Načini ocenjevanja

Comments

Transcription

Načini ocenjevanja
Načini ocenjevanja
Minimalni standardi znanja opredeljujejo znanja, ki so potrebna za napredovanje v naslednji razred. Učenec, ki
jih doseže, je pozitivno ocenjen. Ravnanje v primerih, ko vsi minimalni standardi niso doseženi, je stvar presoje
učitelja/učiteljice.
Standardi znanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih so povezani s temeljnim znanjem, ki naj bi ga učenci
dosegli ob koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Ustno ocenjevanje
Taksonomska kategorija
Področje spremljanja:



Osnovna in konceptualna znanja
Pojmi in postopki
Komunikacijska znanja
Problemsko znanje
Proceduralna znanja
Problemska znanja:
Kriteriji spremljanja







poznavanje obsega pojmov
hitrost/točnost odziva
razlaga pojmov
izražanje v matematičnem jeziku(terminologija, simboli)
opisovanje dejstev
povezovanje znanj
smiselnost in logičnost utemeljevanja







razumevanje problemske situacije
iz situacije izlušči potrebne elemente
utemeljuje z uporabo matematičnega znanja
izražanje v matematičnem jeziku (terminologija, simbolika)
pravilnost in natančnost zapisov
poznavanje obsega pojmov
hitrost/točnost odziva
Ustno ocenjevanje znanja:
50 % minimalni standard, 50 % standard
OCENA
NEZADOSTNO
ZADOSTNO
DOBRO
PRAV DOBRO
ODLIČNO

























KRITERIJI OCENJEVANJA (uporabljena Gagnejeva taksonomija)
ne pozna osnovnih pojmov, postopkov in terminologije
pozna osnovne pojme, definicije, postopke in izreke
prepozna pojme
pozna osnovne pojme, definicije, postopke in izreke
prepozna pojme pozna osnovne matematične pojme in dejstva
izvaja rutinske postopke
uporablja pravila in obrazce
rešuje preproste naloge z malo podatkov
pozna osnovne pojme, definicije, postopke in izreke
prepozna pojme pozna osnovne matematične pojme in dejstva
izvaja rutinske postopke
uporablja pravila in obrazce
rešuje preproste naloge z malo podatkov
uporablja (ne prikliče) kompleksne postopke in pravila
utemelji izbiro postopka in izvedbo
pozna osnovne pojme, definicije, postopke in izreke
prepozna pojme pozna osnovne matematične pojme in dejstva
izvaja rutinske postopke
uporablja pravila in obrazce
rešuje preproste naloge z malo podatkov
uporablja (ne prikliče) kompleksne postopke in pravila
utemelji izbiro postopka in izvedbo
uporabi znanje v novih situacijah
kombinira pravila in pojme v novih situacijah
reši naloge, kjer uporaba procedure ni poznana
Pisno ocenjevanje
4 pisni preizkusi (po 45 minut), neocenjevalno preverjanje pred vsakim pisnim preizkusom (45 min) in analiza preverjanja.
Analiza po vsakem preizkusu (45 minut): ugotovitev “močnih točk” in pomanjkljivosti; analiza različnih poti
reševanja,vzročna analiza dosežkov, samoocena.
Zgradba pisnega preizkus znanja:
a) glede na standarde znanja: naloge zajemajo približno
Standard
Minimalni standardi
Standardi 3. vio
% točk
50% točk
50% točk
b) glede na taksonomske stopnje po Gagnejevi taksonomiji (raven znanja): delež pos. taks. kategorij se spreminja in ni enak
za vse preizkuse
Taks. kategorija
I. Osnovno in konceptualno znanje
II. Proceduralno znanje
III. Problemsko znanje
Delež (%)
40
40
20
c) glede na vrsto doseženega znanja (tipi znanj): pojmi in postopki, komunikacijska znanja, problemska znanja
Ocenjevalna lestvica – okvirno, meje se lahko tudi spustijo oz. dvignejo glede na zahtevnost snovi (do 5 %)
ocena
zadostno 2
dobro 3
prav dobro 4
odlično 5
odstotki (%)
45 – 59
60 – 74
75 – 89
90 - 100
MERILA ZA OCENJEVANJE PREZENTACIJ
Ocenjevalna lestvica
Merila
Točke
Vsebina
Odlično
4
Predstavljena v celoti
ter smiselno
razširjena.
S primeri praktične
rabe in z morebitnimi
ekonomskimi učinki.
Prav dobro
3
Predstavljena
76% - 100%
Dobro
2
Zadostno
1
Nezadostno
0
Predstvljena
61% - 75 %
Predstavljena
50% - 60 %
Predstavljene
manj kot 50 %
vsebine. Stavki so
večinoma
nesmiselni.
Brez logičnega
sosledja, po
načelu »kopiraj –
prilepi« brez
navedenih virov.
Zgradba
/
/
V logičnem
sosledju
V logičnem
sosledju, vendar z
manjšimi
napakami
Grafična
podpora
Smiselna uporaba
ustreznih grafikonov,
ki prikazujejo odnos
bistvenih količin,
bistvo je povdarjeno,
ustrezen izbor
kakovostnega
slikovnega gradiva, ki
povdarja bistvo.
Grafikoni so
prisotni, vendar
slabi,
bistvo je
povdarjeno,
ustrezen izbor
kakovostnega
slikovnega
gradiva, ki
povdarja bistvo.
Bistvo je
povdarjeno in
opremljeno s
slikovnim
materialom
Bistvo je
povdarjeno
Bistvo ni
povdarjeno.
Predsatvitev
Učenec navaja kaj
predstavlja, razlaga,
utemeljuje, kritično
presoja, pove, na
katere probleme je
naletel in predstavi
rešitve.
Prezentacija služi kot
opora predstavitvi.
Učenec navaja
kaj predstavlja,
razlaga.
Prezentacija
služi kot opora
predstavitvi.
Učenec si pri
predstavitvi
pomaga s
prezentacijo.
Predstavi bistvo.
Učenec bere s
prezentacije.
Učenec
prezentacije ne
predstavi.
Viri
/
/
/
Vsi viri so
navedeni in
navedeni pravilno.
Viri niso navedeni.
Točkovnik
Ocena
nzd (1)
zd (2)
db (3)
pdb (4)
odl (5)
Točke
0–6
7–8
9 – 10
11 – 12
15 -13
MERILA ZA OCENJEVANJE PREISKOVALNIH NALOG
Ocenjevalna lestvica
Merila
Točke
Odlično
4
Prav dobro
3
Dobro
2
Zadostno
1
Nezadostno
0
Tip vprašanj
Odprti
Pol odprti
Zaprti
/
Učenec ne opravi
naloge.
Hipoteze
(pričakovanja)
Ustrezno oblikovana
Slabo
oblikovana.
/
/
Ni hipoteze.
Teoretični del
Navedena vsa
potrebna orodja za
preiskavo (obrazci,
definicije, postopki),
opis preiskave.
Uporabljeni ustrezni
grafikoni in tabele.
Navedena vsa
potrebna orodja
za preiskavo
(obrazci,
definicije,
postopki), opis
preiskave.
Grafikoni in
tabele imajo
manjše napake.
Navedena vsa
potrebna orodja
za preiskavo
(obrazci,
definicije,
postopki), opis
preiskave.
Potrebna orodja
so navedena
pomanjkljivo, opis
preiskave je slab.
Opis ne zadeva
vprašanja.
Razprava in
zključki
Analiza in sinteza,
kritična ocena,
umestitev v
praktično rabo (če je
mogoče).
Zaključki pravilni
glede na zastavljeno
vprašanje.
Analiza in
smiselni
zaključki.
Zaključki
pravilni glede na
zastavljeno
vprašanje.
Smiselni zaključki.
Zaključki pravilni
glede na
zastavljeno
vprašanje.
Povzetek.
Ni zaključkov.
Predsatvitev
Učenec navaja kaj
predstavlja, razlaga,
utemeljuje, kritično
presoja, pove, na
katere probleme je
naletel in predstavi
rešitve.
Prezentacija služi kot
opora predstavitvi.
Učenec navaja
kaj predstavlja,
razlaga.
Prezentacija
služi kot opora
predstavitvi.
Učenec si pri
predstavitvi
pomaga s
prezentacijo.
Predstavi bistvo.
Učenec bere s
prezentacije.
Učenec
prezentacije ne
predstavi.
Terminologija
/
/
Uporabljena
ustrezna
terminologija.
Terminogoija ima
manjše napake.
Matematična
terminologija ni
uporabljena.
Viri
/
/
/
Vsi viri so
navedeni in
navedeni pravilno.
Viri niso navedeni.
Točkovnik
Ocena
nzd (1)
zd (2)
db (3)
pdb (4)
odl (5)
Točke
0–9
10 – 12
13 – 16
17 – 19
20 -23

Similar documents