Zapisnik 2. izredne seje

Comments

Transcription

Zapisnik 2. izredne seje
Zapisnik 2. izredne seje Študentskega sveta Ekonomskoposlovne fakultete Univerze v Mariboru
Sreda, 27. maj 2015, ob 17.00 v sejni sobi
Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete
UM, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor
Datum seje:
Prisotni člani ŠS EPF:
Predsedujoča ŠS EPF:
Matej Matic Murenc, Luka Kolar, Niket Gönc, Niko
Žmavcar, Matic Koražija, Matjaž Orešič
Odsotni člani ŠS EPF:
Vera Lambert (neopr.), Simon Špilak (opr.), Mojca
Petek (opr.), Julija Visočnik (opr.) Krešo Pavković
(opr.)
Prisotni ostali:
Katarina Barbara Krnjak, Karmen Emih
Seja se je pričela ob 17:00.
Matej Matic Murenc, prodekan za študentska vprašanja in predsedujoča Študentskemu svetu Ekonomskoposlovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju ŠS EPF UM), je pozdravil vse navzoče in preverila
sklepčnost.
Prisotnih članov ŠS EPF UM: 6
Matej Matic Murenc, predsednik Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM, je ugotovil, da je
Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM (v nadaljevanju ŠS EPF UM) na 2. izredni seji sklepčen.
Ad. 1: Potrditev dnevnega reda 2. izredne ŠS EPF UM
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje
Volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor EPF UM
Tekoče zadeve
Razno
Matej Matic Murenc, prodekan za študentska vprašanja in predsedujoč ŠS EPF UM, je dal na glasovanje naslednji
sklep:
Sklep 1: Predlagani dnevni red 2. izredne seje Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM se potrdi.
Izid glasovanja:
Za: 6
Proti:0
Vzdr.:0
Matej Matic Murenc, prodekan za študentska vprašanja in predsedujoč ŠS EPF UM, je ugotovil, da je sklep sprejet
soglasno.
Ad. 2.: Volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor EPF UM
Matej Matic Murenc, predsednik ŠS EPF UM, je člane ŠS EPF seznanil s sklepoma o razpisu volitev predstavnikov
študentov v Akademski zbor EPF UM ter poročili komisij. Navzočim je povedal, da mora ŠS EPF UM imenovati
tričlansko volilno komisijo izmed članov ŠS EPF UM . Po krajši razpravi je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev
predstavnikov študentov v AZ EPF v naslednji sestavi: Katarina Barbara Krnjak (predsednica), Karmen Emih
(član) in Niket Gönc (član).
Izid glasovanja:
Za:6
proti:0
vzdr.:0
Matej Matic Murenc, predsednik ŠS EPF UM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.
Predsednik Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM je ob 17:13 prekinil sejo zaradi volitev.
Seja se je ponovno pričela ob 17:28.
Po poročanju predsednika volilne komisije je Matej Matic Murenc, predsednik ŠS EPF UM, dal na glasovanje
naslednji sklep:
Sklep 3: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na podlagi tajnih volitev ugotavlja,
da so kot predstavniki študentov v Akademski zbor EPF bili izvoljeni naslednji študenti: Julija Visočnik, Betka
Vodišek, Matjaž Orešič, Mojca Petek, Alen Brkić, Monika Strauss, Sandra Rošar, Matic Koražija, Karmen Emih,
Tjaša Vodeb, Niket Gönc, Denis Rogan, Matej Matic Murenc, Jasmina Landeker, Jasmina Živič, Krešimir Pavkovič,
Katarina Barbara Krnjak
Izid glasovanja:
Za:6
proti:0
vzdr.:0
Matej Matic Murenc, predsednik ŠS EPF UM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.
Ad. 3.: Tekoče zadeve
Matej Matic Murenc, prodekan za študentska vprašanja, je članom povedal, da bi tutorji želeli v sklopu projekta
naročiti platneni pano, ki bi ga izobesili na informacijskem pultu v času tutorskih ur. To omogoča večjo
Sklep 4: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru za naročilo promocijskega panoja v
sklopu projekta Promocija tutorstva, ki je opredeljen pod zaporedno številko 3 v Programu dela za leto 2015, in
zanj nameni največ 40,00€.
Izid glasovanja:
Za:6
proti:0
vzdr.:0
Matej Matic Murenc, predsednik ŠS EPF UM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.
Matej Matic Murenc, predsednik ŠS EPF UM, je člane obvestil, da bo 3. julija 2015 potekala že tradicionalna
študentska regata, ki jo organizira ŠS UM. Tudi tokrat se bodo regate udeležili člani ŠS EPF UM in tutorji študenti
EPF. Za potrebe promocije pa bomo naročili kopalen plašče z izvezenim logotipom in sloganom, ki jih bodo nosili
tekmovalci in navijači.
Sklep 5: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru podpre za naročilo kopalnih plaščev
v sklopu projekta Promocija ŠS EPF, ki je opredeljen pod zaporedno številko 2 v Programu dela za leto 2015, in
zanj nameni največ 250,00€.
Izid glasovanja:
Za: 6
proti:0
vzdr.:0
Matej Matic Murenc, predsednik ŠS EPF UM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.
Seja se je zaključila ob: 17:34
Zapisal:
Prodekan za študentska vprašanja
Matej Matic Murenc, predsedujoč ŠS EPF UM

Similar documents