Opis strukture graficnih podatkov ZK - E

Comments

Transcription

Opis strukture graficnih podatkov ZK - E
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
T: 01 478 48 00
F: 01 478 48 34
E: [email protected]
www.gu.gov.si
OPIS STRUKTURE GRAFIČNIH PODATKOV ZK:
September 2015
Kazalo:
1.
SPLOŠNO...................................................................................................................... 2
2.
PODATKI ZKP ............................................................................................................... 3
2.1
ZKP - ASCII FORMAT ........................................................................................................................... 3
2.2
ZKP – SHP FORMAT ............................................................................................................................ 4
3.
PODATKI IS_ZKN – SHP FORMAT ................................................................................ 5
4.
PODATKI IS_ZPS – SHP FORMAT ................................................................................. 6
5.
PODATKI O UREJENIH MEJAH – SHP FORMAT............................................................. 6
1
1.
SPLOŠNO
Grafiko zemljiškega katastra sestavljajo podatki:
- ZKP (zemljiškokatastrski prikaz)
- IS_ZKN (informacijski sloj zemljiškokatastrskih načrtov)
- IS_ZPS (informacijski sloj zemljišč pod stavbo)
- Urejene meje
- Sloj enakih bonitet
ZKP = zemljiško katastrski prikaz.
ZKP je zvezen sloj parcel za celo Slovenijo. Natančnost je odvisna od vrste katastra, načina izmere in
merila katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo prikaza. Podatki se vodijo in vzdržujejo za celo
Slovenijo. Sloj ZKP, ki ga uporabnik dobi, je vzdrževan in je enoten za celo katastrsko občino.
Sloj urejenih mej je linijski sloj, ki se lokacijsko ujema z mejami ZKP. Sloj prikazuje urejene meje v
skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin.
IS_ZKN = zemljiško katastrski načrt
IS_ZKN je nezvezen sloj parcel, osnova za izdelavo so zemljiško katastrske točke (ZK točke) in
lokacijsko izboljšani podatki ZK, ki imajo določene koordinate. IS_ZKN je izrisan samo za cele parcele,
za katere obstajajo v bazi ZK točke z merjenimi koordinatami v D48/GK koordinatnem sistemu in
lokacijsko izboljšani podatki ZK. Lokacijsko se parcelne meje IS_ZKN pogosto ne ujemajo z mejami
ZKP in urejenimi mejami.
IS_ZPS = zemljišče pod stavbo
V sloju IS_ZPS so samo zemljišča pod stavbo, za katera v bazi obstajajo merjene D48/GK koordinate
in lokacijsko izboljšani podatki ZK. Na prikazih se lokacijsko ujema z mejami IS_ZKN, z mejami ZKP in
urejenimi mejami pa pogosto ne.
Za lažje razumevanje in interpretacijo razlik med posameznimi grafičnimi sloji in njihovimi nameni
uporabe, si na spletu lahko ogledate tudi informativno-izobraževalni film z naslovom ZKP/ZKN ali
kako interpretirati grafični del zemljiškega katastra, ki ga je v sodelovanju z Geodetsko
upravo RS pripravila Inženirska zbornica Slovenije in traja 65 minut.
Vsi zgoraj našteti grafični sloji zemljiškega katastra so uporabnikom na voljo v SHP formatu, sloj ZKP
pa tudi v ASCII formatu.
Struktura posamezne vrste podatkov je podana v nadaljevanju.
2
2.
PODATKI ZKP
ZKP – zemljiškokatastrski prikaz je zvezen grafični prikaz oblike parcel in medsebojne lege parcel.
Skupaj z DOF-om je namenjen lažji orientaciji v prostoru in približni identifikaciji parcel v naravi.
2.1
ZKP - ASCII FORMAT
V ASCII datoteki se za besedo uporablja kodna stran 1250, kot decimalno ločilo pa se uporablja znak
pika (.).
KO_ASCII.PKB (datoteka centroidov)
pozicija
1-4
5-13
14-16
17
18-25
26-34
35-43
44-48
tip podatka
4C
9C
3C
1C
8C
9N2
9N2
5N0
opis polja
šifra katastrske občine
parcelna številka
šifra rabe
katastrski razred [1-8]
površina parcele v grafiki
YCEN – Y koordinata centroida parcelnega dela oziroma parcele
XCEN – X koordinata centroida parcelnega dela oziroma parcele
številka stavbe
Opomba
Ena vrstica v datoteki pomeni en zapis o parcelnem delu, brez presledkov med polji.
Če je raba zemljišča: zemljišče pod stavbo (šifra rabe je 220 ali 221) je v polju številka stavbe vpisan
podatek o številki stavbe.
Opozorilo
Rumeno obarvana polja
Geodetska uprava od 1.1.2014 dalje v zemljiškem katastru ne vzdržuje podatkov o vrstah rabe
zemljišč, katastrski kulturi in katastrskem razredu. Zaradi načina vodenja in vzdrževanja grafičnih
podatkov zemljiškega katastra, lahko polje šifra rabe še vedno vsebuje neveljavne vrednosti (šifre, ki
niso več v veljavnem šifrantu rabe zemljišč - glej prilogo). Teh vrednosti se ne sme uporabljati, saj se
nanašajo na podatke, ki jih Geodetska uprava od 1. 1. 2014 ne vodi več. Enako velja tudi za polje
katastrski razred, ki lahko še vedno vsebuje vrednosti različne od 0, vendar se jih ne sme uporabljati.
Odgovornosti za uporabo teh dveh podatkov geodetska uprava ne prevzema.
Površino parcele mora uporabnik prevzeti iz vk6 tabele, to je atributna tabela z opisnimi
podatki zemljiškega katastra.
V polju Površina parcele v grafiki je običajno vpisana grafična površina poligona. V primeru, da
poligon v grafiki nima pripadajoče vrstice v vk6 tabeli, je vpisana površina v tabeli *.dbf lahko tudi 0.
KO_ASCII.PLB (datoteka linij)
Podatki o mejah parcelnih delov (povezav) so zapisani v datoteki *.plb z naslednjo strukturo zapisa:
ID
YGK XGK
3
YGK XGK
...
END
...
END
END
2.2
ZKP – SHP FORMAT
Shape-u pripadajoča DBF datoteka:
polje
Sifko
Sifdelko
Sifvrab
Imevrab
Oznvrab
Razred
Povrsina
Stev
Podd
Vrstap
Parcela
Sta_stev
tip podatka
4N0
2N0
3N0
21C
10C
1N0
8N0
4N0
4N0
1N0
10C
5N0
Opis polja
šifra pripadajoče KO
šifra dela pripadajoče KO
šifra rabe
naziv (ime) rabe
oznaka vrste rabe
katastrski razred [1-8]
površina parcele v grafiki
prvi del parcelne številke
poddelilka – drugi del parcelne številke
vrsta parcele – stavbna ali ne stavbna
parcelna številka v obliki *123/4 = VrstapStev/Podd
številka stavbe
Opozorili:
1. Zaradi zgodovine in nezdružljivosti utečenih postopkov s starejšimi programskimi paketi je
parcelna številka zapisana na dva načina. Enkrat kot numerična polja v katerih je imenovalec parcelne
številke, števec parcelne številke in vrsta parcele (Stev, Podd, Vrstap), drugič pa kot tekstovni zapis v
polju Parcela.
Posebni primeri zapisa parcelnih številk, ki nimajo povezave s pisno bazo zemljiškega katastra :
 9999/9999
NN, Nn, nN, nn
 9999/9998
napačna številka parcele
 9999/9997
napačna številka poddelilke
 9999/9996
prvi trije znaki parcele so črke ('AAA' -> 'ZZZ') – mejna parcela
 9999/9995
številka ni podana
 9999/9994
napačna vrsta parcele
 9999/9993
umetni poligon, ki se uporablja pri vzdrževanju zaradi spremembe meje
katastrske občine (X)
2. Rumeno obarvana polja
Geodetska uprava od 1.1.2014 dalje v zemljiškem katastru ne vzdržuje podatkov o vrstah rabe
zemljišč, katastrski kulturi in katastrskem razredu. Zaradi načina vodenja in vzdrževanja grafičnih
podatkov zemljiškega katastra, lahko polje šifra rabe, naziv (ime) rabe, oznaka vrste rabe še
vedno vsebuje neveljavne vrednosti (šifre, ki niso več v veljavnem šifrantu rabe zemljišč - glej
prilogo). Teh vrednosti se ne sme uporabljati, saj se nanašajo na podatke, ki jih Geodetska uprava od
1. 1. 2014 ne vodi več. Enako velja tudi za polje katastrski razred, ki lahko še vedno vsebuje
vrednosti različne od 0, vendar se jih ne sme uporabljati.
Odgovornosti za uporabo teh dveh podatkov geodetska uprava ne prevzema.
4
Površino parcele mora uporabnik prevzeti iz vk6 tabele, to je atributna tabela z opisnimi
podatki zemljiškega katastra.
V polju Površina je običajno vpisana grafična površina poligona. V primeru, da poligon v grafiki nima
pripadajoče vrstice v vk6 tabeli, je vpisana površina v tabeli *.dbf lahko tudi 0.
Rumeno obarvana polja v *.dbf tabeli shape formata so bila ob nastavitvi digitalnega katastrskega
načrta uvedena z namenom, da se postopoma uskladijo podatki grafike (poligonov) z atributnimi
podatki (vrstice v parcelniku).
3.
PODATKI IS_ZKN – SHP FORMAT
IS_ZKN je informacijski sloj zemljiškega katastra, določeno podskupino tega sloja pa imenujemo ZKN.
To skupino se določa na podlagi kakovosti najdenih ZK-točk, ki je vodena v polju RANG.
ZKN – zemljiškokatastrski načrt je nezvezen grafični prikaz parcel, ki so evidentirane s predpisano
natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu. ZKN odraža dejansko izmerjeno lokacijo parcel v
naravi.
Shape-u pripadajoča DBF datoteka:
polje
FEATUREID
PC_MID
SIFKO
PARCELA
STEV
PODD
VRSTAP
RANG
SYS_ODDTM
tip podatka
38N0
12N0
4N0
10C
4N0
4N0
1N0
4N0
DATE
Opis polja
ID grafike parcele
ID atributov parcele
Šifra katastrske občine
Popolna številka parcele
Številka parcele / števec
Številka parcele / poddelilka
Vrsta parcele: 0 – zemljiška, 1 – stavbna
Največji rang točke uporabljene v lomih parcelnih mej (večja
cifra = slabša kvaliteta)
Sistemski datum kreiranja ali spremembe zapisa
Za prikaz ZKN je potrebno uporabiti filter, in sicer RANG parcele ≤ 50.
5
4.
PODATKI IS_ZPS – SHP FORMAT
IS_ZPS je informacijski sloj zemljiškega katastra, določeno podskupino tega sloja pa imenujemo ZPS.
To skupino se določa na podlagi kakovosti najdenih ZK-točk, ki je vodena v polju RANG.
ZPS – zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. Prikazana
je izmerjena lokacija ZPS v naravi.
Shape-u pripadajoča DBF datoteka:
polje
FEATUREID
PC_MID
SIFKO
PARCELA
STEV
PODD
VRSTAP
STA_STEV
RANG
SYS_ODDTM
tip podatka
38N0
12N0
4N0
10C
4N0
4N0
1N0
11N0
4N0
DATE
Opis polja
ID grafike parcele
ID atributov parcele
Šifra katastrske občine
Popolna številka parcele
Številka parcele / števec
Številka parcele / poddelilka
Vrsta parcele: 0 – zemljiška, 1 – stavbna
Številka stavbe, ki je povezana s tem zemljiščem
Največji rang točke uporabljene v lomih parcelnih mej (večja
cifra = slabša kvaliteta)
Sistemski datum kreiranja ali spremembe zapisa
Za prikaz ZPS je potrebno uporabiti filter, in sicer RANG parcele ≤ 50.
5.
PODATKI O UREJENIH MEJAH – SHP FORMAT
Meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali
pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano
natančnostjo, je urejena meja.
Shape-u pripadajoča DBF datoteka:
polje
FEATUREID
SIFKO
ID_MEJE
A_LYGK
A_LXGK
B_LYGK
B_LXGK
SYSDO_DTMCRE
tip podatka
22N0
4N0
9N0
11N2
11N2
11N2
11N2
DATE
Opis polja
ID grafike parcele
Šifra katastrske občine
ID meje
Y - lokacijska koordinata točke A
X - lokacijska koordinata točke A
Y - lokacijska koordinata točke B
X - lokacijska koordinata točke B
Sistemski datum kreiranja ali spremembe zapisa
6
Priloga:
Veljavni šifrant rabe zemljišča:
Šifra
220
221
800
naziv (ime) rabe
ZEMLJIŠČE POD STAVBO
ZEMLJIŠČE POD STAVBO PRED L.2006
ZEMLJIŠČE
oznaka
zps
zps*
zem
Opomba: Šifri 221 in 800 se uporabljata od vključno 1.1.2014 dalje.
Šifrant vrste rabe zemljišč (ukinjeni podatki)
Šifra
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
299
301
302
303
304
399
401
402
naziv (ime) rabe
NJIVA
VRT
PLANTAŽNI SADOVNJAK
EKSTENZIVNI SADOVNJAK
VINOGRAD
HMELJIŠČE
TRAVNIK
BARJANSKI TRAVNIK
PAŠNIK
TRSTIČJE
GOZDNA PLANTAŽA
GOZD
STANOVANJSKA STAVBA*
POSLOVNA STAVBA*
GOSPODARSKO POSLOPJE*
GARAŽA*
FUNKCIONALNI OBJEKT
SPOMENIK
PORUŠENI OBJEKT
CESTA
POT
ŽELEZNICA
DVORIŠČE
PRODAJNITRG
PARKIRIŠČE
ODPRTO SKLADIŠČE
ODLAGALIŠČE ODPADKOV
ODPRTI KOP
STAVBIŠČE*
STAVBA*
STAN.STAVBA-STAVBIŠČE*
NERAZČIŠČENO – STAVBNO ZEMLJIŠČE*
ZELENICA
POKOPALIŠČE
PARK
IGRIŠČE
NERAZČIŠČENO – ZELENE POVRŠINE*
NEPLODNO
VODOTOK
7
Oznaka
nj
vr
psd
sd
vg
hm
tr
btr
pš
trs
gdp
gd
st.st.
p.st.
g.posl.
gar.
f.obj.
spom.
por.obj.
cesta
pot
žel.
dv.
pr.trg
par.
odp.skl.
odl.odp.
odp.kop
stavbišče
stavba
sst.stavb.
ner.st.
zel.
pok.
park
igr.
n.zel.pov.
npl.
vod.
Šifra
403
404
405
406
499
naziv (ime) rabe
JEZERO
RIBNIK
MOČVIRJE
MORJE
NERAZČIŠČENO - NERODOVITNO*
8
Oznaka
jez.
rib.
moč.
morje
n.ner.