Napredovanje v naziv zaposlenih, ki so zasedali delovna mesta pol

Comments

Transcription

Napredovanje v naziv zaposlenih, ki so zasedali delovna mesta pol
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
T: 01 428 43 92
F: 01 428 47 76
E: [email protected]
www.mnz.gov.si
GPU SGDP, GPU UPS CVZ in vse PU
Številka:
Datum:
109-3/2015/705 (1502-01)
30. 6. 2015
Zadeva:
Napredovanje v naziv zaposlenih, ki so zasedali delovna mesta policist – NDM
- obvestilo
naš dopis, št. 109-3/2015/470, 29. 4. 2015
Zveza:
Z dopisom, navedenim pod zvezo, smo vas seznanili z mnenjem Ministrstva za javno upravo,
da je treba pri uporabi 91. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), ki določa, da
pridobljen naziv ugasne z dnem prenehanja delovnega razmerja uradnika, upoštevati tudi, da
so delovna mesta policistov – nadzornikov državne meje, posebej urejena tudi v specialnem
zakonu, tj. Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14), ki v 54.
členu določa izjemo, in sicer, da se zaposlitev policistov – nadzornikov državne meje izvede za
nedoločen čas brez javne objave ali javnega natečaja. Upoštevaje navedeno se lahko policisti –
nadzorniki državne meje ob sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas imenujejo v isto
stopnjo naziva, kot so bili imenovani v času delovnega razmerja za določen čas, če se naloge
na delovnem mestu opravljajo v tem nazivu. Skladno z navedenim mnenjem so bili upravičenim
javnim uslužbencem izdani ustrezni delovnopravni akti za nazaj.
Obvestili smo vas tudi, da se glede na navedeno lahko tudi ocene, pridobljene v nazivu iste
stopnje v času delovnega razmerja za določen čas, uporabijo za napredovanje v naziv po
sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas in vas prosili, da za policiste, ki jim bodo pravice
priznane za nazaj, ponovno preverite, če v letu 2015 izpolnjujejo pogoje za napredovanje v
naziv.
Zaradi morebitnih nejasnosti poudarjamo, da navedba, da se lahko ocene, pridobljene v nazivu
iste stopnje v času delovnega razmerja za določen čas, uporabijo za napredovanje v naziv po
sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas, velja za vse policiste – nadzornike državne
meje, ki so sklenili delovno razmerje za nedoločen čas in ne le za tiste, ki smo jim priznali
pravice za nazaj. Skladno z navedenim vas prosimo, da za vse javne uslužbence, ki so sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas in bili pred tem zaposleni za določen čas na delovnih
mestih policist – NDM, ponovno preverite, ali ste pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v višji uradniški naziv upoštevali vse ocene, ki jih je javni uslužbenec dobil v
nazivu iste stopnje, ne glede na to, da je bil ob sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas
ponovno imenovan v naziv (iste stopnje).
Prosimo, da nam v primeru, da za katerega od teh javnih uslužbencev ugotovite, da bi
upoštevaje navedeno lahko napredoval v višji naziv, čim prej posredujete izpolnjen evidenčni
list, da lahko pripravimo ustrezne delovnopravne akte.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Vesna Ložar
vodja službe
sekretarka
Poslati:
naslovnikom – po e-pošti
SPS – po e-pošti
PSS – po e-pošti
Robert Kos
direktor urada
sekretar