Novosti 2015

Comments

Transcription

Novosti 2015
15.1.2015
DAVČNE OBVEZNOSTI
NA PODROČJU
DOHODNINE 2015
Petra MLAKAR,
davčna svetovalka
Posvet za računovodje, Ljubljana, 2015
Vsebina
• Oddaja davčnih napovedi za dohodnino za leto 2014:
– Informativni izračun
– Redna oddaja/samoprijava
– Napoved za cedularne davek (obresti, dividende, najemnine, kapitalski
dobički, normiranci..)
• “Upravna direktiva” EU in vpliv na obdavčitev v Sloveniji
• “Obrestna direktiva” EU: Švica poroča o obrestih
• 68.a člen ZDavP-2 in cenitev davčne osnove – nepojasnjen vir
dohodkov (70% obdavčitev)
• Novosti 2015
1
15.1.2015
Informativni izračun
1.
2.
3.
FURS najkasneje do 15.junija za preteklo leto
Vročitev se šteje 15. dan po odtisnjenem datumu odpreme na kuverti
Ne bodo ga prejeli, če:
–
–
–
–
4.
Obdavčljivi dohodki ne presegajo 3.302,70 EUR (višina splošne olajšave)
Študent z izpolnjenimi pogoji, pa dohodek preko ŠS ne presega 2.477,03
Upokojenci, ki poleg pokojnine(brez davčnega odtegljaja) niso prejeli več kot
80 EUR drugih obdavčljivih dohodkov, in ob izplačilu pokojnine niso
uveljavljali olajšave za VDČ
Niso prejeli obdavčljivih dohodkov v Sloveniji (FURS nima podatka)
Ravnanje prejemnika z informativnim izračunom:
–
–
Preveriti pravilnost vpisanih podatkov = OK.
Nepravilni podatki: 15dnevni rok za ugovor: v dobro ali v breme zavezanca!!!
Tudi je še čas za uveljavljanje olajšave za VDČ
Informativni izračun
•
NI UGOVORA: izračun je dokončen, ni več možnosti pritožbe, II postane
odločba, dokončna;
•
UGOVOR: FURS preveri upravičenost in izda odločbo (31.10.), možna
pritožba v roku 30 dni….
•
Ni informativnega izračuna do 15.junija: oddaja napovedi do 31.7.2015 –
skrajni rok;
•
Ni napovedi: predložitev po izteku roka (opravičljivi razlogi za zamudo:
bolezen, odsotnost,..FURS odobri) ali možnost samoprijave
•
Obnova postopka odmere dohodnine: FURS pridobi podatke o dohodkih, ki
niso bili vključeni v II (v DIN pri drugih družbah, podatki iz tujine,…)
2
15.1.2015
Dohodnina in samoprijava
•
•
Popravek napovedi: do izdaje odmerne odločbe
DAVČNA NAPOVED SAMOPRIJAVE DO KDAJ: 63. člen ZDavP-2: najpozneje do
vročitve odmerne odločbe/začetek DIN/ začetek postopka o prekršku:
– Oddamo novo – popravljeno napoved:
» Prikažemo popravljene/nove podatke
– FURS izda odločbo in obračuna tudi zamudne obresti:
» EURIBOR (EMedBOM), ročnost 1 leta na dan roka za vložitev
napovedi, povečana za % glede na “zamudo”:
• 1% zamuda do 1 meseca
• 2% v roku 1-6 mesecev
• 3% v roku 6-12 mesecev
• 4% po preteku 1 leta
– Samoprijava je možna le enkrat za posamezno davčno obveznost
– Ni kazi za prekršek
Olajšave 2014
• Namenitev dela dohodnine: 0,5% od obračunane dohodnine
za posebne namene
• Po Zdoh-2 bomo v letu 2013 lahko uveljavljali naslednje
olajšave:
– Splošna olajšava:
• 3.302,70 / 275,22 EUR
• 4.418,64 / 368,22 EUR (dohodek od 10.866,37 – 12.570,89)
• 6.519,82 / 543,32 EUR (dohodek do 10.866,37)
– Osebne olajšave:
• Invalidska
• Seniorska (nad 65. let starosti) 2014 NE VEČ!!!
• Posebna za prejemnike pokojnine in ZPIZ..13,5%
3
15.1.2015
Olajšave 2014
• Posebne osebne olajšave:
– Samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in samostojnim
športnikom se pod določenimi pogoji prizna olajšava v višini 15% do
zneska 25.000 za zmanjšanje davčne osnove pri dohodku iz
dejavnosti!!!! POZOR NORMIRANCI
– Študentska olajšava: 75% od zneska splošne olajšave (75% od 3.302,70
= 2.477,03 EUR (do 26. leta in starejšim, če se vpišejo na študij do 26.
leta, za dodiplomsko: max 6 let od vpisa in podiplomc: max 4 leta od
vpisa (vedno, ne glede na višino in vrsto drugih dohodkov)
• Opozorila:
Olajšave 2014
• Določba ZDavP-2 (2. odst. 268. člena): DURS sestavi
informativni izračun oz. študent/dijak je dolžan oddati
napoved, če preko ŠS prejema višja plačila, kot je
predpisana olajšava
• Uveljavljanje splošne olajšave študent/dijak ali olajšave
za vzdrževanega otroka?? (pri “napotnicah” ni teh
podatkov, DURS z njimi ne razpolaga)
• Ugovor na informativni izračun
4
15.1.2015
Olajšave 2014
– Čezmejni migranti: 7.576,62 EUR NI VEČ!!!
• Dodatna olajšava za prejemnike poklicnih pokojnin iz obveznega
dodatnega zavarovanja, v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine
(včasih: beneficirana doba)
• Uskladitev olajšav: če koeficient rasti cen življ potrebščin zraste čez
1,03 (avgust/avgust) in če je v zakonu o proračunu za naslednje leto to
predvideno.
• Olajšava za PDPZ: 24% obveznih prispevkov, max 2.819,09 EUR
– Vzdrževani družinski člani (pod določenimi pogoji):
• Otroci, posvojenci, pastorek, vnuk,..sestra, brat (skrbništvo po
sodbi sodišča) (eden: 2.436,92 / 203,08, dva, trije,.. S posebnimi
potrebami: 8.830/735,83 EUR)..
• Vsak preostali vzdrževani družinski član: 2.436,92 / 203,08):
zakonec, partner, starši, posvojitelji, tast, tašča, član kmečkega
gospodinjstva,..
Olajšave 2014
• Pod “določenimi pogoji”:
– Splošno pravilo: vzdrževani član prijavljeno bivališče v RS ali je
državljan RS ali državljan druge države EU ali države, s katero ima RS
sklenjen sporazum o izogibanju dvojne obdavčitve
– Posebnosti:
• Otroci : do 18. leta, potem, če študira…
• Zakonec:
– ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti, nima lastnih sredstev za
preživljanje oz. so nižja od olajšave
– Razvezanec, za katerega plačuje preživnino po sodbi oz.
dogovoru
• Starši: v skupnem gospodinjstvu,če nimajo svojih dohodkov (ali so
nižji) oz. so v domu in zavezanec zanje plačuje stroške
• Tašča: če zakonec ni zavezanec in pogoji pod starši,…
5
15.1.2015
Olajšave 2014
• OTROCI:
– Olajšava enemu staršu; če ta nima dovolj osnove, gre razlika k
drugemu,
– Ni dogovora: vsakemu polovica
– Plačnik preživnine: ČE plačuje v celoti do višine preživnine oz. max
zneska; manjša preživnina: drugi starš razliko; ne plačuje: drugi starš
– Ni olajšave: otrok ne živi doma (rejništvo, zdravljenje.. razen, če
dokaže, da je skrbel za otroka)
2014
• Lastni dohodki VDČ:
• Vsi obdavčljivi dohodki po ZDOH-2, tudi cedularni dohodki (obresti,
dividende, najemnine,.) v NETO znesku;
• Določeni oproščeni dohodki po ZDoh-2 (20. – 32. člen), razen
dohodkov v naravi, preživnine in dohodki za tajno delovanje policije:
• Subvencije
• Enkratne denarne pomoči
• Starševski dodatek,
• Nadomestilo za brezposelnost
• Invalidnina
• Štipendije iz proračuna (“socialne”)
• Jubilejne nagrade,….
6
15.1.2015
Lestvica 13/14/15
Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Nad
Do
8.021,34
8.021,34
18.960,28
18.960,28
70.907,20
70.907,20
Znaša dohodnina v eurih
16,00%
1283,41 27 % nad 8.021,34
4236,92 41 % nad 18.960,28
25.535,16 50% nad 70.907,20
Cedularna obdavčitev
• Dohodki za cedularno obdavčitev:
– NAJEMNINE (15.1.)
– OBRESTI (28.2.):
– DIVIDENDE (do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje; dividnede iz
tujine)
– KAPITALSKI DOBIČKI (28.2.)
7
15.1.2015
Obdavčitev najemnine
• Napoved: fizična oseba, ki prejema dohodek od neplačnika
davka (druga fizična oseba, tujina,…)
• Če dohodek izplača plačnik davka (družba, društvo,..), potem
ni napovedi
• Večstanovanjska hiša, upravnik: plačnik davka
• Gre za plačane najemnine (prejemek)
• V roku 15. dni od prejema, če gre za “enkratno” najemnino
• Več mesečno: do 15.januarja za preteklo leto
• Napoved: identifikacijske podatke, višina najemnine,
normirani ali dejansko stroški (dokazila, tudi rezervni sklad)
• Podatki o izplačevalcih,
• Uveljavljanje v tujini plačanega davka
Obdavčitev najemnine
• Napoved: popravek, samoprijava!!
• Dejanski stroški, višji od 10%: dokazila, vzdrževalni stroški, ki
ne povečujejo vrednosti nepremičnine, plačani s strani
lastnika in v času oddajanja v najem;
• Vrste dejanskih stroškov??
• Odločba DURS, plačilo v roku 30 dni od prejema odločbe,
možna pritožba
8
15.1.2015
Obdavčitev obresti
• Oddaja napovedi do 28.2. za obresti na denarnih depozitih pri
bankah/hranilnicah:
–
–
–
–
–
Ni bil plačan davčni odtegljaj
Bil plačan davčni odtegljaj
Če zneske obresti NE PRESEGA 1.000 EUR, ni napovedi
Napoved: celotni znesek obresti, ne le zneska NAD 1.000 EUR
Podatki : plačan davek v tujini (predložitev dokazil o izplačilu in plačilu
davka!!)
– Samoprijava!!!
• FURS:
– Izda odločbo za plačilo davka, možnost pritožbe,…
– Pritožba ne zadrži izvršitev
Obdavčitev dividend
• Oddaja napovedi do 15. v mesecu za preteklo trimesečje:
– Ni bil plačan davčni odtegljaj
– Podatki : višina prejemka, plačan davek v tujini (predložitev dokazil o
izplačilu in plačilu davka!!)
– Samoprijava!!!
• FURS:
– Izda odločbo za plačilo davka, možnost pritožbe,…
– Pritožba ne zadrži izvršitve
– POZOR: Prikrita izplačila dobičkov…..
9
15.1.2015
Obdavčitev kapitalskih dobičkov
• Oddaja v roku 15.dni za nepremičnine
• Oddaja napovedi za drug kapital: do 28.2. za transakcije v
preteklem letu
• Upošteva se datum prenosa lastništva in ne datum plačila
kupnine!!!
• Upošteva se poštena vrednost!!
• Vsaka odtujitev (tudi podaritev!! Če podaritev družinskemu
članu – 1. dedni red!! – možnost prenosa obdavčitve na
naslednjo transakcijo= odlog ugotavljanja davčne obveznosti)
PAZI: zamujen rok: sledi obdavčitev!!
Obdavčitev kapitalskih dobičkov
• FURS:
– Uporaba podatkov o ocenjeni nabavni/prodajni vrednosti: preverba
cenitve
– Izda odločbo za plačilo davka, upošteva normirane stroške v višini 1%
pri nabavni in prodajni vrednosti,
– Možnost pritožbe,…
– Pritožba ne zadrži izvršitve
10
15.1.2015
Obdavčitev kapitalskih dobičkov
• POZOR:
–
–
–
–
Podaritev deleža
Brezplačna odtujitev
Prodaja za lastni delež – prikrit pravni posel??
Izstop družbenika
Direktive EU za izmenjavo podatkov,
mednarodno davčno sodelovanje
MEDNARODNO SODELOVANJE:
• Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojni obdavčitvi –
Nizozemska: avtomatizem podatkov + možnost
sodelovanja pri DIN
• Evropske direktive:
– “upravna direktiva”: obvezno izmenjevanje podatkov med
državami članicami EU o izplačanih dohodkih (plače,
najemnine,..( prej podatki LE NA ZAPROSILO, po 1.1.2014
OBVEZNO
– “obrestna direktiva”: obvezno izmenjavanje glede izplačila
obresti, (tudi Švica, Lihtenštajn, Monako, Andora, San marino)
11
15.1.2015
Direktive EU za izmenjavo podatkov,
mednarodno davčno sodelovanje
POSLEDICE V SLOVENIJI:
– FURS:
• Pridobi nove podatke
• Obnova odmere dohodnine
• Zahteva za oddajo napovedi za obdavčitev obresti,
najemnine….
68.a člen ZDavP-2: 70% obdavčitev
TEŽIŠČE FURS: CENITEV DAVČNE OSNOVE PRI FIZIČNIH OSEBAH
Opozorila:
1. FURS je okrepil delovne moči na tem področju
2. Sodna praksa na strani FURS-a
3. Popuščanje nedotakljivih držav (Švica, Luxemburg, Avstrija,..) glede
poročanja o podatkih od obresti
4. Upravna direktiva EU: obvezno poročanje držav članic EU o izplačanih
posameznih dohodkih
5. FURS pridobiva nove podatke…..
12
15.1.2015
68.a člen ZDavP-2: 70% obdavčitev
OPOZORILA:
1. FURS uvede postopek skladno z določbo 68. in/ali 68.a člena ZDavP-2
(odmera davka v posebnih primerih, ko se davčna osnova ugotovi s
cenitvijo).
2. 68.a člen ZDavP-2 služi za primere, ko posameznik razpolaga s sredstvi za
potrošnjo, ki presegajo njegove napovedane dohodke.
3. Davek se odmeri od razlike me ugotovljeno vrednostjo premoženja,
zmanjšano za morebitne obveznosti in za ugotovljive in dokazljive
obdavčljive ali oproščene/neobdavčene dohodke.
4. Davek se odmeri po stopnji 70%.
5. Od 1.1.2014 je doba preverjanja podaljšana v preteklost do 10 let.
68.a člen ZDavP-2: 70% obdavčitev
6. Potek postopka:
• preverjanje v preiskovalnem oddelku, predaja postopka na posamezni
finančni urad, ki zahteva od zavezanca prijavo premoženja na dan same
prijave:
• vrednosti nepremičnin;
• pravice na premičninah in nepremičninah;
• vrednosti premičnin, če presegajo vrednost 10.000 EUR;
• denar na računih, gotovina;
• deleže v podjetjih, zavodih …;
• terjatev in obveznosti, če presegajo vrednost 3.000 EUR;
• rezident prijavi svetovno premoženje, nerezident le premoženje v
Sloveniji;
• FURS lahko zahteva prijavo največ 1x letno;
• za neprijavljeno premoženje se šteje, da je bilo pridobljeno v času
od zadnje prijave;
13
15.1.2015
68.a člen ZDavP-2: 70% obdavčitev
6. Potek postopka:
• preverjanje obdavčenih, neobdavčenih in oproščenih dohodkov v tem
obdobju, možnost dokazovanja prihrankov iz časa pred letom preverjanja;
•
Ugotovitev: premoženje + potrošnja večja od dokazanih dohodkov;
•
Obdavčitev razlike: 70%;
•
POZOR: kazenski postopek.
68.a člen ZDavP-2: 70% obdavčitev
DILEME iz prakse FURS-a:
•
Uveljavitev 10 letnega roka za nazaj – retroaktivnost (s 1.1.2014).
•
Nepriznavanje prihrankov iz časa PRED datumom inšpiciranega obdobja?
•
Dvig in polog iste gotovine? FURS: ni dokazil, da gre za iste bankovce, ne
glede na rok, ki poteče med dvigom in pologom.
•
Gotovinska darila med člani družine, kjer ni obdavčitve, ni moč dokazati
brez ustreznih listinskih dokazil in prijave darila davčnemu organu (primer:
oče podari hčerki gotovino za nakup hiše).
14
15.1.2015
68.a člen ZDavP-2: 70% obdavčitev
DILEME iz prakse FURS-a:
•
Fizične osebe kot priče niso upoštevane, ker bodo izjavile tisto, kar
zavezanec želi
•
Podedovana gotovina: dokazila, da je pokojnik lahko zaslužil in privarčeval
toliko denarja?
•
Informacije iz medijev (NeDelo, 2.11.2014: Po sedmih letih spet varčujemo
več, Katarina Fidermuc: 4,9 mlrd EUR Slovenci hranimo v nogavicah, pod
jogijem, v sefih …., kar je 12% premoženja … zakaj FURS tega ne
upošteva?).
68.a člen ZDavP-2: 70% obdavčitev
In za konec: kdo se lahko znajde v postopkih nadzora premoženja?
Odgovor je enostaven: Kdorkoli!!
FURS namreč pridobiva informacije na podlagi prijav, medijskih objav
(mogoče ravno danes berejo članke na spletu, ki jih piše I.D.Milanović:
Kako v tujini živijo slovenski bogataši?), iz informacij in podatkov, ki jih
pridobijo iz inšpekcijskih pregledov pri drugih davčnih zavezancih, po
naključju …
Pomislite:
Morda ste ravnokar vi »na tapeti« pri preiskovalnem oddelku FURS-a?
15
15.1.2015
Novosti 2015
• Osebno dopolnilno delo:
– Obstoječi podaljšan rok do 30.6.2015: obvezna uskladitev;
– Obstoječi: izplačevalec /plačnik računa NE plača več davščin;
– Obstoječi: ne rabi vrednotnice, ne plačuje prispevkov – dela po starem
sistemu
– NOVI: priglasitev 1.1.2015, Ajpes
– NOVI: le fizična oseba – fizični osebi
– NOVI: pred delom: nakup vrednotnice (upravne enote) 9 EUR za
prispevke
– NOVI: napoved skaldno z zakonodajo
Novosti 2015
• Poslovanje z gotovino po 1.2.2015:
– Informacijski sistem, ki onemogoča brisanje računov
– Elektronsko napravo za izdajanje računov, ki omogoča revizijsko
sledenje
– Knjiga vezanih računov:
• “paragonski blok” bo registriran na Fursu – preko e-davkov ali
elektronske pošte, serijska številka zabeležena
• Prejemnik bo lahko preverjal s posebno aplikacijo ali je njegov
račun iz registrirane knjige….
16
15.1.2015
VPRAŠANJA??
HVALA ZA POZORNOST
17