Občni zbor 2015 - Prosvetno društvo Čemšenik

Comments

Transcription

Občni zbor 2015 - Prosvetno društvo Čemšenik
Prosvetno društvo Čemšenik
Čemšenik 3
1413 Čemšenik
[email protected]
www.pd-cemsenik.si
ZAPISNIK
Občnega zbora Prosvetnega društva Čemšenik, ki je bil 21. februarja 2015 ob 20.00 uri v
prostorih Prosvetnega doma Čemšenik.
Prisotni:
Jerica Polc, Franc Polc, Marta Klopčič, Izidor Klopčič, Hedvika Kovač, Polona Kovač, Marinka
Kovač, Stane Kovač, Jure Polc, Janez Polc, Marjan Bokal, Katja Bokal, Monika Pikelj, Jerneja
Pikelj, Urška Pikelj, Bernarda Benko, Simona Klopčič, Neža Razboršek, Blaž Grahek, Mojca
Klopčič, Ema Razboršek, Jože Kovač, Brane Grobljar, Marko Polc, Marko Drobne, Nataša
Pirnat Drobne.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora: delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh
overoviteljev in verifikacijske skupine
3. Poročilo predsednika, blagajnika in nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Program dela za leto 2015
7. Finančni plan za 2015
8. Statut
9. Kadrovske spremembe
10. Razno
Ad.1: Predsednik Marko Drobne je otvoril občni zbor, pozdravil je vse navzoče, člani društva
po so potrdili dnevni red.
Ad.2: Člani društva so potrdili organe občnega zbora: za delovnega predsednika je bil izvoljen
Brane Grobljar, za zapisnikarja Nataša Pirnat Drobne, za overovitelja Simona Klopčič in Marta
Klopčič, verifikacijsko komisijo pa sta predstavljala Neža Razboršek in Blaž Grahek.
Ad.3: Predsednik Marko Drobne je prebral poročilo o delovanju društva, prav tako je prebral
poročilo o finančnem delovanju društva, ki ga je pripravila blagajničarka Jasna Drobež. Obe
poročili sta priloga zapisnika. Hedvika Kovač, predsednica nadzornega odbora, je podala
Davčna št.: SI 63764032
Matična št.: 5161908
Prosvetno društvo Čemšenik
Čemšenik 3
1413 Čemšenik
[email protected]
www.pd-cemsenik.si
svoje poročilo. Poročala je, da je nadzorni odbor pregledal poslovne knjige društva in ni našel
nobenih nepravilnosti, pa tudi s stanjem v društvu je zadovoljen.
Ad.4: Člani PDČ, ki so bili prisotni, so ugotovili, da je bilo društvo v letu 2015 aktivno.
Gledališka skupina je spomladi pričela z igranjem nove gledališke igre – komedije Trije vaški
svetniki. Skupno je igra doživela 8 ponovitev, z igranjem pa bodo igralci nadaljevali še v
spomladanskem času.
Folklorna skupina je v letu 2014 zamenjala vodstvo. Po dolgih letih vodenja sta Janez Polc in
Marta Klopčič vodenje prepustila Neži Razboršek in Simoni Klopčič. Obe vodji obiskujeta
tečaj za vodenje folklornih skupin. Pod njunim vodstvo pa so imeli že dva nastopa.
V juliju in avgustu je tudi v letu 2014 potekal Oratorij, ki so ga pripravili mladi animatorji.
Udeležilo se ga je 60 otrok, družili pa so se pod sloganom »Na tvojo besedo«.
Na gradu Gamberk so bile uprizorjene že devete Grajske štorije, ki so bile ponovno lepo
obiskane.
Do 2. Marca je potrebno pripraviti vso dokumentacijo za prijavo na razpis, kjer bodo delili
sredstva med posamezna društva.
Ad.5: Verifikacijska komisija je preštela prisotne: vseh udeležencev občnega zbora je bilo 27
od skupno 67 – ih aktivnih članov. Ker ni bilo prisotne polovice aktivnih članov, smo počakali
pol ure, tako, da so člani kljub manjšemu številu lahko potrdili točke dnevnega reda.
Ad.6: Delovni predsednik je predstavil predvideni plan za leto 2015, plan je priloga zapisnika.
Ad.7: Delovni predsednik je predstavi predvideni finančni plan za leto 2015, plan je priloga
zapisnika.
Ad.8: Statut, ki je bil v veljavi do sedaj, je bil sprejet leta 2003, zato smo se odločili, da
nekatere člene nekoliko spremenimo oz. dopolnimo. Spremenjeni pa so bili sledeči členi
statuta:
V prvem poglavju splošnih določb je bil spremenjen 2. člen. Spremenili oz. skrajšali smo
naslov Prosvetnega Društva, bil je namreč napisan dvakrat.
Davčna št.: SI 63764032
Matična št.: 5161908
Prosvetno društvo Čemšenik
Čemšenik 3
1413 Čemšenik
[email protected]
www.pd-cemsenik.si
Pri namenu in ciljih društva je bil spremenjen 6. člen. Bolj podrobno smo izpostavili, da je
društvo neprofitna organizacija in opredelili njegov namen. Samostojno smo opredelili cilje,
ki jih mora izpolnjevati društvo.
Pri članstvu smo dopolnili 7. člen. Dodani so bili pogoji plačevanja članarine in odstavek o
mladoletnih osebah.
V poglavju organov kulturnega društva je bil spremenjen 14. člen. Dopolnjene so bile naloge
občnega zbora, dodani sta bili še dve nalogi. Tudi v 16. členu, ki opredeljuje naloge
upravnega odbora, je bila dodana ena nova naloga. V 19. členu je dodan odstavek o tem
komu je komisija odgovorna in kdaj je komisija sklepčna.
V petem poglavju, ki govori o finančnem in materialnem poslovanju društva je bil dopolnjen
25. člen. Opredeliti je bilo potrebno kakšno obliko vodenja uporabljamo pri vodenju knjig.
V 15. členu, 18.členu, 22.členu in 23.členu se spremeni trajanje mandata iz 2 leti na 4 leta.
Ad.9: Po sedmih letih bo tajnica PD Čemšenik Nataša Pirnat Drobne svojo funkcijo predala
Moniki Pikelj.
Ustanovljen je bil tudi gradbeni odbor, ki se bo ukvarjal z obnovo prosvetnega doma in
pridobivanjem sredstev za obnovo. V najslabšem stanju je streha, ki že dolgo pušča, voda, ki
prihaja v notranjost pa posledično uničuje oder na katerega voda zateka. Odbor sestavljajo:
Mitja Drobež, Ana Režun, Marko Drobne, Izidor Klopčič in Monika Pikelj.
V prosvetnem domu smo se odločili tudi za novo dejavnost in sicer za lutkovno skupino, ki jo
bo vodila Ema Razboršek.
Ad.10: Prireditev Večer na vasi v Čemšeniku poteka že več let. Njegovo organizacijo naj bi
vsako leto prevzelo eno izmed društev, ki delujejo v Čemšeniku. Letos naj bi prireditve
organiziralo naše društvo. Po pogovoru z gasilci smo se odločili, da jim organizacijo
prepustimo, ker ni v skladu z našim statutom.
Naše društvo se ukvarja s kulturno dejavnostjo vendar nimamo Slovenske zastave, ki bi jo
obesili ob praznikih, ki jih praznujemo v Sloveniji. Odločili smo se torej za njen nakup in
izdelavo vsega potrebnega, da bomo zastavo lahko obesili.
Na stavbo Prosvetnega društva bomo obesili oglasno desko s pomočjo katere bomo lahko
obveščali ljudi o dogajanju v našem društvu.
Poskrbeli bomo za prapor tako, da bomo lahko preminule člane PDČ pospremili na njihovi
zadnji poti.
Zapisnikar:
Nataša Pirnat Drobne
Overovitelja:
Simona Klopčič
Delovni predsednik:
Brane Grobljar
Marta Klopčič
Davčna št.: SI 63764032
Matična št.: 5161908