranjska Gora, Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve
organ, kj vodi postopek
478/75-7/2010-BK
opr. št. postopka
dodatni opis:
Na podlagi Odbočbe Občine Kranjska Gora, Službe za splošne in premoženjsko pravne zadcve št. 478/75-7/2010-BK z
dne 11.4.2011, se zaznarnuje grajeno javno dobro.
zveza ID osnovnega pobožaja:
15236676
-
-
-
pravice/ zaznambe pri izvedeni pravici I zaznambi:
Priiziedenipravici Izaznambi ni vpisana nobena pravica au pravno dejslvo
stran 1 od 1