VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC - Vrtec Ivana Glinška Maribor

Comments

Transcription

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC - Vrtec Ivana Glinška Maribor
Vrtec Ivana Glinška Maribor
Gledališka ulica 6
2000 Maribor
http://www.vrtec-ivanaglinska.si
[email protected]
tel.: 02/ 23 47 437 fax.: 02/23 47 431
Izpolni vrtec
Datum vstopa v vrtec: ________________
Vloga sprejeta dne:____________________
Oddelek: __________________________
Št. vpisa:____________________________
Enota: ____________________________
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
Izpolnijo starši
VLAGATELJ/ -ica (oče, mati) ______________________________________________
I. Ime in priimek otroka: _________________________________________ spol: Ž
M
Datum rojstva:______________________ Kraj rojstva:________________________
EMŠO
Naslov stalnega prebivališča: ___________________________________________________
Poštna št. in pošta: __________________________________Občina: ___________________
Naslov začasnega bivališča: _____________________________________________________
II.
Število vzdrževanih otrok v družini:_________________
Ime in priimek otroka, ki že obiskuje Vrtec Ivana Glinška_______________________
Datum rojstva:______________________ Kraj rojstva :_______________________
EMŠO
Ime in priimek otroka, ki že obiskuje Vrtec Ivana Glinška ______________________
Datum rojstva:______________________ Kraj rojstva :_______________________
EMŠO
III.
Ime in priimek otroka, ki že obiskuje drugi vrtec ______________________________
Datum rojstva:______________________ Kraj rojstva :_______________________
EMŠO
Naziv vrtca-kraj, ki ga obiskuje: :__________________________________________
Datum vpisa v vrtec: _______________________
IV. Otroka želimo vključiti v program vrtca z dnem: ________________________________
(pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev starosti)
V. Otroka želim vključiti v enoto:
Navedite številko po vrstnem redu, v katero enoto želite vključiti otroka. V kolikor bo vaša 1.
želena enota zasedena, si pridržujemo pravico, da otroka vključimo v 2., 3., 4., 5. ali 6.
enoto.
Vrstni red
Enota
Naslov
Predviden poslov. čas
GLEDALIŠKA (jasli, vrtec)
Gledališka ul. 6
6.30-17.00
GREG.–KREKOVA
Gregorčičeva ul. 34a, 34b,
6.30-16.30 oz. 11.30-20.30
PRISTAN (jasli, vrtec)
Usnjarska ul. 11
6.30-16.30
SMETANOVA (jasli, vrtec)
Smetanova ul.34a
6.30-17.00
RIBIŠKA (jasli, vrtec)
Ribiška ul. 11
6.30-16.30
KOSARJEVA
Kosarjeva ul. 41
6.30-16.30
VI. Otroka želim vključiti v (prosim obkrožite številko in v okence označite želeni program z X):
1. celodnevni program (6-9 ur)
- dopoldan; od …………… do……………..ure;
- izmenično; dopoldan, od………..do……….ure; popoldan, od ……..do……ure;
- popoldan; od …………… do……………..ure.
2. poldnevni program (4-6 ur):
- dopoldan; od …………… do……………..ure;
- izmenično; dopoldan, od………..do……….ure; popoldan, od ……..do……ure;
- popoldan; od …………… do……………..ure.
Poldnevni program in izmene bodo izvedeni samo v primeru, če bo dovolj otrok za samostojen oddelek.
VII. PODATKI O OTROKU IN STARŠIH ALI ZAKONITEM ZASTOPNIKU
(Podatke zbiramo v skladu z Zakonom o vrtcih in spremembah. Zagotavljamo, da bodo osebni
podatki staršev in otrok, zbrani v evidenci vrtca, uporabljeni samo v namene za potrebe vrtca,
v nujnih primerih glede obveščanja oz. stikov s starši in za potrebe poravnave oskrbnin).
MATI
OČE
Ime in priimek
EMŠO
DAVČNA
Status tujca
DA
NE
DA
NE
e – pošta
Telefon
Naslov stalnega
prebivališča
Občina
Naslov začasnega
bivališča
Občina
Zaposlitev
Redni-a študent-ka, naslov
fakultete
Otrok živi pri enem roditelju:
a) pri materi
b) pri očetu
VIII. Navedite zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varno in ustrezno delo z otrokom
(npr. alergije, morebitne obravnave pri specialistih, posebnosti v razvoju..).
V kolikor ni posebnosti vpišite z besedo «ni posebnosti«.
_________________________________________________________________________________
IX. Izjavljam, da sem svojega otroka vpisal/-a le v Vrtec Ivana Glinška Maribor in ne v drugi
vrtec v Mestni občini Maribor.
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost ob sprejemu v vrtec (20.
člen Zakona o vrtcih in spremembe):
1. Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družin
DA NE
2. Listine, ki dokazujejo, da vpisujemo otroka s posebnimi potrebami
DA NE
(8. člen Zakona o vrtcih)
Vlagatelj/ -ica je materialno in kazensko odgovoren-a za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi. Če
pristojna komisija ugotovi neresničnost podatkov, lahko začne z obnovo postopka.
Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil-a v
na upravo Vrtca Ivana Glinška Maribor.
petnajstih dneh
V primeru spremembe občine stalnega bivališča je potrebno predložiti fotokopijo prijave stalnega bivališča.
Datum:
…………………………………….
Podpis vlagatelja/ –ice:
…………………………………….………….