Rjuhe proti demenci

Comments

Transcription

Rjuhe proti demenci
ZEMLJENJE
Bosonoga hoja ali zemljenje varuje pred mitohondrijsko miopatijo v mo‘ganih
Rjuhe proti demenci?
16 - JULIJ 15 -
Zemljenje je zelo u~inkovit na~in za
nevtralizacijo prostih radikalov.
POMANJKANJE
ELEKTRONOV
Zakaj sploh pride do pomanjkanja delcev z negativnim elektri~nim nabojem v
organizmu, to je elektronov?
Poleg prehrane je krivec elektrosmog, ki je odgovoren za
kopi~enje pozitivno nabitih
ionov na ko‘i. Pri telefoniranju z mobilnim telefonom so
izmerili do dvesto voltov galvanske elektri~ne napetosti.
Telo je o~itno prisiljeno izprazniti svoja skladi{~a elektronov, da bi ustvarilo protiute‘ na notranji strani ko‘e.
Enostavna terapija je zemlje-
Foto L. Z.
O
blagodejnih u~inkih bosonoge hoje
oziroma zemljenja
na ~love{ko telo smo v reviji
Misteriji ‘e pisali. Zemljenje je vzpostavitev prevodne
zveze med zemljo in ~lovekom z bosonogo hojo ali z
varnimi izdelki za ozemljitev. Zemljimo se lahko namre~ tudi med spanjem z rjuho za zemljenje in med delom za ra~unalnikom z blazino za zemljenje. Oba izdelka sta delo slovenskega
in‘enirja magistra Francija
Henigmana. O blagodejnih
u~inkih zemljenja je nedavno poro~ala tudi nem{ka revija Raum & Zeit: zemljenje
deluje varovalno zoper mitohondrijsko miopatijo v mo‘ganih.
Pri mitohondrijski miopatiji gre za moteno delovanje
mitohondrijev, elektrarn energije v celicah, ki so odgovorne za proizvodnjo ATP – adenozin trifosfata. To je gorivo,
ki celicam omogo~a delovanje
in obnavljanje. Bolezen hitro
napreduje, pri ~emer postanejo mitohondriji samouni~evalni. Vzrok temu je kopi~enje prostih radikalov, pozitivno nabitih ionov, kar ima za
posledico protitelesca proti
mitohondrijski DNK/RNK.
Mo‘gani trpijo predvsem zato, ker v svojem citronskokislinskem ciklu porabijo zelo veliko energije. Energijsko izgorevanje mo‘ganov pa botruje
demenci in drugim motnjam.
Izumitelj Franci Henigman z
rjuho za zemljenje.
nje, ozemljitev ko‘e, poro~ajo
strokovnjaki iz Raum & Zeit.
Zakaj zemljenje, ozemljitev ko‘e pri tem pomaga, se
lahko pou~imo v knjigi Zdravilna mo~ zemlje avtorice Aj{e
Kranjc. Med bosonogo hojo
po zemlji oziroma med zemljenjem elektroni potujejo iz
zemlje v telo na mesta, kjer jih
primanjkuje. Pomembna tar~a zanje so reaktivne kisikove
spojine oziroma prosti radikali, ki so vpleteni v vnetne
telesne odzive. To pomeni, da
elektroni delujejo antioksidativno. Antioksidanti niso le
nekateri vitamini, pa~ pa so
to tudi elektroni.
Zemljenje je torej u~inkovit na~in za nevtralizacijo
prostih radikalov.
Elektroni se lahko, kadar
je telo ozemljeno, premikajo
iz zemlje v telo in nazaj. Tako
lahko telo ohranja enak negativno nabit elektri~ni potencial, kot ga ima zemlja.
Zemljenje morda vpliva
celo na proizvodnjo energije
v celicah. V celi~nih elektrarnah – mitohondrijih, najve~
jih je v sr~nih celicah, elektroni potujejo med vrsto encimov, ki sodelujejo pri proizvodnji ATP.
Po prevladujo~i teoriji so
prosti radikali glavni krivci
staranja. Ti oksidativni delci
lahko, kot smo opisali zgoraj,
po{kodujejo DNK, kar vodi v
mutacije in s~asoma bolezen.
Kot smo spoznali, nastajajo v
samem osr~ju celic, njihovi
glavni elektrarni – mitohondrijih, kot del presnovnega
procesa, tako da je tudi proizvodnja energije lahko prizadeta. »Nastanka prostih radikalov ne moremo prepre~iti,
saj nastajajo z vsakim dihom,
ki ga zajamemo, in z vsako
‘lico hrane, ki jo nesemo v
usta, kot stranski proizvod
energijske proizvodnje,« razgrinja avtorica knjige Zdravilna mo~ zemlje.
ZEMLJENJE
PROTI BOLE^INI
Ker smo s sodobnim ‘ivljenjem soo~eni tudi s primanjkljajem elektronov, teh
ni dovolj za vse proste radikale v telesu. Ko pa se ozemljimo in prosti zemeljski elektroni lahko pridejo v na{e telo
in denimo poi{~ejo vnetje, se
z uravnavo elektronskega neravnovesja zmanj{a tudi bole~ina. Uporabniki izdelkov za
zemljenje zato poro~ajo, da
jim redna uporaba blazine ali
rjuhe za ozemljitev laj{a bole~ine, zmanj{uje nespe~nost,
pospe{uje celjenje po{kodb,
olaj{uje stres, zmanj{uje hormonske te‘ave, bla‘i avtoimunske in kroni~ne bolezni,
pove~uje imunsko odpornost
in drugo.
Ana [vigelj
D