Šolsko leto 2015/2016

Comments

Transcription

Šolsko leto 2015/2016
Šolsko leto 2015/2016
„Smo otroci, ki se želimo učiti in rasti;
večni uspeh se začne z našim prvimi koraki,
mar ni tako?“
(Diane Thibeault)
Vaša ravnateljica
Marjeta BOKAN
letu 2015/2016.
(razredna stopnja - Andreja Švajger)
(predmetna stopnja - Tatjana Krump)
(Mateja Viher, Mojca Dobnik Repnik, Sara Topler,
Petra Prohart Tomažič, Lucija Bivšek)
ravnateljica Marjeta Bokan
Tanja Hari Vidmar, Matjaž Sterže, Stojan Helbl
1. Splošna športna vzgoja - Darja Jeznik
2. Mladi planinci - Darja Mrakič
3. Šah - Bojana Mori
4. Nogomet - Miran Pal
5. Plesni krožek - Lucija Bivšek
V 8. in 9. razredu se pouk izvaja v heterogenih skupinah z
notranjo diferenciacijo in individualizacijo ali v homogenih
skupinah v obliki nivojskega pouka. Pouk se izvaja po urniku.
a) Zimska šola v naravi za učenca 5. razreda bo
organizirana na Rogli od 25. 1. do 30. 1. 2016.
Glavne aktivn
1. Dramski krožek - Matjaž Jeznik, Milena Pisnik
2. Pravljični krožek - Ines Planinšič
3. Pevski zbor - Danica Pokeršnik
4. Vesela šola - Bojana Mori
5. Prvi koraki v angleščino - Mojca Dobnik Repnik
6. Kreativni krožek - Ana Luršak
7. Ustvarjalni krožek - Andreja Švajger
Čatežu od 23. 5. do 28. 5. 2016.
c) Šola v naravi za učence 8. razreda bo organizirana od
18. 4. do 22. 4. 2016 v CŠOD Rak (Rakov Škocjan).
4., 5. razred: nemščina, šport, računalništvo
7. razred: šport za zdravje, ples, nemščina I,
gledališki klub, obdelava gradiv: les
8. razred: šport za sprostitev, multimedija,
poskusi v kemiji, nemščina II
9. razred: izbrani šport - odbojka, nogomet,
računalniška omrežja, Sonce, Luna, Zemlja
Kulturna dediščina
Skrb za zdravje
Čebele
Travnik - travniške
rastline (herbarij)
Obisk ekosistema
Moje telo in skrb zanj
Moje telo in skrb zanj
Gozd in celinske vode
Ekosistemi
Moje telo in skrb zanj
Sistematika živih bitij
Ekosistemi
Moje telo in skrb zanj
Ustvarjalne delavnice - SŠ
Geografske značilnosti
pokrajin
Obisk delovne organizacije
Izdelava pustnih mask
Novoletno okraševanje
Promet - varnost
Obisk delovne organizacije
(Elektrarna)
Izdelava pustnih mask
Novoletno okraševanje
Promet - varnost
Obisk delovne organizacije
(Livarna)
Izdelava pustnih mask
Novoletno okraševanje
Promet - varnost
Obisk delovne organizacije
(Livarna)
Izdelava pustnih mask
Novoletno okraševanje
Promet - varnost
Tekmovanje iz geografije
Hitro računanje
Logika
torek
ponedeljek - petek
sobota
nedelja
sobota
ponedeljek - četrtek
26. oktober - 30. oktober
28. december - 31. december
29. januar
05. februar
12. februar - 13. februar
22. februar - 26. februar
28. marec
četrtek - petek
nedelja - ponedeljek
sobota
28. april - 29. april
delovanje šolske skupnosti in otroškega parlamenta
individualna pomoč učencem z učnimi težavami
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
individualno delo z učenci s posebnimi potrebami
razvijanje koncepta dela z nadarjenimi učenci
poklicna orientacija
organizacija nacionalnega preverjanja znanja
urejanje materialne pomoči učencem
sodelovanje z zunanjimi institucijami
Šola vodi učbeniški sklad, spremlja izposojo učbenikov in vsako leto pripravi analizo stanja. Do meseca junija evidentira potrebe po učbenikih
in iz sredstev učbeniškega sklada dokupujejo nove učbenike. Vsako leto dokupimo in zamenjamo dotrajane učbenike. V skladu so učbeniki,
ki jih potrdi ZRSŠ. V skladu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami.
1. ura - 11.55 - 12.45 - zbiranje
2. ura - 12.50 - 13.40 - neusmerjen prosti čas
3. ura - 13.45 - 14.35 - samostojno delo in samostojno učenje
4. ura - 14.40 - 15.30 - usmerjen prosti čas
5. ura - 15.35 - 16.10 - usmerjen prosti čas ali neusmerjen prosti čas
Izdajatelj: OŠ Vuzenica, za izdajatelja ravnateljica Marjeta BOKAN
Uredili: Marjeta BOKAN, Nataša PRAPROTNIK
Jezikovni pregled: Nataša PRAPROTNIK
Zalozba in produkcija: VIRTUAL.si
Naklada: 380 izvodov
Leto: junij 2015