Publikacija 2015-2016 - VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Comments

Transcription

Publikacija 2015-2016 - VRTEC SLOVENSKE KONJICE
ENOTA SLOMŠKOVA, SLOVENSKE KONJICE
V enoti je 6 oddelkov, v katere so vključeni otroci od 2. do 6. leta. V tej enoti so upravni prostori.
ENOTA TATENBACHOVA, SLOVENSKE KONJICE
V enoti je 6 oddelkov, v katere so vključeni otroci od 2. do 6. leta.
ENOTA PREVRAT, SLOVENSKE KONJICE
V enoti je 7 oddelkov, v katere so vključeni otroci od 1. do 5. leta.
ENOTA LOČE
V enoti so 4 oddelki, v katere so vključeni otroci
od 1. do 5. leta starosti. 5-6 let stari otroci obiskujejo vrtec v prostorih bivšega Zdravstvenega
doma.
ENOTA TEPANJE
V enoti so 3 oddelki, v katerega so vključeni
otroci od 2. do 6. leta starosti. Oddelek prvega
starostnega obdobja je v OŠ Tepanje.
DISLOCIRAN ODDELEK V KS JERNEJ
Oddelek se nahaja v OŠ Jernej. Vanj so vključeni
otroci od 1. do 6. leta starosti.
DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŠPITALIČ
Oddelek se nahaja v OŠ Špitalič. Obiskujejo ga
otroci od 1. do 6. leta starosti.
DISLOCIRAN ODDELEK V KS ZBELOVO
Oddelek se nahaja v gasilskem domu. Vanj so
vključeni otroci od 1. do 6. leta starosti.
DISLOCIRANA ODDELKA V KS ŽIČE
Oddelka se nahajata v OŠ Žiče. Obiskujejo ga
otroci od 1. do 6. leta starosti.
VRTEC SLOVENSKE KONJICE
Slomškova 1
3210 Slovenske Konjice
 03 757 28 70
 03 757 28 89
 [email protected]
www.vrtec-konjice.si
RAVNATELJ Tomaž Popović
 03 757 28 86 in 030 313 454
 [email protected]
SVETOVALNA DELAVKA Simona Živec
 03 620 26 71 in 030 313 374
 [email protected]
ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO
HIGIENSKEGA REŽIMA Doroteja Purkeljc
 030 642 731
 [email protected]
ENOTA SLOMŠKOVA
 03 757 28 84 in 03 757 28 85
 [email protected]
ENOTA TATENBACHOVA
 03 758 07 42 in 03 758 07 43
 [email protected]
ENOTA PREVRAT
 03 575 41 10
 [email protected]
ENOTA LOČE
 03 576 31 25
 [email protected]
ENOTA TEPANJE
 03 620 26 70
 [email protected]
Vrtec Slovenske Konjice je javni
vzgojno–izobraževalni zavod,
katerega sestavlja
5 enot in 4 dislocirani oddelki
v krajevnih skupnostih.
Uprava vrtca je v Enoti Slomškova,
Slomškova ulica 1,
3210 Slovenske Konjice.
DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŽIČE
 030 313 452
 [email protected]
DISLOCIRAN ODDELEK V KS ZBELOVO
 030 313 394
 [email protected]
DISLOCIRAN ODDELEK V KS JERNEJ
 030 313 389
 [email protected]
DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŠPITALIČ
 03 757 29 79
 [email protected]
VIZIJA VRTCA
V NAŠI HIŠI ŽIVIMO,
USTVARJAMO, DELAMO,
DA ZNAMO IN ZMOREMO
ZA DANES IN JUTRI!
Avgust 2015
PROGRAMI V VRTCU
PRAVICE OTROK IN STARŠEV
SODELOVANJE S STARŠI
V Vrtcu Slovenske Konjice izvajamo dnevni in poldnevni program vzgoje in varstva. Dnevni program
se izvaja 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa ali
poldnevni program 4 do 6 ur s kosilom. V dnevni
program so lahko vključeni otroci prvega in drugega
starostnega obdobja. V poldnevni program so lahko
vključeni otroci drugega starostnega obdobja in
otroci kombiniranih oddelkov.
Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redni
program vrtca s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
V vrtcu skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic, ki jih zastopajo starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Sodelovanje vrtca s starši je nujno za kakovostno
vzgojo, dobro počutje otrok v vrtcu in dopolnjevanje
družinske vzgoje.
S starši sodelujemo na naslednje načine:
 odprti dan vrtca;
 roditeljski sestanki za novo sprejete otroke;
 individualni pogovori s strokovnimi delavci pred
vstopom otroka v vrtec;
 postopno uvajanje otroka ob vstopu v vrtec ob prisotnosti staršev;
 individualni-svetovalni pogovori s svetovalno delavko;
 skupna srečanja otrok in staršev (ustvarjalne delavnice, praznovanja, prireditve);
 oddelčni roditeljski sestanki;
 pogovorne urice;
 predavanja in pogovori z zunanjimi delavci;
 vključevanje staršev v izvajanje programa (npr. predstavitev poklicev);
 pisne informacije staršem na oglasnih deskah ali zgibankah;
 kratki pogovori ob prihodu otrok v vrtec in njihovem
odhodu;
 zbiranje odpadnega in drugega materiala za delo v
oddelku;
 sodelovanje staršev pri iskanju sponzorjev, donatorjev za kakovostnejšo uresničevanje obogatitvenih
dejavnosti in izvajanje projektov;
 svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki vseh
oddelkov vrtca;
 svet zavoda, ki odloča o najpomembnejših odločitvah, spremembah dela in življenja v vrtcu;
 sklad vrtca.
Otrokom, vključenim v javni vrtec, zagotavlja država
možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duševno konstitucijo …
Popoldansko varstvo organiziramo v Enoti Prevrat,
če je vpisanih otrok vsaj za polovico kombiniranega
oddelka.
Z organizacijo življenja in dela v našem vrtcu uresničujemo zahteve po enakih možnostih z upoštevanjem razlik
in pravice do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha osebnih odločitev in
avtonomne presoje.
Osnovna dokumenta za delo sta Zakon o vrtcih in
Kurikulum za vrtce. Načrtovanje strokovnega dela
temelji na Letnem delovnem načrtu Vrtca Slovenske
Konjice, posameznih enot vrtca in oddelkov.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum); do obveščenosti o življenju in
delu v vrtcu; do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov; do sodelovanja pri načrtovanju ter
organizaciji življenja in dela v vrtcu.
Dnevni program dopolnjujemo z obogatitvenimi
dejavnostmi, ki jih izvajajo strokovne delavke vrtca:
OBVEZNOST STARŠEV DO VRTCA
praznovanje rojstnih dni, Slovenski zajtrk, lutkovne
predstave v izvedbi vzgojiteljic, zobna preventiva,
Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Cicibanova jesen,
pustno rajanje, prireditev ob materinskem dnevu,
Jurjevanje, Ciciolimpijada, družinski pohodi, Živ žav,
Cicivesela šola, Angleške urice, Mali sonček, Eko
vrtovi, Pravljični kovček, pevski zbori, CiciplaninciPohodništvo, Jutranji krog z glasbo, Mini gledališče,
Knjižni nahrbtnik, Mali svet glasbe, Od igre do besede, Igriva matematika, sodelovanje na natečajih, obiskovanje knjižnice, obisk pravljičnih junakov, Rajalne
igre in ljudski plesi, smučarski tečaj, Razmišljamo
drugače—uporaba De Bonovih tehnik razmišljanja,
Slovenske domače jedi, Jaz mali radovednež, Zabavne in sprostitvene igre …
Vsak otrok mora biti pred sprejemom v vrtec zdravniško
pregledan, potrdilo o pregledu oddajo starši v vrtcu ob
sprejemu vzgojiteljici. Vzgojiteljico so dolžni opozoriti na
posebnosti otroka, če to ni razvidno iz zdravniškega potrdila.
V vrtec smejo starši pripeljati samo zdravega otroka,
zdravil v vrtcu ne dajemo. Starši so dolžni vzgojiteljico
obvestiti o nalezljivi bolezni otroka.
Starši morajo zagotoviti spremstvo otroka v vrtec in iz
vrtca skladno z zakonom.
Starši morajo po otroka priti pravočasno, otroci smejo
bivati v vrtcu največ 9 ur dnevno.
Otrok naj imajo v nahrbtniku rezervna oblačila.
Po končanem poslovnem času se ponudijo staršem
otrok dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci v obliki tečajev (angleške urice, smučanje, plavanje, ples ...). Starši jih dodatno plačajo.
Starši morajo posredovati vrtcu kontaktno številko telefona, na katerega so dosegljivi.
Starši so dolžni svoje finančne obveznosti do vrtca poravnati redno in v dogovorjenem roku.
POSLOVNI ČAS
Poslovni čas enot vrtcev se spreminja glede na potrebe staršev. Zapisan je v Letnem delovnem načrtu Vrtca Slovenske Konjice ter na oglasni deski v posamezni
enoti.
Vrtec si pridružuje pravico, da združuje več oddelkov
otrok na začetku in koncu poslovnega časa, v času
šolskih počitnic, v dnevih med prazniki ter ob pojavu
izjemnih okoliščin. Vrtec lahko zaradi racionalizacije
poslovanja in vzdrževanja objektov med prazniki in v
poletnih mesecih za določeno obdobje zapre posamezno enoto, ob tem pa zagotovi vključitev otrok, ki v
tem času potrebujejo vrtec, v drugo enoto.