Zaključne projektne naloge - 1. stopnja Objavljamo

Comments

Transcription

Zaključne projektne naloge - 1. stopnja Objavljamo
Zaključne projektne naloge - 1. stopnja
Objavljamo predloge zaključnih projektnih nalog po mentorjih. Študent po želji izbere
razpisano temo. Naslov naloge bo mentor skupaj s študentom prilagodil njegovim
potrebam, željam in zmožnostim, lahko pa temo predlaga tudi sam.
Gregor Balažič, asist.
•
•
•
•
•
•
•
Vplivi turizma na okolje in prostor
Vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo
Razvoj turizma v zavarovanih območjih narave
Možnosti razvoja turizma na podeželju
Možnosti interpretacije narave in kulture v turizmu
Vrednotenje turističnih resursov za razvoj posameznih vrst turizma
Prostorski in okoljski učinki turizma
Suzana Brecelj, pred.
•
Izobraževanje v turizmu na visokošolski ravni: primerjava študijskih programov med
Turistico in sorodnimi inštitucijami v deželi Furlanija Julijska krajina
mag. Tomi Brezovec, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Racionalizacija poslovnega procesa v izbranem prenočitvenem obratu
Uvajanje nove ponudbe v hotelskem obratu
Analiza uspešnosti poslovanja hotelskega objekta
Razvoj turizma v izbranem kraju
Trženje prenočitvenega obrata
Trendi v hotelski ponudbi
Optimizacija dela v izbranem hotelskem oddelku
Vpliv hotelskega poslovanja na okolje
Vstop mednarodnih hotelskih verig v Slovenijo
Ekonomski vplivi turizma v izbranem kraju
Družbeni vplivi turizma v izbranem kraju
Odnos lokalnega prebivalstva do turizma
Vpliv klime na izbor počitniške destinacije
Prezentacija izbranega kraja v promocijskih materialih
Razglednica kot promocijsko orodje
Raba mobilne telefonije v turizmu
mag. Žana Čivre, asist.
•
•
•
•
•
•
Nakupne navade generacije X in Y na primeru izbrane turistične storitve
Vloga otrok pri oglaševanju turističnih storitev
Materializem in nakupno vedenje izbrane turistične storitve
Vloga čustev pri nakupu izbrane turistične storitve
Vloga različnih nakupnih stilov na primeru izbrane turistične storitve
Vloga osebnostnih značilnosti turistov pri nakupnem procesu izbrane turistične storitve
mag. Šarolta Godnič Vičič, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
Podobe krajev/ljudi v potopisnih člankih
Podobe krajev/ljudi v potopisnih filmih
Podobe krajev/ljudi v promocijskih časopisih letalskih družb
Podobe krajev/kulturne dediščine v turističnih vodnikih
Podobe krajev v turističnih brošurah
Poslovna korespondenca v turističnih organizacijah
Znanstveni diskurz v turizmu
Diskurz strokovnih publikacij v turizmu
mag. Emil Juvan, viš. pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'Naj' slovenski simboli kot turistična privlačnost
Potovalna dejavnost in ekološki vplivi prometnega sektorja
Analiza turističnega potrošniškega potenciala (različne države)
Potrošniške percepcije turističnih sloganov držav na B2B in B2C
Analiza prometne omreženosti in dostopnosti (različne destinacije)
Analiza turističnega potrošniškega potenciala (različni trgi)
Analiza ogljičnega odtisa (različni potovalni programi)
Okoljsko komuniciranje hotelov: mednarodna primerjalna analiza
So zelene počitnice res zelene: analiza ogljičnega odtisa
Regijski turistični vodniki (Slovenija in tujina)
Razvoj turističnih produktov
o Miti in legende (izbrane destinacije Slovenije)
o Po poteh tehniške dediščine Slovenije
o Po poteh grofov Andeških
o »druge potencialne teme«
Analiza organiziranosti mikro turističnih destinacij (različne države)
Izhodišča oz. predlogi za potovalni priročnik (različne države na nivoju B2B)
Alternativne oblike trženja in promocije turističnih destinacij (primeri dobrih praks z
aplikacijo)
Alternativne oblike potovanj
o Turistična doživetja na kolesu (različne države in destinacije)
o Turistična doživetja z vlakom (različne države in destinacije)
o Turistična doživetja z ladjo (različne države in destinacije)
Oblikovanje destinacijskega trženjskega načrta (različne domače turistične destinacije)
Simon Kerma, viš.pred.
•
•
Ekoturizem v moji občini (oz. poljubni izbor destinacije): stanje in perspektive
Brkini kot turistična destinacija - oblikovanje / predlog / razvoj konkretnega turističnega
proizvoda na podeželju (lahko tudi izbor katerega drugega podeželskega območja)
•
•
•
•
•
Turisti iz Slovenije v ... (poljubni izbor držav-e gostiteljic-e): analiza turističnega prometa in
ponudbe slovenskih turističnih agencij (za izbrano/e destinacijo/e)
Vinski turizem v Sloveniji (ali v Podravju / Posavju / Primorski oz. v izbranem/ih
vinorodnem/ih okolišu/ih)
Vinski turizem v ... (izbor poljubne vinske regije izven Slovenije): analiza ponudbe in/ali
povpraševanja
Agriturizem (turizem na kmetijah) - izbrani primeri
Razvoj trajnostnih oblik turizma v zavarovanih območjih - izbrani primeri
mag. Tina Kociper, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pregled projektov, ki so pridobili evropska sredstva v turizmu
Značilnosti družinskih podjetij v turizmu
Načrt prenosa družinskega podjetja XY na naslednjo generacijo
Poslovni načrt za zagon turističnega podjetja
Poslovni načrt za rast podjetja
Možnosti socialnega podjetništva v turistični panogi
Socialno podjetništvo v turizmu - kritična analiza koncepta
Projektni management – kritična analiza izvedenega projekta
Projektni management - načrtovanje (in izvedba) velikega dogodka (kulturni, športni, itd)
Uspešno vodenje projektov s primerom iz prakse
Analiza vodenja/uspešnosti evropskih projektov
doc. dr. Mojca Kompara (naloge so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Primerjava slovenskih in angleških kulinaričnih priročnikov
Primerjava slovenske in angleške tradicionalne hrane
Primerjava slovenskih in angleških medkulturnih razlik
Primerjava slovenskih in angleških gostov
Izdelava kulinaričnega glosarja/slovarja
Izdelava specializiranega turističnega glosarja/slovarja (možna so različna področja)
Primerjava angleških in ameriških kulturnih razlik
Primerjava slovenskega in angleškega turističnega promocijska gradiva
Oris Slovenije v angleških promocijskih gradivih
Oris Velike Britanije/ZDA v slovenskih promocijskih gradivih
Komunikacijski pristopi pri slovenskih in angleških gostih
Problematika prevajanja jedilnih listov v slovenski/angleški jezik
Medkulturne razlike angleških in slovenskih gostov
Primerjava turistične korespondence v angleškem in slovenskem jeziku
Slovenija v očeh Britancev/Američanov
Velika Britanija/ZDA v očeh Slovencev
Krajšave v turističnih besedilih
Glamping v Veliki Britaniji in Sloveniji – primerjava
Primerjava ljubljanskih in londonskih hotelov – ponudba, kakovost, storitve
Potovalne navade Slovencev/Angležev/Američanov
mag. Zvonko Kribel, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uporaba 'črne' programske opreme v gostinskih obratih
Stalno spremljanje zadovoljstva gostov s ponavljajočimi vprašalniki
Upravljanje destinacije s pomočjo družbenih omrežij
Spremljanje stroškov odvoza smeti nastanitvenih obratov
Spremljanje porabe energije turističnih obratov
WEB 2.0 v turizmu
Uporaba FaceBook za CRM
Pokritost destinacije z Wi-fi
Uporaba lokalnih mobilnih operaterjev/svojih
Marko Kukanja, mag.turiz., pred.
•
•
•
•
•
Analiza gostinske ponudbe gostinskega prehrambenega obrata xy
Analiza organizacijskih pristopov izbranih gostinskih prehrambenih obratov
Trendi v gastronomskem prehrambenem gostinstvu
Organiziranosti oddelka hrane in pijače v hotelskem podjetju xy
Ponudba tradicionalnih istrskih jedi v obalnih prehrambenih obratih
Miha Lesjak, mag.turiz., pred.
•
•
•
•
Športni turizem (različne vsebine po dogovoru)
Prireditveni turizem (različne teme po dogovoru)
Management prireditev (različne teme po dogovoru)
Študentska mobilnost in turizem (različne teme po dogovoru)
Nina Lovec, asist.
•
•
•
•
•
•
Prevodi slovenskega/italijanskega turističnega promocijskega materiala v
italijanski/slovenski jezik - ocena ustreznosti terminologije
Spremembe potovalnih navad Italijanov
Potovalne navade mlade generacije Italijanov
Podoba Slovenije v italijanskem turističnem promocijskem materialu
Podoba Italije v slovenskem turističnem promocijskem materialu
Percepcija italijanskega gosta v očeh slovenskih turističnih delavcev
mag. Zorana Medarič, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
Usklajevanje dela in družinskega življenja v turizmu
Turizem v tretjem življenjskem obdobju
Spolna neenakost v turizmu
Socialni turizem v Sloveniji
Ženske in turizem
Otroci in turizem
Katarina Mušič, asist.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategija komuniciranja v kriznem managementu
Vpliv in odgovornosti vodenja v podjetju x
Organizacijska klima in kultura v podjetju x
Pregled slovenskih dodiplomskih programov turizma
Pregled slovenskih podiplomskih programov turizma
Projektni pristop pri turističnih storitvah
Projektni pristop pri turističnih produktih
Projektni management v turizmu
Izvedba projekta (različni primeri po dogovoru)
Projektno vodenje (različne vsebine po dogovoru)
mag. Igor Novel, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poslovni načrt XY podjetja
Strateške usmeritve hotelskih verig
Raziskava izbranega trga ….(različnih ciljnih segmentov)
Tržno komunikacijski načrt turističnega podjetja
Uspešnost hotelskih podjetij
Analiza potovalnih katalogov
Interni marketing v potovalni dejavnosti
Posebnosti trženja potovalnih storitev izbranim ciljnim segmentom
Trendi v potovalni dejavnosti v Sloveniji
Svetovni trendi v potovalni dejavnosti
Izgled potovalnih agencij
Hotelska veriga XY
Tipi in specifike različnih nastanitvenih obratov
Poslovni načrt XY podjetja
Strateške usmeritve turističnih podjetij
Programi zvestobe v turizmu
Eko-potovanja kot trend
Trženje potovalnih aranžmajev preko sodobnih medijev
Analiza potovalnih tokov Slovencev
Analiza potovalnih tokov Evropejcev
Analiza potovalnih navad Slovencev
Analiza potovalnih navad Evropejcev
Tema po dogovoru s študentom
mag. Tanja Planinc, pred.
•
•
•
•
•
•
•
Analiza in interpretacija kazalnikov turističnega podjetja
Analiza izbrane panoge v turistični dejavnosti
Primerjava davčne zakonodaje z izbrano tujo državo
Vpliv finančne krize na poslovanje izbranega turističnega podjetja
Projektni management v izbranem turističnem podjetju
Pomen računovodskih predračunov za poslovno odločanje v podjetju
Pomen merjenja uspešnosti poslovanja v podjetju
mag. Marija Rok, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stacionarna vodniška služba kot element konkurenčne prednosti touroperatorja
Kodeks obnašanja turističnih vodnikov - praktične implikacije
Zadovoljstvo turistov z vodniškimi storitvami
Zadovoljstvo študentov FTŠ s Strokovno prakso
Problematika mentorstva na strokovni praksi
Praksa v tujini - konkurenčna prednost diplomanta
Zaposljivost diplomantov TURISTICA
Načrtovanje kariere študentov TURISTICA
Deficitarni in suficitarni poklici v gostinstvu in turizmu
Nacionalne poklicne kvalifikacije v turizmu in gostinstvu
Uveljavljenost certifikata NPK XY na trgu dela
Generacija Y - percepcija dela in kariere
Konkurenčnost diplomantov Turistice na trgu dela
Kompetence diplomantov MET (PST) - vidik delodajalcev
Vrednotenje kompetenc delojemalcev
Pomen mentorstev pri uvajanju diplomantov v delo
Percepcija vseživljenjskega učenja med študenti
Problematika trga dela v gostinstvu in turizmu – sezoničnost
Problematika trga dela v gostinstvu in turizmu - vidik migrantov
Zadovoljstvo študentov in diplomantov MET (MTD/ PST) z zaposlitvenimi možnostmi na
trgu dela
mag. Marijana Sikošek, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organizacija spremljevalnih dogodkov v kongresni dejavnosti / konferenci, kongresu, …
Poslovno srečanje kot organizacija dogodka
Management prireditev: primeri organizacije prireditve … - vrsta prireditve po dogovoru
Uporaba promocijskih orodij pri organizaciji prireditev / kongresov
Organizacija promocijskih dogodkov v turizmu / turističnih podjetjih
Organizacija spremljevalnih aktivnosti na konferenci / kongresu / prireditvi (registracija,
hostesno delo, tehnika, programski načrt, …..)
Primeri različnih oblik turizma in njihovo vključevanje v turistično ponudbo
Vpliv prireditev na turizem (različni primeri po dogovoru)
Oblikovanje finančnega načrta prireditve
Oblikovanje načrta človeških virov pri prireditvi
Oblikovanje komunikacijskih orodij za prireditve
Neugodni dogodki na prireditvah: primeri (po dogovoru)
Oblikovanje programskega načrta prireditve
Ljudmila Sinkovič, pred.
•
•
Načrt interpretacije XY
Analiza informativnih tabel kot neosebna interpretacija
•
•
•
Analiza interpretacijskih tabel
Pripovedovanje zgodb kot učinkovita oblika interpretacije
Naravoslovne/učne/tematske poti
Naloge so lahko v nemškem ali slovenskem jeziku.
• Telefoniranje z nemško govorečimi gosti kot oblika komunikacije v slovenskem turizmu
• Primerjalna analiza praznikov v nemško govorečih deželah in Sloveniji
• Pomen tujejezičnega komuniciranja v slovenskih potovalnih agencijah/nastanitvenih
obratih…
• Primerjalna analiza ponudbe Slovenije in Hrvaške/Portugalske/Bolgarije na ITB Berlin
• Jezik oglaševanja v nemških turističnih brošurah
• Pomen znanja nemškega jezika in kulture v TIC-ih/namestitvenih obratih/gostinskih obratih
• Oglaševanje naravne in kulturne dediščine v nemških promocijskih besedilih
• Slovenski promocijski material namenjen italijanskemu/angleškemu/nemško govorečemu
trgu. Razlike in podobnosti.
• Kako privabiti italijanskega/angleškega/nemško govorečega gosta na destinacijo X.
Oblikovanje ponudbe.
• Prilagojeno obravnavanje italijanskega/angleškega/nemško govorečega gosta.
mag. Marija Trdan Lavrenčič, viš.pred.
Naloge so lahko v nemškem ali slovenskem jeziku.
• Telefoniranje z nemško govorečimi gosti kot oblika komunikacije v slovenskem turizmu
• Primerjalna analiza praznikov v nemško govorečih deželah in Sloveniji
• Pomen tujejezičnega komuniciranja v slovenskih potovalnih agencijah/nastanitvenih
obratih…
• Primerjalna analiza ponudbe Slovenije in Hrvaške/Portugalske/Bolgarije na ITB Berlin
• Jezik oglaševanja v nemških turističnih brošurah
• Pomen znanja nemškega jezika in kulture v TIC-ih/namestitvenih obratih/gostinskih obratih
• Oglaševanje naravne in kulturne dediščine v nemških promocijskih besedilih
• Slovenski promocijski material namenjen italijanskemu/angleškemu/nemško govorečemu
trgu. Razlike in podobnosti.
• Kako privabiti italijanskega/angleškega/nemško govorečega gosta na destinacijo X.
Oblikovanje ponudbe.
• Prilagojeno obravnavanje italijanskega/angleškega/nemško govorečega gosta.
Osveženo: 13. 03. 2015

Similar documents