Slovenski jezik

Comments

Transcription

Slovenski jezik
Slovenščina
Šolsko leto 2015/16
Učiteljice slovenščine in
knjižničarka
Nada Pajntar
Vika Šuštar
Karmen Valant
Dunja Jezeršek
Marija Knapič (knjižničarka)
6. razred
P. Avbar, D. Dolenc: Od glasov do knjižnih svetov 6, samostojni
delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost. Rokus-Klett
Berta Golob, Igor Saksida, Miha Mohar, Vida Udovič Medved: Kdo
se skriva v ogledalu?, berilo za 6. razred devetletne osnovne šole,
MKZ
Mojca Honzak: Dober dan, književnost, priročnik za učence
osnovnih šol (do 9. razreda)
Ostale potrebščine:
- črtan zvezek A4 format za književnost
- črtan zvezek A4 format za jezikovni pouk
7. razred
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk:
Slovenščina za vsak dan 7, samostojni delovni
zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, ROKUSKLETT
M. Mohar et al.: Sreča se mi v pesmi smeje,
berilo za 7. razred devetletne osnovne šole, MKZ
8. razred
N. Cajhen, D. Kapko, N. Drusany, M. B. Turk: Slovenščina
za vsakdan in vsak dan 8, samostojni delovni zvezek za
slovenski jezik, 2 dela, POSODOBLJEN, ROKUS-KLETT
M. Mohar et al.: Dober dan, življenje, berilo za slovenščino
v 8. razredu devetletne osnovne šole, MKZ
9. razred
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk:
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, samostojni delovni
zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, ROKUS-KLETT
M. Honzak et al.: Skrivno življenje besed, berilo za 9. razred
osnovne šole, MKZ
KRITERIJI OCENJEVANJA:
Za pisni preizkus znanja:
0 %–47 % nzd 1
48 %–59 % zd 2
60 %–74 % db 3
75 %–89 % pd 4
90 %–100 % odl 5
Pisna naloga:
Učenci v šolskem letu pišejo za oceno eno
poustvarjalno/ustvarjalno besedilo.
Merila za oceno so:
1. VSEBINA (vsebinska prepričljivost, izvirnost) in
UPOŠTEVANJE ZNAČILNOSTI PREDPISANE BESEDILNE
VRSTE – 30 točk,
2. OBLIKA IN SLOG – 10 točk,
PRAVOPISNA in SLOVNIČNA PRAVILNOST – 10 točk.
Pisni preizkus znanja:
Pisni preizkus znanja se pišejo po smiselno zaključenih celotah
(v šolskem letu trije preizkusi znanja).
Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja:
V vsakem ocenjevalnem obdobju je učenec ustno ocenjen vsaj dvakrat:
 govorni nastop (NUB),
 govorni nastop (UB),
 ustno preverjanje znanja iz književnosti.
Merila za ocenjevanje oziroma presojo ustnega preverjanja in
ocenjevanja:
• ODLIČNO - Učenec tekoče pripoveduje v knjižni slovenščini brez
pomoči ali ob manjši pomoči učitelja. Vsi odgovori so pravilni.
• PRAV DOBRO - Učenec tekoče odgovarja na večino vprašanj, učitelj
ga usmerja.
• DOBRO - Učenec odgovarja v knjižni slovenščini ob delni pomoči
učiteljevih vprašanj. Pravilno odgovori na polovico vprašanj.
• ZADOSTNO - Učenec odgovarja na učiteljeva vprašanja ob precejšnji
pomoči, vendar odgovori vsaj na polovico vprašanj. Dopušča se raba
pogovornega jezika.
• NEZADOSTNO - Učenec ne pokaže nikakršnega znanja niti ob veliki
pomoči.
Ustno sporočanje (govorni nastop):
Učenci govorno nastopijo (deklamacija, dramatizacija,
pripovedovanje…) vsaj enkrat v ocenjevalnem obdobju.
KRITERIJI ZA VREDNOTENJE GOVORNEGA NASTOPA (NUB)
VSEBINA
•
•
•
•
upoštevanje temeljnih značilnosti besedilne vrste;
ustreznost vsebine glede na izbrano temo (izbira ustreznih podatkov);
zgradba besedila (uvod, jedro, povzetek);
popestritev pripovedovanja s slikovnim gradivom …
JEZIK IN SLOG
• zbornost (knjižni – neknjižni govor, pravorečnost);
• razumljivost besedila (dolžina povedi, stavčna intonacija,
besedni naglas, tujke, izbor besed, mašila);
• dolžina govornega nastopa glede na dogovor.
NASTOP
• retorične prvine (animiranje poslušalcev);
• gestikulacija, mimika, očesni stik;
• hitrost in glasnost govora.
Ocena zajema 60 % minimalnih ciljev, 30 % temeljnih ciljev in
10 % višjih ciljev.
Pri zaključni oceni se upošteva tudi redno opravljanje domačih nalog,
urejenost zvezkov, sodelovanje pri pouku in odnos do predmeta
samega.
DOMAČE BRANJE
6. razred
8. razred
•
•
•
•
•
•
Bina Štampe Žmavc: Nebeške kočije
Marjana Moškrič: Stvar/ali po izbiri
Roald Dahl: Matilda
Astrid Lindgren: Ronja – razbojniška hči
•
•
Beth Goobie: Močnejša od besede
Niko Grafenauer: Skrivnosti/Saša Vegri;
Naročje kamenčkov
Christine Nostlinger: Fant za zamenjavo
Vinko Möderndorfer: Kot v filmu
7. razred
9. razred
•
•
•
•
Desa Muck: Pod milim nebom/Blazno resno
o šoli
Eduard Petiška: Stare grške bajke
Boris A Novak; Bla bla
Dušan Čater: Pojdi z mano/Tadej Golob:
Zlati zob
•
•
•
•
Janja Vidmar: Princeska z napako
Charles in Mary Lamb: Pripovedke iz
Shakespeara
Pesmi štirih
knjiga po lastni izbiri
Učenec prebere v šolskem letu 4 knjige za
domače branje. Učitelju jo predstavi na
različne načine:
• pisni odgovori,
• poustvarjalno pisanje,
• poročilo o prebrani knjigi,
• razgovor o prebrani knjigi.
BRALNA ZNAČKA
Učenci preberejo knjige po lastni izbiri, priporočilni seznam je v šolski
publikaciji.
• 6. razred – najmanj 4 knjige
• 7. razred – najmanj 5 knjig
• 8. razred – najmanj 6 knjig
• 9. razred – najmanj 7 knjig