Gradivo 2015 - Kompas Yachting

Comments

Transcription

Gradivo 2015 - Kompas Yachting
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International, turistična
in trgovinska družba, d.d., direktorica družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba,
d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, sklicuje
26. skupščino družbe
KOMPAS INTERNATIONAL, turistična in trgovinska družba, d.d.,
Vojkova cesta 58, Ljubljana
Skupščina bo v petek, 28.08.2015, ob 945, uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta
58, Ljubljana, v I. nadstropju.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena
notarka.
Utemeljitev:
Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se
predlaga Tanja Peterlič. Notarka mag. Nina Češarek skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov
skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD – 1.
Helena Kokalj, direktorica
Angela Osolnik, predsednica nadzornega sveta
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2014 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2014 znaša 194.709,71 EUR, ostane nerazporejen in se
v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2014 ter se upravi
in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
Utemeljitev:
Nadzorni svet je letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 že potrdil na svoji 7. redni seji,
skupščina pa se z letnim poročilom le seznani in o njem ne odloča. V skladu z drugim odstavkom 282.
člena ZGD-1 mora nadzorni svet o ugotovitvah preveritve letnega poročila sestaviti pisno poročilo, v
katerem mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim
letom.
Družba Kompas Int d.d. je v letu 2014 izkazala pozitivni poslovni izid v višini 60.570 EUR, preneseni
dobiček iz prejšnjih let pa znaša 134.140 EUR, tako da bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša
194.709,71 EUR. Direktorica in nadzorni svet menita, da razdelitev v obliki dividend za sedaj ni
smiselna niti utemeljena. Družba potrebuje lastna sredstva za financiranje lastnega poslovanja in
nadaljnji razvoj družbe. Zlasti v trenutnih okoliščinah družba vsa razpoložljiva likvidna sredstva nujno
potrebuje za financiranje lastnega poslovanja. Vsak likvidnostni odliv iz družbe za izplačilo dividend
(bodisi uporaba lastnih sredstev bodisi zadolžitev zaradi izplačila dividend) je v takih okoliščinah
neutemeljen in neprimeren in bi otežil stanje in poslovanje družbe. Zato uprava in nadzorni svet
družbe menita, da je glede na stanje v gospodarstvu ter glede na stanje in poslovanje podjetja za
sedaj nujno, da se bilančni dobiček ne deli. O uporabi bilančnega dobička se bo lahko ponovno
odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Direktorica in nadzorni svet ocenjujeta, da je bila družba v letu 2014 ustrezno in zakonito vodena in
nadzirana, zato se predlaga da skupščina upravi in članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico
za poslovno leto 2014.
Funkcijo direktorice sta v letu 2014 opravljala g. Damjan Vezjak in ga. Helena Kokalj, in sicer g. Vezjak
v obdobju od 01.01.2014 do 06.03.2014, ga. Kokalj pa od 06.03.2014 do 31.12.2014. Člani
nadzornega sveta v letu 2014 so bili Helena Šparovec, Angela Osolnik in Primož Kramar.
Helena Kokalj, direktorica
Angela Osolnik, predsednica nadzornega sveta
3. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta Helen Šparovec in Primoža Kramarja ter s
potekom mandata članice nadzornega sveta Angele Osolnik. Imenovanje novih članov
nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Aleksandra Jereba,
Homec, Bolkova 8F, 1235 Radomlje. Član se imenuje od dneva te skupščine dalje za mandatno
dobo 4 let.
3.2. Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Angelo Osolnik, Krtina
32, 1233 Dob. Članica se imenuje od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 let.
Utemeljitev:
Članica nadzornega sveta Helena Šparovec, je bila imenovana na skupščini družbe dne 30.08.2012 za
obdobje 4 let. V februarju 2015 je ga. Šparovec podala odstopno izjavo z dne 23.02.2015, veljavno z
dnem 28.02.2015. Član nadzornega sveta Primož Kramar, je bil imenovan na skupščini družbe dne
30.08.2012 za obdobje 4 let. V juniju 2015 je g. Kramar podal odstopno izjavo z dne 13.07.2015,
veljavno z dnem 28.08.2015, tako da bo funkcijo člana nadzornega sveta opravljal do tega dne.
Članica nadzornega sveta Angela Osolnik je bila imenovana na skupščini dne 23.08.2011 za obdobje 4
let, kar pomeni, da se ji bo mandat iztekel z dnem 23.08.2015.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za
mandatno dobo 4 let imenuje Aleksander Jereb. Aleksander Jereb ima dolgoletne izkušnje z
vodenjem uspešnih podjetij. Kot direktor je uspešno vodil družbe Akustika Group d.o.o., Stol d.d.,
Kompas MTS d.d. in pred leti tudi Induplati d.d. Pri tem je spoštoval visok standard spoštovanja
moralnih zavez in zakonskih določil, hkrati pa je dosegal odlične rezultate. Te izkušnje so prepričale
nadzorni svet družbe, zato predlaga skupščini, da g. Jereba imenuje za člana nadzornega sveta za
mandatno dobo 4 let.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev za
mandatno dobo 4 let imenuje Angelo Osolnik. po izobrazbi ekonomski tehnik. Ga. Osolnik je vrsto let
vodja službe za splošne zadeve v družbi Akustika Group d.o.o. in ima bogate izkušnje na področju
projektnega vodenja ter nadzora nad izvajanjem projektov. Preteklo mandatno obdobje je uspešno
opravljala naloge članice nadzornega sveta družbe, kar je nadzorni svet prepričalo, da go. Osolnik
ponovno predlaga za članico nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.
Angela Osolnik, predsednica nadzornega sveta