1 POLICIJA Generalna policijska uprava Služba generalnega

Comments

Transcription

1 POLICIJA Generalna policijska uprava Služba generalnega
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 00386 1 428 43 62
F: 00386 1 231 91 74
www.pss-slo.org
[email protected]
Številka:
6-2/2015-49
Datum:
19.4.2015
POLICIJA
Generalna policijska uprava
Služba generalnega direktorja policije
Pooblaščenec GDP za sodelovanje s sindikati
Gospod, Gregor Novak
ZADEVA
Odsotnost iz dela zaradi darovanja krvi – zaprosilo za mnenje
Spoštovani,
v sindikatu smo se seznanili z obvestilom vodje oddelka OKC PU Ljubljana zaposlenim (v prilogi), v katerem
priznava plačano odsotnost z dela pod pogojem, da je krvodajalski dan napovedan najmanj sedem dni vnaprej.
Če se darovanje krvi ne napove najmanj sedem dni vnaprej in se opravi na prost dan po razporedu dela, se
uslužbencu delovna obveza ne prizna.
Po mnenju PSS je potrdilo o darovanju krvi temelj za uveljavljanje pravice do plačane odsotnosti z dela zaradi
darovanja krvi, ki je določena z drugim odstavkom 169. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1):
"(2) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje
kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo plače delavcu v breme zdravstvenega
zavarovanja."
Krvodajalcu pripada en prost dan, katerega stroške pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato mora
delodajalec v ta namen Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) predložiti potrdilo o darovanju krvi in
posebno potrdilo, iz katerega je razvidna osnova za nadomestilo plače (stroški uslužbenca za 8 ur dela).
Delodajalec obe potrdili predloži Zavodu ob vložitvi refundacijskega zahtevka.
Iz določbe drugega odstavka 169. člena ZDR-1 izhaja nedvomna pravica zaposlenega do plačane odsotnosti z
dela zaradi darovanja krvi in ne gre za diskrecijsko pravico delodajalca, da o tem sam odloča. V navedeni
zakonski določbi ni posebej opredeljeno, niti ni to določeno v nobeni kolektivni pogodbi, ki velja za zaposlene v
Policiji, kako se pravica uveljavi. Torej ni določeno, da je treba darovanje krvi napovedati vnaprej, niti da se
delodajalca o darovanju krvi obvesti za nazaj. S tem, ko zaposleni delodajalcu predloži potrdilo o darovanju krvi,
začne uveljavljati tudi pravico do nadomestila za dan odsotnosti z dela, ne glede na to, da je bil zaposleni na ta
dan po razporedu dela prost.
V praksi je po mnenju PSS za organizacijo dela policijske enote lahko celo večja težava, če zaposleni napove
odsotnost vnaprej (še posebej ob večji odsotnosti zaposlenih), saj mora to vodja enote upoštevati pri pripravi
razporeda dela. Tudi v primeru, če zaposleni napove vnaprej, da bo določenega dne daroval kri, se mu lahko z
razporedom dela vnaprej lahko določi le prosti dan, šele naknadno, s predložitvijo potrdila o darovanju krvi, pa
tudi prizna pravica do nadomestila plače. Prav tako ni mogoče vnaprej zagotoviti, da bo zaposleni kri tudi daroval,
saj mora biti darovalec zdrav in je lahko po predhodnem zdravniškem pregledu njegovo darovanje zavrnjeno.
© Policijski sindikat Slovenije | TRR: 61000-4030000080, Delavska hranilnica d.d. | matična številka: 5383986 | davčna številka: SI 83912665
1
Poleg tega se s lahko postavlja tudi vprašanje, kako pa je z darovalci krvi (ali izvlečkov krvi, npr. krvne plazme) in
njihovega uveljavljanja pravice do plačane odsotnosti z dela, ki so v nujnih primerih nenapovedano klicani na
darovanje. V drugem primeru - če se opravi darovanje krvi na prosti dan (po razporedu dela), to prav v ničemer
ne vpliva na organiziranost in delo enote. Ker vse stroške nadomestila plače zaposlenemu delodajalec lahko
refundira pri ZZZS, je zahteva vodje oddelka OKC PU Ljubljana, po mnenju PSS, ne samo kršitev pravice
uslužbenca, ampak tudi iz tega vidika popolnoma nerazumljiva. Če vodja OKC PU Ljubljana do zdaj ni poskrbel
za refundacijo stroškov plačane odsotnosti zaposlenih z dela zaradi darovanja krvi, je bil v takšnem primeru
oškodovan delodajalec.
Preden se odločimo o nadaljnjih ukrepih glede reševanja tega problema, se želimo seznaniti z vašim mnenjem.
Prosimo za odgovor.
S spoštovanjem,
Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK
PRILOGA:
- obvestilo vodje oddelka OKC PU Ljubljana.
© Policijski sindikat Slovenije | TRR: 61000-4030000080, Delavska hranilnica d.d. | matična številka: 5383986 | davčna številka: SI 83912665
2
© Policijski sindikat Slovenije | TRR: 61000-4030000080, Delavska hranilnica d.d. | matična številka: 5383986 | davčna številka: SI 83912665
3