Stran | 0 - DAVIDOV HRAM

Comments

Transcription

Stran | 0 - DAVIDOV HRAM
Stran | 0
Stran | 1
Stran | I
Stran | II
KAZALO
1 POSLOVNO POROČILO .........................................................................1 1.1 SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU ..................................................1 1.2 POROČILO UPRAVE DRUŽBE ........................................................4 1.3 POUDARKI IZ POSLOVANJ DRUŽBE V PRETEKLOSTI ...................5 1.4 PREDSTAVITEV POSLOVALNIC PODJETJA ...................................7 1.5 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA...................................................7 1.6 VREDNOTE PODJETJA ......................................................................8 1.7 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2013 .................................8 1.8 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO IZTEKU POSLOVNEGA LETA
2013………………………………………………………………………………………9 1.9 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE .......................................................9 1.10 KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE ....................................................10 1.11 RAZISKAVE IN RAZVOJ .................................................................14 1.12 UPRAVLJANJE TVEGANJ ..............................................................14 1.13 DRUGA RAZKRITJA.......................................................................16 1.14 IZJAVA POSLOVODSTVA ...............................................................17 2 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE ....................................................17 2.1.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO RAZLIČICI I ZA OBDOBJE OD .......... 01.01.2013 do 31.12.2013 - primerjava s preteklim letom ..........17 2.1.2 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA IZIDA različica I ................................19 2.1.3 DELITEV PRIHODKOV ..................................................................19 2.1.4 STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH ....................................19 2.2.1 BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 – primerjava s preteklim
letom…………………….…………………………………………………………..20 2.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA za obdobje od 01.01.2013 do
31.12.2013 .....................................................................................22 2.3.1 POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA za poslovno leto
2013 ............................................................................................22 2.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA za obdobje od 01.01.2012 do .................23 31.12.2012 ...........................................................................................23 2.5 BILANČNI DOBIČEK ........................................................................24 2.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013
PO RAZLIČICI II .............................................................................24 2.6.1 SESTAVA DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVI USTREZNIKI ...........26 3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ........................................26 3.1 POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ..............26 3.2 POJASNILA K BILANCI STANJA .......................................................36 4 KAZALNIKI POSLOVANJA ................................................................57 Stran | III
1 POSLOVNO POROČILO
1.1 SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU
Naziv družbe:
DAVIDOV HRAM VELETRGOVINA D. O. O. LJUBNO
Sedež družbe:
Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji
Vpis v sodni register:
št. sklepa SRG 1394/91pri Okrožnem sodišču v Celju z dne 20.
11. 1991
Organizacijska oblika:
družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.)
Osnovni kapital:
600.000 EUR
Skrajšan naziv družbe:
DAVIDOV HRAM D.O.O. Ljubno
Lastništvo:
Tabela 1: lastniška struktura na dan 31. 12. 2013
Vlagatelji
Višina vložka v EUR
Struktura
v
odstotkih
Dušan Žehelj
302.995,80
50,4993 %
Andreja Žehelj
226.134
37,6890 %
Pivovarna Union d.d.
60.603
10,1005 %
Drago Beg
2.582,40
0,4304 %
Franc Miklavc
2.582,40
0,4304 %
Anka Rakun
2.582,40
0,4304 %
Veronika Rebernik
1.260
0,2100 %
Urban Rebernik
1.260
0,2100 %
Organa družbe sta:
-
Uprava
-
Skupščina
Stran | 1
Vodstvo družbe:
Direktor:
Dušan ŽEHELJ
Prokurist:
Andreja ŽEHELJ
Skupščina družbe:
Predsednik skupščine:
Franc MIKLAVC
Člani:
Drago BEG
Veronika REBERNIK
Urban REBERNIK
Anka RAKUN
Andreja ŽEHELJ
Dušan ŽEHELJ
Pivovarna UNION d. d.
Drugi podatki:
Matična številka: 5531667000
Davčna številka: 58843302
ID št. za DDV: SI58843302
Šifra dejavnosti: 46.340
Poslovni računi:
Poštna banka d.d.
SI56 9067 2000 0006 851
Banka Koper d.d.
SI56 1010 0003 6744 565
NLB d.d.
SI56 0242 6025 4453 165
Nova KBM d.d.
SI56 0451 5000 1182 550
Hypo group Alpe Adria d.d.
SI56 3300 0000 2566 417
Velikost družbe:
srednja
Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti:
Stran | 2
trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
Telefon: 03/839 35 01
Telefaks: 03/839 35 07
E-mail: [email protected]
Internetni naslov: www.davidovhram.si
Internetni naslov: www.spletnihram.si
Spletni hram tudi na www.facebook.com
Stran | 3
1.2 POROČILO UPRAVE DRUŽBE
Poslovno leto 2013 je bilo za naše podjetje zelo zahtevno, vendar menim, da smo ga kljub
temu zaključili uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji. Glede na statistična dejstva, da smo
v trgovini na drobno ponovno beležili padec prihodkov za 3,4% v primerjavi z letom poprej,
menim, da smo s svojim znanjem in izkušnjami uspeli zadržati prihodke na primerljivi ravni.
V poslovnem letu 2013 smo realizirali za 37 milijonov eur prihodkov, ki so bili za 0,83%
manjši kot v letu 2012. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 159 tisoč eur in čisti poslovni izid
je znašal 50.321 eur.
Gospodarska kriza, ki se kaže tudi v zmanjšani kupni moči prebivalstva, vseskozi od nas
zahteva vedno večjo stroškovno učinkovitost in boljše upravljanje s sredstvi podjetja. Zaradi
navedenega večino svojega časa posvečam razgovorom z zaposlenimi, s katerimi iščemo
še dodatne možnosti za izboljšanje učinkovitosti in nove prodajne poti ter izdelke.
V poslovnem letu 2013 smo bili aktivni tudi na področju izobraževanja zaposlenih v okviru
projekta programov usposabljanj Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije. Menim, da so naložbe v znanje zaposlenih za podjetje bistvenega pomena, saj
omogočajo nadaljnjo stabilno rast in razvoj.
Nismo pa vlagali samo v zaposlene, ampak smo tudi nadaljevali s posodobitvami
poslovnega procesa, tako na področju informatike, kot tudi na področju samih poslovnih
sredstev podjetja.
Pred nami so novi cilji. Z njihovo uresničitvijo pričakujem v letu 2014 ohranitev, mogoče tudi
rast prodaje. Tudi v prihodnje bomo skrbeli, da bomo našim cenjenim kupcem ponujali nove
cenovno kakovostne izdelke in s tem ustvarjali pogoje za nadaljnji razvoj in rast podjetja z
več kot 20-letno tradicijo.
V imenu uprave podjetja se vsem sodelavcem zahvaljujem za odgovorno in prizadevno
delo.
Dušan Žehelj
Direktor
Stran | 4
1.3 POUDARKI IZ POSLOVANJ DRUŽBE V PRETEKLOSTI
Kratek kronološki pregled poslovanja družbe Davidov hram v preteklosti:
-
4. 11. 1991: na skupščini je bilo ustanovljeno podjetje Raduha d.o.o.
-
20. 11. 1991: vpis družbe Raduha d.o.o. v sodni register Temeljnega sodišča v Celju.
Skupščino družbe je takrat sestavljajo 15 družbenikov.
-
1. 9. 1992: vstop novih kupcev v podjetje Raduha d.o.o. Podjetje sta dokapitalizirala
nova družbenika Marjan Štimec in Dušan Žehelj in ga preimenovala v Davidov hram
d.o.o. Nazarje. Hkrati je iz družbe izstopilo enajst družbenikov.
-
1. 4. 1993: namesto Marjana Štimca je vodstvo podjetja prevzel sedanji direktor in
največji lastnik Dušan Žehelj.
-
26. 8. 1996: Marjan Štimec je izstopil iz družbe, tako da je v njej ostalo le še pet
družbenikov.
-
1. 1. 1997: odprtje druge poslovalnice na Jesenicah.
-
10. 2. 1997: povečanje osnovnega kapitala na 1.850.000 SIT in razširitev dejavnosti
družbe.
-
1. 4. 1999: odprtje tretje poslovalnice v Šempetru v Savinjski dolini.
-
22. 4. 1999: vstop nove družbenice Andreje Žehelj.
-
25. 8. 1999: povečanje osnovnega kapitala na 2,940.000 SIT. Razširitev dejavnosti
družbe,
-
1. 10. 1999: odprtje četrte poslovalnice v Ljubljani.
-
14. 5. 2000: odprtje pete poslovalnice v Radečah.
-
1. 1. 2002: selitev poslovne enote iz Nazarij v Ljubno ob Savinji.
-
1. 2. 2003: odprtje šeste poslovalnice v Kranju.
-
5. 3. 2003: odprtje sedme poslovalnice v Dokležovju.
-
17. 11. 2003: odprtje osme poslovalnice v Polenšaku.
-
12. 2. 2004: odprtje devete poslovalnice v Gornji Radgoni.
-
17. 3. 2004: odprtje desete poslovalnice v Mariboru.
-
28. 12. 2004: podjetje Davidov hram d.o.o. postane večinski lastnik podjetja Robis
d.o.o.
-
1. 3. 2005: odprtje dveh poslovalnic na novih naslovih na Jesenicah in v Kranju.
-
11. 3. 2005: sprememba naziva firme v Davidov hram veletrgovina d.o.o. Ljubno,
Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji. Povečanje osnovnega kapitala družbe na
Stran | 5
22,940.000,00 SIT. Zaradi smrti družbenika Jožeta Rebernika, sta njegova hči
Vernika in Urban Rebernik podedovala vsak po polovico njegovega deleža v družbi.
-
4. 4. 2005: odprtje dvanajste poslovalnice na Ptuju.
-
29. 3. 2006: odprtje novih poslovnih prostorov v Krškem.
-
1. 7. 2007: odprtje nove upravne stavbe z novimi poslovnimi prostori na Ljubnem ob
Savinji.
-
1. 12. 2007: odprtje novih poslovnih prostorov v Kranju.
-
1. 12. 2007: vstop novega družbenika Pivovarne Union d.d.
-
7. 2. 2008: odprtje novih poslovnih prostorov v Arnovskem gozdu
-
29. 4. 2008: pričetek delovanja prve sončne elektrarne MFE Ljubno I
-
8. 9. 2008: odprtje trinajste poslovalnice v Novi Gorici
-
20. 2. 2009: pričetek delovanja druge sončne elektrarne MFE Arnovski gozd
-
5. 9. 2009: odprtje novih poslovnih prostorov v Novi Gorici
-
1. 11. 2009: odprtje dveh novih poslovalnic v Dravogradu in Slovenj Gradcu
-
29.3.2010: pričetek obratovanja tretje sončne elektrarne MFE Ljubno II
-
1.2.2011: nakup blagovne znamke BROZINA
-
1.8.2011: otvoritev spletne trgovine spletnihram.si
-
31.12.2011: zaprtje poslovalnica Diskont&vinotoč v Slovenj Gradcu
-
1.1.2012: uvedba finančnega načina obračuna embalaže – mesečni obračun
embalaže
-
1.10.2012: prehod na nov računalniški sistem
-
3.10.2013: Dokapitalizacija družbe
Stran | 6
1.4 PREDSTAVITEV POSLOVALNIC PODJETJA
Seznam poslovalnic podjetja Davidov hram d.o.o.
PE LJUBNO,
Loke 37, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
PE KRANJ,
Savska loka 21 c, 4000 KRANJ
PE ARNOVSKI GOZD
Arja vas 109, 3301 PETROVČE
PE LJUBLJANA
Pot k sejmišču 30, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE
PE KRŠKO
Cesta krških žrtev 145/a, 8270 KRŠKO
PE PUCONCI
Puconci 373, 9201 PUCONCI
PE GORNJA RADGONA Trate 2, 9250 GORNJA RADGONA
PE MARIBOR
Ulica kragujevških žrtev 10, 2000 MARIBOR
PE ROBIS
Cesta Franceta Prešerna 16, 4270 JESENICE
PE PTUJ CENTER
Rajšpova ulica 22, 2250 PTUJ
PE NOVA GORICA
Industrijska ulica 5, Kromberk, 5000 NOVA GORICA
PE DRAVOGRAD
Otiški vrh 168, 2372 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
1.5 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA
Vizija podjetja Davidov hram je postati in ostati zanesljiv poslovni partner tako našim
kupcem kot tudi našim dobaviteljem in zaposlenim.
Stran | 7
Poslanstvo podjetja Davidov hram je zagotavljanje korektnega medsebojnega sodelovanja,
pri katerem se osredotočamo na povečanje zadovoljstva vseh udeležencev in ustvarjanjem
dodane vrednosti za lastnike in zaposlene.
1.6 VREDNOTE PODJETJA
Vrednote podjetja Davidov hram so:
-
integriteta: do strank imamo odprt, pošten in iskren odnos.
-
Spoštovanje: do drugih se obnašamo tako, kot želimo, da se drugi obnašajo do nas.
-
Komunikacije: komuniciranje je naša obveza.
-
Odličnost: v vsem, kar počnemo, želimo biti najboljši
-
Inovativnost: je ključni dejavnik uspeha v prihodnost usmerjenega podjetja.
-
Ambicioznost: težave, na katere naletimo pri doseganju ciljev, vidimo kot priložnost,
da se izkažemo.
-
Lojalnost: dobri odnosi med zaposlenimi in vodstvenimi delavci pomenijo boljšo
motivacijo in pripravljenost za sodelovanje.
1.7 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2013
Pomembni poslovni dogodki v letu 2013:
-
3.10.2013 je bil na skupščini podjetja Davidov hram d.o.o. sprejet sklep o
dokapitalizaciji družbe. Potreba po povečanju osnovnega kapitala se je kazala že
nekaj časa, vendar je do sprejetja te odločitve prišlo šele v tem letu. Osnovni kapital
družbe smo povečali iz sedanjih 95.728,00 eur na 600.000,00 eur.
-
Družba je od 30.11.2013 do 18.01.2014 sodelovala na 4. Javnem povabilu za
zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
2011« - 4. JP UIZ (154. JP). Predmet javnega povabila je bilo sofinanciranje
upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški
usposabljanj po javno veljavnih programih. Javno povabilo se izvaja v okviru
programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa
razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne
prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve
Stran | 8
»Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. 22 zaposlenih, ki
so ustrezali javnemu povabilu, se je udeležilo usposabljanja z naslovom
Samoorganiziranje in motiviranje v podjetju.
1.8 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO IZTEKU POSLOVNEGA LETA 2013
Pomembni poslovni dogodki v letu 2014:
-
V mesecu februarju 2014 je bil izveden vpis sprejetih sklepov skupščine podjetja
Davidov hram iz meseca oktobra 2013. Prav tako smo zaradi uskladitve s standardno
klasifikacijo in zaradi izkazanih nekaterih potreb na trgu, dopolnili registracijo podjetja
z novimi dejavnostmi.
-
V mesecu aprilu 2014 smo sklicali izredno skupščino podjetja, na kateri smo
predstavili rezultate projekta »zdravila«, ki ga vodi solastnik Urban Rebernik. Na
skupščini podjetja so bili sprejeti sklepi ki nalagajo odgovornost solastniku za
povračilo nastalih stroškov projekta v primeru, da ne bi uspel pridobiti registracije za
prodajo homeopatskih zdravil, ki jo pridobiva že od leta 2005.
-
V mesecu maju 2014 smo zaključili s postopkom vključitve novega sistema dela za
potnike preko mobilnih naprav. Pričakujemo, da bomo v mesecu juliju 2014 po
opravljenih testiranjih pričeli z novo obliko dela na vseh poslovnih enotah. Naše
sodelovanje s poslovnim partnerjem Telekom Slovenija je vidno tudi v reklamnih
letakih za poslovne uporabnike.
1.9 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE
Pričakovan razvoj družbe bo tudi v prihodnje potekal v smeri izboljšanja in povečanja naše
ponudbe z namenom kupcem ponuditi inovativne rešitve, ter jim zagotoviti enostaven in
hkrati 24 urni dostop do naše ponudbe. Ob primerni podpori solastnikov in izboljšani
ponudbi ter storitvah menimo, da bomo zadržali prodajo preteklega leta.
Naložbe v posodobitve opreme in prodajne centre bodo izvedene v skladu s prostimi
finančnimi sredstvi in naložbeno politiko podjetja.
Stran | 9
V letu 2014 uprava podjetja načrtuje nadaljevanje začetih postopkov ureditve novih
prodajnih površin na lastniških lokacijah podjetja. Z dodatnimi analizami naše prodajne
službe bomo še več pozornosti namenili našim sedanjim in bodočim strankam. Največjo
pozornost pa bomo v letu 2014 posvetili tistim izdelkom, kateri nam prinašajo visoko dodano
vrednost. Zaposleni ki bodo najbolj uspešni v prodaji takšnih izdelkov, bodo še posebej
nagrajeni.
Uprava podjetja pričakuje, da bo z realizacijo zastavljenih ciljev zagotovila
dobiček iz
poslovanja in s tem omogočala kapitalski donos za lastnike in da bo hkrati zagotovila tudi
varno zaposlitev zaposlencem ter dolgoročno stabilnega poslovnega partnerja tako za
kupce kot tudi za dobavitelje.
1.10 KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE
V družbi je na dan 31.12.2013 zaposlenih 150 zaposlencev, od tega:
• DIREKTOR – 1 zaposlen
• POMOČNICA DIREKTORJA – 1 zaposlen
• UPRAVA – 7 zaposlenih
-
splošni sektor – 1 zaposlen
-
finančni sektor – 4 zaposleni
-
informacijski sektor – 1 zaposlen
-
čistilka – 1 zaposlen
• KOMERCIALNI SEKTOR – 7 zaposlenih
• POSLOVNE ENOTE – 134 zaposlenih
-
vodje poslovnih enot – 11 zaposlenih
-
komerciala – 38 zaposlenih
-
skladišče – 25 zaposlenih
-
promet – 51 zaposlenih
-
trgovina – 9 zaposlenih
Največ zaposlenih – 40 odstotkov – ima srednjo izobrazbo.
Stran | 10
Tabela 2: klasifikacijska struktura zaposlenih
Stopnja
Stanje na dan 31. 12. 2013
Stanje na dan 31. 12. 2012
Indeks
izobrazbe
I.
1
8
13
II.
20
11
182
III.
9
10
90
IV.
48
48
100
V.
59
57
103
VI.
10
9
111
VII.
3
1
300
150
144
104
Skupaj
Graf 1: struktura zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe
Povprečna starost zaposlenih
Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2013 je bila 39,88 let.
Najstarejši zaposlenec je bil star 60 let, najmlajši zaposlenec 21 let.
Stran | 11
Ob koncu leta 2013 je bilo v podjetju zaposlenih 41 žensk in 109 moških
120
109
106
100
80
60
41
38
40
20
0
Ženske
Moški
Struktura zaposlenih po spolu ob koncu leta 2013
Struktura zaposlenih po spolu ob koncu leta 2012
Invalidi
Na dan 31. 12. 2013 smo imeli 5 zaposlene s statusom invalidne osebe. Štirje invalidi so
imeli III. kategorijo invalidnosti, eden pa priznane lastnosti invalidne osebe.
Izplačila upravi
Družba je v letu 2013 izplačala upravi družbe Davidov hram d.o.o. bruto osebnih dohodkov
in nadomestil in sicer:
ŽEHELJ Dušan
67.462,56 EUR brutto
ŽEHELJ Andreja
63.378,62 EUR brutto
Stran | 12
Fluktuacija delavcev v podjetju glede na stopnjo izobrazbe
Tabela 3: fluktuacija delavcev po kvalifikacijski strukturi v letu 2013
Stopnja izobrazbe
Prišli
Odšli
I.
II.
2
III.
1
1
IV.
4
4
V.
6
6
VI.
3
1
VII.
3
1
Skupaj
19
13
Iz tabele je razvidno, da se je na novo zaposlilo 19 delavcev, iz družbe pa je odšlo 13
delavcev
Graf 2: struktura zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe na dan 31. 12. 2013 in na dan 31.
12. 2012 in prikaz fluktuacije v letu 2013
Stran | 13
1.11 RAZISKAVE IN RAZVOJ
V letu 2013 kljub vsem napovedim ni prišlo do registracije homeopatskega zdravila, in sicer
ponovno zaradi razlogov s strani Agencije za zdravila, vendar bi naj po zadnjih obvestilih,
danih na izredni skupščini podjetja v mesecu aprilu 2014, bila vloga za izdajo dovoljenja
izdana v juniju 2014.
Aktivnosti uprave, usmerjene v raziskave in razvijanje novih proizvodov, ter optimizacijo
notranjih procesov bodo tudi v prihodnjih letih ena izmed glavnih usmeritev in nalog uprave.
1.12 UPRAVLJANJE TVEGANJ
Uprava družbe namenja največ pozornosti naslednjim glavnim skupinam tveganja:
-
finančnim tveganjem
-
poslovnim tveganjem
FINANČNA TVEGANJA
Kreditna tveganja
Kreditno tveganje pomeni nevarnost, da podjetje ne bi bilo več sposobno pravočasno
izpolnjevati in poravnavati zapadlih obveznosti. Za zmanjšanje tveganja neplačevanja
kupcev v veleprodaji smo sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi
nadzorujemo tveganje
neplačevanja. Sproti spremljamo boniteto kupcev, ob večjih odvzemih zavarujemo terjatve z
bančnimi garancijami in lastnimi menicami. Menimo, da zaradi sprejetih ukrepov kreditno
tveganje obvladujemo.
Obrestno tveganje
Od vseh tveganj je družba najbolj izpostavljena obrestnemu tveganju, saj je obrestno
tveganje v največji meri odvisno od cene kreditov in ponudbe presežka denarja na trgu.
Uprava družbe je za obvladovanje obrestnega tveganja že v preteklih letih sprejela
dolgoročno odločitev, da bo vsa dolgoročna sredstva financirala z dolgoročnimi viri.
Stran | 14
Likvidnostno oziroma plačilno sposobnostno tveganje
Družba poravnava vse svoje finančne obveznosti do države in poslovnih partnerjev v
dogovorjenih rokih. Uprava družbe sproti spremlja likvidnost podjetja in jo uravnava s
primerno strukturo virov.
Valutno tveganje
Družba ni izpostavljena valutnim tveganjem, saj opravlja svojo dejavnost izključno na trgih
Evropske unije.
Inflacijsko-deflacijsko tveganje
V letu 2013 smo v Republiki Sloveniji zabeležili inflacijo na povprečni letni ravni 0,7%. K
skupni rasti cen so v letu 2013 največ prispevale višje cene v skupinah stanovanje ( za 5,2
odstotne točke), alkoholne pijače in tobak (za 3,0 odstotne točke), hrana in brezalkoholne
pijače (za 2,2 odstotne točke), gostinske in nastanitvene storitve (1,5 odstotne točke) ter
zdravje (za 1,5 odstotne točke). Skupno rast inflacije so sicer najbolj znižale cene v
skupinah raznovrstno blago in storitve (za 3,2%), oblika in obutev (za 2,9%), komunikacije
(za 1,5%), stanovanjska oprema (za 0,9%), stanovanjska oprema (za 0,9%), prevoz (za
0,3%) ter rekreacija in kultura (za 0,1%).
Uprava družbe sproti spremlja tveganja in bo takoj sprejela ustrezne ukrepe (prekinitev
zaposlitev za določen čas, odprodaje nepotrebnih sredstev ipd.).
Ocenjujemo, da uprava družbe obvladuje deflacijsko tveganje.
POSLOVNA TVEGANJA
Poslovna tveganja so neposredno povezana z dejavnostjo in poslovanjem podjetja.
Uprava družbe je pri analizi poslovnih tveganj in negotovosti družbe ugotovila, da ostajajo
tveganja zaradi splošnega poslabšanja stanja v Republiki Sloveniji, kar pa ne predstavlja
tveganja in negotovosti samo za našo družbo, ampak za celotno slovensko gospodarstvo.
Zaradi poslabšanja razmer na svetovnih trgih smo zaznali povečanje tveganja, ki je
posledica splošnega slabšanja stanja in takoj pričeli sprejemati ukrepe za njegovo
obvladovanje.
Drugih tveganj in negotovosti uprava ni ugotovila.
Stran | 15
1.13 DRUGA RAZKRITJA
Družba v letu 2013
izkazuje terjatev do notranjih lastnikov, in sicer do lastnika Urban
Rebernika, ki do danes ni uspel urediti registracije homeopatskega zdravila.
Zaradi že večkrat predstavljenih stroškov projekta »Zdravila« na skupščini podjetja v
mesecu septembru 2009, oktobru 2013 in nazadnje aprilu 2014, za katerega je odgovoren
notranji lastnik Urban Rebernik, ima podjetje obveznosti iz naslova prejetih predujmov za
delno pokrivanje nastalih stroškov projekta.
Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
Družba nima nobene dolgoročne naložbe v drugo družbo.
V letu 2013 je družba sklenila pogodbo za zunanjo revizijo računovodskih izkazov za
poslovno leto 2013 v višini 3.900,00 evrov brez ddv.
Letno poročilo družbe Davidov hram d.o.o. je bilo sprejeto 31. 3. 2014.
Po končani bilanci stanja ni bilo nobenih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi lahko vplivali
na odločitve, ki ji sprejemajo njeni upravljalci.
Stran | 16
1.14 IZJAVA POSLOVODSTVA
Uprava družbe Davidov hram d.o.o. Ljubno potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto
2013, uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom.
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila. Letno poročilo predstavlja resnično in
pošteno sliko premoženja
in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter
poslovnega izida.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja in preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in
nezakonitosti.
Uprava potrjuje, da so bile uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, izbrane po načelu
previdnosti in dobrega gospodarjenja.
Uprava potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Slovenskimi računovodskimi standardi, ter da so
upoštevane temeljne računovodske predpostavke:
-
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov
-
upoštevanje časovne neomejenosti poslovanja
2 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE
2.1.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO RAZLIČICI I ZA OBDOBJE OD
01.01.2013 do 31.12.2013 - primerjava s preteklim letom
Stran | 17
01.01-31.12.2013
V EUR
1.
2.
Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4.
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
5.
Str. %
37.443.450 100,00%
01.01-31.12.2012
Str. %
37.756.819 100,00%
57.862
0,15%
16.439
0,04%
Stroški blaga, materiala in storitev
33.718.756
90,05%
34.019.054
90,10%
a)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala
32.777.018
87,54%
33.005.625
87,42%
b)
Stroški storitev
941.738
2,52%
1.013.429
2,68%
6.
Stroški dela
2.985.387
7,97%
2.828.699
7,49%
a)
Stroški plač
2.151.454
5,75%
2.011.875
5,33%
b)
Stroški socialnih
zavarovanj)
zavarovanj
(posebej
346.075
0,92%
432.124
1,14%
c)
Drugi stroški dela
487.858
1,30%
384.700
1,02%
7.
Odpisi vrednosti
585.782
1,56%
535.078
1,42%
a)
Amortizacija
523.652
1,40%
495.271
1,31%
b)
Prevrednotovalni poslovni odhodki
opredmetenih osnovnih sredstvih
23.948
0,06%
28.947
0,08%
c)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
38.182
0,10%
10.860
0,03%
8.
Drugi poslovni odhodki
52.239
0,14%
118.315
0,31%
9.
Finančni prihodki od deležev
a)
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
b)
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c)
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
79.983
0,21%
63.482
0,17%
79.983
0,21%
63.482
0,17%
226.345
0,60%
337.921
0,89%
226.345
0,60%
337.921
0,89%
63.629
0,17%
48.874
0,13%
62.703
0,17%
47.968
0,13%
pri
izkazani
stroški
neopredmetenih
č)
Finančni prihodki iz drugih naložb
10.
Finančni prihodki iz danih posojil
a)
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b)
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11.
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a)
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b)
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12.
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih nalož
13.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
c)
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
č)
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14.
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
pokojninskih
sredstvih
in
b)
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
c)
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15.
Drugi prihodki
120.491
0,32%
91.126
0,24%
16.
Drugi odhodki
18.971
0,05%
8.065
0,02%
5.867
0,02%
25.993
0,07%
17.
Davek iz dobička
18.
Odloženi davki
19.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
926
906
355
50.321
0,13%
Stran | 18
2.1.2 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA IZIDA različica I
ZAP.
NAZIV
19.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
50.321
25.993
20.
Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
34.721
23.299
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih
izkazov podjetij v tujini
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
85.042
49.292
V EUR
LETO 2013
LETO 2012
Čisti prihodki od prodaje
37.443.450
37.756.819
Čisti prihodki od prodaje blaga
37.096.616
37.544.461
na tujem trgu
129.841
21.
22.
23.
24.
LETO 2013
LETO 2012
2.1.3 DELITEV PRIHODKOV
1.
-
- na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje storitev
-
na domačem trgu
-
na tujem trgu
36.966.775
21.323
37.523.138
346.834
212.358
325.531
208.388
21.303
3.970
2.1.4 STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH
V EUR
LETO 2013
LETO 2012
Vrednost prodanih poslovnih učinkov
32.383.193
32.606.434
4463.076
4.405.241
495.897
489.471
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti (nabave in uprave)
Stroški usredstvenih lastnih proizvodov in lastnih storitev
Stran | 19
2.2.1 BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 – primerjava s preteklim letom
v EUR
31.12.2013
31.12.2012
SREDSTVA
15.924.751
16.428.565
9.584.482
9.795.758
DOLGOROČNA SREDSTVA
A.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
I.
1.
275.534
306.212
207.951
215.458
67.583
90.754
Opredmetena osnovna sredstva
9.211.044
9.414.481
Zemljišča in zgradbe
7.221.935
7.455.716
a) Zemljišča
2.093.151
2.093.151
b) Zgradbe
5.128.784
5.362.565
1.989.109
1.958.765
62.354
60.233
Dolgoročne premoženjske pravice
2.
Dobro ime
3.
Predujmi za neopredmetena sredstva
4.
Dolgoročno doloženi stroški razvijanja
5.
II.
1.
2.
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Proizvajalne naprave in stroji
3.
Druge naprave in oprema
4.
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
5.
Osnovna čreda
6.
Večletni nasadi
III.
Naložbene nepremičnine
IV.
Dolgoročne finančne naložbe
1.
Dolgoročne finančne naložbe razen posojil
2.871
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2.
Dolgoročna posojila
2.871
59.483
60.233
59.483
60.233
35.550
14.832
35.550
14.832
6.263.875
6.538.296
2.749.207
2.878.887
2.739.307
2.878.887
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Dolgoročna posojila drugim
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
Dolgoročne poslovne terjatve
V.
1.
Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2.
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
3.
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Odložene terjatve za davek
VI.
B.
KRATKOROČNA SREDSTVA
I.
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
II.
1.
Material
2.
Nedokončana proizvodnja
3.
Proizvodnja in trgovsko blago
4.
Predujmi za zaloge
9.900
Kratkoročne finančne naložbe
III.
1.
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2.
Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
c) Kratkoročno nevplačan vpoklicani kapital
Kratkoročne poslovne terjatve
IV.
1.
3.225.406
3.486.399
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
2.998.640
3.304.525
3.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
226.766
181.874
V.
Denarna sredstva
289.262
173.010
C.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
76.394
94.511
Stran | 20
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
15.924.751
16.428.565
2.033.232
1.982.911
Vpoklicani kapital
600.000
95.728
1.
Osnovni kapital
600.000
95.728
2.
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
A.
KAPITAL
I.
II.
Kapitalske rezerve
15.394
15.394
III.
Rezerve iz dobička
9.573
9.573
1.
Zakonske rezerve
9.573
9.573
2.
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3.
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
4.
Statutarne rezerve
5.
Druge rezerve iz dobička
IV.
Presežki iz prevrednotenja
784.784
819.505
V.
Preneseni čisti poslovni izid
573.160
1.016.718
VI.
Čisti poslovni izid poslovnega leta
50.321
25.993
B.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razm ejitve
169.572
174.087
1.
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
169.572
174.087
2.
Druge rezervacije
3.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.
Dolgoročne obveznosti
4.763.278
5.569.313
I.
Dolgoročne finančne obveznosti
4.763.278
5.569.313
3.650.073
4.343.375
1.113.205
1.225.938
8.956.329
8.702.254
1.434.133
1.086.264
1.193.304
817.418
1.
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2.
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3.
Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4.
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
II.
1.
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2.
Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3.
Dolgoročne menične obveznosti
4.
Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5.
Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
III.
Č.
Kratkoročne obveznosti
I.
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
II.
1.
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2.
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3.
Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4.
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
III.
D.
1.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3.
Kratkoročne menične obveznosti
4.
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5.
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razm ejitve
240.829
268.846
7.522.196
7.615.990
7.085.820
7.189.040
17.063
4.454
419.313
422.496
2.340
Zunaj bilančna evidenca, tako na aktivi kot na pasivi, na dan 31.12.2013 znaša 5.743.377
EUR in zajema: 4.843.377 EUR hipotek danih bankam in 900.000 EUR izdanih menic.
Stran | 21
2.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013
IZKAZA GIBANJ KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2013
(v EUR)
Stanje na dan 31. decembra 2011
Preračuni za nazaj (odprava napak)
Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)
Stanje na dan 1. januarja 2012
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Vnos dodatnih vplačil kapitala
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
Odtujitev oziroma umih lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
Vračilo kapitala
Izplačilo dividend
Izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu
Druge spremembe lastniškega kapitala
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja
Premiki iz kapitala
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala
Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala
Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Druge spremembe v kapitalu
Stanje na dan 31. december 2012
Skupaj
Osnovni Nevpoklicani vpoklicani
kapital
kapital
kapital
Rezerve za Lastne
Kapitalske Zakonske lastne deleže deleži in
rezerve
rezerve in delnice delnice
Skupaj
Statutarne Druge rezerve rezerve iz
rezerve
iz dobička
dobička
Presežek
iz
prevred.
Preneseni Prenesena Preneseni
Čisti
čisti
čista
čisti
dobiček
dobiček
izguba poslovni izid
leta
Čista
izguba
leta
Čisti
poslovni izid
leta
Skupaj
95.728
-
95.728
15.394
9.573
-
-
-
-
9.573
819.505
1.016.718
-
1.016.718
25.993
25.993
1.982.910
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95.728
-
95.728
15.394
9.573
-
-
-
-
9.573
819.505
1.016.718
-
1.016.718
25.993
-
25.993
1.982.911
504.272
-
-
504.272
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(504.272)
-
-
(504.272)
-
-
-
-
-
504.272
-
504.272
-
-
-
-
-
-
-
-
(504.272)
-
(504.272)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(34.721)
-
34.721
-
-
34.721
-
50.321
-
-
50.321
-
50.321
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(34.721)
34.721
-
34.721
50.321
-
50.321
50.321
(25.993)
-
(25.993)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.993
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.993
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.993
-
25.993
(25.993)
-
(25.993)
-
600.000
-
600.000
15.394
9.573
-
-
-
-
9.573
784.784
573.160
-
573.160
50.321
-
50.321
2.033.232
50.321
623.481
BILANČNI DOBIČEK
573.160
2.3.1 POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA za poslovno leto 2013
Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno
prikazane spremembe kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se
sestavlja.
Podrobno pojasnilo razlogov za vsako spremembo posamezne gospodarske kategorije ter
povezavo premikov v kapital in iz kapitala s spremembami gospodarskih kategorij v bilanci
stanja in izkazu poslovnega izida.
Stran | 22
Glede na to, da je družba izbrala model prevrednotenja za vrednotenje nepremičnin in
sicer tako zemljišč in zgradb, je posledično izbrala metodo prenašanja obračunane
amortizacije od prevrednotenega zneska v preneseni poslovni izid (konto 934) in ta znesek
je za leto 2013 znašal 34.721 EUR.
Pri postavki kapitalske rezerve v izkazu gibanja kapitala ni sprememb in prav tako pri
postavki rezerve iz dobička v izkazu gibanja kapitala ni sprememb.
Delitev čistega dobička in poravnava čiste izgube se opravi, ko računovodske izkaze
sprejme ustrezni organ.
2.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA za obdobje od 01.01.2012 do
31.12.2012
Stran | 23
2.5 BILANČNI DOBIČEK
ZAP. V EUR
a)
čisti poslovni izid poslovnega leta
b)
+ preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba
c)
+ zmanjšanje rezerv iz dobička
č)
povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in
nadzora (zakonskih rezerv, rezerv za lastne delnice in lastne
poslovne deleže ter statutarnih rezerv)
d)
povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in
nadzora (drugih rezerv iz dobička)
e)
bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi za dividende
delničarjem, druge rezerve, prenos v naslednje leto in druge
namene
LETO 2013
50.321
LETO 2012
25.993
573.160
1.016.718
623.481
1.042.711
2.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013
PO RAZLIČICI II
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po različici II, in sicer na podlagi podatkov iz bilance
stanja na dan 31.12.2013 in izkaza poslovnega izida za obdobje od 01.01.2013 do
31.12.2013.
Stran | 24
V EUR
Začetno stanje denarnih sredstev
A.
LETO 2013
LETO 2012
173.010
254.516
Denarni tokovi pri poslovanju
a)
Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki
iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih
823.490
37.701.785
898.992
37.927.866
-36.877.940
-37.023.007
-355
odhodkih
-5.867
Sprem em ba čistih obratnih sredstev (in časovnih
razm ejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti
b)
za davek) poslovnih postavk bilance stanja
292.102
390.197
Začetne manj končne poslovne terjatve
240.276
-227.109
18.117
36.262
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
129.680
-547.965
-93.795
-2.176
1.067.700
61.309
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Prebitek pritokov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri
c)
B.
poslovanje ( b + a)
1.115.592
1.289.189
30.678
0
Denarni tokovi pri naložbenju
a)
Prejem ki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se
nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitev neopredmetenih sredstev
30.678
Prejemki od odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitev naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitev dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitev kratkoročnih finančnih naložb
b)
Izdatki pri naložbenju
-345.506
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
-190.785
-61.138
-343.386
-129.647
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
-2.120
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek pritokov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri
c)
C.
naložbenu ( a + b )
-314.828
-190.785
347.869
0
Denarni tokovi pri financiranju
a)
Prejem ki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
347.869
b)
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
1.032.381
1.179.910
226.344
337.921
806.037
404.293
Izdatki za vračilo kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c)
Č.
Prebitek prejem kov pri financiranju ali prebitek izdatkov
pri financiranju ( a + b )
Končno stanje denarnih sredstev
437.696
-684.512
-1.179.910
289.262
173.010
Stran | 25
2.6.1 SESTAVA DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVI USTREZNIKI
V EUR
LETO 2013
LETO 2012
Gotovina v blagajnah po PE
103.458
108.832
Denarna sredstva na transakcijskih računih
185.804
64.178
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki (skupaj)
289.262
173.010
3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Pri izdelavi bilance stanja na dan 31.12.2013 in pri izdelavi izkaza poslovnega izida za
obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013, izkaza denarnih tokov za obdobje od 01.01.2013 do
31.12.2013, izkaza gibanja kapitala
za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013, izkaza
vseobsegajočega donosa za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2013 so upoštevane določbe
Zakona
o
gospodarskih
družbah
(ZGD-1),
Slovenski
računovodski
standardi
(v
nadaljevanju: SRS (2006)) in temeljne računovodske predpostavke:
- upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov,
- upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
3.1 POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
Pri postavkah, ki se izvirno glasijo na tujo valuto je družba pri preračunu uporabilo srednji
tečaj banke Slovenije za določeno tujo valuto. V nadaljevanju prikazujemo pojasnila k
posamezni postavki iz Izkaza poslovnega izida razen k tistim postavkam, katerih zneski ne
predstavljajo bistvenega zneska.
Postavka: 1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
37.443.450 EUR
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj
sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer
zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
Stran | 26
V družbi od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanega trgovskega blaga in
opravljenih storitev v obračunskem obdobju (razen finančnih prihodkov na tej podlagi).
Družba pripozna prihodke, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolgov in je to povečanje mogoče
zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej
pripoznavajo hkrati.
Prihodki od prodaje se izkazujejo, če so izpolnjeni tile pogoji:
a) družba prenese na kupca vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva;
b) družba ne sodeluje pri poslovodenju niti toliko, kolikor je običajno zaradi lastništva, niti
dejansko ne odloča o prodanih proizvodih;
c) znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti;
d) verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v družba;
e) stroške, ki so nastali ali bodo nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodke družba pripozna, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti
niso uresničeni že ob nastanku.
Prihodki po vrstah:
V EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
Prihodki od prodaje trgov. blaga - veleprodaja
27.526.531
26.299.516
Prihodki od prodaje trgov. blaga - maloprodaja
9.440.245
11.223.622
36.966.776
37.523.138
Prihodki od prodaje trgovskega blaga –tuji trg
129.841
21.323
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA – TUJI TRG
129.841
21.323
Prihodki od prodaje storitev – domač trg
325.530
208.388
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV – DOMAČ TRG
325.530
208.388
Prihodki od prodaje storitev – tuj trg
21.303
3.970
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV – TUJ TRG
21.303
3.970
37.443.450
37.756.819
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA – DOMAČ TRG
SKUPAJ USTVARJENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Stran | 27
Postavka: 4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI
PRIHODKI)
57.862 EUR
V tej postavki se izkazujejo zlasti prevrednotovalni poslovni prihodki. Mednje se vštevajo
dobički od prodaje opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev, zmanjšanja
popravkov vrednosti poslovnih terjatev zaradi odprave njihove oslabitve in odpis poslovnih
dolgov. Pojavljajo se tudi ob odtujitvi opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev,
ko se povečanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več
v prevrednotovalnem popravku kapitala.
V EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
Dobiček od prodaje OS
17.433
10.695
Druge postavke
40.429
5.744
Postavka: 5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
33.718.756 EUR
Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela
materiala, na katerega se nanašajo posredni proizvajalni stroški ter posredni stroški
nabavljanja, prodajanja in splošnih služb. Stroški materiala in storitev se razvrščajo po
izvirnih vrstah.
V primeru, če družba vnaprej vračunana stroške materiala in storitev, se obravnavajo kot
stroški materiala ali storitev v duhu SRS (2006), čeprav se pojavijo šele kasneje; v okviru
udolgovljenih (pasivnih) časovnih razmejitev je mogoče pokriti tudi vrednost porabe v istem
podjetju ustvarjenih proizvodov oziroma opravljenih storitev. Stroški storitev so stroški, ki
se ne štejejo kot stroški materiala, amortizacije ali dela, temveč so stroški prevoznih storitev,
proizvajalnih stopenj, ki jih opravijo drugi, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev,
najemnin, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in podobni stroški, v širšem
pomenu pa tudi stroški dajatev, ki niso odvisne od poslovnega izida in niso povezane s
plačami, pa tudi stroški obresti. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o
delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen iz
delovnega razmerja, nastalih s fizičnimi osebami.
Stran | 28
Postavka: 5a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala
V EUR
Trgovsko blago-nabavna vrednost
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Stroški nadomestnih delov za OS
32.777.018 EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
32.383.193
32.606.434
22.349
22.211
320.154
322.262
601
Stroški pisarniškega materiala in strok.lit.
13.807
12.686
Drugi stroški materiala
36.914
42.032
Postavka: 5b) Stroški storitev
V EUR
941.738 EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
Transportne storitve
85.938
131.668
Stroški povezani z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev
126.219
138.826
Najemnine
137.500
184.235
Povračila stroškov zaposlencev
5.789
4.429
Stroški plačilnega prometa in zavarovanj
160.693
164.526
Stroški intelektualnih storitev
153.713
120.194
Stroški sejmov, reklam, itd.
55.535
30.075
Drugi stroški storitev
216.351
239.476
Postavka: 6. STROŠKI DELA
2.985.387 EUR
Na kontih skupine 47 se izkazujejo stroški dela in stroški povračil zaposlencem v skladu s
SRS 15. Zaslužki zaposlencev so vse oblike poplačil, ki jih daje družba zaposlencem v
zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot deleže v
razširjenem dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so
lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške družbe ali deleže zaposlencev
v razširjenem dobičku. Zaslužki pripadajo zaposlencem med njihovim službovanjem ali po
koncu njihovega službovanja. Med njihovim službovanjem so to plače, nadomestila plač in
njim sorodne postavke pa tudi deleži v razširjenem dobičku, po koncu njihovega službovanja
pa v glavnem odpravnine in pokojnine.
Stran | 29
Stroški dela so:
a) plače, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku;
b) nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi
pripadajo zaposlencem za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki bremeni
družba;
c) dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem ter zanje plačani ali njim povrnjeni
zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem;
d) odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko nehajo delati v podjetju, ter
e) dajatve, ki se dodatno obračunavajo od postavk od a) do d) in ki bremenijo družbo.
Postavka: 6a. Stroški plač
V EUR
Plače zaposlenih
2.151.454 EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
2.151.454
2.011.875
Postavka: 6.b. Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih
zavarovanj)
V EUR
346.075 EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
Stroški pokojninskih zavarovanj
156.063
133.725
Stroški drugih socialnih zavarovanj
190.012
298.399
Postavka: 6.c. Drugi stroški dela
V EUR
487.858 EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
Prehrana med delom
208.480
200.975
Prevoz na delo
160.878
159.358
Regres za letni dopust
118.500
24.367
Stran | 30
Postavka: 7. ODPISI VREDNOSTI
585.782 EUR
V EUR
1.1.-31.12.2013
Amortizacija neodpredmetenih sredstev
1.1.-31.12.2012
7.890
5.205
Amortizacija zgradb
233.781
227.917
Amortizacija opreme
281.982
262.150
Prevred. poslovni odhodki pri neopred. sred.
23.171
23.171
777
5.775
38.181
10.860
Prevred. Poslovni odgodki pri obrat sred. razen neopre. sred.
Prevrednotovalni poslovni odh. pri obr. sr.
Postavka: 7.a. Amortizacija
523.652 EUR
Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v
nastajajoče poslovne učinke.
Stroški amortizacije s finančnim najemom pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev se
obračunavajo posebej.
Doba koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega
sredstva je odvisna od: pričakovanega fizičnega izrabljanja, pričakovanega tehničnega
staranja, pričakovanega gospodarskega staranja ter pričakovanih zakonskih in drugih
omejitev uporabe. Kot doba koristnosti posameznega sredstva se upošteva tista, ki je glede
na posameznega izmed naštetih dejavnikov najkrajša.
Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem, je usklajeno z
amortiziranjem
drugih
podobnih
opredmetenih
osnovnih
sredstev.
Družba
nima
opredmetenih osnovnih sredstev danih v poslovni najem.
Stran | 31
V družbi se uporabljajo naslednje amortizacijske stopnje:
letna amortizacijska stopnja
Materialne pravice
1%-25%
Oprema
5%-50%
Poslovne stavbe
do 5%
Postavka: 7.b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
V EUR
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri. neopred. sred.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri drugih razen neopr. sred.
23.948 EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
23.171
23.171
777
5.776
Postavka 7.c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
38.182 EUR
V EUR
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
1.1.-31.12.2013
38.182
1.1.-31.12.2012
10.860
Družba preveri udenarljivost posamezne terjatve in vse posamezne terjatve za katere
domneva, da ne bodo poravnane, ker se je dolžnik začel evidentno izmikati, obravnava kot
dvomljive oziroma sporne. Odpis posamezne terjatve družba utemelji z ustrezno listino.
Postavka: 8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
V EUR
52.239 EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
Nadomestilo za stavbno zemljišče
27.938
25.681
Sodne takse
10.648
6.943
Donatorstvo
1
Ostalo
Rezervacije za ljub. nagrade, pokoj., odpravnine ob upokoj.
13.652
15.406
70.285
Stran | 32
Postavka: 11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
79.983 EUR
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in
kratkoročnimi finančnimi naložbami pa tudi v zvezi z terjatvami. Sestavljajo jih obračunane
obresti in deleži v dobičku drugih pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. Razčlenjujejo se
na finančne prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida drugih (na primer prejete obresti)
in finančne prihodke, ki so odvisni od poslovnega izida drugih (na primer prejete dividende).
Postavka: 11.b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
79.983 EUR
V EUR
Prihodki od obresti
1.1.-31.12.201
1.1.-31.12.2012
79.968
63.448
Ostalo
15
34
Postavka: 13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
226.345 EUR
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Odhodke za obresti
sestavljajo predvsem stroški danih obresti; odhodke za naložbenje pa imajo predvsem
naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Postavka: 13.b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
226.345 EUR
V EUR
Odhodki za obresti
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
226.345
337.921
Stran | 33
Postavka: 14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
63.629 EUR
V tej postavki se izkazujejo finančni odhodki iz naslova poslovnih obveznosti, in sicer 62.703
EUR iz naslova zamude pri plačilih obveznosti do dobaviteljev in 926 EUR iz naslova zamud
drugih poslovnih obveznosti.
Postavka: 14.b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
62.703 EUR
Postavka: 14.c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
926 EUR
V EUR
Odhodki za obresti
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
926
906
Postavka: 15. DRUGI PRIHODKI
120.491 EUR
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki v obravnavanem
poslovnem letu povečujejo poslovni izid.
V EUR
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
Subvencije,dotacije in podobni prihodki
55.037
67.827
Izterjani str. izvršbe terjatve
22.131
19.687
Druge neobičajne postavke
43.323
3.612
Postavka: 16. DRUGI ODHODKI
18.971 EUR
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni
izid.
Stran | 34
V EUR
Denarne kazni
Parske izravnave
Druge neobičajne postavke
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2012
3.510
1.143
992
3.238
14.469
3.684
Postavka: 17. DAVEK IZ DOBIČKA
355 EUR
Osnova za davek od dobička predstavljajo prihodki zmanjšani za davčno priznane odhodke,
nato pa si družbe lahko upoštevajo še zakonsko predpisane olajšave. V poslovnem letu
2013 so davčno priznani odhodki presegli prihodke, zato družba izkazuje vrednost 355
EUR iz naslova davka iz dobička.
Postavka: 19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
50.321 EUR
Čisti poslovni izid v obdobju 01.01. do 31.12.2013 znaša 50.321 EUR po odštetju vseh
davčnih obveznosti. V primeru, če bi se opravilo splošno prevrednotovanje kapitala z rastjo
indeksa cen življenjskih potrebščin (v letu 2013 0,7%), bi se rezultat znižal (brez
upoštevanja vpliva na obračun davka od dohodkov pravnih oseb) za 14.053 EUR in sicer na
vrednost 36.268 EUR.
Družba v letu 2013 ni ustvarila:
-
nobenih prihodkov niti odhodkov iz naslova, da bi se poravnala z nasprotno stranko
v kakšni pravdi,
-
prihodkov oziroma odhodkov bistvene vrednosti iz naslova popravka
vrednosti
oziroma odpisa zalog do čiste iztržljive vrednosti ali opredmetenih osnovnih sredstev
do nadomestljive vrednosti oziroma iz naslovov stornov le teh,
-
prihodkov oziroma odhodkov bistvene vrednosti iz naslova odtujitve opredmetenih
osnovnih sredstev, odtujitve finančnih naložb ali ustavljenega poslovanje.
Stran | 35
3.2 POJASNILA K BILANCI STANJA
Postavka: SREDSTVA
15.924.751 EUR
Postavka: A. DOLGOROČNA SREDSTVA
9.584.482 EUR
Vrednost dolgoročnih sredstev je na dan 31.12.2012 znašala 9.795.758 EUR.
Postavka: I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
275.534 EUR
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne
obstaja. Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo.
Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje:
Œ
Œ
dolgoročne premoženjske pravice,
dobro ime.
Družba izkazuje sredstva kot neopredmetena sredstva skladno s pogoji, ki so opredeljeni s
SRS 2 (2006). Družba ne izkazuje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev.
Glede vodenja evidenc, prevrednotenja
in amortiziranja veljajo enaka načela kot pri
opredmetenih osnovnih sredstvih. Družba samostojno določa letne amortizacijske stopnje
glede na dobo koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva. Dobo koristnosti
opredeli uprava.
VRSTA NEOPREDMETENEGA SREDSTVA
Materialne pravice
AMORTIZACIJSKA STOPNJA (V %)
1-25%
Družba uporablja enakomerno časovno amortiziranje. Amortiziranje se obračunava
posamično. Amortiziranje neopredmetenih sredstev se prične, ko je neopredmeteno
sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo. Med neopredmetenimi
Stran | 36
sredstvi s končnimi dobami koristnosti družba izkazuje računalniške programe, ki jih
uporablja za obdelavo podatkov.
Med neopredmetenimi sredstvi z nedoločenimi dobami koristnostmi družba izkazuje dobro
ime v višini
67.583 EUR na dan 31.12.2013. Družba je v letu 2013 opravila slabitev
dobrega imena v višini 10% njegove vrednosti, in sicer 23.171 EUR od nabavne vrednosti
231.711 EUR.
Dobro ime Neopredmetena sredstva Odloženi Premoženjske Druga stroški pravice neopredmetena sredstva razvijanja Nabavna oziroma poštena vrednost Stanje na dan 1.1.2013 231.711 150.000
77.874 Povečanja Zmanjšanja Stanje 31.12.2013 231.711 Popravek vrednosti Stanje 1.1.2013 140.957 Zmanjšanje Amortizacija 23.171 1.500
5.948 Stanje 31.12.2013 164.128 4.373
14.888 Neodpisana vrednost 67.582 145.627
62.324 Stanje 1.1.2013 90.753 147.127
68.332 Stanje 31.12.2013 67.583 145.627
62.324 1.495 2.157 150.000
77.212 2.873
11.097 2.157 Stran | 37
Postavka: II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
9.211.044 EUR
Prehod na nove SRS (2006): družba je izbrala za zgradbe in zemljišča model vrednotenja,
model prevrednotenja; za ostala opredmetena osnovna sredstva pa model nabavne
vrednosti.
Za zemljišča in zgradbe je družba naročila izdelavo cenitve vrednosti na dan 31.12.2012 s
strani pooblaščenega cenilca vrednosti, ki je opravil cenitve v skladu z Mednarodnimi
standardi ocenjevanja vrednosti. V skladu s ocenjenimi vrednostmi je na dan 31.12.2012
naredila popravek v svojih poslovnih knjigah, vrednosti zemljišč in zgradb ter na drugi strani
posebnega prevrednotovalnega popravka zgradb in zemljišč. Družba je prevrednotenje
opravila na način, da je povečala nabavno vrednost sredstva in sorazmerno popravek
vrednosti istega sredstva, ni pa spreminjala amortizacijskih stopenj. Družba se je odločila,
da bo amortizacijo od prevrednotene vrednosti vštevala v preneseni poslovni izid (konto
934) vsako poslovno leto, tekoče. Glede na spremembo Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2) (Ur. l. RS, št. 117/06) družba iz tega naslova ne obračunava
odložene davke, ker njihova vrednost ne predstavlja bistvene vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva so opredeljena v SRS 1 (2006). Opredmeteno osnovno
sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja družbe pripozna, če je verjetno, da
bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim in je mogoče njegovo nabavno
vrednost zanesljivo izmeriti.
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške
namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.
Opredmetena osnovna sredstva družbe so:
-
zemljišča,
zgradbe,
proizvajalna oprema.
Opredmetena osnovna sredstva se vodijo posamično. V družbi velja načelo, da se
opredmetena osnovna sredstva ob novih nabavah vštevajo vedno med opremo ali med
drobni inventar glede na to, kjer družba že izkazuje istovrstna osnovna sredstva.
Stran | 38
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne
vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer predstavlja popravek njihov kumulativni
odpis kot posledica amortiziranja. V bilanci stanja so opredmetena osnovna sredstva
izkazana le po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano
vrednostjo.
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za priznanje, se ob začetnem
pripoznanju
ovrednoti
po
nabavni
vrednosti.
Nabavna
vrednost
posameznega
opredmetenega osnovnega sredstva zajema njegovo nakupno ceno, uvozne in nevračljive
nakupne dajatve ter vse stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi
za nameravano uporabo, zlasti strošek dovoza in namestitve ter oceno stroškov razgradnje,
odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na
dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi
popusti.
vrsta osnovnih sredstev
oprema
poslovne stavbe
zemljišča
amortizacijska stopnja (v %)
5%-50%
do 5%
0%
Obračunavanje amortizacije se prične prvega dne v naslednjem mesecu, ko je sredstvo
razpoložljivo za uporabo in se obračunava do 100 % odpisa. Amortiziranje opredmetenih
osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem, je usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih
sredstev.
V knjigovodstvu se amortizacija izkazuje kot popravek vrednosti opredmetenih osnovnih
sredstev in bremeni stroške poslovanja. Obračunava in knjiži se mesečno na podlagi
začasnih mesečnih obračunov, ob koncu leta pa se opravi letni, končni obračun
amortizacije, ki se razknjiži tudi na posamezna opredmetena osnovna sredstva, to je na
kartice v registru osnovnih sredstev.
Če pride na trgu do zmanjšanja nabavnih cen osnovnih sredstev, se v knjigah izkazano
nabavno vrednost zmanjša za enak odstotek. Za zmanjšanje neodpisane vrednosti je treba
dodatno obračunati amortizacijo.
Stran | 39
Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodske evidence, ko so odtujena ali
izničena, ker od njih ni več možno pričakovati koristi. Taka osnovna sredstva se izločijo.
Družba ne obračunava amortizacija za:
− zemljišča,
− opredmetenih osnovnih sredstvih do njihove razpoložljivosti,
− opredmetena osnovna sredstva kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena,
− opredmetenih osnovnih sredstvih trajno zunaj uporabe,
− druga opredmetena osnovna sredstva, ki nimajo časovne omejitve uporabe.
Opredmetena osnovna sredstva, ki jih je družba vzela v finančni najem, se v pogodbi, ki jo
sklene z najemodajalcem, zapišejo vsi podatki, potrebni v računovodstvu družbe za
evidentiranje osnovnih sredstev, pridobljenih na podlagi finančnega najema. Nabavna
vrednost osnovnih sredstev, vzetih v najem, se izkazuje po manjši vrednosti (poštena
vrednost ali sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin). Obresti po amortizacijskem načrtu
za finančni najem bremenijo stroške financiranja v obdobju trajanja finančnega najema.
Opredmeteno osnovno sredstvo, vzeto v finančni najem, se izkazuje ločeno od drugih
osnovnih sredstev iste vrste, prav tako morajo biti obveznosti do najemodajalca izkazane
ločeno od drugih poslovnih obveznosti, s tem da morajo biti razčlenjene na kratkoročne in
dolgoročne.
Družba vodi za svoje potrebe register osnovnih sredstev, v katerega vpisuje po vrstnem
redu podatke o posameznem osnovnem sredstvu:
- vrsti osnovnega sredstva,
− nabavni vrednosti,
− datumu nabave,
− inventarni številki oziroma šifri,
− in po potrebi druge podatke.
Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, se razporedi na
njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe, pomembne v
Stran | 40
razmerju do celotne nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, se obravnava
vsak del posebej.
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena (je namenjeno)
obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi
prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Navadno se pripoznajo kot stroški oziroma
poslovni odhodki. Predvideni zneski stroškov rednih pregledov oziroma popravil
opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo kot deli opredmetenih osnovnih sredstev.
Postavka v EUR
Nabavna oziroma Zemljišče Zgradbe
Proizvajaln
Druge Vlaganja Investici
Predujmi
a oprema naprave in v tuja je v teku za osnovna in stroji oprema OS sredstva Stanje 1.1.2013 2.093.151 6.530.077
3.505.143
Povečanja 331.642
Zmanjšanja 249.791
Stanje 31.12.2013 2.093.151 6.530.077
3.586.994
Popravek Stanje 1.1.2013 1.167.512
1.546.877
Zmanjšanje 249.791
Amortizacija 233.781
302.411
443
Stanje 31.12.2013 1.401.292
1.599.497
1.493 Neodpisana 2.093.151 5.128.784
1.987.497
500
1.112 Stanje 1.1.2013 2.093.151 5.362.565
1.958.266
500
1.555 Stanje 31.12.2013 2.093.151 5.128.784
1.987.497
500
1.112 poštena vrednost 500
500
2.605 2.605 vrednosti 1.050 vrednost Stran | 41
Zemljišča in zgradbe so predmet zastave in plombe so vpisane v zemljiški knjigi. Ostala
opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena. Na dan 31.12.2013 ni nobenih obveznosti
za osnovna sredstva.
Postavka: II.1. Zemljišča in zgradbe
7.221.935 EUR
Postavka: II.1.a) Zemljišča
2.093.151 EUR
V EUR
31.12.2013
31.12.2012
Zemljišče PE Ljubljana
253.236
253.236
Zemljišče PE Ljubno
84.820
84.820
Zemljišče PE Gornja Radgona
391.904
391.904
Zemljišče Arnovski gozd Žalec
432.640
432.640
Zemljišče PE Kranj
290.790
290.790
Zemljišče PE Robis Prešernova
65.850
65.850
Zemljišče PE Krško
94.268
94.268
Zemljišče PE Ptuj center
144.913
144.913
Zemljišče PE Nova gorica
334.730
334.730
Nabavna vrednost zemljišč po nabavni vrednosti ja na dan 31.12.2013 znašala 1.850.637
EUR.
Postavka: II.1.b. Zgradbe
V EUR
5.128.784 EUR
31.12.2013
31.12.2012
Zgradbe PE Ljubljana
734.261
357.764
Zgradbe PE Ljubno
330.076
770.180
Zgradbe PE Gornja Radgona
146.641
156.096
Zgradbe PE Robis Prešernova
153.843
157.953
Zgradbe PE Krško
230.663
246.732
Zgradbe PE Kranj
788.416
821.210
Zgradbe PE Arnovski gozd
1.685.617
1.756.360
Zgradba Nova Gorica
1.059.267
1.096.270
Stran | 42
Nabavna vrednost zgradb po nabavni vrednosti je na dan 31.12.2013 znašala 4.785.574
eur.
Postavka: II.3. Druge naprave in oprema
V EUR
Oprema in nadomestni deli
Oprema-leasing
1.989.109 EUR
31.12.2013
31.12.2012
353.604
378.019
1.633.505
1.580.746
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu je na dan
31.12.2013 znašala 2.074.249 EUR. Družba izkazuje med opredmetenimi osnovnimi
sredstvi v finančnem najemu dostavna vozila in fotonapetostne elektrarne.
Postavka: IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
62.354 EUR
Postavka: IV.1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil
2.871 EUR
Postavka: IV.2. Dolgoročna posojila
59.483 EUR
V EUR
31.12.2013
31.12.2012
Drugo
59.483
60.233
Vse dolgoročne finančne naložbe so izkazane po odplačni vrednosti. Končni rok vračila
posojila je 31.12.2025. Za poplačilo obveznosti po tej pogodbi garantira družba In VINO
d.o.o. za kar je posojilodajalcu izročila 3 bianco menice. Družba ocenjuje, da je
izpostavljenost tveganju ne vračila dolgoročnih posojil majhna, saj ima vse postavke
ustrezno varovane.
Postavka: V. Dolgoročne poslovne terjatve
35.550 EUR
Stran | 43
V tej postavki družba izkazuje terjatve do Ljupčo Ristevski in Smodiš Vito (terjatev je
zavarovana z notarskim zapisom). Vse dolgoročne poslovne terjatve so zavarovane.
Postavka: B. KRATKOROČNA SREDSTVA
Postavka II. ZALOGE
6.263.875 EUR
2.749.207 EUR
Zaloge so opredeljene v skladu SRS 4 (2006). Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni
obliki, ki bodo uporabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri
proizvajanju za prodajo ali prodano v okviru rednega poslovanja.
Družba izkazuje zaloge trgovskega blaga in materiala. Družba vodi evidenco zalog tako, da
upošteva načela in računovodske standarde oziroma da zagotovi podatke o gibanju, stanju
in vrsti zalog v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
Družba spremlja v glavni knjigi zaloge trgovskega blaga v skladišču in v prodajalnah. V
analitični evidenci spremlja skupine zalog trgovskega blaga po posameznih vrstah
trgovskega blaga. Količinsko enoto zaloge trgovskega blaga družba vrednoti po nabavni
ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena
je zmanjšana za odobrene popuste. Neposredni stroški nabave so: prevozni stroški, stroški
nakladanja in razkladanja, stroški prevoznega zavarovanja in ostali stroški. Pri izkazovanju
zalog trgovskega blaga družba uporablja FIFO metodo.
Kadar ob normalnem ravnanju z blagom med skladiščenjem nastanejo primanjkljaji zaradi
naravnih kemičnih in fizičnih lastnosti blaga, štejemo to za normalne izgube. Normalna
stopnja kala, razsipa, razbitja in okvar znaša za družba 0,5 % nabavne vrednosti trgovskega
blaga. Od normalnega kala se ne plačuje davek na dodano vrednost. Primanjkljaji,
ugotovljeni s popisom blaga, ki presegajo dovoljeni kalo, v celoti bremenijo družbo oziroma
lahko glede na predlog popisne komisije v celoti ali delno bremenijo odgovorno osebo.
Normalni in presežni kalo ter primanjkljaji, ki bremenijo družbo, povečujejo nabavno
vrednost prodanega blaga po njihovi nabavni vrednosti in zmanjšujejo zaloge blaga. Za
enakomerno časovno obremenjevanje obračunskih dob družba med letom obračunava
Stran | 44
stroške kala prek časovnih razmejitev. Vrednost presežkov
povečuje zaloge blaga in
zmanjšuje nabavno vrednost prodanega blaga. Zneski v poročilu niso razkriti, ker
predstavljajo poslovno skrivnost.
Postavka: II.3. Proizvodnja in trgovsko blago
2.739.307 EUR
Zaloga trgovskega blaga v posamezni PE (V EUR)
31.12.2013
31.12.2012
PE Ljubno
414.492
277.544
PE Kranj
280.526
326.230
PE Arnovski gozd
669.988
639.794
PE Ljubljana
246.830
304.869
PE Krško
122.180
129.480
PE Puconci
124.382
146.463
PE Gornja Radgona
152.777
186.997
PE Maribor
141.385
171.713
PE Jesenice
222.803
238.169
PE Ptuj center
136.546
141.747
PE Nova Gorica
126.177
157.723
PE Dravograd
101.221
158.158
Zaloge niso zastavljene kot jamstvo. Zaloge so zavarovane pri Zavarovalnici Triglav, in sicer
za vlom, mehanske poškodbe in primer požara. Čista iztržljiva vrednost zalog je enaka
knjigovodski vrednosti.
Postavka: II.4. Predujmi za zaloge
9.900 EUR
Postavka: IV. Kratkoročne poslovne terjatve
3.225.406 EUR
Postavka: IV.2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
2.998.640 EUR
Poslovne
terjatve
so
opredeljene
v
skladu
SRS
5
(2006).
Terjatve
so
na
premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe
plačilo dolga, dobavo kake stvari ali opravitev kake storitve. Kot poslovne terjatve se ne
štejejo dolgoročne finančne naložbe in kratkoročne finančne naložbe, temveč le tiste,
povezane s finančnimi prihodki, ki izhajajo iz njih.
Stran | 45
Terjatve iz poslovanja predstavljajo dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja ter
dane predujme. Terjatve iz poslovanja družba razčlenjuje na:
-
terjatve do kupcev, (to so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, trgovskim blagom,
opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s prodanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi);
-
terjatve do drugih financerjev prodanih proizvodov ali opravljenih storitev (so predvsem
terjatve do države v zvezi z zasluženimi državnimi podporami pri prodaji);
-
terjatve do dobaviteljev prvin poslovnega procesa (so dani predujmi za opredmetena
osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, zaloge materiala in še za neopravljene
storitve pa tudi njim dana predplačila in varščine);
-
terjatve do zaposlencev (so dani predujmi za odškodninske obremenitve)
-
terjatve do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida (so terjatve do države iz
naslova plačanih davkov ali do tistih, ki so dolžni prispevati k poravnavi izgube);
-
druge terjatve.
Družba ločeno izkazuje terjatve do pravnih oziroma fizičnih oseb v državi in tujini in do
drugih pravnih oziroma fizičnih oseb. Dolgoročne terjatve se pojavljajo v zvezi s prodajo na
up (kredit) z dolgoročnim odplačevanjem, lahko pa tudi kot odložene terjatve za davek ali
kot dolgoročne varščine. Vse druge terjatve se štejejo kot kratkoročne.
Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če:
-
je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo,
-
je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.
Kratkoročne terjatve se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin ob
predpostavki, da bodo tudi plačani. Prvotno nastale terjatve se kasneje lahko neposredno
povečajo ali pa zunaj prejetega plačila tudi zmanjšajo za vsak znesek, za katerega se
utemeljeno predvideva, da ne bo poravnan.
Družba oblikuje popravke vrednosti v odstotku od stanja:
− posamezne terjatev, kadar dvomi o njihovi poravnavi,
− terjatev ali terjatve do posameznega kupca, če ima podatke o njegovem slabem
finančnem stanju ali o uvedenih postopkih prisilne poravnave oziroma stečaja.
Stran | 46
Usklajevanje terjatev s kupci se opravlja najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavitvijo
letnega obračuna poslovanja, s pošiljanjem izpisov odprtih postavk vsem kupcem. Izpis
odprtih terjatev, ki ga je dolžnik potrdil, je zadosten revizijski dokaz o obstoju terjatve.
Potrjeni izpis terjatve se šteje za dolžnikovo pripoznavo dolga, s katerim se pretrga
zastaranje.
Terjatve se odpišejo, če obstajajo ustrezne dokazne listine, kot na primer: zavrnitev
potrditve stanj terjatev, sodna odločba, sklep prisilne poravnave, sklep stečajnega postopka,
sklep o likvidaciji družbe in drugo. Družba tudi lahko odpiše dvomljive terjatve, skladno z
določili Zakona o obligacijskih razmerjih, v naslednjih rokih:
− v enem letu: komunalne storitve, naročnine in podobne terjatve,
− v treh letih: terjatve iz naslova kupoprodajnih poslov, iz zavarovalnih pogodb, zakupnin,
anuitete, odškodninske terjatve,
− v petih letih: odškodninske terjatve (skrajni rok), terjatve iz pogodb o življenjskem
zavarovanju, ipd.
− v desetih letih: terjatve, ugotovljene pred sodiščem ali drugim pristojnim organom,
terjatve iz pogodb o življenjskem zavarovanju (skrajni rok).
Prikaz terjatev do kupcev v Sloveniji po zapadlosti:
V EUR
31.12.2013
31.12.2012
Zapadle terjatve nad 90 dni
108.864
923.620
Zapadle terjatve do 90 dni
46.400
49.330
Zapadle terjatve do 60 dni
79.700
116.581
Zapadle terjatve do 30 dni
533.323
701.194
Nezapadle terjatve do 30 dni
1.409.305
1.217.426
Nezapadle terjatve do 60 dni
117.818
92.026
Nezapadle terjatve do 90 dni
17.636
2.048
2.313.046
3.102.225
Kratkoročne terjatve do kupcev SKUPAJ
95 % terjatev je zavarovanih z menico brez protesta ali bančno garancijo, zato je
izpostavljenost tveganju nizka.
Stran | 47
Postavka: IV.3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V EUR
Kratkoročne terj.za DDV in ostalo
226.766 EUR
31.12.2013
31.12.2012
226.766
181.874
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih niso zavarovane, ker so in bodo poplačane do prve
polovice leta 2014.
Postavka: V. Denarna sredstva
289.262 EUR
Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva v blagajni (gotovina), knjižni denar (dobro
imetja na transakcijskem računu pri bankah in denarna sredstva vezana na odpoklic) in
denar na poti (je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi
finančni instituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobro imetje pri njej).
V računovodstvu je zagotovljena ločena evidenca za:
− gotovino v glavni blagajni,
− gotovino v pomožnih blagajnah, ločeno za vsako pomožno blagajno,
− dobro imetje na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah – po posameznih
računih,
− denarna sredstva na odpoklic.
V računovodstvu se ločeno obravnavajo domača in tuja denarna sredstva v blagajnah in
dobro imetja na računih v bankah.
V EUR
31.12.2013
31.12.2012
Denarna sredstva v blagajni
103.458
108.831
Denarna sredstva na računih
185.804
64.179
Družba ima odobren limit na transakcijskem računu v višini 210.000 EUR, ki pa na dan
31.12.2013 ni bil izkoriščen.
Stran | 48
Postavka: C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
76.394 EUR
Aktivne časovne razmejitve so opredeljene v skladu z SRS 12 (2006). Kratkoročne časovne
razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili
v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena; terjatve in
obveznosti se nanašajo na znane ali še ne znane pravne oziroma fizične osebe, do katerih
bodo tedaj nastale prave terjatve in dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storitve, ki
jih bodo bremenile. Kratkoročne časovne razmejitve so lahko usredstvene (aktivne)
kratkoročne časovne razmejitve (mogoče jih je obravnavati kot terjatve v širšem pomenu,
saj se razlikujejo tako od denarnih sredstev kakor od stvari) ali udolgovljeni (pasivne)
kratkoročne časovne razmejitve (mogoče jih je obravnavati kot dolgove v širšem pomenu,
saj se v vsakem primeru razlikujejo od kapitala kot obveznosti do lastnikov). Kot kratkoročno
odložene stroške (odhodke) razmejuje družba le vnaprej plačane zneske, ki ob plačilu še ne
pomenijo stroška oziroma odhodka obračunskega obdobja, v katerem so plačani oziroma
katerih ob njihovem plačilu še ni možno vštevati v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih
sredstev, zalog, ipd. ter ne bremenijo poslovnega izida .
Postavka usredstvenih (aktivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev se v knjigovodskih
razvidih in bilanci stanja pripozna, če:
-
je verjetno, da se bodo v prihodnosti zaradi nje povečale gospodarske koristi;
-
je mogoče njeno vrednost zanesljivo izmeriti.
Pri nobeni postavki kratkoročno vnaprej vračunanih oziroma odloženih stroškov oziroma
kratkoročno vnaprej vračunanih oziroma odloženih odhodkov se ob njenem nastanku ne
sme predpostavljati, da bodo dejanski stroški manjši od zneska, ki ga je utemeljeno mogoče
pričakovati v letu dni, ali da se bodo pojavljali čez več kot leto dni.
V EUR
Kratkoročno odloženi stroški
31.12.2013
31.12.2012
76.394
94.511
Kratkoročno odloženi stroški so sestavljeni iz odloženih stroškov zavarovalnih premij za
službena vozila, za katera so bila zavarovanja sklenjena med letom, vendar se nanašajo na
Stran | 49
naslednje obračunsko obdobje, zato smo del zavarovalnine, ki se nanaša na prihodnje
obračunsko obdobje izločili iz stroškov leta 2013 in preknjižili na kratkoročno odložene
stroške leta 2014 ter vse ostale stroške, ki so po svoji naravi stroški poslovnega leta 2014.
Postavka: OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Postavka: A. KAPITAL
15.924.751 EUR
2.033.232 EUR
Kapital je opredeljen v skladu s SRS 8 (2006). Celotni kapital predstavlja obveznost do
lastnikov družbe, ki zapade v plačilo, ko družba preneha delovati. Opredeljen je z zneski, ki
so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadaja lastnikom.
Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži ter
dvigi (izplačila). Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz
dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let,
presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana
čista izguba poslovnega leta.
Postavka: I. Vpoklicani kapital
600.000 EUR
Postavka: I.1. Osnovni kapital
600.000 EUR
Družba je konec leta 2013 opravila povečanje osnovnega kapitala družbe družbe za
504.272 EUR iz preteklih prenesenih poslovnih izidov.
Postavka: II. Kapitalske rezerve
15.394 EUR
V tej postavki izkazuje družba splošni prevrednotovalni popravek, ki ga je do 31.12.2005
izkazovala na kontu 940, zaradi zahtev 15. točke Uvoda k novim SRS (2006) pa ga je
morala prenesti med kapitalske rezerve.
Postavka: III. Rezerve iz dobička
9.573 EUR
Postavka: III.1. Zakonske rezerve
9.375 EUR
Stran | 50
Postavka: IV. Presežek iz prevrednotenja
Zemljišč
V EUR
784.784 EUR
31.12.2013
31.12.2012
Presežek iz prevrednotenja - Ljubno
6.698
6.698
Presežek iz prevrednotenja - Ljubljana
35.429
35.429
193.125
193.125
7.263
7.263
31.12.2013
31.12.2012
9.004
9.478
Presežek iz prevrednotenja - Ljubljana
206.809
217.697
Presežek iz prevrednotenja – Gornja Radgona
91.214
96.015
Presežek iz prevrednotenja – Arnovski gozd
86.033
90.561
Presežek iz prevrednotenja - Kranj
15.819
16.652
Presežek iz prevrednotenja - Robis
16.832
17.718
Presežek iz prevrednotenja - Krško
89.442
100.327
Presežek iz prevrednotenja – Nova Gorica
27.116
28.542
Presežek iz prevrednotenja – Gornja Radgona
Presežek iz prevrednotenja - Kranj
Zgradb
V EUR
Presežek iz prevrednotenja - Ljubno
Postavka: V. Preneseni čisti poslovni izid
Postavka: VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
573.160 EUR
50.321 EUR
Ugotovljeni čisti poslovni izid izkazan v bilanci stanja po odštetju davčnih obveznosti znaša
50.321 EUR.
Postavka: B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
169.572 EUR
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in
se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih veliStran | 51
kost je mogoče zanesljivo oceniti. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov
oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih
stroškov oziroma odhodkov. Med takšne rezervacije spadajo na primer rezervacije za
reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade
in za odpravnine ob upokojitvi. Rezervacije se oblikujejo tudi za dolgoročne zaslužke, kot so
jubilejne nagrade in odpravnine pri upokojitvi, ter za pokojnine. Pri razvidovanju,
obračunavanju in razkrivanju teh rezervacij se upoštevata MRS 19 − Zaslužki zaposlencev −
in MRS 26 − Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov.
Postavka: B.1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
169.572 EUR
V postavki so izkazane rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine. Pri
tovrstnih rezervacijah družba ugotavlja, da ne prihaja do nobenih razlik med črpanjem in
oblikovanjem le teh.
Družba je v letu 2013 ni oblikovala dodatnih rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije
za odpravnine, ker po aktuarskem izračunu, že oblikovane tovrstne rezervacije, so v višini
izračunanih na dan 31.12.2013.
Rezervacije je družba črpala za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 4.515 EUR, ko so
delavci izpolnili pogoje za prejem le-te.
Postavka: C. Dolgoročne obveznosti
4.763.278 EUR
Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih
je treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju.
Dolgoročni dolgovi so lahko:
-
finančni dolgovi, ti se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v družba denarna sredstva ali
ker z denarjem plačujejo njegove poslovne dolgove;
Stran | 52
-
poslovni dolgovi, ti se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v družba prvine, potrebne pri
proizvajanju in opravljanju storitev;
-
od drugih oseb prevzeti dolgovi.
Vse dolgoročne obveznosti se na začetku izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz
ustreznih knjigovodskih listin, ki v primeru finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih
sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru dolgoročnih poslovnih dolgov pa
prejem praviloma opredmetenih osnovnih sredstev z dolgoročnim odplačevanjem.
Dolgoročne obveznosti so zavarovane z menicami in bančnimi garancijami, zato je
izpostavljenost tveganjem nizka.
Postavka: I. Dolgoročne finančne obveznosti
4.763.278 EUR
Postavka: I.2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3.650.073 EUR
Kreditodajalec
Obrestna mera
Datum vračila
79.170
EUR + 1,25 %
FEB.2016
PB Slovenije
1.398.879
EUR + 4,5 %
2015, 2017, 2022, 2024
Nova KBM
2.172.024
EUR + 1,4 %
MAJ 2022
NLB d.d.
Stanje na dan 31.12.13
Vse obveznosti so zavarovane s hipotekami. Del ki zapade v letu 2014 je bil prenesen na
kratkoročni del in je izkazan v postavki II.2.
Postavka: I.4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
1.113.205 EUR
Med drugimi dolgoročnimi finančnimi obveznostmi izkazuje družba obveznost do leasing
hiše, in sicer za fotonapetostno elektrarno, za poslovna leta od 2014 naprej, del, ki zapade v
letu 2014 je prenesen med druge kratkoročne finančne obveznosti in jih družba redno
poplačuje leto za letom. Obdobje odplačila je od 2014 do 2024. Obveznost je zavarovana z
Stran | 53
menicami družbe Davidov hram d.o.o. in osebnim poroštvom direktorja družbe, gospoda
Dušana Žehlj.
Postavka: Č. Kratkoročne obveznosti
8.956.329 EUR
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih
je treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kratkoročni dolgovi
so:
-
finančni dolgovi, ki se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v družba denarna sredstva
ali ker z denarjem plačujejo njegove poslovne dolgove;
-
poslovni dolgovi, ki se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v družba prvine, potrebne pri
proizvajanju in opravljanju storitev;
-
kratkoročni dolgovi prevzeti od drugih oseb.
Kratkoročni dolgovi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če
je:
-
verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo
gospodarske koristi;
-
znesek za njihovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti.
Kratkoročne obveznosti se v začetku izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih
knjigovodskih listin o njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov
dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga v primeru
kratkoročnih poslovnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo
oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.
Kratkoročne obveznosti so zavarovane z menicami in bančnimi garancijami, zato je
izpostavljenost tveganjem nizka.
Postavka: II. Kratkoročne finančne obveznosti
1.434.133 EUR
Stran | 54
Postavka: II.2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
V EUR
1.193.304 EUR
31.12.2013
31.12.2012
Poštna banka Maribor
813.367
428.051 (EURIBOR + 1,5%)
Banka Koper
62.719
72.150 (EURIBOR + 1,5%)
NLB
24.360
24.360 (EURIBOR + 1,25%)
Nova KBM
292.857
292.857 (EURIBOR + 1,4%)
Vse obveznosti so zavarovane s hipoteko. Rok zapadlosti je eno leto.
Postavka: II.4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
240.829 EUR
Med drugimi kratkoročnimi finančnimi obveznostmi družba izkazuje obveznosti po pogodbah
za nakup sredstev v finančnem najemu, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.
Postavka: III. Kratkoročne poslovne obveznosti
7.522.196 EUR
Postavka: III.2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
V EUR
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
7.085.820 EUR
31.12.2013
31.12.2012
7.085.820
7.189.040
Nezapadle obveznosti do dobaviteljev znašajo 5.134.009 EUR, zapadle do 30 dni 1.764.985
EUR, zapadle od 31 do 60 dni 141.376 EUR, zapadle od 61 do 90 dni 1.666 EUR in 43.784
EUR nad 91 dni.
Postavka: III.4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
17.063 EUR
V EUR
31.12.2013
31.12.2012
Predujmi – projekt zdravila
8.468
4.454
Predujmi - ostali
8.595
Stran | 55
Postavka: III.5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
419.313 EUR
V tej postavki izkazuje družba obveznosti do države, zaposlencev in ostale obveznosti, od
katerih predstavljajo:
¾ obveznosti do državnih in drugih institucij,
¾ obveznosti do zaposlencev iz naslova plače za mesec december 2013 in dokončen
poračun regresa
¾ ostalo obveznosti.
Postavka: D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
2.340 EUR
Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje preostali del zneska
za revizijo, ki bo za poslovno leto 2013, dokončno opravljena v letu 2014.
ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
5.743.377 EUR
Znesek hipotekarnih obveznosti do bank je predstavlja stanje obveznosti do bank na dan
31.12.2013 in dane bančne garancije s strani bank.
Stran | 56
4 KAZALNIKI POSLOVANJA
Kazalniki financiranja
1.
Stopnja lastniškosti financiranja
2013
2012
12,77
12,06
42,68
45,97
60,19
59,60
60,80
60,09
0,22
0,20
0,04
0,02
0,40
0,43
0,70
0,76
1,01
1,01
0,005
0,013
6,44
6,52
Kapital/obveznosti do virov sredstev
2.
Stopnja dolgoročnosti financiranja
Kapital + dolgoročni dolgovi/obveznosti do virov sredstev
Kazalniki investiranja
1.
Stopnja osnovnosti investiranja
Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)/sredstvih
2.
Stopnja dolgoročnosti investiranja
Osn. sr. po neod. vr. + dolg. fin. nal. + dolg. posl. ter./sr.
Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
1.
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Kapital/osnovna sredstva
2.
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti
Likvidnostna sredstva/kratkoročne obveznosti
3.
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti
Likvidna sredstva +kratkoročne terjatve/kratkoročne obveznosti
4.
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti
Kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti
Kazalniki gospodarnosti
1.
Koeficient gospodarnosti poslovanja
Poslovni prihodki/poslovni odhodki
2.
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
Poslovni dobiček/poslovni prihodki
3.
Neto finančni dolg in EBITDA
(AOP076+AOP087-AOP052)/(AOP151-AOP152+AOP144)
Stran | 57