Pasivna hiša Starc

Comments

Transcription

Pasivna hiša Starc
Pasivna Hiša Starc | The Starc Passive House
Tip objekta | Typology
Stanovanjski objekt |
Residential building
Lokacija | Location
Velike Lašče
Izvedba | Year
2009
Arhitektura | Architecture
Jasna Ariana Starc u.d.i.a.
Statika | Structural engineer
Piring Vojko Pirjevec s.p.
Energetska učinkovitost | Energy efficiency
pasivna hiša | passive house
Potrebna toplota za ogrevanje | Required heat for heating
14 kWh/(m2a)
Površina | Surface
200 m2
U-vrednost | U-value
stena | wall 0,11 W/m2K, streha | roof 0,10 W/m2K,
steklo | glass 0,60 W/m2K, okvir | frame 1,40 W/m2K
Sistem gradnje | Construction system
skeletna konstrukcija | timber frame construction
Izvajalec | Constructor
Stavbarstvo Žerjal s.p.
Izvajalec leseni del | Wood construction
Tesarstvo Kregar s.p.
Čas gradnje | Construction time
9 mesecev | months
Foto | Robert Novak
Sredstva Eko sklada | Financed by the Eco Found
Pasivna montažna skeletna hiša je postavljena na rob vaške-
This passive prefabricated timber frame house is located on the
ga jedra, na travnik ob stari kašči. Hiša podolgovatega tlorisa
edge of the village center, on a meadow by the old granary. Fol-
s strmo dvokapno streho brez izrazitega napušča sledi tradi-
lowing the traditional housing typology and meeting technical,
cionalni stavbni tipologiji in hkrati izpolnjuje tehnične, funkcio-
functional, and design demands of the present day, the house has
nalne in oblikovne zahteve današnjega časa. Vsi dnevni in bi-
an oblong ground plan and a steep gable roof without a project-
valni prostori so usmerjeni na jug. Pritličje, namenjeno staršem,
ing roof. All living spaces face the south. The ground floor is one
je povezano v eno bivalno enoto, preko konzolno izvedenih
single living unit; the upper floor with the mansard is reserved for
stopnic dostopno nadstropje z mansardo pa je domovanje
children. The wooden platform under the upper floor overhang of-
otrok. Stik notranjega bivalnega prostora z zunanjim zagota-
fers contact of the inner living space with the exterior; the overhang
vlja lesen podij pod nadstropnim previsom, ki se kot podaljšek
extends the living room into the broad meadow. The excellence lies
dnevne sobe izteka v prostrani travnik. Toplotna izolacija je iz
in the symbiosis of the new and old, achieved by defining the pres-
vpihanih lesnih vlaken. Fasadna obloga je lesena v nadstro-
tige of space with simple design details in the new, and preserving
pju in ometana v pritličju. Presežnost se išče v sožitju novega
the recognizability and dignity in the old.
in starega na način, ki prvemu odmerja prestiž prostora z enostavnimi oblikovnimi detajli, slednjemu pa ohranja prepoznavTermografija | ZAG Friderik Knez
nost in dostojanstvo, ki si ga zasluži.
74 | 75
tloris pritličja | ground floor plan
prerez | cross section