Elaborat zaščite pred hrupom

Comments

Transcription

Elaborat zaščite pred hrupom
Elaborat zaščite pred hrupom
Stavba:
Številka elaborata:
Številka projekta:
Investitor:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Projektant:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Akustik:
Lokacija objekta
Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek
8067/14/PGD
8067/14/PGD
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek
IBT SPI d.o.o.
Gimnazijska 16
1420 Trbovlje
Polona Žilnik
parc. Št.: 198/2, 198/8, 198/10
CC-Si klasifikacija objekta:
Vrsta elaborata:
12630
na podlagi tehnične smernice
3
3
Ravni hrupa:
Območje varstva pred hrupom:
Okoljska meja ravni zunanjega hrupa:
Odgovorni vodja projekta:
Kraj in datum elaborata:
Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo
60
dB(A)
Polona Žilnik, udia, A - 1264
Trbovlje, Julij 2014
Izjava izdelovalca elaborata:
Spodaj podpisani izdelovalec elaborata Zaščite pred
hrupom izjavljam, da je elaborat skladen z
veljavnim pravilnikom in tehnični smernico.
Podpis:
Polona Žilnik
Elaborat zaščite pred hrupom
ZAŠČITA PRED ZUNANJIM HRUPOM
Izračun zvočne izolativnosti zidu po DIN 4109, Dodatek 1
1. Opis ločilne konstrukcije:
Opečnata stena zidana, po DIN 4109, Dodatek 1, Table 1-3
2. Izračun površinske mase:
20 mm Silikatni omet
200 mm Mineralna volna
350 mm Opečno polnilo;
zid = 400 kg/m3, malta = 20kg/m2
30 kg/m2
7 kg/m2
151 kg/m2
Skupna površinska masa = 188 kg/m2
3. Izračun zvočne zaščite:
Zvočna zaščita po DIN 4109, tabela 1 za površinsko maso =
4. Izboljšanje zvočne izolativnosti zaradi fasadne obloge:
s' - dinamična togost izolacije
m1 - površinska masa izolacije debeline 20 cm
m2 - površinska masa zaključnega fasadnega sloja
f0 - resonančna frekvenca
Oslabitev po preglednici D.3 SIST EN 12354-1:
SKUPNA ZVOČNA IZOLIRNOST KONSTRUKCIJE:
C - Faktor
Ctr - Faktor
54 dB
4 MN/m3
3 kg/m2
7 kg/m2
104 Hz
5 dB
59 dB
-2 dB
-7 dB
IZKAZ O ZAŠČITI PRED H RUPOM
Podatki o stavbi
Naziv stavbe:
Lokacija stavbe:
Investitor:
Odgovorni vodja projekta:
Izdelovalec elaborata:
Datum izdelave dokumentacije:
Elaborat izdelan:
x po smernici
Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek
parc. Št.: 198/2, 198/8, 198/10
OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59,3254 Podčetrtek
Polona Žilnik, udia, A - 1264
Polona Žilnik
Trbovlje, Julij 2014
po zadnjem stanju tehnike
Zaščita pred hrupom v okolju
Izračun izveden na podlagi:
x mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)
izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju
Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:
Ldn [dB(A)]
60
Lveč [db(A)]
60
Lnoč [dB(A)]
60
Zvočna izolacija ovoja stavbe
Oznaka
/
pozicija
Element ali sklop elementov
Projektne
vrednosti
Izvedeni
ukrepi
Izračunane
vrednosti
Izmerjene
vrednosti
Ustreza
(da/ne)
Ločilni element ali prostor
Načrtovani
ukrepi
Oznaka
veličine
(enota)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI
1 Zunanje stene
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI
R'w (db) min.27
29
Zaščita pred hrupom v stavbi
Zvočna izolacija notranji ločilnih elementov
Oznaka
/
pozicija
Element ali sklop elementov
Projektne
vrednosti
Izvedeni
ukrepi
Izračunane
vrednosti
Izmerjene
vrednosti
Ustreza
(da/ne)
Ločilni element ali prostor
Načrtovani
ukrepi
Oznaka
veličine
(enota)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENT (stene, stene z vrati ipd.)
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENT (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)
Odmevni hrup
Oznaka
/
pozicija
Element ali sklop elementov
Oznaka
veličine
(enota)
Izvedeni
ukrepi
Izračunane
vrednosti
Izmerjene
vrednosti
Ustreza
(da/ne)
Projektne
vrednosti
Načrtovani
ukrepi
Hrup obratovalne opreme
Oznaka
/
pozicija
Element ali sklop elementov
Oznaka
veličine
(enota)
Opombe
(izdelovalca izkaza in merilca)
Podpis izdelovalca elaborata:
Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:
Datum opravljanja meritev:
Podpis osebe, ki je opravljala meritve:
Podpis odgovornega nadzornika:
Izvedeni
ukrepi
Izračunane
vrednosti
Izmerjene
vrednosti
Ustreza
(da/ne)
Projektne
vrednosti
Načrtovani
ukrepi

Similar documents