Projekt ŽIVA DEDIŠČINA, Vrtec O.Ž. Slovenska Bistrica

Comments

Transcription

Projekt ŽIVA DEDIŠČINA, Vrtec O.Ž. Slovenska Bistrica
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.O
PROGRAM SENZIBILIZACIJE
Projekt
ŽIVA DEDIŠČINA
NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
nosi v sebi bogastvo znanj, ki smo jih kot kultura izoblikovali skozi razvoj in modrost narave, ki
se prav tako skozi tisoče in tisoče let spreminja in razvija ter išče najbolj učinkovite in
ekonomične načine bivanja. Kar v modernem času, ko se soočamo s potrebami ekološkega in
trajnostnega razvoja, postaja vse bolj nujna vrednota.
Koraki, ki so jih prehodili naši predniki, puščajo zakladnico znanj in izkušenj. Uporabimo jih pri
delu z mladimi.
POUČEVANJE SKOZI DEDIŠČINO
Za vzgojiteljice vrtca (v nadaljevanju projekta tudi za učitelje, starše in partnerje v projektu) je
organizirano dodatno izobraževanje Tečaj senzibilizacije na katerem se udeleženci seznanijo
z novimi metodami dela, ki vključujejo dediščino pokrajine. Spoznajo nov pristop k vzgoji in
poučevanju, ki obravnava človeka in naravo na celosten način.
Tečaj senzibilizacije o subtilnih razsežnostih narave, ustvarjalnem pristopu do dediščine =
učenje skozi dediščino in celostnem doživljanju človeka in prostora razvija občutljiv odnos do
okolja. Senzibiliziran človek nastopa kot sodelavec narave, ki s svojo dejavnostjo naravne
danosti nadgrajuje.
S programom dosegamo večjo ustvarjalnost otrok in njihovo povezanost z dediščino domače
pokrajine. Naučijo se odkrivati in prepoznavati svoje sposobnosti in ustvarjalne potenciale –
saj so prav oni gradniki bodočega razvoja in prav tako lepote in posebnosti v domačem kraju
ter pristnega stika z okoljem. Mladi se naučijo, kako vrednote domačega kraja podoživeti in
jim skozi ustvarjalnost dati novo obliko in uporabnost.
1. Nove metode dela z dediščino vzgojiteljice uporabijo pri svojem delu s skupinami
otrok in razvijejo individualni pristop k izbrani temi naravne in kulturne dediščine.
Tako obravnavane teme izzidejo v publikaciji – TURISTIČNI VODNIK PO POKRAJINI. s
prevedenim povzetkom posamezne teme v angleškem jeziku.
2. Drugi sklop aktivnosti je vezan za gastronomijo pokrajine, za tipične vonjave in okuse,
za znanja naših babic in prababic o prehrani, ko so ljudje vse potrebno pridelali v
svojem okolju. Otroci pod vodstvom vzgojiteljic in ob pomoči staršev, starih staršev in
drugih zbirajo recepte tipičnih jedi pokrajine. Rezultat: unikatno vendar preprosto
oblikovana publikacija – ZBIRKA TIPIČNIH RECEPTOV KOT SPOMINEK v slovenskem in
angleškem jeziku.
PREPOZNAVANJE IDENTITETE POKRAJINE IN PREZENTIRANJE NAVZVEN
Osveščenost in prepoznavanje danosti naravne in kulturne dediščine oblikuje identiteto
pokrajine.
Evropska naravna in kulturna dediščina sta temeljni razpoznavnosti evropskega turizma.
Agenda za trajnostni in konkurenčni evropski turizem (2007) temelji na kakovosti življenja
lokalnega prebivalstva in turistov, kakovosti dela, ohranjanja naravne in kulturne dediščine
idr.
Prepoznavanje krajevnih posebnosti in njihova prezentacija prispeva k prepoznavnosti
pokrajine in predstavlja glavno prednost v medkulturnem dialogu.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.O
PROGRAM SENZIBILIZACIJE
Tudi na področju LAS-a prepoznavamo naše posebnosti. Iz naravnih in kulturnih spomenikov,
pa tudi iz navidezno preprostih stvari lahko naredimo zgodbo, ki pove veliko o pokrajini
njenim obiskovalcem - turistom in ne le njim, ampak tudi domačinom.
Identiteta pokrajine se odraža v sledeh razvoja in bogati naravni dediščini. Domači kraj
poznamo, vendar ga lahko doživimo veliko bolj poglobljeno, kot smo tega vajeni.
Ko se zavemo svojih korenin se tudi lažje in bolj prepričljivo umestimo v globalizacijske trende
in v njih tvorno in samozavestno sodelujemo.
Poleg tega z rezultati ustavrjalnega dela vzgojiteljic, otrok in partnerjev v projektu (Turistični
vodnik, spominek - zbirka receptov iz domače pokrajine) posredujemo sporočilo o pomenu
dediščine širšemu okolju.
ŽIVLJENJE USKLAJENO Z DANOSTIMI DOMAČEGA OKOLJA
pomeni tudi učinkovito samooskrbo v pokrajini, ki omogoča zdravo prehrano otrok in na drugi
strani spodbuja pridelavo zdrave prehrane v pokrajini. S tem prispevamo k vzgoji za zdrav
način življenja in k prepoznavanju in spoštovanju lokalnih posebnosti pri otrokih in njihovih
starših. Ob gojenju zelišč in dišavnic za različne čaje in sušenju pridelkov iz okoliških kmetij
otroci opazujejo in spoznavajo naravne procese ter se seznanijo s pomenom samooskrbe.
POVEZOVANJE RAZLIČNIH PODROČIJ, STAROSTNIH SKUPIN IN VSEBIN
Z vključenostjo vzgojiteljic, ki v okviru izobraževanja pridobijo nova znanja in jih uporabijo pri
delu s skupinami otrok, dosegamo širok krog prebivalstva.
32 vzgojiteljic – 600 otrok – 1200 staršev – 2400 starih staršev sodeluje neposredno v
programu. Poleg tega je v krogu partnerstev neposredno vključenih še 850 ljudi. Program
vključuje različne skupine, poleg glavne skupine vzgojiteljic, otrok in staršev še učitelje
osnovnih šol, animatorje v muzeju, mentorje turističnih krožkov, predstavnike različnih
društev, kmete, turistične delavce, varovance delavnic pod posebnimi pogoji, ustvarjalce
domače in umetne obrti…
Širše se v izvajanje aktivnosti vključujejo še starejši občani kot posamezniki in v okviru
organizacij (Dom starejših občanov Poljčane, Center starejših Metulj, Društvo upokojencev) s
čimer dosegamo prenos znanj in izkušenj med generacijami - medgeneracijsko učenje in zelo
širok krog prebivalstva.