vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in vpis v absolventski

Comments

Transcription

vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in vpis v absolventski
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija
VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 NA VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA
Roki vpisov:
KDO
OD
DO
OPOMBE
ŠTUDENTI, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE
ZA NAPREDOVANJE
17. 8. 2015
(ponedeljek)
18. 9. 2015
(petek)
Vsa navodila v zvezi z vpisom
najdete na AIPS-u.
ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO V
ABSOLVENTSKI STAŽ
17. 8. 2015
(ponedeljek)
4. 9. 2015
(petek)
Vsa navodila v zvezi z vpisom
najdete na AIPS-u.
ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO V
ABSOLVENTSKI STAŽ NA PODLAGI
POZITIVNE ODLOČBE KOMISIJE ZA
ŠTUDENTSKE ZADEVE UM FERI
31. 8. 2015
(ponedeljek)
4. 9. 2015
(petek)
Rezultati bodo objavljeni v
AIPSU. Vpisna dokumentacija je
enaka kot pri ostalih študentih.
ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO NA
PODLAGI ODLOČBE KOMISIJE ZA
ŠTUDENTSKE ZADEVE UM FERI
- izjemni vpis v višji letnik
- ponavljanje letnika
Predvidoma v zadnjem tednu
meseca septembra.
Rezultati bodo objavljeni v
AIPSU. Vpisna dokumentacija je
enaka kot pri ostalih študentih.
Vpisna dokumentacija:
Po opravljenem elektronskem vpisu (preko svojega AIPS računa), vpisni list natisnite in ga skupaj s
prilogami pošljite v Referat za študentske zadeve (Smetanova ulica 17, 2000 Maribor) ali pa vpisno
dokumentacijo prinesite v času uradnih ur, vsak delovnik od 11. do 13. ure.
Vpisna dokumentacija mora vsebovati:
- datiran, lastnoročno podpisan in izpolnjen elektronski vpisni list (vpisani morajo biti tudi
izbirni predmeti),
- študentsko izkaznico,
- soglasje koordinatorja za zamenjavo izbirnega predmeta (samo v primeru, če v okviru
izbirnosti izbirate izbirni predmet drugega študijskega programa, ki ga ni na predmetniku –
predmetniki so objavljeni na http://feri.um.si/studij/programi/)
- kuverto formata A5 z nalepljeno znamko v višini 0,92 EUR (za priporočeno pismo) in
napisanim vašim naslovom bivališča.
Vpisnina znaša 19,40 EUR in jo boste plačali po opravljenem vpisu na osnovi prejetega računa!
W: feri.um.si | E: [email protected] | T: 02 220 7000 | F: 02 220 7272 | TRR: 01100 6090106039 | ID: SI71674705
POMEMBNO:
Prosim, preberite si Splošne pogoje plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UM
http://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/Strani/default.aspx
Izbirni predmeti:
Prosim upoštevajte, da morate ob vpisu v višji letnik, skladno s predmetnikom, izbrati tudi izbirne
predmete. Pri izbiri obvezno upoštevajte:
- stopnjo in način študijskega programa (visokošolski strokovni, univerzitetni ali magistrski) –
npr. študenti prve stopnje ne morejo izbrati predmetov iz programov druge stopnje in
obratno;
- semester izvajanja predmeta, v katerem se lahko predmet izvaja – npr. predmetov zimskega
semestra ne morete izbirati kot predmete poletnega semestra;
- število ECTS – izbrani predmet mora imeti najmanj takšno število ECTS kot je navedeno v
predmetniku, lahko tudi več;
- (morebitne) pogoje za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti izbirnega
predmeta, ki so navedeni pri vsebini predmeta.
Nabor predmetov:
- Izbirnost med članicami Univerze v Mariboru
Nabor predmetov se nahaja na AIPSU, v Katalogu študijskih programov in učnih enot
(https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp). Pri predmetih je v stolpcu »izbira« označeno, ali
je predmet ponujen v izbiro študentom drugih fakultet, v stolpcu »kvota« pa je navedena
omejitev glede števila študentov, ki lahko izberejo predmet.
- Izbirnost med študijskimi programi FERI
V primerih, ko študijski program to omogoča (kar je navedeno kot razlaga pri posameznem
sklopu pri elektronskem vpisu), če predmeta ni že na seznamu predmetov pri elektronskem
vpisu pri ponujenih izbirnih sklopih, in študent želi izbrati predmet iz drugih študijskih
programov FERI, si lahko vsebine le-teh ogleda na AIPSU, v Katalogu bolonjskih predmetov.
Pri izbiri predmeta upoštevajte zgoraj navedene omejitve. Vpisni dokumentaciji obveznosti
priložite podpisano soglasje mentorja (najdete ga v prilogi).
Skupna vrednost ECTS določenega letnika mora obsegati najmanj 60 ECTS, posameznega semestra
najmanj 30 ECTS.
Rok ureditve vpisa:
Vpisno dokumentacijo Vam bomo v roku petih delovnih dni vrnili po pošti, zato Vas prosimo, da k
vpisni dokumentaciji priložite pisemsko ovojnico formata A5 s poštno znamko v znesku 0,92 EUR ter
izpisanim
Vašim
naslovom
(primer
pravilno
izpolnjene
pisemske
ovojnice
http://www.posta.si/pravilno-naslavljanje). Vpisno dokumentacijo Vam bomo tako priporočeno
poslali na vaš naslov.
Vsem študentom bomo k vpisni dokumentaciji priložili šest potrdil o vpisu in dve potrdili o
opravljenih izpitih.
Želimo Vam uspešen študij!
Lep pozdrav.
Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.
2/3
3/3

Similar documents