DN_ZascitaPrijavitel.. - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor: Prva stran

Comments

Transcription

DN_ZascitaPrijavitel.. - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor: Prva stran
DELOVNO NAVODILO
NAVODILA O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH
ALI NEETIČNIH RAVNANJ
VSEBINA
I. Namen sprejema navodil
II. Postopek prijave
III. Zaščita prijaviteljev
1. Izdaja
Ime in priimek
Datum
Izdelal
Zdenka Čretnik, prav.
10.4.2015
Pregledal
Zdenka Čretnik, prav
10.4.2015
Odobril
Prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med., spec.
13.4.2015
Št. dokumenta.: 3/2/055
tel. 02 22 86 200, faks 02 22 86 585, e-pošta: [email protected], www.zd-mb.si
Podpis
I. NAMEN SPREJEMA NAVODIL
Navodila so pripravljena na podlagi 23. in 24. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Ur.l.RS, št.: 45/10, 26/11, 30/11–US in 43/11 in Načrta integritete Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor.
Določajo ukrepe, s pomočjo katerih se v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (v
nadaljevanju: zavod) zagotavlja delovno okolje, v katerem so zagotovljeni ukrepi za zaščito
prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in neetičnih ravnanj.
Ta navodila veljajo za vse zaposlene v zavodu, ne glede na njihovo delovno mesto oz. položaj in
posebnosti njihovih pogodb o zaposlitvi.
Direktor je dolžan uvesti ukrepe iz teh navodil ter zagotoviti njihovo izvajanje skladno s predpisi.
Vsakdo lahko Komisiji za preprečevanje korupcije ali drugemu pristojnemu organu poda prijavo o
koruptivnem ravnanju v zavodu, za katero verjame, da ima znake korupcije.
II. POSTOPEK PRIJAVE
Zaposleni, ki iz utemeljenih razlogov meni, da se od njega zahteva nezakonito ali neetično
ravnanje ali se s tem namenom nad njim izvaja psihično ali fizično nasilje, lahko takšno dejanje
prijavi nadrejenemu ali osebi, ki je v zavodu pooblaščena kot oseba, na katero se žrtve trpinčenja
in mobinga na delovnem mestu lahko obrnejo za nasvet in podporo (v nadaljevanju pooblaščenec).
Če ni pristojne osebe, če se ta na njegovo prijavo pisno ne odzove v roku petih delovnih dni ali če
je pristojna oseba tista, ki od zaposlenega zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, je za prijavo iz
tega člena in za postopek z njo pristojna Komisija za preprečevanje korupcije.
Če so prijavitelji zaradi prijave iz 4. in 5. čl. izpostavljeni povračilnim ukrepom, imajo pravico od
svojega delodajalca zahtevati, da se jih učinkovito zavaruje in se jim zagotovi ustrezna pomoč,
povzročitelja onemogoči pri njegovem početju, ter po potrebi poskrbi za pravično povračilo za
nastale posledice.
III. ZAŠČITA PRIJAVITELJEV
Za zaščito prijavitelja koruptivnih dejanj se uporabljajo določila Sporazuma o preprečevanju
trpinčenja na delovnem mestu, opisana v IV. poglavju: Postopek ugotavljanja in reševanja
trpinčenja na delovnem mestu.
2/2