revija Misteriji

Comments

Transcription

revija Misteriji
PARAZITI
Dvom, jeza, strah, sovra{tvo, ma{~evalnost … sesuvajo imunski sistem
Paraziti vodijo na psihiatrijo
Ljudje, ki so stalno
zaskrbljeni, jezni, katerih
jetra so obremenjena z
veliko potla~ene jeze, so
odli~en teren za parazite.
ruska zdravnica, s katero sodelujem ‘e
ve~ let. V Rusiji zdravstveni sistem
posve~a veliko pozornost prepre~evanju
in zdravljenju oku‘b z zajedalci. Imajo
vseruski program zatiranja parazitov, ki
vklju~uje vrtce in {ole ter dodelano
vrhunsko diagnostiko za astronavte.
Izsledki njihovih raziskav ka‘ejo, da se
Kdaj in zakaj so paraziti pritegnili va{o
pozornost?
V raziskovanje me je privedlo dolgoletno delo z
ljudmi in iskanje {ir{ega
ozadja vzrokov bolezni.
Opazila sem, da veliko
ljudi pestijo utrujenost, iz~rpanost, stalna zaskrbljenost. Ljudje, ki so stalno
zaskrbljeni, velikokrat jezni, oziroma katerih jetra
so obremenjena z veliko
potla~ene jeze, so odli~en
teren za parazite. Kroni~na utrujenost in zakisanost telesa gresta z roko v
roki in povzro~ata o{ibitev imunskega sistema, da
se ta ne more uspe{no braniti pred zajedalci.
Na parazite je medicina premalo pozorna, premalo preiskujemo blato in
skoraj ne uporabljamo drugih metod za njihovo odkrivanje, {e posebej za li~inke glist v krvi in v tkivih. Nanje me je opozorila Darja [kraba Krmelj
20 - FEBRUAR 15 -
paraziti, glivice, amebe in gliste naselijo
prav tja, kjer je nakopi~ena energija
potla~enih ~ustev. Pogosto se naselijo
tudi v mi{icah in fascijah – opnah na
povr{ini mi{ic – pogosto pri fibromialgijah. Neredko li~inke posebnih glist
izberejo za prebivali{~e sr~ni prevodni
sistem in drugo ‘iv~evje. Skratka, najdemo jih lahko po vsem telesu.
Parazite in glivice privla~ijo dolo~ene
vibracije?
Da. Ker je vibracija jeze nakopi~ena v jetrih, se to~no tja naselijo dolo~eni paraziti. Vse je vibracija. Tudi na{e misli in
~ustva. In vsaka vibracija nosi informacije, ki jih zaznavajo tudi druga ‘iva
bitja. Paraziti in glivice se
najbolje razmno‘ujejo tedaj, ko se sekiramo, jezimo, dvomimo, stalno kaj
tuhtamo in podobno. Zato
je zelo pomembno, da odpustimo, ~e nas je kdo prizadel, da pustimo zamere,
opustimo strahove, se ne
jezimo, ne sekiramo in podobno. Ljudje, ki so znotraj sebe mirni, zadovoljni,
ki imajo zdravo mero (samo)kritike, ki ne dvomijo
vase zaradi vsake malenkosti in ki povrh vsega
jedo zdravo, naravno hrano, niso dobro goji{~e za
razmno‘evanje parazitov
in se jih ti izogibajo. Dvom,
jeza, strah, sovra{tvo, ma{~evalnost in podobne vibracije pa sesuvajo imunski
sistem. Zelo oslabljen imunski sistem je magnet za zajedalce, saj je navsezadnje
njihova naloga, da ob smrti
razgradijo na{e telo.
Foto T. Svete
N
egativna miselna in ~ustvena
stanja so »plodna zemlja« za
razvoj parazitov, glivic, ameb
in glist, pravi Darja [kraba Krmelj, dr.
med., specialistka psihiatrije, – psihoterapevtka, ki pri svojem delu posve~a
pozornost tudi oku‘enosti ~loveka s
paraziti in drugimi zajedalci, ki v telesu ‘ivijo na na{ ra~un in v na{o {kodo.
Botrujejo lahko tudi nevrolo{kim in
psihiatri~nim te‘avam. Tatjana Svete
se je z njo pogovarjala v njeni Psihiatri~ni ordinaciji za celostno zdravljenje
v Ljubljani.
PARAZITI
K problemu parazitov je
treba pristopiti celostno,
na duhovni, psihi~ni in
telesni ravni.
utrujenost, stres. In ko je enkrat veliko
glivic in parazitov v telesu, so ljudje
odvisni od sladke hrane, ki jo zahtevajo
zajedalci. Ne morejo opustiti kajenja in
drugih {kodljivih razvad.
Re{itev iz za~aranega kroga?
K problemu parazitov je treba pristopiti
celostno, na duhovni, psihi~ni in telesni
ravni. Temeljna je pozitivna naravnanost do ‘ivljenja, zaupanje, da nas ‘ivljenje podpira ne glede na to, kaj se dogaja.
Naslednji koraki so ~i{~enje in urejanje
miselnega in ~ustvenega sveta. Pri tem
sodelujem z mo‘em Janezom Toma‘em
Krmeljem, ki z medicinsko hipnozo pomaga nevtralizirati zapise starih travm
iz podzavesti.
Na telesni ravni je {e pomembno
pravilno odstraniti amalgamske zalivke
iz ust, razkisati in razsluziti telo. Glede
o~i{~enja parazitov iz telesa sem preizkusila razli~ne antiparazitske programe.
Za najbolj celostnega se je izkazal zeli{~ni program Gelmostop, ki so ga razvili
v Rusiji, prvenstveno za astronavte, ki
v vesolje ne smejo s paraziti v telesu, ker
se tam zelo hitro razmno‘ijo in bi lahko
pri{lo do bolezni ali smrti.
V ~em je prednost programa Gelmostop?
V celostnem pristopu. Program ne uni~uje parazitov in njihovih razvojnih stopenj, temve~ spremeni notranje okolje
v telesu, okrepi sposobnost imunskega
sistema, da se sam spopade z njimi in
jih izlo~i. Krepi odpornost proti novim
oku‘bam, krepi jetra, pospe{uje izlo~anje strupov, krepi druge izlo~evalne sisteme, kot so ko‘a,
plju~a, ~revesje. Zmanj{uje in
odpravlja alergijske odzive, ki
jih zajedalci povzro~ajo. U~inkovit je pri hudi napadenosti
telesa s paraziti. V~asih je potrebna celo kombinacija zeli{~
in bioresonan~na terapija.
Foto T. Svete
Kako pomembno je pitje vode in pravilna izbira prehrane?
Zelo. Poglavitno je zadostno pitje vode,
to je vsaj trideset mililitrov vode na
kilogram telesne te‘e na dan; vodo
pijemo po po‘irkih, zadr‘imo jo kratko
pod jezikom. Dobro je jesti manj{e obroke ve~krat na dan, da ostane ‘ol~nik
preto~en. Koristno je pred vsako jedjo
fizi~no spodbuditi ‘ol~nik z ne‘no masa‘o. Pomembna je kakovost hrane ter
izogibanje ‘ivilom, ki jih imajo glivice
in paraziti radi, to so sladkor, kvas, alkohol in nefermentirano mleko, kajti tudi
mle~ni sladkor – laktoza jim gre v slast.
Problem mleka in tudi fermentiranih
mle~nih izdelkov, kot so kislo mleko,
kefir in drugo, pa je, da tudi zasluzijo
telo. Prav tako zasluzujeta krompir in
bela moka. V zasluzenem in zakisanem
tkivu pa najdejo paraziti odli~no goji{~e
za razmno‘evanje.
K {e bolj{im ‘ivljenjskim pogojem
zanje pripomorejo amalgamske plombe
v zobeh ter drugi strupi iz okolja. Paraziti so raje v tkivih, kjer je veliko te‘kih
kovin. Torej najbolj{i ‘ivljenjski pogoji
zanje so zakisanost telesa, prisotnost
te‘kih kovin, slab imunski sistem, slaba
in neredna prehrana, zaskrbljenost,
VODIJO NA PSIHIATRIJO
Antiparazitski zeli{~ni program Gelmostop vsebuje
enajst zavitkov zeli{~. Cena paketa je 232,19 €. Informacije dobite na [email protected] ali 051/386 138.
Defender
pomo~nik pri zdravljenju
in v onesposabljanju
povzro~iteljev bolezni
Defender s skrbno izbranimi frekvencami v na{em telesu onesposobi
in potem povsem odpravi bakterije,
viruse in glivice v vseh stadijih njihovega razvoja, povzro~itelje tudi kroni~nih bolezni.
Defender ima popolnoma programiran ciklus delovanja, deluje na
{tirih frekven~nih ravneh, je enostaven za uporabo, ima visoko zmogljivo baterijo, ergonomsko obliko in
eno leto garancije. Seveda ima prilo‘ena natan~na navodila za uporabo.
Frekven~no zdravljenje je opisano v knjigi Hulde Clark Terapija za
vse bolezni (www.misteriji.si).
Kako dolgo traja program?
Petdeset dni. Prvih deset dni
je poudarek na pospe{evanju
odtoka ‘ol~a, ~i{~enju ~revesja
in spodbujanju imunskega sis-
Naro~ila: www.misteriji.si;
telefon in SMS 051/307 777.
-
FEBRUAR
15 -
Misteriji 21
P ARAZITI
VODIJO NA PSIHIATRIJO
Foto T. Svete
tema. Naslednjih trideset
luje. Moram pa poudariti,
dni odpravljamo parazite
da je treba pri zelo trdovseh razvojnih stopenj, povratnih in dolgotrajnih tespe{ujemo pretok ‘ol~a,
‘avah v~asih podalj{ati ~as
pove~amo razstrupljanje
jemanja zeli{~ in pri nekajeter, da se znebimo razterih se v fazi pospe{enepadlih parazitov. Zadnjih
ga ~i{~enja simptomi predeset dni je namenjeno pohodno rahlo poslab{ajo.
spe{enemu ~i{~enju paraKolik{na je mo‘nost ponozitov, pospe{evanju pretovitve oku‘b?
ka ‘ol~a, ~i{~enju ~revesja,
Kdor je opravil celoten prospodbujanju imunskega
gram, so mu zeli{~a zanessistema; vse to zmanj{a
ljivo s~istila telo. O~i{~eno
simptome alergij.
stanje in dobro telesno odMed terapijo se ni treba
pornost potem vzdr‘ujepostiti ali klistirati; kdor
mo z na~inom ‘ivljenja,
‘eli, pa to seveda lahko
zeli{~i in za~imbnicami. S
po~ne. Moramo se redno
Sanjo Lon~ar brskamo po
prhati, ker tretjina paraslovenskem zeli{~arskem
zitov zapusti telo skozi koizro~ilu, da bi izvedeli, ka‘o. Milo Glorinel je name- Darja [kraba Krmelj s terapevtskim ku‘kom. Tudi ‘ivalim je dobro ko so si ljudje v~asih popreventivno vsake tri mesece narediti zeli{~no protiparazitsko terapijo.
njeno ~i{~enju parazitov
magali zoper parazite. O
Kaj {e priporo~ate?
po ko‘i in intimnih delih telesa.
pomo~i narave je bilo ‘e veliko napisano
^e je oku‘en en dru‘inski ~lan, je Pred programom in po njem priporo- v lanski junijski reviji Misteriji. Prinajbolje, da ~i{~enje opravi vsa dru‘ina, ~am analizo ‘ive kapljice krvi; je sijajen pravljamo tudi antiparazitski program
ker je velika verjetnost, da so oku‘eni diagnosti~ni pripomo~ek, saj se li~inke
vsi dru‘inski ~lani, pa tudi zato, da se parazitov in glist vidijo v krvi pod mi- ^e je oku‘en en dru‘inski
oku‘ba ne prena{a z enega na drugega. kroskopom v veliki, nad 1500-kratni
~lan, je najbolje, da
Zlasti pa priporo~am program ljudem, pove~avi. In navadno je kaj videti. ^e je
~i{~enje opravi vsa
ki imajo doma~e ‘ivali. Tudi ma~ke in ‘e v eni kapljici krvi toliko parazitov in
pse naj bi na tri mesece preventivno ~is- glist, koliko jih je {ele po vsem telesu. dru‘ina, {e zlasti ~e imajo
tili parazitov, sploh ~e ‘ivijo v hi{i sku- In ~e upo{tevamo, da nam pojedo hradoma~e ‘ivali.
nila, hkrati pa se iztrebljajo v na{o kri,
paj z majhnimi otroci.
se ne smemo ~uditi, da danes toliko ljudi
s slovenskimi zeli{~i; bo cenej{i kot je
oboleva za alergijami in raznimi kroni~ruski.
nimi boleznimi, pri katerih je imunski
sistem ‘e precej na~et, denimo luskavi- Kolikokrat in kdaj naj bi izvedli protica, astma, sinusitis, artritis in razna vnet- parazitsko ~i{~enje?
Enkrat letno. Tako svetuje tudi Svetovna
ja ~revesja.
zdravstvena organizacija. Najbolj{i ~as
Kaj se zgodi, ko se ~lovek o~isti parazije spomladi, v ~asu posta, {tirideset dni
tov?
pred veliko no~jo, ko telo skozi jetra ‘e
Ljudje se veliko bolje po~utijo, so lahkotsámo ~isti ostanke, nabrane ~ez zimo.
nej{i, bolj spro{~eni, jasnej{ih misli, manj
razdra‘ljivi, imajo ve~ energije z manj Imamo vsi parazite?
bole~in v trebuhu oziroma tam, kjer so Vsak ima kaj parazitov. Na{e telo ni
bile prej te‘ave. Najbolj me je presenetil sterilno in nikoli ne bo. Ne smemo pozaosemdesetletni gospod, ki je pred tera- biti, da so prebavila zunanji svet v nas.
pijo z zeli{~i ves dan dremal in se prito- Pomembno pa je so‘itje s paraziti, ne
‘eval nad slabo prebavo, zaprtjem in smejo nas preplaviti. Njihova naloga je,
Knjigo o zajedavcih in kako se jih znebimo napenjanjem. Po terapiji je zdaj njegov da na{a telesa razgradijo {ele po smrti.
um zbistren, prebava pa mu odli~no dedobite na Misteriji.si ali 051/307 777.
Tatjana Svete
D
22 - FEBRUAR 15 -