DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TROPSKE AFRIKE

Comments

Transcription

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TROPSKE AFRIKE
Delovni list
DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TROPSKE AFRIKE
Reši sledeče naloge. Pomagaj si z učbenikom na straneh od 21 do 25. Pri prvi nalogi moraš uporabiti tudi
atlas. Bodi natančen, saj ti bo vaja koristila pri učenju.
1. K navedenim državam dopiši njihova glavna mesta.
DRŽAVA
Kenija
Demokratična republika Kongo (Zair)
Nigerija
Ruanda
Tanzanija
GLAVNO MESTO
Nairobi
Kinšasa
Lagos (Abuja)
Kigali
Dodoma
2. V tabeli imaš navedene značilnosti poselitve v vsaki od geografskih podenot Tropske Afrike. Ugotovi
vzroke za takšno poselitev in jih zapiši v ustrezen stolpec v tabeli.
GEOGRAFSKA
ENOTA
NIZKA
EKVATORIALNA
AFRIKA
ZAHODNA AFRIKA
VZHODNA AFRIKA
ZNAČILNOSTI POSELITVE
poseljeno je le
Kongove kotline
VZROKI
obrobje mokrotna poplavna tla in sopara
ekvatorialno podnebje je neprimerno za belopolto
prebivalstvo
v ekvatorialnem podnebju se množijo insekti (muhe in
komarji), ki prenašajo nevarne bolezni → malarija,
spalna bolezen (muha cece), rumena mrzlica
ob obali je prevlažno, na severu pa presuho
bolj je poseljen savanski pas
poselitev je vse bolj gosta ob nafta, pomorstvo, trgovina …
obalah Gvinejskega zaliva,
kjer so danes največja mesta
poselitev je gostejša na višja lega → omiljene temperature in manj sopare
celotnem območju
3. Ugotovi, kakšna je etnična sestava prebivalstva Tropske Afrike. Posamezne etnične skupine zapiši na
ustrezna mesta v tabeli. Pomagaj si tudi s pojmi, ki so navedeni pod tabelo.
GEOGRAFSKA ENOTA
NIZKA EKVATORIALNA AFRIKA
ETNIČNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Bantu črnci
Pigmejci
ZAHODNA AFRIKA
VZHODNA AFRIKA
mešano prebivalstvo
temnopolto prebivalstvo
temnopolto prebivalstvo
nekaj belopoltega prebivalstva
mešano prebivalstvo
na vzhodnih obalah je precej Arabcev in Indijcev
temnopolto prebivalstvo, Bantu črnci, Pigmejci, mešano prebivalstvo, belopolto prebivalstvo, Arabci, Indijci
4. Sahel je regija v Afriki, ki se nahaja v pasu med savano in puščavo Saharo. Zaradi naravnih in družbenih
dejavnikov je življenje tamkajšnjega prebivalstva zelo ogroženo. Razloži zakaj.
premalo padavin za gojenje kulturnih rastlin
nomadska živinoreja → naravne trave popase živina
suše → lakota → veliko mrtvih (zlasti otrok)
5. Razloži pojma.
Nabiralništvo:
ljudje živijo le od plodov, ki jih naberejo v gozdu
Selilno poljedelstvo:
ljudje izkrčijo del gozda in ga obdelujejo
o brez gnojenja
o ko se zemlja izčrpa, ponovno izkrčijo del gozda
6. Zakaj v Nizki ekvatorialni Afriki ni živinoreje?
muha cece → spalna bolezen
7. V kmetijstvu Tropske Afrike obstajajo velike razlike, v prvi vrsti glede na tip pridelave. Plantaže so veliki
nasadi, kjer navadno gojijo isto vrsto rastlin. Pridelki so običajno namenjeni izvozu, domačini pa od njih
načeloma nimajo večje koristi. Samooskrbno kmetijstvo pa je namenjeno preskrbi domačega prebivalstva;
posamezne družine navadno obdelujejo manjše zaplate manj rodovitne zemlje. Na ustrezna mesta v tabeli
zapiši, kateri kmetijski pridelki so značilni za plantaže oziroma samooskrbno kmetijstvo v vsaki od
geografskih podenot Tropske Afrike.
GEOGRAFSKA ENOTA
NIZKA EKVATORIALNA AFRIKA
ZAHODNA AFRIKA
TIP PRIDELAVE
plantaže
samooskrbo
kmetijstvo
plantaže
VZHODNA AFRIKA
samooskrbo
kmetijstvo
plantaže
KMETIJSKI PRIDELKI
kakav, kava, bombaž, kavčuk
koruza, riž, sirek (žitarica, ki je odporna na sušo), proso,
maniok (gomolj, iz katerega pridobivajo moko)
kakav (tu pridelajo največ kakava), kava, banane,
arašidi, oljna palma, bombaž, kavčuk …
koruza, sirek
kava, sladkorni trst, bombaž, sisal (za vrvi)
8. Poveži naravna bogastva, ki so navedena v desnem stolpcu, z ustrezno državo iz levega stolpca.
Kongo (pogorje Katanga)
zlato in diamanti
nafta
Nigerija
baker
uran
9. Dopolni.
Poleg izkoriščanja naravnih bogastev sta v Zahodni Afriki precej razviti gospodarski panogi tudi pomorstvo in
trgovina.
V Vzhodni Afriki so številni narodni parki in rezervati, kjer se trudijo ohraniti prvobitne razmere.
Najznamenitejši so rezervati v Tanzaniji in Keniji. Tam je razvita turistična panoga safari.