Splošno o dohodnini 2015 - Študentski servis Agencija M servis

Comments

Transcription

Splošno o dohodnini 2015 - Študentski servis Agencija M servis
Dohodnina 2015
AGENCIJA M SERVIS D.O.O., Slovenski trg 8, 4000 Kranj
©
--------------------- INFORMACIJA NA DAN 07.01.2015 --------------------Agencija M servis d.o.o., 2015 Nosilec Avtorskih pravic je Agencija M servis d.o.o.
NOVOSTI – Zneski olajšav se letos prvič niso avtomatično uskladili s koeficientom rasti cen, v prihodnjih
letih bo morebitno uskladitev zneskov olajšav in dohodninske lestvice s koeficientom rasti cen urejal
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
Še vedno pa velja novost iz leta 2013 ko se je z »Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2L)« za dijake in študente do 26. leta oz. za izjeme znižala posebna osebna olajšava za
25%, tako da v letu 2015 znaša enako kot lansko leto: 2.477,03 EUR.
S »Pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015« so določeni zneski v
Zakonu o dohodnini, ki so ostali popolnoma enaki kot v letu 2014. Za dijake in študente (kot tudi ostale
davčne zavezance) znašajo zneski splošnih olajšav glede na višino realiziranih letnih bruto prihodkov:

za davčne zavezance z bruto dohodki, ki na letni ravni ne presegajo 10.866,37 EUR prihodkov
znaša splošna olajšava 6.519,82 EUR, Agencija M servis d.o.o.
 za davčne zavezance z bruto dohodki, ki na letni ravni presegajo 10.866,37 EUR in ne presegajo
12.570,89 EUR znaša splošna olajšava 4.418,64 eur,
 za davčne zavezance ob bruto dohodkih, ki na letni ravni presegajo 12.570,89 EUR znaša splošna
olajšava 3.302,70 EUR. Tekst je zaščiteno avtorsko delo, Agencija M servis d.o.o.
Nespremenjena je ostala tudi dohodninska lestvica s štirimi dohodninskimi stopnjami (16%, 27% 41% in
50%)
SPLOŠNO O DOHODNINI
Na splošno lahko rečemo, da je za posameznega člana Študentskega servisa, davčnega
zavezanca, veljavni dohodninski zakon manj ugoden.
Ob upoštevanju 10% normiranih stroškov lahko izračunamo, da ima član, ki ima status (oz.
izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo po 3. odst. 113. čl. ZDoh-2) in ni vzdrževan
(uveljavljanje dveh olajšav) neobdavčen zaslužek do letnega zneska 9.996,50 EUR, od tam
naprej pa plača davek v višini 14,4 %* od presežka nad 9.996,50 EUR. Če je bruto prihodek
nad 10.866,37 EUR je davek 336,19 EUR plus 14,4% od presežka nad 9.996,50 EUR (iz
naslova zmanjšane dodatne splošne olajšave na osnovi dejanske višine prihodkov in davka
16%).
Če je bruto prihodek nad 12.570,89 EUR je davek 514,74 EUR plus 14,4% od presežka nad
9.996,50 EUR (iz naslova dvakrat zmanjšane dodatne splošne olajšave na osnovi dejanske
višine prihodkov in davka 16%).
V primeru uveljavljanja le posebne osebne olajšave, pa znaša neobdavčen zaslužek do letnega
zneska 2.752,26 EUR, od tam naprej pa član plača davek v višini 14,4 %* od presežka nad
2.752,26 EUR ne glede na višino prihodka, a le do skupnega letnega zaslužka 11.664,86 EUR.
Pri zaslužku nad tem zneskom pade že v naslednji dohodninski razred z višjo, 27% stopnjo
obdavčitve .
(* efektivna stopnja izračunana iz obdavčitve po 16% stopnji in odštetih normiranih stroških v višini 10%.)
Pomembno je tudi vedeti, da je davčno leto enako koledarskemu letu in da se za dohodninsko obdobje
na letni ravni upošteva dan nakazila in ne obdobje, na katero se nakazilo nanaša, kar pomeni da se bo
zaslužek, izplačan npr. na dan 03.01.2015 sešteval v dohodninsko osnovo za leto 2015, čeprav je bil
zaslužek izplačan za opravljeno delo v mesecu decembru 2014, kot tudi, da se zaslužek za opravljeno
delo v mesecu decembru 2015, ki bo kot nakazilo izveden npr. na dan 03.01.2016 ne bo upošteval v
dohodninski osnovi za leto 2015. Tekst je zaščiteno avtorsko delo, Agencija M servis d.o.o.
I.
DOHODNINA PRI ENKRATNEM IZPLAČILU
POSAMEZNA IZPLAČILA V LETU 2015 – AKONTACIJE DOHODNINE – BREZ SPREMEMB
Od 01.01.2007 se akontacija dohodnine pri posameznem nakazilu ne odvede pri osebah s statusom oz.
izpolnjevanjem pogojev za posebno osebno olajšavo (glej: Posebna osebna olajšava), če znesek na
napotnico ne presega 400,00 EUR.
Za izračun akontacije dohodnine je pomemben status oz. izpolnjevanje pogojev za posebno osebno
olajšavo v obdobju opravljanja dela in ne dan izvedbe izplačila (mnenje DURS, september 2007). V
kolikor delodajalec izvede obračun za opravljeno delo na dan, ko oseba nima več statusa, je pa iz
evidenc (potrdilo o opravljenem delu, izjava, izvršilni postopek, …) razvidno, da gre za delo v obdobju s
statusom oz. izpolnjevanja pogojev za posebno osebno olajšavo, se akontacija ne izračuna in ne odvede.
Od 01.01.2007 se akontacija dohodnine pri posameznem nakazilu ne odvede pri vseh osebah, če znesek
na napotnico ne presega 88.88 EUR.
Nerezidentom, osebam, ki nimajo stalnega bivališča v RS ali ga imajo pa niso pridobili odločbe s strani
DURS o priznavanju rezidentskega statusa za davčne namene, se akontacija dohodnine odvaja od
vsakega zaslužka in pomeni končni davek. Akontacija dohodnine se ne odvede, če nerezident
izplačevalcu predloži odločbo za oprostitev davka na podlagi sklenjene meddržavne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavčevanja, ki jo izstavi DURS na podlagi vloženega nerezidentovega zahtevka (obrazec MF
– DURS obr. KIDO 4) – (za vsak posamezni zaslužek svoj obrazec) ali kot rečeno potrdilo DURS o
priznavanju rezidentskega statusa za davčne namene (trajno ali za določeno obdobje).
II.
DOHODNINA NA LETNEM NIVOJU
LETNA DAVČNA OSNOVA V LETU 2015
Letno davčno osnovo (LDO) sestavljajo seštevki dohodkov iz zaposlitve – vsi zneski prejetih zaslužkov
(če boste nakazila prejeli od različnih Študentskih servisov, morate prejemke sešteti, če se boste med
letom zaposlili, dodajte seštevek plač, dohodkov iz kapitala (dividende) in drugih dohodkov, vključno s
kadrovskimi štipendijami, za znesek, ki presega znesek minimalne plače v RS.
Ne upošteva se prejemkov kot so: dediščine, darila, dobitki od iger na srečo ter starševskega dodatka ob
rojstvu otroka, otroškega dodatka, preživnine, rejnine, invalidnine, šolnine in subvencionirani prevozi ter
štipendije ob pogoju, da so izplačani iz proračuna oz. skladov, plačila vajencem, dijakom in študentom za
opravljeno obvezno praktično delo do zakonske višine (172 EUR/mesec v letu 2015) ter drugih
prejemkov po Zdoh.
ZMANJŠANJE LETNE DAVČNE OSNOVE
Letna davčna osnova se zmanjša za normirane stroške v višini 10%.
OLAJŠAVE
Splošna olajšava, je namenjena vsem zavezancem, ki jo bodo uveljavljali. V tem primeru drug rezident
te osebe ne more uveljavljati kot posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Zmanjšanje
letne davčne osnove za leto 2015 se bo priznalo v višini najmanj 3.302,70 EUR.
Splošna olajšava je priznana v 3 različnih višinah glede na skupne letne prihodke in je seveda višja za
tiste osebe – zavezance, ki imajo nizke dohodke:
1. zavezanci s skupnimi letnimi bruto dohodki do 10.866,37 EUR bodo v letu 2015 deležni splošne
olajšave v znesku 6.519,82 EUR (siceršnji znesek splošne olajšave 3.302,70 EUR se jim poveča
za 3.217,12 EUR);
2. zavezanci s skupnimi letnimi bruto dohodki nad 10.866,37 EUR, ki ne presegajo 12.570,89 EUR
bodo v letu 2015 deležni splošne olajšave v znesku 4.418,64 EUR (siceršnji znesek splošne
olajšave za leto 2015 znaša 3.302,70 EUR in je povečan za 1.115,94 EUR);
3. zavezancem z bruto dohodki, ki na letni ravni presegajo 12.570,89 EUR, pa se bo na letni ravni,
tako kot do sedaj, priznala le osnovna splošna olajšava, ki za leto 2015 znaša 3.302,70 EUR.
V kolikor bo splošno olajšavo uveljavljal član, ga starši ali član gospodinjstva ne morejo uveljavljati kot
posebno olajšavo, s katero bi pridobili zmanjšanje njegove dohodninske osnove za najmanj 2.436,92
EUR. V primeru, da ga starši brez dogovora uveljavljajo v nasprotju z njegovo voljo, bo član, kot davčni
zavezanec svojo voljo uveljavil z ugovorom na informativni izračun dohodnine.
Priporočamo članom, da predčasno izračunajo dohodninsko obveznost z in brez uveljavljanja splošne
olajšave ter primerjajo izračunano dohodnino z izračunom dohodninske obveznosti staršev (z
uveljavljanjem vzdrževanega otroka in brez) ter se o uveljavljanju medsebojno dogovorijo, tako, da
uveljavlja izključujočo si splošno olajšavo oz. posebno olajšavo za vzdrževane otroke tisti upravičenec
oz. zavezanec, ki največ pripomore k znižanju dohodnine.
Posebna osebna olajšava pripada osebi, ki izpolnjuje pogoje:
- se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, (tudi status izrednih dijakov – po programu
izobraževanja odraslih)
- ni starejša od 26 let,
- je starejša od 26 let vendar se je na študij vpisala do 26. leta in še ni pretekla doba 6 let za
dodiplomski študij oz. 4 leta za podiplomski študij,
- je delala prek študentskega servisa z dodeljeno koncesijo (pooblaščena organizacija).
Prizna se maksimalno zmanjšanje davčne osnove v višini 2.477,03 EUR za zaslužke iz naslova
dijaškega - študentskega dela, a le za zaslužke, ki so v času izplačila evidentirani v davčno evidenco kot
zaslužki upravičencev do posebne osebne olajšave v polje «1211- Dohodki dijakov in študentov,
upravičenih do posebne osebne olajšave«.
Posebna olajšava pripada osebi, ki uveljavlja vzdrževane člane (vzdrževan otrok – vaš otrok,
vzdrževan družinski član – morebitni zakonec, …) od 2.436,92 EUR naprej. Uveljavlja jo npr. član, ki že
ima otroka. (Glej 114. in 115. člen ZDoh-2)
NETO DAVČNA OSNOVA
Ko se od Letne davčne osnove (letnih prihodkov) odštejejo normirani stroški ter pripadajoči fiksni zneski
olajšav, se dobi neto davčna osnova. Davek se od nje odmeri po progresivni dohodninski lestvici, davek
znaša 16% od neto davčne osnove, če je le ta nižja od 8.021,34 EUR. Nad tem zneskom znaša davek za
osnovo 27%, nad 18.960,28 pa 41%, v letu 2013 pa se je dodal tudi nov, najvišji razred s 50%
obdavčitvijo osnove, ki presega 70.907,20 eur.
Če znaša neto letna davčna osnova v evrih
nad
8.021,34
18.960,28
70.907,20
do
znaša dohodnina v evrih
8.021,34
16%
18.960,28
1.283,41 + 27% nad 8.021,34
70.907,20
4.236,92 + 41% nad 18.960,28
25.535,16 + 50% nad 70.907,20
DEL DOHODNINE KOT DONACIJA
Rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu kot dotacija nameni za
splošno koristne humanitarne namene, skladno z navodili in spiskom možnosti dostopnih na spletnem
naslovu: www.durs.gov.si (donacijo lahko namenite upravičencem iz evidence DURS: npr. lokalnemu
študentskemu klubu, invalidski organizaciji, lokalnim društvom (gasilci, lovci, …), v kolikor pa pisne
zahteve po dodelitvi dela dohodnine za donacije ne boste podali, boste napolnili proračun RS)
PROJEKCIJA
Marsikdo bo imel olajšave večje kot obdavčljive prihodke, predvsem oseba s statusom, nasploh če ni
vzdrževana oseba in če bodo mesečni zaslužki znašali povprečno 830,00 EUR – letno pod 9.996,50
EUR. Ta oseba ne bo plačala dohodnine, morebitne akontacije, ki so bile odvedene med letom zaradi
preseganja limita 400 EUR, pa bo prejela nazaj. Prav tako akontacije, ki so bile odvedene za delo v času
brez doseganja pogojev za posebno osebno olajšavo.
Za morebitni zaslužek, ki bo višji od 9.996,50 EUR in ne bo presegal 10.866,37 EUR bo zavezanec plačal
davek v višini 14,4 %* od presežka nad 9.996,50. Pri znesku, ki bo presegal 10.866,37 EUR pa davek
336,19 EUR plus 14,4 %* od presežka nad 9.996,50 EUR, pri znesku, ki bo presegal 12.570,89 EUR pa
davek 514,74 EUR plus 14,4 %* od presežka nad 9.996,50 EUR .
(* efektivna stopnja izračunana iz obdavčitve po 16% stopnji in odštetih normiranih stroških v višini
10%.)
Primer1
Nosilec Avtorskih pravic je Agencija M servis d.o.o.
V primeru dobrega letnega zaslužka dijaka ali študenta v znesku 10.800,00 EUR (npr: povprečno 900,00
eur/mesec) izračun dohodnine izgleda:
-
10.800,00 eur
1.080,00 eur
6.519,82 eur
2.477,03 eur
=
723,15 eur
=
115,70 eur
*
celotni letni prihodek (LDO) (študentsko delo, morebitne nagrade,…)
10% normirani stroški
splošna olajšava (povečana za 3.217,12 EUR, ker je dohodek < 12.570,89 EUR)
posebna osebna olajšava
neto davčna osnova, ker je le ta nižja od 8.021,34 iz prvega razreda dohodninske
lestvice, se obračuna 16% davka
dohodnina (za plačilo*)
v primeru že vplačanih akontacij pri posameznih nakazilih bi se doplačala le še razlika, ob
morebiti presežno vplačanih akontacijah, pa bi sledilo povračilo presežka.
DOHODKI KI SE NE UPOŠTEVAJO KOT PRIHODKI PO ZDoh-2
Prejemki učencev, dijakov in študentov, ki so bili doseženi na podlagi opravljenega obveznega
praktičnega dela v vzgojno-izobraževalnem procesu, štipendije za znesek nižji od minimalne plače v RS
ter štipendije, ki se izplačujejo iz proračunskih sredstev, preživnine ter drugi prihodki po zakonu se ne
upoštevajo kot obdavčljiv prihodki. (Glej 20.-32. člen ZDoh-2).
KDO NE VLOŽI DOHODNINSKE NAPOVEDI
Dohodninske napovedi ne bo potrebno vložiti osebi, katerih dohodki, od katerih se plačuje dohodnina v
letu 2015 ne bodo presegli 3.302,70 EUR in pri posameznih izplačilih niso imeli odtegljaja akontacije
dohodnine.
STARŠI
Starši bodo lahko ob pogoju, da splošne olajšave ne bo uveljavljal član, uveljavljali posebno olajšavo za
vzdrževane družinske člane. Pametno je izračunati, ali se staršem z uveljavljanjem posebne olajšave
(najmanj 2.477,03 EUR) končni davek zmanjša za več kot bi se članu, če bi bil nevzdrževan član in s
tem sam uveljavljal splošno olajšavo v višini najmanj 3.302,70 EUR.
Glede na 3. odstavek 115. člena ZDoh-2 lahko starši uveljavljajo vzdrževanega člana tudi, če je imel
lastne dohodke (npr.: honorar sodelovanja pri snemanju filma, nagrada pri žrebu križanke, …) vendar le
do višine posebne olajšave za vzdrževanega člana (2.477,03 EUR). Po starem in novem zakonu pa sta iz
te kvote izključena prihodka: družinska pokojnina in dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo na
podlagi napotnice študentskega servisa.
ODDAJA NAPOVEDI
V sredini meseca januarja 2016 bodo vse članice in člani Študentskega servisa Agencije M servis d.o.o.
prejeli elektronski izpisek oz. povzetek obračuna dohodkov o višini zaslužkov, ki so jih prejeli v obdobju
od 01.01.2015 do 31.12.2015 ter njihovo razporeditev v obdobje s statusom in obdobje brez statusa.
Izpisek bo stalno dostopen na zaščiteni spletni strani e-poslovalnice do katere lahko dostopa upravičenec
z uporabniškim imenom in geslom. Pri razporeditvi v obdobje s statusom in obdobje brez statusa se
upošteva datum in višina izplačila, obdobje dela, vaše dostavljene podatke o statusu ter pogoje za
posebno osebno olajšavo po 113. čl. ZDoh-2. Podrobne podatke o posameznih prihodkih lahko člani
preverijo z vstopom v e-poslovalnico Študentskega servisa Agencije M servis d.o.o., z vnosom
uporabniškega imena in gesla. V kolikor člani gesla še nimate ali ste ga izgubili oz. pozabili prosimo
pokličite eno izmed naših poslovalnic.
zaščiteno avtorsko delo, Agencija M servis d.o.o.
V primeru reklamacije se boste člani na nas obrnili z dokazili najkasneje do petka 22. januarja 2016. Po
tem dnevu bomo kontrolne podatke na Davčni upravi potrdili in sprememba podatkov z naše strani ne bo
več mogoča. Ob upravičenem dvomu v podatke oz. razvrstitev podatkov boste po tem datumu oz.
prejemu dohodninske napovedi z dokazili uveljavljali spremembe neposredno pri Davčni upravi. Davčna
uprava vam bo na podlagi naših kontrolnih podatkov poslala pred-izpolnjeno dohodninsko napoved v
mesecu marcu, katero boste primerjali z našim izpiskom ter izpiski morebitnih drugih izplačevalcev.
Dodatno boste vpisali vam pripadajoče zgoraj navedene olajšave, s katerimi boste znižali davčno osnovo
ter del dohodnine namenili kot donacijo. Če razvrstitve in višine zneskov ter olajšav ne boste reklamirali
sledi le še izvršitev odločbe – možno plačilo ali vračilo sredstev na vaš TRR ali pa nič od tega.
PRIPOROČILA
Pametno je polno izkoristiti pravico do neobdavčenih prihodkov iz naslova študentskega dela, zato
članom priporočamo, da med letom na e-poslovalnici spremljate kumulativo prihodkov in si pred iztekom
leta seštejete vse medletne prihodke, ki jih pridobite na zaščitenih spletnih straneh (brezplačen vstop na
e-poslovalnico Študentskega servisa Agencije M servis d.o.o.; geslo ste pridobili ob vpisu, če ste ga
pozabili, pokličite lokalno poslovalnico) in ugotovite, kakšno je stanje prihodkov ter izvedite simulacijo
izračuna dohodnine (s programom izračuna dohodnine v e-poslovalnici!). Priporočamo tudi dogovor
s starši o koriščenju splošne olajšave, ki izključuje uveljavljanje olajšave za vzdrževanega člana.
Tekst je zaščiteno avtorsko delo, Agencija M servis d.o.o.
Delodajalcu priporočite uporabo portala e-poslovalnica.si. Na njem lahko v elektronski obliki obdeluje
napotnice (in s tem lažje skrbi, da ne preseže 400 eur/napotnico ter pravilno izpisuje obdobje
opravljenega dela, kar je pomembno za posamezna izplačila). Z uporabo elektronskega portala
eposlovalnica.si se skrajšajo tudi roki nakazil zaslužkov na vsega nekaj ur. Za pridobitev vstopnih gesel
naj zaprosi na [email protected]
Kombinacija stalnih napotnic, uporabe e-poslovalnice in možnost zalaganja – akontacij
izplačil, kar vam omogoča Študentski servis Agencija M servis d.o.o., vam navkljub
spremembam zakonodaje zagotavlja hitro, enostavno in kakovostno poslovanje, kot doslej.
Članom Študentskega servisa Agencije M servis d.o.o, njihovim staršem in delodajalcem smo na voljo
tudi za konkretna enostavna vprašanja na telefonskih številkah: Ljubljana: (01) 24 14 520 , Kranj
(Radovljica): (04) 20 20 450, Maribor: (02) 23 43 400, Celje: (03) 42 57 100, Novo mesto (Ivančna
Gorica, Trebnje, Črnomelj): (07) 33 74 600, Nova Gorica (Ajdovščina, Tolmin, Idrija): (05) 33 09 000,
Koper (Portorož) (05) 63 06 740 ob delavnikih od 9:00 – 15:00. Za težja vprašanja članom servisa
priporočamo uporabo e-pošte z naslovom [email protected], kjer lahko pričakujete obširnejši in poglobljen
odgovor.
Želimo vam veliko prihodkov in dohodninskih olajšav!
Vaš
Študentski servis,
Agencija M servis d.o.o.
Avtorskih pravic je Agencija M servis d.o.o.
© Agencija M servis d.o.o. 2015
Tekst je zaščiteno avtorsko delo, Agencija M servis d.o.o.