POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN

Comments

Transcription

POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN
POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN STROKOVNEM SPOPOLNJEVANJU
V VRTCU ŠKOFJA LOKA
v šolskem letu 2014/2015
Datum: 20.7.2015
Številka: 60202-1/2015-787/1,Int. D-327
___________________________________________________________________________
Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/51 22 465, faks: 04/51 20 139
e-pošta: [email protected], spletna stran: http://vrtec.skofjaloka.si
V šolskem letu 2014/2015 smo izvajali in se udeleževali izobraževanj v skladu z letnim delovnim
načrtom vrtca, ki je bil predhodno sprejet tudi seji sveta zavoda. Posamezne vsebine smo ponudili
vsem zaposlenim, tako strokovnim delavcem kot tudi ostalim zaposlenim na drugih področjih dela in
tako omogočili izobraževanja na tistih področjih dela, kjer smo bili šibki oz. je bilo potrebno naša
znanja dopolniti. Vsebine izobraževanj so bile naravnane na podporo vsebinam prednostnih nalog
vrtca, ozaveščanju elementov dobre prakse na področjih vse-življenjskega učenja in prikritem
kurikulu vrtca, ki se kaže v dnevni rutini in medsebojnih odnosih z otroki in med nami zaposlenimi ter
starši.
Izobraževanja smo organizirali v več sklopih, posluževali pa smo se predvsem takšnih, ki so bili za
zaposlene brezplačni oz. cenovno ugodnejši ali pa so bili v povezavi s prednostnimi nalogami vrtca. V
nadaljevanju so predstavljena izobraževanja po posameznih sklopih:
1. Študijska srečanja
Strokovne delavke in delavci Vrtca Škofja Loka so se v začetku šolskega leta udeležili študijskih srečanj
za vzgojiteljice/vzgojitelje in pomočnice/pomočnike vzgojiteljic/vzgojiteljev z območja občin Škofja
Loka. Študijska srečanja so potekala v Vrtcu Škofja Loka, ker smo mentorski vrtec tudi za ostale vrtce
v okolici Škofje Loke (Selško in Poljansko dolino).
Vsebina
Izvajalec
Št.
točk
»Vloga odraslega pri
gibalnih dejavnostih
otrok v vrtcu«
ZRSŠ
1
»Razvijanje zgodnje
pismenosti v vrtcu«
ZRSŠ
0,5
»Vloga odraslih pri
likovnem izražanju otrok
v vrtcu«
ZRSŠ
»Ciciban fizik«
ZRSŠ
Kraj
izvedbe
Udeleženci
Št. ur
Realizacija
Mentorsko
središče
Vrtec Škofja
Loka
Več vrtcev,
spletna
učilnica
Vzgojitelji in
pomočniki
vzgojiteljev
8
november
oktoberapril
Vzgojitelji in
pomočniki
vzgojiteljev
8
okt./nov
april
0,5
Več vrtcev,
spletna
učilnica
Vzgojitelji in
pomočniki
vzgojiteljev
8
okt./nov
april
0,5
Več vrtcev,
spletna
učilnica
Vzgojitelji in
pomočniki
vzgojiteljev
8
okt./nov
april
Ravnateljica vrtca in pomočnika ravnateljice so se v šolskem letu 2014/2015 udeležili študijskih
srečanj za ravnatelje in pomočnike ravnateljev v mreži mentorskih vrtcev.
Program, vsebina
Izvajalec
Kraj izvedbe
Udeleženci
Realizacija
Regijska srečanja
ravnateljev in
pomočnikov
ravnateljev
ZRSŠ- svetovalka
za predšolsko
vzgojo
različno
Ravnateljica,
pomočnika
ravnateljice
3x v šolskem
letu
Strokovna srečanja
tima ravnateljev v
mentorskem središču
ZRSŠ in Vrtec
Škofja Loka
(mentorski vrtec)
Vrtec Škofja
Loka oz. drugi
vrtci MMV (po
dogovoru)
Ravnatelji in
pomočniki
ravnateljev v vrtcih
MMV
2x v šolskem
letu
Posvet za vrtce RS
ZRSŠ- tim
svetovalk za
predšolsko vzgojo
Še ni določen
Ravnateljica,
Pomočnika
ravnateljice
maj 2014
2. Drugo strokovno spopolnjevanje
Vsebina
Organizator
/izvajalec
Kraj
Udeleženci
Št.
ur
Realizacija
Št.
ud.
Strokovno in
družabno srečanje
»SKUPNA JE
MLADOST«
Konferenca
koordinatorjev
programa Ekošola
ZRSŠ
in Vrtci gorenjske
regije
Jezersko
Zaposleni v
vrtcu
8
maj 2015
20
Eko Šola/Vrtec
Brdo
Ravnateljica,
OPZHR,
8
september
2014
4
XX. Strokovno
srečanje ravnateljic
in ravnateljev vrtcev
Slovenije
Posvet združenja
ravnateljev in
ravnateljic vrtcev
Slovenije
Šola za ravnatelje
Portorož
Ravnateljica
16
6. in 7.
oktober
2014
1
Pridobivanje novih
znanj s področja
vodenja v korelaciji z
odgovornim
komuniciranjem
ZRSŠ za Gorenjsko
Moravske
toplice
Ravnateljica,
pomočnik
ravnateljice
16
11-12. maj
2015
2
Vrtec
Škofja
Loka
Zaposleni v
vrtcu
8
September
in oktober
2014
30
Skupnost vrtcev
Slovenije
Portorož
Zaposleni v
vrtcu
16
4.-6.
marec
2014
8
IV. znanstveni posvet
Vodenje v vzgoji in
izobraževanju
Šola za ravnatelje
Portorož
16
31.1. – 1.
april 2014
1
LAS strokovni
posvet: Depresivnost
pri otroku
CSD Škofja Loka
Škofja loka
Svet.
Delavka,
pom.
ravnateljice
4
20. nov.
2014
2
Študijska skupina za
svetovalno delo v
vrtcu
ZRSŠ, vrtec Vrhnika
Vrhnika
Svet. Delavka
4
10. dec.
2014
1
Tematska
konferenca
Prikriti kurikulum v
teoriji in praksi
Posvet: Onkraj
stroke
vzgojiteljice
Ravnateljica
Otrok v stiski – psih.
pomoč z lutko
Aletheia
Ljubljana
Svet.
Delavka,
pom.
ravnateljice
4
11. feb
2015
2
LAS strokovni
posvet: Vedenjske in
čustvene
CSD Škofja Loka
Škofja
Loka
Svet.
Delavka,
pom.
ravnateljice
4
21. maj
2015
2
Srečanje
republiškega in
regijskega aktiva
svetovalnih delavk in
delavcev v vrtcih
Srečanje
republiškega in
regijskega aktiva
svetovalnih delavk in
delavcev v vrtcih
Srečanje
republiškega in
regijskega aktiva
svetovalnih delavk in
delavcev v vrtcih
Srečanje
republiškega in
regijskega aktiva
svetovalnih delavk in
delavcev v vrtcih
Urejanje delovnih
razmerji
Aktiv svetovalnih
delavk na
Gorenjskem (vrtci
Kranj)
Kranj
Svet. delavka
4
26. sep.
2014
1
Sestanek org.
odbora RASD
Vrtec
Šentvid
Svet. delavka
4
15. okt
2014
1
Aktiv svetovalnih
delavk na
Gorenjskem (vrtci
Kranj)
Ogled
ZGNL
Svet. delavka
4
7. jan.
2014
1
Vrtec Ledina
Ljubljana
Svet. delavka
4
22 apr.
2015
1
AKTUAR Radovljica
Ljubljana
Posl. sekretar
4
5. sep.
2014
1
Upravljanje
dokumentacije VIZ s
predstavitvijo
računalniške
aplikacije
Upravljanje
dokumentacije VIZ
ALETHEIA
Ljubljana
Posl.
Sekretar,
administrator
4
23. sep.
2014
2
ALETHEIA
Ljubljana
Posl.
Sekretar,
administrator
4
10. feb.
2015
2
Seminar o delovnih
razmerjih
Ravnateljski servis
Ljubljana
Posl. sekretar
4
8. jun.
2015
1
Vsebina
Higiena živil –
HACCP za osebje
v kuhinji
Higiena živil –
HACCP za
odgovorne osebe
Kako izboljšamo
imunski sistem
na naraven način
(vpliv prehrane)
Organizator
/izvajalec
Kraj
Udeleženci
Št.
ur
Realizacija
Št.
udeležencev
Nacionalni
laboratorij za
zdravje, okolje in
hrano
Nacionalni
laboratorij za
zdravje, okolje in
hrano
Kranj
Kuharici,
kuh.
pomočnice
4
marec
2015
8
Kranj
Org. prehrane
in zdravstvenohigienskega
režima
4
marec
2015
1
Vrtec Šk.
Loka
Kuharska
pomočnica,
OPZHR
2
Društvo za razvoj
podeželja Resje
(Sonja Lončar)
Anema
Priprava dietnih
jedi v praksi
1. sestanek
prehranske
skupine v šol.l.
2014 / 2015
(HACCP,
tveganja,
postopki,
označevanje
živil)
Vrtec Šk.
Loka
Vrtec Šk.
Loka
Rimske
toplice
Kuharica
7
Predstavniki
prehranske
skupine,
predstavniki
kuhinje, slorest
16
1
OPZHR
16
8
13.
november
2014
Inštitut za
sanitarno
inženirstvo
NIJZ Kranj
Higiena živil
30.
september
2014
28. oktober
2014
Vrtec Šk. Loka
Mednarodni
strokovni posvet
org. prehrane in
zhr. Slovenije: S
pravimi koraki
do zdravja otrok
3
1
17. - 18.
novembra
2014
NIJZ Kranj
Kuharica
1,5
1
25.
november
2014
1,5
Požarna varnost
in varstvo pri
delu
Borštner & Co. /
Vrtec Šk. Loka
Vrtec Šk.
Loka
Teh. kader –
kuhinja
9
21. april
2015
Vrtec Šk. Loka
Vrtec Šk.
Loka
Predstavniki
prehranske
skupine,
predstavniki
kuhinje, Slorest
2
20. maj
2015
8
Novo Javno
naročilo, lokalni
dobavitelji,
kontrola,
reklamacije,
označevanje
alergenov…
Barbara Kožuh
Vrtec Šk.
Teh. kader –
2
21. maj
9
OPZHR
Loka
kuhinja
6. Mednarodni
posvet
organizatorjev
prehrane in
zdravstvenohigienskega
režima
Inštitut za
sanitarno
inženirstvo
Rimske
toplice
Org. prehrane
in zdravstvenohigienskega
režima
16
17. - 18.
november
2014
1
Strokovna
ekskurzija
Obisk treh javnih
vrtcev v
pobratenem
mestu Freising
Nemčija
Strokovne
delavke/delavci
16
April 2015
43
2. sestanek
prehranske
skupine v šol.l.
2014 / 2015
2015
3. Izobraževanja na nivoju Vrtca Škofja Loka
Srečanje z Markom
Juhantom
Kaligrafija
Srečanje z Janijem
Prgićem
Vrtec Škofja Loka
Strokovne
Škofja Loka
4
delavke/delavci
Vrtec Škofja Loka
Strokovne
Škofja Loka
4
delavke/delavci
Vrtec Škofja Loka
Strokovne
Škofja Loka
4
delavke/delavci
September
2014
Vsi
ped.
del.
Januar 2015
Vsi
ped.
del.
Marec 2015
Vsi
ped.
del.
Tudi v šolskem letu 2014/2015 smo pripravili zanimiva in predvsem strokovno podprta izobraževanja,
ki so bila usmerjena v spoznavanje in izvajanje vsebin s področja prikritega kurikuluma. Na pobudo in
željo strokovnih delavk in delavcev smo v šolskem letu 2014/2015 organizirali različna interna
izobraževanja v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in s podporo izmenjave dobrih praks in
interaktivnih delavnic. Izkazalo se je, da so bila izobraževanja dobro obiskana in da so bili zadovoljni
tudi zaposleni, kar so posebej izpostavili tudi v spletnem vprašalniku, ki so ga izpolnjevali preko e –
zbornice. Zunanji strokovnjaki so navdušili pedagoške delavke in delavce, ki so še dolgo razpravljali o
temah obravnavanih na delavnicah.
Poročilo v skladu z 48. členom ZOFI (Uradni list, št. 16/07 in 36/08 in spremembe) obravnava in potrdi
svet zavoda. Pripravljeno je na osnovi zbranih gradiv celoletnega uresničevanja izobraževanja in
strokovnega izpopolnjevanja v preteklem šolskem letu.
Pripravil: pom. ravn. Gašper Krek
Ravnateljica: Janja Bogataj