Izbirni predmeti 9 - Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

Comments

Transcription

Izbirni predmeti 9 - Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
•
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Seznam izbirnih predmetov za 9. razred
predmet
poučuje
1. nemščina II I
2. verstva in etika III
3. retorika
4. računalništvo –računalniška omrežja
5. šport za zdravje
6. poskusi v kemiji
7. sodobna priprava hrane
8. projekti iz fizike in tehnike
9. gledališki klub
10. vzgoja za medije – televizija
11. obdelava gradiv – kovine
Nadja Bartol
Irena Vitrih
Petra Škrlovnik
Robert Sterkuš
Boris Pušnik, Tomaž Smonkar
Helena Ocepek
Helena Ocepek
Robert Sterkuš
Tadeja Germadnik Modrej
Tadeja Germadnik Modrej
Nataša Budna Stanta
Vsak učenec mora imeti dve uri izbirnih predmetov na teden, ob soglasju staršev lahko
tudi tri ure.
Kratke opise predmetov najdete na spletni strani šole (http://os-smartnosg.mojasola.si
Rok za oddajo prijavnice je ponedeljek, 11.5.2015.
____________________________________________________________________________
Priimek in ime: ________________________________________
Razred: ________
MOJ IZBOR
V 9. razredu se želim učiti naslednje izbirne predmete:
Izbirni predmet
1.
2.
REZERVNI IZBOR
V primeru, da skupina za katerega od izbirnih predmetov ne bo oblikovana (zaradi premajhnega
števila prijav), želim izbrati:
rezervni predmet
1.
2.
Podpis učenca/ke: __________________________
Datum: ____________________________
•
Podpis staršev: ____________________________
KRATKI OPISI IZBIRNIH PREDMETOV
1. NEMŠČINA III
Najprej bi želela poudariti, da je to predmet, ki poteka tri leta in snov, ki jo usvojimo,
se nadaljuje in navezuje. Ta germanski jezik spoznavamo in se ga učimo na vseh
jezikovnih ravneh in z vsemi spretnostmi, te pa so: pisanje, branje, govor in
poslušanje. Sem spadata tudi usvajanje novega besedišča in slovnice. Vadimo
komunikacijske strategije v obliki dialogov ter spoznavamo kulturne razlike. V prvem
letu se naučimo predvsem osnovnih komunikacijskih strategij, kot so pozdraviti,
vprašati po imenu in povedati od kod prihajamo. Učimo se o urniku, šolskih
predmetih, naučimo se izražati koliko je ura, ter drugo. Nadaljujemo z opisom
družine, opisom, kako preživimo svoj dan, imenovanju živali, delov telesa, kaj
počenjamo v prostem času in drugo.
Nemščina je, za razliko od angleščine, na začetni stopnji težja. To pa velja tudi
za slovnico. A kljub vsem ustaljenim pravilom, ki jih nemški jezik ponuja, se
posebnosti v pisavi in slovnici lahko naučimo. Za to pa je potrebna disciplina in delo,
ki se pri tem izbirnem predmetu zahteva.
Toplo priporočam, da se tisti, ki jim prvi tuj jezik, torej angleščina, ne gre
najbolje od rok, za nemščino ne odločijo. V nasprotnem primeru lahko pride do večjih
težav tudi pri angleščini. Odločitev za ta izbirni predmet naj bo otrokova želja in
vedenje, da se bo moral učiti in delati.
2. VERSTVA IN ETIKA III
Naraščajoča odprtost in povezanost sveta ter svobodno gibanje ljudi in idej
omogočajo, oziroma zahtevajo boljše poznavanje drugih kultur, verstev in verskih
tradicij ter vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih in neverskih nazorov.
Teme v 9. razredu so: Biblija – Stara in Nova zaveza; Krščanstvo in zahodna
civilizacija; Religije in vprašanje smisla življenja. Med izbirnimi temami pa so: Rast
krščanstva in njegove delitve; Razsvetljenstvo; Krščanska inspiracija v delovanju
pomembnih osebnosti slovenske zgodovine. Verska (ne)strpnost, verske vojne;
Znanost in vera; Ateizem in humanizem.
Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in
obiskujejo (cerkveni) verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače
religiozne vzgoje in opredelitve.
Učiteljica predmeta: Irena Vitrih
2
•
3. RETORIKA
Pri pouku retorike se učenci učijo samostojnega govornega nastopanja, sposobnosti
jasne, logične in prepričljive predstavitve misli.
Velik del časa je namenjen učenju debatiranja, saj je debata eden najboljših načinov
razvijanja kritičnega mišljenja. Med pripravo na debato se bodo učenci seznanili z
aktualnimi temami, za katere pogosto ni prostora v učnih načrtih. Učenci se bodo
naučili oblikovati in ovrednotiti argumente ter zavzeti stališče.
Debata spodbuja timsko delo, saj je za uspešno debato sodelovanje nujno. Ko
debatirajo, morajo drug drugega dobro poslušati, saj lahko argumente le tako kritično
analizirajo in jih hitro tudi zavrnejo ali potrdijo. Z debato učenci izboljšajo
komunikacijske veščine, naučijo se ubesediti svoje misli, izboljšajo javne nastope, pri
tem pa se naučijo tudi obvladati tremo. Učenci, ki sodelujejo v debatnem krožku, se
učijo tudi strpnosti do drugačnega mnenja.
Retoriki je namenjeno 32 ur letno. Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za
samostojni govorni nastop na določeno temo in eno oceno za razčlenitev govora.
Zaradi specifičnih zahtev predmeta (govorni nastopi) bo pouk po dve šolski uri skupaj
vsakih štirinajst dni.
Dosežene cilje pouka retorike je mogoče izkoristiti pri vseh drugih šolskih predmetih
in v življenju nasploh.
Učiteljica Petra Škrlovnik
4. Računalniška omrežja
Celotne vsebine računalništva se spiralno nadgradijo pri tem sklopu. Učenec, kateri
izbere ta predmet ima že kar nekaj »pojma« o uporabi računalnika – računalnik zna
uporabiti za pisanje, predstavitev, zna poslati elektronsko sporočilo, …
V tem sklopu bomo spoznavali:
• programe za urejanje in izdelavo spletnih strani – vsak učenec bo izdelal
spletno stran in jo postavil na strežnik – da bo njegov izdelek videl širni svet.
(izdelava spletne strani z uporabo beležnice in html kode, zdelava spletne
strani z HTML urejevalniki (KompoZer, NVU,...)
• računalniškega omrežja
• omrežnih naprav (vmesnik, usmerjevalnik, požarni zid, optično omrežje,...)
• kaj je to internet, spletni naslovi,...
• elektronska pošta v MS Outlooku
• osnove programiranja – napisali program za igrico
• uporabo preprostega programa Scratch
• druge operacijske sisteme,
• varnost in kako zaščiti računalnik,
• gonilnike, popravila osnovnih napak, katere se lahko pojavijo pri delu z okni,
nastavitvi oken,…
Potek dela: delo poteka ob računalniku, domačih nalog ni.
3
•
5. ŠPORT ZA ZDRAVJE
Program je enoletni v obsegu 35 ur. Dopolnjuje osnovni program šolske športne
vzgoje, predstavlja protiutež sodobnemu, največkrat sedečemu načinu življenja.
Poudarjeni so elementi sprostitve in razvedrila, vendar izbirni predmet ni
interesna dejavnost. Sodelovanje učencev pri predmetu, ki so ga izbrali je
obvezno, tako kot to velja za ostale obvezne šolske predmete.
Šport za zdravje sledi ciljem, ki poudarjajo spoznavanje delovanja človekovega
organizma ob športni dejavnosti in o vplivu športa na naše zdravje. Učence
preko različnih vsebin, oblik in metod dela natančneje seznanimo s pomenom
ustrezne prehrane, nadomeščanja tekočine, vplivu nedovoljenih poživil na
organizem in pomenom skladne telesne postave z vidika zagotavljanja zdravja,
dobrega počutja in vitalnosti. Raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti bodo
učenci razvijali preko individualnih programov. Za dosego ciljev športa za zdravje
smo izbrali atletiko, tenis, košarko in nogomet.
Teoretične vsebine posredujemo učencem med praktičnim delom. Športno
aktivnost plavanje bomo izvedli v strnjeni obliki.
Učitelja športa:Tomaž Smonkar, Boris Pušnik
6. POSKUSI V KEMIJI
Si kdaj opazoval spremembe snovi? Si razmišljal, zakaj snovi zažarijo v toliko
različnih barvah? Veš, kako ravnati s snovmi, ki so jedke, vnetljive, skratka nevarne?
Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boš našel odgovor pri izbirnem predmetu
Poskusi v kemiji, ki predstavlja odlično nadgradnjo iz predmetov naravoslovje in
kemija.
Kako bo potekalo delo?
- delo bo večinoma potekalo po skupinah, kjer boš ob upoštevanju navodil
eksperimente načrtoval, jih izvajal, presojal o njihovih rezultatih in o njih
poročal,
- razvijal boš spretnost, natančnost in opazovanje, pa tudi sodelovanje znotraj
skupine, ki so pomembne veščine vsakega raziskovalca,
- spoznal boš kemike, ki so pomembno vplivali na razvoj kemije,
- na začetku leta bomo tudi obiskali slovenski festival znanosti v Ljubljani, kjer
bomo imeli možnost videti različne eksperimente, ki jih bodo izvajali mladi
raziskovalci Šole eksperimentalne kemije na Institutu »Jožef Stefan«.
Kako se bo ocenjevalo ?
Ocene boste pridobili s prikazanimi eksperimentalnimi spretnostmi, poročili o delu in
predstavitvijo pomembnih kemikov.
Posebnosti predmeta
Jedro izbirnega predmeta predstavljajo eksperimenti.
Izbirni predmet se bo izvajal dve uri vsakih 14 dni.
Mentorica: Helena Ocepek, prof.
4
•
7. SODOBNA PRIPRAVA HRANE - SPH
Predmet je namenjen učencem, ki si želijo pridobiti več znanja in praktične izkušnje o
pripravi hrane.
Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane se bodo učenci seznanili z
naslednjimi vsebinami:
-
hrana in hranilne snovi,
-
zdrava hrana,
-
prehranske navade,
-
kakovost živil in jedi,
-
priprava zdrave hrane.
Ocenjevanje predmeta
Ocenjevalo se bo praktično delo, kuharske mojstrovine in predstavitve prehranskih
navad različnih svetovnih kuhinj.
Trajanje: 35 ur (dve uri vsakih 14 dni).
Mentorica: Helena Ocepek, prof.
7. PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE
Izbirni predmet Projekti iz fizike in tehnike je v predmetniku 9-letne osnovne šole
umeščen v 9. razred z 32 urami.
Pri izbirnem predmetu bomo z učenci fizikalno problematiko spoznavali in raziskovali
predvsem in zgolj skozi eksperimentalno delo. Obiskali bomo Inštitut Jože Stefan –
reaktor v Podgorici pri Ljubljani. Pri eksperimentalnem delu se bomo dotaknili vsake
veje fizike od atomike, jedrske fizike, nanotehnologije, elektronike, statike,
dinamike… Snov izključno vsebuje naravne pojave iz vsakdanjega življenja. Učenci
bodo ocenjeni iz vaj, katere bodo sami opravljali – po navodilih učitelja.
Učitelj Robert Sterkuš
5
9. GLEDALIŠKI KLUB
Kaj potrebujete, da izberete GLEDALIŠKI KLUB?
Le željo po igranju, vse drugo boste pridobili pri izbirnem predmetu.
Gledališki klub kot izbirni predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku
književnosti, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg ustvarjalnih
gledaliških dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v
slovenskih gledališčih.
Učenci v gledališkem klubu spoznavajo zgradbo dramskega besedila, le-tega
razčlenjujejo, pretvarjajo literarno besedilo v predlogo za predstavo. Posamezno in v
skupini pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil, sproščeno improvizirajo
besedila, ogledajo si gledališko predstavo ter se o njej pogovarjajo oziroma jo
vrednotijo. Razvijajo zmožnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v
odrskem prostoru, poskušajo se znebiti treme pred nastopanjem, otroci urijo pravilno
izgovarjavo in na oder postavijo tudi krajše odlomke iger ali skeče.
»Življenje je gledališče, življenje je oder, mi vsi pa smo igralci.«
Učiteljica Tadeja Germadnik Modrej
10.
VZGOJA ZA MEDIJE (televizija)
Izbirni predmet VZGOJA ZA MEDIJE je sestavljen iz treh tematskih vsebin: TISK,
RADIO in TELEVIZIJA. V letošnjem šolskem letu ga bodo lahko obiskovali učenci 9.
razreda. V šolskem letu 2015/16 se bomo seznanili s sklopom TELEVIZIJA.
Tudi vas zanima, na kakšen način se je televizija pojavila na našem planetu. Skupaj
bomo pokukali v zgodovino televizije in se seznanili z razvojem ter značilnostmi tega
medija. Poiskali bomo tudi skupne značilnosti množičnih medijev. Naučili se bomo
analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike (časopis,
radijske in TV-oddaje), se medijsko opismenili za kritično in ustvarjalno uporabo
sporočil in analizirali lastne navade spremljanja medijev.
Praktično bomo spoznali, kako nastajajo različni novinarski žanri. Obiskali bomo
televizijsko postajo in analizirali programsko vsebino. Pogovarjali se bomo o
različnih televizijskih postajah (lokalni, nacionalni, kabelski, satelitski ...). Spoznali
bomo televizijskega novinarja, ki nam bo predstavil svoje delo. Sami se bomo
preizkušali v tej vlogi in pripravljali prispevke za televizijska poročila ter sodelovali pri
nastajanju različnih televizijskih žanrov. Učenci – novinarji boste pripravili in vodili TV
dnevnik (oblikovali lastno TV-oddajo).
Ta predmet ne bi bil zanimiv, če si seveda česa ne bi ogledali na televiziji. Tako si
bomo v skupini ali pa posamezno ogledali našo najbolj priljubljeno nadaljevanko,
ne/nasilen film, poljudnoznanstveno oddajo in se o njih pri urah pogovarjali. Veliko se
bomo pogovarjali o posameznih problematičnih temah, kot so nasilje, idoli …
6
•
Z dostopom do interneta bomo iskali informacije in ugotavljali učinke množičnih
medijev (problematične teme). Napisali bomo uredništvom pisma in v njih predstavili
svoje pripombe ter pobude za spremembo medijskih vsebin.
Če si ob teh vsebinah postal/a radoveden/na in bi rad/a razširil/a obzorja, te z
veseljem pričakujemo pri izbirnem predmetu VZGOJA ZA MEDIJE (televizija). Družili
se bomo eno uro tedensko (35 ur). Pri pouku bomo delali v skupinah, dvojicah in
individualno.
Tadeja Germadnik Modrej
11.
OBDELAVA GRADIV – KOVINE
VSEBINA: Izbirni predmet OBDELAVA GRADIV – KOVINE omogoča učencem
poglobitev in povezavo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije,
naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o lastnostih kovin
in praktična znanja pri uporabi orodij za njeno obdelavo. Pri izbirnem predmetu
obdelujejo predvsem kovinska gradiva (žice, pločevine...), ob njih pa še druga
gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov. Učenci iščejo samostojne rešitve pri
konstruiranju predmetov ter sodelujejo pri organizaciji delovnega mesta in
proizvodnega procesa. Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do
lastnega dela in izdelka. Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni šolski delavnici.
Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev in naprav se uporablja
le električni vrtalni stroj in spajkalnik. Prevladuje individualno praktično delo in delo v
majhnih skupinah. Posebno pozornost posvetimo varnosti pri delu. Ob koncu
šolskega leta obiščemo delavnico srednje šole, kjer spoznajo nove postopke in stroje
za obdelovanje kovin.
CILJI - učenci:
• poglobijo znanje o kovinah,
• načrtujejo predmete iz kovin in drugih gradiv,
• preizkušajo lastnosti in uporabnost različnih vrst kovin,
• izdelajo od tri do pet izdelkov, ki jih odnesejo domov,
• spoznavajo osnovna orodja in stroje za obdelavo kovin ter njihovo varno
uporabo,
• seznanijo se s postopki spajanja kovin (vijačenje, kovičenje, lotanje…),
• spoznajo in uporabijo različne postopke površinske obdelave kovin,
• naučijo se ovrednotiti izdelek in poizkati izboljšave.
OCENJEVANJE: Ocenjuje se uspešnost obvladovanja postopkov, funkcionalnost
in kakovost izdelka ter doseganje standardov znanja. Učenci pridobijo po eno oceno
za vsak uspešno izdelan izdelek, skupaj 3 do 5 ocen na leto.
TRAJANJE: Je enoletni predmet, namenjen učencem 9. razreda. Predmet obsega
33 ur, dve uri (blok ura) na 14 dni.
OPOMBA: Učenci potrebujejo komplet gradiv z delovnim zvezkom za izbirni
predmet Obdelava gradiv – kovine. Učbenika NE potrebujejo.
UČITELJICA:
Nataša BUDNA STANTA
7