1.0. tehnično poročilo 1.1. vodovodni priključek

Comments

Transcription

1.0. tehnično poročilo 1.1. vodovodni priključek
projekt - načrt: PZI – strojne instalacije –vodovod – junij 2014
objekt:
Rekonstrukcija zgradbe inštituta za narodnostna vprašanja –obnova vodovodnega priključka
investitor:
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
1.0.
PROKO+ d.o.o.
TEHNIČNO POROČILO
1.1. VODOVODNI PRIKLJUČEK
1.3.1.
HIŠNI PRIKLJUČEK TER HIŠNI PRIKLJUČNI VOD
Obstoječe stanje:
Objekt je obstoječ in že priključen na javni vodovodni cevovod LŽ DN80, ki poteka preko parcele investitorja na
južni ter zahodni strani objekta. Objekt je na južni strani na javni vodovodni cevovod priključen s skupnim
priključkom. Obstoječ vodomer je z nazivnim pretokom Qn=2.5m3/h, dp=0,6bar in se nahaja v vodomerni niši v
kleti objekta.
Predvideno stanje:
V sklopu rekonstrukcije se bodo okrog objekta izvedle drenažne cevi. Odprtje gradbene jame tangira obstoječi
javni vodovod LŽ DN80, ki vzdolž južne strani objekta poteka v odmiku okrog enega metra.
V skladu s projektnimi pogoji (VO-KA, št. 1297-12) ter mnenjem (VO-KA, dopis št. 01-2000-I-079633/2013)
upravljavca javnega vodovodnega omrežja ter v skladu z dogovorom z dne 6.2.2013, se v sklopu rekonstrukcije
objekta rekonstruira del javnega vodovodnega omrežja na južni ter zahodni strani objekta do parcelne meje na
zahodni strani objekta, skupno v dolžini cca. 32m, pri tem se rekonstruira tudi hišni priključni vod obravnavanega
objekta. Meritev porabe vode se ohrani na obstoječi lokaciji, vključno z vso potrebno armaturo. Glede na
hidravlični izračun obstoječi vodomer ustreza.
OPOMBA: Zgoraj navedena rekonstrukcija javnega vodovodnega omrežja ni predmet tega projekta.
Rekonstruiran priključek se bo izvedel na novozgrajeni cevovod NL80 preko navrtalnega zasuna DN25,
izdelanega iz nodularne litine, s stremenom iz nerjavečega jekla ter obdanega z gumo. Zasun se opremi s
teleskopsko garnituro ter LŽ zaščitno kapo.
Za priključni vod do objekta se uporabijo cevi tip PE80. PE cevi se polagajo dovolj ohlapno da bo mogoče njihovo
krčenje oz. širjenje zaradi temperaturnih sprememb. PE cevi se medsebojno spajajo s čelnim varjenjem, z
armaturami oz. fazonskimi kosi pa z navarjenim PE-končniki s prostimi Lž prirobnicami (med vse prirobnične
spoje se vložijo gumijasta tesnila, spoji pa se izvedejo z nerjavečimi vijaki in maticami).
Priključni vod se od prilljučka na javni vodovod do vstopa v objekt položi v zaščitno cev premera 75mm. Prehod
vodovoda v objekt se izvede vodotesno in elastično.
Dno jarka je potrebno pred polaganjem cevovoda poravnati z odstopanjem do 2cm, komprimirati z nabijanjem in
nanj izvesti peščeno posteljico v debelini 10cm.
Zasip cevi se izvede najprej ročno z drobnim neostrim materialom, posebej skrbno je potrebno obsipati celotno
cev. Zasip in nabijanje se izvedeta v plasteh po 30cm s tem da se ca 50cm nad temenom cevi položi PVC
opozorilni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom "VODOVOD". Ročni zasip in nabijanje se
izvedeta ca 30cm nad temenom cevi. Dokončni zasip ter nabijanje se lahko nato izvedeta strojno z izkopanim
materialom, iz katerega pa je potrebno predhodno odstraniti vse večje kamne, les ali druge tujke. Po končanem
zasipu je potrebno na površini vzpostaviti prvotno stanje (asfalt, gramoz, trava), višek zemljine pa razgrniti ob
trasi ali odpeljati na deponijo. Pred zasipom je potrebno na odseku položenega cevovoda izvesti še tlačni
preizkus v skladu z navodili proizvajalca ter ustreznih predpisov (DIN 4279).
Tehniško poročilo
4
projekt - načrt: PZI – strojne instalacije –vodovod – junij 2014
objekt:
Rekonstrukcija zgradbe inštituta za narodnostna vprašanja –obnova vodovodnega priključka
investitor:
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
PROKO+ d.o.o.
OPOMBA: Vse prestavitve, navezavo na javni cevovod ter priključek merilnega mesta sme izvesti
izključno upravljalec javnega vodovodnega omrežja oz. od njega pooblaščeni izvajalec.
1.3.2. TLAČNI PREIZKUS TER DEZINFEKCIJA
Med tlačnim preizkusom morajo biti vsa vozlišča nezasipana. Na razpolago morajo biti vse črpalke za tlačni
preizkus vključno z vsemi potrebnimi manometri in dodatnim materialom, potrebnim za izvedbo preizkusa.
Manometri morajo biti ustrezno preizkušeni za kar se predloži ustrezna dokumentacija o nastavitvah na
pristojnem uradu.
Če se med preizkusom pokažejo napake, je potrebno takoj odpraviti in preizkus ponoviti.
Tlačni preizkus se lahko izvaja po izvedbi vseh gradbenih in montažnih delih, vključno z vsemi jaški in sidrnimi
bloki, kjer so predpisani, Jaški, vozlišča in vsa spojna mesta cevovoda morajo ostati nezasipani.
Tlačni preizkus se izvede v skladu z določili SIST EN805 poglavje 10 in naknadno sprejetimi dopolnili A-F
(delovni tlak v cevovodu pod 5,0bar), pri tem je poleg navodil proizvajalca upoštevati:
Preizkusi se izvedejo po napolnjenju cevi z vodo ter popolnim odzračenjem, temp. stene cevovoda pa ne sme biti
višja kot 20 °C
Pred preizkus se izvede s tlakom 15 bar v času 12 ur, mogoče je dopolnjevanje
glavni preizkus se izvede s tlakom 10 bar v času 1 ure, v tem času se merjeni tlak na preizkusnem manometru ne
sme spremeniti vet kot ±2% od začetnega, dopolnjevanje ni dovoljeno.
Po izvedbi tlačnega preizkusa se izpolni obrazec o opravljenem tlačnem preizkusu v skladu z določili SIST
EN805.
lzvede se tudi dezinfekcija vseh vodovodnih cevovodov v skladu z določili SIST EN805 in navodili DVGW in
W291, kar sme opraviti le pooblaščena oseba, ki o ustreznosti na podlagi kemijske analize vzorca vode tudi izda
potrebno potrdilo o primernosti.
V času izvedbe preizkusov bo moral biti prisoten tudi predstavnik nadzora, ki bo potrdil zapisnike o uspešno
izvedenih preizkusih. Po končani fini montaži se izvede preizkusni pogon z regulacijo vseh elementov in naprav.
Ves vgrajeni material mora biti prve kvalitete ter izdelan v skladu s standardom SIST EN 805 ter mora imeti
priložen veljaven atest ali certifikat. Za vso vgrajeno opremo je potrebno pridobiti predhodno soglasje investitorja.
Za vsa odstopanja od projekta je potrebno pridobiti soglasje odgovornega projektanta in predstavnika nadzora.
Vsa dela se lahko izvajajo v skladu s projektom za izvedbo, ki se izdela v skladu s pričujočim ter morebitnimi
dodatnimi zahtevami soglasodajalcev. Po končanih delih je izdelati tudi projekt izvedenih del, ki se ob predaji
objekta izroči investitorju skupaj z ostalo dokumentacijo.
1.3.3
SPLOŠNO
Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
Za vsa odstopanja od projekta je potrebno pridobiti soglasje odgovornega projektanta in predstavnika nadzora,
vsa morebitna odstopanja pa tudi vnesti v projekt izvedenih del, ki se ob predaji objekta izroči investitorju skupaj z
ostalo dokumentacijo.
Ob primopredaji del je predložiti sledečo dokumentacijo:
◦ izjave po zakonu o graditvi objektov
◦ dopolnila k projektu za izvedbo kot projekt izvedenih del
◦ ateste, spričevala , certifikate
Tehniško poročilo
5
projekt - načrt: PZI – strojne instalacije –vodovod – junij 2014
objekt:
Rekonstrukcija zgradbe inštituta za narodnostna vprašanja –obnova vodovodnega priključka
investitor:
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
PROKO+ d.o.o.
izjave o preizkusih in atestih
zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov
navodila za obratovanje in vzdrževanje
garancijske izjave o kvaliteti izvršenih del
garancijske liste
potrjen dnevnik o izvajanju del z zapisom projektnih sprememb
izjavo o zaključku del, oz. odpravi pomanjkljivosti
zapisnik o finančnem pobotu
1.3.4 TEHNIŠKI IZRAČUN
Celotno dimenzioniranje vodovodne instalacije je izvedeno na podlagi vršnih pretokov (san. voda po DIN
standardih ter ustrezni literaturi) oz. dejanskih pretokov .
WC kotliček
umivalnik
pomivalno korito malo
izliv R ½
skupaj
Qmax S = 0,682 ( ΣVR )0,45 – 0,14 =
kos
kos
kos
kos
8
8
1
1
x
x
x
x
0,13
0,14
0,14
0,15
l/s
l/s
l/s
l/s
ΣV R
0,88
l/s =
3,17
=
=
=
=
=
1,04
1,12
0,14
0,15
2,45
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
m3 /h
 Priključni cevovod:
ustreza priključni cevovod PE80-d32x3,0 (v = 1,65 m/s)
 Določitev vodomera:
z ozirom na navedene pret. količine ustreza vodomer DN20 (QNAZ = 2,5 m3/h, QMAX = 5,0 m3/h)
Tehniško poročilo
6
projekt - načrt: PZI – strojne instalacije –vodovod – junij 2014
objekt:
Rekonstrukcija zgradbe inštituta za narodnostna vprašanja –obnova vodovodnega priključka
investitor:
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
PROKO+ d.o.o.
1.3.5 PRILOGE
1.3.5.1. VOKA – MNENJE K REKONSTRUKCIJI OBJEKTA
Tehniško poročilo
7
projekt - načrt: PZI – strojne instalacije –vodovod – junij 2014
objekt:
Rekonstrukcija zgradbe inštituta za narodnostna vprašanja –obnova vodovodnega priključka
investitor:
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
Tehniško poročilo
PROKO+ d.o.o.
8
projekt - načrt: PZI – strojne instalacije –vodovod – junij 2014
objekt:
Rekonstrukcija zgradbe inštituta za narodnostna vprašanja –obnova vodovodnega priključka
investitor:
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
Tehniško poročilo
PROKO+ d.o.o.
9