Letak in prijavnica

Comments

Transcription

Letak in prijavnica
Educa Izobraževanja 2015 vas vabi na seminar za računovodje iz vzgoje in izobraževanja:
Jesenske novitete za ra~unovodje
iz vzgoje in izobra`evanja IV. 2015
(pla~ni sistem, dav~ne blagajne, izdajanje ra~unov in vezane
knjige ra~unov, novosti na podro~ju DDV, e-hramba,…)
13. oktobe r 2015 | Območna ob r tn a zb or n ica Lju b ljan a V ič
O
INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
ktobra letos EDUCA izobraževanja za računovodje iz področja vzgoje
in izobraževanja pripravlja že tradicionalno 4. izobraževanje o jesenskih novitetah na področju dela, ki ga opravljate.
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih
kontaktnih naslovih:
Novitet se je tokrat »nabralo« res veliko – od
aktualnosti na področju
plačnega sistema, preko
davčnih blagajn, vezanih
knjig računov, pa do novosti na področju DDV
oziroma e-hrambe in
e-arhiviranja e-računov.
EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, P.P. 181, 5000 Nova Gorica
Tel.: 08 2053 225 fax: 08 2053 226
[email protected]
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 3 dni
pred pričetkom seminarja. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.
PODROBNEJŠI PROGRAM SEMINARJA
Neformalno bomo takoj po zaključku uradnega dela seminarja udeleženkam na kratko predstavili nov Sindikat uslužbencev plačne skupine J.
08.30 – 09.00
Predavatelji navedenih tem bodo najboljši možni ta hip - vam že poznani,
referenčni in vselej visoko ocenjeni mag.Branko Vidič, Petra Mlakar, Maja
Dolinar Dubokovič ter mag. Branko Godec.
09.00 – 10.45
Poudarek pri vseh 4 predavanjih bo predvsem na konkretnih primerih in
vprašanjih, ki so značilni za specifiko računovodstev v vzgoji in izobraževanju.
V ta namen vam prosimo, da nam že v naprej (do 9. oktobra) pošljete vaša
vprašanja na: [email protected]
Registracija udeleženk/cev in kava dobrodošlice
Mag. Branko Vidič, MJU: AKTUALNO NA PODROČJU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU
� Osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju
� Poročanje in objavljanje podatkov o plačah in drugih
stroških dela na NIO.
� Aktualno dogajanje pri pogajanjih med Vlado RS in
sindikati javnega sektorja
10.45 – 11.00
odmor za napitke
11.00 – 12.30
Mag. Branko Godec, Pošta Slovenije: STANJE IN NOVOSTI
NA PODROČJU E-ARHIVIRANJA OZ. E-HRAMBE E-RAČUNOV
� E-računi in njihovo e-arhiviranje ter e-hramba
� Predstavitev poteka zajema in hrambe e-računov pri
Pošti Slovenije
� Vzorčna notranja pravila za namene izvajanja zajema in
e-hrambe e-računov s strani Arhiva Republike ter aktivnosti za prevzem le-teh
12.15 – 12.45
Odmor za napitke in prigrizek
12.45 – 14.15
Petra Mlakar, Modri nasvet d.o.o. Ljubljana: UPORABA
DAVČNIH BLAGAJN V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRAKSI
� Uporaba davčnih blagajn:
- Kdo bo obvezni imetnik davčnih blagajn (poslovanje z
gotovino!)
- Na kakšen način bo uporaba potekala (potrebna
oprema in povezanost z internetom)
- Kakšna bo vsebina računov po novem?
- Vezana knjiga računov še v uporabi za 2016?
- Druge »tehnične« podrobnosti
� Primeri prodaje blaga ali storitev:
- S plačilom na TRR
- S plačilom v gotovini
- Delno plačilo v gotovini, delno preko TRR
- Storno računa
- Popravki računov
14.15 – 15.30
KOTIZACIJA IN PLA^ILO
Maja Dolinar Dubokovič, Movens d.o.o. Ljubljana:
NOVOSTI IN AKTUALNO NA PODROČJU DDV IN IZDAJANJA
RAČUNOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
� Aktualno o nekaterih problemih glede DDV v vzgoji in
izobraževanju
� Ali je smiselno, da še naprej vztrajamo v sistemu DDV,
kljub temu, da nimamo 50.000 evrov obdavčljivega
prometa na letni ravni - kakšne so posebnosti ob izhodu
iz sistema DDV?
� Kako pravilno izdamo račune za nadstandard - prevozi,
izleti, tabori, vstopnine, kosila, uporabo telovadnice,
prodajo novoletnih voščilnic ipd?
Kotizacija znaša 145,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost na seminarju, strokovno gradivo ter okrepčila med odmori. Udeleženkam izobraževalne konference iz Zreč - april 2015 priznavamo 5% popust, kakor
tudi vsaki drugi udeleženki, ki prihaja iz iste ustanove. Kotizacijo plačate
šele na osnovi izstavljenega računa. Popusti se ne seštevajo.
15.30 – 16.00
Neformalni dodatek po uradnem zaključku seminarja:
Jožica Frangeš, mag. ekon.; generalna sekretarka SUPSJ:
PREDSTAVITEV NAMENA, CILJEV, ORGANIZIRANJA IN NAČINA DELOVANJA NOVO-USTANOVLJENEGA SINDIKATA
USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J.
OSREDNJE SEMINARSKE TEME
� Osnutek sprememb in dopolnitev
Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
� Poročanje in objavljanje podatkov o plačah in drugih stroških
dela na NIO.
� Aktualno dogajanje pri pogajanjih med Vlado RS in sindikati
javnega sektorja
� Splošna pravila o davčnih blagajnah in njihovi uporabi v vzgoji in izobraževanju (na podlagi Zakona o potrjevanju računov)
� Uporaba davčnih blagajn v vzgoji in izobraževanju
� Primeri prodaje blaga ali storitev v vzgoji in izobraževanju
� Kdaj moramo v vzgoji in izobraževanju izdati račun iz vezane knjige računov
� Aktualno o nekaterih problemih glede DDV v vzgoji in izobraževanju
� Ali je smiselno, da še naprej vztrajamo v sistemu DDV, kljub temu, da
nimamo 50.000 evrov obdavčljivega prometa na letni ravni - kakšne so
posebnosti ob izhodu iz sistema DDV?
� Kako pravilno izdamo račune za nadstandard - prevozi, izleti, tabori,
vstopnine, kosila, uporabo telovadnice, prodajo novoletnih voščilnic ipd
� E-računi in njihovo e-arhiviranje ter e-hramba
� Predstavitev poteka zajema in hrambe e-računov pri Pošti Slovenije
� Vzorčna notranja pravila za namene izvajanja zajema in e-hrambe
e-računov s strani Arhiva Republike ter aktivnosti za prevzem le-teh
TERMIN, TRAJANJE IN LOKACIJA SEMINARJA
Seminar bomo izvedli v torek 13. X. 2015 v konferenčnem centru Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič, Tržaška c. 207 (http://www.ooz-ljvic.
si/) Pričetek seminarja bo ob 9.00, zaključek pa ob 15.30 uri.
O r g a n i z a t o r
s i
p r i d r ž u j e
p r a v i c o
d o
m a n j š i h
p r o g r a m s k i h
PRIJAVNICA je na naslednji strani ...
s p r e m e m b .
Educa Izobraževanja 2015 vas vabi na seminar za računovodje iz vzgoje in izobraževanja:
Jesenske novitete za ra~unovodje
iz vzgoje in izobra`evanja IV. 2015
(pla~ni sistem, dav~ne blagajne, izdajanje ra~unov in vezane
knjige ra~unov, novosti na podro~ju DDV, e-hramba,…)
13. oktobe r 2015 | Območna ob r tn a zb or n ica Lju b ljan a V ič
P R IJAV N I C A
USTANOVA
NASLOV, POŠTA
E-POŠTA UDELEŽENKE/CA
TELEFON
Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
IME IN PRIIMEK
IME IN PRIIMEK
P r i j a v l j e n e u d e l e že n c e / ke s e v p i š e v s e z n a m p r i j a v l j e n i h z a i n t e r n o u p o ra b o !
UDELEŽENKA APRILSKE
KONFERENCE V ZREČAH 2015
DA
NE
P O DAT K I Z A I Z S TAV I T E V R A Č U N A : (vsi podatki so obvezni)
DAVČNA ŠT. OZ. ID ZA DDV
DAVČNI ZAVEZANEC
DA
NE
MATIČNA ŠTEVILKA
RAČUN ODPRT PRI BANKI (ime banke)
BANČNI RAČUN-TRR
BIC KODA
E-MAIL ZA E-RAČUN
DATUM:
PODPIS ODG. OSEBE, ŽIG:
Priporočamo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na fax. št. 08 2053 226 ali po klasični pošti na naslov:
EDUCA Izobraževanje, P. P. 181, 5000 Nova Gorica, ali pa skenirano na e-pošto: [email protected]

Similar documents