VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC RADEČE

Comments

Transcription

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC RADEČE
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE
ENOTA VRTEC
Šolska pot 9, 1433 Radeče
Šolsko leto _____________/_________
Datum prejete vloge: ______________
Tel.: 03 56 80 122
Šifra otroka: ______________
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC RADEČE
Vlagatelj/ica _______________________________
oče
(priimek in ime)
mati
skrbnik
(ustrezno obkrožite)
I. Podatki o otroku
Ime in priimek ______________________________________ , EMŠO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
datum rojstva ________________ , kraj rojstva ___________________ , spol
M
Ž
(ustrezno obkrožite)
Naslov stalnega bivališča _________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)
Poštna številka _____ Pošta _________________ Občina stalnega bivališča __________________
Naslov začasnega bivališča ________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)
Poštna številka _____ Pošta ________________ Občina začasnega bivališča __________________
II. Podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih:
Mati (oz. zakonita skrbnica)
Priimek in ime
EMŠO
Stalno prebivališče
Ulica in hišna številka,
naselje
Poštna številka in pošta
Občina
Začasno prebivališče
Ulica in hišna številka,
naselje
Poštna številka in pošta
Občina
Številka
telefona
na
katerega ste dosegljivi
Elektronski naslov
1
Oče (oz. zakoniti skrbnik
III. Podatki o programu
Otroka želim vključiti v program: (obkrožite številko)
1. DP - dnevni program (6-9 ur vsak delovni dan)
2. PP - poldnevni program (4–6 ur, od 7.00 do 13.00, vsak delovni dan)
3. CU - dodatni program (enkrat tedensko, 2urni program, za 4-6 letne otroke)
IV. Datum vključitve otroka v program vrtca: ____________ (starostni pogoj za vključitev je
dopolnjenih 11 mesecev in zaključen dopust za nego in varstvo otroka) .
Vpišite čas otrokovega prihoda in odhoda znotraj poslovalnega časa vrtca od ______ do ______.
Upoštevajte, da je otrok v dnevnem programu lahko prisoten največ do 9 ur, v poldnevnem programu pa
največ 6 ur.
- informativni vpis - varstvo potrebujem po 16.00 uri:
a) vsak dan od _____ ure do ____ ure
b) _____________ na teden od ___ ure do ___ ure.
V. V razpisanem šolskem letu hkrati z zgoraj navedenim otrokov vpisujete v vrtec dvojčka,
trojčke, četverčke iz iste družine:
Priimek in ime dvojčka, trojčkov, četverčkov
EMŠO otrok
VI. V vrtec je že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko ta otrok v tekočem
koledarskem letu dopolni 6 let oz. gre v šolo:
Priimek in ime otroka
Vrtec
EMŠO otrok
VII. V času otrokovega bivanja v vrtcu je za nujna sporočila dosegljiv tudi (babica, dedek, …)
Ime in priimek __________________, telefon ___________, naslov ______________________ .
Ime in priimek __________________, telefon___________, naslov ______________________ .
VII. Razvojne in druge zdravstvene posebnosti otroka, na katere nas morate opozoriti zaradi za
varnosti in ustreznega dela z otrokom (posebnosti v razvoju otroka, alergije, morebitne obravnave pri
specialistu itd) ________________________________________________________________.
VIII. Priloge, ki dajejo otroku prednost pri vpisu v vrtec
1. mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih
2. listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih)
IZJAVA STARŠEV
Vsi podatki v Vlogi za vpis otroka v vrtec so resnični, zanje odgovarjam in se zavedam, da so podvrženi
možnosti preverjanja. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu
osebnih podatkov. S podpisom jamčim, da so podatki resnični. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec
sproti obvestil/a.
Datum oddaje vloge : _______________
Podpis vlagatelja/ica: ____________________
2

Similar documents