Vloga za status dijaka

Comments

Transcription

Vloga za status dijaka
S R E D N J A Š O L A Z A G O R J E
Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi
03 56 55 400, [email protected]
Vloga za dodelitev statusa za šolsko leto 2015/2016
Ime in priimek dijaka/dijakinje: __________________________
Razred: _______________
Ime in priimek staršev/skrbnikov: ________________________
Telefon: ____________________________________________
Naslov: _____________________________________________
Dejavnost: __________________________________________
Klub/društvo: ________________________________________
Starši dijaka/dijakinje predlagamo, da se sinu/hčeri v šolskem letu 2015/2016 dodeli
status (obvezno obkrožite črko pred nazivom statusa, ki ga predlagate):
a.
športnika
b.
kulturnika/umetnika
Za upravičenost dodelitve statusa prilagam naslednja dokazila:
­
potrdilo kluba
­
____________
Izjavljam, da:
­
ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,
­
ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka,
­
ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,
­
ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda.
Soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje
dogovorjenih obveznosti.
Datum: _________________
Podpis staršev: ___________________

Similar documents