Polletno poročilo Zdravstvenega doma Vrhnika za obdobje januar

Comments

Transcription

Polletno poročilo Zdravstvenega doma Vrhnika za obdobje januar
Cesta 6. maja 11
1360 Vrhnika
Številka: 4/11-2014
Datum: 4.8.2014
Polletno poročilo Zdravstvenega doma Vrhnika
za obdobje januar – junij 2014
Polletno poročilo Zdravstvenega doma Vrhnika za obdobje januar – junij 2014 je pripravljeno v skladu s 53.
členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A) (Uradni list
RS, št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1 in 38/14). 53. člen ZIPRS1415-A tako določa, da morajo
posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najkasneje do 15. avgusta tekočega leta,
pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.
Osnova za poročilo so preglednice za poročanje, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Pri tem je
potrebno opozoriti, da je že med pripravo poročila prišlo do spremembe preglednic za spremljanje kadrov.
Nove preglednice po novem zahtevajo tudi spremljanje kadrov po virih financiranja. Pri tem je potrebno
opozoriti, da za tovrstno poročanje ZD Vrhnika nima pripravljenih ustreznih evidenc, ker gre za popolno
noviteto, zato podatki v preglednici spremljanje kadrov po virih financiranja niso natančni. Izračunani so iz
ocenjenih podatkov po različnih vrstah prihodkov za celotno dejavnost v ZD Vrhnika, nato pa po logični
presoji razporejeni na posameznega delavca. Metodologija izračuna kadrov po virih prihodkov ni dovolj jasna
in obstaja dvom, da bi se lahko ti podatki na zaposlenega sploh lahko evidentirali, brez nerazumno visokih
stroškov zbiranja.
1. Delovni program
Finančni načrt za
Realizacija za
obdobje
obdobje
1. 1. do 31. 12. 2014 1. 1. do 30. 6. 2014
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Obseg dejavnosti Obseg dejavnosti do
do ZZZS
ZZZS
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)
- od tega: preventiva (prvi pregled):
- od tega: preventiva (ponovni pregled):
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)
- od tega preventiva (samo 0153)
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj)
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic)
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic)
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic)
- delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)
- ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)
- krajša delavnica "življenski slog" (št. delavnic)
- krajša delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic)
- krajša delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)
- 301 258 Medicina dela (število točk)
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino
56.425
1.373
22.265
12.272
8.848
14.597
95
68.985
24.330
5.221
4.822
1.932
36.702
13.780
2
2
2
1
10
9
7
Število točk
2
7
2
Število točk
141.530
Število točk
- 229 239 Pulmologija
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
113.800
5.460
4
- 510 029 Patronažna služba (število točk)
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Indeks
81.228
Število točk
21.779
39038
Real. I-VI 2014
/ Plan I-XII
2014
49,58
25,15
#DEL/0!
55,12
#DEL/0!
59,01
33,03
2.033,68
53,20
56,64
#DEL/0!
#DEL/0!
50,00
0,00
0,00
#DEL/0!
0,00
#DEL/0!
20,00
77,78
28,57
#DEL/0!
#DEL/0!
Real. I-VI 2014
/Plan I-XII
2014
57,39
Real. I-VI 2014
/Plan I-XII
2014
55,79
Real. I-VI 2014
Število točk
Število obiskov
Število točk
Število obiskov /Plan I-XII
2014
65.723
35.292
3.421
#DEL/0!
53,70
V prvi polovici leta 2014 so se storitve v okviru večine programov opravile v večjem obsegu, kot je bilo
načrtovano. Osnovni razlogi so povečanje potreb po zdravstvenih storitvah osnovnega zdravstva na
področju, ki ga pokriva ZD Vrhnika, izboljšanje kadrovskih, organizacijskih in drugih zmožnosti in povečanje
števila opredeljenih na zdravnika.
V Splošnih ambulantah je bil planirani obseg dela izpolnjen, vendar predvsem na osnovi kurativnih
zdravstvenih storitev. Preventivni zdravstveni pregledi so na ta račun zaostali, saj so bili izvedeni samo v
polovičnem obsegu. Posledično tudi niso bile izvedene nekatere delavnice CINDI programa, kot je bilo
predvideno po programu. Zato je vodstvo že pozvalo zdravnike v splošnih ambulantah, da se bolj načrtno
lotijo preventivnih pregledov. V začetku septembra bo na to temo organiziran tudi posebni sestanek za
zdravstveno preventivo odraslih, kjer se bodo zdravniki, ki imajo opredeljene odrasle, seznanili z celotno
organizacijo preventivne dejavnosti v ZD Vrhnika in novimi oblikami, ki bodo pacientom ponujale bolj
učinkovito izvajanje preventivnih zdravstvenih aktivnosti.
Ambulanta v Domu upokojencev je za 10% presegla načrtovani obseg storitev. To se je po dolgih letih zgodilo
prvič. Razlog za tako učinkovito delo te ambulante je v tem, da je od maja meseca po pogodbi zaposlena
zdravnica, ki je prisotna v celotnem predvidenem času, to je 4 dni na teden. S tem so se tudi povečali stroški
dela zdravnice, zato bo v drugi polovici leta potrebno spremeniti dogovor z DU.
Stabilna kadrovska pokritost Antikoagulantne ambulante je vplivala na to, da se je program v prvem polletju
izvedel v 18% večjem obsegu, kot je bilo planirano. Poleg tega precej naraščajo tudi potrebe po teh
zdravstvenih storitvah. Razlog za to je tudi boljša obravnava pacientov v referenčnih ambulantah, kot v
splošnih ambulantah, kjer referenčnih ambulant ni.
2
V Dispanzerju za ženske je bilo opravljenih samo dve tretjini storitev glede na normative iz Splošnega
dogovora. Razlog za to je predvsem v manjšem številu opredeljenih pacientk, kot je predvideno za ½
programa, ki ga ima ZD Vrhnika. V dveh letih naj bi se dosegel ta normativ. V prvih desetih mesecih delovanja
ambulante se je opredelilo za to ambulanto za več kot polovico potrebnih opredelitev. Je pa v ambulanti
bistveno presežena količina preventivnih ginekoloških pregledov.
V Otroških in šolskih dispanzerjih so izvedli večji obseg storitev glede na planirano količino. Kurativnih
zdravstvenih storitev je bilo za 6 % več, kot je bilo planirano, preventivnih pa kar za 13% več. Preventivni
pregledi otrok so se v začetku leta izvedli v večjem obsegu, kot je bilo planirano na letni osnovi, ker se jih je
del prenesel iz lanskega leta v letošnje.
Delavnice iz CINDI programa niso bile organizirane v planiranem obsegu predvsem zaradi premalo
preventivnih pregledov v Splošnih ambulantah in s tem povezano premalo napotitev na te delavnice. Izjema
je Preizkus hoje na 2 km, ki je bil izveden v 50% večjem obsegu, kot je bilo predvideno za prvo polletje. Če ne
bo težav z vremenom, se pričakuje podobna udeležba tudi v jesenskem roku. Zaostanek ostalih delavnic se
bo poizkušal nadoknaditi v drugem polletju, predvsem s pomočjo nove organizacije preventivne dejavnosti v
okviru novega Centra za preventivno zdravstveno dejavnost.
Patronažna služba je v polletju opravila za 15% več storitev, kot je letno povprečje. To kaže na to, da se je
povečala potreba po storitvah patronažne službe. Obstoječe število patronažnih sester že nekaj časa ne
zadošča potrebam, kar se vidi tudi na kakovosti dela te službe.
V Pulmologiji je obseg opravljenih storitev v prvem polletju presegal planiran obseg za 12%. Obiski so bili
preseženi za 3%. Obseg storitev bo v drugi polovici leta nekoliko padal zaradi poletnih dopustov, vendar se
pričakuje, da bo na letni ravni dosegel 100%. V prvi polovici leta je bil opravljen tudi nadzor iz strani ZZZS,
vendar ni bila odkrita nobena večja nepravilnost pri izvajanju in obračunavanju storitev.
V zobozdravstvene dejavnosti za mladino je bil obseg storitev za 7% večji, kot je bil načrtovan. Če ne bo
prišlo do kadrovskih težav, bodo zobozdravstvene storitve do konca leta izvedene v predvidenem obsegu. V
prvi polovici leta bi naj na željo občine Log – Dragomer začela z delom tudi samoplačniška zobozdravstvena
ambulanta v prostorih zobozdravstvene ambulante v OŠ Log – Dragomer, vendar do tega ni prišlo, ker ni bilo
ustreznega sklepa Sveta občine.
V vseh treh osnovnih šolah se je izvajala zobozdravstvena vzgoja. Zelo se je povečalo število delavnic o
umivanju zob. Zaradi povečanja števila razredov se je tudi nekoliko zmanjšalo število preventivnih pregledov
čistosti zob. Zato bo v drugem polletju potrebno kadrovsko nekoliko okrepiti to področje.
V okviru službe Nujne medicinske pomoči se je v prvem polletju izvedlo 3.084 obravnav od tega je bilo preko
400 intervencij na terenu. Timi NMP obravnavajo tudi nenaročene akutno obolele paciente iz ambulant.
Takih je bilo v prvem polletju okoli 800. S tem se dodatno razbremenjujejo splošne in otroške ambulante, ki
se na ta način lažje posvetijo naročenim pacientom. Ta razbremenitev bo v prihodnje omogočila več
zdravstvenih storitev na področju preventivnih dejavnosti v splošnih ambulantah otroških dispanzerjih.
3
2. Spremljanje kadrov
Struktura zaposlenih
Število
Število
zaposlenih zaposlenih
na dan
na dan
31. 12. 2013 1. 7. 2014
1
I.
A
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
IV.
1
V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VI.
VII.
VIII.
IX.
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)
E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)
Zdravniki (skupaj)
Specialist
Zdravnik brez specializacije z licenco
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu
Specializant
Pripravnik / sekundarij
Zobozdravniki skupaj
Specialist
Zobozdravnik
Zobozdravnik brez specializacije z licenco
Specializant
Pripravnik
Zdravniki svetovalci skupaj
Višji svetnik
Svetnik
Primarij
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj
Svetovalec v ZN
Samostojni strokovni delavec v ZN
Koordinator v ZN
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje
Medicinska sestra za področja... 1
Profesor zdravstvene vzgoje
Diplomirana medicinska sestra
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III
Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
Srednja medicinska sestra / babica
Bolničar
Pripravnik zdravstvene nege
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj
Konzultant (različna področja)
Analitik (različna področja)
Medicinski biokemik specialist
Klinični psiholog specialist
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)
Socialni delavec
Sanitarni inženir
Radiološki inženir
Psiholog
Pedagog / Specialni pedagog
Logoped
Fizioterapevt
Delovni terapevt
Analitik v laboratorijski medicini
Inženir laboratorijske biomedicine
Sanitarni tehnik
Zobotehnik
Laboratorijski tehnik
Voznik reševalec
Pripravnik
Ostali
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 2
Ostali
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 3
Administracija (J2)
Področje informatike
Ekonomsko področje
Kadrovsko-pravno in splošno področje
Področje nabave
Področje tehničnega vzdrževanja
Področje prehrane
Oskrbovalne službe
Ostalo
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)
Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti,
ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)
Zaposleni preko javnih del
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O
ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)
2
Plan števila
Indeks
Indeks
zaposlenih
1. 7. 2014 /
1. 7. 2014 /
na dan
Plan
31. 12. 2013
31. 12. 2014
31.12.2014
3
63
4=2/1
115,00
107,14
108,33
110,00
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
119,23
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
123,08
#DEL/0!
#DEL/0!
116,67
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
112,00
5=2/3
88,46
71,43
68,42
84,62
0,00
0,00
50,00
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
50,00
#DEL/0!
#DEL/0!
106,67
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
85,71
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
88,89
7
5
77,78
140,00
#DEL/0!
#DEL/0!
63
68
106,78
92,65
40
14
12
10
0
46
15
13
11
0
2
2
52
21
19
13
1
1
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
26
31
31
1
1
2
13
16
15
12
14
14
6
6
7
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
50
56
9
59
4
V ZD Vrhnika je bilo na 1.7.2014 zaposlenih 63 oseb. Od tega jih je bilo 7 na porodniškem dopustu ali daljši
bolniški odsotnosti. Od začetka leta se je število zaposlenih povečalo za 4 zaposlene. Od tega se je povečalo
število za 2 zdravnika, za 2 diplomirani medicinski sestri in 1 inženirko laboratorijske medicine zaradi
nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. V tem obdobju smo sprejeli 2 zdravnika družinske
medicine. Od tega je ena zdravnica zaposlena v ekipo NMP, zdravnik pa kot nadomestilo zdravnici, ki mora
na dodatno usposabljanje, ker ji je bil zaradi strokovnega nadzora izrečen disciplinski ukrep. Ena diplomirana
medicinska sestra se je zaposlila v ekipi NMP, druga pa za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.
V planu za leto 2014 je bilo do konca leta predvideno, da bo v ZD Vrhnika zaposlenih 69 oseb. Po trenutnih
predvidevanjih naj bi jih bilo zaposlenih 68. Zaposlila se bosta še zdravnik družinske medicine, ki bo 60% delal
v timu NMP in 40% v preventivni dejavnosti v okviru Svetovalnice ter pediater, ki bo nadomestil dve
honorarni sodelavki v otroškem dispanzerju. V oktobru ali novembru bomo zaposlili še enega specializanta
družinske medicine, ki se bo financiral iz javne mreže oziroma ZZZS. Na osnovi aneksa št. 1 k Splošnemu
dogovoru, bomo lahko zaposlili 1 zdravnika s strokovnim izpitom (brez licence), ki čaka na specializacijo, za
pomoč v ambulantah, kadar opravljajo dežurstvo v NMP. Tudi ta bo financiran iz dodatnih sredstev ZZZS. V
drugem poletju preneha delovno razmerje eni diplomirani medicinski sestri in eni srednji medicinski sestri
zaradi vrnitve delavk iz porodniškega dopusta. Ker bo ena srednja medicinska sestra začela z delom v NMP,
jo bomo nadomestili z drugo srednjo medicinsko sestro. Zaposlilo se bo eno diplomirano medicinsko sestro
za delo v Svetovalnici za 40% delovnega časa, za 60% pa bo vključena v izvajanje CINDI programa
preventivnih zdravstvenih delavnic. Zaposlilo se bo tudi enega profesorja športne vzgoje za sodelovanje pri
izvajanju preventivnih zdravstvenih dejavnosti. Financiran bo delno iz sredstev Norveškega finančnega
mehanizma in delno iz samoplačniške dejavnosti.
Vir financiranja
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi
sofinanciranja iz državnega proračuna
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,
pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih
donacij
8. Sredstva za financiranje javnih del
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje
stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov
pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in
zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih
projektih
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št.
17/14)
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10
Število
Število zaposlenih
zaposlenih na
na dan 1. 1. 2014
dan 1. 7. 2014
Plan števila
zaposlenih
na dan 1. 1. 2015
0,01
56,51
0,02
58,30
0,02
60,34
1,18
1,25
1,50
0,00
0,00
0,00
2,30
2,43
2,54
1,60
Rast
Rast 1. 1.
1. 7. 2014 / 1.
2015 /
1. 2014
1. 7. 2014
#DEL/0!
#DEL/0!
53,00
6,67
3,17
3,50
#DEL/0!
5,67
#DEL/0!
5,81
#DEL/0!
1,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
61,00
56,52
4,48
63,00
58,32
4,68
68,00
60,36
7,64
0,00
#DEL/0!
3,28
3,18
4,48
#DEL/0!
20,36
#DEL/0!
4,32
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
7,94
3,50
63,22
Po prikazanih podatkih se je v prvem polletju za 3,18% povečalo število zaposlenih, ki se financirajo iz javnih
sredstev. Razlog za povečanje je predvsem dodatni tim v NMP. V istem obdobju se je povečalo število
zaposlenih iz drugih virov sredstev za 4,48%, predvsem na račun povečanja prihodkov iz dodatnega
zdravstvenega zavarovanja, delno pa tudi iz samoplačniških storitev.
V drugi polovici leta se bo število zaposlenih dodatno povečalo za skoraj 8%, kar je pod planiranim letnim
obsegom povečanja zaposlenih. Največje povečanje se pričakuje na račun sredstev iz Norveškega finančnega
mehanizma in sredstev za financiranje specializantov. Pričakuje se dodatno povečanje števila zaposlenih,
katerih vir bodo samoplačniške storitve. Pričakuje se povečanje za dodatnih 20%.
5
3. Finančno poslovanje
Bilanca stanja
BILANCA STANJA
na dan 30.6.2014
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1
NAZIV SKUPINE KONTOV
Oznaka
za AOP
2
3
ZNESEK
31.12.2013
4
30.6.2014
5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001
1.769.410
1.806.312
00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
002
65.807
65.806
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
003
51.504
55.524
02
NEPREMIČNINE
004
2.302.439
2.302.440
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
730.241
758.062
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
006
937.424
1.043.860
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
007
754.515
792.208
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
012
248.381
638.077
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
013
28
1.858
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
014
108.430
97.234
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
27.988
21.951
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
270
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017
109.807
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
0
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
0
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
1.465
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
022
393
498.524
023
2.550
3.349
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
1.537
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
026
1.013
032
2.020.341
2.447.738
99
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
033
340.147
746.501
15.564
2.946
3.349
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034
20
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035
0
448.693
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
177.763
112.385
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
98.712
130.960
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
33.034
23.434
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
039
20.500
26.425
25
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
10.138
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
043
0
044
1.680.194
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
1.597
1.597
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
4.951
4.951
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
0
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
056
1.920.615
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
0
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
0
986
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
246.969
316.168
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
060
2.020.341
2.447.738
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
061
99
4.604
1.701.237
2.010.857
6
Med dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev v višini 106.436
€, predvsem na račun investicij v nujno medicinsko pomoč. Investicij v nepremičnine v prvem polletju 2014
ni bilo.
Med kratkoročnimi sredstvi so se v polletju najbolj znižale terjatve in sicer za 99.000 € glede na začetek leta.
Sledijo jim denarna sredstva na bančnem računu, ki so se znižala za 11.000 €.
Ob koncu polletja je bila visoka vrednost aktivnih časovnih razmejitev zaradi razmejevanja prihodkov ZZZS v
višini 498.524 €. Ob pripravi poročila še ni bil izdelan obračun in na osnovi obračuna izstavljen račun ZZZSju
za drugo četrtino leta, predvideni prihodki iz tega naslova so se pa upoštevali. Pri virih sredstev so se zato za
to v znesku 448.693 € povečale kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine. Razlika v vrednosti
49.831 € je nastala zaradi zamika akontacij za junij v mesec julij.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bile ob koncu polletja nižje zaradi obveznosti za plačilo tretje
četrtine plačnih nesorazmerij v začetku leta. Ta obveznost je na dan 31.12.2013 znašala približno 65.000 €.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se ob koncu polletja povečale za 32.248 €. Razlog je v tem, da se
je ZD Vrhnika znašel v slabšem likvidnostnem položaju, kot ga je imel v začetku leta, ker je prišlo do zamika
plačil 2 obrokov akontacij iz strani ZZZS, v naslednji mesec. Iz istega razloga so se povečale tudi obveznosti
do uporabnikov enotnega kontnega načrta, katerih večina se nanaša na Univerzitetni klinični center Ljubljana
in Nacionalni inštitut za javno zdravje in druge javne laboratorije.
Povečale so se obveznosti za osnovna sredstva na račun investicij v opremo NMP, ki so bile pokrite iz
proračunskih sredstev občin. V prvem polletju so ustanoviteljice iz proračunov pokrile investicije v vrednosti
90.000 €.
Presežek odhodkov nad prihodki se je povečal na račun presežka odhodkov v prvem polletju 2014.
Ob predpostavki izločitve vpliva aktivnih časovnih razmejitev in obveznosti za predujme zaradi
neobračunanih prihodkov ZZZS se je bilančna vsota sredstev ZD Vrhnika znižala za 71.127 €, predvsem na
račun znižanja kratkoročnih sredstev v skupni vrednosti 108.828 €. Vrednost dolgoročnih sredstev se je
povečala za 36.902 €, zalog pa za 799 €.
7
Izkaz poslovnega izida
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV
Oznaka
za AOP
ZNESEK
Realizacija
Plan
I-XII 2013
I-XII 2014
Ocena
realizacije
I-VI 2014
Ocena
realizacije
I-XII 2014
Indeks
Indeks
Real. I-VI 2014 /
Real. I-XII 2013
Real. I-VI 2014 /
Plan I-XII 2014
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)
860
2.273.395
2.481.265
1.184.464
2.487.928
52,10
47,74
760
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
861
2.273.395
2.481.265
1.184.464
2.487.928
52,10
47,74
762
B) FINANČNI PRIHODKI
865
1.169
144
53
106
4,53
36,81
763
C) DRUGI PRIHODKI
866
201
6.153
2.097
4.194
1.043,28
34,08
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)
867
3.724
2.598
2.375
4.750
63,78
91,42
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
288
1.290
430
860
149,31
33,33
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
869
3.436
1.308
1.945
3.890
56,61
148,70
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)
870
2.278.489
2.490.160
1.188.989
2.496.978
52,18
47,75
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)
871
834.612
778.551
392.673
767.842
47,05
50,44
460
STROŠKI MATERIALA
873
259.900
316.458
161.621
307.080
62,19
51,07
461
STROŠKI STORITEV
874
574.712
462.093
231.052
460.762
40,20
50,00
F) STROŠKI DELA (876+877+878)
875
1.447.400
1.608.233
791.331
1.630.142
54,67
49,20
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
1.151.496
1.286.391
626.764
1.291.134
54,43
48,72
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
184.037
215.857
100.725
207.494
54,73
46,66
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
111.867
105.985
63.842
131.515
57,07
60,24
462
G) AMORTIZACIJA
879
80.699
92.506
46.916
93.832
58,14
50,72
463
H) REZERVACIJE
880
0
#DEL/0!
#DEL/0!
33,58
465,00
J) DRUGI STROŠKI
881
3.985
5.643
1.895
3.790
47,55
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
988
729
373
746
37,75
51,17
468
L) DRUGI ODHODKI
883
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)
884
6.178
0,00
#DEL/0!
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
3.883
0,00
#DEL/0!
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
886
2.295
0,00
#DEL/0!
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)
887
2.373.862
51,95
49,61
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)
888
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)
889
Davek od dohodka pravnih oseb
890
116,67
88,89
del 80
del 80
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)
Število mesecev poslovanja
2.485.662
0
1.233.188
4.499
95.373
891
892
0
2.496.352
626
44.199
4.499
95.373
626
44.199
893
894
48
63
56
59
895
12
12
6
12
Prihodki od prodaje storitev so bili nekoliko nižji, kot je bilo predvideno v planu za leto 2014. Razlog je v tem,
ker ZD Vrhnika ni pridobil sredstev za poplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, kot je bilo načrtovano. V
drugem polletju se pričakuje povečanje prihodkov na račun povečanja programov javne službe in uvedbe
samoplačniških storitev preventivnih zdravstvenih dejavnosti. Drugi prihodki so v skupnem znesku v
pričakovani višini za prvo polletje.
Stroški materiala so bili nekoliko višji od načrtovanih po letni dinamiki, predvsem zaradi višjih stroškov
materiala v službi NMP in sicer tako zdravil, kot tudi drugega zdravstvenega materiala. Povečanje je bilo
upravičeno, saj se je močno povečalo število zdravstvenih storitev, ki jih opravlja služba NMP. Stroški storitev
so v okviru letnega povprečja.
Stroški dela so nekoliko pod letnim povprečjem, vendar bo v drugem polletju prišlo do povečanja stroškov
dela zaradi načrtovanih novih zaposlitev za službo NMP in preventivno dejavnost. Dodatno bodo stroški dela
narasli zaradi financiranja dodatnega izobraževanja zdravnice družinske medicine, ki bo izvedeno na osnovi
zahteve nadzora Zdravniške zbornice v letu 2009 in notranjega nadzora v ZD Vrhnika. Zdravnica je trenutno
na bolniški, proti koncu leta pa bo opravila dodatno praktično usposabljanje pri mentorju. Njena plača se bo
morala pokrivati iz sredstev ZD Vrhnika. Zato se predvideva, da bodo stroški dela ob koncu leta za 22.000 €
višji, kot so bili planirani.
Amortizacija in drugi stroški so bili v prvi polovici leta v skladu s pričakovanji. To se predvideva tudi ob koncu
leta.
Celotni prihodki so za 44.199 € nižji, kot so bili načrtovani. Pri planiranju prihodkov se je pričakovalo, da bo
ZD Vrhnika prejel sredstva za povračilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, kar se ni zgodilo v prvem
polletju. Zato so ta sredstva med prihodki še vedno upoštevana v drugem polletju. Do konca leta se
pričakujejo tudi dodatni prihodki za izvajanje preventivnih dejavnosti iz naslova nepovratnih sredstev in
donacij v skupni višini 36.000 €. Na ta račun bodo tudi nekoliko višji stroški dela, storitev in materiala. V
skupnem poslovanju naj bi bil konec leta poslovni izid pozitiven.
8
Izkaz denarnega toka
- v evrih -
SPREJETI
REALIZACIJA
FINANČNI
NAČRT
2014
JANUARJUNIJ
2014
(1)
(2)
OCENE
%
REALIZACIJE REALIZACIJE
FINANČNEGA
JANUARNAČRTA
DECEMBER
2014
2014
(3)
(4=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI
2.612.279
1.313.405
2.657.629
101,74
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)
2.444.595
1.239.468
2.491.852
101,93
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
2.444.451
1.153.945
2.291.879
93,76
7400
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
130.870
91.886
130.870
100,00
7402
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
2.313.581
1.062.059
2.161.009
93,41
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
144
85.523
199.974
138870,72
#DEL/0!
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
del 7130
službe
del 7102 Prejete obresti
72
Kapitalski prihodki
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
82.323
171.232
144
53
2.829
318
106
8.000
20.636
73,61
#DEL/0!
#DEL/0!
167.684
73.937
165.777
98,86
112.684
47.112
112.127
99,51
#DEL/0!
55.000
26.825
53.650
97,55
II. SKUPAJ ODHODKI
2.636.210
1.317.285
2.657.461
100,81
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
2.466.344
1.223.749
2.480.559
100,58
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
J. Investicijski odhodki
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu 482
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu 483
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu 484
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD
ODHODKI (I.-II.)
1.210.361
1.099.983
19.067
86.997
3.720
594
185.575
97.221
78.541
744
1.108
689.857
624.521
16.873
43.793
4.670
102.382
54.512
44.377
437
626
1.389.760
1.274.023
16.873
89.338
9.527
0
208.859
111.204
90.529
891
1.277
114,82
115,82
88,49
102,69
256,10
0,00
112,55
114,38
115,26
119,82
115,26
7.961
2.430
4.957
62,27
811.558
44.495
435.965
42.658
363.046
27.043
203.846
27.710
13.668
1.911
30.908
19.321
91,80
121,56
99,13
116,93
#DEL/0!
26,60
60,05
#DEL/0!
#DEL/0!
45,16
52,90
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 7102 Prejete obresti
del 7103
del 4000
del 4001
del 4002
del 4004
del 4009
del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015
del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4029
del 400
del 401
del 402
#DEL/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja
171.125
258.850
38.639
68.464
745.012
54.086
432.154
49.878
27.336
3.822
61.816
38.642
0
77.278
136.928
169.866
93.537
176.902
104,14
90.897
55.854
103.888
114,29
14.818
8.289
16.578
111,88
64.151
29.394
56.436
87,97
-23.931
-3.881
168
-0,70
14.368
102.947
9
V prvem polletju je bilo iz občinskih proračunov prejetih skoraj dve tretjini sredstev za investicije v letu 2014.
Investicije, ki so se pokrile iz občinskih proračunov so bile namenjene skoraj v celoti neposredno za opremo v
NMP. Prilivi, za pokrivanje stroškov iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja, so bili v prvi polovici nižji od
predvidenega letnega povprečja zaradi tega, ker se v drugi polovici leta pričakuje pridobitev novih
programov, ki se bodo financirali iz javne mreže. Gre predvsem za pridobitev programov 2 referenčnih
ambulant, ½ patronažne službe in 0,2 programa ultrazvoka in rentgena. Zaradi teh povečanj naj bi se
prihodki iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v drugi polovici leta povečali za 4%. Pri oceni prilivov iz
osnovnega zdravstvenega varstva se je upoštevalo tudi povečanje sredstev za splošne ambulante. V drugi
polovici leta se pričakuje tudi povračilo za plačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki se je izvedlo v
začetku leta. Iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je bilo v prvi polovici leta realiziranih
prilivov v vrednosti 82.323 €. Pri planiranju so bili ti prilivi všteti v prilive osnovnega zdravstvenega
zavarovanja. V drugi polovici leta se predvideva povečanje teh prilivov zaradi širitve programov v višini 4%.
Prilivi od kapitalskih prihodkov so nastali zaradi prodaje osnovnih sredstev ali odškodnin po zavarovalni
polici. V drugi polovici leta se predvidevajo prilivi predvsem od zavarovalnice zaradi odškodnin zaradi žleda. V
prvi polovici leta je bila prejeta donacija za vozilo NMP. V drugi polovici leta se pričakujejo donacije za
izvajanje preventivnih dejavnosti predvsem iz strani zavarovalnic.
Prilivi od prihodkov prodaje na trgu v prvem polletju niso dosegli planiranega letnega povprečja. Glavni
razlog je bil v nižjih prilivih od planiranih za storitve v Dispanzerju za ženske in splošnih ambulantah.
Pričakuje se, da se bodo prilivi iz prihodkov, pridobljenih na trgu, v drugi polovici leta povečali za 5% na račun
samoplačniških preventivnih zdravstvenih storitev, vendar na letni ravni ne bodo dosegali planiranih letnih
prilivov. Prilivi od najemnin so bili realizirani v okviru predvidenega obsega.
Odlivi za stroške dela so bili ob polletju višji, kot je bilo planirano letno povprečje. V planu ni bilo zajeto
plačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki je bilo izvedeno v celoti v februarju 2014, ker so se planirali
dejanski stroški. Stroški dela so v polletju dosegli 65% skupnih prihodkov, kar je v okviru povprečja
primerljivih zdravstvenih domov. Čeprav bodo do konca leta še nekoliko narasli zaradi dodatnih zaposlitev,
bo njihov delež glede na prihodke ostal približno na 65%.
Med odlivi za pisarniški in splošni material ter storitve, največji znesek predstavlja čiščenje prostorov v
vrednosti 12.330 € in računovodske storitve v vrednosti 9.035 €. Odlivi na tej postavki so bili v okviru istega
obdobja leta 2013. Razlikujejo se samo v primerih, ker so v letu 2014 določene storitve plačane po roku
plačila. V polletju so bili ti odlivi nekoliko višji, kot je bilo predvideno s povprečjem letnega plana. Pričakuje
se, da bo tudi konec leta nekoliko presežen plan na tej postavki.
Med posebnimi materiali in storitvami so bili najvišji odlivi na račun laboratorijskih materialov v višini
69.091,33 €. Sledijo jim odlivi za ostale zdravstvene storitve v višini 60.214,56 €, zdravila, ortopedski
pripomočki, sanitetni in podobni material v višini 52.957,79 € in laboratorijske storitve v višini 15.877,21 €. Ti
odlivi so bili nižji, kot je bilo predvideno po planu predvsem na račun zamika plačil. Pričakuje se, da bodo ob
koncu leta skoraj takšni, kot so bili planirani.
Največji del odlivov energije, komunalnih storitev in komunikacij predstavljajo odlivi za stroške ogrevanja v
višini 9.032,28 € in elektrike v višini 6.131,31€. Ti odlivi so bili bistveno nižji kot leto poprej, predvsem odlivi
za ogrevanje, ki so bili nižji za 5.000 €. Razlog je bil v krajši kurilni sezoni in nižjih cenah plina. Kljub vsemu pa
je bilo preseženo planirano letno povprečje.
Odlivi za tekoče vzdrževanje ne dosegajo planiranega letnega povprečja, ker se zaradi problemov s prihodki
ne bo izvedlo pričakovano barvanje prostorov. Zato bodo tudi pričakovani letni odlivi za stroške tekočega
vzdrževanja nižji, kot je bilo planirano.
Poslovne najemnine so bile pri planiranju zajete v postavko »Drugi operativni odhodki«. Zajemajo najem
opreme (stomatološki stol in ultrazvok) in prostorov. Najvišji odlivi za druge operativne odhodke so
predstavljala plačila za podjemne pogodbe v višini 25.792,93 €. Najemnine in drugi operativni odlivi so bili v
polletju nižji, kot je letno povprečje. Pričakuje se, da bodo nižji tudi ob koncu leta, predvsem na račun nižjih
vrednosti podjemnih pogodb.
10
Odlivi za investicije v opremo in zgradbe v prvem polletju dosegajo nekaj več kot polovico planiranega
letnega povprečja. Večina odlivov za investicije se je izvedla na osnovi pomoči občinskih proračunov, ker ZD
Vrhnika nima dovolj sredstev za investiranje. Razlog je večletno nepriznavanje stroška amortizacije s strani
ZZZS in težka likvidnostna situacija, ki je posledica plačila plačnih nesorazmerij, brez povrnitve teh sredstev in
zamika ene akontacije iz strani ZZZS.
V prvem polletju so odlivi presegali prilive za 3.881 €. Presežek odlivov bi bil še višji, če bi na 30.7.2014
plačali vse zapadle obveznosti do dobaviteljev. Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti je na dan 30.6.2014
znašala 73.111 €. V primeru, da bi ZD Vrhnika prejel 65.000 priliva za pokritje plačnih nesorazmerij in 3.
akontacijo ZZZS za junij v višini 49.831 €, bi lahko poravnali vse zapadle odprte obveznosti in hkrati imeli
presežek prilivov nad odlivi v višini 37.845 €.
4. Zaključek
Poslovanje ZD Vrhnika je bilo v prvem polletju obremenjeno predvsem z pomanjkanjem finančnih sredstev.
Storitve so bile opravljene pretežno v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano. Na eni strani so to zahtevale
potrebe pacientov, na drugi strani smo imeli tudi ustrezno kadrovsko strukturo, da smo te storitve lahko
kakovostno izvedli. Na uspešno opravljanje zdravstvene dejavnosti so vplivali tudi organizacijski posegi v
zadnjih dveh letih. Pri tem je potrebno izpostaviti delovanje službe NMP, ki je neposredno in posredno
omogočala tudi bolj normalno delo v splošnih in otroških ambulantah. Da se delo ZD Vrhnika izboljšuje,
kažejo tudi vse bolj številne zahvale in pohvale pacientov v lokalnem časopisu in neposredno poslane na
sedež ZD Vrhnika.
Zavedamo se, da je na področju preventivnih zdravstvenih dejavnosti v okviru ZD Vrhnika kar precej
pomanjkljivosti, zato smo v začetku leta pričeli s popolno prenovo tega področja in njegovo nadgradnjo
oziroma razvojem. V okviru te prenove smo že začeli s projektom »Skupaj za zdravje«, v katerega smo
povabili šole, vrtce, športne organizacije in občine ustanoviteljice. Konkretne spremembe na področju
preventivne zdravstvene dejavnosti se bodo začele izvajati v septembru 2014, ko naj bi začela z delom
Svetovalnica za gibalni in telesni razvoj. V drugem polletju naj bi bili na področju preventivne zdravstvene
dejavnosti vključeni v 2 projekta, ki bosta financirana iz Norveškega finančnega mehanizma. Na ta način
bodo delno pokriti stroški, ki jih bomo imeli z izvajanjem preventivnih zdravstvenih dejavnosti, ki jih še ne
financira zdravstvena blagajna.
Za enkrat še vedno ostaja problem neenakomerne porazdelitve sredstev za izvajanje osnovne zdravstvene
dejavnosti v Sloveniji. Takšno stanje zelo močno prizadene ZD Vrhnika, ker se je število prebivalcev na
njegovem območju v zadnjih letih močno povečalo. Na primer, ZD Vrhnika, ki pokriva 25.000 prebivalcev,
prejme za delo NMP službe prav toliko sredstev, kot zdravstveni domovi z istim programom, ki pokrivajo 10
do 15 tisoč prebivalcev. Vsi sosednji zdravstveni domovi (ZD Ljubljana je tu izvzet), prejemajo celo višja
sredstva za NMP ob manjšem številu prebivalcev. Zato bomo v bodoče morali na tako nepravično stanje
opozoriti Ministrstvo za zdravje in druge udeležence kreiranja zdravstvene politike.
Lep pozdrav,
Direktor:
Tomaž Glažar
11