ldn pš ljubno 2015-2016 - Osnovna šola AT Linharta Radovljica

Comments

Transcription

ldn pš ljubno 2015-2016 - Osnovna šola AT Linharta Radovljica
OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA
RADOVLJICA
PODRUŽNICA LJUBNO
LETNI DELOVNI NAČRT
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Ljubno, september 2015
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
1. UVODNI DEL
Osnove za delovni načrt OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Podružnice Ljubno so
vsebovane v šolski zakonodaji in predpisih ter delovnem načrtu matične šole.
VODJA PODRUŽNICE: Metka Urh
Vzgojno-izobraževalno delo bomo izvajali po obveznem predmetniku in predpisanem učnem
načrtu za delo osnovne šole.
Kulturni, naravoslovni, športni, tehniški dnevi ali družbeno-potrebno delo so sestavni del
vzgojno-izobraževalnega dela. Zasnovani so medpredmetno in se med seboj dopolnjujejo ter
prepletajo. Organizirani so za vse učence. Izvajali jih bomo vse leto po šolskem koledarju in
v povezavi z družbenim okoljem.
Organizirali bomo obvezne dejavnosti ob pouku v skladu z našimi pogoji in možnostmi. Vsak
učenec bo imel poleg dejavnosti rednega programa na voljo še vključevanje v delo oddelčne
skupnosti, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, sodelovanje pri
pevskem zboru, športno-kulturnih dejavnostih in druge organizirane dejavnosti v sodelovanju
z zunanjimi izvajalci.
Vzgojno-izobraževalno delo bomo organizirali tako, da se bodo prepletale in povezovale
obremenilne in sprostitvene dejavnosti.
V razširjenem programu bomo izvajali:
 šolo v naravi s poukom plavanja za učence 5. razreda in šolo v naravi za učence 3.
razreda,
 tečaj rolanja,
 v izvedbi Plavalnega kluba Radovljica bomo omogočili učencem 1., 2. in 3. razreda
plavalni tečaj pri urah športne vzgoje,
 kolesarski izpit za učence 5. razreda.
V pouk bomo uvajali sodobne metode in oblike dela.
Učence bomo navajali na odgovoren in ustvarjalen odnos do dela.
Razvijali bomo humane odnose med učitelji in učenci v razredu in šolski skupnosti.
Učenci 1. razreda bodo sprejeti s programom, ki so ga skupaj z učiteljicami pripravil učenci
PŠ Ljubno.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi in usmeritvami programa Zdrave šole.
2
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
Posamezni razredi so si zastavili naslednje naloge:
1. razred: opisno ocenjevanje, opismenjevanje, uvajanje elementov nivojskega pouka,
uvajanje integriranih dni, z igrami in različnimi sodobnimi metodami in oblikami razvijati vrsto
otrokovih veščin in spretnosti, računalniško opismenjevanje, bogatenje otrokovega
besednega zaklada; poteka tudi izbirni predmet učenja tujega jezika- angleščine,
2. razred: opisno ocenjevanje, opismenjevanje, uvajanje skupinskih oblik dela,
individualizacija, diferenciacija, razvijanje kreativnosti, računalniško opismenjevanje,
projektno delo, zgodnje učenje tujega jezika –angleščine, sožitje in sobivanje dveh generacij,
3. razred: številčno ocenjevanje, opismenjevanje, branje z razumevanjem, poštevanka,
računanje do 100 s prehodom, vzgojni predmeti – nadgradnja, plavalni tečaj, socializacija
učencev, navajanje na samostojnost (domače naloge, potrebščine za pouk…), obiskovanje
knjižnice, računalniško opismenjevanje, zgodnje učenje tujega jezika – angleščine,
4. razred: uspešnost na tekmovanjih, razvijanje celovite otrokove osebnosti, povezovanje
šole z ožjim in širšim okoljem, računalniško opismenjevanje, skrb za urejeno in čisto učilnico,
izvedba izbirnega predmeta – športa,
5. razred: skrb za urejeno in čisto okolje, opravljanje kolesarskega izpita s sodelovanjem
aktiva tehnične vzgoje, razstavljanje likovnih izdelkov v učilnici in na hodniku, računalniško
opismenjevanje, sodelovanje na različnih natečajih in tekmovanjih, izvedba izbirnega
predmeta – športa.
LUM:
 ogledi razstav v galeriji za učence od 1. do 5. razreda
 sodelovanje na natečajih in priložnostnih razstavah
GUM:
 sodelovanje z Glasbeno šolo Radovljica, obisk glasbenika
SPO; NIT; DRU:
 sodelovanje s Policijo Radovljica za učence od 1. do 5. razreda,
 sodelovanje z zobozdravstveno službo za učence od 1. do 5. razreda,
 sodelovanje s starši, ki predstavljajo svoj poklic.
3
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
2. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Podružnica Ljubno je v sestavi matične šole A. T. Linharta Radovljica. Pouk se odvija v treh
oddelkih:
 čisti oddelek: 1. razred
V oddelku poučuje Majda Ješe SLO, MAT, LUM, GUM, SPO IN ŠPO, izbirni predmet
angleščino poučuje Manca Trojar.
 čisti oddelek: 2. razred
V oddelku poučuje Katarina Hrastnik SLO, MAT, LUM, GUM, SPO IN ŠPO,
angleščino poučuje Manca Trojar.
 čisti oddelek: 3. razred
V oddelku poučuje Sabina Jeklar SLO, MAT, LUM, GUM, SPO IN ŠPO,
angleščino poučuje Manca Trojar.
 Delna kombinacija: 4. in 5. razred
V delno kombiniranem oddelku poteka pouk pri SLJ, MAT, DRU, NIT in TJA ločeno za vsak
razred, pri GUM, LUM in ŠPO pa so učenci združeni. Ure SLJ, MAT, NIT in TJA v 4. razredu
vodi Manca Trojar. Ure SLJ, MAT, DRU in NIT v 5. razredu in DRU v 4. razredu vodi Metka
Urh. OS in LUM v 4. in 5. razredu združeno vodi Metka Urh. ŠPO v 4. in 5. razredu združeno
vodi Darja Pagon.
Izbirni predmet šport poučuje Darja Pagon.
Učenci Podružnice Ljubno se po končanem 5. razredu prešolajo na matično šolo.
1. Številčnost po razredih in razredništvo
Število učencev
m
ž
sk.
1. r
7
4
11
2. r.
8
3
11
3. r.
4
7
11
4. r.
4
4
8
5. r.
3
1
4
SKUPAJ:
26
19
45
Razred
OPB:
1. oddelek: učenci 1. in 2. razreda:
od tega ponavlja
m
ž
sk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Razrednik
Majda Ješe
Katarina Hrastnik
Sabina Jeklar
Metka Urh
Metka Urh
od 11. 50 – 16.00 - 22 učencev – Irena Potočnik
2. oddelek: učenci od 3. – 5. razreda: od 13.20 – 14.10 - 23 učencev – Katarina Hrastnik,
Sabina Jeklar, Metka Urh, Manca Trojar
Po 14.10 se učenci združijo v eno skupino pod vodstvom Irene Potočnik.
4
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
JUTRANJE VARSTVO:
1 oddelek učencev 1. razreda, od 6.20 do 8.20 - Sabina Jeklar, Majda Ješe, Manca Trojar,
Metka Urh, Katarina Hrastnik
Drugi učitelji:

Specialna pomoč učencem
Mojca Komar

Delo z nadarjenimi učenci
Ivica Gracelj

Kolesarski izpit v 5. razredu
Nataša Šmid

Šport
Darja Pagon
3. Organizacija pouka
Šolski okoliš zajema vasi Ljubno, Otoče, Posavec in Praproše ter Brdo.
Pričetek pouka v šol. letu 2015/2016 bo torek, 1. septembra 2015. Pouk bo potekal v eni
izmeni, to je dopoldne, s pričetkom ob 8.20. Podaljšano bivanje bo organizirano takoj po
končanem pouku od 11.50 do 16.00.
Učenci prvega razreda bodo s starši slovesno sprejeti ob 10. uri z nastopom učencev 2.
razreda ter pozdravom učiteljice Majde Ješe.
Prosti dnevi:
- petek, 20. 5. 2016, dan šole, ki ga bomo nadomestili z novoletnimi delavnicami v mesecu
decembru.
4. Urnik zvonjenja
predura
odmor
1. ura
odmor - malica
2. ura
odmor
3. ura
odmor
4. ura
odmor
5. ura
odmor
6. ura
7.30 − 8.15
8.15 – 8.20
8.20 – 9.05
9.05 – 9.25
9.25 – 10.10
10.10 – 10.15
10.15 – 11.00
11.05 – 11.05
11.05 – 11.50
11.50 − 11.55
11.55 – 12.40
12.40 −12.55
12.55 – 13.40
5
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
DEJAVNOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PODROČIJ
KULTURNA DEJAVNOST
Načrtovane prireditve s kulturnimi programi:
oktober:
TEDEN OTROKA in MESEC ŠPORTA IN POŽARNE VARNOSTI:
-
bolšji sejem,
srečanje s športnikom,
srečanje s knižničarko,
pogovori o vrednotah, evalvacije s pomočjo likovnih izdelkov, plakatov,
srečanje s policistom (1. razred),
športno dopoldne / samopostrežni zajtrk,
gasilska vaja evakuacije.
november:
- v dnevih pred praznikom spomina na mrtve obisk spomenikov v Ljubnem, na Posavcu in
na Otočah z izvedbo krajšega kulturnega programa ob partizanskem spomeniku pri šoli.
december:
- kulturna prireditev in udeležba na novoletnih delavnicah.
februar:
- prireditev ob kulturnem prazniku,
- nastop na osrednji prireditvi v okviru KS,
- pustno rajanje.
marec:
- prireditev ob materinskem dnevu v povezavi s KS Ljubno.
april:
-
dejavnosti ob dnevu zdravja / samopostrežni zajtrk,
mesec namenjen knjižnici in knjigam.
maj:
- delavnice na različne teme / glede na ponudbo in ceno (se odločimo tekom leta).
junij:
- zaključno srečanje s starši in podelitev priznanj in knjižnih nagrad.
avgust:
-
nastop pevskega zbora na osrednji prireditvi v okviru KS.
S kulturnimi programi bo šola sodelovala v KS (v okviru KUD-a in ZB Ljubno).
Šola bo organizirala ogled lutkovnih in gledaliških predstav v povezavi z gledališči v Ljubljani,
Kranju ali na Jesenicah ter ogled filmske predstave v Linhartovi dvorani v Radovljici.
6
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
3. DNEVI OB POUKU
A. Kulturni dnevi:
1. razred:
1.
2.
3.
4.
Obisk mestne knjižnice A.T. Linharta Radovljica.
Ogled gledališke ali lutkovne predstave po ponudbi.
Ogled kulturnih prireditev na šoli, v Ljubnem in v Radovljici ali filmske predstave.
Obisk muzeja / galerije škofjeloškega gradu, izvedba delavnic Gal v galeriji.
2. razred
1. Ogled kino predstave.
2. Ogled gledališke predstave v gledališču.
3. Prešernov dan.
4. Obisk narodne galerije.
3. razred:
1.
2.
3.
4.
Mestni muzej, čebelarski muzej.
Ogled kulturnih prireditev na šoli, v Ljubnem in v Radovljici.
Po Prešernovih stopinjah.
Obisk mestne knjižnice.
4.razred:
1. Likovne in glasbene delavnice v Groharjevi rojstni hiši na Sorici.
2. Ogled Kranja in delavnice.
3. Ogled gledališke, lutkovne predstave po ponudbi.
5. razred:
1. Gradovi v domači pokrajini.
2. Ogled mesta Piran (šola v naravi).
3. Ogled gledališke, lutkovne predstave po ponudbi.
B. Naravoslovni dnevi
1. razred:
1. Dan v naravi – gozd v jeseni.
2. Svetovni dan zdravja – 7. april.
3. Živalski vrt Ljubljana.
2. razred
1. Dan zdravja.
2. Vzrejna hiša Barbana.
3. Pravljica v Bohinju.
3. razred:
1. Čistilna naprava.
2. Svetovni dan zdravja – 7. april.
3. Štiri obleke gozda – Črmošnjice.
4. razred:
1. Gozdna učna pot.
2. Lastnosti snovi.
3. Dan zdravja.
7
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
5. razred:
1. Kraška jama, Krajinski park Sečovlje.
2.Gornjesavski muzej na Jesenicah.
3. Prevesnica.
C. Športni dnevi
1., 2., 3., 4. in 5. razred:
1. športni dan v ŠVN (3. in 5.r) ali pohod na Blejsko kočo (ostali),
2. športno dopoldne na igrišču v Ljubnem, pohod na Brdo,
3. zimski športni dan: pohod, drsanje,
4. zimski športni dan: smučanje, sankanje,
5. pohod (5. r.: Trenta, Belarjevi dnevi).
Športna značka
Učenci od 1. do 5. razreda bodo vključeni v tekmovanje za športno značko (učenci 1., 2. in 3
r. za športno značko Zlati sonček.) Program bodo izvajali učitelji v okviru ur ŠVZ in športnih
dni v sodelovanju z aktivom športnih pedagogov.
Ostale športne dejavnosti
Namiznoteniški klub pri Športnem društvu Ljubno bo organiziral vadbo namiznega tenisa.
Učenci se bodo vključevali še v športna tekmovanja, ki jih prireja GD Ljubno in ŠD Ljubno.
Na šoli bomo organizirali tudi tečaj rolanja.
Izbrana plesna šola bo organizirala v šolskih prostorih plesni tečaj za skupino učencev od 1.
do 5. razreda.
D. Tehniški dnevi
1. razred:
1. Izdelovanje novoletne dekoracije.
2. Ogled čebelarskega centra z delavnicami.
3. Izdelovanje izdelkov iz das mase ali gline.
2.razred
1. Obisk letališča.
2. Novoletne delavnice.
3. Obisk tovarne Jelovica.
3. razred:
1. Obdelava različnih materialov.
2. Arhitekturna delavnica.
3. Astronomsko jutro.
4. razred:
1. Izdelki za novoletno okrasitev šole.
2. Izdelki iz lesa in papirja.
3. Jesenska in pomladanska papirna akcija.
4. Elektrika.
8
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
5. razred:
1. Kaligrafija.
2. Prevesnica.
3. Gonila.
4. Hrana.
E. Družbeno potrebno delo, delovne in zbiralne akcije:
1.
2.
3.
4.
Zbiralna akcija papirja v jeseni in spomladi.
Zbiranje zamaškov.
Anina zvezdica.
Ostale akcije, za katere se odločimo sproti glede na njihovo primernost in namen.
Interesne dejavnosti







GLASBENE URICE, Manca Trojar (1.- 5. razred)
KNJIŽNIČNI KROŽEK, Katarina Hrastnik (1.- 5. razred)
VESELA ŠOLA, Metka Urh (4., 5. razred)
USTVARJALNE URICE, Sabina Jeklar ( 2., 3., 4. razred)
PLESNI STUDIO RITEM (1. - 5. razred)
NEMŠČINA , Špela Rakovec (1.- 5. razred)
ČUSTVENA INTELIGENCA, Suzana Murič (1., 2. razred)
4. DRUGE VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. ŠOLA V NARAVI, TABORI
Organizirali bomo:
-
šestdnevno šolo v naravi s poukom plavanja za učence 5. razreda, Simonov zaliv v Izoli;
tridnevno šolo v naravi v okviru naravoslovnega tabora v CŠOD - Fara, 3. razred.
2. TEKMOVANJA, NATEČAJI
Tekmovanja:
 bralna značka, 1. - 5. r.,
 matematično tekmovanje Računanje je igra, 1. - 5. r.,
 matematično tekmovanje Kenguru, 1 .- 5. r.,
 tekmovanje iz logike Boberček, 4., 5. r.,
 tekmovanje za športno značko od 1. do 5. r. (Zlati sonček in Krpanova značka),
 kolesarski izpit v 5. razredu,
 tekmovanje za čiste in zdrave zobe od 1. do 5. r.,
 CICI - vesela šola, 1., 2. in 3. r.,
 Vesela šola, 4. in 5. r.,
 Epi reading 4. in 5. r.,
 Cankarjevo tekmovanje,
 knjižni kviz, najknjiga, najbralec,
 razstave: likovni izdelki in izdelki pri interesnih dejavnostih, tekoče skozi šolsko leto,
 ostalo po ponudbi skozi leto.
9
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
Natečaji:
Učenci bodo sodelovali na literarnih in likovnih natečajih, ki jih bodo med letom razpisale
različne institucije ali mladinski tisk.
3. ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA NA ŠOLI
Na šoli bodo delovale naslednje organizacije in društva:
 šolska skupnost:
mentorica: Metka Urh
 mladi člani RK:
mentorica: Majda Ješe
4. PREVOZ UČENCEV
Za učence iz vasi Posavec in Otoče ter Brda je organiziran brezplačni prevoz v okviru
voznega reda, ki velja tudi za učence vozače z matične šole. Avtobus vozi do dvorane ŠD
Ljubno. Za učence 1. razreda je zjutraj organiziran poseben prevoz s kombijem, ki učence
pripelje do šole. Prav tako kombi razvozi učence nazaj domov ob 14.40 in 14.50.
Prevozi se opravljajo po dogovoru z ustanoviteljem in avtobusno postajo podjetja Alpetour.
ODHOD avtobusa zjutraj s postajališč:
Posavec
7.45
Otoče
7.50
POVRATEK izpred dvorane ŠD v Ljubnem ob:
13.35, 14.20, 15.20
5. PREHRANA UČENCEV
Šola organizira malico za vse učence in delavce šole. V kuhinji je zaposlena polovica
delavke, ki dopolnjuje tudi dela in naloge čistilke. Malico prejemajo učenci po prvi šolski uri v
učilnicah.
Za red in kulturo uživanja malice so odgovorni razredniki.
Za učence OPB in druge naročnike pripravlja kosilo kuhinja na matični šoli. Dostava kosila je
organizirana s kombijem (hišnik). Pri kosilu skrbi za red učiteljica podaljšanega bivanja s
poudarkom na vzgojnih elementih pri uživanju obroka.
Delo šolske kuhinje spremlja komisija za šolsko kuhinjo, ki jo sestavljajo kuharica, vodja
podružnice in vodja šolske prehrane Mojca Čadež.
6. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Ob strokovni pomoči zdravstvene službe bomo skupaj s starši zagotavljali učencem zdrav in
normalen psihofizični razvoj.
Izvedli bomo naslednje naloge:
 minuta za zdravje med poukom,
 obvezno cepljenje, po programu zdravstvene službe,
 zobni pregledi učencev, želiranje zob za učence od 1. do 5. r.,
 izvajali bomo splošne ukrepe za varstvo pred nalezljivimi boleznimi (navajanje
učencev na osebno higieno, obveščanje zdravstvene službe v primeru pojavljanja
10
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
nalezljive bolezni, vzdrževanje ustreznih sanitarno higienskih pogojev v vseh šolskih
prostorih in v okolici šole),
 izvajanje drugih vsebin, ki jih zajema program Zdrave šole.
7. PROMETNA VARNOST UČENCEV
Učence in starše bomo na roditeljskem sestanku seznanili z najbolj varnimi potmi do šole iz
posameznih vasi našega šolskega okoliša. Učence 5. razreda bomo vzpodbujali k pridobitvi
vozniškega izpita za kolesarje. Sodelovali bomo s PP v Radovljici.
8. SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI
Oblike sodelovanja:
a.) govorilne ure:
popoldanske: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.30
dopoldanske: po razporedu učiteljic
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
Majda Ješe – tor., sre., čet., pet. od 7.45 do 8.00,
Sabina Jeklar – pet. od 9.25 do 10.00,
Manca Trojar – pet. od 8. 20 do 9.05,
Metka Urh – pet. od 8.20 do 9.05,
Katarina Hrastnik – sre. 10.15 do 11.00
Irena Potočnik – po potrebi.
b.) roditeljski sestanki :
 1. sestanek -september: Program dela v novem šol. letu, pravice in dolžnosti učencev
(razrednik).
 2. sestanek: Predavanje po programu izobraževanja za starše (zunanji predavatelj –
strokovnjak).
 3. sestanek: Analiza vzgojno-izobraževalnega dela po oddelkih in razrednikova
strokovna tema.
Posamezni razredi imajo lahko več roditeljskih sestankov (glede na potrebe: 1. razred na 1.
šolski dan, predstavitve ŠVN, morebitna vzgojna problematika …).
c.) druge oblike:







obisk svetovalnih delavcev na učenčevem domu – po potrebi,
vključevanje staršev v izvajanje športnih dni,
vključevanje staršev v ID in razne akcije,
sodelovanje s starši preko pisnih obvestil in vabil,
sodelovanje staršev v svetu šole in svetu staršev,
predstavitev projektnega dela staršem na odprtih urah pouka ali
odprtih vratih šole,
soustvarjanje izdelkov (učenci in starši) na prednovoletnih srečanjih,
zaključno srečanje s starši ob koncu šolskega leta …
Sestanki bodo razredni z obravnavo vzgojno-izobraževalne problematike v razredu, za
strokovno predavanje se bomo dogovarjali z matično šolo.
Delegati v svet staršev so bili izbrani na prvem roditeljskem sestanku v septembru.
11
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Ljubno
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2015/16
9. POVEZOVANJE ŠOLE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM
Šola bo sodelovala:
 z vrtcem: obisk bodočih prvošolcev v 1. razredu,
 s krajevnim odborom RK: zbiralne akcije odpadnega papirja in drugega odpadnega
materiala, dobrodelne akcije,
 z gasilskim društvom,
 s ŠD Ljubno,
 s KD Ljubno,
 s Policijsko postajo v Radovljici,
 z Zdravstvenim domom Radovljica in šolsko zobno ambulanto,
 s Komunalo Radovljica in KS Ljubno – čistilne akcije.
Bogato doseganje sodelovanja s KS Ljubno bo ostalo na istem nivoju. Skupno bomo
sodelovali pri skrbi za čisto okolje in manifestacijah v kraju ob dnevu spomina na mrtve, na
prireditvi ob kulturnem prazniku in krajevnem prazniku.
10. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Vodja podružnice:
 tekoče spremlja izvajanje letnega delovnega načrta,
 analizira uspešnost opravljenega dela,
 nove izkušnje vpeljuje v delo podružnice,
 se povezuje z matično šolo,
 mesečno skliče kolegij,
 poroča o izvajanju letnega delovnega načrta,
 se dogovarja o razreševanju sprotne problematike,
 se dogovarja za nadaljnje kvalitetnejše delo,
 planira aktivnosti …
Predlog za izboljšanje delovnih pogojev je predložen ravnateljici in se uresničuje skozi šolsko
leto po možnostih v sklopu prioritet potreb celotne šole.
Metka Urh, vodja PŠ Ljubno
12