Cenik storitev - študijsko leto 2015/2016

Comments

Transcription

Cenik storitev - študijsko leto 2015/2016
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
CENIK STORITEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016*
l. REDNI ŠTUDIJ/ VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
a. vpisnina ob vpisu v prvi letnik
70,00 €
b. vpis v višji letnil<
60,00 €
c. ponovni vpis v letnik
40,00 €
č.
vpis za
dolwčnanje
študija po
za ključku
zadnjega semestra (abs. staž)
40,00 €
85,00 €
d. ponovni zagovor diplomske naloge
e. zavarovanje za primer pošlwdbe pri delu in poklicno bolezen
(mesečno)
4,55 €
5,00 €
f. dnevnik študenta
2. lZREDNI ŠTUDIJ
A. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
a. šolnina Novo mesto
l. letnik
2. letnik
3. letnik
3.300,00 €
3.300,00 €
3.300,00 €
700,00 €
b. ponovni vpis v letnik
c. vpis za
č.
dokočnanje
študija po
zaključku
zadnjega semestra (abs. staž)
diplomska naloga (mentorstvo, zagovor, li stina, priloga, podelitev)
40,00 €
500,00 €
170,00 €
d. diplomska naloga- ponovni zagovor
5,00 €
e. dnevnik študenta
ll. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
a. šolnina za študijsko leto Novo mesto
1. letnik
2. letnik
2.600,00 €
2.600,00€
b. šolnina za študijsko leto Ljubljana
1. letnik
2. letnik
2.700,00 €
2.700,00 €
500,00 €
c. ponovni vpis v letnik
č.
vpis za
dokočnanje
študija po
zaključku
zadnjega semestra (abs. staž)
40,00 €
d. magistrska naloga (mentorstvo, zagovor, listina, priloga, podelitev)
600,00 €
e. magistrska naloga - ponovni zagovor
170,00 €
C. ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE
a. prva raven
1.300,00 €
b. dru ga raven
1.600,00 €
c.
propedevtični
program
500,00 € (15 študentov/ skupino)
3. REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ
a. izpiti
(plačilo pred opravljanjem)
65,00 €
22,00 €
40,00 €
65,00 €
165,00 €
165,00 €
85,00 €
četrto
in vsako nadaljnje opravljanje izpita
in vsako nadaljnje opravljanje delnega izpita
ponovno opravljanje izpita zaradi izboljšanja ocene
diferencialni izpit brez p1iprave na izpit
diferencialni izpit s pripravo na izpit
četrto
nostrifikacijski izpit
ostali izpiti (npr.: dodatni izbirni predmet)
(plačilo pred izdaj o)
o vpisu (izdaja ob vpisu)
o vpisu, vsak nadaljnji izvod, potrdila o opravljenih izpitih
o doseženi povprečni oceni
o statusu študenta v angleškem jeziku
b. potrdila
potrdilo
potrdilo
potrdilo
potrdilo
6x
2,00 €
20,00 E
15,00 €
c. prepisi in dvojniki (plačilo pred izdajo)
overjeni prepis učnega načrta predmeta
dvojnik diplome (brez priloge k diplomi)
dvojnik priloge k diplomi
dvojnik študentske izkaznice
č.
brezplačno
10,00 €
65,00 €
65,00 €
10,00 €
(plačilo pred izdajo )
o priznanju izpita
o priznanju formalno pridobljenih znanj in spretnosti (celota ali del opravljenih št. obveznosti)
o priznanju neformalno pridobljenih znanj in spretnosti (za eno učno enoto)
o podaljšanju statusa študenta
o podaljšanju veljavnosti teme diplomske naloge/magistrskega dela
o vpisu v višji letnik brez opravljenih obveznosti (odobreno oziroma neodobreno)
o hitrejšem napredovanju
o spremembi oblike izvajanja študija
o prehodu med študijskimi programi
drugi sklepi
sldepi
30,00 €
120,00 €
1SO,OO €
3S,OO €
6S,OO €
35,00 €
35,00 €
3S,OO €
35,00 €
65,00 €
4. OSEBE BREZ STATUSA ŠTUDENTA
(plačilo pred opravljanjem)
predhodni študenti visokošolskega št. programa- vsako opravljanje izpita
predhodni študenti visokošolskega št. programa/delni izpiti -vsako opravljanje izpita
predhodni izredni študenti magistrskega študijskega programa - vsako opravljanje izpita
a. izpiti
b. organizacija
kliničnega
6S,OO €
22,00 €
65,00 €
ISO,OO €
usposabljanja
c. diplomska naloga/magistrsko delo (upošteva se status na dan potrditve leme naloge)
predhodni redni študenti visokošolskega študijskega programa
predhodni izredni študenti visokošolskega študijskega programa
predhodni izredni študenti magistrskega študijskega programa
SOO, OO €
600,00 €
700,00 €
5. DRUGE STORITVE V ZVEZI S ŠTUDIJEM
(plačilo pred izdajo )
o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi 2 do S let
o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več ko S let
drugi sklepi
6S,OO €
16S,OO €
65,00 €
(plačilo pred izdajo)
za dokup delovne dobe ali uveljavljanju študijskih let
o verodostojnosti diplome
druga potrdila
40,00 €
10,00 €
10,00 €
a. sklepi
b. potrdila
300,00 E
c. priznavanje diplomskih listin
2
6. KNJIŽNICA
a. opomin zaradi zamude
4,00€
8,00 €
!3,00 €
17,00€
prvi opomin
drugi opomin
tretji opomin
opomin pred tožbo
IJ.
medknjižnična
izmenjava
iz slovenskih knjižnic
6,00 €
c. poizvedbe po bazah
domače baze
tuje baze
4,00 €
6,00€
7. IZVOLITEV V NAZIV (za osebe, ki
niso zaposlene ali ne sodelujejo s šolo)
visokošolski učitelj (prva izvolitev), DDV ni upoštevan
visokošolski učitelj (ponovna izvolitev), DDV ni upoštevan
visokošolski sodelavec, DDV ni upoštevan
izdelava poročila o strokovni usposobljenosti kandidata (prof., izr. prof., doc.)
izdelava poročila o strokovni usposobljenosti kandidata (viš. pred., pred.)
izdelava poročila o strokovni usposobljenosti kandidata (asist.)
izdelava poročila o strokovni usposobljenosti kandidata (drugi visokošolski sodelavci)
*Cenik je sprejet na podlagi tretje
točke
drugega odstavka 61.
člena
Statuta FZV NM. DDV ni upoštevan in se
zaračuna
1.900,00 €
1.200,00 €
750,00 €
125,00 €
105,00 €
90,00 €
40,00 €
v skladu z zakonom,
velja za storitve študijskega leta 2015/2016.
direktor
prof. dr. Marjan
Blažič

Similar documents