Izbrani aktivni udeleženci bodo oproščeni plačila kotizacije / For

Comments

Transcription

Izbrani aktivni udeleženci bodo oproščeni plačila kotizacije / For
Inštitut za Vseživljenjsko Izobraževanje in Svetovanje
Institute for Lifelong Learning and Consulting
POVABILO K AKTIVNI UDELEŽBI / CALL FOR ACTIVE PARTICIPATION
VI. Stiki zdravstvene nege / VI. Nursing Care Contacts
ZNANSTVENI SIMPOZIJ Z MEDNARODNO UDELEŽBO
SCIENTIFIC SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
SODELOVANJE STROKOVNJAKOV V PALIATIVNEM TIMU ZA CELOSTNO OBRAVNAVO
PACIENTOV IN SVOJCEV
COLABORATION OF PALIATIVE TEAM EXPERTS FOR HOLISTIC TREATMENT OF PATIENTS AND
RELATIVES
Znanstveni simpozij o paliativni oskrbi bo potekal
9. aprila 2015 na Visoki zdravstveni šoli v Celju,
Mariborska cesta 7 v Celju.
Scientific symposium about palliative care will be
th
held on 9 April 2015 at College of Nursing in
Celje, Slovenia.
Na znanstvenem simpoziju z mednarodno
udeležbo bodo sodelovali priznani slovenski in
mednarodni
strokovnjaki.
Predstavitve
prispevkov bodo potekale v tematskih sklopih.
Recognised Slovene and international experts will
participate at the Symposium. Presentation of
their contributions will be carried out in thematic
modules.
Uradna jezika na znanstvenem simpoziju sta
slovenski in angleški jezik.
Official languages are Slovene and English.
Teme za aktivno udeležbo:
 Celostna obravnava neozdravljivo bolnih
 Paliativna oskrba ob koncu življenja
 Terapevtska komunikacija v paliativni oskrbi
 Etične dileme v paliativni oskrbi
 Žalovanje in duhovnost v paliativni oskrbi
 Medpoklicno sodelovanje v paliativni oskrbi
 Primeri dobrih praks delovanja paliativnih
timov
Themes for active participation:
 Holistic treatment of the incurable ill
 Palliative care at the end of life
 Therapeutic communication in palliative care
 Ethical dilemmas in palliative care
 Mourning and spirituality in palliative care
 Inter-professional cooperation in palliative care
 Examples of palliative teams’ good practices
Pomembni termini:
 Oddaja prijave prispevka (naslov in
strukturirani izvleček) do 5. 1. 2015
 Obvestilo o sprejemu prispevka v program
simpozija do 16. 1. 2015
 Oddaja prispevka za monografijo z recenzijo
do 20. 2. 2015
 Recenzija prispevkov za monografijo do 9. 3.
2015
 Oddaja dokončnega prispevka za objavo v
monografiji do 16. 03. 2015
Important dates and deadlines:
 Application for contribution (Title and
th
structured abstract) till 5 Jan. 2015
 Confirmation of contribution acceptance till
th
16 Jan. 2015
 Contribution for monograph with the review till
th
20 Feb. 2015
th
 Contribution review for the monograph till 9
March 2015
 Final contribution will be published in the
th
monograph till 16 March 2015
Naslov prispevka in izvleček (do 200 besed) v
slovenskem in angleškem jeziku ter podatke
o avtorju (soavtorjih) pošljite po e-pošti na
naslov: [email protected] ali na naslov: Visoka
zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7,
3000 Celje.
Title of the contribution and abstract (up to
200 words) in Slovene and English language,
information of author (co-authors), please
send via e-mail to the address: [email protected] or
to the address: Visoka zdravstvena šola v Celju,
Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenia.
Izbrani aktivni udeleženci bodo oproščeni plačila kotizacije /
For active participation there is no fee.
Programski odbor znanstvenega simpozija /
Programme board of the scientific symposium
Darja Plank, predsednica / president
dr. Gorazd Voga, dr. Nevenka Krčevski-Škvarč, Judita Slak, Hedvika Zimšek,
mag. Hilda Maze, dr. Bojana Filej, mag. Boris Miha Kaučič (Slovenia),
Branka Rimac (Croatia),
Satu Elo, DHSc (Finland),
André Fringer, PhD (Switzerland),
Beata Dobrowolska, PhD (Poland).
Organizacijski odbor znanstvenega simpozija /
Organisational Board of the scienific symposium
Alenka Presker Planko, predsednica / president
Katja Esih, Darinka Klinger, Manca Kragelj, Mihaela Pinter Rojc (Slovenia)
Dodatne informacije so objavljene na spletni strani www.vzsce.si ali 03 428 79 00. /
All information available on the website www.vzsce.si or +386 3 428 79 00.
Prijazno vabljeni k sodelovanju /
Kindly invited
DEKAN / DEAN
izr. prof. dr. Gorazd Voga /
PhD, Associate Professor